Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2022ko uztailaren 13a, asteazkena

N.º 135, miércoles 13 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3191
3191

81/2022 DEKRETUA, ekainaren 28koa, zeinaren bidez Arrasate/Mondragoneko (Gipuzkoa) Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoa eta haren ingurua babes bereziko kultura-ondasun izendatzen baita, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin.

DECRETO 81/2022, de 28 de junio, por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico de Lezetxiki y su entorno, sito en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa).

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Hartutako eskumenaz baliatuta, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen, EAEko kultura-intereseko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituena.

La Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, CAPV), al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de la competencia asumida, se aprueba la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco que regula los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la CAPV.

Kulturako sailburuordeak, Arrasate/Mondragoneko (Gipuzkoa) Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoak eta haren inguruak duten interes kulturala ikusita, Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroaren Zerbitzu Teknikoek egindako proposamenaren arabera eta arlo horretan aplikagarria den araudian xedatutakoa betez, 2021eko irailaren 6ko Ebazpenaren bitartez espedienteari hasiera ematea ebatzi zuen (2021eko irailaren 14an argitaratu zen, 183. zenbakiko EHAAn), Arrasate/Mondragoneko (Gipuzkoa) Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoa eta haren ingurua kultura-ondasun izendatzeko, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin.

El Viceconsejero de Cultura, a la vista del interés cultural que presenta el yacimiento arqueológico de Lezetxiki y su entorno, sito en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y a tenor de lo dispuesto en la normativa de aplicación, resolvió incoar mediante Resolución de 6 de septiembre de 2021, publicada en el BOPV n.º 183, el 14 de septiembre de 2021, el expediente para la declaración de Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor del yacimiento arqueológico de Lezetxiki y su entorno, sito en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa).

Aipatutako espedientearen izapidetze administratiboak ekarri zuen espedientea bera jendaurrean jartzea eta interesdunei entzuteko epea irekitzea, indarrean dagoen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 13. artikuluaren eta arlo bereko beste arauen arabera.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados.

Jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko izapide horiek egin ondoren, ez zen alegaziorik aurkeztu.

Abiertos dichos trámites de información pública y audiencia a los interesados, no se presentaron alegaciones.

Aurreko guztiagatik, eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16 eta 18.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera, Kultura Ondarearen Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek emandako aldeko txostena ikusita, Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseiluak 2022ko ekainaren 16an egindako bileran egindako izendapen-proposamenaren aldeko txostena eman ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzko urriaren 26ko 228/2021 Dekretuaren 3. artikuluarekin bat etorriz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez eta Gobernu Kontseiluak 2022ko ekainaren 28ko bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo que antecede y a tenor de lo establecido en los artículos 16 y 18.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, visto el informe favorable de los servicios técnicos de la Dirección de Patrimonio Cultural, informada favorablemente la propuesta de declaración por el Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco en su sesión de 16 de junio de 2022, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 228/2021, de 26 de octubre, por el que se regula el Consejo de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Patrimonio Cultural Vasco, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de junio de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kultura-ondasunaren babes-maila.

Artículo 1.– Nivel de protección del bien cultural.

Arrasate/Mondragoneko (Gipuzkoa) Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoa eta haren ingurua babes-maila bereziko kultura-ondasun deklaratzea, Gune Arkeologikoaren kategoriarekin, Dekretu honen III. eranskinean jasotzen den berariazko araubidea aplikatuz.

Declarar como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico de Lezetxiki y su entorno, sito en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), resultándole de aplicación el régimen particular de protección contemplado en el Anexo III del presente Decreto.

2. artikulua.– Kultura-ondasunaren mugaketa.

Artículo 2.– Delimitación del Bien Cultural.

Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoa eta haren inguruaren mugaketa Dekretu honen I. eranskinean jasotzen denaren arabera ezartzea, eranskin horretan bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Establecer como delimitación de la Zona Arqueologica de Lezetxiki y su entorno, la que consta en el Anexo I del presente Decreto, en base a las razones esgrimidas en el mismo.

3. artikulua.– Kultura-ondasunaren deskribapen formala.

Artículo 3.– Descripción formal del Bien Cultural.

Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoaren eta haren inguruaren Gune Arkeologikoaren deskribapen formala egitea, Dekretu honen II. eranskineko deskribapenarekin bat etorrita, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoa betetzeko.

Proceder a la descripción formal de la Zona Arqueológica de Lezetxiki y su entorno, a los efectos previstos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en los términos expresados en el Anexo II del presente Decreto.

4. artikulua.– Kultura-ondasun babestua hirigintza-plangintzan sartzea.

Artículo 4.– Inclusión del Bien Cultural protegido en el planeamiento urbanístico.

Eskaera egitea Arrasate/Mondragoneko Udalari (Gipuzkoa), Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoaren eta haren inguruaren Gune Arkeologikoa babes dezan, udal hirigintza-plangintzan sartuz, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47. artikuluarekin bat etorriz.

Instar al Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón para que proceda a la protección de la Zona Arqueológica de Lezetxiki y su entorno, contemplándolo en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

5. artikulua.– Argitaratzea.

Artículo 5.– Publicación.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretua jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Notificación del Decreto.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak dekretu honen berri emango die Arrasate/Mondragoneko Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kiroletako eta Mugikortasun eta Lurralde Antolaketarako departamentuei, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari, eta prozeduran interesa duten gainerako pertsonei.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística notificará el presente Decreto al Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón, a los Departamentos de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes y de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, así como al resto de las personas interesadas en el procedimiento.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Inscripción en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak inskribatuko du Arrasate/Mondragoneko (Gipuzkoa) Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoaren eta haren inguruaren Gune Arkeologikoa Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 23. artikuluan aurreikusita dagoen Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística inscribirá la Zona Arqueológica de Lezetxiki y su entorno, sito en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, previsto en el artículo 23 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jabetza-erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Registro de la propiedad.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Dekretu honen berri emango dio Jabetza-Erregistroari, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 20. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará el presente Decreto al Registro de la Propiedad, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hirigintza-plangintzaren egokitzapena burutu aurreko egoera.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Adaptación del planeamiento urbanístico.

Udal plangintza Dekretu honetan Lezetxikiko Aztarnategi Arkeologikoaren eta haren inguruaren Gune Arkeologikorako ezarritako babes-araubideari egokitzen zaion arte eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren oniritzia izan arte, babesturiko kultura-ondasunen gainean egin beharreko esku-hartzeek aldez aurretik Gipuzkoako Foru Aldundiko organo eskudunen baimena beharko dute, eta baimen horren ondotik eskuratu behar da udal lizentzia, halaxe xedatzen baitute Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33.1 eta 46.1 artikuluek.

Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal al régimen de protección establecido en el presente Decreto para la Zona Arqueologica de Lezetxiki y su entorno, y sea informado favorablemente dicho planeamiento por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes culturales protegidos quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal, tal y como se establece en los artículo 33.1 y 46.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

Hauek dira Lezetxikiko Gune Arkeologikoa osatzen duten guneak: Lezetxikiko kobazuloetan eta beheko galerietan (Leibar eta Lezetxiki II) dauden interes arkeologiko eta paleontologikoko aztarnategiak, eta Lezetxikiko Harpearen aterpea (1. gunea), bai eta babes-ingurune bat ere, etorkizunean aipatutako guneak babestuta egongo direla bermatzeko (2. gunea).

La Zona Arqueológica de Lezetxiki está integrada por los yacimientos de interés arqueológico y paleontológico localizados en las cuevas de Lezetxiki y sus galerías inferiores (Leibar y Lezetxiki II) y el abrigo de Lezetxikiko Harpea (Zona 1) así como un entorno de protección suficiente que asegure la preservación de estos con garantías para su futuro (Zona 2).

Proiekzio kartografikoan, Lezetxikiko Gune Arkeologikoak poligono forma du, eta bideek, erreken ibilguek, lursailen mugek eta sestra-kurbek zehazten dituzte poligono horren aldeak.

En su proyección cartográfica, la Zona Arqueológica de Lezetxiki tiene la forma de un polígono cuyos lados se ajustan a caminos, cursos de arroyos, límites de parcelas y curvas de nivel.

