Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

142. zk., 2022ko uztailaren 22a, ostirala

N.º 142, viernes 22 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
3336
3336

ERABAKIA, 2022ko uztailaren 12koa, Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Mahai Sektorialaren Akordioa onartzen baita, Euskal Espetxeetako Administrazioan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoen zenbait alderdi espezifiko arautzen dituena.

ACUERDO de 12 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por el que se regulan aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios en la Administración Penitenciaria Vasca.

Uztailaren 6ko 169/2021 Dekretuaren bidez, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren Akordioa onartu zen, espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko 2021eko urriaren 1etik aurrera. Horren ondoren, azaroaren 2an hain zuzen ere, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Mahai Sektorialaren 2021eko urriaren 18ko Akordioa onartu zuen, euskal espetxeetan lan egiten duten enplegatu publikoentzat salbuespenezko baldintza iragankorrak ezartzen dituena.

Mediante Decreto 169/2021, de 6 de julio, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria con efectividad a partir del partir del 1 de octubre de 2021. Con posterioridad, concretamente el 2 de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi de fecha 18 de octubre de 2021 por el que se establecían condiciones excepcionales y transitorias para el personal empleado público que presta servicios en los centros penitenciarios vascos.

Gaur egun espetxeetako egitura korporatiboa Euskadiko Administrazio Orokorrean txertatzeko prozedura amaitu ez bada ere, beharrezkoa da espetxeetako enplegatu publikoek ematen duten funtsezko prestazioaren alderdi batzuk arautzea. Hala, transferentziaren unean, zeuden lanpostu hutsen kopurua handitu egin da azken lau hilabete hauetan, erretiroen ondorioz, eta kopuru hori handiagoa izango da, transferitutako langileen adina kontuan hartuta; horri gehitu behar zaio barne-mugimendua, estatuko lekualdatze-lehiaketa amaitzearen ondorioz. Horregatik, salbuespen-neurriak hartu behar dira, zerbitzua hiru espetxeetan bermatzeko.

Si bien en el momento actual no se ha concluido el procedimiento para el encaje de la estructura corporativa penitenciaria en la Administración General de Euskadi, resulta preciso regular algunos de los aspectos de la prestación esencial que se realiza por el personal empleado público de los centros penitenciarios requiere. Así, en el momento de la transferencia existía un número de vacantes que en estos cuatro meses han aumentado como consecuencia de jubilaciones y que será mayor atendiendo a la edad del personal transferido, a ello, se suma el movimiento interno como consecuencia de la finalización del concurso de traslados estatal; por ello se requiere de una actuación excepcional que garantice la prestación del servicio en cualquiera de los tres centros.

Administrazio Orokorreko Negoziazio Mahai Sektorialaren esparruan, 2022ko martxoaren 25ean, Euskal Espetxe Administrazioaren mahai delegatuan sinatutako aurreakordio bat berretsi zen UGTko ordezkaritza sindikalarekin, zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoen zenbait alderdi espezifiko arautzen dituena.

En el ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General con fecha 25 de marzo de 2022 se ratificó, con la representación sindical de UGT, un preacuerdo suscrito en la mesa delegada de la Administración Penitenciaria Vasca por el que se regulan aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios.

Horregatik guztiagatik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5.1, e) eta f) artikuluetan oinarrituta, eta emandako eskumenak erabiliz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak batera proposatuta, Gobernu Kontseiluak, proposamena eztabaidatu ondoren, honako hau erabakitzen du:

Por todo ello, en base al artículo 5.1.e) y f) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y en el ejercicio de las competencias atribuidas, a propuesta conjunta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y previa la correspondiente deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente,

ERABAKIA:
ACUERDO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Mahai Sektorialaren akordioa onartzea, Euskal Espetxeetako Administrazioan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoen zenbait alderdi espezifiko arautzen dituena. Akordio hori 2022ko martxoaren 25ean sinatu zuten Administrazioak eta UGT erakunde sindikalak, eta erabaki honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Aprobar el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por el que se regulan aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios en la Administración Penitenciaria Vasca, suscrito con fecha 25 de marzo de 2022 entre la Administración y la organización sindical UGT, que figura como anexo al presente Acuerdo.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2022.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

ERANSKINA
ANEXO
AKORDIOA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN MAHAI SEKTORIALARENA, EUSKAL ESPETXEETAKO ADMINISTRAZIOAN ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPLEGATU PUBLIKOEN ZENBAIT ALDERDI ESPEZIFIKO ARAUTZEN DITUENA
ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI POR EL QUE SE REGULAN ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA VASCA

Gobernu Kontseiluak azaroaren 2an onartu zuen EAEko Administrazio Orokorraren Mahai Sektorialaren 2021eko urriaren 18ko Akordioa, eta, haren bidez, baldintza iragankor eta salbuespenezkoak ezarri ziren euskal espetxeetan lan egiten duten enplegatu publikoentzat.

Con fecha 2 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la CAE de fecha 18 de octubre de 2021 por el que se establecían condiciones excepcionales y transitorias para el personal empleado público que presta servicios en los centros penitenciarios vascos.

Espetxe-administrazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean sartuta dagoen heinean, haren lan-baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren mahai sektorialean negoziatu behar dira. Hala ere, baldintza espezifikoak arautu behar zirela kontuan harturik, mahai sektorialaren mahai delegatu bat eratu zen, 2021eko irailaren 27an, baldintza horiek negoziatzeko, baina, nolanahi ere, mahai delegatuaren jarduera orok mahai sektorialaren onarpena beharko du, baliozkoa eta aplikagarria izango bada.

En la medida que la Administración penitenciaria está integrada en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus condiciones de trabajo deben ser negociadas en la Mesa sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, atendiendo al hecho de que se debían regular condiciones específicas con fecha 27 de septiembre de 2021 se constituyó una mesa delegada de la mesa sectorial en la que se negociarán aquellas, sin perjuicio de que toda su actividad deba contar con la aprobación correspondiente de la Mesa sectorial para su validez y aplicabilidad.

Oraingoz burutu ez den arren espetxeetako egitura korporatiboa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean txertatzeko prozedura, behar-beharrezkoa da alderdi batzuk arautzea, hala eskatzen baitu espetxeetako enplegatu publikoek ematen duten funtsezko prestazioak.

Si bien en el momento actual no se ha concluido el procedimiento para el encaje de la estructura corporativa penitenciaria en la Administración General de Euskadi, resulta preciso regular algunos de los aspectos que la prestación esencial que se realiza por el personal empleado público de los centros penitenciarios requiere.

Horri dagokionez, transferentziaren unean ziren lanpostu hutsen kopuruak gora egin du azken lau hilabeteotan, erretiroen ondorioz, eta are gorago egingo du, transferitutako langileen adina kontuan harturik. Era berean, estatuko lekualdatze-lehiaketa amaitzeak eragindako barne-mugimenduak funtsezko lanpostu jakin batzuk hutsik geratzea ekarriko du, eta, hortaz, beharrezkoa da salbuespen-neurriak hartzea, zerbitzua hiru espetxeetan emango dela bermatzeko.

Al respecto, en el momento de la transferencia existía un número de vacantes que en estos cuatro meses han aumentado como consecuencia de jubilaciones y que será mayor atendiendo a la edad del personal transferido. Asimismo, el movimiento interno como consecuencia de la finalización del concurso de traslados estatal, va a ocasionar que determinados puestos esenciales podrían quedar vacantes, por lo que se requiere una actuación excepcional que garantice la prestación del servicio en cualquiera de los tres centros.

Beraz, presako egoera bati erantzuteko, behar-beharrezkoa da aldi baterako araudi bat onartzea, espetxeetan ematen den prestazioaren berezitasunei erantzungo diena.

Por tanto, con la finalidad de responder a una situación urgente resulta preciso la aprobación transitoria de una regulación que responda a las especialidades de la prestación que se realiza en los centros y establecimientos penitenciarios.

Kontuan harturik lau hilabete baino ez dela igaro transferentzia gauzatu zenetik, eta Legebiltzarraren lege bidez egin behar direla beharrezko egokitzapen batzuk, hala nola egitura korporatiboaren zehaztapena, behar-beharrezkoa da dagoen araudia egokitzea, espetxeei atxikitako langileek ematen duten funtsezko zerbitzuari erantzuteko.

Teniendo en cuenta que únicamente han transcurrido cuatro meses desde la efectividad de la transferencia, y que algunas de las adaptaciones necesarias como la determinación de la estructura corporativa debe hacerse mediante ley del parlamento, resulta preciso adecuar la normativa existente para dar respuesta a la prestación del servicio esencial que el personal adscrito a los establecimientos penitenciarios realiza.

Ildo horretan, igaro den denbora laburrean hauteman da beharrezkoa dela kudeaketa hurbilagoa izan dadila, eta egokitua espetxeetako administrazioan lan egiten duten enplegatu publikoen jardueraren ezaugarriei. Hori dela eta, komenigarria izango litzateke langileen arloko organo are espezifikoagoek egikaritzea Espetxe Administrazioaren eskumen jakin batzuk. Horri dagokionez, erreferentziatzat harturik arlo honetan beste administrazio batzuek izandako esperientzia, egokitzat jotzen da eskumen batzuk eskuordetzeko aukera, funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailetik Justizia Administrazioko Zuzendaritzari, hain zuzen ere, baina betiere irizpide-batasuna bermatuz, langileen kudeaketaren arloan sail eskuordetzaileari dagokiona.

En dicho sentido, en el escaso tiempo transcurrido se ha detectado la necesidad de una gestión más cercana y adaptada a las características de la actividad del personal empleado público que trabaja en la administración penitenciaria. Por lo que sería conveniente que determinadas competencias en el caso de la Administración penitenciaria se ejercieran desde los órganos de personal más específicos. Al respecto, teniendo como referencia la experiencia en la materia de otras Administraciones se estima procedente la posibilidad de una delegación de competencias por parte del Departamento competente en materia de función pública en la Dirección de la Administración de Justicia, siempre garantizando la uniformidad de criterio que en materia de gestión de personal corresponde al Departamento delegante.

Une hauetan, arau egokitzapen batzuk egin behar dira, modu iragankorrean, zerbitzua eman dadila ahalbidetzeko, alderdi jakin batzuei dagokienez, hala nola: lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bitartez aldi baterako betetzea eta funtzioak behin-behinean esleitzea; izendapen askeko lanpostuak uzten direnean, horren ondoriozko behin-behineko atxikipena arautzea, eta okupatzailerik gabe transferitu ziren lanpostuak aldi baterako betetzeko aukera.

En estos momentos, se precisan adecuaciones normativas que transitoriamente, permitan la prestación del servicio, en relación a aspectos concretos como la provisión temporal mediante comisiones de servicio, y la asignación provisional de funciones; la regulación de la adscripción provisional con motivo del cese en puestos de libre designación; así como la posibilidad de proveer temporalmente puestos que fueron transferidos sin ocupante.

Lehenik eta behin, lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bitartez aldi baterako betetzeari dagokionez, egokitu egin behar da 2006ko maiatzaren 30eko Agindua, EAEko Administrazio Orokorraren lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bitartez betetzeko prozedura arautzen duena, araudi hori ez zegoelako pentsatuta administrazio orokorraren honelako esparru batean zerbitzua ematea bermatzeko; izan ere, kidego berezi batzuetako funtzionarioek soilik osatzen dute esparrua, prestakuntza eta trebetasun zein gaitasun pertsonal jakin batzuk behar dituztenak, hain zuzen ere zerbitzu publikoaren hartzaileak diren giltzaperatutako pertsonei egokituak.

En primer lugar, con relación a la provisión temporal mediante comisiones de servicio se requiere la adecuación de la Orden de 30 de mayo de 2006 regula el procedimiento para la provisión en comisión de servicios de puestos de trabajo de la Administración General de la CAE ya que dicha normativa no estaba pensada para garantizar la prestación del servicio en un ámbito de la administración general integrada exclusivamente por personal funcionario perteneciente a cuerpos especiales que requieren de una formación, y de unas destrezas y capacidades personales adaptadas a unos destinatarios del servicio público que se encuentran en situación de reclusión.

Arlo horretako araudiak ezin du ahaztu oinarrizko araudia badagoela, Espetxeen Erregelamenduaren 280. artikulua, hain zuzen ere, zeinak honako hau esleitzen baitio espetxeko zuzendaritza-organoari, langileen kudeaketari dagokionez:

La normativa en dicha materia no puede olvidar la existencia de normativa básica, en concreto, el artículo 280 del Reglamento Penitenciario, que atribuye al órgano directivo del centro penitenciario en relación a la gestión del personal.

1.– Espetxe bateko zuzendariak ordezkatzen ditu bera buru duen establezimenduko zuzendaritza-zentroa eta kide anitzeko organoak, eta bera dago lehen-lehenik beharturik legeak, erregelamenduak eta xedapenak betetzera eta betearaztera, hala oro har, nola zerbitzuari buruz bereziki.

1.– El Director de un centro penitenciario ostenta la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del Establecimiento que presida, y es el obligado, en primer término, a cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones en general y especialmente las que hacen referencia al servicio.

