Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2022ko uztailaren 13a, asteazkena

N.º 135, miércoles 13 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3186
3186

AGINDUA, 2022ko uztailaren 6koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira enpresen gizarte-erantzukizuna Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan zabaltzeko eta ezartzeko laguntzen deialdirako oinarriak, eta 2022. urterako deialdia egiten baita.

ORDEN de 6 de julio de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se aprueban las bases para la convocatoria de ayudas para la difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se efectúa su convocatoria para el año 2022.

Lan eta Enplegu Sailaren 2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoak eta Eusko Jaurlaritzaren 2022ko Aurrekontuaren Memoriak aurreko ekitaldiko dirulaguntza-lerroei eusten diete, eta indartu egiten dute EAEko enpresei laguntza eta babesa ematea garapen jasangarrirako helburuekin bat egin dezaten.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Trabajo y Empleo para el ejercicio 2022 y la Memoria del Presupuesto 2022 del Gobierno Vasco mantienen las líneas subvencionales del ejercicio anterior, y refuerzan el apoyo e impulso a las empresas vascas para alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Garapen jasangarrirako helburuak (GJH) Nazio Batuek onartu zituzten 2015ean; 17 helburu eta 169 xedetan egituratuta, garapen jasangarrirako funtsezko hiru alderdiak biltzen dituzte –ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa–, eta munduko botere publikoak interpelatzen dituzte helburu horiek lortzeko. Ildo horretatik, herrialde eta erakunde askok aztertu dute GJHen gaia, eta helburuak betetzeko estrategia instituzionalak proposatu dituzte.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015 integran, estructurados en 17 objetivos y 169 metas, las tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental; interpelando a los poderes públicos mundiales en su logro. En este sentido, muchos países e instituciones han venido realizando análisis y proponiendo estrategias institucionales en relación con el cumplimiento de la ODS.

Enpresen ikuspuntutik, erantzukizun hirukoitz hori da, hain zuzen, gizarte-erantzukizun korporatiboaren oinarria, bai barrura begira, bai kanpora begira; horrenbestez, enpresetan GJHak bultzatuz, enpresen gizarte-erantzukizuna (EGE) bultzatuko da, helburuen parte den aldetik.

A nivel empresarial, esta triple sostenibilidad constituye, en realidad, la base de la responsabilidad social corporativa, en su doble dimensión, interna y externa; por lo que el fomento de las ODS en empresas supone el fomento de la RSE, en cuanto lo integra.

Baina GJHen egitura-diseinua konplexua eta zabala denez (17 helburu eta 169 xede ditu), ezin da zuzenean enpresetan aplikatu, eta, beraz, nahitaezkoa da GJHak enpresa-jardueran ongi ezartzeko aproposa den tresna bat izatea, aurreratua eta kalitate gorenekoa.

Sin embargo, por la complejidad y amplitud del diseño estructural de las ODS a través de 17 objetivos y sus 169 metas, no resulta directamente aplicable a nivel empresarial, por lo que es preciso disponer de una herramienta adecuada, que sea avanzada y de la máxima calidad, para la correcta implementación de la ODS en la actividad empresarial.

2021ean, GJHen errealitatea gizarte-ekonomiako enpresetan modu praktikoan aztertzeko bi aplikazio espezifiko baliozkotu ziren. Hala, lan-sozietateak eta kooperatibak bereizi ziren, dirulaguntzen programa honen kargura. Hurrengo etapa enpresa bakoitzak GJHei egiten dien ekarpenaren banakako azterketa egitean datza. Ekitaldi honetan, bi dirulaguntza-lerro sartu dira formularioak osatzen laguntzeko, horiek ahalik eta euskal enpresa gehienetan egiteko bultzada ekonomikoa emanez.

En 2021 se validaron dos aplicaciones específicas para el análisis práctico de la realidad de las ODS en las empresas de economía social, distinguiendo entre sociedades laborales y cooperativas, con cargo al presente programa subvencional. La siguiente etapa lo constituye el análisis individualizado de la contribución de cada empresa a los ODS. En el presente ejercicio se introducen dos líneas de subvención para ayudar a la compleción de los formularios, estimulando económicamente su realización en el mayor número de empresas vascas.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legea onartu ostean, deialdia finantzatzeko aurrekontu-kreditu nahikoa dagoela egiaztatuta, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin bat etorriz, eta Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuak ematen dizkidan eskumenen arabera, hau

En consecuencia, habiéndose aprobado la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022, comprobada la existencia de crédito presupuestario suficiente para financiar la convocatoria y oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, de acuerdo a las competencias que me atribuye el Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da onartzea Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Enplegu Sailaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoan enpresen gizarte-erantzukizuna zabaltzeko eta ezartzeko 2022ko ekitaldian emango dituen laguntzen deialdirako oinarriak, eta horien deialdia egitea 2022. urterako.