Erpin nagusiek, berriz, koordenatu geografiko hauek dituzte:

Sus vértices principales tienen las siguientes coordenadas geográficas:

Mugaketa modu zehatzagoan identifikatzeko, planoa erantsi zaio eranskin honi.

Para una identificación más exacta de la delimitación, se adjunta plano en este anexo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Lezetxikiko Gune Arkeologikoa Garagartza auzoan dago (Arrasate/Mondragón), Bostate mendiaren ekialdeko hegalean, Kobate errekaren haranaren ondoan (lehen Bostiturrixeta esaten zitzaion). Bere oinarrian dagoen substratu geologikoa kareharri urgondarrez dago osatuta. Bertan, partzialki desegindako barrunbeak dituen sare karstikoa eratu da (besteak beste, Lezetxiki), edo gaur egun aterpe-itxura duten eremuak; Lezetxikiko Harpea, adibidez.

La Zona Arqueológica de Lezetxiki se encuentra en el barrio de Garagarza (Arrasate/Mondragón), ocupa la ladera oriental del monte Bostate, junto al valle del arroyo de Kobate (conocido anteriormente como Bostiturrixeta). El sustrato geológico en el que se emplaza está formado por calizas urgonianas en las que se ha conformado un complejo cárstico con cavidades parcialmente desmanteladas, como Lezetxiki, o que actualmente tienen apariencia de abrigo, como Lezetxikiko Harpea.

Lezetxikiko tunel-kobazuloko aztarnategiek eta Leibar eta Lezetxiki II kobazuloek osatzen duten multzoa da ondasunaren nukleo nagusia. Azken indusketen emaitzen arabera, gune horiek beheko kota batean kokatutako galeria bereko bi tarte edo segmentu dira. Barandiaranek Lezetxeko barrunbe txikia induskatu zuen, eta Lezetxiki kobazuloko beste sektore bat gehiago zela esanez deskribatu zuen, baina Lezetxikiko barrunbe nagusiko bigarren mailako galeria bat da, eta Lezetxikiko barrunbe-sistema horren barruan sartzen da topografikoki. Lezetxikiko hegoaldeko muturretik 15 bat metrora, Lezetxikiko Harpearen aterpea dago. Aterpearen hormaren forma oso kurbatua denez, pentsa liteke tunel-barrunbe kolapsatu baten hondarra izan daitekeela (Lezetxikikoa bezalakoa), baina ezin da baztertu Lezetxikikoaren beste tarte bat izatea, nahiz eta goragoko kota batean kokatuta egon.

El núcleo principal del bien es el conjunto que forman los yacimientos de la cueva-túnel de Lezetxiki junto con las denominadas cueva Leibar y Lezetxiki II, que, a juzgar por los resultados de las excavaciones más recientes, son dos tramos o segmentos de una misma galería situada a una cota inferior. La pequeña cavidad de Lezetxe, más bien una galería secundaria de la principal de Lezetxiki, excavada y descrita por Barandiarán como un sector más de la cueva de Lezetxiki, se incluye topográficamente dentro de este sistema de cavidades de Lezetxiki. A unos 15 m al Sur del extremo meridional de Lezetxiki se encuentra el abrigo de Lezetxikiko Harpea. La forma muy curvada de la pared del abrigo hace pensar que sea el resto de una posible cavidad-túnel colapsada, como la de Lezetxiki, sin que se pueda descartar en realidad que se trate de otro tramo de esta última, pero situado a una cota algo superior.

Lezetxikiko aztarnategiaren sekuentzia estratigrafikoak erakusten duenagatik, gizakiak kobazuloa okupatu zuen Erdi Pleistozenoaren amaieratik hasita, Goi Pleistozenoan zehar, eta Brontze Arora arte, jada Holozenoan. Gizataldeen okupazio edo bisitaldi horiez gain, txandaka eta zenbait fasetan, urtsidoek eta beste haragijale batzuek aterpe edo babesleku gisa erabili zuten kobazuloa. Lezetxikiko sekuentzia horrek, gainera, aparteko balioa du; izan ere, Homo Heidelbergensis, Neandertal eta Sapiens modernoaren edo egungoaren hezur-hondarrak eman dituen aztarnategi bakarra da. Lezetxiki da, gainera, EAEn hedadura eta sakonera handiena duen aztarnategi paleolitikoa. Hain zuzen ere, musteriense klasikokoak eta, bereziki, antzinako Erdi Paleolitokoak izan daitezkeen mailak beren potentziagatik nabarmentzen dira. Azken horiek 90.000 urte baino gehiago dituzte. Ikuspuntu paleontologikotik, Lezetxikik interes handiko fosilak eman ditu, eta, horri esker, hobeto uler daitezke testuinguru paleoanbientala eta metakinaren eraketa-prozesuak.

La secuencia estratigráfica del yacimiento de Lezetxiki revela una sucesión de ocupaciones humanas desde fines del Pleistoceno medio, a lo largo del Pleistoceno superior y con una fase final en la Edad del Bronce, ya en el Holoceno. Estas ocupaciones o frecuentaciones por grupos humanos se alternaron en algunas fases con el uso de la cueva como refugio o cubil por úrsidos y otros carnívoros. Esta secuencia de Lezetxiki tiene, además, un valor excepcional por ser la única en haber proporcionado en un mismo yacimiento restos óseos humanos de Homo Heidelbergensis, Neandertal y Sapiens moderno o actual. Lezetxiki es, además, el yacimiento paleolítico de mayor extensión y profundidad en la CAPV, destacando por su potencia precisamente sus niveles atribuibles al musteriense clásico y, en especial, al Paleolítico Medio antiguo, con una antigüedad para estos últimos claramente superior a 90.000 años. Desde el punto de vista paleontológico, Lezetxiki ha proporcionado fósiles de gran interés para comprender el contexto paleoambiental y los procesos formativos del depósito.

Lezetxikik, gainera, balio historiografiko ukaezina du euskal arkeologiaren esparruan. Jose Migel Barandiaranek 1956 eta 1968 arteko kanpainetan egindako indusketei esker, historiaurreari buruzko ikerlarien belaunaldi oso bat trebatu zuen, eta ikerlari horiek lekukoa hartu zuten gero, Euskal Herrian zein kanpoan beste talde batzuk prestatuz eta gidatuz.

Lezetxiki tiene además un valor historiográfico incontestable en el ámbito de la arqueología vasca. La excavación dirigida por José Miguel de Barandiarán desarrollada a lo largo de campañas anuales entre 1956 y 1968, formó toda una generación de prehistoriadores y prehistoriadoras que tomaron su relevo formando y liderando otros equipos dentro y fuera del País Vasco.

Lezetxiko Harpea ez da sistematikoki induskatu, baina Besaide Espeleologia Taldeak hainbat material berreskuratu zituen 1975ean egindako laginketan, eta material horiek potentzial arkeologiko handiko sekuentzia bat aurreratzeko aukera ematen digute. Sekuentzia hori Lezetxikikoaren garai berekoa da, zati batean bederen; eta, agian, Lezetxikikoarekin erlazionatzeko modukoa ere bai. Topografikoki, ezin da baztertu galeria bera osatzea Lezetxikirekin batera. Hori dela eta, beharrezkotzat jotzen da honako hau ere Gune Arkeologiko berean sartzea.

Lezetxiko Harpea no ha sido objeto de excavación sistemática, pero los materiales recuperados en la cata realizada en 1975 por el Grupo Espeleológico Besaide nos permiten avanzar una secuencia de gran potencial arqueológico, coetánea al menos parcialmente y quizá correlacionable con la de Lezetxiki. No se puede descartar que topográficamente conformara una misma galería con Lezetxiki. Por esta razón, se considera necesaria su inclusión dentro de una misma Zona Arqueológica.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDE PARTIKULARRA
RÉGIMEN PARTICULAR DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Lezetxikiko Gune Arkeologikoak bere mugaketaren barruan hartzen dituen gune, aurkikuntza, eraikuntza eta egitura guztiei aplikatuko zaie babes-araubide partikular hau. Aipatutako eremua Arrasate/Mondragón udalerrian dago, Gipuzkoako Lurralde Historikoan.

Se someterán a las prescripciones del presente régimen particular de protección el conjunto de espacios, hallazgos, construcciones y estructuras incluidas en la delimitación de la Zona Arqueológica de Lezetxiki, sita en el municipio de Arrasate/Mondragón, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. artikulua.– Izaera loteslea.

