Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

121. zk., 2022ko ekainaren 23a, osteguna

N.º 121, jueves 23 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2859
2859

AGINDUA, 2022ko ekainaren 14koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez itunpeko ikastetxe pribatuetarako dirulaguntzak iragartzen baitira, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, kontuan izanik datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela.

ORDEN de 14 de junio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones a los centros educativos privados concertados para el mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento de plantillas docentes ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

2030 hezkuntzaren esparruak hezkuntzak Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko eragile nagusi gisa duen rola aitortzen du, eta hezkuntza-eraldaketaren testuinguruan funtsezkoa da irakasleen rola eta protagonismoa indartzea, hezkuntza-sistema osoaren eraldaketa-eragile nagusi gisa. Hala ere, irakasleen ahaleginetik harago, lan-egonkortasunak ere eragin zuzena du ikastetxe baten funtzionamendu onean, eta, zalantzarik gabe, haren esperientziak sistema hobetzen laguntzen du.

El marco de la educación 2030 reconoce el papel que desempeña la educación como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el contexto de la transformación educativa resulta fundamental reforzar el papel y el protagonismo del profesorado como agente principal de transformación de todo el sistema educativo. No obstante, más allá del esfuerzo del profesorado, la estabilidad laboral también repercute directamente en el buen funcionamiento de un centro educativo y su experiencia contribuye sin duda alguna en la mejora del sistema.

2021-22 ikastaroko matrikulazioetan baieztatu egin dira garai batean aurreikusi ziren jaiotza-tasa txikiak, ikasturte horretarako ikasleen kopuruak nabarmen egin baitu behera. Hezkuntza-sistemaren aukera bakarra da egoera horri aurre egitea, eta hori erronka bat da gaur egungo beharrezko hezkuntza-eraldaketaren testuinguruan.

En estos momentos en los que las bajas tasas de natalidad previstas en su día se confirman en las matriculaciones del curso 2021-22, materializándose en un evidente descenso del número de alumnado para el citado curso escolar, al sistema educativo no le resta más que afrontar esta nueva situación que constituye todo un reto en el contexto de la necesaria transformación educativa que se impone en la actualidad.

Ondorioz, Sailak irakasleak indartzeko hartu duen konpromisoaren esparruan, hezkuntza-aldaketa eta -hobekuntzarako eragile nagusi gisa, egonkortasuna funtsezko elementua da helburu horiek lortzeko. Beraz, beharrezkotzat jotzen da itunpeko ikastetxeei zuzendutako dirulaguntza-ildo bat artikulatzea, alde batetik ikasgelen kopuruaren murrizketaren ondorioz lanpostua galtzen duten irakasleei laguntzeko eta haien enplegua mantentzeko, eta, bestetik, belaunaldi-erreleboa ahalbidetzeko, adin nagusiko irakasleei erretiratzen laguntzeko eta gazteagoak sartzeko: erretiro partziala eta errelebo-kontratua Administrazioaren laguntzarekin.

En consecuencia y en el marco del compromiso adquirido por este Departamento de potenciar al profesorado como principal agente del cambio y la mejora educativa, en el que la estabilidad se presenta como un elemento fundamental para el logro de dichos objetivos, se considera necesario articular una línea de subvencional dirigida a los centros educativos concertados al objeto de coadyuvar, por un lado, en la recolocación del profesorado que pierde su puesto de trabajo por efecto de la disminución del número de aulas con el fin de mantener el empleo del profesorado, y por otro facilitar el relevo generacional, favoreciendo la jubilación del profesorado de mayor edad y el acceso del profesorado más joven: jubilación parcial y contrato de relevo con ayuda de la Administración

Horregatik guztiagatik, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta haren araudia, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsitakoa, oinarrizko aginduak aplikatzeari dagokionez, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua eta gainerako arau aplikagarriak aintzat hartuta, honako hau

Por todo ello y teniendo en cuenta, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto a la aplicación de aquellos preceptos declarados de aplicación básica; el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta zertarakoa.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da hezkuntza-ituna duten unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetarako dirulaguntzak iragartzea 2021-2022 ikasturterako, baldin eta 4. artikuluan aurreikusitako eta diruz lagun daitezkeen jarduketak egiten badituzte, 5. artikuluan ezarritako baldintzetan.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones para los centros docentes de enseñanza no universitaria con concierto educativo para el curso académico 2021-2022 que realicen las actuaciones subvencionables contempladas en el artículo 4, en las condiciones establecidas en el artículo 5.

2.– Dirulaguntzen helburua da itunpeko ikasgeletako irakasleen enplegua mantentzea eta hezkuntza-itunera atxikitako plantillaren gaztetzea sustatzea.

2.– La finalidad de estas subvenciones es fomentar el mantenimiento del empleo del profesorado de aulas concertadas y fomentar el rejuvenecimiento de la plantilla del personal sujeto a concierto educativo.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi honetan diruz lagun daitekeen gehieneko zenbateko osoa 10.533.774 eurokoa da.

