Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2022ko uztailaren 6a, asteazkena

N.º 130, miércoles 6 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3083
3083

59/2022 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmena argitaratzeko dena, estatistikaren arloan.

RESOLUCIÓN 59/2022, de 23 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia estadística.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmenaren testua, estatistikaren arlokoa, zeinaren eranskina baita.

Artículo único. – Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia estadística, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN EKAINAREN 23KO 59/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 59/2022, DE 23 DE JUNIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
HITZARMENA, GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAREN, ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN ARTEKOA, ESTATISTIKAREN ALORREKOA
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI EN MATERIA ESTADÍSTICA

Madril eta Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 13a.

En Madrid y Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2022.

BILDU DIRA:
REUNIDAS

Batetik, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala, zuzendari nagusi María del Carmen Armesto González-Rosón andreak ordezkatua, urtarrilaren 21eko 131/2020 Errege Dekretuaren bidez izendatua, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.2 artikuluan aurreikusitako ahalmenen arabera, bere kargua dela eta, eta Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren egitura organikoa eta eginkizunak ezartzen dituen abenduaren 13ko 2583/1996 Errege Dekretuaren 5. artikuluak ematen dizkion ahalmenak erabiliz.

De una parte, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por su Directora General, Dña. M.ª del Carmen Armesto González-Rosón, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, en virtud de las atribuciones previstas en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de su cargo, y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Bestetik, Itsasoko Gizarte Institutua, Itsasoko Gizarte Institutuko zuzendari Elena Martínez Carqués andreak ordezkatua, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazioetako ministroaren irailaren 7ko ISM/986/2021 Aginduaren bidez izendatua, Institutuaren izenean eta ordezkari gisa jardunez, apirilaren 8ko 504/2011 Errege Dekretuaren 7.2 artikuluak ematen dizkion eskumenen arabera (Itsasoko Gizarte Institutuaren egitura organikoa eta eginkizunak arautzen ditu) eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.2 artikuluan zehaztutakoaren arabera.

De otra parte, el Instituto Social de la Marina, representado por la Sra. Directora del Instituto Social de la Marina, Dña. Elena Martínez Carqués, nombrada por Orden ISM/986/2021, de 7 de septiembre, del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, actuando en nombre y representación del Instituto, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 7.2 del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, y de acuerdo, con lo señalado en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean, Josu Mirena Iradi Arrieta jauna, Euskal Estatistika Erakundeko (aurrerantzean, Eustat) zuzendari nagusi izendatua, Eustat-Euskal Estatistika Erakundeko zuzendari izendatzen duen abenduaren 31ko 419/2012 Dekretuaren bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak esleitzen dizkion eskumenen arabera eta Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 15ean egindako bilkuran emandako baimenarekin bat etorriz.

De otra parte, en nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi, D. Josu Mirena Iradi Arrieta, nombrado Director General del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (en adelante Eustat) mediante el Decreto 419/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Director del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (en adelante Eustat), y según las atribuciones que le asigna La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en su sesión 15 de marzo de 2022.

Alderdiek hitzarmen hau sinatzeko gaitasun nahikoa aitortu diote elkarri.

Las partes se reconocen con capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto:

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Bat.– Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren (aurrerantzean, GSIN) egitura organikoari eta funtzioei buruzko abenduaren 13ko 2583/1996 Errege Dekretuan, 1.a) artikuluan, Institutuari esleitu zaio Gizarte Segurantzako sistemako prestazio ekonomikoak jasotzeko eskubidea onartu eta kontrolatzeko eskumena, kontribuzioen modalitatean; horrela ezarri da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko testu bateginaren 66.1.a) artikuluan (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen). Bestalde, 1.2.d) artikuluan, Sozietate Publikoen Prestazioen Erregistroa kudeatzeko eta haren funtzionamendua zaintzeko eskumena esleitu zaio. Erregistro hori, hain zuzen, Zerga, Administrazio eta Gizarte arloetako neurriei buruzko abenduaren 30eko 42/1994 Legearen 30. artikuluaren bidez sortu zen, eta martxoaren 1eko 397/1996 Errege Dekretuaren bidez arautu.

Uno.– El Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS), le atribuye, por un lado en su artículo 1.a), el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva en consonancia también con lo establecido en el artículo 66.1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y por otro lado en el artículo 1.2.d), la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, creado por el artículo 30 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, y regulado en el Real Decreto 397/1996 de 1 de marzo.