El objeto de la presente Orden es la aprobación de las bases para la convocatoria de las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Trabajo y Empleo, otorgará durante el ejercicio 2022 para la difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y su convocatoria para el año 2022.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak dirulaguntzatzat hartuko dira, eta honako jardueraren baten zioz zuzenean sortzen diren gastuak finantzatzeko erabiliko dira:

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden tendrán la consideración de subvenciones dirigidas a financiar los gastos que directamente se deriven de alguna de las siguientes actividades:

a) Enpresen gizarte-erantzukizuna ezartzea enpresetan, jasangarritasun-memoriak eginez. Jasangarritasun-memoriek GRI, SG21, ISO2300 edo gisako metodologiei jarraitu beharko diete. Kontabilitate sozial aplikatuari buruzko azterlanak egitea ere diruz lagundu ahal izango da.

a) Implantación de la RSE en las empresas mediante la elaboración de las memorias de sostenibilidad. Las memorias de sostenibilidad habrán de seguir la metodología GRI, SG21, ISO2300 o similares. También será subvencionable la elaboración de memorias de contabilidad social aplicada.

b) Garapen Jasangarriko Helburuei (GJH) laguntzeko diagnostikoa egitea gizarte-ekonomiakoak ez diren enpresetan, behar bezala kualifikatutako eta estandarizatutako tresna edo formularioen bidez, artikulu honetako aurreko a) apartatuan aipatutakoak egokitzeko aukera barne.

b) Realización del Diagnóstico de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en empresas que no sean de economía social, mediante herramientas o formularios debidamente cualificados y estandarizados, incluyendo la posibilidad de la adaptación de las mencionadas en el precedente apartado a) de este artículo.

c) Diagnostikoa egitea jakiteko gizarte-ekonomiako enpresek zer ekarpen egiten dieten garapen jasangarrirako helburuei (GJH); horretarako, enpresa horientzat berariaz diseinatutako tresnak edo formularioak erabiliko dira.

c) Realización del Diagnóstico de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en empresas de economía social, mediante herramientas o formularios específicamente diseñadas para ellas.

d) Enpresen gizarte-erantzukizunaren kultura eremu publikoetan, enpresarialetan eta korporatiboetan zabaltzeko jarduerak garatzea.

d) Actividades de difusión de la cultura de la RSE en ámbitos públicos, empresariales y corporativos.

2.– Artikulu honetako 1.b) eta 1.c) apartatuetan aipatutako GJHei egindako ekarpenaren diagnostikoak urrats hauek jaso beharko ditu:

2.– La realización del Diagnóstico de contribución a los ODS mencionados en los apartados 1.b) y 1.c) del presente artículo deberá incluir la realización de los siguientes pasos:

– GJHei buruzko AMIA diagnostiko indibidualizatua egitea, enpresarentzat eta haren interes-talde guztientzat garrantzitsuak diren GJHak identifikatzeko.

– Diagnóstico DAFO individualizado respecto a las ODS que posibilite identificar los ODS relevantes para la empresa y el conjunto de sus grupos de interés.

– Enpresan epe ertainerako iraunkortasun-plana egitea.

– Elaboración de un Plan de Sostenibilidad a medio plazo en la empresa.

– AMIAren ondoren identifikatutako alderdi materialak eta haren ondorioak komunikatzeko plan konstante bat garatzea, gutxienez urtean behin.

– Desarrollo de un Plan de Comunicación constante, al menos anual, de aspectos materiales identificados tras el DAFO y sus conclusiones.

3.– Artikulu honetako 1.b) eta 1.c) apartatuetan jasotako laguntzak jasotzeko eskabideak legez eratutako enpresa-elkarteek aurkeztu beharko dituzte, beren bazkideen ordezkari gisa.

3.– Las solicitudes para acogerse a las ayudas recogidas en los apartados 1.b) y 1.c) del presente artículo habrán de ser presentadas por Asociaciones empresariales, legalmente constituidas, en representación de sus asociados.

4.– Agindu honen bidez diruz lagunduko diren jarduerek aurten hasi behar dute, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen amaiturik egon.

4.– Las acciones objeto de subvención según la presente Orden deberán iniciarse durante el año en curso y deberán finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2022.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak, esleipen-prozedura eta laguntzak emateko mugak.

Artículo 3.– Recursos económicos, procedimiento de adjudicación y límite en la concesión.

1.– Agindu honen xedea betetzeko, ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) euro jarriko dira.

1.– A los efectos del cumplimiento del objeto de esta Orden, se destinará un importe de ciento cincuenta mil (150.000) euros.

2.– Laguntzak esleitzerakoan, lehiarik gabeko aldi bereko konkurrentzia-prozedura jarraituko da. Prozedura horretan, denbora eta modu egokian egin diren eta eskatutako baldintza objektibo eta subjektiboak betetzen dituztela egiaztatzen duten eskabide guztiek eskuratu ahal izango dituzte deialdiaren xede diren laguntzak. Horretarako, eskabide bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatuko da, Agindu honen 11. artikuluan aurreikusitako gehieneko portzentaje- eta kopuru-mugak kontuan hartuta.

2.– En la adjudicación de las ayudas se seguirá un procedimiento de concurrencia simultánea no competitiva en el que todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma que acrediten reunir los requisitos objetivos y subjetivos exigidos podrán acceder a las ayudas objeto de la convocatoria. A tal efecto se calculará la cuantía correspondiente a cada solicitud atendiendo los límites porcentuales y cuantitativos máximos previstos en el artículo 11 de esta Orden.

