Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

128. zk., 2022ko uztailaren 4a, astelehena

N.º 128, lunes 4 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3040
3040

57/2022 EBAZPENA, ekainaren 22koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin kultura-paisaien eta ondarearen Unesco katedra garatu eta mantentzeko hitzarmena argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN 57/2022, de 22 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo y sostenimiento de la cátedra Unesco de paisajes culturales y patrimonio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekiko hitzarmenaren testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea. Kultura paisaien eta ondarearen Unesco katedra garatzeko eta mantentzeko da hitzarmen hori, eta eranskin gisa ageri da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo y sostenimiento de la cátedra Unesco de paisajes culturales y patrimonio, que figura como Anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN EKAINAREN 22KO 57/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 57/2022, DE 22 DE JUNIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO NAGUSIAREN ETA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ARTEKOA, «UNESCO KATEDRA. KULTUR PAISAIAK ETA ONDAREA» GARATU ETA FINANTZATZEKO DENA
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CÁTEDRA UNESCO DE PAISAJES CULTURALES Y PATRIMONIO

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2022.

BILDUTA
REUNIDOS:

Alde batetik, Ignacio María Arriola López jabea, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko sailburua, hitzarmen hau izenpetzeko Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 22ko bileran emandako baimena daukana.

De una parte, D. Ignacio María Arriola López, en su calidad de Consejero del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes autorizado para la firma del presente Convenio por el Consejo de Gobierno reunido en su sesión de 22 de marzo de 2022.

Bestetik, Eva Ferreira García andrea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU aurrerantzean) errektorea, haren izenean eta ordezkari, UPV/EHUren Estatutuek emandako eskumenak erabilita. Aldeek honako hau

De otra parte, Dña. Eva Ferreira García, Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), en nombre y representación de la misma, en virtud de las competencias que le atribuyen los Estatutos de la UPV/EHU.

ADIERAZI DUTE:
MANIFIESTAN:

Lehenengoa.– UPV/EHUren helburu nagusietako bat da ezagutza sortzea eta hedatzea, jakintzaren aurrerapenari eta gizarte garapenari lagunduz, ikerketaren bidez eta ikerketaren emaitzak gizarteari helaraziz. Horretarako, bere giza baliabide, bitarteko tekniko eta azpiegitura guztiak erabiltzen ditu.

Primero.– La UPV/EHU tiene entre sus fines primordiales la creación y transmisión del saber, contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social mediante la investigación y la transferencia de sus resultados a la sociedad, utilizando para ello todo sus medios humanos, técnicos e infraestructuras.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko 2014ko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren xedea lurralde-antolamenduaren esparruan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko bitartekoak ezartzea da, eta, horrekin batera, paisaiaren gaineko sustapen, sentsibilizazio, trebakuntza eta ikerkuntzarako neurri egokiak ezartzea.

Segundo.– El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por objeto establecer, en el ámbito de la ordenación del territorio, los instrumentos para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje, así como las medidas oportunas de promoción, sensibilización, formación e investigación sobre el paisaje.

Hirugarrena.– Dekretu hori Gobernu Kontseiluak 2009ko uztailaren 21ean hartutako erabakiaren ondorioz eman zen; horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoa atxiki baitzitzaien Paisaiari buruzko Europar Hitzarmeneko printzipioei, arauei eta postulatuei. Hitzarmen horrek, besteak beste, bi helburu nagusi ditu: paisaien babesa, kudeaketa eta ordenazioa sustatzea eta esparru horretan europar lankidetza antolatzea.

Tercero.– El referido Decreto fue dictado, en el ámbito de sus competencias, como consecuencia de la Adhesión por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2009, de la Comunidad Autónoma de Euskadi a los principios, directrices y postulados del Convenio Europeo del Paisaje, que tiene entre sus objetivos principales promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo.

Laugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eta UPV/EHUaren artean 2013ko ekainaren 5ean sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren bidez alderdien konpromisoak arautu ziren, Kultur Paisaiak eta Ondarea Unesco Katedra sortu, garatu eta mantentzeko, eta hitzarmen horren indarraldia sinaduraren unetik 2016ko otsailaren 28ra artekoa zen, hamabigarren klausulan xedatzen denez.

Cuarto.– Mediante el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 5 de junio de 2013 entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la UPV/EHU se regularon los distintos compromisos de las partes para la creación, desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, siendo su vigencia desde el momento de su firma hasta el 28 de febrero de 2016, tal y como dispone su cláusula duodécima.

Bosgarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eta UPV/EHUren artean 2016ko ekainaren 6an sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren bidez alderdien konpromisoak arautu ziren, Kultur Paisaiak eta Ondarea Unesco Katedra sortu, garatu eta mantentzeko, eta hitzarmen horren indarraldia sinaduraren unetik 3 urte barrura artekoa zen, hamaikagarren klausulan xedatzen denez.

Quinto.– Mediante el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 6 de junio de 2016 entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la UPV/EHU se regularon los distintos compromisos de las partes para el desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, siendo su vigencia desde el momento de su firma hasta 3 años después, tal y como disponía su cláusula decimoprimera.

Seigarrena.– 2019ko azaroaren 8an, hirugarren hitzarmen bat sinatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren – Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren bitartez – eta UPV/EHUren artean, «Unesco Katedra. Kultur paisaiak eta ondarea» garatu eta mantentzeko. Hitzarmen horren indarraldia Lankidetza Hitzarmena sinatu zen unetik 2021eko abenduaren 31 arte izan da, hamaikagarren klausulan xedatzen denez.

Sexto.– El 8 de noviembre de 2019, se suscribió un tercer Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la UPV/EHU, mediante el que se reguló la colaboración entre la Administración General de Euskadi a través del anterior Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y la UPV/EHU para el desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU. La vigencia del Convenio ha sido desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021, tal y como dispone su cláusula decimoprimera.

Hortaz, bi erakundeen arteko lankidetza mantentzeko xedez, dokumentu honetan jasotzen den lankidetza hitzarmena sinatzea hitzartu dute, jarraian aipatzen diren klausulen arabera.

Por todo lo expuesto, con la finalidad de continuar con la colaboración expuesta entre ambas instituciones, estas acuerdan la firma del presente Convenio contenido en el presente documento y que se regirá por las siguientes,

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren – Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren bitartez– eta UPV/EHUren arteko lankidetza arautzea da, UPV/EHUko Kultur Paisaiak eta Ondarea Unesco Katedra, hemendik aurrera Unesco Katedra, garatu eta mantentzeko.

Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y la UPV/EHU para el desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU de aquí en adelante CÁTEDRA UNESCO.

Bigarrena.– UPV/EHUren konpromisoak.

Segunda.– Compromisos de la UPV/EHU.

Honako hauek dira UPV/EHUren konpromisoak, hitzarmen honi dagokionez:

Los compromisos de la UPV/EHU con relación al presente Convenio son los siguientes:

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari laguntzea beharrezkoak diren paisaiaren eta lurraldearen inguruko jarduketetan, Jarraipen Batzordeak onartutako urteko jarduera-planaren arabera.

– Colaborar con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en las actuaciones que se requiera relativas al paisaje y el territorio, de acuerdo con el plan anual de actuaciones aprobado por el Comité de Seguimiento.

– Prestakuntzaren, ikerketaren, dibulgazio eta sentsibilizazioaren, zabalkundearen eta gizarte-proiekzioaren paisaiaren eta lurralde plangintzaren arloko jarduerak sustatu eta gauzatzea, adostutako jarduera-planaren eta aurrekontuaren arabera.

– Promover y realizar actividades de formación, investigación, divulgación y sensibilización, difusión y proyección social en el ámbito del paisaje y de la planificación territorial, de acuerdo con el plan de actividades y presupuesto acordado.

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren aurrean justifikatzea katedra honetarako sailburuordetza horrek egin duen ekarpena zertarako erabili den.