Halaber, uztailaren 3ko 6/2018 Legeak, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarriaren hirugarren apartatuan, GSINi esleitzen dio Txartel Sozial Digitalaren euskarri-erregistroa eta sistema informatikoa administratzea, kudeatzea eta mantentzea.

Asimismo, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su disposición adicional centésima cuadragésima primera apartado tres, atribuye al INSS la administración, la gestión y el mantenimiento del registro y del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital.

Bi.– Itsasoko Gizarte Institutuaren (aurrerantzean, IGI) egitura organikoari eta funtzioei buruzko apirilaren 8ko 504/2011 Errege Dekretuan, 3.1.a) artikuluan, Institutuari eman zaio itsasoko langileek Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziko prestazioak jasotzeko eskubidea dutela aitortzeko eta prestazio horiek kudeatu eta administratzeko eskumena.

Dos.– El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina (en adelante ISM), le atribuye en su artículo 3.1.a), la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Hiru.– Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak estatistika publikoaren arloko eginkizunak ezartzen ditu, Euskal Autonomia Erkidegorako interesgarria den estatistika-jarduera publikoaren garapen antolatua arautu eta sustatzeko.

Tres.– La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establece las funciones en materia de estadística pública, teniendo como objeto regular y promover el desarrollo ordenado de la Actividad Estadística Pública de interés para la Comunidad de Euskadi.

Lau.– Informazioa estatistika-helburuetarako lagatzeak honako xedapen hauetan du oinarria:

Cuatro.– La cesión de información para fines estadísticos tiene su base en las siguientes disposiciones:

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 25. artikulua, estatistika-funtzio publikoaren eremuko datuen tratamenduarena:

El artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre el tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública:

«1.– Estatistika eginkizun publikoa duten organismo eskudunek datu pertsonalen tratamendua egiten dutenean, tratamendu hori legeria espezifikoak xedatutakoaren arabera egingo da, bai eta 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, pertsona fisikoen datu pertsonalen babesari eta datuon zirkulazio askeari buruzkoak, eta lege organiko honek xedatutakoaren arabera ere.

«1.– El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la presente ley orgánica.

2.– Ulertuko da estatistika arloko organo eskudunei datuak 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluaren babespean eman zaizkiela, informazioa zer estatistikarako eskatzen den, estatistika hori Europar Batasuneko zuzenbideko arauak horrela egiteko exijitzen badu edo legeetan aurreikusitako estatistika-programazioko tresnen barruan badago.

2.– La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.

Estatistika Eginkizun Publikoaren maiatzaren 9ko 12/1989 Legearen 11.2 artikuluak xedatutakoaren arabera, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 9. eta 10. artikuluek jasotzen dituzten datuak ukituek beren borondatez emango dituzte, eta, ondorioz, haien berariazko adostasuna dagoenean baino ezingo dira bildu.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.

3.– Estatistika-eginkizun publikoa betetzeko organismo eskudunek uko egin ahalko diete 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15.etik 22. artikulura artekoek xedatutako egikaritze-eskabideekin lorturik ukituek egindako eskabideei, Estatuko legeriak edo autonomikoak aurreikusitako sekretu estatistikoaren bermeen babespeko datuak direnean».

3.– Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.»

Legedia autonomikoan zehazten dira, edo legez ezarritako estatistika-programazioko tresnen barnean, zer datu lagatu behar dituen eta erabiliko dituen autonomia-erkidegoak azterlan eta ikerlan estatistikoetan.

Los trabajos y estudios estadísticos para los que se requiere y se va a hacer uso por la Comunidad Autónoma de los datos objeto de cesión, vienen recogidos en la legislación autonómica o se encuentran incluidos en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzeko abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 10.4.c) artikulua, non eta ez dion aurka egiten, edo ez datorren bat, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, pertsona fisikoen datu pertsonalen babesari eta datuon zirkulazio askeari buruzkoan eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzekoan (datuen babeserako erregelamendu orokorra), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoari.

El artículo 10.4.c) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en tanto no se contradiga, se oponga, o resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ya citados.

Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legearen 15.1 artikuluaren arabera, «estatistika-sekretuak babesten dituen datu pertsonalak administrazioek eta organismo publikoek estatistikaren ondorioetarako elkarri jakinarazteko, honako baldintza hauek bete beharko dira nahitaez, eta datuok zaintzen dituen zerbitzuak edo organoak egiaztatu beharko du baldintzok betetzen diren:

El artículo 15.1 de La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que establece que «la comunicación a efectos estadísticos entre las Administraciones y organismos públicos de los datos personales protegidos por el secreto estadístico solo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados por el servicio u órgano que los tenga en custodia:

Datuon hartzaile diren zerbitzuek funtzio funtsean estatistikoak egitea, eta hala araututa egotea datuok laga aurretik.

Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos.

Datuon xedea, hain zuzen ere, zerbitzu horiek esleituta dituzten estatistikak egitea izatea.

Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas.

Informazioaren hartzaile diren zerbitzuek sekretu estatistikoa gordetzeko baliabide beharrezkoak edukitzea».

Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios necesarios para preservar el secreto estadístico.».

Bost.– Zehazki, EAEk behar duen informazioa GSINren titulartasuneko Sozietate Publikoen Prestazioen Erregistroan edo Txartel Sozial Digitalean dago, eta identifikazio- eta pentsio-datuetan dago egituratuta.

Cinco.– De forma concreta, la información que precisa la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o Tarjeta Social Digital de titularidad del INSS y se estructura en datos de identificación y de pensión.

Sei.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, 141. artikuluan, administrazio publikoen arteko lankidetza-betebeharra ezartzen du, eta 1.c) apartatuan, beste administrazioei beren eskumenak gauzatzean garatzen duten jarduerari buruz behar duten informazioa emateko betebeharra. Gainera, 142. artikuluan, lankidetza-tekniken artean, erakunde eskatzaileak bere eskumenez baliatzeko behar dituen datuak emateko betebeharra ezartzen dio eskaeraren hartzaile den organismo publiko edo erakundeari.

Seis.– La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 141 el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, recogiendo en su apartado 1.c) la obligación de facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, y en su artículo 142, como una de las técnicas de colaboración, el suministro de datos que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

Zazpi.– Testuinguru horretan, alderdien ordezkariek, zeinek bere helburuak betetzeko, beharrezkotzat jotzen dute informazioa aldizka trukatzeko sistema egonkor bat ezartzea, GSINren titulartasuneko fitxategietan (Gizarte Prestazio Publikoen Erregistroan edo Txartel Sozial Digitalean) jasotako informazioa helburu estatistikoekin aprobetxatzeko.

Siete.– En este contexto los representantes de las partes consideran necesario para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema estable y periódico de intercambio de información para el aprovechamiento con fines estadísticos de la información contenida en los Ficheros titularidad del INSS (Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o Tarjeta Social Digital).

Ondorioz, xede publikoak betetzeko elkarrekin lan egin behar dutela onartuta, alderdiek hitzarmen hau sinatzea erabaki dute. Hona hemen klausulak:

En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak (aurrerantzean, GSIN) eta Itsasoko Gizarte Institutuak (aurrerantzean, IGI) kudeatzen duten informazioa EAEri helburu soilik estatistikoetarako lagatzeko, haren edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez. Hain zuzen, informazioa Sozietate Publikoen Prestazioen Erregistroan dago jasota, edo Txartel Sozial Digitalean, eta GSIN da horren titularra.

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración en relación con el contenido, las condiciones y los procedimientos por los que se debe regir la cesión para el aprovechamiento con fines exclusivamente estadísticos, por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la información gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) y el Instituto Social de la Marina (en adelante ISM) que figura en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o Tarjeta Social Digital, cuya titularidad ostenta el INSS.

IGIk, itsasoko langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia kudeatzen duen erakundea denez, oniritzia eman dio GSINk aipatu erregimeneko Sozietate Publikoen Prestazioen Erregistroan jasotako datuak lagatzeari.

El ISM, como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, presta su conformidad a que los datos incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas del citado Régimen sean cedidos por el INSS.

Bigarrena.– Alderdien betebeharrak.

Segunda.– Obligaciones de las partes.

A) GSINrenak:

A) Por parte del INSS:

Eranskinean adierazten den informazioa Euskal Autonomia Erkidegoari ematea hiru hilean behin.

Facilitar a la Comunidad Autónoma de Euskadi la información que se señala en el anexo con una periodicidad trimestral.

Tresnak eta lagako diren fitxategien diseinuen zehaztasunak izan ditzaketen aldaketak ere hitzarmen honen bosgarren klausulan aurreikusitako Jarraipen Batzorde Mistoak baloratu eta erabakiko ditu.

Las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta como el detalle de los diseños de los ficheros objetos de cesión, serán también valoradas y acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula quinta de este Convenio.