1.– El importe global máximo a subvencionar mediante esta convocatoria es de 10.533.774 euros.

2.– Zenbateko hori igo ahal izango da eskatutako dirulaguntzen guztizko zenbatekoa kontuan hartuta, aurrekontuaren eskuragarritasunaren arabera, horiek ebatzi aurretik, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat. Inguruabar hori Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da.

2.– Este importe podrá ser incrementado teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias, con carácter previo a la resolución de las mismas, atendiendo al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. De la presente circunstancia se dará publicidad mediante Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios.

3. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

Dirulaguntza hauen erakunde onuradun izan daitezke 2021-2022 ikasturtean hezkuntza-ituna duten unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako titularrek, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

Pueden ser entidades beneficiarias de estas subvenciones, las personas titulares de los centros docentes de enseñanza no universitaria con concierto educativo en el curso escolar 2021-2022, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Hezkuntza-itunei buruzko araudia onartzen duen irailaren 8ko 293/1987 Dekretuan ezarritako hezkuntza-itunen araubide juridikoaren berezko baldintzak eta horri aplikatu ahal zaion gainerako araudia.

a) Los requisitos propios del régimen jurídico de conciertos educativos establecidos en el Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Conciertos Educativos en esta comunidad autónoma, y demás normativa aplicable a dicho régimen jurídico.

b) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Baldintza hori betetzen dela automatikoki egiaztatuko du deialdiaren organo kudeatzaileak, behar adina aldiz, eta ez da beharko haien baimena, kontrakoa berariaz adierazi ezean.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y con sus obligaciones tributarias. El cumplimiento de este requisito se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario por el órgano gestor de la convocatoria sin necesidad del consentimiento de los mismos salvo manifestación expresa en contrario.

c) Ez egotea zigortuta zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin, eta ez egotea hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoarekin eta Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko Legea bigarren aldiz aldatzeko martxoaren 3ko 1/2022 Legearekin bat.

c) No estar sancionados ni administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta jarduketak.

Artículo 4.– Actuaciones y gastos subvencionables.

Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen gastuak eta jarduketak:

Las actuaciones y los gastos subvencionables son los siguientes:

1.– Enpleguari eustea, curriculum-irakaskuntza itunpeko ikasgela batean ematen duten kontratu mugagabedun irakasleak birkokatuz, baldin eta itunpeko ikasgelak gutxitzeagatik 2021-2022 ikasturtean lana galdu badute, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra arte, biak barne, edo kalte-ordaina, birkokatzea ezinezkoa denean.

1.– Mantenimiento del empleo mediante la recolocación del profesorado con contrato indefinido que imparte la enseñanza curricular en un aula concertada y ha perdido su trabajo por disminución de aulas concertadas en el curso 2021-2022, es decir, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 ambos incluidos, o la indemnización cuando no sea posible la recolocación.

Lana galdu duen irakaslea aukeratzeko eta birkokatzeko, 5. artikuluan ezarritako baldintzak bete behar dira.

Tanto la designación del profesor que pierde su trabajo por dicho motivo, como la recolocación deben cumplir las condiciones establecidas en el artículo 5.

Diruz lagunduko den gastua, kontzeptu horregatik, itundutako ikasgela murriztu den ikastetxean birkokatutako pertsonak aitortuta zuen antzinatasuna izango da, birkokatzearen datatik 2022ko abuztuaren 31ra arte, edo ordaindutako kaleratzeagatiko kalte-ordain legala.

El gasto objeto de subvención por este concepto es el de la antigüedad que tuviera reconocida la persona recolocada en el centro en el que se ha producido la disminución del aula concertada, desde la fecha de recolocación hasta el 31 de agosto de 2022 o la indemnización legal por despido abonada.

Ikastetxeen itxierak ez dira joko dirulaguntzaren xedetzat, ezta irakasleak borondatez birkokatzeari uko egitearekin lotutako kalte-ordainak ere.

Los cierres de centros no se consideran objeto de esta subvención al igual que las indemnizaciones cuando el profesorado renuncie voluntariamente a ser objeto de recolocación.

Deialdiaren esparruan, antzinatasun- eta kaleratze-gastuak bateraezinak dira subjektu berean.

En el marco de esta convocatoria el gasto por antigüedad y despido son incompatibles en un mismo sujeto.

2.– Plantilla gaztetzea itunpeko ikasgela batean ikasleei curriculum-irakaskuntza ematen dieten eta kontratu mugagabea duten irakasleen errelebo-kontratuarekin lotutako erretiro partzialaren bidez.

2.– Rejuvenecimiento de la plantilla mediante jubilación parcial asociada a contrato de relevo del profesorado con contrato indefinido que imparte la enseñanza curricular al alumnado en un aula concertada.

