Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2022ko ekainaren 17a, ostirala

N.º 117, viernes 17 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2741
2741

IRAGARKIA, zeinaren bidez informazio publikoaren izapidean jartzen baita honako lege-aurreproiektua: Enpleguari buruzko Euskal Legea.

ANUNCIO por el que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley Vasca de Empleo.

Bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 28ko Aginduaren bidez, Euskal Enplegu Sistemaren Legearen aurreproiektua egiteko prozedura hasteko agindua eman zen, eta, 2022ko ekainaren 6an, agindu hori zuzentzeko, Legearen nomenklatura aldatu zen: Enpleguari buruzko Euskal Legearen Aurreproiektua izena hartu zuen.

Mediante Orden de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo de 28 de enero de 2022 se ha procedido a ordenar el inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Empleo, y en subsanación de 6 de junio de 2022 se corrige dicha orden para modificar la nomenclatura de la Ley, pasando a denominarse Anteproyecto de Ley Vasca de Empleo.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 8.1 artikuluan xedatzen duenaren arabera, herritarren eskubide eta bidezko interesei eragiten dieten xedapen orokorrek entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko dira.

Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, las disposiciones que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas serán objeto de trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Horrenbestez, aipatutako lege-aurreproiektua jendaurrean jarriko da hogei egun balioduneko epean, dagokion iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

A tal efecto, se someterá a información pública el señalado anteproyecto de Ley por un período de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

Aurreko puntuan xedatutakoa betetzeko, eta alegazioak aurkezteko, legearen aurreproiektuaren testua eskuragarri dago Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (www.euskadi.eus eta Lan eta Enplegu Sailaren web-orrian (www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-enplegu-saila/).

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el texto del anteproyecto de Ley se halla disponible en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco (www.euskadi.eus y en la página web del Departamento de Trabajo y Empleo (www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-trabajo-empleo/).

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 9a

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2022.

Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria,

El Director de Empleo e Inclusión,

FRANCISCO PEDRAZA MORENO.

FRANCISCO PEDRAZA MORENO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común