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 25.2 artikulua aplikatuz, informazioa osasunari buruzko datuei buruzkoa denean, hala nola ezintasun iraunkorrari edo edozein desgaitasuni buruzkoa, antzeko edo behar bezala anonimizatutako beste datu batean sartuko da, aipatutako pertsonak ez direla identifikatzen bermatzeko; izan ere, datu bereziki sentikorrak direnez, interesdunei berariazko baimena behar da hirugarrenei laga ahal izateko. Artikulu horretan, era berean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren, datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio askeari buruzkoaren eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzekoaren, 9. eta 10. artikuluetara igortzen da. Artikulu horietan ezartzen denez, datu horiek helburu estatistikoetarako erabil daitezke, betiere Europar Batasuneko zuzenbidearen edo estatu kideetakoaren arabera, lortu nahi den helburuarekiko era proportzionalean, datu-babeserako eskubidea funtsean errespetatuz eta interesdunaren interes eta eskubide funtsezkoak babesteko neurri egoki eta berariazkoak ezarriz.

En aplicación del artículo 25.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando la información trate sobre datos relativos a la salud, como son los referidos a incapacidad permanente o cualquier discapacidad, se facilitará incluido en otro dato asociado similar o debidamente anonimizado para garantizar la no identificación de las personas a las que se refieren, ya que por tratarse de datos especialmente sensibles necesitan del consentimiento expreso de los interesados para su cesión a terceros. En el citado artículo se remite a su vez a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), que establecen que dichos datos pueden ser tratados con fines estadísticos sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Eranskineko informazioa telematikoki lagako da eta hiruhileko bakoitzaren azken eguna izango da erreferentzia-data.

La cesión de la información contenida en el anexo se realizará de forma telemática y la fecha de referencia será el último día de cada trimestre.

Datuak emateko euskarriari dagokionez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 44.4 artikuluan ezarritakoa beteko da (administrazio publikoen arteko komunikazio-ingurune itxietan datuak elektronikoki trukatzeari buruzkoan), eta, nolanahi ere, ingurune itxiaren segurtasuna eta transmititzen diren datuen babesa bermatuko dira.

En relación con el soporte para llevar a cabo el suministro de datos, se estará a los establecido en el artículo 44.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, garantizándose en todo caso, la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos que se transmitan.

Gainera, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarrian ezarrita dagoenez, Txartel Digital Soziala sortu behar da, administrazio publikoek gizarte-babeseko politikak hobetzeko eta koordinatzeko informazio-sistema izan dadin. Hori horrela, GSINk, Txartel Sozial Digitala elikatzen duen sistema informatikoa administratu, kudeatu eta mantentzeko ardura duenez, aipatu sisteman jasotako informaziorako sarbidea eskaini eta bermatuko dio Euskal Autonomia Erkidegoari.

Además, en virtud de la creación de la Tarjeta Social Digital como sistema de información dirigido a mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas, establecida en la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el INSS, como responsable de la administración, gestión y mantenimiento del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital, facilitará y mantendrá el acceso a la información actualizada contenida en dicho sistema a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

B) Euskal Autonomia Erkidegoarenak (Eustat):

B) Por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Eustat):

GSINi urtero jakinaraztea hitzarmen honetan aurreikusitako datuak beharrezkoak diren plangintza- eta programazio-tresnetan jasotako jarduera zehatzak.

Informar anualmente al INSS, de las actividades concretas que consten en sus respectivos instrumentos de planificación y programación para las que son necesarios los datos previstos en este Convenio.

Gainera, hitzarmen honen eranskinean jasotako informazioa estatistika-asmoz ematen denez, Euskal Autonomia Erkidegoa arduratuko da, kontrol beharrezkoak ezarriz, informazioaren erabileran datu pertsonalen babesa erabat bermatzeaz, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legearen 13. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 19. artikuluan arautzen den moduan.

Además, ya que la finalidad del suministro de la información, contenida en el anexo de este Convenio, es estadística, la Comunidad Autónoma de Euskadi se responsabilizará, estableciendo los controles necesarios, de que la información se utilice de forma que la protección de datos de carácter personal quede totalmente garantizada en los términos que regulan los artículos 13 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y 19 de la Ley 4/1886, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma Euskadi, que regulan lo relativo al secreto estadístico.

EAE arduratuko da GSINk lagatzen duen informazioa bere erregistroetan sartzeko egin behar diren prozesu guztiez, beste iturri batzuetako informazioa araztu eta osatzeko, eta, behar izanez gero, zuzenean erabiliko du bere diseinuak aplikatuta estatistika-ustiapenak gauzatzeko.