Diruz lagunduko den gastua, kontzeptu horregatik, 2021-2022 ikasturteko errelebo-kontratuen eta partzialen Gizarte Segurantzaren kuota patronalaren kotizazioen gainkostua da, erretiro partzialean dagoen pertsonak erretiro osoa hartu arte EAEko Administrazioko langileentzat araututako erretiroen gainkostua gainditu gabe. Hori Funtzio Publikoko sailburuordearen otsailaren 23ko 1/2021 Instrukzioan arautzen da, errelebo-kontratuekin lotutako erretiro partzialari buruzkoa.

El gasto objeto de subvención por este concepto es el sobrecoste de las cotizaciones de la cuota patronal a la Seguridad Social de los contratos de relevo y a tiempo parcial durante el curso 2021-2022 hasta que la persona en situación de jubilación parcial acceda a la jubilación total sin superar el sobrecoste de las jubilaciones reguladas para el personal laboral de la Administración de la CAE mediante la Instrucción 1/2021, de 23 de febrero, del Viceconsejero de Función Pública en relación a la jubilación parcial vinculada a contrato relevo.

5. artikulua.– Diruz lagundutako jarduketak egiteko baldintzak.

Artículo 5.– Condiciones de realización de las actuaciones subvencionables.

Dirulaguntzak lortzeko, diruz lagundutako jarduketekin lotutako baldintza hauek bete behar dira:

Para obtener las subvenciones deben cumplirse las siguientes condiciones vinculadas a las actuaciones subvencionadas:

1.– Honako arau hauek aplikatzea itunpeko unitateen murrizketak eragindako birkokatze eta kaleratzeei:

1.– Aplicar a la recolocación y a los despidos motivados por disminución de unidades concertadas las siguientes reglas:

a) Itunpeko unitateen murrizketagatik lanpostua galdu duen irakaslea aukeratzeko irizpide hauek aplikatu behar dira:

a) La designación del profesor que pierde el puesto de trabajo por disminución de las unidades concertadas debe realizarse aplicando los siguientes criterios:

• Lehenik eta behin, balizko kaltetuen borondatea.

• En primer lugar, la voluntad de los posibles afectados.

• Bigarrenik, itunpeko ikasgela murriztu duen ikastetxeko antzinatasun txikiena.

• En segundo lugar, la menor antigüedad en el centro docente en el que se ha producido la disminución del aula concertada.

b) Ikastetxearen titularrak ikastetxeko batzordeari jakinarazi behar dio lanpostua galdu duen irakaslearen nortasuna, adierazitako irizpideak zuzen aplikatu izanaren egiaztagiriarekin batera.

b) La titularidad del centro docente debe comunicar, a la Comisión de Centro Docente la identidad del profesor o profesora que pierde el trabajo, adjuntando acreditación de la correcta aplicación de los señalados criterios.

c) Ikastetxeetako titularrek baldintza hauek bete behar dituzte birkokatzean:

c) Las titularidades de los centros docentes deben cumplir las siguientes condiciones en la recolocación:

• Plaza hutsak ikastetxeko batzordeari jakinaraztea berehala, ikastetxeak plaza hutsik geldituko den eguna jakitean, edo aurreikusi ezin bada gertatzen denean.

• Comunicar las vacantes a la Comisión de Centro Docente de forma inmediata al conocimiento por el centro de la fecha en que se producirá la vacante, o cuando se haya producido si no fuera anticipable.

Xede horietarako, plaza huts gisa jotzen da irakasleen behar oro, gutxienez ikasturte bateko iraupenarekin aurreikusten bada, honako hauetatik eratorrita:

A estos efectos, se entiende por vacante toda necesidad de personal docente que se prevea con una duración mínima de un curso escolar derivada de:

• Itunpeko ikasgelak areagotzea.

• El incremento de aulas concertadas.

• Erretiroak.

• Jubilaciones.

• Borondatezko bajak.

• Bajas voluntarias.

• Ezintasunak eta heriotzak.

• Incapacidades y fallecimientos.

• Plazaren erreserba galdu ondorengo eszedentziak.

• Excedencias una vez que se ha perdido la reserva de la plaza.

• Edonola ere, birkokatzeko titulazioarekin, profilarekin eta espezialitatearekin lotutako baldintzak bete behar dira:

• La recolocación debe realizarse, en todo caso, cumpliendo con los requisitos de titulación, perfil y especialidad:

2.– Ikastetxearen batzordea osatzea, osaera honekin eta funtzio hauekin:

2.– Constituir una Comisión de Centro Docente, con la siguiente composición y funciones:

a) Batzordea hauek osatuko dute: ikastetxeko titularraren ordezkari batek, ikastetxeko zuzendariak eta langileen ordezkaritzak.

a) La Comisión estará compuesta por: una persona en representación de la titularidad del centro docente, la dirección del centro, y la representación de los trabajadores y trabajadoras.

b) Batzordeak funtzio hauek dauzka:

b) Son funciones de la Comisión:

– Kontratazioaren, birkokatzeko langileen eta aurreikusitako erretiro partzialen beharren zerrendak egitea.

– Elaborar los listados de las necesidades de contratación, del personal a recolocar y de las jubilaciones parciales previstas.

6. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Birkokatzearen bidez enplegua mantentzeko dirulaguntzaren zenbatekoa itunpeko ikasgela murriztu duen ikastetxean birkokatutako pertsonak aitortuta duen antzinatasunaren zenbatekoa izango da, honela kalkulatuta:

1.– La cuantía de subvención para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación, será el importe de la antigüedad que tuviera reconocida la persona recolocada en el centro en el que se ha producido la disminución del aula concertada, calculada de la forma siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zenbateko horiek eguneratu egingo dira Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako langileentzat ezarritako soldata-igoerekiko proportzioan.

Estos importes serán actualizados en proporción a los incrementos salariales establecidos para el personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento de Educación.

Ezin bada birkokatu, eta egiaztatzen bada, eteteagatiko kalte-ordainaren zenbateko legala ordainduko da, hala eskatzen bada.

En el supuesto en el que no sea posible la recolocación, y siempre que así se acredite, se abonará el importe de la indemnización legal por cese, si así se solicita.

3.– Errelebo-kontratuarekin lotutako erretiro partzialaren bidez plantilla gaztetxeko dirulaguntzaren zenbatekoa Gizarte Segurantzaren kuota patronalaren gainkostuaren zenbatekoa izango da, eta gainkostu horrek ezingo du gainditu EAEko Administrazioko langileentzat araututako erretiroei dagokiena.

3.– La cuantía de la subvención para el rejuvenecimiento de la plantilla mediante jubilación parcial asociada a contrato de relevo será el importe del sobrecoste de la cuota patronal a la Seguridad Social sin que este sobrecoste pueda superar el correspondiente a las jubilaciones reguladas para el personal laboral de la Administración de la CAE.

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde eskatzaileek dirulaguntza-deialdi honek eskatzen duen izapidetze osoa telematikoki egin beharko dute, eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, horretarako eskuragarri dauden txantiloiak erabiliz.

1.– Las entidades solicitantes están obligadas a realizar toda la tramitación que requiere esta convocatoria de subvencional de forma telemática y a presentar la documentación requerida utilizando las plantillas que al efecto tienen disponibles.

Eskaera izapidetzeko jarraibideak eskuragarri dituen administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, eskaeraren formulariora sartzeko erabiltzen dena eta erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak dituena, helbide honetan eskura daiteke:

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

2.– Eskaeraren osteko izapideak, zuzenketak eta justifikazioak barnean direla, bide elektronikoz egingo dira, «Nire karpeta» atalaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide honetan:

2.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartuta dauden identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide elektroniko honetan daude eskuragarri:

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan:

También se podrá tramitar electrónicamente a través de una persona representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

4.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta gainerako dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatzen den moduan.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 8.– Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1.– Hilabeteko epean, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, ikastetxeek birkokatutako langileak aitortuta duen antzinatasunaren kostua finantzatzeko dirulaguntzak eskatuko dituzte I. eranskineko eskaera-ereduaren bidez.

1.– En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Orden los centros solicitarán las subvenciones para la financiación del coste de la antigüedad que tuviera reconocida el trabajador o trabajadora objeto de recolocación mediante el modelo de solicitud del Anexo I.

Birkokatzea aurreko paragrafoan adierazitako epearen ondoren egiten bada, eskaera hilabete bateko epean aurkeztuko da, birkokatzea gertatzen denetik zenbatzen hasita.

En el supuesto de que la recolocación se produzca con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior, la solicitud se presentará en el plazo de un mes desde que se haya producido dicha recolocación.

Kaleratzeagatiko kalte-ordainen kasuan, dirulaguntzak hilabete bateko epean eskatuko dira, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, betiere ikastetxeak hura ordaindu badio lanpostua galdu duen langileari, I. eranskineko eskaera-ereduaren bidez.

Para el supuesto de indemnizaciones por despido, las subvenciones se solicitarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Orden siempre que el centro educativo haya procedido al abono de la misma al trabajador o trabajadora que pierde el puesto de trabajo mediante el modelo de solicitud del Anexo I.

2.– Errelebo-kontratuen eta partzialen Gizarte Segurantzaren gainkostua ordaintzeko kasuetan ikastetxeek dirulaguntzak eskatuko dituzte Aginduaren II. eranskineko ereduaren bidez, hilabete bateko epean Agindua argitaratzen denetik, 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra (kontratu mugagabearekin lan egindako azken eguna) arteko erretiro partzialen kasuan.

2.– Para los supuestos de abono del sobrecoste de la Seguridad Social de los contratos de relevo y a tiempo parcial los centros solicitarán las subvenciones mediante el modelo de solicitud del Anexo II de la presente Orden, en el plazo de un mes desde la publicación de esta Orden para las jubilaciones parciales que se produzcan entre el 1 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022 (último día trabajado con contrato indefinido).

9. artikulua.– Eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación preceptiva junto con la solicitud.

1.– Eskabidearekin batera artikulu honetan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

1.– A la solicitud deberá acompañarse la documentación que se indica en este artículo.

