Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

128. zk., 2022ko uztailaren 4a, astelehena

N.º 128, lunes 4 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3037
3037

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 23koa, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusiarena, 2030 Agenda Bonuen Programaren 2022rako dirulaguntzen deialdia ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, del Secretario General de Transición Social y Agenda 2030, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones, para 2022, del Programa de Bonos Agenda 2030.

Otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuaren bitartez, 2030 Agendaren arloko proiektuetarako dirulaguntzak arautu ziren, EAEko elkarteen sareko erakundeek garatutako dibulgazio-, hezkuntza-, prestakuntza- edo partaidetza-ekintzak sustatzeko eta ugaritzeko laguntza gehigarri gisa, 2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako Helburuak direla eta.

Por Decreto 23/2022, de 15 de febrero, se regularon las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de Agenda 2030, como refuerzo adicional en la promoción y multiplicación de acciones divulgativas, educativas, formativas o de participación ciudadana, desarrolladas por organizaciones de la red asociativa vasca, en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusiaren 2022ko otsailaren 23ko Ebazpenaren bidez, 2022rako laguntzen deialdia egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan diruz lagun daitekeen proiekturen bat garatzen duten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, 2030 Agenda Bonuen Programaren dirulaguntzak arautzen dituen otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuaren 3. artikuluaren arabera.

Mediante Resolución de 23 de febrero de 2022, del Secretario General de Transición Social y Agenda 2030, se convocaron las ayudas para 2022 a entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, algún proyecto subvencionable, de acuerdo al artículo 3 del Decreto 23/2022, de 15 de febrero, por el que se regulan las subvenciones del Programa de Bonos Agenda 2030.

Balorazio Batzordea, aipatutako 23/2022 Dekretuaren 11.2 artikuluan arautua eta 2022rako laguntzen deialdi-ebazpenaren 5. artikuluan horretarako izendatua, honako pertsona hauek osatu dute:

La Comisión de Valoración, regulada en el artículo 11.2 del citado Decreto 23/2022, y designada al efecto por el artículo 5 de la referida Resolución de convocatoria de las ayudas para 2022, se compone de las siguientes personas:

– Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzaren titularrak: Asier Aranbarri Urzelai, Berrikuntza Sozialaren zuzendaria; batzordeburua.

– Persona Titular de la Dirección de Innovación Social: Asier Aranbarri Urzelai, Director de Innovación Social, que desempeña las funciones de Presidente de la Comisión.

– Lehendakaritzako teknikari batek: Mikel Meneses Arenas, Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzako teknikaria; batzordeko bokala.

– Persona técnica de Lehendakaritza: Mikel Meneses Arenas, Técnico de la Dirección de Innovación Social, que desempeña funciones de Vocal de la Comisión.

– Lehendakaritzako teknikari batek: Ianire Abad Peña, Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzako teknikaria; batzordeko idazkaria.

– Persona técnica de Lehendakaritza: Ianire Abad Peña, Técnica de la Dirección de Innovación Social, que desempeña funciones de Secretaria de la Comisión.

– Amaia Uribe Villar andreak, Lehendakaritzako Berdintasunerako Administrazio Unitateko emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko aholkulari aditu gisa; hitza izan du, baina botorik ez.

– Amaia Uribe Villar, como asesora experta en igualdad de mujeres y hombres de la Unidad Administrativa para la Igualdad de Lehendakaritza, que participa con voz, pero sin voto.

Egungo Balorazio Batzordeak dirulaguntzak emateko egindako proposamena ikusita, honako hau,

A la vista de la propuesta de concesión de las subvenciones efectuada por la actual Comisión de Valoración,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2030 Agendaren arloko proiektuak egiteko laguntzak esleitzea I. eranskinean zerrendatutako erakundeei, aipatutako eranskinean zehazten diren zenbatekoen arabera, euskal elkarte-sareko erakundeek 2030 Agendarekin eta Garapen Jasangarriko Helburuekin lotuta garatutako dibulgazioko, hezkuntzako, prestakuntzako edo herritarren partaidetzako ekintzak sustatzeko eta ugaritzeko laguntza gehigarri gisa.

Primero.– Adjudicar las ayudas para la realización de los proyectos en materia de Agenda 2030, como refuerzo adicional en la promoción y multiplicación de acciones divulgativas, educativas, formativas o de participación ciudadana, desarrolladas por organizaciones de la red asociativa vasca, en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las entidades relacionadas en el Anexo I, por las cuantías que se determinan en el citado anexo.

Bigarrena.– Laguntzak ukatzea II. eranskinean ageri diren erakundeei, eranskinean bertan ematen diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo II, por los motivos que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– III. eranskineko zerrendan ageri diren erakundeek aurkeztutako eskabideak baztertzea, eranskinean bertan ematen diren arrazoiengatik.

Tercero.– Excluir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo III, por las razones que se indican en el mismo.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Cuarta.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke organo berari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

Quinta.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de sus publicación en el Boletín oficial del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2022.

Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusia,

El Secretario General de Transición Social y Agenda 2030,

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común