Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

136. zk., 2022ko uztailaren 14a, osteguna

N.º 136, jueves 14 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3221
3221

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 1ekoa, HABEko zuzendariarena, 2021-2022 ikasturtean euskara-ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2022, del Director de HABE, por la que se convocan subvenciones dirigidas a estudiantes de euskera para el curso 2021-2022.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak HABE erakundea eratzen du (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea), helduen euskalduntzea gauzatzeko asmoz eta ahalik eta euskal hiztun gehien lortzeko helburuz.

Por la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, fue creado el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), orientado a la euskaldunización de la población adulta, con el objetivo de lograr el mayor número posible de vascoparlantes.

Uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak helduen euskara-irakaskuntza burutzen duten euskaltegi zein beste zentro homologatuen finantzazioa arautu du.

Mediante el Decreto 179/2003, de 22 de julio, se procedió a la regulación de la financiación de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a personas adultas.

179/2003 Dekretuaren 17. artikuluari jarraikiz, HABEk hainbat dirulaguntza ezar ditzake euskara-ikasleentzat, emaitza akademikoen baitan betiere, Dekretu horretan araututako modalitate eta euskarrietan edo homologatutako sistemen bitartez eta HABEren aurrekontu-mugen barruan.

El artículo 17 del citado Decreto 179/2003 señala que HABE podrá establecer líneas subvencionables dirigidas al alumnado de euskera, en función de sus resultados académicos, en cualquiera de las modalidades y soportes contemplados en el citado Decreto o mediante sistemas homologados y dentro de los límites presupuestarios de HABE.

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaz aldatuak, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetza finkatzen du eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzen ditu.

El Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017, de 4 de julio, convalida los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecúa los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak euskararen komunikagarritasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzea arautzen du eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen ditu.

Por Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, se regula la evaluación y certificación de los niveles de competencia lingüística en euskera, y se fijan los criterios para las convocatorias de ayudas al alumnado de los cursos de euskera para adultos.

Ildo horretatik, 2022ko Dirulaguntzen Urteko Plana onartzen duen eta 2021-2024 epealdiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa aldatzen duen 2022ko otsailaren 16ko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Aginduak, Hizkuntza Politika alorreko helburu estrategikotzat helduen euskalduntzea bultzatzea aurreikusten du, besteak beste euskara-ikasleei zuzendutako dirulaguntzak aurreikusiz.

En este sentido, la Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se aprueba el Plan Anual de Subvenciones de 2022 y se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2021-2024, prevé como objetivos estratégicos en materia de Política Lingüística el impulso de la euskaldunización de adultos, previendo, entre otras, las subvenciones dirigidas al alumnado de euskera.

Bestalde, XII. Legegintzaldi honetako gobernu-programaren 118. konpromisoaren 3. ekinbidean jasota dago euskararen ezagutza handitzeko programak eta laguntzak areagotuko direla, oro har, egiaztatutako B2 mailara arteko doakotasuna ezarriz eta C1 mailara arteko doakotasuna eskainiz 16 eta 30 urte bitartekoentzat.

Por su parte, en el programa de gobierno de esta XII legislatura, en la acción 3.ª del compromiso 118.º, se recoge que se incrementarán los programas y ayudas para aumentar el conocimiento del euskera, estableciendo con carácter general la gratuidad hasta el nivel B2 acreditado, y ofreciendo la gratuidad hasta el nivel C1 para las personas de 16 a 30 años.

Ebazpen honen bitartez, HABEren zuzendari nagusiak 2021-2022 ikasturterako euskara-ikasleentzako dirulaguntzak emateko baldintzak eta jarraibideak zehaztu eta deialdia egiten du.

Mediante la presente Resolución, el Director General de HABE convoca las subvenciones dirigidas a estudiantes de euskera para el curso 2021-2022 y determina las condiciones e instrucciones para su concesión.

Aurreko xedapenak aintzat hartuta, HABEren arau organikoak onartzen dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuak (eta berau aldatzen duen urriaren 22ko 166/2019 Dekretuak) emandako eskumenez baliatuz, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak araututakoari jarraikiz eta azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak (eta berau garatzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak) xedatutakoa oinarri izanik,

En virtud de las disposiciones anteriormente mencionadas, y de las competencias conferidas por el Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE (modificado por Decreto 166/2019, de 22 de octubre), de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en base a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla),

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskara-ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egitea eta oinarriak onartzea, 2021-2022 ikasturtean HABEren euskararen komunikagarritasun-mailak egiaztatu dituzten neurrian, betiere ebazpen honen eranskinean ezarritakoaren arabera.