Artículo 2.– Carácter vinculante.

Babes-araubide partikular hau Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 12. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera idatzi da. Lezetxikiko Gune Arkeologikoa babes bereziko kultura-ondasun izendatzeko izapidearen parte da, eta lehentasuna izango du hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-antolamenduko tresnekiko, lege horren 47.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

El presente régimen particular de protección redactado en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, forma parte de la declaración de la Zona Arqueológica de Lezetxiki como Bien Cultural de Protección Especial y prevalecerá sobre los instrumentos de ordenación urbanística, territorial y medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2. de la citada Ley.

3. artikulua.– Balio kulturalak eta babes-maila.

Artículo 3.– Valores culturales y nivel de protección.

Lezetxikiko Gune Arkeologikoari babes bereziko maila eman zaio, EAEko ondare-balio bikainak dituelako, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 8.1 artikuluak adierazten duen moduan. Hauek dira aipatutako balioak:

A la Zona Arqueológica de Lezetxiki se le otorga el nivel de protección Especial, por reunir valores patrimoniales sobresalientes en la CAPV, tal como señala el artículo 8.1. de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Estos valores son:

– Lezetxikiko aztarnategi guztien sekuentzia estratigrafikoaren hedadura eta potentzia, batez ere Erdi Paleolitikoko eta Behe Paleolitikoko faseetarako, zeinak Erdi Pleistozenoko azken garaira arte heltzen baitira, duela 150.000 urte baino gehiagora arte, alegia.

– La extensión y potencia de la secuencia estratigráfica del conjunto de los yacimientos de Lezetxiki, en especial para las fases del Paleolítico medio e inferior, que se remontan hasta fechas del final del Pleistoceno medio, hace más de 150.000 años.

– Bertan aurkitu izana euskal erregistro paleoantropologikoko giza hezurrik antzinakoena; zehazki, Homo Hiedelbergensis motakoa izan zitekeen emakume baten humeroa, zeinaren datazio absolutu zuzenak 164.000 urte inguruko antzinatasuna ematen baitu gutxienez. Gainera, bi hortz-pieza ere aurkitu dira, ziurrenik neandertalenak.

– El haber proporcionado el resto óseo humano más antiguo del registro paleoantropológico vasco, el húmero de una mujer adscribible a Homo Hiedelbergensis, con una datación absoluta directa que le otorga una antigüedad mínima de unos 164.000 años, además de dos piezas dentarias adscribibles muy probablemente a neandertales.

– Aztarnategiak euskal arkeologiaren historiarako duen balioa; izan ere, historiaurreari buruzko ikerlarien belaunaldi oso bat aztarnategi horretan egindako indusketa-kanpainetan trebatu da, eta, 50 urte baino gehiagoan, guztiz modu aitzindarian, datazio absolutuko teknika berriak eta diziplinarteko azterlanak erabili izan dira hor.

– El valor del yacimiento para la historia de la arqueología vasca, habiendo sido sus campañas de excavación escuela de toda una generación de prehistoriadores y prehistoriadoras y campo de introducción pionera, a lo largo de más de 50 años, de nuevas técnicas de datación absoluta y estudios interdisciplinares.

4. artikulua.– Hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-plangintza egokitzea.

Artículo 4.– Adecuación del planeamiento urbanístico, territorial y medioambiental.

Lezetxikiko Gune Arkeologikoa babes berezikotzat hartuko da Arrasate/Mondragón udalerriko hirigintza-plangintzako tresnen Kultura Ondarearen Katalogoetan. Era berean, gune honen antolamenduari dagokionez, plangintza-tresna horiek bat etorriko dira babes-araubide partikular honetan zehaztutako ezaugarrietara; izan ere, babes-araubide partikular hau berariaz prestatu da eremua modu egokian mantendu eta babestu dadin. Nolanahi ere, horiek onartzeko, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen sailaren aldeko txostena beharko da, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

La Zona Arqueológica de Lezetxiki deberá ser recogida como Bien de Protección Especial en los Catálogos de Patrimonio Cultural de los instrumentos de planeamiento urbanístico del municipio de Arrasate/Mondragón. Del mismo modo, estos se deberán ajustar, en lo que a la ordenación de esta zona se refiere, a las determinaciones especificadas en este régimen particular de protección elaborado de forma específica para su correcto mantenimiento y preservación. En todo caso, la aprobación de los mismos deberá contar con el informe favorable del Departamento competente en Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.3. de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Baldin eta kultura-ondasun honen babes-araubide partikularra eratu baino lehenago idatzitakoak badira plangintza-tresnak, egokitu egin beharko dira, babes-araubide partikular honek araututako babes-neurriekin bat ez badatoz edo babes-neurrien aurka egiten badute.

Si los instrumentos de planeamiento hubieran sido redactados anteriormente a la articulación de este régimen particular de protección del Bien Cultural que nos ocupa, estos habrán de ser adaptados en la medida en que no se ajusten o puedan contradecir cualquiera de las medidas de protección articuladas a través de este régimen particular de protección.

5. artikulua.– Zonifikazioa.

Artículo 5.– Zonificación.

Lezetxikiko monumentu-multzoaren babesa bermatuko duen erabilera- eta jarduera-araubide orokorra ezartzerakoan, bi gune bereizi behar dira:

A la hora de establecer el régimen general de usos y actividades que asegure la protección el Conjunto Monumental de Lezetxiki se establecen dos zonas:

1. gunea. Babes zorrotzeko eremua.

Zona 1. Área de preservación estricta.

Eremu horretan sartzen dira Lezetxikiko eta Lezetxeko aztarnategiak, Lezetxikiko iparraldeko muturreko albo-barrunbe sekundarioa, eta Lezetxikiko Harpearen aterpea. Eremu horietan baimenduko diren erabilerak zientifikoak eta kontserbazioaren arlokoak izango dira, bai eta ondasunari balioa ematearen ingurukoak ere, baina, azken kasu horretan, soilik zabalkundeari dagokionez.

Área que engloba los yacimientos de Lezetxiki, Lezetxe, cavidad lateral secundaria que se abre en el extremo norte de Lezetxiki y el abrigo de Lezetxikiko Harpea. Los usos a autorizar en estas serán de carácter científico, conservación y puesta en valor del bien para su difusión, exclusivamente.

2. gunea. Babes-ingurunea.

Zona 2. Entorno de protección.

Eremu zabalagoa, aurrekoaren perimetroa inguratzen duena. Inguruko eremu horretan arautu behar dira Lezetxikiko Gune Arkeologikoaren babesa bermatzeko erabilerak eta jarduerak, kutsadura bisual eta akustikoko arriskuei aurre eginez, baldin eta kutsadura-mota horiek Gune Arkeologikoaren erabilera zientifikoa, kontserbazioa eta zabalkundea eragotzi edo oztopatu badezakete. Era berean, ez dagoenez zehatz jakiterik zeintzuk diren Lezetxikiko aztarnategiak hegoalderantz dituen mugak eta Lezetxikiko Harpeak dituenak, alboko ingurune endokarstikoa ere babestu nahi da; izan ere, etorkizuneko ikerketek lotura edo korrelazio oso zein partzialak finka ditzakete inguru horretan aurki daitezkeen beste aztarnategi arkeologiko batzuekin (ikus I. eranskineko planoa).

Área más amplia que rodea el perímetro de la anterior. Es el área circundante donde deben regularse usos y actividades para garantizar la protección de la Zona Arqueológica de Lezetxiki frente a riesgos de contaminación visual y acústica que impidan u obstaculicen el uso científico, la conservación y difusión de la Zona Arqueológica. Igualmente, dado que se desconocen los límites exactos del yacimiento de la cavidad de Lezetxiki hacia el sur y de Lezetxikiko Harpea, se trata también de proteger el entorno endocárstico inmediato, dado que en el futuro la investigación podría establecer posibles conexiones o correlaciones totales o parciales con otros yacimientos arqueológicos que puedan descubrirse en ese entorno (ver plano del Anexo I).

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERABILERA ETA JARDUEREN ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE USOS Y ACTIVIDADES

6. artikulua.– Irizpide orokorra.

Artículo 6.– Criterio general.