2.– Zuzendariari eskumen hauek dagozkio:

2.– Corresponden al Director las siguientes atribuciones:

4.a Zentroan destinoa duten enplegatu publikoei dagokienez:

4.ª En relación con los empleados públicos destinados en el centro:

a) Zerbitzuak antolatzea eta esleitzea.

a) Organizar y asignar la realización de los distintos servicios.

e) Funtzionario batek bakarrik betetzen duen lanpostu batean biltzea bi unitate edo lanposturi, nahiz gehiagori, esleitutako zereginak zein egitekoak, edota zeregin espezifikoren bat gehitzea unitate edo lanpostuak berezkoak dituen haiei, eta, beharra den kasuetan, bi unitate edo gehiago behin-behinean esleitzea funtzionario bakar bati, kontuan harturik hala lanpostu edo unitateak koordinatzeko beharra, nola esleituta dituzten egiazko lan-kargak.

e) Agrupar en un puesto de trabajo, desempeñado por un solo funcionario, tareas o cometidos atribuidos a dos o más unidades o puestos, o bien agregar alguna tarea específica a las propias de la unidad o puestos de trabajo, y, en casos de necesidad, asignar provisionalmente dos o más unidades a un solo funcionario, teniendo en cuenta las necesidades de coordinación de los distintos puestos o unidades y las cargas reales de trabajo que tengan asignadas.

Bigarrenik, izendapen askeko lanpostuak uzten direnean, horren ondoriozko langile-atxikipena arautzeari dagokionez, araututa dago urriaren 13ko 190/2004 Dekretuan, euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzekoan, 31.etik 34.era bitarteko artikuluetan, hain zuzen ere.

En segundo lugar, respecto a la regulación de la adscripción del personal con motivo del cese en puestos de libre designación, la misma se regula en los artículos 31 a 34 del Decreto 190/2004 de 13 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.

Izendapen askeko sistemaren bidez betetzen diren lanpostuetan zerbitzu ematen duten langileak ere sartzen dira EAEko Administrazio Orokorreko mahai sektorialaren eta, beraz, mahai delegatuaren negoziazio-eremuan; hortaz, mahai delegatua osatzen duten ordezkari sindikalekin negoziatu behar da egin nahi den arau-aldaketa.

El ámbito de negociación de la mesa sectorial de la Administración General de la CAE, y por tanto de la mesa delegada, se extiende al personal que presta servicios en los puestos cuya provisión se realiza mediante el sistema de libre designación, por lo que la modificación normativa que se pretende debe ser objeto de negociación con los representantes sindicales integrantes de la mesa delegada.

Halaber, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2011ko ekainaren 28ko Aginduaren bidez arautu zen administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako karrerako funtzionarioak behin-behinean atxikitzeko prozedura, izendapen askeko lanpostua uzten den kasuetarako.

Asimismo, mediante Orden de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, se reguló el procedimiento para la adscripción provisional del personal funcionario de carrera de la administración general y sus organismos autónomo cuando se produzca el cese en un puesto de libre designación.

Espetxeetako administrazioan, izendapen askeko sistemaren bidez betetzen dira zuzendari eta zuzendariorde lanpostuak. Hori dela eta, horra hor berezitasun bat, EAEko Administrazio Orokorrean aurreikusita ez dagoena: badira lanpostu jakin batzuk betetzeko modu bereizia dutenak, izendapen askeko sistemaren arabera bete behar baitira, baina, aldi berean, hierarkian badute beste lanpostu bat gainean, izendapen askeko sistema berberaren arabera bete behar dena.

En la administración penitenciaria los puestos de dirección y de subdirección se proveen mediante el sistema de libre designación. Por lo que, nos encontramos con una especialidad que no está prevista en la Administración General de la CAE, es decir la existencia de puestos cuya provisión está reservada al sistema de libre designación y que se encuentran jerárquicamente sujetos a otros puestos cuya provisión corresponde asimismo al mismo sistema de libre designación.

Gainera, Lanpostuen Zerrenda onartzen ez den bitartean, eta, era berean, euskal espetxe-administrazioa osatzen duten lanpostuen egitura korporatiboa behin betiko zehazten ez den bitartean, beharrezkoa da langileak atxikitzeko irizpideak egokitzea, izendapen askeko sistemaren bidez bete daitezen bereizitako lanpostuak uzten dituzten kasuei dagokienez. Eta hori guztia kontuan harturik ezen, une honetan, oso mugatua dela, baita hutsaren hurrengoa ere, lanpostu horiek betetzen dituzten funtzionarioak atxikitzeko modukoak izan litezkeen lanpostuen kopurua; hori dela eta, ezinezkoa gerta liteke inon atxikitzea, eta horrek ondorio nabarmenak ekar litzake, ekonomiaren aldetik eta zerbitzua emateari dagokionez.

Además, y mientras no se lleve a cabo la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, así como la determinación definitiva de la estructura corporativa de los puestos que integran la administración penitenciaria vasca, resulta preciso adecuar los criterios de adscripción del personal que cesa en los puestos reservados para su provisión por el sistema de libre designación. Y ello teniendo en cuenta que, en estos momentos, el número de puestos a los que podrían ser adscritos el personal funcionario que desempeña dichos puestos son muy limitados incluso inexistentes, por lo que se podría dar la situación de una imposibilidad de adscripción con las importantes consecuencias económicas y de prestación del servicio que dicha circunstancia podría ocasionar.

Azkenik, ordezkari sindikalekin 2021eko irailaren 27an sinatutako Akordioan, aurreikusita utzi zen beharrezkoa zela aldi baterako langileak kontratatzeko sistema bat modu iragankorrean ezartzea.

Por último, ya en el Acuerdo suscrito con los representantes sindicales con fecha 27 de septiembre de 2021, se preveía la necesidad de establecer transitoriamente una regulación de un sistema de contratación de personal temporal.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren bidez arautu egin zen langileen hautaketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko kasuetarako.

Mediante Orden de 7 de enero de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, se reguló la selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

Arau horrekin bat etorriz, egitura korporatiboa behin betiko zehazten ez den bitartean, eta Lanpostuen Zerrenda onartzen ez den bitartean ere, ezin da enplegu publikoa eskaintzeko deialdirik egin lehiaketa/oposizio modalitatean. Horrenbestez, espetxeetan aldi baterako zerbitzua ematea atontzeko, lan-poltsak eratu beharko dira, espetxe-administrazio hori osatzen duten berariazko lanpostuei dagokienez, eta horren jatorria 2021eko urriaren batean hutsik transferitu ziren lanpostuetan dago.

De conformidad con dicha norma y en tanto no se proceda a la determinación definitiva de la estructura corporativa, así como a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo no es posible la convocatoria de una Oferta de Empleo Público en la modalidad de concurso /oposición, la prestación temporal del servicio en los centros penitenciarios únicamente podrá regularse a través de la constitución de bolsas de trabajo respecto de los puestos específicos que integran dicha administración penitenciaria y que tiene su origen en los puestos que fueron transferidos el uno de octubre de 2021, en situación de vacantes.

Aukera hori badago aurreikusita, gai horretan aplikatu beharreko araudian, hain zuzen ere, 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren 3.2 artikuluan. Eta, era berean, artikulu horren 3. apartatuan arautzen da zein bide erabil daitezkeen aldi baterako lan poltsa bat eratzeko, eta horien artean badaude berariazko deialdiak eta Atarian argitaratutako eskaintzak.

Dicha posibilidad está prevista en la normativa de aplicación en la materia, en concreto en el artículo 3.2 de la Orden de 7 de enero de 2021. Y, asimismo, en el apartado 3 del mismo artículo se regula los posibles procesos para la constitución de una bolsa de trabajo temporal, entre los que se encuentran las convocatorias específicas y las ofertas publicadas en el Portal.

Testu honetan planteatzen diren egokitzapenak bat datoz beste transferentzia-prozesu batzuetan planteatutakoekin, denboran izapide luzea eskatzen duten arau-aldaketak gauzatu artean.

Las adecuaciones que se plantean en el presente texto, son coincidentes con las planteadas en otros procesos de transferencias, en tanto se lleva a cabo las modificaciones normativas que requieren de una tramitación prolongada en el tiempo.

Beraz, eta bermatu ahal izateko modu egokian eta etenik gabe ematen dela espetxe-administrazioan eman beharreko zerbitzua, behar-beharrezkoa da salbuespenezko araubide juridiko bat ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean, hartan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoei modu iragankorrean aplikatuko zaiena, eta araubide horren iraupenak ezingo du gainditu ordezkari sindikalek 2021eko irailaren 27an sinatutako akordioan ezarritako epea, halako moldez, non, salbuespen-egoerak une horretan oraindik ere badirau, berrikusi eta justifikatu egin beharko baita zergatik luzatu behar den neurri horiek aplikatzeko epea.

Por tanto, y con la finalidad de garantizar la continuidad en la adecuada prestación del servicio que se presta en la administración penitenciaria, es preciso el establecimiento de un régimen jurídico excepcional en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi que transitoriamente sea de aplicación al personal empleado público que presta servicios en la misma, cuya duración no podrá superar el plazo establecido en el acuerdo suscrito entre los representantes sindicales de fecha 27-09-2021, momento en el cual, de persistir la situación de excepcionalidad, se procedería a revisar y justificar los motivos por los cuales se necesite ampliar el plazo de aplicación de estas medidas.

AKORDIOA
ACUERDO

Lehenengoa.– Euskal Espetxe-administrazioan lanpostuak betetzeko berariazko akordioak.

Primero.– Acuerdos específicos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración Penitenciaria Vasca.

A) Euskal espetxeei atxikitako lanpostuetan ematen den zerbitzuaren inguruabar berezietara egokitu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bitartez betetzeko prozedura arautzen duen 2006ko maiatzaren 30eko Aginduaren alderdi batzuk, eta horrek aipatutako agindua aldatzea eskatzen du.

A) La necesidad de adecuar algunos aspectos de la Orden de 30 de mayo de 2006 que regula el procedimiento para la provisión en comisión de servicios de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a las circunstancias especiales que concurren en la prestación del servicio que se realiza en los puestos adscritos a los centros penitenciarios vascos, requiere la modificación de la mencionada Orden.

Hori dela eta, bigarren apartatu bat gehitu behar zaio 1. artikuluari, honako testu honekin:

Por lo que se precisa adicionar un segundo apartado al artículo 1 con el siguiente texto:

1.2 artikulua

Artículo 1.2

Euskal espetxe-administrazioa osatzen duten lanpostuen kasuan, berariazko araudiari jarraituko zaio lanpostuak zerbitzu-eginkizunen eta behin-behineko eginkizun-esleipenaren bidez modu iragankorrean betetzeko. Xedatu gabe dauden kasuetan agindu hau aplikatuko da, betiere horrek ez badu zerbitzua behar bezala ematearen aurka egiten.

En el caso de los puestos de trabajo que integran la administración penitenciaria vasca la provisión transitoria mediante comisiones de servicio y asignación provisional de funciones se realizará por su normativa específica. En lo no dispuesto, será de aplicación la presente Orden, siempre que no contravenga a la adecuada prestación del servicio.

B) Euskal espetxeei atxikitako lanpostuetan ematen den zerbitzuaren inguruabar berezietara egokitu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko lanpostuak behin-behinean atxikitzeko prozedura arautzen duen 2011ko ekainaren 28ko Aginduaren alderdi batzuk, eta horrek aipatutako agindua aldatzea eskatzen du.

B) La necesidad de adecuar algunos aspectos de la Orden de 28 de junio de 2011 que regula el procedimiento para la adscripción provisional de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a las circunstancias especiales que concurren en la prestación del servicio que se realiza en los puestos adscritos a los centros penitenciarios vascos, requiere la modificación de la mencionada Orden.

Hori dela eta, bigarren paragrafo bat gehitzen zaio 2011ko ekainaren 28ko Aginduaren 1. artikuluaren 2. apartatuari, honako testu honekin:

Se adiciona un segundo párrafo apartado 2 del artículo 1 de la Orden de 28 de junio de 2011 con el siguiente texto:

1.2 artikulua, bigarren paragrafoa:

Artículo 1.2 párrafo segundo:

Euskal espetxe-administrazioa osatzen duten lanpostuen kasuan, berariazko araudiari jarraituko zaio izendapen askeko lanpostuak utzi ondoren behin-behineko atxikipena egiteko. Xedatu gabe dauden kasuetan agindu hau aplikatuko da, betiere horrek ez badu zerbitzua behar bezala ematearen aurka egiten.

En el caso de los puestos de trabajo que integran la administración penitenciaria vasca la adscripción provisional tras el cese en puestos de libre designación se realizará por su normativa específica. En lo no dispuesto, será de aplicación la presente Orden, siempre que no contravenga a la adecuada prestación del servicio.

Bigarrena.– Espetxeetan egiten den funtsezko zerbitzua aldi baterako langileen bidez emateko akordio espezifikoak.

Segundo.– Acuerdos específicos para atender mediante personal temporal a la prestación del servicio esencial que se realiza en los centros penitenciarios.

Euskal espetxeei atxikitako lanpostuetan ematen den zerbitzuaren inguruabar berezietara egokitu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzen duen 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduaren alderdi batzuk, eta horrek aipatutako agindua aldatzea eskatzen du.

La necesidad de adecuar algunos aspectos de la Orden de 7 de enero de 2021 que regula la selección de personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración General de la CAE a las circunstancias especiales que concurren en la prestación del servicio que se realiza en los puestos adscritos a los centros penitenciarios vascos, requiere la modificación de la mencionada Orden.

