Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2022ko ekainaren 17a, ostirala

N.º 117, viernes 17 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2734
2734

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta euren familien bizi-kalitatea hobetzea xede duten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntzak arautu eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 24 de mayo de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

Gaixoen irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteak patologia bera nozitzen duten pertsona fisikoen elkarteak dira. Elkartzeko, komunikatzeko eta laguntza emateko guneak dira, gaixotasunen bat dutenentzat nahiz haien familientzat.

Las asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro constituidas por personas enfermas son agrupaciones de personas físicas unidas por padecer una misma patología. Constituyen puntos de encuentro, comunicación y apoyo tanto para las personas afectadas como para sus familias.

Osasun Sailak bereziki prezatzen du elkarte horiek gaixotasunen bat dutenen eta haien senideen osasun fisikoaren, psikologikoaren eta sozialaren alde egiten duten ekarpena, hainbat alorretan islatzen dena, hala nola: gaixotasunen errealitate sozialarekiko eta afektiboarekiko zuzeneko kontaktua, eta zerbitzuen eta autolaguntza-programen bidezko zuzeneko asistentzia eta laguntza enpatikoa.

El Departamento de Salud valora especialmente la aportación de estas asociaciones a la salud física, psicológica y social de las personas enfermas y sus familiares en temas como el contacto directo con la realidad social y afectiva de la enfermedad, o como la asistencia directa y empática mediante servicios y programas de autoayuda.

Osasun Sailaren 2022ko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa Osasuneko sailburuaren 2022ko otsailaren 22ko Aginduaren bidez onetsi zen eta «Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko dirulaguntza» jasotzen du «Osasunaren sustapena eta gaixotasunen prebentzioa» arloaren barruan.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Salud para el ejercicio de 2022, aprobado por Orden de 22 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud, contempla la «Subvención para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias», dentro del área «Promoción de la salud y prevención de las enfermedades».

Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legean, laguntza horietarako aurrekontu-kreditua jasotzen da.

La Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022 incluye la existencia de crédito presupuestario para estas ayudas.

Deialdi honek eta berau izapidetzeko eta ebazteko jarduerek honako esparru juridiko hau betetzen dute:

Esta convocatoria, así como las actuaciones de tramitación y resolución de la misma, cumplen el marco jurídico siguiente:

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak emandako oinarrizko arauak.

– Normas básicas dadas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Agindu honetako laguntzek ez dituzte betetzen EBren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluko 1. apartatuan jasotako betekizun guztiak, eta, beraz, ez dira estatu-laguntzak. Ondorioz, ez da beharrezkoa inongo izapiderik egitea Europako Batzordearen aurrean.

Las ayudas recogidas en la presente Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ante la Comisión Europea.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren eremua eta xedea.

Artículo 1.– Ámbito y objeto de la convocatoria.

1.– Agindu honen xedea da laguntzetarako deialdia egitea EAEko gaixoek eta haien familien kolektiboek eratutako irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteentzat.

1.– El objeto de esta Orden es convocar ayudas dirigidas a las asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro integradas por colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

2.– Laguntza horien bidez, babesa eman nahi zaie kolektibo horiei, eta finantzaketa eskaini 2022ko urtarrila eta abendua bitartean egindako jarduera batez edo gehiagoz osatutako proiektuei, baldin eta honako hauetara bideratuta badaude:

2.– La finalidad de estas ayudas es apoyar a estos colectivos financiando proyectos que se componen de una o varias actividades, realizados entre enero y diciembre de 2022, orientados a:

a) Trebetasunen eta baliabideen garapena babestea, gaixoen autozaintza-gaitasuna maximizatzeko eta autonomia handitzeko.

a) Apoyar el desarrollo de habilidades y recursos para maximizar su capacidad de autocuidado e incrementar su autonomía.

b) Beren behar soziosanitarioak babestea eta bideratzea, osasunaren sustapenaren ikuspegitik.

b) Apoyar y encauzar sus necesidades sociosanitarias desde una perspectiva de promoción de la salud.

c) Gaixotasunari buruz, haren arrisku-faktoreei buruz eta bizi-ohitura egokienei buruz duten ezagutza eta informazioa handitzea.

c) Aumentar el conocimiento y la información sobre su enfermedad y los factores de riesgo, así como sobre las conductas en salud más adecuadas.

d) Gaixotasunen bat dutenek osasunaren aldetik besteekiko dituzten desberdintasunak gutxitzea eta genero-ikuspegia eranstea.

d) Reducir las desigualdades en salud de las personas afectadas e incorporar la perspectiva de género.

3.– Honako jarduera hauek jaso ahal izango dute dirulaguntza:

3.– Serán subvencionables las siguientes actividades:

– Gaixotasunari buruzko aholkua eta informazioa.

– Asesoramiento e información de la enfermedad.

– Errehabilitazio logopedikoa, fisioterapeutikoa, kognitiboa.

– Rehabilitación logopédica, fisioterapéutica, cognitiva.

– Laguntza psikologikoa.

– Apoyo psicológico.

– Terapia okupazionala.

– Terapia ocupacional.

– Autolaguntza-taldeak.

– Grupos de autoayuda.

– Gaixoen eta euren familien bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko tailerrak.

– Talleres que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y/o de sus familias.

– Gaixoen familientzako laguntza.

– Apoyo a familiares de personas afectadas.

– Gaixotasunari buruzko informazio- edo sentsibilizazio-jardunaldiak, gaixotasunari buruzko informazio-standak, etab.

– Jornadas informativas o de sensibilización sobre la enfermedad, stands informativos sobre la enfermedad, etc.

– Gaixotasunarekin lotutako publizitate-kanpainak.

– Campañas de publicidad relacionadas con la enfermedad.

– Gaixotasunaz informatzeko eta sentsibilizatzeko beste jarduera batzuk.

– Otras actividades cuya finalidad sea la difusión o sensibilización sobre la enfermedad.

4.– Deialdi honen bidez finantzatzeko moduko ekintzetatik kanpo gelditzen dira:

4.– Quedan excluidas como acciones financiables a través de esta convocatoria:

a) Osakidetzak edo Osasun Sailarekin hitzarmena duten zentroek egiten dituztenen pareko jarduerak.

a) Las actividades que dupliquen actuaciones desarrolladas por Osakidetza o Centros concertados al efecto por el Departamento de Salud.

b) Hiesaren eta adikzioen arloko jarduerak, baita ikerketa-lanak eta Osasun Sailean horretarako berariazko laguntza-deialdiak dituzten guztiak ere.

b) Las actuaciones en el campo del sida y de las adicciones, así como estudios de investigación y todas las que tengan convocatorias de ayudas específicas para ello en el Departamento de Salud.

c) Osasun Sailetik jasotako bestelako laguntzen bidez, izendunak izan zein ez, finantzatutako proiektuak.

c) Proyectos financiados con otro tipo de ayudas, nominativas o no, recibidas desde el Departamento de Salud.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Eskakizun hauek betetzen dituzten elkarteek eskuratu ahal izango dituzte laguntzak:

1.– Podrán acceder a las ayudas las entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta haien familien kolektiboez osatuta egotea.

a) Estar integradas por colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

b) Legez eratuta egotea, eta egoitza soziala dagoen lurraldeko erregistro administratibo ofizialean behar bezala izena emanda, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta urtebete lehenagotik gutxienez.

b) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro administrativo de asociaciones del territorio donde tenga establecido su domicilio social, al menos un año antes que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del País Vasco.

c) Irabazi-asmorik ez izatea.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Gaixotasunen bat dutenen edo haien familien bizi-kalitatearen hobekuntza sustatzea, elkartzeko, hitz egiteko eta laguntzeko guneak eratuz.

d) Promover la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por alguna enfermedad o de sus familiares, constituyendo puntos de encuentro, comunicación y apoyo para todas ellas.

e) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzen itzulketenak ere bai.