Primero.– Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas al alumnado de euskera que haya acreditado los niveles de competencia comunicativa en euskera de HABE durante el curso 2021-2022, de acuerdo con lo establecido en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2022ko uztailaren 1a.

En San Sebastián, a 1 de julio de 2022.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

ERANSKINA
ANEXO
OINARRIAK
BASES

1. oinarria.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Base 1.– Objeto y dotación económica.

1.– Ebazpen honen xedea da euskara-ikasleei dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea.

1.– Es objeto de la presente Resolución la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a los alumnos y alumnas de euskera.

2.– Ebazpen honen xede diren laguntzetarako, 2022. urtean 3.775.500 euroko kopurua jarriko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako dagoen partidaren kontura. Era honetan banatuko da kopuru hori:

2.– Para las ayudas objeto de la presente Resolución se destinará para el año 2022 una cantidad de 3.775.500 euros, con cargo a la partida disponible al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha cantidad se distribuirá de la siguiente manera:

a) 3.725.500 euro, deialdi honen epealdiaren barnean, A1, A2, B1 eta B2 mailetarako, eta, 1992. urtean edo ondoren jaiotako ikasleentzat, C1 mailarako.

a) 3.725.500 euros para los niveles A1, A2, B1 y B2 dentro del periodo de la presente convocatoria, y para el alumnado nacido en el año 1992, o posterior, del nivel C1.

b) 50.000 euro, 1991. urtean edo lehenago jaiotako ikasleentzat, C1 mailarako, eta guztientzat C2 mailarako.

b) 50.000 euros para el alumnado nacido en el año 1991 o anterior del nivel C1, y para todos los del nivel C2.

2. oinarria.– Onuradunak.

Base 2.– Personas beneficiarias.

1.– Ebazpen honetan arautzen diren laguntzen onuradun izateko, ondorengo baldintzak bete behar dira, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotakoaren arabera:

1.– Para ser beneficiaria de las ayudas reguladas en la presente Resolución, se deberán cumplir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan edo Trebiñuko Konderrian erroldatuta egotea, deialdi hau argitaratzen denean.

a) Estar empadronada en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el Condado de Treviño el día de la publicación de esta convocatoria.

b) HABEren erregistroan inskribatutako euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatu batean matrikulatuta egotea 2021eko ekainaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko epealdian, eta dagozkion matrikula-prezioak euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatuei ikasleak ordainduak izatea.

b) Haber estado matriculada en un euskaltegi u centro homologado de autoaprendizaje de euskera inscrito en el registro de HABE, en el periodo comprendido entre 1 de junio de 2021 y el 31 de agosto de 2022, y haber abonado directamente al euskaltegi o centro de autoaprendizaje los precios de matrícula correspondientes.

c) 2021-2022 ikasturtean jarraian zehazten diren HABEren komunikagarritasun-mailetako bat euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan gainditu izana, edo HABEren egiaztatze-deialdietan agiria eskuratu izana, edo maila horren baliokidea lortu izana:

c) Haber superado la prueba de evaluación en un euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje o haber obtenido certificado mediante convocatorias de acreditación de HABE de alguno de los niveles de competencia comunicativa de HABE que se relacionan a continuación o haber acreditado algún nivel equivalente, durante el curso 2021-2022:

1) HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenez deitutako 2021. urteko laugarren ebaluazio-garaian, edo 2022. urteko ekainaren arteko ebaluazioa-aldietan, A1 edota A2 mailak egiaztatu izana.

1) Haber acreditado los niveles A1 y/o A2 en el cuarto periodo de evaluación del año 2021 convocado por Resolución del Director General de HABE, o en los periodos de evaluación hasta junio del año 2022.

2) HABEren B1 eta B2 komunikagarritasun-mailetako atalasearen ebaluazioa euskaltegian gainditu izana.

2) Haber superado en el euskaltegi la prueba de nivel de dominio de los niveles B1 y B2 de HABE.