Hori dela eta, proposatzen da 2021eko urtarrilaren 7ko Agindua egokitzea, testu hau gehiturik:

Por lo que se propone una adecuación de la Orden de 7 de enero de 2021 con la adicción del siguiente texto:

1.1 artikulua, azken paragrafoa:

Artículo 1.1 último párrafo:

Euskal espetxe-administrazioa osatzen duten lanpostuen kasuan, berariazko araudiari jarraituko zaio, espetxeetan ematen den funtsezko zerbitzua aldi baterako emateko lan-poltsak eratzen direnean. Xedatu gabe dauden kasuetan agindu hau aplikatuko da, betiere horrek ez badu zerbitzua behar bezala ematearen aurka egiten.

En el caso de los puestos de trabajo que integran la administración penitenciaria vasca la formación de bolsas de trabajo con las que atender con carácter temporal la prestación del servicio esencial que se presta en los centros penitenciarios se realizará por su normativa específica. En lo no dispuesto, será de aplicación la presente Orden, siempre que no contravenga a la adecuada prestación del servicio.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kolektibo berezien kudeaketa-
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Gestión de colectivos especiales.

3.– Euskal espetxeetako funtzionarioak eta langile lan-kontratudunak.

3.– Personal funcionario y laboral de los centros penitenciarios vascos.

Euskal espetxeetako lanpostuei dagozkien lan-poltsak Justizia Administrazioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu. Agindu honetako irizpide orokorrak aplikatuko dira, baita langileen ordezkariekin mahai delegatuan negoziatutako irizpide espezifikoak ere.

Las bolsas de trabajo correspondientes a los puestos de trabajo de los mismos serán gestionadas por la Dirección de la Administración de Justicia. Se aplicarán los criterios generales de la presente Orden y los criterios específicos negociados con la representación del personal en la mesa delegada.

Hirugarrena.– Espetxe-administrazioko berariazko langile-organoei eskumenak eskuordetzeko proposamena.

Tercero.– Propuesta de delegación de competencias en los órganos de personal específicos de la Administración Penitenciaria.

Giza baliabideen kudeaketa malgutzeko, antolatzeko eta sinplifikatzeko neurri gisa, eskumen batzuk eskuordetzea proposatzen da, bide bat izan baitaiteke, hala gaiak modu eraginkorragoan kudeatzeko, nola izapideak arintzeko, eta era berean bermatzeko arreta berezia ematen zaiela ukitutako langileei, espetxeetan zerbitzuak ematen dituzten enplegatu publikoen berezko berezitasunen eta berariazko ezaugarrien eragina dela eta.

Como medida de flexibilidad, organización y simplificación de la gestión de los recursos humanos se propone una delegación de competencias, considerando que se trata de un instrumento para la gestión más eficaz de las materias, para agilizar sus trámites y garantizar una atención especial al personal afectado como consecuencia de las peculiaridades, especificidades de los empleados públicos que prestan servicios en los centros penitenciarios.

Aukera horrek eskatzen du Gobernu Kontseiluaren erabaki baten bidez eskuordetu dakizkiola langileen kudeaketaren arloko eskumenak Justizia Administrazioko Zuzendaritzari funtzio publikoko gaien ardura duen sailetik.

Dicha posibilidad requiere que mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno se deleguen desde el Departamento responsable en materia de función pública a la Dirección de la Administración de Justicia las competencias en materia de gestión de personal.

Nolanahi ere, sail eskuordetzaileak bere ahalmenari eutsiko dio, hala esleitutako funtzioak ikuskatzeko, nola langileak kudeatzeko arloan sailak duen gaitasuna ebaluatzeko, eta esleitutako eskumenak egikaritzeko irizpide bateratuak ezartzeko.

En todo caso el departamento delegante mantendrá las facultades de inspección sobre las funciones atribuidas, la evaluación de la capacidad de gestión en materia de personal del departamento y el establecimiento de criterios uniformes para el ejercicio de las competencias atribuidas.

Funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailak egingo lukeen eskumen-eskuordetzaren erreferentzia Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legean dago, 6.1 artikuluko 1. apartatuko k), l), m), n), ñ) eta o) letretan.

La delegación de competencias por parte del departamento competente en materia de función pública se referiría a las letras k), l), m), n), ñ) y o) del apartado 1 del artículo 6.1 La Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.

Laugarrena.– Euskal Espetxe-administrazioaren eremuan aplika daitekeen berariazko araudia.

Cuarto.– Normativa específica aplicable en el ámbito de la Administración Penitenciaria Vasca.

I. eranskina: Lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko arauak.

Anexo I: Regulación de la provisión en comisión de servicios.

II. eranskina: Izendapen askeko lanpostua utzi ondoren behin-behinean atxikitzeko arauak-

Anexo II: Regulación de la adscripción provisional tras cese en puesto de libre designación.

III. eranskina: Pertsona zerrenda bat hautatzeko prozesuaren deialdia onartzea, Espetxe-administrazioari atxikitako lanpostuak aldi baterako betetzeko asmoz.

Anexo III: Aprobación de la convocatoria de proceso de selección de una relación de personas para la provisión temporal de puestos adscritos a la administración penitenciaria.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESPETXE-ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUAK ZERBITZU-EGINKIZUN BIDEZ BETETZEKO ETA HAIETAN BEHIN-BEHINEKO FUNTZIOAK ESLEITZEKO PROZEDURA ARAUTZEA.
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y ASIGNACIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONES EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Urriaren 13ko 190/2004 Dekretuak onartu zuen Lanpostuak Betetzeko Araudia, eta haren 47. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez aldi baterako betetzeko aukera, premiazko arrazoiak edota zerbitzu-zioak tartean direnean. Egoera horietan, funtzionarioak zerbitzu-eginkizun bidez atxiki ahal izango dira, aldi baterako bete ditzaten hutsik dauden lanpostuak edo funtzionarioentzat erreserbatuta daudenak, baita beste zeregin jakin batzuk bete ditzaten ere.

En el artículo 47 y siguientes del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por Decreto 190/2004, de 13 de octubre, se regula la posibilidad de proveer temporalmente los puestos mediante comisiones de servicio, por razones de urgencia y motivadas por necesidades del servicio. En dichas situaciones el personal funcionario podrá ser asignado en comisión de servicios para la provisión transitoria de puestos vacantes o que estén reservados a personal funcionario o para la realización de determinadas funciones.

Bestalde, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duen apirilaren 7ko 7/2007 Legearen 74. artikuluan ezarritakoari jarraituz, administrazio publikoek lanpostuen zerrenden bidez egituratuko dute beren antolamendua. Lanpostu zerrenden bidez antolatuko dira langileak, zerbitzuen beharren arabera, eta haietan zehaztuko dira lanpostu bakoitza betetzeko baldintzak. Horretarako, beharrezkoa izango da funtzionarioak zerrenda horretan esleituta dituzten lanpostuetara egokitzea.

Por otra parte, según se establece en el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 7 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, las que constituyen el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto, siendo necesaria la adecuación del personal funcionario a los puestos de trabajo que tienen asignados en dicha Relación de Puestos de Trabajo.

Adierazi den bezala, lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko prozedura arautzen duen araudi orokorra egokitu egin behar da espetxeetan ematen den zerbitzu publikoaren inguruabar berezietara.

Como se ha indicado la normativa general que regula el procedimiento para la provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios precisa de su adaptación a las especiales circunstancias que concurren en la prestación del servicio público que se realiza en los centros penitenciarios.

Premia larri eta atzeraezineko egoerei aurre egiteko aurreikusita dago zerbitzu-eginkizunen figura; hortaz, beharrezkoa da ezartzen den prozedurak bizkortasuna berma dezala, lanpostu jakin batzuk aldi baterako bete behar direnean, baina publikotasun- eta objektibotasun-printzipioak ahaztu barik.

La figura de las comisiones de servicio se ha previsto para hacer frente a situaciones de urgente e inaplazable necesidad, por lo que es preciso que el procedimiento que se establezca garantice la agilidad en la provisión temporal de ciertos puestos, sin olvidar los principios de publicidad y objetividad.

I.– Xedea, iraupena eta organo eskuduna

I.– Objeto, duración y órgano competente.

1.– Araudi honek xede du zerbitzu-eginkizunen bidez eta eginkizunak esleituz aldi baterako betetzea euskal espetxeen transferentzian sartzen diren lanpostuak, EAEko Administrazio Orokorrak eta ordezkaritza sindikalak 2021eko irailaren 27an sinatutako Akordioak indarrean dirauen artean.

1.– La presente normativa tiene por objeto la provisión temporal mediante comisión de servicios y asignación de funciones de los puestos incluidos en la transferencia de los centros penitenciarios vascos durante la vigencia del acuerdo suscrito por la Administración General de la CAE y la representación sindical con fecha 27-09-2021.

2.– Justizia Administrazioko Zuzendaritzak izango du eskumena zerbitzu-eginkizunen egokitasuna baloratzeko lanpostu bat bete behar denean, eta aukera izango du deialdi bakoitzean ezartzeko hura zein enplegatu publikori zuzentzen zaion, baita deialdia arlo jakin batzuetako langileei mugatzeko ere.

2.– La Dirección de la Administración de Justicia será la competente para apreciar la oportunidad de la cobertura de un puesto de trabajo en comisión de servicios, pudiendo establecer en cada convocatoria el personal empleado público al que vaya dirigida, así como limitar la convocatoria a personal de determinadas áreas.

II.– Aplikazio-eremua.

II.– Ámbito de aplicación.

Araudi hau euskal espetxeei atxikitako lanpostuetan diharduten karrerako funtzionarioei eta langileei lan-kontratudunei aplikatuko zaie.

La presente normativa será de aplicación al personal funcionario de carrera y laboral que presta servicios en los puestos adscritos a los centros penitenciarios vascos.

III.– Lanpostuak zerbitzu-eginkizun bidez betetzeko prozedura.

III.– Procedimiento para la provisión en comisión de servicios.

1.– Arau orokorrak

1.– Normas Generales.

Araudi honen xedea da bermaturik egon dadila funtsezko zerbitzu publiko bat ematen dela, funtsezkoa, eta, beraz, premiazkoa eta atzeraezina; hori dela eta, hautaketa azkar egin behar da, prozedura labur eta eraginkor baten bidez.

Dado que la finalidad de la presente normativa es garantizar la prestación de un servicio público esencial, y, por tanto, urgente e inaplazable, la selección debe realizarse con celeridad mediante un procedimiento breve y eficiente.

Hautaketa egiteko, lanpostu bakoitzean, kontuan hartuko da espetxeetan zerbitzu ematen duten langileek parte hartzeko modua izan duten azken lehiaketako baremoa, hala lehiaketan parte hartu dutenei begira, nola parte hartu ez dutenei. Hala badagokio, puntuazioa alderdiak alegatutakoa izango da, edota administrazio deitzaileak ofizioz zenbatetsitakoa, informazio hori izanez gero.

Para realizar la selección, en cada puesto de trabajo, se tendrá en cuenta el baremo del último concurso en el que haya podido participar el personal que presta servicios en los centros penitenciarios, tanto para los participantes en el mismo, como para los que no lo hayan sido. En su caso, la puntuación podrá ser alegada de parte o estimada de oficio por la Administración convocante si dispusiera de dicha información.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak kontuan hartu ahal izango ditu EAEko Administrazio Orokorreko lanpostuak betetzeko aplikatu beharreko araudi orokorrean ezarritako merezimenduak. Deialdian aukera horren berri emango da, horretarako ezarritako baremoarekin batera.

La Dirección de la Administración de Justicia podrá tener en cuenta los méritos establecidos en la normativa general aplicable para la provisión de los puestos de la Administración General de la CAE. En la convocatoria se informará de esta posibilidad y con el baremo establecido al respecto.

Edozein enplegatu publikok parte hartu ahal izango du zerbitzu-eginkizunetarako eta langile lan-kontratudunen mugikortasunerako deialdietan, honako baldintza hauetan:

En las convocatorias de comisiones de servicios y de movilidad de personal laboral podrá participar cualquier empleado público, en las siguientes condiciones:

– Titulazio-talde bereko edo baxuagoko funtzionarioak nahiz kategoria bereko edo baxuagoko langile lan-kontratudunak, baldin eta titulazio-baldintza betetzen badu.

– El personal funcionario del mismo o inferior grupo de titulación o el personal laboral de la misma o inferior categoría, que reúna el requisito de titulación.

– Deialdi bakoitzean esleitzeko lehentasuna izango du langileak baldin eta haren lan- harremana bat badator lanpostuaren izaerarekin.

– En cada convocatoria tendrá prioridad en la adjudicación el personal cuya relación de empleo sea coincidente con la naturaleza del puesto.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak, bere burua antolatzeko gaitasuna egikarituz, ondorerik gabe utzi ahal izango du, arrazoiak emanez, aldi baterako lanpostuak betetzeko edozein deialdi.

La Dirección de la Administración de Justicia en ejercicio de su capacidad autoorganizativa podrá dejar sin efecto motivadamente cualquier convocatoria de provisión temporal.

Akordioa sinatu duten ordezkari sindikalei ezagutaraziko zaizkie aurkeztutako alegazioak eta Batzordeak horiei emandako erantzunak.

Las representantes sindicales firmantes del Acuerdo serán informados de las alegaciones presentadas y de la respuesta de la Comisión a las mismas.