– Justificar al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes el destino de su aportación a esta Cátedra.

– Nazioarteko aintzatespena duten ikertzaileen arteko lankidetza ahalbidetzea, baita inguruneko eta munduko beste eskualdeetako beste erakunde batzuekikoa ere.

– Posibilitar la colaboración entre personal investigador de reconocimiento internacional y con otras instituciones del entorno y de otras regiones del mundo.

Unesco Katedraren kanpo-finantzazioa amaituko balitz, UPV/EHUk katedra hori bertan behera utz lezake.

En el supuesto de que cesara la financiación externa de la Cátedra UNESCO, la UPV/EHU podrá proceder a la supresión de dicha Cátedra.

Hirugarrena.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren konpromisoak.

Tercera.– Compromisos del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Honako hauek dira Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren konpromisoak, hitzarmen honi dagokionez:

Los compromisos del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes con relación al presente Convenio son los siguientes:

– Hitzarmenaren garapena sustatzea, eta katedraren jarduketen jarraipenean parte hartzea.

– Promover el desarrollo del Convenio y participar en el seguimiento de las actuaciones de la Cátedra UNESCO.

– Unesco Katedrak antolatutako sentsibilizazioko eta zabalkundeko ekintzetan parte hartzea.

– Colaborar en las actividades de sensibilización y difusión organizadas por la Cátedra UNESCO.

– Unesco Katedraren sustapenaren eta oinarrizko finantzazioaren bidez parte hartzea, dagokion organoak urtero adostutako zenbatekoekin, betiere, hitzarmen honen seigarren eta zazpigarren klausuletan ezarritako aurrekontu-mugen barruan.

– Participar mediante la promoción y financiación básica de la Cátedra con las cantidades que anualmente apruebe el órgano correspondiente, dentro de los límites presupuestarios establecidos en las cláusulas sexta y séptima del presente convenio.

Laugarrena.– Katedraren jarduerak.

Cuarta.– Actividades de la Cátedra.

Hitzarmen honi dagokionez, honako hauek dira Unesco Katedraren jarduerak:

Las actividades de la Cátedra UNESCO con relación al presente Convenio son las siguientes:

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari lankidetza eta laguntza ematea Katedraren jarduera-esparruaren barruan gauzatzen dituen jardueretan. Jarduera horiek Jarraipen Batzordeak urtero onartzen duen Jarduera Planean zehaztuko dira.

– Colaborar y apoyar al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en las actuaciones que este realice en el ámbito de actuación de la Cátedra. Dichas actividades se concretarán en el Plan de Actividades que anualmente apruebe el Comité de Seguimiento.

– Paisaiari, ondareari eta lurraldeari buruzko azterlanekin, ikerketarekin eta gizarte hedakuntzarekin zerikusia daukaten jarduerak bultzatu eta zabaltzea.

– Fomentar, impulsar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el estudio, la investigación y la proyección social sobre paisaje, patrimonio y territorio.

– Denen intereseko alorretan diharduten erakundeen arteko truke eta lankidetza harremanak sustatzea, bereziki arloari lotutako Unesco Katedren Munduko Sarearekin.

– Fomentar las relaciones de intercambio y cooperación entre organizaciones e instituciones que trabajen en áreas de interés común; en especial, con la Red Mundial de Cátedras UNESCO vinculadas.

– Prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzea katedraren esparruan, eta egingo diren azterlan eta ikerlanetako emaitzak zabaldu eta hedatzea.

– Impulsar la formación y la sensibilización en el ámbito de actuación de la Cátedra, al igual que la difusión y divulgación de los resultados de investigaciones y estudios que al respecto se realicen.

– Doktorego tesiak egitea bultzatzea, baita gradu amaierako lanak eta master amaierako lanak ere, katedraren esparruan.

– Impulsar la realización de tesis doctorales, así como la realización de trabajos fin de grado y fin de máster en el ámbito de actuación de la Cátedra.

