Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2022ko uztailaren 13a, asteazkena

N.º 135, miércoles 13 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3190
3190

AGINDUA, 2022ko uztailaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturtean Cambridge-ko Unibertsitateko Clare Hall bisitatuko duten ikertzaileei laguntza bat emateko hautaketa-batzordearen osaera izendatzen duena.

ORDEN de 4 de julio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se designa la composición de la Comisión de Selección para una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge, durante el curso 2022-2023.

Hezkuntzako sailburuaren 2022ko ekainaren 21eko Aginduaren bidez, dirulaguntza bat deitu zen Cambridge-ko Unibertsitateko Clare Hall bisitatuko duten ikertzaileentzat. Aginduak hau xedatzen du 7. artikuluan:

Mediante la Orden de 21 de junio de 2022, del Consejero de Educación, se convocó una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge. Dicha Orden, en su artículo 7, establece:

1.– Hautaketa-batzorde batek ebaluatuko ditu eskaerak, eta erabakiko du nori esleitu laguntza. Kide hauek osatuko dute batzorde hori.

1.– La evaluación de las solicitudes y la selección de la persona adjudicataria se realizará por una Comisión de Selección, que estará integrada por:

a) Hezkuntza Saileko Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak edo eskuordetzen duen pertsonak. Batzordeburua izango da.

a) El Viceconsejero de Universidades e Investigación o persona en quien delegue, quien ejercerá la presidencia de la comisión.

b) Clare Hall-eko Fellowship Committee-ko presidenteak.

b) El Presidente del Fellowship Committee de Clare Hall.

c) Bi aditu akademikok, gehienez ere, Cambridge-ko Unibertsitatekoa bata eta Euskal Autonomia Erkidegokoa bestea, akordio honen diziplina nabarmenetan esperientzia zabala izango dutenak, Clare Hall-eko Fellowship Committee-ko presidenteak eta Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak hurrenez hurren aukeratuak. Hautagaientzat espezialitate asko biltzen badira, alderdiek beste aditu bat proposa dezakete.

c) Hasta un total de dos expertos académicos o expertas académicas, uno o una de la Universidad de Cambridge y otro u otra del País Vasco con amplia experiencia en las disciplinas relevantes de este acuerdo, elegidos o elegidas por el Presidente del Fellowship Committee de Clare Hall y el Viceconsejero de Universidades e Investigación, respectivamente. Cuando así lo aconseje la amplitud del rango de materias que concurre en los candidatos, las partes podrán proponer un segundo experto académico.

Horren arabera

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Irakasle hauek izendatzea, 2022-2023 ikasturtean Cambridge-ko Unibertsitateko Clare Hall bisitatuko duten ikertzaileei dirulaguntza bat emateko hautaketa-batzordeko kide:

Artículo 1.– Nombrar miembros de la Comisión de Selección para una ayuda para investigadores visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge durante el curso 2022-2023, a los siguientes profesores:

– Adolfo Morais Ezquerro.

– Adolfo Morais Ezquerro.

– David Ibbetson.

– David Ibbetson.

– Javier Alonso Aldama.

– Javier Alonso Aldama.

– Emilio Artacho.

– Emilio Artacho.

2. artikulua.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara eman eta hurrengo egunean sartuko da agindu hau indarrean.

Artículo 2.– La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

3. artikulua.– Aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari administrazio-bideari amaiera ematen dion agindu honen aurka, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-helegitea Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara eman eta hurrengo egunetik aurrera.

Artículo 3.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, Universidades e Investigación en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común