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

f) 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan ezarritako egoeraren baten ez egotea.

f) No hallarse en ninguna de las circunstancias indicadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003.

2.– Ezin izango dira laguntzetara aurkeztu sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zehapen administratibo edo penala jasotako pertsona fisikoak edo juridikoak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide debeku horrekin zigortutakoak ere, zigorrak dirauen artean.

2.– No podrán concurrir a las ayudas las entidades sancionadas administrativa o penalmente, por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción.

3.– Entitateek prozesu osoan zehar bete beharko dituzte eskakizun horiek guztiak, harik eta emandako dirulaguntza likidatu arte.

3.– Las entidades deben cumplir estos requisitos durante todo el procedimiento, hasta la liquidación de la ayuda concedida.

3. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura eta deialdiaren organo kudeatzailea.

Artículo 3.– Dotación presupuestaria y órgano gestor de la convocatoria.

1.– Deialdiaren zenbatekoa 300.000 eurokoa da (hirurehun mila euro).

1.– El importe económico de la convocatoria es de 300.000 (trescientos mil) euros.

2.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza da deialdiaren organo kudeatzailea.

2.– El órgano gestor de la convocatoria es la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

1.– Laguntzak jarduera batez edo batzuez osatutako proiektuak diruz laguntzeko dira, eta ez langile egiturak modu egonkorrean mantentzeko, ezta elkarteen azpiegitura fisikoetan inbertitzeko ere.

1.– Las ayudas serán destinadas a subvencionar proyectos que se componen de una o varias actividades y no a mantener de modo estable estructuras de personal ni a invertir en infraestructuras físicas de las asociaciones.

2.– Gastu hauek lagunduko dira diruz:

2.– Se subvencionarán los siguientes gastos:

a) Langileak (nominak eta gizarte segurantzako gastuak).

a) Personal (nóminas y gastos de seguridad social).

b) Profesional independenteen zerbitzuak.

b) Servicios de profesionales independientes.

c) Ekipamenduak eta materialak.

c) Equipamientos y materiales.

d) Argitalpenak eta komunikazio-jarduerak.

d) Publicaciones y actividades de comunicación.

e) Eskatutako zenbateko osoaren % 15, gehienez, zeharkako kostuengatik, halakotzat hartuta:

e) Un máximo del 15 % del importe total solicitado en concepto de costes indirectos, entendiendo como tales:

1) Entitatearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei dagozkienak barne.

1) Gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas.

2) Dieten eta joan-etorrien gastuak.

2) Gastos de dietas y desplazamientos.

3) Jarduera jakin batekin zuzenean lotuta ez dauden baina diruz lagundutako jarduera egiteko beharrezkoak diren kudeaketa-gastuak.

3) Gastos de gestión que, no están relacionados directamente con una actividad concreta, pero son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

3.– Honako gastu hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

3.– No se subvencionarán los siguientes gastos:

a) Gastu finantzarioak.

a) Gastos financieros.

b) Inbertsio-gastuak.

b) Gastos de inversión.

c) Administrazio-lizentziak.

c) Licencias administrativas.

d) Berandutze-errekarguak eta zehapen administratibo eta penalak, besteak beste, zergen, tributuen, tasen, Gizarte Segurantzako kuoten, prozedura judizialen edo gatazkak borondatez ebazteko beste prozedura batzuen ordainketan berandutzeak edo ez-ordaintzeak eragindakoak.

d) Recargos de mora y sanciones administrativas y penales, entre los que se incluyen los derivados de demoras en el pago o impagos de impuestos, tributos, tasas, cuotas de Seguridad Social, gastos de procedimientos judiciales, u otros procedimientos de resolución voluntaria de conflictos.

e) Oro har, elkartearen aperitibo, hamaiketako, catering, bazkari edo afariekin edo antolatzaileek parte-hartzaileei eskainitakoekin lotutako gastuak, ez eta jarduera dela-eta eskainitako opariak ere.

e) Con carácter general los gastos referidos a aperitivos, almuerzos, catering, comidas o cenas de la organización u ofrecidas por la organización a participantes, así como tampoco regalos ofrecidos con motivo de la actividad.

4.– Horretarako, egindako gastutzat hartuko da justifikatzeko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu dena.

4.– Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado antes de que finalice el período de justificación.

5.– Diruz laguntzen diren jarduerak ezingo dira azpikontratu.

5.– Las actividades subvencionadas no podrán ser subcontratadas.

6.– Artikulu honetan zehaztu ez diren gaietan, oro har, 38/2003 Legearen 31. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

6.– Para las cuestiones no especificadas en este artículo se aplicará, como legislación básica, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003.

5. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 5.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Dirulaguntza hau, ematen bada, bateragarria izango da helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuekin, beste administrazio edo ente publiko edo pribatu batzuetatik edo Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko organismoetatik etorrita ere.

1.– La concesión de estas ayudas será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fueran otorgados para la misma finalidad por otras administraciones públicas o entes públicos o privados, ya sean estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2.– Lortutako laguntza guztien zenbatekoen batura jardueraren aurrekontu osoa baino handiagoa baldin bada, dirulaguntzari sobera dagoen zenbatekoa kenduko zaio.

2.– Si el importe total de la suma de las diferentes ayudas y subvenciones obtenidas es superior al presupuesto total de la actividad, la subvención se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso.

3.– Laguntza horiek, ematen badira, bateraezinak dira Osasun Sailak osasuna sustatzeko eta gaixotasunak prebenitzeko edo gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak garatzera bideratuta emandako dirulaguntza izendunekin.

3.– La concesión de estas ayudas es incompatible con la obtención de subvenciones nominativas del Departamento de Salud para desarrollar proyectos orientados a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades o a la mejora de la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familias.

6. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoaren mugak.

Artículo 6.– Límites del importe de las subvenciones.

Dirulaguntzaren zenbatekoa honako hau izango da gehienez:

El importe de la subvención no superará en ningún caso:

a) Eskatutako zenbatekoa.

a) El de la cantidad solicitada.

b) Diruz lagun daitekeen gastuaren aurrekontu osoaren % 100.

b) El 100 % del presupuesto total del gasto subvencionable.

c) 10.000 euro elkarte bakoitzeko.

c) 10.000 euros por asociación.

d) 15.000 euro elkarteen federazio bakoitzeko.

d) 15.000 euros por federación de asociaciones.

7. artikulua.– Eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Eskabideak bide telematikoz aurkeztuko dira, 20.4 artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– Las solicitudes se presentarán vía telemática según lo señalado en el artículo 20.4.

