Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2022ko uztailaren 1a, ostirala

N.º 127, viernes 1 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3007
3007

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 14koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baitira 2021eko abenduaren 27ko ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedurarako lanpostuak.

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se modifican, por segunda vez, las plazas convocadas en el procedimiento selectivo para ingreso, por turno libre, en la categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local) y Servicios de Policía Local, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV, n.º 9, 14 de enero de 2022).

2021eko abenduaren 27ko Ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.), Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedurarako deialdia egin zen.

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2022), se convocó procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco y Servicios de Policía Local.

Deialdi horren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategoriako lanpostuak betetzea zen.

El objeto de dicha convocatoria consistía en la cobertura de plazas de Agente de la Escala Básica de la Policía Vasca y Servicios de Policía Local.

Laudioko Udalak hiru plaza eskaini zituen bere polizia-kidegoko Oinarrizko Eskalako agente kategorian.

El Ayuntamiento de Laudio/Llodio ofertó tres plazas en la categoría de Agente de la Escala Básica en su Cuerpo de Policía Local.

621 zenbakia duen 2022ko apirilaren 4ko alkatetza-dekretuak honako hau ebatzi du: «Laudioko Udaleko Udaltzaingoaren plazak aldatzea. Plaza horiek 2022ko urtarrilaren 14ko EHAAn argitaratu ziren (9. zk.), eta 3 izatetik 1 izatera igaro dira.»

Por Decreto de Alcaldía n.º 621 de 4 de abril de 2022 de este Ayuntamiento se ha resuelto «modificar las plazas de la Policía Local del Ayuntamiento de Laudio/Llodio publicadas en el BOPV número 9 de 14 de enero de 2022, pasando de 3 a 1».

Honek horrela, hau

Por ello.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2021eko abenduaren 27ko Ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) deitutako hautaketa-prozeduran Laudioko Udalak eskainitako plaza-kopurua hirutik batera gutxitzea.

Primero.– Reducir el número de plazas ofertadas por el Ayuntamiento de Laudio/Llodio de 3 a 1 en el proceso selectivo convocado por resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2022).

Bigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean aurkara dezakete administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken kasu horretan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. artikuluan jasotako administrazioarekiko auzien epaitegien lurralde-eskumeneko arauak errespetatu beharko dira.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien podrán impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. En este último caso, deberán respetarse las reglas de competencia territorial de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Arkauti, 2022ko ekainaren 14a.

En Arkaute, a 14 de junio de 2022.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común