La Comunidad Autónoma de Euskadi se encargará de todos los procesos necesarios para la incorporación de la información cedida por el INSS a sus registros, a los efectos de depurar y complementar la información disponible de otras fuentes y, en su caso de su utilización directa para la realización de explotaciones estadísticas, de acuerdo con sus propios diseños.

Euskal Autonomia Erkidegoak egoki iritzitako emaitzak zabaldu eta argitaratu ahal izango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta betiere abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren manurik urratu gabe.

La Comunidad Autónoma de Euskadi podrá realizar la difusión y publicación de los resultados que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma Euskadi y siempre condicionada a que no se produzca vulneración de ningún precepto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Lagatzen eta tratatzen diren datuak, eranskinean jasotakoak, isilpekoak eta sekretuak izango dira, eta, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoak konpromisoa hartzen du izaera horri zorrotz eusteko eta informazioan aipatzen diren pertsona fisiko eta juridikoen eskubideak babesteko, horien anonimotasuna bermatuko duten prozedurak ezarriz, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera.

Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento, contenidos en el anexo, tendrán carácter de reservados y secretos por lo que la Comunidad Autónoma de Euskadi, se compromete a mantener rigurosamente este carácter y a preservar los derechos de las Personas físicas y jurídicas a las que se refiere la información estableciendo los procedimientos que garanticen su anonimato tanto en los términos previstos por el Reglamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Autonomia-erkidegoak onartzen eta bere egiten du datuen lagapena hitzarmen honetan zehaztutako helburu esklusiboetara mugatzen dela, eta datuen xedea, hain zuzen ere, zerbitzu horiek 12/1989 Legearen 15. artikuluan ezarritakoaren arabera esleituta dituzten estatistikak egitea dela; beraz, datuak bestela erabiltzea sinatutako hitzarmenaren ez-betetzetzat hartuko da, eta horrek GSINi eta IGIri kasuan kasuko erantzukizunak eskatzeko ahalmena emango die.

La Comunidad Autónoma acepta y asume que la cesión de datos se limita a los fines exclusivos especificados en el presente convenio y que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 12/1989, por lo que cualquier otro uso que se haga de los datos constituirá un incumplimiento del convenio suscrito que facultará al INSS y al ISM para exigir las responsabilidades oportunas.

Autonomia-erkidegoa izango da bermatzailea GSINren eta IGIren aurrean, bai eta hirugarrenen aurrean ere, lagatako datuak erabiltzaileek behar ez bezala erabiltzearen ondoriozko edozein erreklamaziotan, eta Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileak horri loturiko erantzukizun orotik salbuetsiko ditu.

La Comunidad Autónoma será garante frente al INSS y al ISM, así como frente a terceros, de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por sus usuarios de los datos cedidos, eximiendo a las entidades gestoras de la Seguridad Social de cualquier responsabilidad al respecto.

Hirugarrena.– Finantzaketa.

Tercera.– Financiación.

Hitzarmen honetan aurreikusten diren ekintzek ez dute kosturik sortuko, eta ez dute ekarriko alderdien arteko kontraprestazio finantzariorik.

Las actuaciones previstas en el presente Convenio no generarán costes ni darán lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.

Laugarrena.– Izaera pertsonaleko datuak babestea.

Cuarta.– Protección de datos personales.

Hitzarmen honen babespean emandako datuen kontrola eta segurtasuna arautuko dute 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamenduak, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak onartutakoak, eta uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 141. xedapen gehigarriaren seigarren apartatuan ezarritakoak, baita datu pertsonalak babesteari buruzko gainerako arau aplikagarriak, GSINk onartutako informazioaren segurtasuneko protokoloak eta Gizarte Segurantzaren Informazio Sistemen Segurtasun Batzordeak erabakitako informazio-sistemen sarbide-arauak eta erabilera segururako arauak ere.

El control y seguridad de los datos suministrados al amparo de este Convenio se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016;en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo establecido en el apartado seis de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, y en la demás normativa de aplicación en materia de protección de datos personales, así como en los protocolos de Seguridad de la Información aprobados por el INSS y las normas de acceso y uso seguro de los sistemas de información acordadas por el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Bosgarrena.– Jarraipen Batzorde Mistoa.

Quinta.– Comisión Mixta de Seguimiento.

Jarraipen Batzorde Mistoa sortu da, eta honako ordezkari hauek izango ditu:

Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento que estará integrada por los siguientes representantes:

A) GSINren ordezkariak:

A) Representantes del INSS:

Prestazioak Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusiko titularra.