2.– Entitate bakoitzak proiektu bakarra aurkeztu ahal izango du.

2.– Cada entidad podrá solicitar un único proyecto.

3.– I. eranskinean zehazten dira eskabideetan adierazi beharreko datuak. Datuak egoitza elektronikoaren inprimaki normalizatuan aurkeztuko dira, agindu honen 20.4 artikuluan xedatutakoaren araberako sarbidearekin.

3.– En el Anexo I, se detallan los datos que deberán contener las solicitudes. Los datos se aportarán en el formulario normalizado de la sede electrónica, accediendo según lo estipulado en el artículo 20.4 de esta Orden.

4.– Eskabidearekin batera, behar denean, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dira:

4.– Junto con la solicitud, se adjuntarán, en su caso, los siguientes documentos:

a) Eskabidean administrazio publiko eskudunen aurrean egiaztapena zuzenean lortzeari uko egiten zaionean bakarrik:

a) Únicamente cuando en la solicitud conste la oposición para obtener directamente la acreditación ante las administraciones públicas competentes:

– Dagokion administrazio-erregistroan eratu eta inskribatu izanaren egiaztagiriaren kopia.

– Copia de la certificación que acredite la constitución e inscripción en el correspondiente registro administrativo.

– Zerga-betebeharrak egunean izatearen egiaztagiria.

– Copia de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

– Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen egiaztagiria.

– Copia de estar al corriente de las obligaciones ante la Seguridad Social.

b) Entitateak proiektua hobeto azaltzeko garrantzitsutzat jotzen duen beste edozein dokumentazio.

b) Cualquier otra documentación que la entidad considere importante para un mayor conocimiento del proyecto.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 8.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

1.– El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOPV.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoa erabilita (agindu honen 20. artikuluan adierazia).

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, citado en el artículo 20.

3.– Eskabidea aurkezten duen pertsonak ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu behar du bere burua:

3.– La persona que presente la solicitud debe identificarse mediante un certificado electrónico:

a) Entitatearen ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu, ez du beste egiaztagiririk behar.

a) Si utiliza el certificado electrónico de la entidad, no necesita ninguna otra acreditación.

b) Pertsona fisikoen ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu, 20.2 artikuluan aipatutako ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatuta dagoela egiaztatu beharko du.

b) Si utiliza el certificado electrónico de persona física, será necesario que acredite la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos citado en el artículo 20.2.

4.– Entitate eskatzaileak eskabidea eta gainerako dokumentazioa aurkezteko hizkuntza ofiziala aukeratu behar ditu. Prozesu osoan erabiliko da eskatzaileak hautatutako hizkuntza, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

4.– La entidad solicitante debe elegir el idioma oficial para presentar la solicitud y el resto de documentación. Este idioma se mantendrá durante todo el procedimiento, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Eskabidean datuak falta badira, edo behar den agiriren bat, administrazioak hamar eguneko epea emango dio entitate eskatzaileari akatsa zuzentzeko edo behar diren agiriak aurkezteko. Halaber, adieraziko dio, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko duela. Administrazioak eskabide horiei buruzko berariazko ebazpen bat eman eta jakinarazi beharko du, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68.1 eta 21. artikuluetan.

Si en la solicitud presentada faltasen datos o alguna otra documentación necesaria, la Administración requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Asimismo, le indicará que, si no lo hiciera, considerará que ha desistido de su solicitud. La Administración quedará obligada a dictar resolución expresa sobre tales solicitudes, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1, con relación al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Datuak eta eskakizunak egiaztatzea.

Artículo 10.– Acreditación de datos y requisitos.

Entitateak, eskaeraren bidez, aurka egin ahal izango dio organo kudeatzaileak dagokion administrazio publikoan entitatearen nortasun-datuak kontsultatu edo biltzeari, eta, halaber, eskakizunak betetzen diren egiaztatzeari. Horrelakoetan, entitateak ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez. Eskabideak gutxienez honako hauei buruzko erantzukizunpeko adierazpenak jasotzen ditu:

A través de su solicitud, la entidad podrá oponerse a que el órgano gestor consulte o recabe, ante la administración pública correspondiente, sus datos de identidad y verifique el cumplimiento de los requisitos. En dicho caso, la entidad estará obligada a presentar la documentación acreditativa. La solicitud incorpora declaraciones responsables sobre, al menos, los siguientes extremos:

1.– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean edukitzea.

1.– Estar al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

2.– 38/2003 Legearen 13.2 artikuluak ezarritako gainerako ezein egoeratan ez egotea.

2.– No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003.

3.– Eskatuta edo emanda izatea, edo ez, helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuk, edozein administrazio publikotatik edo ente publiko edo pribatutatik edo Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko organismoetatik. Eskatu eta jaso bada, kopurua adierazi behar da.

3.– Tener o no solicitadas o concedidas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad por parte de otras administraciones públicas o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Y concretar la cantidad en caso afirmativo.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedura batean sartuta egotea, edo ez egotea. Erantzuna baiezkoa bada, prozedura identifikatzea.

4.– Encontrarse o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador en fase de tramitación, que, esté relacionado con subvenciones de la misma naturaleza y concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sus organismos autónomos. Identificar el procedimiento o procedimientos en caso afirmativo.

Organo kudeatzaileak egoki deritzen egiaztapen guztiak ahal izango ditu prozedura legezkoa dela bermatzeko. Nolanahi ere, laguntzak eman aurretik eta ordainketa bakoitza egin aurretik, egiaztapen egokia egingo da.

El órgano gestor podrá efectuar todas las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la legalidad del procedimiento. En todo caso, se hará la comprobación adecuada antes de la concesión de las ayudas y de cada uno de sus pagos.

Erantzukizunpeko adierazpen bateko datu, adierazpen edo dokumenturen batean funtsezko zehaztasunik eza, faltsukeria edo omisioren bat hautematen bada, entitate eskatzaileak ezin izango du prozeduran jarraitu egitate horien berri jakiten den unetik aurrera. Gainera, bestelako erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatu ahal izango dira.

Si se detecta alguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, la entidad solicitante no podrá continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Además, se podrán exigir otro tipo de responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Halaber, egoera horren berri ematen duen Administrazio Publikoaren ebazpenak ezar dezake entitate interesdunak dirulaguntza itzuli behar izatea –hala balegokio– eta xede bereko beste prozedura batera aurkeztu ezin ahal izatea denbora-tarte jakin batez; hori guztia, aplikatu beharreko arauetan ezarritakoaren arabera.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la entidad interesada de reintegro si fuera el caso, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas de aplicación.

11. artikulua.– Eskabideak balioesteko irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Jarraian, balioespen-irizpideak zehaztuko ditugu, zein bere haztapenarekin, eta horiek erabiliko dira eskabideen lehentasun-ordena ezartzeko.

1.– Se establecen a continuación los criterios de valoración, con su ponderación correspondiente, que permitirán establecer un orden de preferencia entre las diferentes solicitudes:

a) Proiektuaren justifikazioa, zer egoerari erantzun nahi zaion (deskribapena), zer faktoreren gainean eragin nahi den: 14 puntu, gehienez.

a) Justificación del proyecto, descripción de la situación a la que se pretende dar respuesta, factores sobre los que se pretende incidir: hasta 14 puntos.

b) Proiektuaren bidez zer helburu zehatz lortu nahi diren: 14 puntu, gehienez.

b) Objetivos específicos que se pretende alcanzar con el proyecto: hasta 14 puntos.