Oro har, zerbitzu-eginkizunetako izendapenek urtebeteko iraupena izango dute, eta urtez urte luzatu ahal izango dira.

Con carácter general los nombramientos en comisión de servicios tendrán una duración de un año, prorrogable anualmente.

2.– Prozedura orokorra.

2.– Procedimiento general.

A) C1 titulazio-azpitaldeari irekitako lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzea.

A) Provisión mediante comisión de servicios de puestos abiertos al subgrupo de titulación C1.

Hasiera batean eta kontrakorik adierazten duen arrazoi objektiborik edo kontraesaneko txostenik ez badago, prozedura honi jarraikiz eta zehaztutako baremoaren arabera puntuaziorik onena lortzen duten langile publikoak zerbitzu-eginkizunetan izendatuko ditu Administrazioak.

La Administración nombrará en comisión de servicios, en principio y si no hay causa objetiva o informe contradictorio que determine lo contrario, al personal empleado público que conforme a este procedimiento y baremo indicado obtenga la mejor puntuación.

Prozedura hau da oinarrizko: establezimenduko zuzendaritza-organoak Justizia Administrazioko Zuzendaritzari arrazoiak emanez eskatuko dio zerbitzu-eginkizunetan bete dadila hutsik edo bete gabe dagoen lanpostua, eta azkenak bidezkotzat joz gero egingo du zerbitzu-eginkizunerako deialdia.

Este procedimiento se considera el básico, el órgano directivo del establecimiento solicitará motivadamente la cobertura, en comisión de servicios, del puesto de trabajo vacante o sin ocupante, a la Dirección de la Administración de Justicia, quien si lo considera procedente convocará la comisión de servicios.

Izangaiak. Hiru euskal espetxeetako karrerako funtzionarioek eta langile lan-kontratudun finkoek parte hartu ahal izango dute.

Aspirantes. Podrá participar el personal funcionario de carrera y laboral fijo de los tres centros penitenciarios vascos.

Merezimenduak. Dagokion lehiaketan baloratutakoak. Bestelako merezimendurik alegatzen bada, espetxeko zuzendaritzak dagokion bidez egiaztatuko du. Balorazioa 5 eguneko epean egin beharko da.

Méritos. Los valorados en el respectivo concurso. Si se alegaran otros méritos la dirección del centro realizará la comprobación que proceda. La valoración deberá realizarse en un plazo de 5 días.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak 5 eguneko epean ebatziko du, merezimenduen balorazioa biltzen duen espetxearen txostena jasotzen duenetik hasita, eta beharrezkotzat jotzen dituen argibideak eskatu ahal izango dizkie espetxeetako zuzendaritzei.

La Dirección de la Administración de Justicia resolverá en el plazo de 5 días desde la recepción del informe del centro con la valoración de méritos, pudiendo solicitar a las direcciones de los centros las aclaraciones que considere precisas.

Deialdia hutsik geratzen bada bete beharreko lanpostua duen espetxeko langileen artean, beste espetxeetako izangaien eskaerak baloratuko dira.

Si la convocatoria quedará desierta entre el personal del centro en el que se encuentra el puesto a cubrir, se valorarán las solicitudes del personal aspirante de los otros centros.

Deialdian parte hartu ahal izango dute deialdi-hartzaile ez diren arloetan diharduten langileek, baita goragoko mailetan daudenek ere. Hala ere, soilik esleitu ahal izango zaie lanpostua, baldin eta deialdia hutsik geratu bada, eta adierazitako ordenaren arabera, beti.

El personal de otras áreas distintas de la destinataria de la convocatoria, así como los que ocupen niveles superiores podrán participar en la convocatoria. Únicamente se les podrá adjudicar si quedara desierta la convocatoria y por el orden indicado.

EAEko Administrazio Orokorrean aplikatzekoa den araudi orokorrak ezarritako moduan egingo dira deialdiaren publizitatea, eskabideak aurkezteko epea eta jakinarazpena.

La publicidad de la convocatoria, plazo de presentación de solicitudes y notificación se realizará en la forma establecida por la normativa general de aplicación en la Administración General de la CAE.

B) C1 eta A2 titulazioen azpitaldeei irekitako Erdi Mailako Teknikari eta Zuzendarien Arloko lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzea.

B) Provisión mediante comisión de servicios de los puestos del Área Técnica y Directiva Intermedia abiertos tanto al subgrupo de titulación C1 como A2.

Administrazioak, funtzionario egokiena izendatuko du zerbitzu-eginkizunetan, Prozedura honi jarraikiz eta zehaztutako baremoaren arabera puntuaziorik onena lortu duten hiru funtzionarioen artetik.

La Administración nombrará en comisión de servicios al funcionario que considere más idóneo de entre los tres, que, conforme a este procedimiento y el baremo indicado, hayan obtenido mejor puntuación.

Prozedura aurreko A atalean aurreikusitakoaren berdina izango da, Proposamen atalean izan ezik, honela idatzita geratuko baita:

El procedimiento será igual que el previsto en el apartado A anterior, excepto en el apartado de Propuesta que queda redactado de la siguiente forma:

Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, espetxe bakoitzeko zuzendaritza-organoak ordenatuko ditu eskabideak, puntuazioaren arabera, eta lanpostua betetzeko hiru izangaiek duten egokitasunari eta gaitasunari buruzko txosten arrazoitu batekin batera, Justizia Administrazioko Zuzendaritzari igorriko dio dena, berak ebatz dezan.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el órgano de dirección de cada centro las ordenará por puntuación y junto, con un informe motivado sobre la idoneidad y capacidad para el desempeño del puesto de trabajo de los tres aspirantes, lo remitirá para su resolución a la Dirección de la Administración de Justicia.

C) Segurtasun, lan-osasun eta mendekotasun arrazoiak direla-eta jarraitu beharreko prozedura.

C) Procedimiento por razones de seguridad, salud laboral y dependencia.

Honako egoera hauek arautu dira:

Las situaciones reguladas son las siguientes:

a) Segurtasun-arrazoiak, Justizia Zuzendaritzari atxikitako zuzendaritza-organoak egiaztatuak

a) Razones de seguridad contrastadas por el órgano directivo adscrito a la Dirección de Justicia.

b) Zerbitzua ematearen ondorioz intzidente larriren baten biktima izan izana edo lesio edo ondorio nabarmenak jasan izana.

b) Haber sido víctima de algún incidente grave o haber sufrido lesiones o secuelas considerables como consecuencia de la prestación del servicio.

c) Gaixotasun oso larria edo muturreko egoera sozio-familiarra, zuzenean funtzionarioari, ezkontideari, izatezko bikotekideari, seme-alabei edo mendetasun-maila handiko eta egiaztatutako mendetasun handiko aurrekoei eragiten diena, eta beste irtenbide batzuk artikulatzeko aukerarik gabe.

c) Enfermedad muy grave o situación socio-familiar límite que afecte directamente al funcionario, cónyuge, pareja de hecho, hijos o ascendientes con estados de alto grado de dependencia acreditada e imposibilidad de articular otras soluciones.

Kasu horietan, interesdunek espetxeko zuzendaritzan aurkeztuko dute eskabidea, beharrezko egiaztagiri guztiekin batera, Justizia Administrazioko Zuzendaritzara bidal dadin. Beharrezkotzat jotzen denean, ebazteko eskumena duen organoak txosten osagarria eskatu ahal izango die beste unitate batzuei.

En estos casos, el personal interesado presentará la solicitud en la dirección del centro con toda la documentación acreditativa pertinente, para su remisión a la Dirección de la Administración de Justicia. Cuando se estime necesario, el órgano competente para resolver podrá solicitar informe complementario a otras Unidades.

Eskaeran EAEn ez dagoen destino-zentro bat sartzen bada, administrazioen arteko zerbitzu-eginkizunak arautzen dituen araudiaren menpe egongo da ebazpena.

Cuando en la solicitud se incluya un centro de destino distinto a los existentes en la CAE, su resolución estará supeditada a la normativa que regula las comisiones de servicios interadministrativas.

3.– Hainbat arlotan zerbitzua emateko salbuespenezko prozedura.

3.– Procedimiento excepcional para la prestación del servicio de distintas áreas.

Espetxe Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, espetxeko zuzendaritza-organoak, zerbitzua ematen dela bermatu dadin, beharrezkotzat jotzen dituen eginkizunak eslei ditzake, nahiz eta horrek ordutegia aldatzea edo ordainsari txikiagoak esleitutako funtzioak egitea dakarren, barne-zaintza arloko langileen kasuan bezala; oro har, ezingo da 3 hilabeteko epea gainditu.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario el órgano de dirección del centro, para garantizar la prestación del servicio puede realizar la asignación de funciones que considere necesarias, aunque impliquen un cambio de horario o la realización de funciones que tengan asignadas retribuciones inferiores, como es el caso del personal del área de vigilancia interior, la misma no podrá superar, con carácter general, el plazo de 3 meses.

Esleipen hori Justizia Administrazioko Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio, hilabete baino gehiago irauten baldin badu, zerbitzu-eginkizunetarako deialdia egiteko aukera baloratu dezan. Deialdia egokitzat jotzen ez bada, espetxeko zuzendaritzari jakinaraziko zaio, eta esleipena amaitzeko-eguna adierazi ahal izango du. Nolanahi ere, Justizia Administrazioko Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio amaiera.

Dicha asignación deberá ser comunicada a la Dirección de la Administración de Justicia cuando supere la duración de un mes, con el fin de valorar su convocatoria en comisión de servicios. En caso de no estimar oportuna la convocatoria, lo comunicará a la dirección del centro pudiendo indicar la fecha de finalización de la asignación. En todo caso la finalización deberá ser comunicada a la Dirección de la Administración de Justicia.

Hala ere, zerbitzua ematen dela bermatzeko, 3 hilabeteko muga gainditu ahal izango da, harik eta lanpostua karrerako edo bitarteko funtzionarioek bete arte.

Sin embargo, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio el límite de 3 meses se podrá superar hasta la cobertura con personal funcionario de carrera o interino.

IV.– Aukerak-Gizarteratzeko Euskal Agentziari atxikitako lanpostuak betetzea.

IV.– Provisión de puestos adscritos a AUKERAK-Agencia Vasca de Reinserción.

Araudi hau aplikatzekoa izango da AUKERAK-Gizarteratzeko Euskal Agentziari atxikitako lanpostuak betetzeko, agentzia horretako Zuzendaritzak hala eskatzen duenean, eta organo horrek izango du deialdia ebazteko eskumena.

La presente regulación será de aplicación para la cobertura de los puestos adscritos a la Agencia Vasca de Reinserción-AUKERAK, cuando así lo solicite la Dirección de dicha Agencia, siendo el órgano competente para resolver la convocatoria.

II. ERANSKINA
ANEXO II
IZENDAPEN ASKEKO LANPOSTUA UTZI ONDORENGO BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENA ARAUTZEA
REGULACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL TRAS CESE EN PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudiak honako hau ezartzen du urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren 34.2 artikuluan:

El artículo 34.2 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas establece:

2.– Lanpostutik kendutako pertsonari bere kidegoari edo eskalari dagokion lanpostu bat esleituko zaio behin-behinean, bere gradu pertsonalarekiko bi maila baino beheragokoa ez dena, ahal dela lurralde historiko berean, harik eta beste lanpostu bat behin betiko lortzen duen arte. Kargua utzi eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondoreak atxikipenak, eta administrazio publiko bakoitzak ezartzen duen prozeduraren arabera egingo da. Lanpostua betetzeko eskatzen diren eskakizun eta baldintza guztiak bete beharko ditu.

2.– A la persona cesada se le atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal preferentemente en el mismo territorio histórico, en tanto no obtenga otro con carácter definitivo. La adscripción tendrá efectos del día siguiente al de la fecha de cese y se efectuará conforme al procedimiento que fije cada Administración Pública. Deberá reunir todos los requisitos y condiciones exigidos para la provisión del puesto.

Aurreko paragrafoan adierazitako ezaugarriak dituen lanposturik ez badago, atxikipena beheragoko maila bateko lanpostu batera egingo da, eta aldi baterako osagarri bat jasoko du esleitutako lanpostuaren mailaren oinarrizko berariazko osagarriari dagokion ordainsariaren eta bere gradu pertsonala baino beheragoko bi mailei dagokien oinarrizko berariazko osagarriaren arteko aldeagatik. Interesdunak parte har dezakeen lehenengo lekualdatze-lehiaketa ebatzi arte eutsiko zaio osagarri horri.

De no existir puestos de las características señaladas en el párrafo anterior, la adscripción se hará a un puesto de nivel inferior y percibirá un complemento transitorio por la diferencia entre la retribución correspondiente al complemento específico básico del nivel del puesto asignado y el complemento específico básico que corresponde a dos niveles inferiores a su grado personal. Dicho complemento se mantendrá hasta la resolución del primer concurso de traslados en que la persona interesada pueda participar.

Espetxeetan zerbitzua ematen deneko inguruabar bereziak kontuan hartuta, euskal espetxeetako zuzendari- eta zuzendariorde-postuak uzten dituzten langileen atxikipena honako prozedura honen arabera egingo da:

Atendiendo a las circunstancias específicas en las que se presta el servicio en los centros penitenciarios, la adscripción del personal que cese en los puestos de dirección y subdirección de los centros penitenciarios vascos se realizará conforme al procedimiento siguiente:

1.a Izendapen askeko lanpostua bete duen lurralde berean, hutsik dauden bete gabeko lanpostuetan atxikitzea.