Ikasle horiek, laguntza hauen onuradun izateko, oinarri hauetako beste baldintzak betetzeaz gain, ondorengo baldintzak ere bete beharko dituzte:

Estos alumnos y alumnas, para ser beneficiarias de estas ayudas, además de cumplir los requisitos establecidos en esta base, deberán cumplir también los siguientes requisitos:

– Oro har, gutxienez 50 ikastordu jasoak izatea, eta 30 ordu udako ikastaroen kasuan.

– Haber cursado, con carácter general, 50 horas lectivas como mínimo, y 30 horas en el caso de los cursos de verano.

– Asistentziari dagokionez, gutxienez ikastaroaren % 75eko betetze-maila izan beharko du: aurrez aurreko ikas-jardunean, gutxienez, euskaltegiak emandako ikastorduen % 75 hartuak izan beharko ditu; eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan izandako asistentzia orduekin, gutxienez ikasturteko ordu teoriko guztien % 7,5era iritsi beharko du.

– Haber asistido, en los cursos presenciales, como mínimo al 75 % de las horas lectivas programadas para dicho curso; y en la modalidad de autoaprendizaje, las horas de asistencia a las sesiones de oralidad deberán alcanzar, como mínimo, el 7,5 % del cómputo total de las horas teóricas del curso.

Gaitasun-mailaren aurrerapenari dagokionez, ikasleak:

En lo concerniente al progreso del nivel de competencia:

– B1 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, B1A2 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, B1B1 lorpen maila.

– Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel B1, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al B1A2, y finalizarlo como mínimo en el subnivel B1B1.

– B2 mailaren laguntza lortzeko: ikastaroaren hasieran, gehienez, B2B1 abiapuntua izan beharko du, eta bukaeran, gutxienez, B2B2 lorpen maila.

– Para ser beneficiaria de la subvención por el nivel B2, será preciso iniciar el curso en un subnivel no superior al B2B1, y finalizarlo como mínimo en el subnivel B2B2.

Euskaltegiak adierazpen bat helaraziko du, baldintza horiek bete direla azalduz.

El euskaltegi realizará una declaración explicando que se han cumplido estas condiciones.

3) HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenez deitutako 2021. urteko deialdietako bigarren azterketaldietan, edo 2022ko deialdietako lehen azterketaldietan parte hartu eta B1, B2, C1 edo C2 maila egiaztatu izana.

3) Haber participado y acreditado los niveles B1, B2, C1 o C2 en el segundo período de exámenes de 2021 o en el primer período de exámenes de 2022 de las convocatorias realizadas por Resolución del Director General de HABE.

4) Halaber, dirulaguntza hauetarako eskubidea izango dute HABEren euskara-maila batekin baliokidetutako euskara-mailaren bat 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitartean (dagokion deialdiaren eragin-dataren arabera) egiaztatu duten ikasleek. Baliokidetza horiek azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak arautzen ditu.

4) Asimismo, tendrán derecho a la percepción de estas ayudas, los alumnos y alumnas que hayan acreditado entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022 (según la fecha de efectos de la convocatoria correspondiente) un nivel de euskera convalidado con un nivel de euskera de HABE. Estas equivalencias han sido reguladas por el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre.

d) Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatea, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexua dela-eta eragindako bereizkeriengatikoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz.

d) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikuluak aurreikusitako egoeretan ez egotea.

e) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

2.– Dirulaguntzen deialdi honetatik at geldituko dira:

2.– Quedan excluidos de la presente convocatoria:

a) Administrazio Publikoak finantzatuta eskolatu diren ikasleak.

a) Los alumnos y alumnas escolarizados con financiación de la Administración Pública.

b) Deialdi honetako epealdian egiaztatutako maila edo mailak aurretik dagoeneko egiaztatuta daudenean.

b) El nivel o niveles acreditados en el periodo de la presente convocatoria, cuando ya estén previamente acreditados.

c) Deialdi honetako ikaslearen abiapuntu-mailarik baxuena baino beheragokoa den mailaren bat gainditu edota egiaztatu duten ikasleak.

c) Los alumnos o alumnas que han superado y/o acreditado alguno de los niveles inferiores al nivel de partida de esta convocatoria.