1) Helburu egingarriak: 7 puntu gehienez.

1) Objetivos factibles: hasta 7 puntos.

2) Erabiliko dituzten bitarteko egokiak: 7 puntu, gehienez.

2) Medios adecuados que se van a utilizar: hasta 7 puntos.

c) Aurreikusi den proiektu-garapenaren deskribapena: 20 puntu, gehienez.

c) Descripción del desarrollo previsto del proyecto: hasta 20 puntos.

1) Jardueren eremua: 7 puntu, gehienez.

1) Ámbito de las actividades: hasta 7 puntos.

a) EAE: 7 puntu.

a) CAPV: 7 puntos.

b) Lurralde historikoa: 5 puntu.

b) Territorio histórico: 5 puntos.

c) Eskualdea: 4 puntu.

c) Comarca: 4 puntos.

d) Udalerria/auzoa: 3 puntu.

d) Municipio/barrio: 3 puntos.

2) Faseen, lan-egutegiaren eta zereginen deskribapena: 8 puntu, gehienez.

2) Descripción de las fases, calendario de trabajo y tareas: hasta 8 puntos.

a) Proiektuaren faseen deskribapena: 2 puntu, gehienez.

a) Descripción de las fases del proyecto: hasta 2 puntos.

b) Proiektuaren lan-egutegiaren deskribapena: 4 puntu, gehienez.

b) Descripción del calendario de trabajo del proyecto: hasta 4 puntos.

c) Proiektuaren zereginen deskribapena: 2 puntu, gehienez.

c) Descripción de las tareas del proyecto: hasta 2 puntos.

3) Giza baliabideak eta bitarteko materialak: 5 puntu, gehienez.

3) Recursos humanos y materiales: hasta 5 puntos.

d) Proiektuaren ebaluazio aurreikusia: 7 puntu, gehienez.

d) Evaluación prevista del proyecto: hasta 7 puntos.

1) Jardueraren onuradunak adinaren eta sexuaren arabera zehazten ditu: 3 puntu, gehienez.

1) Especifica por edad y sexo a las personas beneficiarias de la actividad: hasta 3 puntos.

2) Proiektuaren jarraipen- eta inpaktu-adierazleak zehazten ditu: 2 puntu, gehienez.

2) Especifica indicadores de seguimiento e impacto del proyecto: hasta 2 puntos

3) Onuradunen gogobetetzeari buruzko adierazleak zehazten ditu: 2 puntu, gehienez.

3) Especifica indicadores de satisfacción de las personas beneficiarias: hasta 2 puntos

e) Proiektuan berdintasun-ikuspegia kontuan hartzea: 25 puntu, gehienez.

e) Consideración de la perspectiva de equidad en el proyecto: hasta 25 puntos.

1) Gaixoaldiko genero-desberdintasunetan arreta jartzea: 8 puntu, gehienez.

1) Atención a las desigualdades de género en el proceso de la enfermedad: hasta 8 puntos.

2) Proiektuari onura ateratzeko aukerak handitzeko estrategiak, edozein direla ere bizilekua, adina, desgaitasun funtzionala, hizkuntza edo kalteberatasun sozialeko egoera: 8 puntu, gehienez.

2) Estrategias para aumentar las oportunidades de beneficiarse del proyecto, con independencia de aspectos como el lugar de residencia, edad, diversidad funcional, idioma o situaciones de vulnerabilidad social: hasta 8 puntos.

3) Gaixotasunen bat dutenek edo haien senideek parte hartzea proiektua diseinatzen, abian jartzen eta ebaluatzen: 9 puntu, gehienez.

3) Implicación de las personas afectadas o familiares en el diseño, puesta en marcha y evaluación del proyecto: hasta 9 puntos.

f) Proiektuaren jarduerak beste elkarte edo entitate batzuekin elkarlanean egitea, elkarren arteko laguntza eta boluntariotza sustatzeko: 15 puntu, gehienez.

f) Realización de las actividades del proyecto en colaboración con otras asociaciones o entidades de otros ámbitos, como forma de incentivar la ayuda mutua y el voluntariado: hasta 15 puntos.

1) Gaixoen beste elkarte batzuekin koordinatzea: 8 puntu, gehienez.

1) Coordinación con otras asociaciones de personas enfermas: hasta 8 puntos.

2) Europar Batasuneko beste entitate batzuekin koordinatzea: 7 puntu, gehienez.

2) Coordinación con otras entidades del ámbito comunitario: hasta 7 puntos.

g) Proiektua bat etortzea eremu sanitario eta/edo soziosanitarioan abian diren beste jarduera eta politika publiko batzuekin: 5 puntu, gehienez.

g) Concordancia del proyecto con actuaciones y políticas públicas en curso en el ámbito sanitario y/o sociosanitario: hasta 5 puntos.

2.– Gehienez 100 puntu eskuratu ahal izango dira, eta, gutxienez, 50 puntu. 50 puntu baino gutxiago lortzen duten proiektuek ez dute dirulaguntzarik jasoko. Halaber, a), b) eta c) apartatuetan adierazitako puntuazioaren erdia gutxienez lortzen duten proiektuek bakarrik jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak.

2.– Se establece una puntuación máxima de 100 puntos y una mínima de 50 puntos por debajo de la cual no podrá subvencionarse ningún proyecto. Asimismo, solo podrán ser subvencionados aquellos proyectos que obtengan como mínimo la mitad de la puntuación en cada uno de los apartados a), b) y c).

12. artikulua.– Eskabideen balorazioa eta dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 12.– Valoración de las solicitudes y procedimiento de concesión de las subvenciones.

1.– Eskabideak baloratuko dituen Balorazio Batzordea honako hauek osatuko dute:

1.– La Comisión de Valoración que valorará las solicitudes estará compuesta por:

– Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria (Itziar Larizgoitia Jauregui), batzordeburu gisa.

– La Directora de Salud Pública y Adicciones (Itziar Larizgoitia Jauregui) que actuará como Presidenta de la comisión.

– Osasun Saileko lurralde-ordezkaritzetan Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariorde kargua duten pertsonak (Joseba Bidaurrazaga Van-Dierdonck, Elena Albisua Cortazar, Juan Carlos Fernández Crespo).

– Las personas que ostentan el cargo de subdirector o subdirectora de Salud Pública y Adicciones en las delegaciones territoriales del Departamento de Salud (Joseba Bidaurrazaga Van-Dierdonck, Elena Albisua Cortazar, Juan Carlos Fernández Crespo).

2.– Kide anitzeko organoko idazkari-lanak egingo ditu batzordeburuak batzordekideen artean izendatutako pertsonak.

2.– La Secretaría del órgano colegiado será desempeñada por la persona que la presidencia designe de entre las personas componentes de la comisión.

3.– Garaiz eta egoki aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta balioetsiko ditu eskaerak Balorazio Batzordeak.

3.– La Comisión de Valoración valorará todas las solicitudes en base a la documentación aportada en tiempo y forma.