Oro har, eta aurrez zehaztutako babes-mailaren arabera, jarraitu beharreko irizpidea da ez baimentzea Gune Arkeologikoko aztarnategiak arriskuan jarri edo honda dezaketen erabilerarik eta jarduerarik, ez bakarrik higiezinen hondakinak suntsitzeari dagokionez (ikus daitezkeen barrunbeak zein lurpean ezkutatuta daudenak), baita metakin arkeologikoaren sekuentzia estratigrafikoa alda dezakeen edozein jarduketa ere.

En general, y de acuerdo con el nivel de protección definido previamente, el criterio a seguir es el de no permitir ningún uso y actividad que pueda poner en peligro o deteriorar los yacimientos de la Zona Arqueológica, no solo en lo que a destrucción de restos de inmuebles se refiere (tanto las cavidades hoy apreciables como las que permanecen ocultas en el subsuelo), sino también, cualquier actuación que suponga la alteración de la secuencia estratigráfica del depósito arqueológico.

Babes-araubide partikular honetan zehazten diren erabilerak eta jarduerak baino ez dira onartuko. Ezarritako babesaren aurkako erabilera eta jardueratzat joko da araubide honetan adierazten ez den erabilera eta jarduera oro.

Únicamente se permitirán los usos y actividades definidos en el presente régimen particular de protección. Se consideran incompatibles con la protección otorgada aquellos usos y actividades no indicados en los preceptos siguientes.

Hala ere, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondare gaietan eskumena duen sailak berariaz eta aldez aurretik baimenduta, eta betiere babes-araubide partikular honetan xedatutakoaren mendean, beste erabilera eta jarduera batzuk onartuko dira, lurra iraultzen ez bada eta babestutako guneko aztarna arkeologikoak errespetatzen badira.

No obstante, con sometimiento a las prescripciones del presente régimen particular de protección, previa autorización expresa del Departamento competente en Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, podrán desarrollarse otros usos y actividades que no supongan la remoción del terreno ni la alteración de los restos arqueológicos existentes en la zona protegida.

7. artikulua.– 1. gunean baimendutako erabilerak eta jarduerak.

Artículo 7.– Usos y actividades permitidos en la Zona 1.

1.– Baimendutako erabilerak eta jarduerak: erabilera kulturala, ikerketa eta zabalkundea.

1.– Usos y actividades permitidos: del uso cultural, de investigación y difusión.

1. gunean, erabilera zientifikoak eta kulturalak baino ez dira baimenduko. Planteatutako esku-hartzeak soilik izango dira ingurua finkatzekoak, kontserbatzekoak eta/edo zaharberritzekoak eta balioa ematera bideratutakoak, bai eta Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legearen 64. artikuluan aipatutako ikerketa arloko jarduera arkeologikoak ere.

En la zona 1, los usos permitidos serán exclusivamente científicos y culturales. Los tipos de intervención planteados serán únicamente el de la consolidación, conservación y/o restauración, y los encaminados a su puesta en valor, así como las actividades arqueológicas de investigación referidas en el artículo 64 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco.

Gune honetan, jarduera kulturalak egin eta sustatu ahal izango dira, betiere aztarnategiko hondarren kontserbazioarekin bateragarriak badira, eta tokiari eta bertako ondareari buruzko ezagutza hedatzen laguntzen badute. Babestutako eremua kultura-ibilbideetan sartu ahal izango da, gunea bisitariak hartzeko egokituta. Horretarako, ondasuna sendotzeko egitasmo xumeak egingo dira, irisgarritasuna hobetuko da, eta egitasmoen berri emateko modu egoki eta ulergarriak erabiliko dira.

En esta zona se podrán desarrollar y promover actividades de carácter cultural, siempre que sean compatibles con la conservación de los restos del yacimiento y se orienten a la difusión y conocimiento del lugar y sus valores patrimoniales. El área protegida podrá incluirse en itinerarios culturales, adaptando la zona a la posibilidad de visitas con pequeños proyectos de consolidación y mejora de la accesibilidad, exposición adecuada e inteligible.

1. gunean baimendutako jarduera kulturalak eta ikerketa zientifikoko jarduerak egiteko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik Gipuzkoako Foru Aldundian kultura-ondarearen arloan eskumena duen organoaren baimena izatea, eta baimen horrek bermatu beharko du egingo den jarduera bateragarria dela aztarnategia kontserbatzearekin. Gainera, arkeologiaren arloko profesional batek kontrolatu, zuzendu eta ikuskatuko du jarduera.

Todas estas actividades culturales y de investigación científica permitidas en esta Zona 1 podrán llevarse a cabo únicamente previa autorización del órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de manera que asegure su compatibilidad con la conservación del yacimiento, bajo el estricto control, dirección y supervisión de un/una profesional de la Arqueología.

1.1.– Ikerketa-proiektuek bete behar dituzten baldintzak.

1.1.– Condiciones que deben cumplir los proyectos de investigación.

1. gunean egingo diren jarduera zientifikoak (indusketa arkeologikoak, azterketak, ikerlanak eta abar) aztarnategi osoa aztertzeko balioko duen programa arrazional baten barruan egongo dira, eta, horrez gain, aztarnategia hobeto ezagutzen lagundu beharko dute, hari dagokion balioa eman ahal izateko etorkizunean.

Las actividades de carácter científico que se vayan a desarrollar dentro de la Zona 1 (excavaciones arqueológicas, análisis, estudios etc.) deberán estar encuadradas en un programa racional de estudio global del yacimiento y deberán contribuir a mejorar su conocimiento para facilitar la futura puesta en valor del mismo.

Gune honetako irizpide orokorra hauxe izango da: ahalik eta gehien murriztea bertan egingo diren mota guztietako esku-hartzeak, baldin eta esku-hartze horiek sedimentu arkeologikoa eta euskarri-arroka eraldatzen badituzte. Gipuzkoako Foru Aldundiak irizpide horrekin aztertu beharko ditu baimena jasotzeko aurkezten diren proiektuak.

El criterio general en esta zona será el de reducir al máximo las intervenciones en ella que supongan alteración del sedimento arqueológico y de la roca-soporte, sean de la naturaleza que sean. La Diputación Foral de Gipuzkoa deberá analizar los proyectos que se presenten para su autorización bajo esta premisa.

Jarduera arkeologikoak egin behar badira, eta jarduera horien ondorioz lurrak atera edo mugituko badira, soilik pertsona hauei emango zaie jarduera horiek zuzentzeko baimena: esku-hartzearen guneko garai historikoetara egokitzen diren unibertsitate-prestakuntza eta ikerketa-esperientzia egokia egiaztatzen dutenei.

Únicamente se otorgará autorización para la dirección de actividades arqueológicas que supongan extracción o remoción de tierras a personas que acrediten formación universitaria adecuada y experiencia investigadora acorde al periodo o periodos históricos que se corresponden con la zona de intervención.

Esku-hartze proiektuarekin batera, kasu guztietan adierazi beharko da zeintzuk diren natura-esparrua eta hango aztarna arkeologikoak modu egokian kontserbatuko direla ziurtatzeko egin beharreko jarduerak, baita berreskuratutako interes arkeologiko eta paleontologikoko materialak modu egokian tratatuko direla ere, harik eta gordailu-zentroan entregatu arte, indarrean dagoen araudiaren, betearazpen-egutegiaren, eta aurrekontuaren eta finantzaketaren arabera. Proiektuak baldintza horiek betetzen ez baditu, esku hartzeko baimena ukatu ahal izango da.

Adjunto al proyecto de intervención, en todos los casos, se señalarán las actuaciones a realizar para asegurar la buena conservación del marco natural y de los restos arqueológicos allí localizados, incluido el tratamiento adecuado de los materiales de interés arqueológico y paleontológico recuperados hasta su entrega en el Centro de depósito de conformidad con la normativa vigente, el calendario de ejecución y el presupuesto y financiación con que cuenta. De no cumplir el proyecto con estos requisitos, la autorización de la intervención podrá ser denegada.