3.– Artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako zuzkidura ekonomikoa nahikoa bada hasiera batean aurreko idatz-zatian adierazitakoaren arabera kalkulatutako zenbateko guztiak estaltzeko, dagozkien zenbateko baliokideekin esleituko dira dirulaguntzak. Horrela ez bada, kalkulatutako zenbatekoen murrizketa lineala aplikatuko da, zuzkidura hori nahikoa izan arte dena estaltzeko.

3.– Si la dotación económica expresada en el párrafo 1 de este artículo alcanzase para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, se asignarán las subvenciones por los correspondientes importes equivalentes. De no ser así, se procederá a aplicar una reducción lineal de los respectivos montantes calculados, hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

4.– Ezin izango da guztira 50.000 euro baino gehiago bideratu 2.d) artikuluko hedapen-jardueretarako. Onuradun izateko baldintza guztiak betetzen dituzten erakunde eskatzaileen arabera onartutako zenbatekoa nahikoa ez bada, haien arteko murrizketa proportzionala aplikatuko da.

4.– La cantidad destinada a las actividades de difusión del artículo 2.d) en ningún caso podrán superar en su conjunto los 50.000 euros. En el caso de que la cantidad aprobada en base a las entidades solicitantes que cumplan la totalidad de los requisitos para resultar beneficiarias, no fuera suficiente se aplicará una reducción proporcional entre ellas.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Jarduera nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzen duten erakundeek eskuratu ahal izango dituzte agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak, zehaztapen hauei jarraikiz:

Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades que desarrollen su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los siguientes términos:

1.– Enpresa txikiak eta ertainak, 2.a) artikuluko jardueretarako.

1.– Las pequeñas y medianas empresas para las actividades del artículo 2.a).

2.– Gizarte-ekonomiakoak ez diren enpresak, 2.b) artikuluko jardueretarako.

2.– Las empresas que no sean de economía social para las actividades del artículo 2.b).

3.– Gizarte-ekonomiako enpresak, 2.c) artikuluko jardueretarako.

3.– Las empresas de economía social para las actividades del artículo 2.c).

4.– Unibertsitateak, enpresaburuen elkarteak eta enpresen gizarte-erantzukizunaren sustapenean edo kudeaketa aurreratuan espezializatutako erakundeak, 2.d) artikuluko jardueretarako.

4.– Las Universidades, las asociaciones empresariales y las entidades especializadas en la promoción de la RSE o en gestión avanzada: para las actividades del artículo 2.d).

5. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1.– Deialdiaren xede diren laguntzak jaso ahal izateko, ezinbestekoa da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan jasotako debekuetako batean ere ez egotea.

1.– Es requisito para acceder a las ayudas objeto de convocatoria no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Agindu honetako laguntzak lortu ahal izateko, erakunde eskatzaileek betekizun hauek bete behar dituzte:

2.– Para acceder a las ayudas previstas en la presente Orden, las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzea. Halaber, hala badagokio, egunean izan beharko dute itzultzeko betebeharra.

a) Cumplir las obligaciones tributarias y las obligaciones frente a la Seguridad Social. Así mismo, en su caso, deberán de estar al corriente en el cumplimiento de la obligación de reintegro.

b) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zehapen penal edo administratiborik ez izatea, edo horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean ez egotea.

b) No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, o no estar incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello.

c) 2020, 2021 eta 2022an jasotako minimis laguntzak erantzukizunez aitortzea. Eskabide bateratuen kasuan, eskabide horretan sartutako enpresa edo erakunde bakoitzak bere egoera adierazi beharko du erantzukizunez.

c) Declarar responsablemente las ayudas de minimis percibidas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de solicitudes conjuntas, cada empresa o entidad incluida en dicha solicitud habrá de declarar responsablemente la situación propia en que se encuentra.

d) Erantzukizunez deklaratzea xede eta helburu bererako beste edozein laguntza eskatu ote zaion administrazio publiko honi edo beste batzuei, eta zein egoeratan dagoen: eskatuta, izapidetzen edo emanda.

d) Declarar responsablemente si se ha solicitado cualquier otra ayuda para el mismo objeto y finalidad a esta u otras Administraciones Públicas, y la situación en que se encuentre: solicitada, en trámite o concedida.

e) Ez egotea sartuta EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko 5. paragrafoa aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legearen (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duena; martxoaren 17ko EHAA, 55. zk.) azken xedapenetako laugarreneko 1. apartatuan aurreikusitako egoeretako batean.

e) No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 de la Disposición final cuarta de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV n.º 55, de 17 de marzo) que ha modificado el párrafo 5 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Euskadi

3.– Artikulu honetan jasotako betebehar guztiak bete beharko dira, bai eskabidea egiten den unean, bai ordainketak egin behar diren unean.

3.– Todas las obligaciones recogidas en el presente artículo habrán de estar cumplidas tanto en el momento de la solicitud como en el momento en el que hayan de realizarse los diferentes pagos.

6. artikulua.– Erakunde eskatzaileek betekizunak egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de los requisitos de las entidades solicitantes.