Persona titular de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones.

Prestazioak Kudeatzeko Zuzendariordetza Atxikiko titularra. B) IGIren ordezkariak:

Persona titular de la Subdirección Adjunta de Gestión de Prestaciones. B) Representantes del ISM:

Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Zuzendariordetza Nagusiaren titularra.

Persona titular de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Zuzendariordetza Nagusiaren Arloko titularra.

Persona titular del Área de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

B) Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak (Eustat):

B) Representantes dela Comunidad Autónoma de Euskadi (Eustat):

Eustateko Estatistika Ekoizpen eta Analisiko Zuzendariordetzako titularra.

Persona titular de la Subdirección de Producción y Análisis Estadístico de Eustat

Kudeaketa Juridiko eta Administratiboko Arloko arduraduna.

Persona responsable del Área de Gestión Jurídico-Administrativa.

Hona hemen eginkizunak:

Las funciones son las siguientes:

Hitzarmen hau behar bezala gauzatzeko jarduera beharrezkoak koordinatzea, bereziki, informazioa trukatzeko prozedura eraginkorrenak ezarriz, bai eta emandako datuen babesa bermatuko duten neurriak ere, eta tresnak izan ditzakeen aldaketak eta lagatako fitxategiei dagozkien diseinuen xehetasunak ere koordinatzea.

Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente Convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de intercambio de información más eficaces, así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados, así como las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta como el detalle de los diseños correspondientes a los ficheros objetos de cesión.

Hitzarmen hau interpretatzean edo betetzean sortzen den edozein desadostasun edo eztabaida ebaztea.

Resolver sobre cualquier discrepancia o controversia que se suscite en la interpretación o ejecución del presente Convenio.

Jarraipen Batzorde Mistoa alderdietako edozeinek eskatuta bilduko da, betiere aztertu beharreko gaiek edo inguruabarrek hala gomendatzen badute, eta egindako lankidetzaren emaitzak eta gorabeherak aztertzeko. Batzordearen ohiko funtzionamendua urrutitik egingo da, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 17.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera; nolanahi ere, Batzordeko beste kideren batek hala eskatzen duenean, aurrez aurreko bilkuretarako deialdia egitea erabaki ahal izango da.

La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, siempre que los temas a tratar o las circunstancias lo aconsejen, y para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. El funcionamiento ordinario de la Comisión se realizará a distancia según lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que se acuerde la convocatoria de sesiones presenciales cuando lo solicite algún otro miembro de la Comisión.

Batzordearen funtzionamendua eta araubide juridikoa, klausula horretan ezarrita ez dagoen orotan, urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko Tituluaren II. kapituluko 3. atalean kide anitzeko organoen funtzionamenduari buruz xedatutakoak arautuko du.

La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, en lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto para el funcionamiento de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Seigarrena.– Indarraldia.

Sexta.– Vigencia.

Hitzarmen honek lau urteko indarraldia izango du, alderdien adostasunarekin gauzatuko da eta indarra izango du behin estatuko sektore publikoko Lankidetza Organo eta Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatuta. Horretarako, formalizatzen denetik hasita, bost egun balioduneko epea emango da.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años, se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización.

Halaber, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.8 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Hitzarmena luzatu ahal izango da, baldin eta alderdiek aho batez hala adosten badute hitzarmena amaitu aurretik, beste lau urtez gehienez, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.h) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

El Convenio podrá prorrogarse, siempre que las partes así lo acuerden unánimemente antes de su finalización, por un período máximo de otros cuatro años, según lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Zazpigarrena.– Aldaketa eta suntsiarazpena.

Séptima.– Modificación y resolución.

Urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.g) artikuluaren arabera, hitzarmen honen edozein klausula aldatzeko, beharrezkoa izango da sinatzaileek aho batez erabakitzea. Ildo horretan, Jarraipen Batzorde Mistoak eguneratze edo aldaketa beharrezkoak proposatuko dizkie alderdiei, eta sinatzaileek dagokion ituna sinatuko dute, zeina eranskin bidez formalizatu beharko baita, legez ezarritako betekizunekin bat etorriz eta urriaren 1eko 40/2015 Legearen 50. artikuluan aurreikusitako aldez aurreko baimenarekin.