Indusketa arkeologikoko lanek ziurtatu egin beharko dute lurrak erretiratzeko lanak aldez aurretik antolatuko direla, eta indusketa-proiektuan proposatu beharko da zein gune aukeratuko diren aldi baterako edo behin betiko hondakindegi edo biltegi gisa, laborategian prozesatuko ez diren soberako sedimentuetarako. Soberako lurren biltegia behin betikoa bada, aukeratuko den tokiak oso alterazio txikia izan beharko du lurzoruari dagokionez, eta, edonola ere, aplikagarria den ingurumen-araudia bete beharko da. Behin betiko hondakindegia ezin izango da inolaz ere 1. gunearen barruan kokatu.

Los trabajos de excavación arqueológica deberán asegurar la ordenación previa de la retirada de tierras, proponiendo en el proyecto de excavación las zonas elegidas para vertedero depósito temporal o definitivo del sedimento sobrante que no se prevea procesar en laboratorio. En el caso de que el depósito de las tierras sobrantes sea definitivo, deberá seleccionarse un lugar donde la alteración del suelo sea mínima, cumpliéndose en todo caso la normativa ambiental que resulte de aplicación. En ningún caso se podrá ubicar la zona de vertedero definitivo dentro de la Zona 1.

Indusketa arkeologikoko proiektuek aurreikusi beharko dute zein egoeratan geratuko den aztarnategia, indusketa-kanpaina bakoitzaren amaieran. Induskatutako eremua betetzen ez bada, arrazoi zientifikoen bidez justifikatu beharko da, edo, bestela, adierazi beharko da guneari balioa eta zabalkundea eman nahi izan zaizkiola, bisita publikoko programa baten bidez. Nolanahi ere, kanpaina bakoitzean baimentzen diren proiektuetan, babeserako gailu fisikoak aurreikusi beharko dira, amilburuen egonkortasuna ziurtatzeko eta induskatutako gunearen barruan pertsonak eta objektuak erortzeko arriskuaz ohartzeko.

Los proyectos de excavación arqueológica deberán prever la situación en que quedará el yacimiento al cierre de cada campaña de excavación, bajo la premisa de que, si no se rellena la zona excavada, se deberá justificar por motivos científicos o para su puesta en valor y difusión mediante un programa de visita pública. En todo caso, en los proyectos que se autoricen en cada campaña se deberán prever los dispositivos físicos de protección que aseguren la estabilidad de los cantiles y el riesgo de caída de personas y objetos dentro de la zona excavada.

Ikerketa-programaren amaieran, indusketen ondoriozko profil malkartsua mantentzea planteatzen bada, amilburuak sendotzeko, estaltzeko eta abarrerako neurriak hartu beharko dira, denboran zehar ez dadin aztarnategia hondatzeko edo eraldatzeko arriskurik egon. Aztarnategia ixteko konponbide teknikoa edozein dela ere, ikerketa-proiektuaren arduradunak eta kultura-ondasunak kontserbatzeko titulu ofizial gaitua duen pertsonak sinatutako proiektu bat izango da, eta betearazpen- eta mantentze-kostuen azterlan ekonomikoa ere jasoko du. Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu beharko du.

En caso de plantearse al cierre del programa de investigación el mantenimiento del perfil quebrado resultado de las excavaciones, deberán tomarse medidas efectivas de consolidación de cantiles, cubrición, etc, de tal manera que no haya riesgo de pérdida o alteración del yacimiento en el transcurso de tiempo. Sea cual sea la solución técnica que se dé para el cierre del yacimiento, deberá ser objeto de un proyecto firmado por la persona responsable del proyecto de investigación y una persona con titulación oficial cualificada para la conservación de bienes culturales y deberá contener un estudio económico de costes de ejecución y mantenimiento. El proyecto deberá ser aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ikerketa-planaren baimena eskatzeko aurkezten den proiektuak bermatu egin beharko du baldintza horiek guztiak betetzen dituela. Hala ez bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak, onarpena eman baino lehen, proiektua aldatzeko eskatuko du, baldintza horietara egokitu dadin.

De todos estos extremos deberá dar garantías el proyecto que se presente para la autorización del plan de investigación. En caso de no ser así, la Diputación Foral de Gipuzkoa, para su aprobación, exigirá la modificación del mismo de modo que se ajuste a estas determinaciones.

1.2.– Kontserbaziorako eta balioa emateko proiektuek bete behar dituzten baldintzak.

1.2.– Condiciones que deben cumplir los proyectos de conservación y puesta en valor.

Aztarnategiak sendotu eta lehengoratzeko, itxiturak jartzeko, informazio-panelak instalatzeko eta abarrerako planteatzen diren proiektu guztietarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimena beharko da beti, eta, horretarako, erakunde sustatzaileak proiektu bat aurkeztu beharko du. Proiektu horretan, egin nahi den lanaren ezaugarriak zehaztuko dira, eta esku-hartze hori ahalik eta txikiena izango da eta izaera itzulgarria izango du. Proiektua gauzatzerakoan, ikuskapen arkeologikoak egingo zaizkio.

Para todo proyecto que se plantee con el objeto de la consolidación y restauración de los yacimientos, instalación de cierres, paneles informativos etc., siempre será preceptiva la autorización por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para lo que la entidad promotora deberá presentar un proyecto en el que se detallen las características de la intervención, siempre bajo la premisa de la mínima intervención, además del carácter reversible de esta. La ejecución del proyecto se realizará bajo supervisión arqueológica.

Gune Arkeologikoari balioa emateko proiektuek haren iraunkortasuna bermatu beharko dute, eta, horretarako, kultura-ondasunen kontserbazioaren arloan akademikoki gaitutako profesionalek aztarnategiaren eta bertako instalazioen kontserbazio-egoerari buruzko jarraipen-programa bat finkatu beharko dute. Gipuzkoako Foru Aldundiaren erantzukizuna izango da berme horiek eskatzea proiektua sustatu duen administrazio edo erakunde pribatu zein publikoari, jarduera gauzatzeko baimena eman aurretik.

Cualquier proyecto de puesta en valor de la Zona Arqueológica deberá incluir garantías de su permanencia, estableciendo un programa de seguimiento del estado de conservación del yacimiento por profesionales académicamente cualificados en materia de conservación de bienes culturales, así como de las instalaciones en él colocadas. Será responsabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa exigir estas garantías a la administración o entidad, privada o pública promotora del proyecto, previo a autorizar su ejecución.

1.3.– Ikerketarako, kontserbaziorako eta balioa emateko proiektuetarako eraikuntza-jarduerak eta instalazio berriak.

1.3.– Actividades constructivas y nuevas instalaciones para los proyectos de investigación, conservación y puesta en valor.

Soilik baimenduko dira 1. gunearen perimetroa ixtera bideratutako eraikuntza-jarduerak, bai eta, ikerketa-, kontserbazio- eta zabalkunde-lanak egiterakoan, gune horretan dauden pertsonen segurtasuna hobetzera bideratutako jarduerak ere. 1. gunearen barruan ezin da etxola aurrefabrikaturik edo antzeko eraikinik jarri, ezta aldi baterako ere.

Se permitirán únicamente las actividades constructivas dirigidas a cerrar el perímetro de la Zona 1 y las que tengan por finalidad mejorar la seguridad de las personas dentro de la zona en el transcurso de tareas de investigación, conservación y difusión. No se permite la implantación de casetas prefabricadas o construcciones similares, ni siquiera con carácter temporal, dentro de esta Zona 1.

Eremu horretan beste mota batzuetako instalazioak jartzea planteatuko balitz, soilik baimenduko lirateke ikerketarako, eremuari balioa emateko, edo multzoa kontserbatu edo mantentzeko beharrezkotzat jotzen direnak, bai eta arriskuen prebentziorako eta pertsonen segurtasunerako direnak ere.

En lo que se refiere a otro tipo de instalaciones, en esta área, en caso de plantearse, serán únicamente autorizadas aquellas que se entiendan necesarias para la investigación, la puesta en valor y conservación/ mantenimiento del conjunto, así como la prevención de riesgos para la seguridad de las personas.

8. artikulua.– 2. gunean baimendutako erabilerak eta jarduerak.

Artículo 8.– Usos y actividades permitidos en la Zona 2.

1.– Erabilera eta jarduera zientifiko-kulturalak.

1.– Usos y actividades científico-culturales.