1.– Eskabidearekin batera aurkeztuko duten erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, erakunde onuradunek adierazi behar dute bete egiten dituztela aurreko artikuluan zehazten diren betekizunak, baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako gainerako betekizunak ere. Dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena egin aurretik, eta gehienez 15 eguneko epean, aitorpenean aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko eskatu beharko da, baldintza horiek modu positiboan egiazta daitezkeen kasuetan.

1.– Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidades beneficiarias declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo anterior y demás exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, y en un plazo no superior a 15 días, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados en la declaración, en aquellos casos en los que sea posible la acreditación positiva de los mismos.

2.– Eskabidea aurkezten bada, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari baimena ematen zaio zuzenean egiazta dezan zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrei lotutako baldintzak betetzen diren, baldin eta berariaz horren aurka agertzen ez bada. Izan ere, egiaztapen horren aurka agertuz gero, erakunde eskatzaileak berak aurkeztu beharko ditu frogagiriak, bai Ogasuneko bai Gizarte Segurantzako administrazio-agintaritza eskudunek egindakoak. Betebehar horiek egunean izatea nahitaezkoa da onuradun izateko, bai eta onuradun gisa jarraitzeko ere, onartutako dirulaguntza likidatu arte; hortaz, betebehar horiek betetzen direla egiaztatuko da dirulaguntza emateko unean eta ordainketak egiteko unean. Diru-kopururen bat itzuli behar duten erakundeen kasuan, dirulaguntza likidatu arte itzulketa hori betetzen dela egiaztatzea ezinbesteko baldintza izango da edozein ordainketa egiteko.

2.– La presentación de la solicitud comporta la autorización para que la Dirección de Economía Social obtenga de forma directa la acreditación de los requisitos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, salvo que se oponga de manera motivada, en cuyo caso la entidad solicitante deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de la autoridad hacendística y de la Seguridad Social competentes. El hallarse al corriente de dichas obligaciones es requisito tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, y por tanto se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y al realizar los pagos correspondientes. En el caso de las entidades obligadas al reintegro de alguna cantidad, verificar el cumplimiento de dicho reintegro hasta la liquidación de la subvención será requisito imprescindible para realizar cualquier pago.

3.– Administrazio publikoen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenak gorabehera, eskabideek aukera emango dute laguntza jasotzen duten erakundeek berariaz uka dezaten organo kudeatzaileek datuak lortu edo egiaztatu ahal izatea. Kasu horretan, eskatutako nahitaezko dokumentuak aurkeztu beharko ditu erakunde eskatzaileak.

3.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad beneficiaria de la ayuda deniegue expresamente que los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas. En tal caso, la entidad solicitante habrá de aportar los documentos preceptivos solicitados.

4.– Eskabidean sartutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, erakunde onuradunek berariaz adierazi beharko dute bete egiten dituztela agindu honen 5.2.e) artikuluan zerrendatutako baldintzak eta EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko 5. paragrafoa aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duena; martxoaren 17ko EHAA, 55. zk.) azken xedapenetako laugarreneko 1. apartatuan eskatzen dituen gainerakoak.

4.– Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidades beneficiarias declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 5.2.e) de esta Orden y demás exigidos en el apartado 1 de la Disposición final cuarta de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV n.º 55, de 17 de marzo) que ha modificado el párrafo 5 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Euskadi.

7. artikulua.– Bitarteko elektronikoak erabiltzea.

Artículo 7.– Utilización de medios electrónicos.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzetarako eskabideak bitarteko elektronikoak erabiliz izapidetuko dira.

1.– La tramitación de las solicitudes de ayudas previstas en la presente Orden se realizará utilizando medios electrónicos.

2.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxan daude eskuragarri izapideak egiteko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, eta haren bidez sartu ahal izango da eskabidearen formularioan. Helbide honetan dago fitxa: https://www.euskadi.eus/servicios/1011805

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1011805

3.– Eskabidearen ondorengo izapideak egiteko (jakinarazpenak barne), EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Helbide honetan daude eskuragai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak:

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

5.– Prozedura osoa ordezkari baten bidez izapidetu ahal izango da; horretarako, Eusko Jaurlaritzako Ahalordeen Erregistroan inskribatu behar da ordezkaritza, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

5.– Se podrá tramitar todo el procedimiento a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de Apoderamientos del Gobierno Vasco, accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes: forma y plazo.

1.– Eskabidea egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1011805

1.– La solicitud estará disponible en la sede electrónica de https://www.euskadi.eus/servicios/1011805

2.– Eskabideak aurkezteko epea 2022ko irailaren 15ean amaituko da, egun hori barne dela.

2.– El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre de 2022, incluido dicho día.

3.– Erakunde eskatzaileek eskabideak eta dokumentuak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten hizkuntza hautatuta. Orobat, prozeduran zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación preceptiva.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak eskuratzeko eskabideekin batera, memoria bat aurkeztu beharko da, non aurreikusitako jarduerak egiteko arrazoiak eta helburuak zehaztuko baitira. Memoria horrek hauek jaso behar ditu nahitaez:

1.– Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden deberán acompañarse de una Memoria detallada de los motivos y finalidades impulsoras de las actuaciones previstas. Dicha Memoria deberá contener obligatoriamente los siguientes contenidos:

– Erabili beharreko giza baliabideak eta baliabide materialak.