3. oinarria.– Eskabideak aurkeztea.

Base 3.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabidea egiteko, derrigorrez, https://euskadi.eus/zerbitzuak/1038705 helbidean eskuragarri dagoen eskaera-formularioa bete beharko da.

1.– La solicitud se realizará cumplimentando obligatoriamente el formulario de solicitud disponible en https://euskadi.eus/servicios/1038705

Eskaera-formularioarekin batera, egindako ikastaroen matrikularen ordainketa-agiriak aurkeztu behar dira. Eta ikaslea HABEk datuak ofizioz egiaztatzearen aurka agertzen bada, datu horiei dagozkien agiriak.

El formulario de solicitud deberá ir acompañado de los justificantes de pago de la matrícula de los cursos realizados. Y si el alumno o alumna se opone a la verificación de oficio de los datos por parte de HABE, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente a los mismos.

2.– Bi modu daude eskaera-formularioa eta horrekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko:

2.– El formulario de solicitud y la documentación que debe acompañar al mismo, se pueden presentar de dos maneras:

a) Bide elektronikoa: eskabidea bide elektronikoz helbide honetan egingo da, «Nire karpeta»-ren bitartez: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

a) Por canal electrónico: La solicitud se realizará por canal electrónico a través de «Mi Carpeta» en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

b) Aurrez aurrekoa: eskabidea ordenagailuan bete, inprimatu eta sinatu ondoren, aurrez aurre aurkeztu beharko da HABEren bulegoetan, Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoaren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 727/2008 Dekretuan jasotakoetan) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

b) De forma presencial: La solicitud, una vez cumplimentada en el ordenador, impresa y firmada, deberá presentarse de forma presencial en las oficinas de HABE, en las oficinas de Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV establecidos en el Decreto 727/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aurrez aurreko bidea edo bide elektronikoa erabiltzeak, bai eskabideak aurkeztean, bai dokumentazioa aurkeztean, ez du behartzen prozedurako hurrengo izapideetan bide berdina erabiltzera.

La utilización del canal presencial o del electrónico, tanto en la presentación de solicitudes como en la presentación de documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento.

3.– Elektronikoki aurkeztutako dokumentuek baldintza hauek bete behar dituzte:

3.– Los documentos presentados electrónicamente, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Pdf formatuan aurkeztuko dira.

a) Se presentarán en formato pdf.

b) Bakoitzaren gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

b) El tamaño máximo de cada uno será de 30 Mb.

4.– Eskabideak aurkezteko epeak.

4.– Plazos de presentación de solicitudes.

Kasu guztietan, interesdunek 2022ko irailaren 8tik urriaren 7ra bitarteko epea (biak barne) izango dute dirulaguntza eskatzeko.

En todos los casos, las personas interesadas dispondrán del plazo del 8 de septiembre al 7 de octubre de 2022, ambos inclusive, para la presentación de la solicitud de subvención.

5.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

5.– La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal de los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria.

4. oinarria.– Aurkeztutako eskabideko akatsak eta hutsuneak zuzentzea.

Base 4.– Subsanación de defectos y deficiencias de la solicitud presentada.

Eskabideak akatsak edota hutsuneak baditu, edo eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta bada, hamar laneguneko epea emango da horiek zuzentzeko. Horrela egin ezean, eskabideari uko egin zaiola ulertuko da, aldez aurretik emandako ebazpenaren bidez.

Si la solicitud adoleciera de defectos u omisiones o faltase alguno de los documentos que deben acompañar a la solicitud, se requerirá para que en el plazo de diez días hábiles se proceda a su subsanación, y si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

5. oinarria.– Dirulaguntzen organo kudeatzailea.

Base 5.– Órgano gestor de las subvenciones.

HABEren Zuzendaritza Nagusiari dagokio, Kudeaketa Zerbitzuko Ekonomia eta Administrazio Unitatearen eta Ikuskatzailetzaren bitartez, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea.

Corresponde a la Dirección General de HABE, a través de la Unidad Económico-Administrativa del Servicio de Gestión y de la Inspección, la gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

6. oinarria.– Dirulaguntza esleitzeko eta neurtzeko irizpideak.

Base 6.– Criterios de adjudicación y determinación de la cuantía de la ayuda.