4.– Balorazio Batzordeak zehaztuko du, proiektu bakoitzerako, lortutako puntuazioa eta diruz lagundu daitekeen zenbatekoa.

4.– La Comisión de Valoración determinará, para cada proyecto, la puntuación obtenida y la cuantía subvencionable.

5.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak, laguntzak kudeatzen dituen organoa den aldetik, edo Balorazio Batzordeak behar beste informazio eta dokumentazio osagarri eskatu ahal izango diete elkarte eskatzaileei, aurkeztutako proiektua edo jarduera hobeto ulertzeko, betiere.

5.– La Dirección de Salud Pública y Adicciones, en cuanto a órgano gestor de las ayudas, o la Comisión de Valoración podrán requerir a las asociaciones solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime necesaria para comprender mejor el proyecto presentado.

6.– Dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Diruz lagundutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionaleko sistema bat aplikatuko da: balorazio-fasean lortzen den puntuazioaren arabera banatuko da 3. artikuluan zehaztutako zuzkidura ekonomiko osoa. Horretarako, lortutako puntu bakoitzari balio ekonomiko bat esleituko zaio, eta formula honen bidez kalkulatuko da:

6.– El procedimiento para conceder las subvenciones será el concurso. Para determinar el importe de la ayuda que corresponda a cada uno de los proyectos subvencionados, se aplicará un sistema de reparto proporcional, en virtud del cual la dotación económica global, señalada en el artículo 3, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida en la fase de valoración. Para ello, a cada punto obtenido se le asignará un valor económico que se calcula con la siguiente fórmula:

VP = DP/PT

VP = DP/PT

VP = Puntu bakoitzari esleitutako balio ekonomikoa.

VP = Valor económico asignado a cada punto.

DP= Deialdiaren aurrekontu-zuzkidura.

DP = Dotación presupuestaria de la convocatoria.

PT = Dirulaguntza merezi duten proiektu guztiei emandako puntuazioaren batura.

PT = Suma de la puntuación otorgada a todos los proyectos merecedores de subvención.

Hasierako banaketa egiteko, balorazio-fasean lortutako puntuak puntu bakoitzari esleitutako balio ekonomikoarekin (VP) biderkatuko dira.

El reparto inicial se realiza multiplicando los puntos obtenidos en la fase de valoración por el valor económico asignado a cada punto (VP).

Hasierako banaketan esleitzen den zenbatekoak 6. artikuluan ezarritako mugaren bat gainditzen badu, muga hori aplikatuko da, eta soberakina balioespen-fasean lortutako puntuazioarekiko modu proportzionalean banatuko da, muga horiek gainditzen ez dituzten proiektuen artean. Birbanaketa hori egingo da banaketa baten ondoren mugaren bat gainditzen bada, edo hautatutako eskabide guztiak gehieneko zenbatekoen arabera ordaintzen diren arte.

En el caso de que en el reparto inicial la cuantía asignada supere alguno de los límites establecidos en el artículo 6, se aplicará dicho límite y el montante excedente se repartirá, de forma proporcional a la puntuación obtenida en la fase de valoración, entre los proyectos subvencionados que no superen dichos límites. Esta operación de redistribución se repetirá siempre que tras un reparto se supere alguno de los límites establecidos o hasta llegar al importe máximo de todas las solicitudes subvencionadas.

Banaketan, gainditu egiten bada elkarte batentzat ezarritako muga, zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, diruz lagundutako proiektu bakoitzean lortutako puntuazioarekiko.

En el supuesto de que en el reparto se supere el límite establecido para una asociación, la reducción de la cuantía se aplicará de forma proporcional a la puntuación obtenida en cada proyecto subvencionado.

7.– Proiektuen ebaluazio konparatua egin eta dagozkion zenbatekoak zehaztu ondoren, Balorazio Batzordeak ebazpen bat proposatuko dio Osasuneko sailburuordeari. Ebazpen horretan, entitate onuradunak eta proposatutako zenbatekoak adieraziko dira, finantzatu beharreko proiektuen arabera banakatuta, bai eta, hala badagokio, onuradun-izaera ukatu zaien entitateak eta ukatzeko arrazoiak ere.

7.– Tras efectuar la evaluación comparada de los proyectos y determinar las cuantías correspondientes, la Comisión de Valoración, propondrá al Viceconsejero de Salud una resolución en la que se indiquen entidades beneficiarias y los importes propuestos desglosados por proyectos objeto de financiación, y en su caso, la de las entidades que propone denegar y motivos de denegación.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Resolución, recursos, plazo para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Osasuneko sailburuordeari dagokio laguntzen deialdia ebaztea, Balorazio Batzordeak proposatuta.

1.– Corresponde al Viceconsejero de Salud la resolución de la convocatoria de ayudas, a propuesta de la Comisión de Valoración.

2.– Ebazpenean zehaztuko da eskatutako dirulaguntzak eman edo ukatu diren. Eman direnetan, elkarteen identitatea eta horietako bakoitzari esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko dira. Ematen ez direnetan, ordea, zergatia azaldu beharko da.

2.– La Resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas. En el caso de las concesiones, indicará la identidad de las asociaciones y el importe de la subvención asignada a cada una de ellas. En el caso de las denegadas, recogerá los motivos de la denegación.

3.– Ebazpena emateko eta interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Gehieneko epea igarota, ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntza eskabidea ezetsi zaiela ulertu beharko dute entitate interesdunek, 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden. Si transcurre dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades podrán entender desestimada su solicitud según lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015.

4.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta jakinaraziko zaie interesdunei.

4.– La Resolución será notificada a las entidades interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osasuneko sailburuari hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoa betez.

5.– La resolución no pone fin a la vía administrativa; por tanto, se podrá presentar un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

6.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak elkarte onuradunei esleitu, eta, hala badagokio, ordaindu aurretik, amaituta egon behar dute Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek eta administrazio horren mendeko zuzenbide pribatuko ente publikoek emandako antzeko dirulaguntzen esparruan hasita dauden eta oraindik izapidetzen ari diren itzultze- edo zehatze-prozedurek.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las asociaciones beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado dependientes de la citada Administración General, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 14.– Justificación de la subvención.

1.– Entitate onuradunek beren proiektuak egin izana justifikatu beharko dute.

1.– Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de sus proyectos.

2.– II. eranskinean, justifikazioek jaso beharko dituzten datuak zehazten dira.

2.– En el Anexo II se detallan los datos que deberán contener las justificaciones.

3.– Justifikazioarekin batera, honako hau aurkeztuko da:

3.– Junto con la justificación, se adjuntará:

a) Eskatutako zenbatekotik eman den dirulaguntzaren zenbateko osoaren gastua justifikatzen duten fakturen edo bestelako ordainketa-egiaztagirien kopia sinplea. Egiaztagiri horiek entitatearen arduradunaren sinadura izan beharko dute, eta benetakotasunaren erantzukizunpeko adierazpena erantsiko zaie.

a) Copia simple de facturas u otras acreditaciones de pago que justifiquen el gasto del importe total de la cantidad solicitada objeto de subvención. Estas acreditaciones llevarán la firma de la persona representante de la entidad e irán acompañadas de una declaración responsable de su autenticidad.

b) Proiektuan boluntarioek lan egitea justifikatzeko, boluntario bakoitzaren ziurtagiriaren kopia bat aurkeztu behar da. Entitatearen legezko ordezkariak izenpetuta egongo da, datu hauek jasota: boluntarioaren datuak (izen-abizenak eta NANa); ordu kopurua; orduko kostua; guztizko zenbatekoa eta boluntarioaren sinadura.

b) Para justificar del trabajo del personal voluntario en el desarrollo del proyecto, se debe presentar una copia de certificado por cada persona voluntaria. Esta copia de certificado debe estar firmada por la persona representante legal de la entidad y deben constar los siguientes detalles: datos de la persona voluntaria (nombre, apellidos y DNI), el número de horas, el coste por hora, el importe total y la firma de la persona voluntaria.