2.– Kasu guztietan, erakunde eskatzailearen ordezkari legalaren erantzukizunpeko adierazpena atxikiko da, eskabidean jasotako informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko, Aginduaren 3. artikuluan jasotako baldintzei dagokienez. Adierazpen hori IV. eranskineko ereduarekin bat egingo da.

2.– En todos los casos, se adjuntará la declaración responsable de la persona representante legal de la entidad solicitante respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la solicitud con relación a los requisitos recogidos en el artículo 3 de esta Orden. Dicha declaración se realizará conforme al modelo del Anexo IV.

3.– Eskatzen dena birkokatutako pertsonaren antzinatasunaren kostu erlatiboa bada, hau atxikiko da:

3.– En el caso de que lo solicitado sea el coste relativo a la antigüedad de la persona recolocada, se adjuntará lo siguiente:

a) Itunpeko ikasgelaren murrizketaren ondorioz lanpostua galdu duen irakaslearen NANa.

a) Copia de DNI del profesor o profesora que pierde el trabajo como consecuencia de la disminución del aula concertada.

b) Birkokatutako pertsonaren lan-kontratu mugagabe berriaren kopia.

b) Copia del nuevo contrato de trabajo indefinido de la persona recolocada.

c) Lanpostua galdu duen ikastetxean aipatutako a) letran pertsonari aitortutako antzinatasunaren egiaztagiria.

c) Justificante de la antigüedad reconocida a la persona referida en la letra a) en el centro en el que pierde el trabajo.

d) Lana galdu aurreko azken hiru nominak.

d) Las tres últimas nóminas anteriores a la pérdida del trabajo.

e) Ikasgelak murriztu dituen ikastetxeko batzordearen ziurtagiria, kide guztiek sinatuta, egiaztatzeko birkokatu behar den irakasleak lana galdu duela; 5.1.a artikuluan ezarritako irizpideen arabera zehaztu da.

e) Certificado de la Comisión del Centro, suscrito por todos sus componentes, en el que ha habido una disminución de aulas en el que se acredite que la pérdida del empleo por parte del profesor o profesora que ha de ser objeto de recolocación, se ha determinado conforme a los criterios establecidos en el artículo 5. 1.a.

f) Irakaslearen birkokatzea ikastetxearen titularraren ordezkariaren eta langileen ordezkarien arteko adostasunarekin egin dela egiaztatzeko ziurtagiria, bi aldeek sinatuta.

f) Certificación de que la recolocación en su caso del profesor o profesora se ha llevado a efecto con acuerdo entre la representación de la titularidad del centro docente y la representación de los trabajadores y trabajadoras, suscrito por ambas partes.

4.– Eskatu dena kaleratzeagatiko kalte-ordainak ordaintzea bada, honako hau atxikiko da:

4.– En el caso de que lo solicitado sea el abono de la indemnización por despido, se adjuntará lo siguiente:

a) Langilearen eskaeraren kopia, kaleratzeagatiko kalte-ordain legala ordaintzeko eskatuz.

a) Copia de la solicitud del trabajador o trabajadora del abono de la indemnización legal por despido.

b) Enplegatzaileak ordaindutako kalte-ordainaren ordainagiria.

b) Justificante de abono de la indemnización efectuado por la empleadora.

c) Ikastetxearen titularraren ordezkariak eta langileen ordezkariak sinatutako ziurtagiria, non ziurtatzen den ezin izan dela birkokatzea egin.

c) Certificación suscrita por la representación de la titularidad del centro y la representación de los trabajadores y trabajadoras en el que se certifique que no ha sido posible la recolocación.

5.– Eskatu dena Gizarte Segurantzaren kotizazioen gainkostua bada, honako hau atxikiko da:

5.– En el caso de que lo solicitado sea el sobrecoste en las cotizaciones a la Seguridad Social, se adjuntará lo siguiente:

a) Ikastetxeko batzordearen ziurtagiria, kide guztiek sinatuta, egiaztatzeko jakinarazi zaiela erretiro partzialak eragindako plaza hutsa, diruz lagunduko dena.

a) Certificado de la comisión del centro, suscrito por todos sus componentes, que acredite que se les ha comunicado la generación de la vacante derivada de la jubilación parcial y objeto de la subvención.

b) Erretiro partziala dagoeneko gertatu bada.

b) En el caso de que ya se haya producido la jubilación parcial:

– Erretiro partziala hartu duen pertsonaren errelebo-kontratuaren eta kontratazio partzialaren kopia, baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egindako jakinarazpenak ere. Kontratu horiek, horien aldaketak eta kontratu berriak «ikastetxean alta emateko» edo «ikastetxea/lanaldia aldatu» eskaeren bidez bidali behar dira, «Ikastetxe Pribatuen Kudeaketa» aplikazioan.