1.– Gainditu edo egiaztatu den maila bakoitzeko, ikasleak 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetako matrikuletan ordaindutako kopurua eskura dezake, gehieneko muga hauekin:

1.– El alumno o alumna podrá obtener la cantidad abonada en concepto de matrícula durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022, siendo el límite máximo por cada nivel superado o acreditado la cantidad que a continuación se detalla:

– HABEren A1 maila: 600 euro.

– Nivel A1 de HABE: 600 euros.

– HABEren A2 maila: 800 euro.

– Nivel A2 de HABE: 800 euros.

– HABEren B1 maila edo baliokidea: 900 euro.

– Nivel B1 de HABE o equivalente: 900 euros.

– HABEren B2 maila edo baliokidea: 1.000 euro.

– Nivel B2 de HABE o equivalente: 1.000 euros.

– HABEren C1 maila edo baliokidea, 1992an edo ondoren jaio diren ikasleentzat: 700 euro.

– Nivel C1 de HABE o equivalente, para alumnos y alumnas nacidos en 1992 o después: 700 euros.

– HABEren C1 maila edo baliokidea, 1991n edo aurretik jaio diren ikasleentzat: 150 euro.

– Nivel C1 de HABE o equivalente, para alumnos y alumnas nacidos en 1991 o antes: 150 euros.

– HABEren C2 maila edo baliokidea: 100 euro.

– Nivel C2 de HABE o equivalente: 100 euros.

2.– Gainditu edo egiaztatu den maila bakoitza behin bakarrik lagunduko da diruz, ikaslearen ibilbide osoan zehar. Era berean, maila bat gainditu edo egiaztatu ondorengo dirulaguntza zuritzeko beharrezkoa izan den matrikularen zenbatekoa ez da konputatuko beste maila bat egiaztatu izanagatiko laguntza zuritzeko.

2.– Cada curso aprobado o acreditado se subvencionará una sola vez a lo largo de toda la trayectoria del alumno o alumna. Asimismo, el importe de la matrícula necesaria para justificar una subvención tras la superación o acreditación de un nivel no se computará para justificar la ayuda por acreditación de otro nivel.

7. oinarria.– Ebazpena, jakinarazpena eta dirulaguntzaren ordainketa.

Base 7.– Resolución, notificación y abono de la subvención.

Deialdi honetan zehaztutako irizpideak aplikatu ondoren, HABEren zuzendari nagusiak ebazpenak emango ditu, 2022ko abenduaren 20a baino lehen. Ebazpenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko dira (http://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa), eta interesdunei «Nire Karpeta»-ren bidez jakinaraziko zaizkie.

Una vez aplicados los criterios establecidos en la presente convocatoria, el Director General de HABE dictará resolución sobre las solicitudes antes del 20 de diciembre de 2022. Las resoluciones se publicarán en el tablón electrónico de anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (http://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios) y se notificarán a los interesados e interesadas a través de «Mi Carpeta».

Era berean, emandako dirulaguntzen publizitateari dagokionez, aipatutako ebazpenak HABEren web orrialdean argitaratuko dira, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taulan argitara ematen diren egun berean.

Asimismo, en relación con la publicidad de las subvenciones concedidas, dichas resoluciones se publicarán en la página web de HABE el mismo día de su publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskabideen gainean emandako ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, horien aurka, interesdunek borondatezko berraztertze errekurtsoa aurkez diezaiokete HABEko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan jasotakoaren arabera.

Las resoluciones dictadas en relación con las solicitudes agotan la vía administrativa y contra ellas las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Director General de HABE en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015 de 1 de octubre.

Ebazpenaren jakinarazpena aurreikusitako epe-mugan jasotzen ez bada, onuradunek ulertu ahal izango dute beren eskabidea ezetsia izan dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 25. artikuluan zehaztutakoaren ondorioz.

En el caso de que no se reciba la notificación de la resolución en el término previsto, los beneficiarios podrán entender desestimada su solicitud en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dirulaguntzen Ebazpena emanda, dirulaguntza ordainketa bakarrean egingo da banku-transferentzia bidez. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko dirulaguntza batzuk eman izanagatik horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

Una vez dictada la Resolución de subvenciones, se procederá al abono de la subvención en un único pago mediante transferencia bancaria. En todo caso, la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las personas beneficiarias de estas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8. oinarria.– Bateragarritasuna.