– Medios humanos y materiales a utilizar.

– Aurkeztutako proiektuaren partiden gutxi gorabeherako aurrekontua eta aurrekontu zehatza, aurreikusitako diru-sarreren zerrendarekin edo gastuen finantzaketa-planarekin.

– Presupuesto estimado y detallado de las diversas partidas del proyecto presentado, con una relación de ingresos previstos o un plan de financiación de los gastos.

– Diruz lagundu daitekeen jarduera egiteko egutegi deskribatzailea.

– Calendario descriptivo del desarrollo de la actuación subvencionable.

2.– Eskatzaileari dirulaguntza jasotzeko eskubidea onartzen bazaio, dirulaguntzaren ordainketa jasotzeko Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan eman beharko du izena. Erregistratu gabe egonez gero edota jasota dauden datuak aldatu nahi izanez gero, alta edo aldaketa egin daiteke hemen: https://www.euskadi.net/hirugarrenak

2.– En el caso de que a la entidad solicitante se le reconozca el derecho a la ayuda, habrá de darse de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda (en el caso de que no lo estuviera ya, o bien quisiera modificar los datos existentes), para poder materializar el abono de la ayuda concedida, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.net/altaterceros

10. artikulua.– Eskabidean egindako hutsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Dirulaguntzen eskabideen atal guztiak beteta ez badaude edo beharrezko dokumentazioarekin batera ez badatoz, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio akatsa konpon dezala edo beharrezko dokumentuak gainera ditzala, betiere hamar eguneko epean, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu atzera botako zaiola eskabidea. Administrazioak eskabide horri buruzko berariazko ebazpena eman beharko du, eta ebazpen hori jakinarazi, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.1 eta 68.1 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Erakunde batek eskabidea aurrez aurre aurkeztu nahi badu, elektronikoki aurkezteko betebeharra adieraziko zaio. Ondorio horietarako, eskabidea benetan elektronikoki egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

En el caso de que una entidad pretendiese presentar presencialmente la solicitud, se le indicará la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

11. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 11.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoaren arabera, diruz lagundutako proiektua egiteko beharrezkoak diren gastuak izango dira diruz laguntzeko moduko gastuak. Eskabidearekin batera aurkeztutako aurrekontu-plangintzan oinarrituko dira gastu horiek, eta Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak baliozkotuko eta onartuko du plangintza.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los gastos subvencionables serán los gastos necesarios para la realización del proyecto subvencionado, en base a la planificación presupuestaria presentada en la solicitud y que resulte validada y aprobada por la Dirección de Economía Social.

2.– Hauek izango dira dirulaguntzaren zenbatekoak eta aplikatuko diren mugak:

2.– La cuantía de la subvención y los límites aplicables serán los siguientes:

a) 2.a) artikuluaren arabera diruz laguntzekoak diren jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75; erakunde onuradun bakoitzak gehienez 3.000 euro jaso ahal izango ditu.

a) Para las actuaciones subvencionables del artículo 2.a): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 3.000 euros por entidad beneficiaria.

b) 2.b) artikuluaren arabera diruz laguntzekoak diren jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75; erakunde onuradun bakoitzak gehienez 2.000 euro jaso ahal izango ditu.

b) Para las actuaciones subvencionables del artículo 2.b): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 2.000 euros por entidad beneficiaria.

c) 2.c) artikuluaren arabera diruz laguntzekoak diren jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75; erakunde onuradun bakoitzak gehienez 2.000 euro jaso ahal izango ditu.

c) Para las actuaciones subvencionables del artículo 2.c): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 2.000 euros por entidad beneficiaria.

d) 2.d) artikuluaren arabera diruz laguntzekoak diren jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75; erakunde onuradun bakoitzak gehienez 10.000 euro jaso ahal izango ditu.

d) Para las actuaciones subvencionables del artículo 2.d): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 10.000 euros por entidad beneficiaria.

3.– Diruz lagundu ahal izango dira enpresa edo erakunde onuraduneko langileei egotz dakizkiekeen gastuak, diruz lagundutako jardueretan esku hartzen duten pertsonen gaikuntza eta partaidetza zuzena egiaztatzen direnean. Kasu horretan, barneko langileen ordainsariak egotzi ahal izango dira, onartutako jardueran emandako denboraren zati proportzionalaren arabera.

3.– Podrán ser subvencionables los gastos imputables al personal propio de la empresa o entidad beneficiaria cuando se acredite la capacitación y la participación directa de las personas intervinientes en el desarrollo de las actividades subvencionadas. En este caso, serán imputables las retribuciones del personal interno según la parte proporcional al tiempo dedicado a la actividad aprobada.

12. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzak bateratu daitezke beste edozein administraziok edo erakunde publikok emandako laguntzekin, arrazoi eta xede bera izan arren. Nolanahi ere, dirulaguntzen zenbatekoaren baturak ezin izango du gainditu diruz lagundutako jardueraren kostu osoa, ezta agindu honen 11. artikuluan aurreikusitako gehieneko muga aplikagarriak ere.