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari lankidetza eta laguntza ematea, hala plangintzarako plataforma teknologikoen zabalkundean nola horri aplikatu beharreko araudiaren analisian.

– Colaborar y apoyar al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes tanto en la difusión de plataformas tecnológicas para el planeamiento como en el análisis de la normativa aplicable al mismo.

– Seigarren klausulan aurreikusitako Jarraipen Batzordeak onar ditzan, batzorde horri aurkeztea aurreko urteko kontuak eta hurrengo ekitaldian garatuko diren jarduerak, baita dagokien aurrekontua ere.

– Presentar al Comité de Seguimiento previsto en la cláusula sexta, para su aprobación, las cuentas del año anterior así como las actividades a realizar en el ejercicio siguiente así como el correspondiente presupuesto.

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari eta Katedra atxikita dagoen UPV/EHUko Errektoreordetzari, urte bakoitzaren amaieran, garatutako diren jarduerei buruzko txostena aurkeztea.

– Presentar ante el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y ante el Vicerrectorado de la UPV/EHU al que esté adscrita la Cátedra, al final de cada año, un informe sobre las actividades realizadas.

Bosgarrena.– Katedraren arduraduna.

Quinta.– Responsable de la Cátedra.

Katedraren arduraduna jardunean dagoen UPV/EHUko irakasle bat izango da, doktore-titulua duena, eta Unibertsitatearekin kontratu-harreman egonkorra duena. Lana egin behar duen eremuan ospe handia duen pertsona bat izan behar da, eta, era berean, ibilbide akademiko aipagarria duena. UPV/EHUko errektoreak izendatuko du arduradun hori, beti ere, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila entzun ondoren.

La persona responsable de la Cátedra deberá recaer en un profesor o profesora de la UPV/EHU en activo, que ostente el título de Doctor o Doctora, y con relación contractual estable con la Universidad. Deberá ser una persona con un reconocido prestigio en el ámbito en el que debe realizar su labor, teniendo, así mismo, una trayectoria académica relevante. Su nombramiento se efectuará por el Rector o Rectora de la UPV/EHU, oído el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

Katedraren arduradunak izango du haren jarduera sustatzeko eginkizunaren ardura, eta bere zuzendaritzapean hartuko du urteko jarduera-programa betearaztea, hauek barne: mintegiak, zabalkunde-ekintzak eta ikerketa-proiektuak, baita Ingurumen, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari lankidetza eta laguntza emateko jarduerak ere.

La persona responsable de la Cátedra será la encargada de impulsar la actividad de la misma, asumiendo bajo su dirección la ejecución del programa anual de actividades, que incluirá el desarrollo de seminarios, acciones de divulgación y la realización de proyectos de investigación, así como actuaciones de colaboración y apoyo al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Horretaz gain, Jarraipen Batzordeari aurkeztu behar dizkio, hark onar ditzan, aurreko urteko kontuak, baita hurrengo ekitaldian egingo diren jarduerak eta dagokion aurrekontua ere.

Además deberá presentar al Comité de Seguimiento para su aprobación, las cuentas del año anterior, así como las actividades a realizar en el ejercicio siguiente y el presupuesto correspondiente.

Era berean, Katedraren arduradunak, urte bakoitzaren amaieran, egindako jarduerei buruzko memoria bat landuko du, zeina katedra hori atxikia duen UPV/EHUko Errektoreordetzara eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailera bidaliko baita.

Asimismo, la persona responsable de la Cátedra elaborará al final de cada año un informe sobre las actividades realizadas. El informe será remitido tanto al Vicerrectorado de la UPV/EHU al que esté adscrita la Cátedra como al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

Seigarrena.– Jarraipen batzordea.

Sexta.– Comité de seguimiento.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta UPV/EHUk erabaki dute Jarraipen Batzorde bat sortzea, hitzarmen honetan adierazitako helburuak beteko direla bermatzeko.

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y la UPV/EHU acuerdan llevar a cabo el seguimiento del presente Convenio mediante un Comité de Seguimiento, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos expresados en este convenio.