2. gunean egin beharreko ikerketa zientifikoko proiektuetan, baita ikerketa arkeologikokoak ez diren proiektuetan ere, lurrak mugitu beharko balira edo lurpeko barrunbeetara sartu beharko balitz, Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloan eskumena duen organoaren aldez aurreko baimena beharko litzateke.

Todo proyecto de investigación científica a desarrollar en la Zona 2, incluso los proyectos no dirigidos a la investigación arqueológica, que suponga remoción de tierras o acceso a cavidades subterráneas deberá contar con la autorización previa del órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. eremuan planteatzen diren prospekzio arkeologiko edo espeleologikoak, betiere lur-mugimendurik gabeko zuzeneko esplorazioaren bidez egindakoak (modu bisual hutsez edo gainazala arakatzeko gailu ez-inbaditzaileen bidez –georradar motakoak–), proiektu baten xede izango dira, eta bertan zehaztuko da zein den helburua, esploratuko den eremua, eta landa-lanean erabiliko den metodologia. Gipuzkoako Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen departamentuaren jakinarazpenerako bidalitako komunikazioarekin batera aurkeztuko da proiektu hori, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean eta hura garatzeko araudian ezarritakoaren arabera. Landa-lanak amaitzean, emaitza edozein dela ere, amaitu direla jakinaraziko da, eta emaitzen memoria bidaliko zaie administrazio interesdunei, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Las prospecciones arqueológicas o espeleológicas mediante exploración directa sin remoción de tierra, puramente visual o mediante dispositivos de detección superficial no invasiva, tipo georradar, que se planteen en el área 2 deberán ser objeto de un proyecto que detalle la finalidad, área que se va prospectar y metodología de trabajo de campo. Dicho proyecto se adjuntará a la comunicación con la que se notifiquen al Departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco y su normativa de desarrollo. Al término de los trabajos de campo, sea cual sea su resultado, se comunicará su finalización y se enviará una memoria de resultados a las administraciones interesadas de conformidad con la normativa vigente.

Erabat debekatuta dago 2. eremuan metal-detektagailuak erabiltzea aisialdirako eta jolaserako, edo aldez aurretik baimendutako ikerketa-proiektu baten esparrutik kanpo.

Queda totalmente prohibido el uso de detectores de metales dentro del área 2 con fines lúdico-recreativos o fuera del marco de un proyecto de investigación previamente autorizado.

2. eremua bisita-ibilbideetan integratu ahal izango da, Bostate inguruko ondarearen, kulturaren eta naturaren zabalkundea egiteko asmoz. Alde horretatik, 2. gunean jartzen diren seinaleak eta kartelak (tokiaren interes kulturala adierazteko eta hura interpretatzen laguntzeko jarritakoak, alegia), aztarnategietan ahalik eta inpaktu txikiena izateko moduan jarriko dira.

El área 2 podrá integrarse en itinerarios de visita dirigidos a la difusión de los valores patrimoniales culturales y naturales de la zona de Bostate. En ese sentido, la señalética y cartelería que se instale en la Zona 2 para indicar el interés cultural del lugar y ayudar a su interpretación, se colocará de manera que suponga el menor el impacto visual posible sobre los yacimientos.

2.– Basoen erabilera.

2.– Uso forestal.

Baimenduta dago gaur egungo baso-erabilera, baina ez da baimentzen zuhaitz-masen landaketa berririk, salbuespen batekin: Kobate errekaren alboetan, ibaiertzeko basoa berreskuratzeko beharrezkoak diren landaketak. Zuhaiztietan, guztiz debekatuta daude arraseko mozketak eta matarrasak. Zuhaitzik moztu behar izanez gero, kontuan hartuta inguru horretako lurzoru karstikoa oso hauskorra dela, ikuspuntu naturaletik zein kulturaletik, neurri hauek hartu beharko dira:

Se admite el uso forestal actualmente existente, si bien no se permiten nuevas plantaciones de masa arbórea, a excepción de las plantaciones necesarias para la recuperación del bosque de ribera a orillas del arroyo de Kobate. Quedan totalmente prohibidas las cortas a hecho y matarrasas del arbolado existente. En caso de plantearse la necesidad de cortas, dada la fragilidad del terreno kárstico en el que se localizan, tanto desde el punto de vista natural como cultural, deberán tomarse las medidas que siguen:

– Mozketa baino ez da onartuko, sustrairik erauzi gabe, motzondoak bere horretan utzita. Ezin izango da mendi-pista edo bide berririk egin, egurra mozteko edo ateratzeko.

– Únicamente se permitirá la corta, sin extracción de raíz, dejando los tocones en su emplazamiento original. Tampoco se podrán crear pistas o viales nuevos para las cortas y extracciones.

– Egurra ateratzeko ez da makineria astunik erabiliko, eta saihestu egingo da ibilgailu astunak eta beldar-ibilgailuak babestutako gunean sartzea; horren ordez, txirrikak erabiliko dira edo eskuz aterako da egurra, tokian tokiko egur-zatiek aztarnategietan zenbaterainoko kaltea egin dezaketen kontuan hartuta. Baldintza horiek guztiak arkeologia-arloko profesional batek aldez aurretik landutako txosten batean jaso beharko dira. Pertsona horrek, gainera, bertatik bertara gainbegiratu beharko ditu egurra ateratzeko lanak.

– Para llevar a cabo la saca no se utilizará maquinaria pesada, evitando la entrada en la zona protegida de vehículos pesados y orugas, usando poleas o incluso a mano, en función de si el arrastre de las piezas en cada zona pueda afectar o no a las estructuras del yacimiento. Todas estas condiciones deberán ser especificadas en un informe previo, realizado por un profesional de la arqueología. Igualmente, este deberá supervisar las labores de saca sobre el terreno, a lo largo de su desarrollo.

– Nolanahi ere, jarduera horien guztien berri eman beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloko eskumena duen organoari, eta hark eman beharko du baimena, aipatutako jarduerak egin aurretik.

– En cualquier caso, todas estas actividades deberán ser puestas en conocimiento del órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuya autorización será preceptiva, previo a su ejecución.

3.– Abeltzaintza-arloko erabilera.

3.– Uso ganadero.

Inguru horretako jarduera tradizionala denez, eta lursailaren egungo landaredia mantentzen lagundu dezakeenez, abeltzaintza estentsiboa baimenduta egongo da inguru horretan. Hala eta guztiz ere, jarduera hori bideragarria izango da, baldin eta ez bada instalatu behar naturagunekoa ez den eta abereak ukuiluratzeko edo ustiatzeko erabiltzen den egiturarik.

En la medida en que se trata de un uso tradicional del área y puede contribuir al mantenimiento de la actual cobertura vegetal del terreno, se permitirá el uso ganadero extensivo en esta zona. Sin embargo, este uso será factible siempre y cuando no suponga la instalación de estructuras ajenas al marco natural, propias para la estabulación o explotación de este ganado.

Babes-araubide berezi honek berariaz debekatzen ditu jarduera horretarako behar diren instalazioak edo eraikuntzak, ganadua kontrolatzeko itxiturak izan ezik.

Las instalaciones o construcciones necesarias para este uso quedan expresamente prohibidas por este régimen particular de protección, a excepción de los cercados necesarios para el control del ganado.

4.– Eraikuntza-arloan baimendutako erabilerak eta jarduerak.

4.– De los usos y actividades constructivos.

Eraikuntza-arloan baimenduko diren erabilera eta jarduera bakarrak Gune Arkeologikoa ikertzeko eta/edo haren zabalkunde kulturala egiteko beharrezkotzat hartutakoak izango dira. Soilik baimenduko dira, baldin eta aztarnategia ikertzeko eta hari balioa emateko proiektu global batek (eskumena duen teknikari arkeologo batek sinatuta) egokitzat eta beharrezkotzat jotzen badu.

Únicamente se autorizarán los usos y actividades constructivas que se entiendan precisas para la investigación y/o difusión cultural de la Zona Arqueológica. Solo serán permitidas si un proyecto global de investigación y puesta en valor del yacimiento, suscrito por un técnico arqueólogo competente, así lo estima conveniente y necesario.

Nolanahi ere, ezertan hasi aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloko eskumena duen organoak baimendu beharko du proiektua, hargatik eragotzi gabe dagokion udal hirigintza-lizentzia izapidetzea. Lizentzia hori ezin izango da eman Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldez aurreko baimenik gabe.