1.– Las subvenciones objeto de la presente Orden son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por cualesquiera otras Administraciones o entes públicos. En cualquier caso, la suma del importe de las subvenciones no podrá superar el coste total de la actividad objeto de subvención, ni los limites aplicables previstos en el artículo 11 de esta Orden.

2.– Agindu honen babesean emandako laguntzarekin batera erakunde onuradunak beste laguntzaren bat jaso badu beste administrazio publiko edo ente publiko batetik, arrazoi eta xede berarekin, eta laguntza horien baturak laguntza-gai den jardueraren kostua edo agindu honen 11. artikuluko muga aplikagarriak gainditzen baditu, soberakin horren bateraezintasuna deklaratuko da, eta Lan eta Enplegu Sailak eman beharreko laguntzaren zenbatekoa murriztuko.

2.– Cuando las ayudas de la presente Orden concurran con cualesquiera otras que, por el mismo motivo y finalidad, perciba la entidad beneficiaria de otras Administraciones o entes públicos, si la suma de estas superase el coste total de la actividad objeto de subvención o los limites aplicables en el artículo 11 de esta Orden, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Empleo.

13. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, epea eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Gestión, resolución, plazo y procedimiento de publicidad.

1.– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza izango da agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones objeto de la presente Orden será la Dirección de Economía Social.

2.– Gizarte Ekonomiaren zuzendariak emandako ebazpen bakar baten bidez eman edo ukatuko dira agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak. Ebazpen bakar hori eskatzaileei banaka jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutakoaren arabera.

2.– La concesión y la denegación de las subvenciones previstas en la presente Orden se realizará mediante resolución única del Director de Economía Social. Dicha resolución única se notificará individualmente a los solicitantes según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea agortzen; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Agindu honen babesean aurkeztutako eskabideak espresuki ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabete izango da gehienez, agindu honek ondorioak dituenetik aurrera. Epe horretan ebazpen espresurik ematen eta jakinarazten ez bada, eskabideei ezezkoa eman zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak espresuki ebazteko duen betebeharra.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta Orden será de seis meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

4.– Halaber, agindu honetan aurreikusitako laguntzak erakunde onuradunei ematea eta, hala badagokio, ordaintzea, baldintzapean geratuko da; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik bideratzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak amaitzearen baldintzaren pean.

4.– La concesión y, en su caso, los pagos a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, hau argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gizarte Ekonomiaren zuzendariaren ebazpenaren bidez: alde batetik, agindu honen babesean, zer erakundek jaso duten dirulaguntza, eta zenbateko laguntza jaso duten; bestetik, zer erakunderi aldatu zaizkien emandako dirulaguntzak. Nolanahi ere, ebazpena espresuki eta banan-banan ere jakinaraziko da.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución de concesión, mediante resolución del Director de Economía Social se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las Entidades que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto de las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

14. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzeko eta justifikatzeko modua.

Artículo 14.– Forma de pago y justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzak zatika ordainduko dira, honela:

1.– El sistema de pago de las subvenciones será fraccionado, abonándose del modo siguiente:

a) Lehenengo, dirulaguntzaren guztizkoaren % 60, dirulaguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost egun igarotakoan, betiere esanbidez uko egin ez bazaio.

a) Un primer pago del 60 % del total de la subvención, transcurridos quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la concesión, sin haber mediado renuncia expresa.

b) Bigarren zatia, gainerako % 40a, diruz lagundutako jarduerak amaitzen direnean.

b) Un segundo pago del 40 % restante, finalizada la acción o acciones subvencionadas.

2.– Dirulaguntzaren bigarren zatia ordaintzeko, emandako dirulaguntzaren justifikazio-kontu sinplifikatua aurkeztu beharko du erakunde onuradunak, eta kontu horrek informazio hau jasoko du:

2.– Para hacer efectivo el segundo pago de la subvención la Entidad beneficiaria deberá aportar cuenta justificativa simplificada de la subvención concedida, que contendrá la siguiente información:

a) Egindako jardueren eta lortutako emaitzen justifikazio-memoria.

a) Memoria justificativa de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua, zenbatekoa adieraziz, hartzekoduna identifikatuz eta ordainketa efektiboaren edo geroratuaren data zehaztuz. Dirulaguntza aurrekontu zenbatetsi baten arabera eman baldin bada, harekiko zer alde izan diren azalduko da. Gastuak eta sarrerak justifikatzeko eredu bat eransten da, https://www.euskadi.eus/servicios/1011805 egoitza elektronikoan eskuragarri egongo dena.

b) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, indicando importe, identificando al acreedor y detallando fecha del pago efectivo o diferido. En el caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Se adjunta un modelo de justificación de gastos e ingresos, que a su vez estará disponible en la sede electrónica de https://www.euskadi.eus/servicios/1011805

c) Aurreko ataleko 2.a) apartatuan jasotako gastuak justifikatzeko agiriak. Fakturen bidez eta merkataritza-trafikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten gainerako froga-balio baliokideak dituzten dokumentuen bidez egiaztatuko dira.