– Copia del contrato de relevo y del contrato a tiempo parcial de la persona que accede a la jubilación parcial, así como las comunicaciones correspondientes al Servicio Vasco de empleo-Lanbide. Dichos contratos junto con los cambios contractuales que tuvieran, así como nuevos contratos se deben enviar mediante las solicitudes correspondientes de «alta en el centro» o «cambio contrato/jornada centro» de la aplicación «Gestión de Centros Educativos Privados».

– Errelebolariaren eta errelebatutako langilearen NANaren kopia.

– Copia de DNI del trabajador o trabajadora relevista y del relevado.

6.– Ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, Administrazioak aurreko paragrafoetan adierazitakoaz gain informazio gehigarria eska dezake.

6.– A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos la Administración podrá solicitar información adicional a la indicada en los párrafos anteriores.

10. artikulua.– Prozeduraren izapideak eta dokumentazioa zuzentzea.

Artículo 10.– Instrucción del procedimiento y subsanación de la documentación.

1.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria izango da dirulaguntzak emateko prozeduraren instrukzio-organoa, eta prozedura ebazteko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio guztia eskatu ahalko du.

1.– La Directora de Gestión Económica será el órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones y podrá requerir cualquier documentación que considere necesaria para la resolución del procedimiento.

2.– Eskaera epez kanpo aurkezten bada, baztertu egingo da. Epe barruan aurkeztu arren akatsik badu edo dokumenturen bat aurkeztu ez bada, eta hori beranduago aurkez badaiteke, akatsak zuzentzeko eskatuko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 68. artikuluan adierazitakoarekin bat.

2.– En el caso de que la solicitud se presente fuera de plazo será inadmitida por extemporánea. Si presentada en plazo tuviere alguna deficiencia o careciese de algún documento cuya presentación es subsanable, se le requerirá la subsanación de acuerdo con lo señalado en el artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko epea eta errekurtsoak.

Artículo 11.– Gestión, resolución, plazo para resolver y recursos.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen eskaerak kudeatu eta izapidetzeko organo eskuduna Hezkuntza Sailaren Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza izango da.

1.– El órgano competente para la gestión y tramitación de las solicitudes de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación.

2.– Dirulaguntzak publizitate, norgehiagoka ez eta objektibotasunaren printzipioen arabera emango dira, eta epe barruan eta modu egokian aurkeztutako eskaera guztiei emango zaizkie, betiere deialdian ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

2.– Las subvenciones se concederán conforme a los principios de publicidad, concurrencia no competitiva y objetividad, concediéndose a todas las solicitudes presentadas en forma y plazo que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en esta convocatoria.

3.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eman edo ukatzeko, Hezkuntza Sailaren Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak Ebazpena emango du.

3.– La concesión y, en su caso, denegación de las subvenciones previstas en esta convocatoria se realizará mediante Resolución de la Directora de Gestión Económica del Departamento de Educación.

4.– Ebazpenak ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, eskaera bideratzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskabide hori sartzen denetik zenbatzen hasita; hura igaro ondoren ez bazaio Ebazpenik jakinarazi interesdunari, eskaera ukatutzat joko da.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual sin haber notificado Resolución alguna a la persona interesada se entenderá desestimada la solicitud.

5.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariaren Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko da Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen aurrean, hilabete bateko epean jakinarazi eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

5.– La Resolución de la Directora de Gestión Económica no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.

6.– Publizitate-printzipioa betetzeko, eta emakida-ebazpenak berariaz eta banaka jakinarazteari kalterik egin gabe, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen Ebazpenaren bidez EHAAn argitaratuko da deialdi honen babespean emandako dirulaguntzen onuradunak izan diren ikastetxeen zerrenda, jasotako zenbatekoak eta kontzeptuak adierazita.

6.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las resoluciones de concesión, mediante Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios se publicará en el BOPV la relación de centros que hayan resultado beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas y los conceptos.

12. artikulua.– Bateraezintasunen araubidea.

Artículo 12.– Régimen de incompatibilidades.

Deialdi honen bidez jasotako zenbatekoa bateragarria izango da administrazio publikoen mendeko organoen edo hezkuntzan eskumenik ez duten erakunde pribatuen eskutik lortutako beste edozeinekin, betiere guztien baturak ez badu gainditzen ekarpen honen xede-gastuaren % 100. Gainditzen badu, egindako gastutik gora jasotzen den kopurua kenduko zaio deialdi honen arabera legokiokeen dirulaguntzari.

La cuantía que se reciba por esta convocatoria, será compatible con cualquier otra que pudiera obtenerse a través de órganos dependientes de administraciones públicas o entidades privadas sin competencias en materia educativa, siempre que la suma de todas ellas no supere el 100 % del gasto objeto de esta aportación. En tal supuesto, se reducirá, en la cantidad correspondiente al exceso, el importe que les correspondiera en virtud de la presente convocatoria.

13. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 13.– Forma de pago y justificación de la subvención.

1.– 6.a) artikuluan aurreikusitako enplegua mantentzeko antzinatasunaren ordainketa 2022ko irailean egingo da, birkokatutako langileei ordaindutako nominak aurkeztu ondoren.