Conforme el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la modificación de cualquier cláusula de este Convenio será necesaria la unanimidad de los firmantes. En este sentido la Comisión Mixta de Seguimiento propondrá a las partes las actualizaciones o modificaciones propuestas, y los sujetos firmantes suscribirán el acuerdo correspondiente, que deberá formalizase mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Hitzarmen hau azkendu egingo da hitzarmenaren xede diren jarduketak betetzen direnean edo azkentzeko arrazoiren bat dagoenean, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hauek dira hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak:

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:

Hitzarmenaren indarraldia igarotzea berariaz adostu gabe.

El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado expresamente su prórroga.

Sinatzaile guztiek aho batez hartutako erabakia.

El acuerdo unánime de todos los firmantes.

Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebehar edo konpromisoak ez betetzea.

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

Epaileak hitzarmena deuseztatzeko erabakia hartzea.

La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.

Hitzarmenean edo gainerako legeetan aurreikusi ez den beste edozein arrazoi.

Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

Era berean, hitzarmena suntsiarazteko arrazoia izango da alderdietako edozeinek esanbidez salatzea, eta Jarraipen Batzorde Mistoa bildu beharko da hitzarmenarekin jarraitzea erabakitzeko.

Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera de las partes, y precisará de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para la decisión sobre la continuación del mismo.

Zortzigarrena.– Ondorio aplikagarriak hitzarmena bete ezean.

Octava.– Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.

Alderdietako batek bere gain hartutako betebeharrak betetzen ez baditu, gainerako alderdietako edozeinek errekerimendu bat helarazi ahal izango dio betebeharra bete ez duenari, epe jakin batean bete ditzan betegabetzat jotzen diren betebeharrak edo konpromisoak. Errekerimendu hori Jarraipen Batzorde Mistoari jakinaraziko zaio. Epea igaro eta ez betetzeak irauten badu, errekerimendua igorri zuen alderdiak beste alderdi sinatzaileari jakinaraziko die badagoela hitzarmena suntsiarazteko arrazoia, eta hitzarmena suntsituta dagoela ulertuko da.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de las partes, cualquiera de las otras podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento. Si transcurrido este plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

Ez-betetzeak abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren manuren bat urratzea badakar, aurreko lerrokadan aurreikusitakoak ez die kalterik egingo alderdietako edozeinek lege horren arabera abiaraz ditzakeen lege-ekintzei.

Si el incumplimiento supusiera la infracción del algún precepto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que cualquiera de las partes pueda emprender de acuerdo con dicha Ley.

Hitzarmena betetzen ez duen alderdiak ez dio beste alderdiei kalte-ordainik eman beharko hitzarmeneko betebeharrak ez betetzeagatik edo hitzarmena azkentzeagatik, hirugarrenen aurrean duen erantzukizunari kalterik egin gabe.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros.

Bederatzigarrena.– Araubide Juridikoa.

Novena.– Régimen Jurídico.

Hitzarmen hau administrazio-izaerakoa da, eta urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko Tituluaren VI. Kapituluan xedatuak arautzen du. Alderdiek konpromisoa hartzen dute hitzarmen hau lege horretan aurreikusitako izapideetara benetan egokitzeko aplikatu behar zaien guztian elkarri laguntzeko, bereziki, hitzarmenak sinatzeko nahitaezko izapideei eta horien ondorioei buruzko 50. artikuluari dagokionez.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

Hamargarrena.– Jurisdikzio eskuduna.

Décima.– Jurisdicción competente.

Hitzarmen hau interpretatzean eta betetzean sor daitezkeen auziak Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren ardurapekoak eta eskumenekoak izango dira, bosgarren klausulan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearekin bat etorriz.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Eta aurreko guztiarekin ados daudela adierazteko, alderdiek agiri honen bi ale sinatu dituzte hasieran adierazitako tokian eta egunean.

Y en prueba de conformidad, las partes indicadas firman el presente documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicada al comienzo.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren izenean:
Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social:

Zuzendari nagusia,

La Directora General,

MARÍA DEL CARMEN ARMESTO GONZÁLEZ-ROSÓN.

MARÍA DEL CARMEN ARMESTO GONZÁLEZ-ROSÓN.

Itsasoko Gizarte Institutuaren izenean:
Por el Instituto Social de la Marina:

Zuzendaria,

La Directora,

ELENA MARTÍNEZ CARQUÉS.

ELENA MARTÍNEZ CARQUÉS.

Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean:
Por la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Euskal Estatistika Erakundeko (Eustat) zuzendaria,

El Director del Eustat-Instituto Vasco de Estadística,

JOSU MIRENA IRADI ARRIETA.