c) Documentación justificativa de los gastos recogidos en el apartado 2.a) del apartado anterior, los cuales se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa.

d) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera eta dirulaguntza batzuen zerrenda, zenbatekoa eta jatorria adierazita, halakorik badago.

d) Detalle de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere.

e) Hala badagokio, proiektua gauzatu den hilabeteei dagozkien Gizarte Segurantzako TC1 eta TC2 ereduen kopia, jardueran parte hartu duten langileak TC2 ereduan identifikatuz. Enpresaren edo erakundearen legezko ordezkariaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, diruz lagundutako proiektuan parte hartzen duten pertsonen partaidetza-ehunekoari buruzkoa.

e) En su caso, copia de los modelos TC1 y TC2 de la Seguridad Social correspondientes a los meses de ejecución del proyecto, identificando en el modelo TC2 a los trabajadores participantes en la actividad. Se acompañará de una certificación del representante legal de la empresa o entidad sobre el porcentaje de participación de las personas participantes en el proyecto subvencionado.

f) Hala badagokio, itzulketaren ordainketa-gutuna, baldin eta aplikatu gabeko gerakinik badago edo gerakin horietatik eratorritako interesik badago.

f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como intereses derivados de los mismos.

3.– Aurreko paragrafoan adierazitako agiriak aurkezteko epea 3 hilabetekoa izango da, diruz lagundutako jarduerak amaitzen direnetik hasita; epea, betiere, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen amaituko da.

3.– El plazo para la presentación de la documentación mencionada en el párrafo anterior será de 3 meses desde la finalización de las acciones subvencionadas y, en todo caso, antes del 15 de enero de 2023.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan deitutako dirulaguntzen erakunde onuradunek beti bete beharko dute Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebehar-erregimena.

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se convocan en la presente Orden estarán sujetas al régimen de obligaciones regulado en los artículos 14 y 46 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Betebehar hauek ere bete beharko dituzte:

2.– También habrán de cumplir las siguientes obligaciones:

a) Laguntza edo dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, jasotako funtsak itzultzea.

a) Reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda o subvención.

b) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen xedearen fiskalizazio-eginkizunak betetze aldera.

b) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

c) Dirulaguntza zertan eta zelan erabili den ziurtatzea zerrenda bidezko bermeen bitartez, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa betetzeko. Dekretu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horien itzulketei buruzko erregimen orokorra arautu zen, eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren.

c) Garantizar el destino y aplicación de las subvenciones mediante garantías relacionales, conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

d) Era berean, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailaren laguntza jaso dutela espresuki jasotzea, baldin eta dirulaguntza jaso duten jarduerak argitaratu behar badira, argitalpenaren kontrazalean sail horren logotipoa gaineratuta. Halaber, erakunde onuradunek behar diren zabalkunde-neurriak hartuko dituzte, era egokian iragartzeko agindu honen kargupeko jardueren finantzaketa publikoa dela. Beharrezkoa da egindako jardueren justifikazio-memoria bat egitea, nahitaezkoa baita dirulaguntzaren bigarren ordainketa eskatzeko; memoria horretan betebeharrak gauzatzeko hartu diren neurriak adieraziko ditu esplizituki.

d) Hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco en todas aquellas actividades subvencionadas que conlleven publicación de las mismas, mediante la incorporación del logotipo de este Departamento en la contraportada de la publicación. A su vez, las entidades beneficiarias adoptarán las medidas de difusión pertinentes para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actividades con cargo a la presente Orden. En la Memoria Justificativa que es preceptiva para solicitar el pago de la segunda parte de la subvención, habrán de recogerse explícitamente las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a la presente obligación.

16. artikulua.– Dirulaguntzen baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Xedea bete denean, dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketaren bat izanez gero, aldi berean beste administrazio batzuen edo erakunde publiko zein pribatuen laguntzak nahiz dirulaguntzak lortuz gero, eta, kasua bada, helburu bera duten bestelako diru-sarrerak edo baliabideak lortuz gero, dirulaguntza emateko ebazpena alda daiteke. Ondorio horietarako, Gizarte Ekonomiaren zuzendariak aldaketa egiteko ebazpena emango du, zeinaren bidez, emandako dirulaguntzen zenbatekoak egokitu egingo baitira, eta pertsona onuradunek itzuli egin beharko dituzte neurriz gain jasotako zenbatekoak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. A estos efectos, la Dirección de Economía Social dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, quedando obligadas las entidades beneficiarias a la devolución de los importes percibidos en exceso.

17. artikulua.– Ez-betetzeak eta erantzukizunak.

Artículo 17.– Incumplimientos y responsabilidades.