1.º Adscripción en puestos vacantes sin ocupante en el mismo territorio en el que ha desempeñado el puesto de libre designación.

2.a Izendapen askeko lanpostua bete duen lurralde berean, hutsik dauden betetako lanpostuetan atxikitzea.

2.º Adscripción en puestos vacantes con ocupante en el mismo territorio en el que ha desempeñado el puesto de libre designación.

3.a Izendapen askeko lanpostua bete duen lurralde berean, hutsik ez dauden bete gabeko lanpostuetan atxikitzea.

3.º Adscripción en puestos no vacantes sin ocupante en el mismo territorio en el que ha desempeñado el puesto de libre designación.

4.a Izendapen askeko lanpostua bete duen lurralde berean, hutsik ez dauden betetako lanpostuetan atxikitzea.

4.º Adscripción en puestos no vacantes con ocupante en el mismo territorio en el que ha desempeñado el puesto de libre designación.

5.a Ordena beraren arabera, eta enplegatu publikoak aukeratuta, baldin eta zerbitzua behar bezala emango dela bermatzen bada, beste lurraldeetako lanpostuetan, edo LZkoa ez den amortizatzeko lanpostu batean hiru zentroetako edozeinetan. Azken kasu horretan, egindako behin-behineko atxikipenak ezingo du kostu handiagorik ekarri.

5.º Adscripción por el mismo orden, a elección de la persona empleada pública, siempre que se garantice la adecuada prestación del servicio en los tres centros, en puestos de los otros dos territorios o en un puesto de no RPT a amortizar en cualquiera de los tres centros. En este último caso la adscripción provisional realizada no podrá implicar un mayor coste.

Postua azkenduko da baldin eta lanposturik bada 1. puntutik 4.era bitartekoetan deskribatutako baldintzaren batean dagoena. Era berean azkenduko da borondatez mugitu bada edo lehiaketa bidez lortutako lanposturen batera behin betiko atxikitzeagatik.

La extinción del puesto se producirá por la existencia de puesto en alguna de las condiciones descritas en los puntos 1.º a 4.º. Así como por la movilidad voluntaria o la adscripción definitiva a puesto obtenido por concurso.

Lanpostuaren baldintza ekonomikoei dagokienez, destino-osagarriaren maila ezin izango da enplegatu publikoak finkatuta duen gradu pertsonala baino bi maila txikiagoa izan. Eta berariazko osagarria, aldiz, betetzen den lanpostuaren erantzukizun-mailaren araberakoa izango da: erantzukizun gorenekoa bada (zentroko zuzendari-postua), III-B mailaren baliokidea; erantzukizun txikiagokoa bada (espetxeetako zuzendariordeak eta administratzaileak), III-C mailaren baliokidea izango da zenbatekoa.

En cuanto a las condiciones económicas del puesto, el nivel complemento de destino no podrá ser inferior en más de dos niveles al grado personal que la persona empleada pública tuviera consolidado. Y el complemento específico dependerá del nivel de responsabilidad del puesto desempeñado, si fuera de máxima responsabilidad (puesto de dirección del centro) en cuyo caso será equivalente a un nivel III-B o de menor responsabilidad (Subdirectores y Administradores de centros penitenciarios), en cuyo caso será de cuantía equivalente a un III-C.

Lanpostuaren tipologiari dagokionez, eragindako pertsonari dagokion titulazioko azpitaldeari begiratu beharko zaio.

En cuanto a la tipología del puesto habrá que estar al subgrupo de titulación al que pertenece la persona afectada.

III. ERANSKINA
ANEXO III
EUSKAL ESPETXEEN TRANSFERENTZIA DELA-ETA, HUTSIK DAUDEN LANPOSTUAK BITARTEKO IZENDAPENEZ ALDI BATERAKO BETETZEKO DEIALDIA ONARTZEA
APROBACIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD EN PUESTOS VACANTES CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS VASCOS

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduak araututa du, 3. artikuluan, ezen lan-poltsak eratzeko prozesu izan daitezkeela bai enplegu publikoaren eskaintzak, bai berariazko deialdiak, eta bai Atarian argitaratutako eskaintzak.

La Orden de 7 de enero de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, regula en el artículo 3 que los procesos para la constitución de bolsas de trabajo pueden ser las ofertas de empleo público; las convocatorias específicas y ofertas publicadas en el Portal.

Euskal espetxeetan atxikitako lanpostuak ez dira baloratu orain arte, eta, beraz, ez dira oraindik sartu EAEko Administrazio Orokorreko Lanpostuen Zerrendan. Hori dela eta, oraindik ez daude behin betiko diseinatuta lanpostu bakoitza betetzeko behar diren baldintzak.

Los puestos de trabajo adscritos a los centros penitenciarios vascos, en este momento no han sido objeto de valoración por lo que todavía no forman parte de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la CAE, por lo que no se encuentran definitivamente diseñados los requisitos necesarios para el desempeño de cada uno de los puestos.

Egoera horri gaineratu behar zaio ezen oraindik ere ez dela onartu espetxe-administrazioaren egitura korporatiboa definitzeko behar den lege-aldaketa, eta, hortaz, transferentziatik datozen kidegoetan izendatu beharko dira bitarteko langileak.

A dicha situación debe añadirse que en la actualidad no se ha aprobado la pertinente modificación legal para definir la estructura corporativa de la administración penitenciaria, por lo que el nombramiento del personal interino deberá hacerse en los cuerpos provenientes de la transferencia.

Azaldutakoagatik, beharrezkoa da Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari eskaera egitea langileak hautatzeko prozesu baterako deialdia egin dezan, transferentzian sartuta dauden bete gabeko lanpostuak bitarteko izendapenez aldi baterako betetze aldera.

Por lo expuesto resulta preciso solicitar al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno la convocatoria de un proceso para la selección de personal para la provisión temporal mediante nombramiento de interinidad en relación a los puestos no ocupados incluidos en la transferencia.

Hona hemen, proposatzen den deialdiaren edukia:

El Contenido de la convocatoria que se propone sería el siguiente:

Azpimarratu behar da transferentzia-dekretuan bazirela lanpostu huts batzuk, funtzionario zein lan-kontratudun izaerakoak. Eta horretaz gain, hor daude gertatzen ari diren erretiroak, edota bete beharreko egoerak, hala nola gaixotasun-bajak edo bestelakoak; hori dela eta, oso zaila da espetxeetako lanpostuak bete daitezela lanpostuak betetzeko behar den gaitasuna duten langileen bitartez, eta, horrenbestez, bitartekotasun-prestazioa zerbitzua ematen dela bermatzeko, bitarteko izendapenaren figurara jo behar da, harik eta egitura korporatiboa behin betiko zehaztu arte eta lanpostu zerrenda onartu arte.

Se ha de resaltar que ya en el Decreto de transferencia existía un número de puestos vacantes de naturaleza funcionarial y también de naturaleza laboral. A lo que hay que añadir las jubilaciones que se están produciendo, o situaciones que se deben proveer como son las bajas por enfermedad u otras por lo que se hace muy difícil que los puestos de trabajo de los centros penitenciarios sean cubiertos por personal que tenga la capacitación que se precisa para el desempeño de los mismos, debiéndose acudir, por tanto, hasta la determinación definitiva de la estructura corporativa y a la aprobación de la relación de puestos de trabajo, a la figura del nombramiento de interinidad para garantizar la prestación del servicio.

Azaldutakoagatik, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari eskaera egiten zaio, berariazko deialdi bat egin dezan, edota atariaren bidezko eskaintza bat, hautagai-zerrenda bat eratu dadin, euskal espetxeetan atxikitako lanpostuak aldi baterako betetze aldera.

Por lo expuesto, se solicita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno realizar una convocatoria específica o una oferta por el Portal para la constitución de una relación de personas candidatas para la provisión temporal de los puestos de trabajo adscritos a los centros penitenciarios vascos.

Deialdi honen helburua da ahalik eta arinen erantzun dakiola lanpostuak aldi baterako betetzeko beharrari, zerbitzu ematea bermatzeko. Hori dela eta, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 10.2 artikuluaren arabera, prozedura bizkorren bidez egin beharko da bitarteko funtzionarioen hautaketa, eta prozedura horiek, betiere, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publikotasun-printzipioak errespetatu beharko dituzte. Hortaz, ebazteko eskaera egiten da, batetik, berariazko deialdi bat edo Atariaren bidezko eskaintza bat egin dadin, Euskadiko Autonomia Erkidearen berezko hautagai-zerrenda bat eratzearren, euskal espetxeetan zerbitzu emate aldera; bestetik, oinarri espezifikoak onar daitezen, A eranskin eta B eranskin gisa jasota daudenak, hura eratzeko bidea ezartzearren.

Esta convocatoria persigue la finalidad de atender con la mayor agilidad posible las necesidades de provisión temporal para garantizar la prestación del servicio, por lo que, de acuerdo, con el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en virtud del cual, la selección de personal funcionario interino habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respeten en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; se solicita se proceda a resolver, por un lado efectuar una convocatoria específica o una oferta por el Portal para la constitución de una relación de personas candidatas propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la prestación de servicios en los centros penitenciarios vascos; y por otro, aprobar las bases específicas, que figuran como Anexo A y Anexo B, y que han de regir su constitución.

A ERANSKINA
ANEXO A
ATARIAN ESKAINTZA EGITEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK, EUSKAL ESPETXE-ADMINISTRAZIOARI ATXIKITAKO C1 AZPITALDEKO LANPOSTUEI BEGIRA
BASES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OFERTA EN EL PORTAL DE PUESTOS DEL SUBGRUPO C1 ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA VASCA

Lehenengoa.– Lanpostuen datuak.

Primera.– Datos de los puestos.

1.– Herria: hiru euskal espetxeetako instalazioak

1.– Localidad: las instalaciones de los tres centros penitenciarios vascos.

2.– Eremu funtzionalak: C1 azpitaldea (gaur egun, espetxeetako laguntzaileen kidegoari atxikitako langileek beteta)

2.– Ámbitos funcionales: Subgrupo C1 (en la actualidad desempeñados por personal adscrito al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias)

a) Bulego arloa:

a) Área de oficinas:

Bulegoko lanpostu orokorra

Puesto Genérico de oficina.

Arlo mistoko lanpostu generikoa

Puesto Genérico de área mixta.

Ordainsaria, VI-C maila: 30.474,50.

Retribución: Nivel VI-C 30.474,50.

b) Barne arloa:

b) Área de Interior.

Barne zaintzako lanpostu generikoa V1 (Al-Ig, Go/Ar/Ga txandak)

Puesto Genérico de vigilancia interior V1 (L-D, turnos M/T/N)

Barne zaintzako lanpostu generikoa V2 (Al-Ig, Go/Ar txandak)

Puesto Genérico de vigilancia interior V2 (L-D, turnos M/T)

* Ordainsaria, VI-C maila: 30.474,50.

* Retribución: Nivel VI-C 30.474,50.

* (harik eta espetxe-administrazioa osatzen duten lanpostuen zerrenda argitaratu arte, osagarri pertsonal bat jasoko da, 2022ko otsailaren 24an EAEn sartutako langileek guztira jasotzen dituzten ordainsarietaraino dagoen aldeagatik)

* (Hasta la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo que integran la administración penitenciaria se percibirá un complemento personal por la diferencia hasta las retribuciones totales que percibe el personal incorporado a la CAE con fecha 24 de febrero de 2022)

4.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

4.– Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

5.– Bitarteko funtzionario izendatzea.

5.– Nombramiento de interinidad.

6.– Baldintza espezifikoak:

6.– Requisitos específicos:

Eskatzaileak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, zigor-aurrekaririk ez duela egiaztatzen duena.

La persona solicitante deberá presentar certificado que acredite que carece de antecedentes penales.

Eskatzaileak ziurtagiri mediko bat aurkeztu beharko du, eskaintzan sartzen diren eginkizunak betetzeko gaitasuna izatearena.

La persona solicitante deberá aportar certificado médico de capacitación para el desempeño de las funciones que se incluyen en la oferta.

Hautaketa-prozesuan zehar eskatzen zaizkion kontrol medikoak egin beharko ditu, eta prozesutik kanpo utzi ahal izango da baldin eta aurkako txostenik badago, aurretik kontraesaneko prozedura egin ondoren.

Deberán someterse a los controles médicos a los que sea requerido durante el proceso de selección, pudiendo ser excluido del proceso en caso de informe desfavorable, previo procedimiento contradictorio.

7.– Eginkizunak.

7.– Funciones.