Boluntarioak balioztatzeko, elkartearen inguruko pertsonek ordainsaririk jaso gabe egindako lanaren zenbatespen ekonomikoa egingo da. Zenbateko hori elkartearen ekarpen propioa justifikatzeko baino ez da hartuko aintzat, eta orduko 20 euroko gehieneko muga izango du.

Valorar al personal voluntario consiste en cuantificar económicamente el trabajo realizado por personas del entorno de la asociación sin recibir remuneración alguna. Esta cuantía se considerará únicamente para justificar la aportación propia de la asociación, y se establece un límite máximo de 20 euros por hora.

c) Jarduerarekin zerikusia duten agiri publikoak, hala nola egunkari-zatiak edo proiektuko funtsen kontura egin, kopiatu eta zabaldutako ikasmateriala. Agiri horiek horretarako esteka elektronikoen bidez ere egiazta daitezke.

c) Documentación de carácter público relacionada con la actividad, tales como recortes de prensa o material elaborado y divulgado con cargo a los fondos del proyecto. Esta documentación se puede acreditar también mediante los enlaces electrónicos correspondientes.

d) Osasun Sailaren babesa jaso dela adierazi izana egiaztatzen duen dokumentazioa (17.10 artikuluaren arabera).

d) Documentación que acredite haber incluido una mención al patrocinio del Departamento de Salud en los supuestos contemplados en el artículo 17.10.

e) Hala badagokio, proiektuaren funtsekin antolatutako tailer eta ikastaroetara joan izanaren laburpena: pertsona kopurua adierazi behar da, eta, hala badagokio, datuak adinaren eta sexuaren arabera bereizita aurkeztuko dira.

e) En su caso, resumen de la asistencia a los talleres y cursos organizados con los fondos del proyecto: debe indicarse el número de personas y, si procede, se presentarán los datos diferenciados por edad y sexo.

4.– Emandako laguntzarekin ordaindutako gastuek dirulaguntza jaso duen proiektua gauzatzean sortutakoak izan behar dute. Honako gastu hauek dirulaguntzaren kargura behar bezala justifikatutzat joko dira:

4.– Los gastos realizados con cargo a la ayuda concedida deberán estar vinculados a la ejecución del proyecto subvencionado. Se considerarán válidamente justificados con cargo a la ayuda los siguientes gastos:

a) Entitate onuradunaren izenean igorritako fakturaren bidez justifikatutakoak. Faktura guztiak 2022an egindakoak izango dira.

a) Los justificados mediante factura emitida a nombre de la entidad beneficiaria. Toda factura deberá estar expedida en 2022.

b) Banku-zordunketako ordainketa-agirien bidez justifikatutakoak (finantza-entitateek egiten dituzte, eta faktura bati dagozkion datuak izaten dituzte, zenbakia eta seriea izan ezik).

b) Los justificados mediante certificación o documentos de cargo por adeudamiento bancario que, expedidos por entidades financieras, contienen los datos propios de una factura a excepción del número y serie.

c) Lan-kontratudun langileei dagozkien gastuetan, soldaten ordainagirien bidez justifikatutakoak (ordainagiriek eredu ofizialen eta Gizarte Segurantzako kotizazioko aldizkari ofizialen araberakoak izan behar dute).

c) Para los gastos correspondientes al personal laboral, los justificados mediante recibos de salarios ajustados al modelo oficial y boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social.

d) Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden noizbehinkako lanetan, enpresariak edo profesionalak ez diren pertsona fisikoek egiten dituztenean, gastua justifikatzeko, entitate onuradunak idatzi bat egingo du, eta haren ordezkariak sinatuko du. Idatzi horrek, gutxienez, honako hauek jaso behar ditu: ordezkariaren, elkartearen eta hartzailearen izen-abizenak edo izen soziala, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbidea; eragiketaren deskribapena eta guztizko zenbatekoa; idatziaren jaulkipen-data; «hartu dut» eta pertsona hartzailearen sinadura, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren atxikipena.

d) En el caso de trabajos esporádicos exentos del IVA y realizados por personas físicas que no tengan la condición de empresarias o profesionales, la justificación se realizará mediante escrito firmado por el o la representante de la entidad beneficiaria emisora del mismo. Dicho escrito deberá contener, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio de dicho o dicha representante, de la asociación y de la persona destinataria; descripción de la operación y su importe total; fecha de emisión del escrito; «recibí» y firma de la persona destinataria, y la correspondiente retención por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

e) Boluntarioen kasuan, haien aseguruaren bidez justifikatutako gastuak. Boluntarioen aseguruak bi kontingentzia estali beharko ditu: istripuak eta erantzukizun zibila. Erantzukizun zibilaren kasuan, gutxienez 300.506,05 euroko kapital aseguratua izan behar du istripu eta aseguru-urte bakoitzeko, polizari atxikitako boluntario bakoitzarentzat.

e) En el caso del voluntariado, los gastos justificados mediante el seguro de las personas. El seguro del voluntariado deberá cubrir dos contingencias: los accidentes y la responsabilidad civil. En el caso de esta última, debe contemplar un capital asegurado mínimo de 300.506,05 euros por siniestro y anualidad de seguro para cada persona adherida a la póliza.

Boluntarioen asegurua diruz lagundu ahal izateko, entitate aseguratzaileak egindako egiaztagiri bat adierazi behar da justifikazioan. Egiaztagiri horretan, datu hauek agertu behar dute, gutxienez: antolakundeak bere boluntarioentzat kontratatutako aseguru-polizen estaldurak, aseguruan sartzen den pertsona kopurua eta polizaren guztizko zenbatekoa.

Para poder subvencionar el seguro de personas voluntarias, se hará referencia en la justificación a la certificación expedida por la entidad aseguradora, donde se acrediten, como mínimo, los datos sobre las coberturas de las pólizas de seguros contratadas por la organización a favor de sus voluntarios y voluntarias, el número de personas aseguradas y la cuantía total de la póliza.

5.– Dirulaguntza jaso aurretik eginiko gastuak ordaindu ahal izango dira jasotako dirulaguntzarekin, baldin eta gastu horiek dirulaguntza jaso duten jardueretan sartzen diren ekintza eta kontzeptuen kostu errealak badira eta 2022. urtean sortutakoak badira.

5.– Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida, gastos que se hayan generado con anterioridad a su concesión, siempre que se refieran a costes reales de las actividades y conceptos incluidos en las actuaciones subvencionadas y que dichos gastos se hayan producido dentro del año 2022.