1.– Onuradunak betetzen ez baditu dirulaguntzak emateko ebazpenean ezarritako arauak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorren 37. artikuluan ezarriko arauak eta erabilgarri diren gainerako xedapenak; edo aurkeztutako datuak egiazkoak ez badira; edo emandako dirua, helbururako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabili bada; orduan, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak berariaz horretarako hasitako espedientea izapidetuko du, eta interesdunari hamabost eguneko epea emango dio esan behar duena entzuteko, eta, ondoren, hala badagokio, onuradunak dirulaguntza galduko du, eta, bi hileko epean, ordura arte jasotako dirulaguntzak (osorik edo partez) eta legez dagozkien berandutze-interesak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari; horretaz gainera, legez egin daitezkeen gainerako egintzak ere egingo dira. Hori guztia halaxe izango da honako hauek oinarri hartuta: abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa, horren bidez onartu baitzen EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

1.– El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de los términos establecidos en la resolución de concesión, en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad percibida para una finalidad distinta de la que motivó su concesión determinará previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto por la Dirección de Economía Social y audiencia a la entidad interesada por un periodo de quince días, la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del Gobierno Vasco en el plazo de dos meses las cantidades percibidas, en todo o en parte de las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan dioena aintzat hartuta, ez-betetzeak mailakatzeko eta beti proportzionaltasun-printzipioari jarraikiz, honako hau ezartzen da: erakunde onuradunak hasieran aurkeztutako aurrekontuaren gutxienez % 60 erabiltzen duenean, itzuli beharko da, edo, hala badagokio, erabili ez den zatiaren ordainketa partziala egin beharko da eta zati horren kobrantza proportzionala jasotzeko eskubidea galduko da, betiere proiektuaren helburuen betekizuna guztizko betekizunen antzekoa bada, eta erakunde onuradunak zalantzarik gabe egiaztatzen badu konpromisoak betetzeko jarduera berri bat.

2.– Atendiendo al artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la graduación de los incumplimientos y respondiendo siempre al principio de proporcionalidad, se establece que, cuando la entidad beneficiaria ejecute, al menos, el 60 % del presupuesto inicialmente presentado, procederá el reintegro o, en su caso, el pago parcial y la pérdida del derecho al cobro proporcional correspondiente a la parte de actuación no realizada, siempre que el cumplimiento de los objetivos del proyecto o fase del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos por parte de la entidad beneficiaria.

3.– Dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboak dira honako hauek: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan tipifikatutako ekintzak eta ez-egiteak; eta zehagarriak dira, zabarkeria arin gisa bada ere. Dirulaguntzen arloko arau-hausteak diruzko zigorrak jarriz zehatuko dira eta, hala dagokionean, diruzkoak ez diren zigorren bidez.

3.– Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. Dichas infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

18. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetzeen kasuetan, hau izango da jasotako laguntzak itzultzeko prozedura:

En los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo anterior, el procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas será el siguiente:

a) Gizarte Ekonomiaren zuzendariak ebazpen bidez jakinaraziko dio erakunde onuradunari dirua itzultzeko prozedura hasi dela eta zergatik hasi den prozedura hori; horretaz gainera, 15 eguneko epea emango dio, egoki iritzitako alegazioak egin ditzan.

a) El Director de Economía Social dictará la correspondiente resolución en la que se comunicará a la Entidad beneficiaria el inicio del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jasota edo batere aurkeztu gabe igaro bada epea, organo eskudunak ebazpen baten bidez xedatuko du dagozkion kopuruak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra, bi hileko gehieneko epea emanez horretarako, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, el órgano competente dictará Resolución por la que se declare la obligación, en su caso, de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi behar da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de doce meses.

c) Kopuru horiek borondatezko epean itzultzen ez badira, horren berri emango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatu behar den lege-araudiak xedatutakoari jarraituz.

c) La falta de reintegro en periodo voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuesto del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

19. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 19.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuz jasotzen diren datu pertsonalak Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Datu-babesari buruzko informazio zehatzagoa eskuratzeko, jo helbide honetara: https://www.euskadi.eus/rgpd/1011805

Para obtener información detallada sobre Protección de Datos puede acceder a la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/rgpd/1011805

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Minimis araua.

Regla de minimis.

Agindu honetan jasotako eta 2.a), 2.b) eta 2.c) artikuluaren babespean onartutako laguntzek edo dirulaguntzek hau bete beharko dute: Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/1, 2013-12-24koa).

Las ayudas o subvenciones concedidas al amparo del artículo 2.a), 2.b) y 2.c) contempladas en la presente Orden estarán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352/1, de 24-12-2013).

2020, 2021 eta 2022ko ekitaldi fiskaletan jasotako beste minimis laguntza batzuk deklaratu egin beharko ditu laguntza-eskabidea egiten duenak; hala egiaztatuko du minimis laguntza berriak ez duela gainditzen Erregelamenduan ezarritako gehieneko muga. Beste finantzaketa-iturri batzuk deklaratzeko eredua eta minimis laguntzak deklaratzeko eredua agindu honen 7.2 artikuluan adierazitako informazio-fitxan jasota daude.

El solicitante de la ayuda deberá declarar sobre otras ayudas de minimis recibidas en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento. El modelo de declaración sobre otras fuentes de financiación y el modelo para la declaración de ayudas de minimis estarán disponibles en la ficha informativa especificada en el artículo 7.2 de esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Agindu honetan adierazitako dirulaguntzetarako, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori); Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko arauak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatutako lege orokorra).

Las subvenciones a que se refiere esta orden se sujetan a lo dispuesto en el título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari, hilabeteko epean, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoarekin. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46.1 artikuluetan ezarritakoa betez.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2022.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común