Espetxeetako Laguntzaileen Kidegoko funtzionarioei honako hau dagokie:

A los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias corresponde:

a) Establezimenduen barruko zaintza- eta jagoletza-lanak egitea.

a) Realizar las tareas de vigilancia y custodia interior en los establecimientos.

b) Presoen jokabidea eta diziplina zaintzea.

b) Velar por la conducta y disciplina de los internos.

c) Presoen eta lokalen garbitasuna eta txukuntasuna zaintzea.

c) Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales.

d) Behaketa Lantaldeari eta Tratamendu Batzordeei barneratuen portaerari buruz behaketa zuzenaz lortutako datuak ematea.

d) Aportar al Equipo de Observación y Juntas de Tratamiento los datos obtenidos por observación directa del comportamiento de los internos.

e) Barneratuen berreziketa- eta errehabilitazio-lanetan parte hartzea, Behaketa Lantaldearen edo Tratamendu Batzarren orientabideak gauzatuz.

e) Participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos, materializando las orientaciones del Equipo de Observación o Juntas de Tratamiento.

f) Behar diren lankidetza- nahiz izapide-zeregin administratiboak garatzea.

f) Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.

g) Nagusiek emandako jarraibideak betetzea, baita, beren zerbitzu espezifikoa dela-eta, agintzen zaien beste edozein zeregin ere.

g) Cumplir las instrucciones que reciban de sus Superiores y cualesquiera otras tareas que, en razón de su servicio específico les sean encomendadas.

Bigarrena.– Merezimenduen baremoa (gehienezko puntuazioa: 19 puntu)

Segunda.– Baremo de Méritos (Puntuación máxima 19 puntos)

I.– Lanpostuak eskatzen duen baino titulazio akademiko handiagoa izatea, eta espetxe-zerbitzu publikoarekin duen lotura-mailaren arabera: gehienez 4 puntu.

I.– Titulación académica superior a la requerida por el puesto y en función del grado de relación con el servicio público penitenciario, hasta un máximo de 4 puntos:

Zuzenbidean, psikologian, kriminologian, gizarte-hezkuntzan nahiz gizarte-lanean gradua/lizentziatura izatea: 4 puntu.

Grado/licenciatura en derecho, psicología, criminología, educación social, trabajo social 4 puntos.

Beste edozein gradu/lizentziatura izatea: 2 puntu.

Cualquier otro grado/licenciatura 2 puntos.

II.– Estatuan edo autonomia-erkidegoko espetxeetako kidegoren batean sartzeko proba guztiak edo batzuk gainditu izana: gehienez 5 puntu, proba guztien kasuan, eta puntu 1 sarbide-proba bakoitzeko.

II.– Haber superado todas o alguna de las pruebas de acceso a alguno de los cuerpos de instituciones penitenciarias estatal o autonómico hasta un máximo de 5 puntos, en el caso de todas las pruebas, y 1 punto por cada prueba de acceso.

III.– Azken 6 urteetan antzeko zereginetan izandako esperientzia: gehienez 5 punturaino. (barneratze-neurri judizialak betetzeko zentroa edo espetxeak). Barneratzeko neurri judizialak betetzeko zentroan lan egindako hilabete bakoitzeko 0,10 puntu; espetxeetan lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,50 puntu.

III.– Experiencia en tareas similares en los últimos 6 años hasta un máximo de 5 puntos (centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento o centros penitenciarios). A razón de 0,10 puntos por mes trabajado en centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento y 0,50 en centros penitenciarios.

IV.– Euskararen ezagutza. 1. hizkuntza eskakizuna (B1) egiaztatuta, puntu bat; B2: 2 puntu; C1: 3 puntu; C2: 4 puntu.

IV.– Conocimientos de euskera. Por la acreditación del perfil lingüístico 1 (B1): 1 punto; B2: 2 puntos; C1: 3 puntos; C2: 4 puntos.

V.– Beste hizkuntza batzuk jakitea. Aurreko puntuan zehaztutako maila ofizial bakoitza egiaztatuta, 0,5 puntu.

V.– Conocimientos de otras lenguas. 0,5 puntos por la acreditación de cada uno de los niveles oficiales indicados en el punto anterior.

Hirugarrena.– Balorazio Batzordea.

Tercera.– Comisión de valoración.

IVAPeko Zuzendaritzak balorazio-batzorde bat izendatuko du. Hiru kidek osatuko dute: bat, IVAPek proposatuta; beste bat, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak izendatuta; eta bestea, espetxeetako laguntzaileen kidegoko karrerako funtzionario bat. Idazkari-eginkizunak, boto-ahalmenik gabe, euskal espetxe-administrazioko lanpostuetan diharduen karrerako funtzionario bati egokituko zaizkio. Ordezkorik izendatu behar bada, banaketa eta kualifikazio berbera bete beharko da. Balorazio Batzordeak beharrezkotzat jotzen badu, aholkularien laguntza eskatu ahal izango du, baina beren espezialitate teknikoan jardutera mugatuko dira haiek.

La Dirección del IVAP nombrará una comisión de valoración, formada por tres personas, una a propuesta del IVAP; una, designada por la Dirección de la Administración de Justicia; y una persona funcionaria de carrera del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Las funciones de secretariado, sin capacidad de voto, corresponderá a una persona funcionaria de carrera que preste servicios en puestos de la administración penitenciaria vasca. Si fuera preciso nombrar suplentes, deberá respetarse el mismo reparto y cualificación. Si la Comisión de valoración lo considera preciso podrá recabar la colaboración de personas asesoras que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.

Laugarrena.– Prozesuaren garapena.

Cuarta.– Desarrollo del proceso.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, behin-behinean baloratu eta argitaratuko dira merezimenduak. Sindikatuetako ordezkariei helaraziko zaizkie aurkeztutako alegazioak eta ematen zaien erantzuna.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la valoración y publicación provisional de méritos. Se dará traslado a los representantes sindicales de las alegaciones presentadas y de su respuesta.

Merezimenduen balorazioaren araberako lehenengo 60 pertsonei deia egingo zaie, aurrez aurreko jarduera praktiko bat egin dezaten, hiru espetxeen artean banaturik, HAMAR lanegunez, astelehenetik ostiralera: bost, goizeko saioan, 09:30etik 14:00etara; beste bost, arratsaldeko saioan, 16:00etatik 20:00etara. Esleitutako tutoreek baloratuko dute jarduera, gehienez 30 punturekin. Aurrez aurreko jardueran zehar, hainbat galdetegi teoriko-praktiko aurkeztu ahal izango zaizkie, ebatz ditzaten.

Las primeras 60 personas en orden a la valoración de méritos serán convocadas para la realización de una actividad práctica presencial distribuidos entre los tres centros penitenciarios durante DIEZ jornadas de lunes a viernes, cinco en sesión de mañana de 09:30 a 14:00 horas y cinco en sesión de tarde de 16:00 a 20:00 horas. La actividad se valorará por los tutores asignados con un máximo de 30 puntos. Durante la actividad presencial se les podrá presentar para su resolución diversos cuestionarios teórico-prácticos.

Hautagai zerrenda eratzeko ondoreetarako, jarduera praktikoan lortzen den kalifikazioa edozein dela ere, IVAPek barnean sartuko ditu gutxienez 10 puntu lortu dituztenak.

Con independencia de la calificación que se obtenga en la actividad práctica a los efectos de la constitución de la relación de personas candidatas, el IVAP incluirá a quienes en total hayan obtenido una valoración mínima de 10 puntos.

Hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira jardueran gutxienez % 80ko bertaratze mailara iristen ez diren izangaiak. Ezarritako jarduera praktikoan parte hartzeak ez du inolako kalte-ordainik ekarriko.

Las personas aspirantes que no alcancen una asistencia mínima del 80 % de la duración de la actividad quedarán excluidas del proceso selectivo. La participación en la actividad práctica establecida no dará lugar a ninguna indemnización.

Balorazio Batzordeak Justizia Administrazioko Zuzendaritzari igorriko dizkio kalifikazioak, onar ditzan eta, ondoren, webgunean eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen iragarki-oholetan argitara ditzan. Izangaien zerrenda jasoko du argitalpenak, puntuazioen arabera ordenatuta, merezimenduen balorazioan eta jarduera praktikoan lortutakoa batu ondoren. Izangaiek bost egun balioduneko epea izango dute bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak edo erreklamazioak aurkezteko.

La Comisión de Valoración elevará las calificaciones a la Dirección de la Administración de Justicia para su aprobación y posterior publicación en el sitio web y en los tablones de anuncios del Instituto Vasco de Administración Pública. La publicación contendrá la relación de personas aspirantes, ordenadas según la suma de las puntuaciones obtenidas tanto en la valoración de méritos como en la actividad práctica. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, para formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzak, izangaien dokumentazioa baloratu ondoren, ebazpena emango du, eskaintzan zehaztutako postuen esleipendun izateko hautagaien behin betiko zerrenda onartzeko. Berdinketarik badago, beste eskaintza batzuetan oro har ezarritako irizpideak hartuko dira berdinketa hausteko.

La Dirección de la Administración de Justicia, una vez valorada la documentación de las personas aspirantes dictará Resolución aprobando la relación definitiva de personas candidatas para ser adjudicatarias de los puestos indicados en la oferta. En caso de empate se tomarán como criterio de desempate, los establecidos con carácter general en otras ofertas.

Akordio honek indarrean dirauen bitartean, hainbat prestakuntza-jarduera praktiko egin ahal izango dira ondoren. Pertsona berriak aurreko prozesuko azken pertsonaren ondoren hasita sartuko dira lan-poltsan.

Podrán realizarse sucesivas actividades formativas prácticas, durante la vigencia del presente Acuerdo. Las nuevas personas se incorporarán a la bolsa a partir de la última persona del proceso inmediatamente anterior.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren ebazpen bidez onartuko dira hautagaien zerrenda eta bete beharreko lanpostuen eskaintza kudeatzeko arauak, eta hautagai berriak hautatu ahal izango dira ezaugarri bereko eskaintzetarako, 2021eko irailaren 27an sinatutako Akordioak indarrean dirauen artean.

Mediante Resolución de la Dirección de la Administración de Justicia se aprobarán las reglas de gestión de la relación de personas candidatas y de oferta de puestos a desempeñar, pudiendo seleccionar nuevas personas candidatas para ofertas de las mismas características durante la vigencia del Acuerdo suscrito con fecha 27 de septiembre de 2021.

Bosgarrena.– Aldi baterako lan-poltsatik kanpo uztea.

Quinta.– Exclusión de la bolsa temporal.

Zerrendatik kanpo uzteko arrazoiak EAEko Administrazio Orokorreko araudi erregulatzaile orokorrean ezarritakoak izango dira, eta horietaz gain, bi txosten negatibo izatea ere, dela nagusi baten aginduak ez betetzeagatik, dela behin eta berriz garaiz ez iristeagatik, dela justifikaziorik gabe lanera ez joateagatik, dela bateragarritasunari buruzko arauak ez betetzeagatik, dela lanbide-erreserbaren betebeharra ez betetzeagatik bere funtzioagatik ezagutzen dituen gaiei dagokienez.

Las causas de exclusión de la relación serán las establecidas en la normativa reguladora general en la Administración General de la CAE, incluyéndose, además ser objeto de dos informes negativos por el incumplimiento de las órdenes de un superior, por las faltas reiteradas de puntualidad, por la carencia de asistencia al trabajo injustificada, por el incumplimiento de las normas relativas a la compatibilidad, por el incumplimiento del deber de reserva profesional en cuanto a los asuntos que conoce por razón de su función.

Aurkeztutako alegazioak onartzen ez badira, pertsona horri jakinaraziko zaio bitarteko-izendapena hutsaltzen dela eta, beraz, lan-poltsatik kanpo geratu dela. Lan-poltsaren jarraipen-batzordea jakinaren gainean jarriko da kanpoan uzteko prozeduraren hasieratik bertatik.

De no aceptarse las alegaciones presentadas se comunicará a la persona la rescisión del nombramiento de interino y por tanto la exclusión de la bolsa y la Comisión de Seguimiento de la bolsa será informada desde el inicio del procedimiento para la exclusión.

Zerrendako pertsona bati diziplina-espediente bat edo zigor-prozedura bat irekitzen bazaio, Administrazioak aldi baterako eten ahal izango du lan-poltsan egotea, harik eta espedientea edo prozedura ebatzi arte, dela largespenagatik, dela frogarik ez izateagatik, dela inplikatutako pertsona erantzukizunetik salbuetsita egoteagatik. Hutsegite larria edo oso larria egiteagatik administrazio-bidean zehapen irmoa jarri izana izendapena amaitzeko arrazoia izango da, baita lan-poltsatik kanporatzeko ere.

En el supuesto que se inicie un expediente disciplinario o un procedimiento penal a una persona que forma parte de la lista, la Administración podrá suspenderla temporalmente de la bolsa hasta que se resuelva el expediente o el procedimiento, bien por sobreseimiento, por carencia de pruebas o porque la persona implicada esté exenta de responsabilidad. En el caso de la imposición de una sanción firme en vía administrativa por la comisión de falta grave o muy grave, será causa de finalización del nombramiento y de exclusión de la bolsa.

Espetxeko zuzendaritza-organoak goian adierazitako gertakariei buruzko txostenik egiten badu, jakinarazi egingo zaio bitarteko funtzionarioari, eta 5 eguneko epea emango zaio alegazioak egin ditzan. Alegazioak aurkezturik, baiesten badira, artxibatu egingo da espedientea.

Cuando el órgano de dirección del centro emita un informe por los hechos arriba indicados, se trasladará a la persona funcionaria interina, a la cual se otorgará un plazo de 5 días para alegaciones. Si presentadas alegaciones, son estimadas se archivará el expediente.

Bestela bada, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak arrazoiak emanez jakinaraziko dio interesdunari ez direla kontuan hartu bere oharrak. Halaber, zehaztuko dio zer alderditan aldatu behar dituen bere jokabideak, eta ezagutaraziko dio ezen, baldin eta beste txosten negatibo bat egiten bada haren errendimenduari edo gaitasun ezari buruz, lan-poltsatik kanpo uztea proposatuko dela.