Jarraipen Batzordea UPV/EHUko bi ordezkarik eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko bi ordezkarik osatuko dute. Batzorde horren lehendakaritza-lanak bi alderdiek egingo dituzte, txandaka, eta sei hilean behin egingo da aldaketa. UPV/EHU izango da lehendakaritza bere gain hartuko duen lehena.

El Comité de Seguimiento estará formado por dos representantes de la UPV/EHU y dos representantes del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y la presidencia de la misma recaerá semestralmente y de forma alternativa en cada una de las partes, comenzando a ejercerse por parte de la UPV/EHU.

Jarraipen Batzordezko bileretara, Unesco Etxearen ordezkari bat ere joango da bileretara, zeinak hitz egiteko eskubidea izango baitu, baina ez boto-eskubiderik.

Asimismo, asistirá a las reuniones del Comité de Seguimiento un o una representante de UNESCO Etxea con voz, pero sin voto.

Jarraipen Batzordeak, besteak beste, honako egiteko hauek izango ditu:

El Comité de Seguimiento tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

– Katedraren urteko jarduera-plana onartzea.

– Aprobar el plan de actuaciones anual de la Cátedra.

– Katedraren urteko aurrekontua, hitzarmen honetan jasotakoa, onartzea.

– Aprobar el presupuesto anual de la Cátedra comprendido en este Convenio.

– Hitzarmen honetan jasotako aurrekontuaren urteko aurrekontu-betearazpena onartzea.

– Aprobar la ejecución presupuestaria anual del presupuesto comprendido en este Convenio.

Katedraren arduraduna ere joango da bileretara, zeinak hitz egiteko eskubidea izango baitu, baina ez boto-eskubiderik.

La persona responsable de la Cátedra asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

Jarraipen Batzordea, gutxienez, urtean behin bilduko da. Bileretarako deialdia Jarraipen Batzordearen lehendakariak egingo du, eta bilera deituko du urteko lehenengo 15 egunetan, gutxienez kontu-ematea onartzeko, eta jarduerak eta aurrekontua onartzeko. Aldeetako batek eskatuz gero ere –behar bezala justifikatuta–, Jarraipen Batzordea bildu ahal izango da.

El Comité de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año. Las convocatorias las realizará quien ostente la presidencia del Comité de Seguimiento, como mínimo, una en los primeros 15 días del año para aprobar la rendición de cuentas y para aprobar las actividades, así como el presupuesto, y siempre que así lo solicite una de las partes, de forma justificada.

Jarraipen Batzordearen izaera kontuan hartuta, aurrekontua onartzeko, ezinbestekoa izango da hitzarmen hau sinatzen duten bi erakundeen ordezkariak bertan egotea, berorren eraginkortasuna bermatu ahal izateko. Nolanahi ere, ez da horren beharrik izango erakunderen batek bere egiten badu deialdiarekin batera bidaltzen zaion proposamena, eta hori idatziz adierazten badu bilera hasi aurretik.

Teniendo en cuenta la naturaleza del Comité de Seguimiento, será necesaria la presencia de representantes de ambas instituciones firmantes del presente Convenio para aprobar el presupuesto, de cara a garantizar la efectividad del mismo, salvo que alguna de las instituciones asuma la propuesta que se le envíe junto con la convocatoria y así lo manifieste por escrito antes del inicio de la sesión.

Zazpigarrena.– Alde sinatzaileen ekarpenak.

Séptima.– Aportaciones de las partes suscribientes.

Katedra Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren ekarpen monetarioekin eta UPV/EHUren ekarpen ez-monetarioekin finantzatuko da; horiez gainera, aurreikusitako jardueren esparruan lor ditzakeen dirulaguntzak, laguntzak eta kanpo finantzazioko bestelako iturriak erabili ahal izango ditu.

La Cátedra se financiará con las aportaciones monetarias procedentes del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y las aportaciones no monetarias de la UPV/EHU, además con las subvenciones, ayudas y otras fuentes de financiación externas que pueda conseguir en el marco de las actividades previstas.

– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren ekarpenak.

– Aportaciones del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak ondoren aipatzen diren kopuruak emango ditu gehienera 2022, 2023 eta 2024ko aurrekontu ekitaldietarako, hitzarmen honetan adierazitako ekintzak eramateko aurrera. Hauek dira urte bakoitzean emango dituen kopuruak:

En cada uno de los ejercicios presupuestarios de los años 2022, 2023 y 2024 el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes destinará como máximo para la realización de las acciones previstas en el presente Convenio, las siguientes cantidades:

2022 – 75.000 euro.

2022 – 75.000 euros.

2023 – 75.000 euro.

2023 – 75.000 euros.

2024 – 75.000 euro.

2024 – 75.000 euros.

Hortaz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 225.000 euro emango ditu gehienera finantziaziorako. Zenbateko hori behin betikoa da eta ez du onartzen ez eguneratzerik, ez eta egokitzapenik ere; beraz, aipatutako Eusko Jaurlaritzako Sailak ez du inolaz ere finantzatuko klausula honetan adierazitako zenbatekoa handitzea ekarriko lukeen aurrekontu desbideratzerik.

Se fija, por tanto, en 225.000 euros la financiación máxima que asume el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, importe definitivo que no admitirá actualización ni ajuste alguno, de tal suerte que en ningún caso se financiarán desde el citado Departamento desviaciones presupuestarias que supongan un aumento de la cantidad señalada en la presente cláusula.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren ekarpen ekonomikoa bateragarria izango da helburu bera erdiesteko dauden bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, edozein dela ere laguntzak ematen dituen administrazioa, erakunde publiko edo pribatua, eta horiek estatukoak, Europar Batasunekoak nahiz nazioartekoak izan, betiere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez bada, eta jasotzen diren gainerako dirulaguntzei buruzko araudiak horri buruz ezartzen duena urratzen ez bada.

La aportación económica del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el costo de la actuación subvencionada, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

– UPV/EHUren ekarpenak.

– Aportaciones de la UPV/EHU.

UPV/EHUko Katedraren funtzionamenduari lagunduko dio unibertsitateko langileen laguntzarekin, eta bere gain hartuko ditu jarduerak aurrera eramateko erabiliko diren lokalen, azpiegituren eta unibertsitate zerbitzuen mantentze gastuak.

La UPV/EHU contribuirá al funcionamiento de la Cátedra con la colaboración de personal de la Universidad, asumiendo el sostenimiento de los locales asignados a la Cátedra, así como infraestructuras y servicios universitarios que sean utilizados para el desarrollo de sus actividades.

Zortzigarrena.– Ordaintzeko era.

Octava.– Forma de pago.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak –zazpigarren klausulan ezarritakoaren arabera eta bederatzigarren klausulako betekizunak kontuan hartuta– jarri behar duen zenbatekoa, honela ordainduko zaio UPV/EHUri:

El importe a aportar por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes conforme a lo establecido en la cláusula séptima y con observancia de los requisitos exigidos en la cláusula novena, será abonado a la UPV/EHU de la siguiente forma:

2022. urtean egingo da lehenengo ordainketa, 50.000 eurokoa, Hitzarmen hau izenpetu eta 2022ko jarduera-plana onartu ondoren.

En 2022 un primer pago de 50.000 euros tras la suscripción del Convenio y aprobación del plan de actividades 2022.

2023ko urtarrilaren 15a baino lehen egingo da ordainketa bakarra, 2022ko justifikatutako gastuak adinakoa. Gastu horien gehienezko muga 75.000 eurokoa izango da.

Antes del 15 de enero del 2023 un único pago equivalente al importe de los gastos justificados del 2022. El límite máximo de estos gastos no podrá exceder de 75.000 euros.

2024ko urtarrilaren 15a baino lehen egingo da ordainketa bakarra, 2023ko justifikatutako gastuak adinakoa. Gastu horien gehienezko muga 75.000 eurokoa izango da.