6.– Dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioa bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko da, 20 artikuluan azaltzen den moduan.

6.– La documentación requerida para justificar la subvención deberá presentarse por medios electrónicos, tal y como se describe en el artículo 20.

7.– Dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2023ko martxoaren 1a da.

7.– El plazo máximo para presentar dicha documentación será el 1 de marzo de 2023.

15. artikulua.– Justifikazio-akatsak zuzentzea.

Artículo 15-– Subsanación de los defectos de la justificación.

Justifikazio-dokumentazioan akatsen bat edo ez-egiteren bat ikusten bada, entitateari eskatuko zaio akatsa zuzentzeko edo eskatutako dokumentazioa aurkezteko hamar egun balioduneko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Si en la documentación presentada para la justificación se observa algún defecto u omisión, se pedirá a la entidad para que, subsane la falta o presente la documentación requerida, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación.

Eskatutakoa adierazitako epean zuzentzen ez bada, agindu honen 21. artikuluan aurreikusitako ondorioak aplikatuko dira.

Si lo requerido no se corrige en el plazo indicado, se aplicarán los efectos previstos en el artículo 21 de esta Orden.

16. artikulua.– Dirulaguntzen ordainketa.

Artículo 16.– Pago de las ayudas.

1.– Dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las ayudas se pagarán de la siguiente manera:

a) % 70: laguntza ematea onartzen den unean, ebazpena onartu eta argitaratu ondoren, eta laguntza espresuki edo isilbidez onartu ondoren, 17.1 artikuluan ezarritako epean.

a) Un 70 % en el momento de la concesión, una vez publicada la resolución y aceptada la ayuda expresa o tácitamente, en el plazo dispuesto en el artículo 17.1.

b) Gainerako % 30a, proiektua egin izana eta izandako gastua justifikatu eta gero, 14. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

b) El 30 % restante después de justificar la realización y el gasto total del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.

2.– Edozein ordainketa egin baino lehen, entitateak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela egiaztatuko da, baita dirulaguntzen arloko itzulketa-prozeduretatik eratorritako zor guztiak ordaindu dituela ere.

2.– Antes de todo pago se verificará que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que ha abonado cualquier deuda derivada de un procedimiento de reintegro en materia de subvenciones.

17. artikulua.– Elkarte onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las asociaciones beneficiarias.

Indarrean dagoen araudiak adierazitako beste batzuk alde batera utzi gabe, entitate onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente, las entidades beneficiarias quedan obligadas a:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Entitate onuradunek dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote hamar egun balioduneko epean esleipen-ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la subvención en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPV de la resolución de adjudicación, se entenderá que queda aceptada.

2.– Hirugarren interesdunaren datuei alta emateko Eusko Jaurlaritzaren inprimakia, edo, hala dagokionean, hirugarrenaren datuak aldatzeko eskaera inprimakia bete beharko dute, salbu eta aurretik Eusko Jaurlaritzan aurkeztu badira inprimakiok. Behar den inprimakia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

2.– Rellenar el impreso de Alta de datos de tercero interesado del Gobierno Vasco o, en su caso, el impreso Solicitud de modificación de los datos de tercero, salvo que los impresos hayan sido entregados con anterioridad al Gobierno Vasco. El impreso correspondiente está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Jasotako laguntza guztia diruz lagundutako proiektua gauzatzeko erabiltzea.

3.– Destinar la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución del proyecto para el que se ha concedido la subvención.

4.– Aldaketaren bat izan bada dirulaguntzak ematerakoan eskatu eta kontuan hartu den betekizunen batean, horren berri idatziz eman beharko diote organo kudeatzaileari, aldaketa gertatu eta 5 egun balioduneko epean gehienez ere.

4.– Comunicar por escrito al órgano gestor, la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se produzca dicha circunstancia.

5.– Helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideren bat lortu bada beste edozein administrazio edo ente publiko nahiz pribaturen baten aldetik, horren berri ematea organo kudeatzaileari, hori gertatu eta bost egun balioduneko epean gehienez ere.

5.– Comunicar al órgano gestor la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se produzca dicha circunstancia.

6.– Diruz lagundutako proiektua gauzatzeko baldintzak eta eskakizunak bete direla justifikatzea.

6.– Justificar que se han cumplido los requisitos y condiciones, así como la ejecución del proyecto objeto de la subvención.

7.– Osasun Sailarekin lankidetzan aritzea egiaztatzeko, ikuskatzeko, jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko prozeduretan, eta Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jarduketen mende jartzea.

7.– Colaborar con el Departamento de Salud en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento, evaluación y control de dichas actividades, y someterse a las actuaciones de control que corresponden a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco.

8.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea laguntzen zertarakoa kontrolatzeko eskatu duten informazio guztia.

8.– Facilitar la información que soliciten la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que estas entidades controlen el destino de las ayudas.

9.– Jasotako funtsak zertan erabili diren frogatzen duten agiriak 5 urtez gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatu eta kontrolatu ahal izateko.

9.– Conservar durante 5 años los documentos justificativos de la utilización de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, ya que pueden ser objeto de comprobación y control.

10.– Publizitatean edo egiten diren dokumentuetan Osasun Sailaren babesari buruzko aipamen bat sartzea. Aipamen hori, Sailak gainbegiratu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde-nortasunaren eskuliburuan xedatutakoaren arabera txertatuko da. Eskuliburua hemen dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/erakunde-ikurrak-eta-nortasuna/web01-s1ezaleh/eu/

10.– Incluir una mención al patrocinio del Departamento de Salud en la publicidad o en los documentos que se elaboren. Esta mención se insertará, previa supervisión del Departamento, según lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco disponible en: https://www.euskadi.eus/manual-identidad

11.– Euskadi Aktiboa plataforman, baliabide komunitario gisa ikusaraztea elkartea, bai eta urtebetetik gorako jarraitutasuna duten jarduerak ere. Plataformarako sarbidea egoitza elektroniko honetan dago: https://www.euskadi.eus/informazioa/euskadi-aktiboa-auzolanean-osasuna-zabaltzen/web01-a2osabiz/eu/

11.– Visibilizar en la plataforma Euskadi Aktiboa la asociación como recurso comunitario, y las actuaciones derivadas que tengan una continuidad superior a un año como actividades. El acceso a la plataforma se encuentra en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus/informacion/euskadi-aktiboa-/web01-a2osabiz/es/

18. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 18.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Entitate bati laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira. Horretarako, Osasuneko sailburuordeak aldaketa-ebazpen bat emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko, eta honako irizpide eta muga hauek aplikatuko dira:

La resolución de concesión de la ayuda a una entidad podrá ser modificada si se alteran las condiciones tenidas en cuenta para dicha concesión. Para ello el Viceconsejero de Salud dictará una resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, y se aplicarán los siguientes criterios y límites:

a) Gastuen justifikazioan aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoarekiko aldea % 25ekoa edo txikiagoa bada eta hasieran aurreikusitako helburu guztiak bete badira, dirulaguntzaren zenbatekoa proportzio berean murriztuko da.

a) Cuando en la justificación de los gastos se produzca una desviación inferior o igual al 25 % del presupuesto total del proyecto presentado y siempre que se hayan cumplido todos los objetivos previstos inicialmente, la cuantía de la subvención se reducirá en la misma proporción.

b) Aurkeztutako aurrekontuarekiko aldea % 25etik gorakoa bada, dirulaguntza-eskubidea galduko da.

b) Una desviación superior al 25 % respecto al presupuesto total del proyecto presentado dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención.