1.– El abono de la antigüedad para el mantenimiento de empleo contemplada en el artículo 6.a) se efectuará en el mes de septiembre de 2022, tras la presentación de las nóminas abonadas a los trabajadores o trabajadoras objeto de recolocación.

Birkokatu ondoren ordainketa delegatuan alta emandako pertsonen antzinatasuna hilero ordainduko da, ordainketa-sistema horren bidez.

El abono de la antigüedad de aquellas personas que, una vez sean recolocadas, sean dadas de alta en Pago Delegado, se realizará mensualmente mediante este sistema de pago.

Kaleratzeagatiko kalte-ordain legala emakida ebatzi ondoren ordainduko da.

El abono de la indemnización legal por despido se efectuará tras la resolución de concesión.

2.– Gizarte Segurantzaren gainkostuen ordainketa bi seihilekoko ordainketetan egingo da, ekainean eta abenduan, emakida-ebazpenaren ondoren, III. eranskina aurkeztu ondoren eta justifikazio-dokumentazioa egiaztatu ondoren.

2.– El abono de los sobrecostes de la Seguridad Social se efectuará en dos pagos semestrales, en los meses de junio y diciembre tras la resolución de concesión, la presentación del ANEXO III y verificación de la siguiente documentación justificativa:

a) Erretiro partziala hartu duen pertsonaren errelebo-kontratuaren eta kontratazio partzialaren kopia, baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egindako jakinarazpenak ere. Kontratu horiek, horien aldaketak eta kontratu berriak «ikastetxean alta emateko» edo «ikastetxea/lanaldia aldatu» eskaeren bidez bidali behar dira, «Ikastetxe Pribatuen Kudeaketa» aplikazioan.

a) Copia del contrato de relevo y del contrato a tiempo parcial de la persona que accede a la jubilación parcial, así como las comunicaciones correspondientes al Servicio Vasco de empleo-Lanbide. Dichos contratos junto con los cambios contractuales que tuvieran, así como nuevos contratos se deben enviar mediante las solicitudes correspondientes de «alta en el centro» o «cambio contrato/jornada centro» de la aplicación «Gestión de Centros Educativos Privados».

b) Errelebolariaren eta errelebatutako langilearen NANaren kopia.

b) Copia de DNI del trabajador o trabajadora relevista y del relevado.

c) Errelebolariari eta errelebatutako langileari ordaindutako nominen kopiak.

c) Copias de las nóminas abonadas al trabajador o trabajadora relevado y al relevista.

d) Gizarte Segurantzaren kotizazio-dokumentu indibidualizatuen kopiak, atzerapen eta kotizazio osagarriei dagozkienak barne, baita langilearen kotizazio-kontu guztienak ere.

d) Copias de los documentos individualizados de cotización a la Seguridad Social, incluidos los correspondientes a atrasos y cotizaciones complementarias, así como los relativos a todas las cuentas de cotización de la persona trabajadora.

Nominak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio-dokumentu indibidualizatuak elkarrekin bidali behar dira epe berean, hilero, dokumentu mota adierazita, langile bakoitzeko fitxategi indibidualizatuetan, egitura honekin:

Tanto las nóminas como los documentos individualizados de cotización a la Seguridad Social deben enviarse conjuntamente para el mismo periodo de forma mensual indicando el tipo documental correspondiente, en ficheros individualizados por cada trabajador o trabajadora con la siguiente estructura:

– abizena1_izena_nom_hilabetea_urtea.pdf

– apellido1_nombre_nom_mes_año.pdf

– abizena1_izena_rnt_hilabetea_urtea.pdf

– apellido1_nombre_rnt_mes_año.pdf

14. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Agindu honetako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek honako betebehar hauek dituzte, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrez gain (finantzaketa publikoa dela jakinarazteko hedapen egokia emateko neurriak ere hartu beharko dituzte, dirulaguntzei buruzko lege horren 18. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan jasotakoarekin bat etorriz):

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada difusión del carácter público de la financiación, conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley de Subvenciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Hortaz, hamabost eguneko epean –ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita– ikastetxe onuradunek berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko dira.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución los centros beneficiarios no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Era berean, dirulaguntza ematen duen administrazioak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Administrazioaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako egiaztatze-jarduerak onartu beharko ditu ikastetxe onuradunak, EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, sail eskudunaren bitartez, auditoretzak egin ahal izango ditu ikastetxeetan, emandako datuak egiazkoak direla egiaztatzeko.

3.– Asimismo, el mencionado centro beneficiario de la subvención queda obligado a someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de control que realice la Oficina de Control Económico de la Administración, tal como se determina en el artículo 50.2, del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento competente, podrá realizar auditorías en los centros para verificar que los datos aportados son ciertos.