Antes del 15 de enero del 2024 un único pago equivalente al importe de los gastos justificados del 2023. El límite máximo de estos gastos no podrá exceder de 75.000 euros.

Hitzarmena amaitzean eta 2025eko urtarrilaren 15a aurretik, hitzarmenaren guztizko balantzea aurkeztuko da likidazioa egiteko. Gastu horien gehienezko muga 25.000 eurokoa izango da.

A la finalización del Convenio y antes del 15 de enero de 2025, se presentará el balance total del convenio para proceder a su oportuna liquidación. El límite máximo de estos gastos no podrá exceder de 25.000 euros.

Bederatzigarrena.– Justifikazioa.

Novena.– Justificación.

Hitzarmen honi dagozkion ekarpen ekonomikoak justifikatuko dira katedraren Jarraipen Batzordeak burutu diren jarduerak onartzen dituenean, eta, betiere, Sailaren aurrean ekitaldiko gastuak justifikatu ondoren, gutxienez, honako dokumentazio hau aurkeztuta:

Las aportaciones económicas objeto del presente convenio se justificarán tras la aprobación por el Comité de Seguimiento de la Cátedra de las actuaciones desarrolladas y previa presentación ante el Departamento, de la justificación de los gastos del ejercicio, aportando al menos la siguiente documentación:

1.– Txosten akademikoa edo jardueren memoria, hitzarmen honetan jasotako jarduerak zein neurritan bete diren eta zeintzuk emaitza lortu diren arrazoituko duena; txosten horretan, halaber, egitasmoan egindako aurrerapenak azalduko dira.

1.– Un informe académico o memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actividades recogidas en este convenio y de los resultados obtenidos, donde se explicitarán los avances del proyecto.

2.– Txosten edo memoria ekonomikoa, egindako jardueren kostua adierazita. Era berean, atal hauek jasoko dira bertan:

2.– Un informe económico o memoria económica del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

– Hitzarmenaren helburuak lortzeko egindako gastuak justifikatzen dituen memoria bat, eta zerrenda sailkatu bat (Excel formatuan), ahalbidetuko duena hauek guztiak identifikatzea: hartzekoduna, zenbatekoa, igorpen-eguna, eta, hala badagokio, ordainketa-eguna, betiere, gastu bakoitzaren dokumentu euskarria aipatuta. Euskarri hori izango da faktura edo balio berbera duen dokumentu frogagarri bat, merkataritza-trafiko juridikoan baliozkoa dena, edo administrazio-eraginkortasuna duena.

– Una memoria justificativa de los gastos realizados para la consecución de los fines del convenio, así como una relación clasificada (en formato Excel) que permita identificar el acreedor, importe, fecha de emisión y en su caso fecha de pago con una remisión al documento soporte de cada uno de los gastos. El soporte consistirá en una factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

– Jarduera horiek finantzatu dituzten beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuen zerrenda zehatza, zenbatekoak eta jatorria adierazita.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado dichas actividades, con indicación de su importe y procedencia.

Unibertsitateak jasotzen dituen dirulaguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu diru horren bidez aurrera eramango diren jardueren kostua, berak bakarrik edo estatukoak zein nazioartekoak diren beste erakunde publiko edo pribatu batzuen dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabideekin batera.

El importe de las subvenciones recibidas por la Universidad en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras entidades públicas o privadas, estatales o internacionales, supere el coste de las actividades a desarrollar por el mismo.

Hamargarrena.– Publizitatea eta hedapena.

Décima.– Publicidad y difusión.

Katedrak, UPV/EHUko nortasun juridikorik gabeko erakundea denez, unibertsitatearen irudi korporatiboa erabili beharko du unibertsitate jarduerei buruzko komunikazio orotan eta sortutako ezagutza hedatzeko eta zabaltzeko ekitaldi guztietan, eta UPV/EHUren irudi korporatiboaren ikusgarritasuna bermatuko da eskuliburuan aurreikusitako moduan. Ekoizpen zientifikoari dagokionez, UPV/EHU beti agertu beharko da. Katedrak, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak ezarritako argibide guztiak errespetatuko ditu, haren irudi korporatiboari dagokionez.

