Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2022ko ekainaren 29a, asteazkena

N.º 125, miércoles 29 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2966
2966

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 15ekoa, Kulturako sailburuordearena, 2022ko ekitaldian arte eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 1eko Aginduan finkatzen den gehienezko zenbateko orokorra aldatzen duena.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se modifica el importe global máximo destinado en la Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de las artes escénicas.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez, 2022ko ekitaldian arte eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egin zen, eta haren 2. artikuluan dirulaguntza horien zenbateko orokorra 1.380.000 euroan finkatu.

1.– La Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de las artes escénicas, en su artículo 2 fijaba la dotación total de dichas ayudas en la cantidad de 1.380.000 euros.

2.– Aipaturiko aginduaren lehenengo xedapen gehigarrian aukera hau xedatu zen:

2.– En la disposición adicional segunda de la citada Orden se preveía la siguiente posibilidad:

«Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako, 2.3 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. Sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da.»

«Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.»

3.– Une honetan, dirulaguntza deia egiten duen aginduaren xedapen gehigarrian aurreikusten den moduan, nahiko aurrekontu-baliabide dago; beraz, hau

3.– Dado que en este momento existe disponibilidad presupuestaria en los términos previstos en la disposición adicional de la Orden de convocatoria de las ayudas.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2022ko ekitaldian arte eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburuaren 2022ko martxoaren 1eko Aginduan finkatzen den gehienezko zenbatekoari 102.990 euro gehitzea.

Primero.– Incrementar en 102.990 euros el importe global máximo destinado en la Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de las artes escénicas.

Beraz, aipaturiko aginduaren 2. artikuluan aurreikusitako diru-kopurua 1.482.990 eurokoa izango da.

Por tanto, la cantidad global máxima prevista en el artículo 2 de la Orden de convocatoria queda fijada en 1.482.990 euros.

Bigarrena.– 2.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, 2022ko martxoaren 1eko Aginduaren II. kapituluan araututako zirkuitu hitzartua duten produkzioak egiteko laguntzen modalitatera bideratuko da zenbateko hori.

Segundo.– Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.5 dicha cantidad será destinada a la modalidad de ayudas a la realización de producciones con circuito concertado regulada en el capítulo II de la citada Orden de 1 de marzo de 2022.

Hirugarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzea.

Tercero.– Publicar la presente Resolución en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek argitaratzen denetik aurrera izango du eragina.

La presente Resolución surtirá efectos desde su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común