4.– Ikastetxeek birkokatutako langileen kontratu mugagabeak mantentzeko betebeharra dute, eta 12 hilabeteko proba-epea finkatzen da; epe horretan zehar, kontratua deuseztatu ahalko da soilik ikastetxe edo ikastolako batzordeak balioztatzen badu. Kasu horretan, langilea berriro birkokatu beharko da.

4.– Los centros están obligados a mantener los contratos indefinidos de los trabajadores y trabajadoras objeto de recolocación estableciéndose un plazo de 12 meses de prueba en los que únicamente podrá rescindirse el contrato siempre que esta situación sea validada por la Comisión del Centro/Ikastola en cuyo caso, dicho trabajador o trabajadora deberá ser objeto de nueva recolocación.

15. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 15.– Incumplimientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan ezarritakoak dira ustezko ez-betetzeak; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluaren bidez onartu zen testu bategin hori.

1.– Los supuestos de incumplimiento son los establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2.– Horrelako ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, osorik edo zati batean, betiere xedapen hauen arabera: Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37.1 eta 37.2 artikuluak; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak; eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4. artikulua, eta bereziki kasu hauetan:

2.– La constatación de la existencia de dichos incumplimientos, conllevará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses legales de demora, según lo establecido en los artículos 37.1 y 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 53.1) y 2) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y artículo 4 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y, en especial, en los siguientes casos:

a) Langilea kaleratzea probako 12 hilabeteak igaro ondoren, betiere kaleratzea ez badu balioztatu ikastetxe edo ikastolako batzordeak, eta ez bada birkokatzen, bi aldeek (patronala eta ordezkaritza sindikala) egiaztatutako ezintasuna egiaztatzen den kasuetan izan ezik.

a) El despido del trabajador o trabajadora transcurridos los 12 meses de prueba, siempre que dicho despido no haya sido validado por la Comisión del Centro / Ikastola y no se proceda a su recolocación, salvo imposibilidad acreditada por ambas partes, patronal y representación sindical.

b) Jasotako dirulaguntzak justifikatzeko betebeharra urratzea.

b) Incumplir la obligación de justificación de las subvenciones percibidas.

c) Dirulaguntzen xedea ez betetzea.

c) Incumplir la finalidad para las que han sido concedidas las subvenciones.

d) Baldintzak bete gabe jaso izana dirulaguntzak.

d) Obtener las subvenciones sin reunir las condiciones requeridas para ello.

e) Agindu honen 12. artikuluan ezarritako betebehar bat edo batzuk ez betetzea.

e) Incumplir alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la presente Orden.

16. artikulua.– Dirua itzultzeko jardunbidea.

Artículo 16.– Procedimiento de reintegro.

1.– Dirua itzultzeko jardunbidea Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak abiaraziko du, eta dirulaguntzaren ikastetxe onuradunari jakinaraziko zaio, urraketa eragin duten gertakariak jakinaraziz. Halaber, eskatuko zaio hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dituen alegazioak egiteko edo justifikazio-dokumentuak aurkezteko. Dirua itzultzeko jardunbidea abiarazteko ebazpenak egiteke dauden ordainketak eten ahalko ditu kautelaz.

1.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el Director o Directora de Gestión Económica, y será comunicado al centro beneficiario de la subvención, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes. La resolución de inicio del procedimiento de reintegro podrá acordar la suspensión cautelar de los pagos pendientes.

2.– Alegazio-epea igaro ondoren, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariak ebazpena emango du. Hamabi hilabetekoa izango da dirua itzultzeko jardunbidea ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea.

2.– Transcurrido el plazo de alegaciones, el Director o la Directora de Gestión Económica dictará resolución. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses.

3.– Ebazpenak ez-betetzea dagoela baiesten badu, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko du eta, osorik edo zati batean, behar izanez gero, eta interesdunak bidezko diren kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio, ebazpena jakinarazten denetik gehienez ere bi hilabeteko epean. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

3.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento y declarase la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, en todo o en parte, el/la interesado/a deberá reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de periodo voluntario.

4.– Borondatezko aldian ez bada ordainketa egiten hura berreskuratzeko izapideak abiaraziko dira, premiamendu-bidetik.

4.– La falta de reintegro en el periodo voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

17. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 17.– Datos de carácter personal.

Eskatzaileen datu pertsonalak «Bekak, laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira.

Los datos de carácter personal de los solicitantes serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Becas, ayudas y subvenciones».

Datu pertsonalen tratamendua honako hauetan ezarritakoaren arabera egingo da: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Bildutako datuak beharrezkoak dira Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzari emandako ahalorde publikoak erabiltzeko eta betebehar legalak betetzeko; halaber, gaian eskumenak dituzten Administrazio Publikoei jakinarazi ahalko zaizkie. Datuen titularrek datuen babesarekin lotutako eskubideak erabil ditzakete esteka honetan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/10842/

Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Dirección de Gestión Económica y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia. Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos en materia de protección de datos en la siguiente dirección: www.euskadi.eus/servicios/10842/.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Hezkuntzako sailburuari; horretarako, hilabeteko epea dute, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, 2 hilabeteko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común