En caso contrario, la Dirección de la Administración de Justicia comunicará de forma motivada a la persona interesada que no se han tenido en cuenta sus observaciones indicándole en qué aspectos tiene que modificar sus comportamientos e informándole que en el supuesto de que se emita otro informe negativo relativo a su rendimiento o carencia de capacidad se propondrá su exclusión de la bolsa de trabajo.

Aipatutako aurreko arrazoiak direla eta, bigarren txosten bat egiten bada pertsona berari buruz, eta aurkeztutako alegazioak onartzen ez badira, pertsona horri jakinaraziko zaio bitarteko funtzionarioaren izendapena hutsaltzen dela, eta, beraz, lan-poltsatik kanpo geratuko dela.

En el supuesto de que se emita un segundo informe por los motivos arriba indicados para la misma persona y no se acepten las alegaciones presentadas se comunicará a la persona la rescisión del nombramiento de interino y por tanto su exclusión de la bolsa.

Seigarrena.– Hautagaien kudeaketarako jarraipen-batzordea.

Sexta.– Comisión de seguimiento de la gestión de candidatos.

Lan-poltsaren jarraipen-batzorde bat sortuko da, partaidetza parekidekoa, Administrazioaren ordezkariek eta akordioa sinatu duten sindikatuetako ordezkari banak osatuta.

Se creará una Comisión de Seguimiento de la bolsa de trabajo, con participación paritaria, por representantes de La Administración y por un representante de cada una de las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.

Zazpigarrena.– Aplikatu beharreko araudia.

Séptima.– Normativa de aplicación.

Xedatu gabeko guztiari dagokionez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduan xedatutakoa aplikatuko da, betiere espresuki araututakoaren aurkakoa ez bada.

En todo lo no dispuesto, y siempre que no contradiga lo expresamente regulado, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 7 de enero de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Zehazki, parte hartzeko baldintzei, eskabideak aurkezteari, esleitzeari eta Administrazioan sartzeari eta datuen babesari buruz oro har ezarritako informazioari dagokionez.

En concreto, respecto a la información establecida con carácter general en cuanto a requisitos de participación; presentación de solicitudes, adjudicación e incorporación a la Administración; protección de datos.

B ERANSKINA
ANEXO B
ATARIAN ESKAINTZA EGITEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK, EUSKAL ESPETXEETAKO ADMINISTRAZIOARI ATXIKITAKO A1 AZPITALDEKO LANPOSTUEI DAGOKIENEZ
BASES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OFERTA EN EL PORTAL DE PUESTOS DEL SUBGRUPO A1 ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA VASCA

Lehenengoa.– Lanpostuen datuak.

Primera.– Datos de los puestos.

1.– Herria: hiru euskal espetxeetako instalazioak

1.– Localidad: las instalaciones de los tres centros penitenciarios vascos.

2.– Eremu funtzionalak:

2.– Ámbitos funcionales:

A1 azpitaldea (gaur egun, espetxeetako teknikarien goi-mailako kidegoari atxikitako langileek beteta)

Subgrupo A1 (en la actualidad desempeñados por personal adscrito al cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias)

Espezialitate juridikoa.

Especialidad jurídica.

Psikologiako espezialitatea

Especialidad psicología.

Ordainsariak, III-C maila: 46.346,18.

Retribuciones, NIVEL III-C: 46.346,18.

A2 azpitaldea (gaur egun, espetxeetako teknikarien kidego bereziari atxikitako langileek beteta).

Subgrupo A2 (en la actualidad desempeñados por personal adscrito al cuerpo especial de técnicos de instituciones penitenciarias).

Gizarte-laneko kategoria

Categoría de Trabajo Social

Ordainsariak, IV-C maila: 40.589,52.

Retribuciones, NIVEL IV-C: 40.589,52.

4.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saila.

4.– Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

5.– Bitarteko funtzionario izendatzea, transferentzia-prozesutik datozen lanpostuei dagokienez, EAEko Administrazio Orokorreko Lanpostuen Zerrendan sartzeko zain.

5.– Nombramiento de interinidad en relación a puestos procedentes del proceso de transferencias, pendiente de su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la CAE.

Baldin eta esleipenduna karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa bada, aukera izango du, dela jatorrizko kidegoan eszedentzia eskatzeko, dela zerbitzu-eginkizunetan/aldi baterako mugikortasunean izendatua izateko.

Si la persona adjudicataria fuera funcionaria de carrera o laboral fija podrá optar por solicitar excedencia en el cuerpo de origen o por ser nombrada en comisión de servicios/ movilidad temporal.

6.– Baldintza espezifikoak:

6.– Requisitos específicos:

Eskatzaileak ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, zigor-aurrekaririk ez duela egiaztatzen duena.

La persona solicitante deberá presentar certificado que acredite que carece de antecedentes penales.

Eskatzaileak ziurtagiri mediko bat aurkeztu beharko du, eskaintzan sartzen diren eginkizunak betetzeko gaitasuna izatearena.

La persona solicitante deberá aportar certificado médico de capacitación para el desempeño de las funciones que se incluyen en la oferta.

Hautaketa-prozesuan zehar eskatzen zaizkion kontrol medikoak egin beharko ditu, eta prozesutik kanpo utzi ahal izango da baldin eta aurkako txostenik badago, aurretik kontraesaneko prozedura egin ondoren.

Deberán someterse a los controles médicos a los que será requerido durante el proceso de selección, pudiendo ser excluido del proceso en caso de informe desfavorable, previo procedimiento contradictorio.

7.– Eginkizunak.

7.– Funciones.

Espetxeen Erregelamenduak honako eginkizun hauek esleitzen dizkie:

El Reglamento Penitenciario les atribuye las siguientes funciones:

Legelariari (281. artikulua)

Al jurista (artículo 281)

1) Preso bakoitzari buruz jasotako zigor-, prozesu- eta espetxe-egoerari buruzko informazio guztia aztertzea, hura sailkatzeko zein haren tratamendua programatzeko beharrezkoa den balorazio kriminologikoa egitea, eta lantaldearen bileretan aurkeztu behar dituen bere espezialitateko txostenak egingo ditu.

1) Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno realizando la valoración criminológica necesaria para la clasificación y la programación del tratamiento del mismo emitiendo los informes propios de su especialidad que ha de presentar a las reuniones del equipo.

2) Lantaldearen bileretara bokal gisa joatea, bertako jardueran eta erabakietan parte hartuz, eta, behin kasu bakoitzari buruz kide guztiek informazioa eman ondoren, diagnostiko kriminologikoaren proposamen globala egitea eta, hala badagokio, tratamenduaren programazioarena ere; aurretik eztabaidatu eta adostu ondoren, Zuzendaritza Zentrora bidali beharreko destino proposamen arrazoitua edo azken txostena idaztea. Txostenak Zuzendariorde-Lantaldeburuaren onarpena beharko du aurretik.

2) Asistir como vocal a las reuniones del equipo participando en sus actuaciones y acuerdos y, una vez que sobre cada caso hayan informado todos los miembros del mismo, hacer la propuesta global del diagnóstico criminológico y, en su caso, de programación del tratamiento; previa la discusión y acuerdo correspondiente, redactar, en un momento posterior, la propuesta razonada de destino o el informe final que se ha de remitir al Centro directivo, redacción que se someterá previa mente a la aprobación del Subdirector-Jefe del equipo.

3) Lantaldeak eztabaidatu eta dagokion erabakia hartu ondoren, agintari judizialek, Ministerio Fiskalak eta Zuzendaritza Zentroak eskatutako txostenak idaztea.

3) Redactar, previa discusión y acuerdo correspondiente del equipo, los informes solicitados por las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y el Centro directivo.

4) Ahal den neurrian eta taldeak zehazten duen moduan, tratamendu-metodoak gauzatzen laguntzea.

4) Colaborar en la medida posible y del modo que el equipo determine a la ejecución de los métodos de tratamiento.

5) Presoei zigor-, prozesu- eta espetxe-egoerari buruzko informazioa ematea, dela norberaren ekimenez, egokia dela uste badu, dela presoak berak eskatuta, baita 130.1 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako ere, betiere barneratuak hala eskatuz gero eta Araubide eta Administrazio Batzordeko bokala izan ezean.

5) Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, bien por propia iniciativa, cuando lo crea adecuado, bien a petición del interno, así como a los efectos previstos en el artículo 130.1, siempre que sea requerido para ello por el interno y no ostente vocalía en la Junta de Régimen y Administración.

6) Presoek egindako edo jarritako instantzia eta errekurtsoen berri ematea zuzendariari, haien eskubide eta egoera juridikoei dagokienez.

6) Informar al Director de las instancias y recursos cursados o interpuestos por los reclusos con respecto a sus derechos y situaciones jurídicas.

7) Oro har, establezimenduaren zuzendaritzari aholkularitza juridikoa ematea.

7) Asesorar jurídicamente en general a la Dirección del establecimiento.

8) Zuzendariak agintzen dizkion zeregin guztiak betetzea, norberaren egitekoei dagokienez.

8) Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director concernientes a sus cometidos.

Psikologoari (282. artikulua):

Al Psicólogo (artículo 282):

1) Barneratuen nortasuna aztertzea, psikologia-zientziaren ikuspegitik eta haren metodoen arabera, haien tenperamentu- eta karaktere-ezaugarriak, gaitasunak, jarrerak eta sistema dinamiko-motibazionala kalifikatuz eta ebaluatuz, baita, oro har, behaketapekoaren izaera eta jokabidea interpretatzeko eta ulertzeko interesgarritzat jotzen dituen nortasunaren sektore eta ezaugarri guztiak ere.

1) Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la Ciencia de la Psicología y conforme a sus métodos, calificando y evaluando sus rasgos temperamentales-caracteriales, aptitudes, actitudes y sistema dinámico motivacional, y, en general, todos los sectores y rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la interpretación y comprensión del modo de ser y de actuar del observado.

2) Barneratu bakoitza aztertzeko metodo psikologiko egokienen aplikazioa eta zuzenketa zuzentzea, proba psikometrikoak eta proiekzio-teknikak interpretatzea eta baloratzea, horiek guztiak gainerako datu psikologikoekin batera baloratuz, eta berari dagokio lantaldeei eman beharreko txostena idaztea, baita amaierako txosten psikologikoa ere, sailkapen-proposamenean edo tratamendu-programan txertatuko dena.

2) Dirigir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio de cada interno, interpretar y valorar las pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas, realizando la valoración conjunta de estas con los demás datos psicológicos, correspondiéndole la redacción del informe aportado a los Equipos y la del informe psicológico final que se integrará en la propuesta de clasificación o en el programa de tratamiento.

3) Behaketa edo Tratamendu Lantaldeen bileretara bokal gisa joatea, eta haien erabakietan eta jardueretan parte hartzea.

3) Asistir como Vocal a las reuniones de los Equipos de Observación o de Tratamiento, participando en sus acuerdos y actuaciones.

4) Hezitzaileen txostenak aztertzea, portaeraren behaketa zuzenaren alderdi psikologikoa gainerako metodoekin kontrastatuz eta, haiekin lankidetzan, behaketa-teknikak hobetzen saiatuz.

4) Estudiar los informes de los Educadores, contrastando el aspecto psicológico de la observación directa del comportamiento con los demás métodos y procurando, en colaboración con aquellos, el perfeccionamiento de las técnicas de observación.

5) Beharra duten behaketapeko presoei, haien egoera ahalbidetzen badu, eta batez ere gazteei, lanbideari buruzko aholkuak ematea, Pedagogoarekin lankidetza estuan arituz, taldean halakorik badago.

5) Aconsejar en orientación profesional, colaborando estrechamente con el Pedagogo si existiere en el Equipo, a aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas circunstancias lo hagan factible, en especial a los jóvenes.

6) Industria-psikologiako zereginak betetzea espetxe-tailerrei eta lanbide-heziketako eskolei dagokienez, bai eta psikologia pedagogikoko zereginak ere, espetxeetan ezarritako ikasturteetako ikasleei dagokienez.

6) Ejercer las tareas de Psicología industrial con respecto a talleres penitenciarios y a las escuelas de formación profesional, así como las de Psicología pedagógica con respecto a los alumnos de los cursos escolares establecidos en los Centros Penitenciarios.

7) Barneratu bakoitzari ezarritako psikologiazko tratamendu metodoak gauzatzea, bereziki banakako eta taldeko aholkularitza psikologikokoak, jarrerak aldatzeko teknikak eta portaera-terapiakoak.

7) Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, en especial los de asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de modificación de actitudes y las de terapia de comportamiento.

8) Zuzendariak agintzen dizkion zeregin guztiak betetzea, norberaren egitekoei dagokienez.

8) Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director concernientes a su cometido.

A2 funtzioak: goi-mailako teknikarien kidegoari esleitu ez zaizkion lankidetza-zereginak egitea dagokio, behaketa, sailkapen, tratamendu eta erregimenerako kasuan-kasuan ezarritako arauak aplikatuz, eta espetxe-establezimenduaren araubidea, diziplina eta funtzionamendu ona zainduz.