En todo caso, previo a su ejecución, el proyecto deberá ser autorizado por el órgano de la Diputación Foral de Gipuzkoa competente en materia de patrimonio arqueológico, sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente licencia urbanística municipal, que no podrá ser concedida sin la autorización previa de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Gune Arkeologikoaren barruan onartuko diren eraikin bakarrak aldi baterako etxolak edo estalpeak izango dira, eta horiek muntatu, instalatu edo desmuntatzeagatik ez da zorupea eraldatuko. Elementu horiek instalatu izana justifikatzen duen programa amaitzen denean, kendu egin beharko dira.

Las únicas edificaciones admitidas dentro de la Zona Arqueológica serán del tipo caseta o cobertizo temporal, sin que su montaje, instalación o desmontaje suponga una alteración del subsuelo. Una vez finalizado el programa que haya justificado su instalación, deberán ser retiradas.

9. artikulua.– Motordun ibilgailuen zirkulazioa eta pistak.

Artículo 9.– Circulación de vehículos a motor y pistas.

Espresuki debekatzen da motordun ibilgailuak erabiltzea babes-eremuaren barruan, eta, bakar-bakarrik onartuko dira, behar bezala justifikatzen denean segurtasunagatik, zainketagatik, suteengatik eta eremuaren balio kultural eta naturalak ikertu edo kontserbatu beharragatik.

Se prohíbe expresamente el uso de vehículos a motor en el interior del ámbito de protección, permitiendo únicamente su acceso cuando se justifique por motivos de seguridad, vigilancia, incendios y necesidades de investigación o conservación de los valores culturales y naturales del propio espacio.

Debekatuta dago pista berriak irekitzea.

Se prohíbe la apertura de nuevas pistas.

Soilik onartuko dira 1. gunerako irisgarritasuna kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketa puntualak, baldin eta dauden bide eta bidezidorretan esku hartzen bada. Jarduketa horiek, gainera, ezinbestekoak izan beharko dute ondasuna ikertzeko, kontserbatzeko eta balioa emateko, eta ahalik eta esku-hartze txikiena egin beharko da eta esku-hartze horrek itzulgarria izan beharko du. Nolanahi ere, jarduera horiek egiteko proiektu bat prestatu beharko da, eta Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloan eskumena duen organoak baimendu beharko du.

Solo se permitirán las actuaciones puntuales de conservación y mejora de la accesibilidad a la Zona 1 mediante intervenciones en los caminos y senderos actualmente existentes, siempre que sean indispensables para los fines de investigación, conservación y puesta en valor del bien y bajo la premisa de la mínima intervención y su reversibilidad. En todo caso, estas actuaciones deberán ser objeto de un proyecto que deberá ser autorizado por el órgano de la Diputación Foral de Gipuzkoa competente en materia de patrimonio arqueológico.

10. artikulua.– Aztarnategietarako sarbidea.

Artículo 10.– Del acceso a los yacimientos.

1. guneko aztarnategi arkeologokioetarako sarbidea utzi beharko zaie ikerketarako edo kontserbaziorako programa baten esparruan jardun behar duten pertsonei, baina, betiere, Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloan eskumena duen organoak aurretik baimena eman badu.

La propiedad deberá permitir el acceso a los yacimientos arqueológicos del interior de la Zona 1 a aquellas personas que deban desarrollar actividades en el marco de un programa de investigación o de conservación, siempre que dicho proyecto haya sido previamente autorizado por el órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Une puntualetan induskatutako guneetara sartzea eskatzen duten ikerketako edo azterketako jardueretarako ere aldez aurreko baimena behar da, nahiz eta egin beharreko lana miaketa bisual hutsa edo amilburuen eta lurzoru-koten dokumentazio geometrikoa izan, edo beste edozein jarduera izan, lurra iraultzea edo arrokazko hormak aldatzea ez badakar ere. Nolanahi ere, 1. gunean sartzeko eta han egoteko, dagokion baimenaren baldintzak bete beharko dira eta ondare arkeologikoaren arloan eskumena duten Gipuzkoako Foru Aldundiko zerbitzu teknikoetako langileek zuzenean ikuskatu edo gainbegiratu ahal izango dute.

Las actuaciones de investigación o estudio que requieran el acceso en momentos puntuales al interior de las zonas excavadas, incluso si se limitan a una mera exploración visual o trabajos de documentación geométrica de cantiles y cota de suelo, o cualquier otra actividad, aunque no implique remoción de tierra o alteración de las paredes rocosas, también requerirán dicha autorización previa. En todo caso, el acceso y la permanencia dentro de la Zona 1 se realizará bajo las condiciones que se establezcan en la correspondiente autorización y podrá ser objeto de inspección o supervisión directa por el personal de los servicios técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa competentes en materia de patrimonio arqueológico.

1956 eta 2017 bitartean induskatutako gunera asmo dibulgatzaile hutsekin sartzeari dagokionez, Arrasateko Udalak, Lezetxiki, Lezetxe, Leibar eta Lezetxiki II kobazulo aztarnategidunak dauden lursailen gaur egungo jabea denez, bisita-programa bat ezarri ahal izango du, jendeak aztarnategiak ikusi ahal ditzan. Programa horri dagokion proiektua egin beharko zaio, eta proiektu horren aldeko irizpena eman beharko du Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arkeologikoaren arloan eskumena duen organoak.

En lo que se refiere al acceso a la zona excavada entre 1956 y 2017 con fines meramente divulgativos, el ayuntamiento de Arrasate/Mondragón, en tanto que actual propietario de los terrenos donde se encuentran las cuevas con yacimiento de Lezetxiki, Lezetxe, Leibar y Lezetxiki II, podrá establecer un programa de visita pública de los yacimientos. Dicho programa deberá ser objeto de un proyecto que deberá ser informado favorablemente por el órgano competente en materia de patrimonio arqueológico de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Nolanahi ere, asmo dibulgatzaile hutsa duten bisitei dagokienez, erabat debekatuta egongo da Lezetxiki, Leibar eta Lezetxiki II-n induskatutako espazioaren barruko lurzorura sartzea. Itxituraren barruko bisitak talde oso txikietan egingo dira beti, aztarnategiak ezagutzen dituen eta arkeologiaren arloan gaitasun akademikoa duen pertsona batek gidatuta. Gidariak kontrolatuko du sarbidea, bai eta baimendutako proiektuan ezarritako arauak eta segurtasun-baldintzak betetzen direla ere. Bisitariak ibiltzeko eta egoteko ondo mugarritutako eremuak erabiliko dira bisitaldietan, bisitak irauten duen bitartean, eta, beraz, induskatutako gunearen ertzen artean eta bisitarien artean nahikoa distantzia egon behar du, bisitarien segurtasuna bermatzeko eta induskatutako ertz horiek behar bezala kontserbatzeko.

En todo caso, en el marco de las visitas con fines divulgativos, queda completamente prohibido el acceso al suelo interior del espacio excavado en Lezetxiki, Leibar y Lezetxiki II. Las visitas dentro del recinto cercado se realizarán siempre en grupos muy reducidos, guiadas por una persona conocedora de los yacimientos, con capacitación académica en materia de arqueología, que controlará el acceso y el cumplimiento de las normas y condiciones de seguridad que se establezcan en el proyecto autorizado. Se utilizarán en la visita zonas claramente acotadas para el paso y permanencia de las personas visitantes mientras dure la visita, de manera que, entre las personas visitantes y los bordes de la zona excavada, haya una distancia suficiente para preservar la seguridad de las personas y la conservación de dichos bordes de excavación.

Jendearentzako bisita-programarik ez dagoen bitartean, Lezetxikiko galeriako esparru itxira eta 1. gunean dauden behe-barrunbeetara sartu ahal izateko, Gipuzkoako Foru Aldundiak aldez aurretik baimena eman beharko du. Arrasateko Udalak, esparruaren jabetza duen erakunde publikoa denez, bisitaldi horietan aztarnategien osotasuna eta bisitarien segurtasuna ziurtatzeko baliabideak ipini beharko ditu, eta, horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiari laguntza teknikoa eskatu ahal izango dio.