La Cátedra, como entidad sin personalidad jurídica de la UPV/EHU, deberá hacer uso de la identidad corporativa de la Universidad en toda comunicación de la actividad universitaria y en todo acto de difusión y divulgación del conocimiento generado, garantizándose la visibilidad de la identidad corporativa de la UPV/EHU en la forma prevista en su Manual. En lo que respecta a la producción científica, deberá aparecer siempre la referencia de la UPV/EHU. La Cátedra respetará también las indicaciones que establezca la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación con su imagen corporativa.

Katedrak egiten dituen ekitaldi eta jarduera guztietan UPV/EHUren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren logotipoak agertuko dira, antzeko neurri eta adierazgarritasunarekin, katedraren erakunde sustatzaile gisa, eragozteke horregatik beste entitate edo erakunde laguntzaile batzuen logotipoak ere agertzea.

En todos los actos y actividades que realice la Cátedra figurarán los respectivos logotipos de la UPV/EHU y de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi con similares características de tamaño y representatividad, como entidades promotoras de la Cátedra, sin perjuicio de la presencia de otros logos que procedan de entidades o instituciones colaboradoras.

Hamaikagarrena.– Indarraldia.

Decimoprimera.– Vigencia.

Lankidetza hitzarmen hau sinatzen den unetik aurrera egongo da indarrean, 2024ko abenduaren 31 arte.

El periodo de vigencia de este convenio será desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2024.

Hala ere, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49h) 2. artikuluak aurreikusten duen bezala, hitzarmenaren indarraldia amaitu aurreko edozein unetan, hitzarmenaren sinatzaileek hitzarmena luzatzea erabaki ahal izango dute aho batez, indarrean dagoen legerian ezarritakoari jarraituz.

No obstante, tal y como prevé el artículo 49 h) 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia del Convenio, los firmantes del mismo podrán acordar unánimemente su prórroga atendiendo a lo establecido en la legislación vigente.

Hamabigarrena.– Izaera eta interpretazioa.

Decimosegunda.– Naturaleza e interpretación.

Hitzarmen honek administrazio izaera du, eta berau interpretatu eta garatuko da administrazio zuzenbidearen arabera.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el derecho administrativo.

Hamahirugarrena.– Indargabetzea.

Decimotercera.– Resolución.

Hitzarmen hau baliogabetu egingo da aldeetako batek betetzen ez badu; halakoetan, beste aldea jakinaren gainean jarri beharko da, idatziz, gutxien dela hilabete lehenago.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes firmantes será causa de su resolución, previa comunicación escrita a la parte que corresponda con una antelación mínima de un mes.

Hitzarmen honetan jasotako klausulak edota horietatik eratorritako Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 51.2 artikuluan aurreikusitako edozein kausa hitzarmena baliogabetzeko arrazoiak izango dira berori izenpetzen duten aldeentzat.

Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo y cualquier otra causa derivadas de su naturaleza prevista en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Nolanahi ere, denuntzia jakinarazten den unean hasita dauden jarduerak bukatzeko konpromisoa hartzen dute bi aldeek.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Hamalaugarrena.– Aldaketak.

Decimocuarta.– Modificaciones.

Hitzarmen honetan edozein aldaketa egiteko, horren berri eman beharko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiari eta UPV/EHUri, ontzat eman dezaten; ondoren, bi erakundeetako organo eskudunek onartu beharko dute aldaketa.

Cualquier modificación del presente convenio deberá comunicarse y contar con el visto bueno previo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la UPV/EHU y ser aprobada por los órganos correspondientes de ambas instituciones.

Eta aurreko guztiarekin ados daudela erakusteko, alde biek hitzarmen hau sinatu dute, bi aletan, goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman por duplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea,

La Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común