Funciones A2: le corresponde realizar los cometidos de colaboración no asignados al cuerpo superior de técnicos, aplicando las normas que para la observación, clasificación, tratamiento y régimen se fijen en cada caso; velando por el régimen, disciplina y buen funcionamiento general del Establecimiento penitenciario.

A2 azpitaldea/Gizarte Laneko kategoria

Subgrupo A2/categoría de Trabajo Social.

Gizarte-laguntzaileek honako lan hauek egingo dituzte:

Los Asistentes Sociales realizarán las tareas siguientes:

1) Elkarrizketak egitea behatutako edo tratatutako barneratuekin, haien senideekin eta, oro har, haiek ezagutzen dituzten pertsonekin, eta, beharrezkoa bada, haien etxera joanez, eskura dituzten bitarteko guztiak erabiliz haiei buruzko ahalik eta informazio periferiko zabalena jasotzeko.

1) Entrevistarse con los internos observados o tratados, con sus familiares y en general con las personas que los conozcan, trasladándose si es necesario al domicilio de los mismos, recogiendo por todos los medios a su alcance la mayor información periférica posible acerca de aquellos.

2) Bera bizi den herriko gizarte-zerbitzuekin koordinatzea.

2) Coordinación con los distintos servicios sociales de la localidad donde reside.

3) Bere espezialitateari dagokion txostena egitea eta lantaldearen bileretan aurkeztea, baita establezimenduaren zuzendaritzak eskatzen dienean ere.

3) Emitir el informe propio de su especialidad y aportarlo a las reuniones del Equipo, así como cuando se les solicite por la Dirección del Establecimiento.

4) Behaketa eta Tratamendu Lantaldeen bileretara bokal gisa joatea, eta bertako erabakietan eta jardueretan parte hartzea.

4) Asistir como Vocales a las reuniones de los Equipos de Observación y de Tratamiento, participando en sus acuerdos y actuaciones.

5) Tratamendu-merezimenduak gauzatzen laguntzea, bereziki metodo sozialen bidez.

5) Colaborar en la ejecución de los méritos de tratamiento, en especial por medio de métodos sociales.

6) Establezimenduko presoek beren gauzetarako edo familiari dagozkion gauzetarako behar duten laguntza kudeatzea.

6) Gestionar a los internos del Establecimiento la ayuda que precisen en asuntos propios o referentes a su familia.

7) Bere eginkizuna betetzean lorturiko informazioaren dokumentazioa bildu, artxibatu eta bere sailean zaintzea.

7) Recoger la documentación de la información obtenida en el desempeño de su función, archivándola y custodiándola en su departamento.

8) Harreman profesional egokiak izatea gainerako gizarte-laguntzaileekin.

8) Mantener las relaciones profesionales adecuadas con los demás Asistentes Sociales.

9) Zuzendariak, zuzendariordeak edo lantaldeko buruak agintzen dizkion lan guztiak egitea, arlo profesional hertsiaren eremuan.

9) Cumplir cuantas tareas se les encomienden por el Director o el Subdirector Jefe del Equipo dentro del campo estrictamente profesional.

Bigarrena.–

Segunda.–

A) A1 Juridikoa/Psikologia lanpostuetako merezimenduen baremoa (Gehienez, 37 puntu)

A) Baremo de Méritos A1 Jurídica/Psicología (Puntuación máxima 37 puntos)

I.– Espetxeetako Goi-mailako Kidegoan bitarteko gisa edo kontrataturik izandako aurreko esperientzia, azken bost urteetan: 0,5 puntu lan eginiko hilabete bakoitzeko, gehienez ere 20 puntu.

I.– Experiencia previa por interinidad o contratación en el Cuerpo Superior de II.PP., en los últimos cinco años a razón de 0,5 puntos por mes trabajado, con un máximo de 20 puntos.

II.– Estatuan edo autonomia-erkidegoetan Espetxeetako Goi-mailako Teknikarien Kidegora sartzeko proba guztiak gainditu izana: 15 puntu. Sarbide-faseren bat gainditu izana: 5 puntu proba bakoitzeko.

II.– Haber superado todas las pruebas de acceso estatales o autonómicas, al Cuerpo Superior de II.PP., respectiva: 15 puntos. Por superar alguna de las fases de acceso: 5 puntos por cada prueba.

III.– Espetxeetako Kidego Bereziko eta Espetxeetako Laguntzaileen Kidegoko karrerako funtzionarioak. Kidego Berezikoak: 5 puntu; Laguntzaileen kidegokoak: 4 puntu.

III.– Personal funcionario de carrera del Cuerpo Especial de II.PP. y del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. Del Cuerpo Especial: 5 puntos, del Cuerpo de Ayudantes: 4 puntos.

Kriminologiako graduko titulazio akademikoarekin legelari postuei dagokienez, eta psikologia klinikoko akreditazioarekin psikologiako postuei dagokienez. 1 puntu erantsita.

Si se dispone de titulación académica de Grado en Criminología en relación a los puestos de juristas y si se dispone de acreditación de psicología clínica en relación a los puestos de psicología. 1 punto añadido.

IV.– Azken bost urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako hezitzaile lanpostuetan izandako esperientzia, gehienez 4 puntu, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,075 puntu zenbatuta.

IV.– Experiencia en puestos de Educador en Centros Penitenciarios del País Vasco en los últimos cinco años hasta un máximo de 4 puntos a razón de 0,075 puntos por mes trabajado.

B) A2 (lehengo B) lanpostuko merezimenduen baremoa (Gehienez, 37 puntu)

B) Baremo de Méritos puestos de A2 (antiguo B) (Puntuación máxima 37 puntos)

I.– Espetxeetako Kidego Berezian bitarteko gisa edo kontrataturik izandako aurreko esperientzia, azken bost urteetan: 0,5 puntu lan egindako hilabete bakoitzeko, gehienez ere 20 puntu.

I.– Experiencia previa por interinidad o contratación en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias en los últimos cinco años a razón de 0,5 puntos por mes trabajado, con un máximo de 20 puntos.

II.– Estatuan edo autonomia-erkidegoetan Espetxeetako Kidego Berezira sartzeko proba guztiak gainditu izana: 15 puntu. Sarbide-faseren bat gainditu izana: 5 puntu proba bakoitzeko.

II.– Haber superado todas las pruebas de acceso estatales o autonómicas, al Cuerpo Especial de II.PP.: 15 puntos. Por superar alguna de las fases de acceso: 5 puntos.

III.– Espetxeetako Laguntzaileen Kidegoko karrerako funtzionarioak, gradu/lizentziatura tituluarekin: 4 puntu.

III.– Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. con titulación de grado/licenciatura 4 puntos.

IV.– Azken bost urteetan A2 lanpostuetan izandako esperientzia: gehienez 4 puntu, lan egindako hilabete bakoitzeko 0,075 puntu zenbatuta.

IV.– Experiencia en puestos de A2 en los últimos cinco años hasta un máximo de 4 puntos a razón de 0,075 puntos por mes trabajado.

C) Gizarte Laneko titulazioa eskatutako postuen merezimenduen baremoa (Gehienez, 37 puntu)

C) Baremo de Méritos puestos con requisito de Titulación de Trabajo Social (Puntuación máxima 37 puntos)

I.– Gizarte Laneko titulazioa eskatutako lanpostuetan bitarteko gisa edo kontrataturik izandako aurreko esperientzia, azken bost urteetan: 0,5 puntu lan egindako hilabete bakoitzeko, gehienez ere 20 puntu.

I.– Experiencia previa por interinidad o contratación en los que se le haya requerido la titulación de Trabajo Social en los últimos cinco años a razón de 0,5 puntos por mes trabajado, con un máximo de -20 puntos.

II.– Estatuan edo autonomia-erkidegoetan Gizarte Laneko Kidego/Kategorian sartzeko proba guztiak gainditu izana: 15 puntu. Sarbide-faseren bat gainditu izana: 5 puntu proba bakoitzeko.

II.– Haber superado todas las pruebas de acceso estatales o autonómicas a Cuerpo/categoría de Trabajo Social: 15 puntos. Por superar alguna de las fases de acceso: 5 puntos.

III.– Espetxeetako Laguntzaileen Kidegoko karrerako funtzionarioak, gradu/diplomaturako beste titulazio akademiko bat badute: 4 puntu.

III.– Personal funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. con otra titulación académica de grado/diplomatura 4 puntos.

D) Deialdi guztietarako merezimendu komunen baremoa

D) Baremo de Méritos comunes a todas las convocatorias.

I.– Euskararen ezagutza. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapena: B1: puntu bat, B2: 2 puntu, C1: 3 puntu, C2: 4 puntu.

I.– Conocimientos de euskera, la acreditación de los diferentes perfiles lingüísticos; B1: 1 punto, B2: 2 puntos, C1: 3 puntos y C2: 4 puntos.

II.– Beste hizkuntza batzuk jakitea. Aurreko puntuan zehaztutako maila ofizial bakoitza egiaztatuta, 0,5 puntu.

II.– Conocimientos de otras lenguas. 0,5 puntos por la acreditación de cada uno de los niveles oficiales indicados en el punto anterior.

Hirugarrena.– Balorazio Batzordea

Tercera.– Comisión de valoración.

IVAPeko Zuzendaritzak balorazio-batzorde bat izendatuko du. Hiru kidek osatuko dute: bat, IVAPek proposatuta; beste bat, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak izendatuta; eta bestea, espetxeetako laguntzaileen kidegoko karrerako funtzionario bat. Idazkari-eginkizunak, boto-ahalmenik gabe, euskal espetxe-administrazioko lanpostuetan diharduen karrerako funtzionario bati egokituko zaizkio. Ordezkorik izendatu behar bada, banaketa eta kualifikazio berbera bete beharko da. Balorazio Batzordeak beharrezkotzat jotzen badu, aholkularien laguntza eskatu ahal izango du, baina beren espezialitate teknikoan jardutera mugatuko dira haiek.

La Dirección del IVAP nombrará una comisión de valoración, formada por tres personas, una a propuesta del IVAP; una, designada por la Dirección de la Administración de Justicia; y una persona funcionaria de carrera del cuerpo/categoría según la oferta a cumplimentar. Las funciones de secretariado, sin capacidad de voto, corresponderá a una persona funcionaria de carrera que preste servicios en puestos de la administración penitenciaria vasca. Si fuera preciso nombrar suplentes, deberá respetarse el mismo reparto y cualificación. Si la Comisión de valoración lo considera preciso podrá recabar la colaboración de personas asesoras que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.

Laugarrena.– Prozesuaren garapena.

Cuarta.– Desarrollo del proceso.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, gutxienez 15 puntuko puntuazioa lortu duten izangaiak sartuko ditu Batzordeak behin-behineko zerrendan. Zerrenda horren aurka egiteko, bost eguneko epea izango dute izangaiek, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen web orrian eta iragarki-oholetan zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión incluirá en el listado provisional las personas aspirantes que alcancen la puntuación mínima de 15 puntos. Contra dicho listado, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días, a partir del día siguiente a la publicación, en el sitio web y en los tablones de anuncios del Instituto Vasco de Administración Pública.

Baldin eta behin-behineko zerrendan ageri diren pertsonek ez badute egiaztatu zerbitzua eman izana gizarte-zerbitzuetako lanpostuetan, teknikarien kidego bereziko lanpostuetan edo goi-mailako teknikarien lanpostuetan, aurrez aurreko jarduera praktiko batean parte hartu beharko dute, A eranskinean adierazitako baldintza berberetan.

Si las personas incluidas en el listado provisional no hubieran acreditado servicios en puestos de trabajo social, en puestos del cuerpo especial técnico o del técnico superior deberán participar en una actividad práctica presencial, en las mismas condiciones indicadas en el Anexo A.

Epea amaitu eta gero, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak, izangaien dokumentazioa baloratu ondoren, ebazpena emango du, eskaintzan zehaztutako postuen esleipendun izateko hautagaien behin betiko zerrenda onartzeko.

Finalizado el plazo, la Dirección de la Administración de Justicia una vez valorada la documentación de las personas aspirantes dictará Resolución aprobando la relación definitiva de personas candidatas para ser adjudicatarias de los puestos indicados en la oferta.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren ebazpen bidez onartuko dira hautagaien zerrenda eta bete beharreko lanpostuen eskaintza kudeatzeko arauak.

Mediante Resolución de la Dirección de la Administración de Justicia se aprobarán las reglas de gestión de la relación de personas candidatas y de oferta de puestos de trabajo que haya que cubrir.

Salbuespen gisa, eta zerbitzua ematen dela bermatzeko, esleipendunek mugikortasun-prozesuetan parte hartu ahal izango dute.

Excepcionalmente y con la finalidad de garantizar la prestación del servicio las personas adjudicatarias podrán participar en procesos de movilidad.

C1 azpitaldeko poltsarako ezarritako baztertzeko arrazoi eta prozedura berberak sartuko dira.

Se incluirán las mismas causas de exclusión y su procedimiento que para la bolsa del subgrupo C1.

Bosgarrena.– Hautagaien kudeaketarako jarraipen-batzordea.

Quinta.– Comisión de seguimiento de la gestión de candidatos.

C1 azpitaldeko poltsarako adierazitakoa.

Lo expresado para la bolsa del subgrupo C1.

Seigarrena.– Aplikatu beharreko araudia.

Sexta.– Normativa de aplicación.

C1 azpitaldeko poltsarako adierazitakoa.

Lo expresado para la bolsa del subgrupo C1.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común