Mientras no exista un programa de visita pública aprobado, los accesos al interior del recinto cerrado de la galería de Lezetxiki y cavidades inferiores en la Zona 1 deberán realizarse con autorización previa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El Ayuntamiento de Arrasate /Mondragón, en tanto que institución pública propietaria del recinto, deberá poner los medios para que estas visitas se realicen con las medidas necesarias para asegurar la integridad de los yacimientos y la seguridad de las personas, pudiendo recabar para ello la colaboración técnica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Lezetxikiko Gune Arkeologikoa babesteko araubide berezi honetan esku hartzen duten administrazio publikoetan –Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Arrasateko Udala– kultura ondarearen arloan eskumena duten sailetako zerbitzu teknikoek sarbide mugagabea izango dute aztarnategi hauetara, aztarnategiak aztertzeko, kontserbatzeko, zaintzeko eta babesteko, bai eta aztarnategien zabalkundea egiteko ere. Hiru administrazioen arteko koordinazioa ahalik eta gehien zainduko da, lanak beharrik gabe bikoiztu edo elkarren artean gainjarri ez daitezen.

Los servicios técnicos de los departamentos competentes en Patrimonio Cultural de las administraciones públicas concernidas en el presente régimen particular de protección de la Zona Arqueológica de Lezetxiki –Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Arrasate/Mondragon–, tendrán acceso ilimitado a estos yacimientos, en aras a un adecuado estudio, conservación, mantenimiento, protección y difusión de los mismos. Se extremarán los trabajos de coordinación entre las tres administraciones de modo que no se dupliquen o solapen trabajos innecesariamente.

11. artikulua.– Irisgarritasun-neurriak.

Artículo 11.– De las medidas de accesibilidad.

Bostateko hegala ia osorik dago baso-plantazioz eta abeltzaintza estentsiborako hesitutako lursailez okupatuta. Bostate baserriko aurrien inguruetara lur orotako ibilgailuan irits daiteke, eta handik oinez jaitsi behar da, bide-zoru irregularra duen garai bateko baso-pista batetik, Lezetxikiko tunelaren iparraldeko ertza dagoen tokiraino. Hala ere, barrunbeetako gunean mugitzea zaila da, lursailaren izaera karstikoak eragiten duen topografia malkartsuagatik. Gainera, 10 m baino gehiagoko sakonerarekin induskatutako guneak daudenez, hausturak ere badaude, eta hegalak inklinazio-maila handia du gune horretan. Hori dela eta, oso zaila da Lezetxikiko aztarnategietarako irisgarritasun unibertsala ziurtatuko duten neurriak ezartzea, ondasuna bera aldatu gabe eta ingurunea guztiz artifizial bihurtu gabe. Nolanahi ere, babesteko araubide bereziak bidea ematen du irisgarritasuna hobetzeko, ahalik eta esku-hartze txikienaren eta itzulgarritasunaren printzipioa erabilita, eta, betiere, kutsadura bisuala eta akustikoa ekar dezakeen azpiegiturarik ezarri beharra ez baldin badago.

La ladera de Bostate está en su mayor parte ocupada por plantaciones forestales y terrenos cercados para la ganadería extensiva. El acceso hasta las inmediaciones de las ruinas del caserío Bostate se puede hacer en todoterreno y desde allí hay que descender a pie por una antigua pista forestal de firme irregular hasta la altura donde se encuentra el extremo norte del túnel de Lezetxiki. Sin embargo, la movilidad dentro de la zona de las cavidades es dificultosa por la topografía abrupta que propicia la naturaleza kárstica del terreno, a lo que se suman las discontinuidades que imponen las zonas excavadas con profundidades de más de 10 m, y el elevado grado de inclinación de la ladera en este punto de la ladera. Por esta razón, resulta muy complejo establecer medidas que garanticen la accesibilidad universal a los yacimientos de Lezetxiki sin alterar el propio bien y artificializar completamente su entorno más inmediato. En todo caso, el régimen particular de protección permite actuaciones de mejora de la accesibilidad, bajo el principio de mínima intervención y reversibilidad, y siempre que no supongan la implantación de infraestructuras que supongan la contaminación visual o acústica del bien.

Seinaleak berritu edo eguneratu behar direla erabakiz gero, diseinuan irisgarritasuna bermatu behar da, gune horretara joan daitezkeen pertsonen dibertsitate funtzionala kontuan hartuta.

En el caso de que se proceda a una renovación y actualización de contenidos de la señalética, en su diseño se deberá garantizar la accesibilidad de la información, teniendo en cuenta la diversidad funcional de las personas que puedan acceder a la zona.

12. artikulua.– Elementu degradatzaileak.

Artículo 12.– De los elementos degradantes.

Tokian bertan, ez da antzeman kutsadura bisuala edo akustikoa eragin dezakeen elementurik, eta, ondorioz, ondasunaz gozatzeko kaltegarri izan daitekeen elementurik. Hala ere, 1. gunearen barruan, informazio-seinale hondatuak daude, eta horiek kendu egin beharko dira.

No se ha detectado la existencia in situ de elementos que supongan contaminación visual o acústica que afecten negativamente a la contemplación del bien, a excepción de la señalética informativa deteriorada que se encuentra dentro de la Zona 1, que habrá de ser eliminada.

13. artikulua.– Lezetxikiko Gune Arkeologikoko plan zuzentzailea.

Artículo 13.– Plan Director de la Zona Arqueológica de Lezetxiki.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak, Arrasateko Udalarekin elkarlanean, 1. guneko aztarnategien egungo egoera aztertu beharko du, ikerketaren, kontserbazioaren eta zabalkundearen ikuspegitik, Gune Arkeologikoa Ikertzeko eta Kontserbatzeko Plan Zuzentzailea (babestu beharreko ingurunea barne) lantzeko. Azterketa horren helburua da ikerketaren eta zaintzaren arloan jarduteko premiak ezartzea eta lehenestea. Plan horren barruan ikerketa arkeologikoa eta espeleologikoa sustatzea komeni dela planteatu behar da, horrela, hegalaren endokarsta eta beraren potentzial arkeologikoa hobeto ezagutzeko. Era berean, 1. guneari dagokionez, ikerketaren eta zaintzaren inguruko premiak planteatu beharko dira, eta, hala badagokio, lehenetsi ere bai; hala nola (adibidez, guztiz zerrenda zehatza ez bada ere): indusketa zaharren amilburuak sendotzea; interesik gabeko zonetan induskatutako azalerak estaltzea, horietan indusketa berririk egiteko asmorik ez badago edo ia aztarna arkeologikorik ez badaukate; Lezetxiki kobazuloa babesten duen itxitura edo hegoaldeko ertzeko estalduraren egitura zabaltzea, hobetzea edo ordeztea. Ezarri beharko dira, halaber, polizia-agintariekin koordinatuta, lapurretak ekiditeko babes- eta zaintza-neurriak, bai eta Gune Arkeologikoko eta haren babes-inguruneko aztarnategien osotasuna arriskuan jar dezaketen bestelako jarduerak saihesteko ere.

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón, deberá analizar la situación actual de los yacimientos de la Zona 1 desde la perspectiva de la investigación, la conservación y la difusión, para elaborar un Plan Director de Investigación y Conservación de la Zona Arqueológica, incluido su entorno de protección. El objetivo de este análisis será establecer y priorizar las necesidades de actuación en materia de investigación y conservación. Dentro de este Plan, cabrá plantearse la conveniencia de fomentar la investigación arqueológica y espeleológica para mejorar el conocimiento del endokarst de la ladera y su potencial arqueológico. Igualmente, se deberán plantear y, en su caso, priorizar las necesidades de investigación y conservación dentro de la Zona 1, como pueden ser, a título enunciativo y sin ánimo de exhaustividad, consolidar cantiles de las excavaciones antiguas, recubrir superficies excavadas en zonas sin interés sobre los que no se planteen realizar nuevas excavaciones o que apenas conserven sedimento arqueológico, ampliar, mejorar o sustituir el cierre actual que protege la cueva de Lezetxiki y/o la estructura de cubierta sobre su extremo sur, así como establecer, en coordinación con las fuerzas policiales, medidas de protección y vigilancia para prevenir la acción del furtivismo y otras actividades que pongan en riesgo la integridad de los yacimientos en la Zona Arqueológica y su entorno de protección.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común