Bi kasutan, sobera jaso dituzten zenbatekoak itzultzera behartuta egongo dira elkarte onuradunak, 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En ambos casos, las asociaciones beneficiarias quedan obligadas a devolver los importes percibidos en exceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.

19. artikulua.– Diruz lagundutako jardueraren jarraipena.

Artículo 19.– Seguimiento de la actividad subvencionada.

Osasun Sailak egoki deritzen gainbegiratze, ikuskapen eta egiaztapenak egingo ditu, xedapen honetan ezarritako arauak betetzen direla bermatzeko. Era berean, edonoiz eman ahal izango die erabilera publikoa laguntza hauen bidez finantzatutako programa eta jardueren edukiari eta emaitzei.

El Departamento de Salud realizará las supervisiones, inspecciones y comprobaciones que considere necesarias para asegurar que se cumplen las normas recogidas en esta disposición. Asimismo, en todo momento podrá hacer uso público del contenido y de los resultados de los programas y actividades financiados mediante estas ayudas.

20. artikulua.–- Izapidetze elektronikoa.

Artículo 20.– Tramitación electrónica.

1.– Interesa duten entitateek soilik bitarteko elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte prozedura honen izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando exclusivamente medios electrónicos.

2.– Ahalordeen erregistro elektronikoari buruzko informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

2.– La información sobre el registro electrónico de apoderamientos está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Elkarteak sinadura elektroniko aitortuko sistemen bidez identifikatuko dira. Identifikazio elektronikoa egiteko onartutako baliabideak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

3.– Las asociaciones se identificarán a través de sistemas de firma electrónica reconocida. En la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están disponibles los medios de identificación electrónica admitidos: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Laguntzak izapidetzeko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak, ereduak, eskaera-inprimakiak eta izapidetze elektronikorako zuzeneko sarbidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/bizi-kalitatea/web01-tramite/eu/

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las ayudas, las declaraciones responsables, los modelos, el formulario de solicitud y el acceso directo a la tramitación electrónica están disponibles en la siguiente sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0088708

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak eta izapideen jarraipena bide elektronikoen bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atala erabilita: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, así como el seguimiento de la tramitación, se deberán realizar por medios electrónicos a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

1.– Betebeharrak betetzen ez dituen entitate onuradunak eman dioten laguntza jasotzeko eskubidea galduko du. Eskubide hori galdu delako adierazpenak berekin dakar jasotako zenbatekoak gehi dirulaguntza-arloan aplikatzeko den berandutze-interesa (ordainketaren egunetik itzulketa-ebazpena eman den datara artekoa) Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra.

1.– La entidad beneficiaria que incumpla sus obligaciones perderá su derecho a recibir la ayuda concedida. La declaración de la pérdida del derecho supone la obligación de devolver a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más el interés de demora aplicable en materia de subvenciones devengado desde el momento del pago hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro.

2.– Agindu honen 17. artikuluan adierazten den edozein betebehar bete ezean, jasotako laguntza itzuli beharko da. Artikulu horretan aurreikusi gabeko gaietan, aplikatzekoak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 eta 53.2 artikuluetan xedatzen diren itzulketa-arrazoiak, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan aipatzen diren arrazoiak ere. Azken artikulu hori Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 91., 92. eta 93. artikuluen bidez garatzen da, eta erregelamendu hori uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen.

2.– Dará lugar a reintegro el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 17 de esta Orden. En lo no previsto en dicho artículo, se aplicarán las causas de reintegro dispuestas tanto en el artículo 53.1 y 53.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, como en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado mediante los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3.– Agindu honen 5. artikuluan xedatzen denaren arabera, halaber, jasotako laguntza itzuli beharko da emandako laguntzaren zenbatekoak –bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin batera– diruz lagundutako proiektuaren kostua gainditzen duenean. Kasu horretan, soberako kostua soilik itzuli beharko da, gehi dagokion berandutze-interesa.

3.– Según lo establecido en el artículo 5 de esta Orden, también deberán reintegrarse las cantidades percibidas si el importe de la ayuda entregada (aisladamente o junto con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos) supera el coste del proyecto subvencionado. En este caso, el reintegro se limitará al exceso obtenido sobre el citado coste, más el interés de demora correspondiente.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren 18. artikuluko baldintzak aldatuz gero, laguntzaren parte bat itzuli beharko da; betiere, baldintzak guztiz bete ez arren, nabarmen bete badira, eta egiaztatzen badu bere konpromisoak betetzen irmo ahalegindu dela. Baldintzetan egindako aldaketak ez dira inola ere onartuko, jarduera deialdiaren 1. artikuluan adierazitako xedearekin bat ez etortzea eragiten badute, ez eta proiektuaren beraren xedea bete gabe geratzen bada ere.

4.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención, señaladas en el artículo 18, producirá un reintegro parcial, si el cumplimiento de las condiciones se aproxima de modo significativo al cumplimiento total y la entidad acredita una actuación inequívoca de cumplir sus compromisos. En ningún caso, la alteración podrá llegar a que la actividad realizada pierda su relación con el objeto de la convocatoria, señalado en el artículo 1, ni deje incumplido el objeto del propio proyecto.

Halakorik gertatuz gero, laguntza aldatzeko ebazpenean finkatutako zenbatekoaren soberakina itzuli beharko da. Ebazpen hori deialdiaren 11. artikuluan aipatzen diren eskabideak baloratzeko irizpideei jarraituz bideratuko da.

En este supuesto, se deberá reintegrar la cantidad recibida en exceso sobre el importe fijado la en la resolución de modificación de la ayuda, la cual se habrá guiado por los criterios de valoración de solicitudes contenidos en el artículo 11 de la convocatoria.

5.– Osasuneko sailburuordearen bitartez hasi eta burutuko da itzulketa-prozedura, behar diren izapide prozesalak egin eta gero. Prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera izapidetuko da. Horren bidez arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermea eta itzulketak, eta kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileen betekizunak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen dira.

5.– El procedimiento de reintegro se iniciará y resolverá por el Viceconsejero de Salud, tras los trámites procesales oportunos. El procedimiento se tramitará con arreglo al Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y establece los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

6.– Itzultzen diren diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

6.– Las cantidades reintegradas se considerarán ingresos públicos, a todos los efectos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen bidez iragarritako deialdia eta hura garatzeko jarduketak honako xedapen hauen mende egongo dira: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean oinarrizko araudi gisa ezarritakoaren mende eta Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren mende. Aplikatzekoa zaie, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapituluan ezarritakoa.

La convocatoria anunciada por esta Orden y las actuaciones para su desarrollo estarán sometidas a lo regulado con carácter de normativa básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley general de subvenciones. Asimismo, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Prozedura Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren arabera izapidetuko da.

El procedimiento se tramitará conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta, beraren aurka, elkarte interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira aipatu epeak.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, las asociaciones interesadas podrán interponer un recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes o directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses. Ambos plazos comienzan a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2022.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común