Base 8.– Compatibilidad.

Emango den dirulaguntza bateragarria izango da xede berarekin jaso daitekeen beste edozeinekin, baldin eta gainfinantzaketarik ez badago laguntzen den xedearen guztirako kostuan. Horrelakoetan, dagozkion kenketak egingo dira, aldea ez ordainduz edo dagokion kopurua itzultzeko eskatuz.

La ayuda que se otorgue será compatible con cualquier otra que se perciba al mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación respecto a los costes totales del objeto de las ayudas. En tal caso, se procederá a la deducción de las cantidades que procedan a fin de evitar tal circunstancia, no abonándose, o reclamándose la devolución de las cantidades correspondientes.

HABEk eskubidea izango du eskatzaile bakoitzak emandako edozein datu beste administrazio publikoekin erkatzeko, betiere deialdi honen xede den gaiari atxikita.

HABE podrá cotejar con otras Administraciones públicas los datos aportados por cada solicitante, circunscribiéndose siempre a la materia objeto de la presente convocatoria.

9. oinarria.– Onuradunaren betebeharrak.

Base 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunek, oro har, Dirulaguntzaren Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak bete beharko dituzte.

1.– Son obligaciones de la persona beneficiaria las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y 46 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Eta, zehazki, Ebazpen honetan araututako dirulaguntzen onuradunek beti izango dituzte honako betebehar hauek:

2.– En particular, las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Resolución deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztatzeen mende eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak burutuko duen ikuskaritzaren mende egon beharko dute, deialdi honen bitartez eskuratu diren dirulaguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien mende ere egon beharko dute.

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en relación con las subvenciones percibidas al amparo de la presente convocatoria, así como a las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

b) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak eskuratuz gero, horren berri eman beharko diote HABEri.

b) Comunicación a HABE de la obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes tanto públicos como privados.

c) Laguntza ematerakoan kontuan izandako egoera objektiboa edo subjektiboa aldatu bada, horren berri eman beharko diote HABEri.

c) Comunicación a HABE de la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Gainera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak ezarritako betebeharrak eta gaiari ezar dakizkiokeen gainerako xedapenen ondoriozko betebeharrak ere izango dituzte.

d) Adicionalmente, cumplirá las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y demás disposiciones que sean de aplicación a la materia.

10. oinarria.– Baldintzak aldatzea, arauak ez betetzea eta itzulketak.

Base 10.– Modificación de las condiciones, incumplimiento y reintegro.

Ebazpena eman ondoren, kanpoko beste dirulaguntzarik eskuratu bada, horren berri eman beharko zaio HABEri. Horren ondorioz, gerta daiteke dirulaguntza onartu duen ebazpena aldatzea, betiere deialdi honen 8. oinarrian aurreikusitako gainfinantzaketa ekiditeko.

Una vez dictada la resolución, en el caso de que se hayan obtenido otras subvenciones, se deberá comunicar las mismas a HABE. Como consecuencia de lo anterior, se podrá modificar la resolución de concesión de la subvención para evitar la sobrefinanciación prevista en la base 8 de la presente convocatoria.

11. oinarria.– Datuen tratamendua.

Base 11.– Tratamiento de datos.

Deialdi honetan adierazitako datu pertsonalak Europako Legebiltzarraren eta Batzordearen 2016/679 (UE) Erregelamenduak eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak araututakoaren arabera tratatuko dira, «Ikasleen dirulaguntzen kudeaketa» izeneko tratamendu-jardueretan, ondoren zehazten den helbururako:

Los datos personales manifestados en esta convocatoria se tratarán de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y por el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en las actividades de tratamiento denominadas «Gestión de subvenciones del alumnado», para el objetivo que se especifica a continuación:

– Deialdi honetan aurreikusitako prozeduren kudeaketa.

– La gestión de los procedimientos previstos en esta convocatoria.

HABEren zuzendari nagusia izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director o Directora de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko.

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales.

Interesdunak eskubidea izango du bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, onuradunek beren datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezakete helbide honetan: http://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-4728/eu/

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: http://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-4728/es/

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común