JOSU MIRENA IRADI ARRIETA.

ERANSKINA
ANEXO.
GSIN-K ESTATISTIKA-ZERBITZUARI EMANDAKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN QUE FACILITA EL INSS AL SERVICIO ESTADÍSTICO.
PENTSIODUNAK
PENSIONISTAS.

Kolektiboa.

Colectivo.

GSINk eta IGIk kudeatzen dituzten Gizarte Segurantzako sistemaren kotizaziopeko pentsioen titularrak.

Titulares de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social gestionadas por el INSS y el ISM.

Estrakziorako irizpideak.

Criterios de extracción.

Geografikoa: EAEko probintzia zuzendaritzek kudeatzen dituzten edo EAEn bizi baina beste probintzia zuzendaritza batzuek kudeatzen dituzten pentsioen titularrak.

Geográfico: titulares de pensiones gestionadas por las direcciones provinciales de la CA o residentes en ella gestionados por otras direcciones provinciales.

Egoera:

Situación:

• Altan dauden prestazioak.

• Prestaciones en alta.

• Lagapenari dagokion hiruhilekoan zehar baja emandako prestazioak.

• Prestaciones dadas de baja durante el trimestre al que se refiere la cesión.

Prestazio mota: erretiroa, ezintasuna, ezintasunaren ondoriozko erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna eta familiartekoen aldeko pentsioa.

Tipo de prestaciones: jubilación, incapacidad, jubilación procedente de incapacidad, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Lagako diren datuak.

Datos que se ceden.

Identifikazio-datu osoak, kide-zenbakia eta IFZ ere bai.

Datos identificativos completos con NAF y NIF.

Digitu bateko pentsio mota: erretiroa, ezintasuna, ezintasunaren ondoriozko erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna eta familiartekoen aldeko pentsioa.

Tipo o clase de pensión a 1 dígito: jubilación, incapacidad, jubilación procedente de incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiares.

Prestazioaren ondorio ekonomikoen data.

Fecha de efectos económicos de la prestación.

Erretiro-pentsioetan frogatutako kotizazio-urteak.

Años de cotización acreditados en las pensiones de jubilación.

1.– Identifikazio-datuak.

1.– Datos identificativos.

Afiliazio-zenbakia.

Número de afiliación.

Identifikatzaile mota.

Tipo de identificador.

NANa, AIZa edo pasaportea.

DNI, NIE o pasaporte.

1. abizena.

Apellido 1.º.

2. abizena.

Apellido 2.º.

Izena.

Nombre.

Sexua.

Sexo.

Jaioteguna.

Fecha de nacimiento.

2.– Bizileku-datuak.

2.– Datos de residencia.

Helbidea.

Dirección.

Udalerria.

Localidad.

Probintzia.

Provincia.

3.– Aldagai osagarri orokorrak.

3.– Variables adicionales generales.

Administrazio-egoera (alta edo baja).

Situación administrativa (alta o baja).

Altaren ondorio ekonomikoen data.

Fecha de efectos económicos del alta.

Bajaren ondorioen data.

Fecha de efectos de la baja.

Bajaren arrazoia (*).

Causa de baja (*).

Pentsiodun mota (erretiroa, ezintasuna, ezintasunaren ondoriozko erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna eta familiartekoen aldeko pentsioa).

Tipo de pensionista (jubilación, incapacidad, jubilación de incapacidad, viudedad, orfandad, a favor de familiares).

Erregimena.

Régimen.

Hileko zenbateko gordina.

Importe bruto mensual.

4.– Erretiro-pentsiodunen aldagai bereziak

4.– Variables específicas de los pensionistas de jubilación.

Frogatu diren kotizazio urteak (**).

Años de cotización acreditados (**).

(*) Bajaren arrazoiak

(*) Causa de baja.

Bi kode adieraziko dira: heriotzagatik edo beste arrazoi batzuengatik.

Se indicarán dos códigos: por fallecimiento o por otras causas.

(**) Frogatutako kotizazio-urteak (guztira)

(**) Años de cotización acreditados (total).

Adierazitako datua emango da, eta hobariak ere izan ditzake.

Se dará el dato que figure y que puede incluir bonificaciones.

35 urtetik gorako kotizazioetan 35 ager daiteke, hortik gorako kopuruak agian ez baitira garrantzitsuak prestazioa mantentzeko.

En casos de más de 35 años, puede figurar 35, ya que el exceso puede no ser relevante para el mantenimiento de la prestación.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común