Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2022ko ekainaren 17a, ostirala

N.º 117, viernes 17 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2730
2730

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dirulaguntza-deialdia egiten zaie Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak irakasten dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, 2022-2023 ikasturtean irakasleak prestatzeko jarduerak egin ditzaten.

ORDEN de 24 de mayo de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones a los centros docentes privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional, para la realización de actividades de formación del profesorado durante el curso 2022-2023.

Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuak Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari esleitzen dizkion egitekoen artean dago Lanbide-heziketako irakasleentzako etengabeko prestakuntza-planak diseinatu eta aplikatzea, eta kontuan hartuko dira eguneratzea eta espezializatzea ere.

El Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación asigna a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, entre otras, la función de diseñar, aplicar y realizar planes de formación permanente del profesorado de formación profesional, con extensión tanto a la actualización como a la especialización del mismo.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 31. artikuluan ezartzen denez, lanbide-heziketan berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzeko, beharrezkoa izango da irakasleek prestakuntza jasotzea ikasgelan ikaskuntza-metodologia aktibo berriak ikasteko eta garatzeko, bai eta berariazko eduki profesionaletan ere, irakasle horiek ingurune konplexuetan dituzten gaitasunak hobetzera bideratuta. Aurreko paragrafoan ezarritako ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren arloan eskumena duen sailak irakasleak prestatzeko programak ezarriko ditu, eta lehentasuna emango dio aurreko paragrafoan zehaztutako arloetara bideratutako prestakuntzari, bai eta teknologikoki oso aurreratuta dauden inguruneei erantzun ahal izateko ekintzak sustatzeari ere.

La Ley 4/2018 de 28 de junio de Formación Profesional del País Vasco, establece en su artículo 31 que el impulso de la innovación y la mejora continua en la formación profesional requerirá la formación del profesorado en el aprendizaje y desarrollo de nuevas metodologías activas de aprendizaje en el aula, así como en contenidos profesionales específicos, dirigida a mejorar las competencias de dicho profesorado en entornos complejos. A los efectos establecidos en el párrafo anterior, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco establecerá programas de formación del profesorado, dando prioridad a la formación destinada a los campos definidos en el párrafo anterior, así como a fomentar acciones dirigidas para poder responder a entornos tecnológicamente muy avanzados.

Lanbide Heziketako irakasleen etengabeko prestakuntza planek, alde batetik, prestakuntza-proposamenak aurkeztu behar dituzte non Lanbide Heziketak funtzionamendu egokia izan dezan beharrezkoak diren irakasleen konpetentziak bermatzen diren, eta, bestetik, nahikoa bide ireki behar ditu prestakuntza errazteko, irakasleek beraiek irakaskuntzan jardunez sentitu eta formulatutako eskabideen arabera. Ikastetxeko Irakasleen Prestakuntza Planak irakasleen prestakuntza-beharrak izan behar ditu abiapuntu, kontuan hartuta ikastetxearen plan estrategikoaren lehentasunezko helburuak eta jarduerak, prestakuntza-eskaintza eta eskaintza horren xede diren pertsonen ezaugarriak. Behar horiek detektatzeak, sistematizatuak eta irakasleen parte-hartzearekin gauzatuak, Lanbide Heziketako Irakasleen Prestakuntza Planean landu beharreko prestakuntza-ekintzak zein diren erakusten du. Ekintza horiek lehenetsi eta programatu behar dira, ikastetxearen helburuen eta antolamenduaren arabera. Lehentasun eta programazio horretatik ondorioztatuko da irakasleen prestakuntza-ekintzen urteko plangintza, eta, beraz, dirulaguntza-deialdi honetan zuzkidura ekonomikoa eskatzen zaien prestakuntza-ekintzek ikastetxeak 2022-2023 ikasturterako egiten duen urteko plangintzaren barruan egon behar dute.

Los planes de formación permanente del profesorado de formación profesional, por una parte, han de presentar propuestas de formación para garantizar la competencia del profesorado para el buen funcionamiento de la Formación Profesional, y por otra, deben abrir cauces suficientes para facilitar la formación de acuerdo a las demandas sentidas y formuladas por el propio profesorado en ejercicio de la docencia. Dicho Plan debe partir de las necesidades de formación del profesorado vinculado al Centro teniendo en cuenta los objetivos y actuaciones prioritarias del plan estratégico de centro, su pronóstico de oferta formativa, y adecuación al mercado laboral y las características de las personas a las que se dirige dicha oferta. La detección de estas necesidades, sistematizada y realizada con la participación del profesorado, identifica las acciones formativas que se han de abordar en el Plan de Formación del Profesorado de Formación Profesional, que han de ser priorizadas y programadas en función de los objetivos y la organización del Centro. De esta priorización y programación se derivará la planificación anual de las acciones de formación del profesorado y, por tanto, las acciones formativas para las que se solicite dotación económica en esta convocatoria de subvenciones han de estar ubicadas en la planificación anual que el Centro realice para el curso 2022-2023.

Lanbide Heziketako V. Euskal Planak sistemaren misio gisa ezartzen du giza garapen iraunkorrerantz aurrera egitea, giza talentua sustatuz, produkzio-ingurune berri batetik eratorritako erronkei aurre egiteko gaitasunak eta kualifikazioak txertatuz, eta Lanbide Heziketaren finkapena bermatuz, laugarren industria-iraultzan, digitalizazioan, konektibitatean, garapen jasangarrian, ezagutzaren kudeaketan eta 4.0 balioetan oinarrituta, arrakastaz erantzuteko gure herriaren lan-, ekonomia-, zientzia- eta kultura-eraldaketei.

El V Plan Vasco de Formación Profesional establece como misión del sistema avanzar hacia un desarrollo humano sostenible, impulsando el talento humano a través de la incorporación de competencias y cualificaciones que hagan frente a los retos derivados de un nuevo entorno productivo, asegurando la consolidación de la Formación Profesional sobre la base de la 4.ª revolución industrial, la digitalización, la conectividad, el desarrollo sostenible, la gestión del conocimiento y los valores 4.0, para responder con éxito a las transformaciones laborales, económicas, científicas y culturales de nuestra sociedad.

Egoera horrek eskatzen du lanbide-heziketako ikastetxeak osatzen dituzten pertsonen gaikuntza prestakuntza aurreratu, moderno, disruptibo, zehatz eta pertsonalizatuaren bidez gauzatu behar dela, haien gaitasun teknikoak eta trebetasun pedagogikoak maila zorrotzenetan mantenduko direla bermatzeko, eta 4.0 industriaren eta garapen berrien munduan sortzen diren premietarako erantzun azkar eta malguak garatzeko gai izateko ezinbesteko zereginarekin.

Este escenario, exige que la capacitación de las personas que integran los centros de formación profesional deba llevarse a cabo mediante una formación avanzada, moderna, disruptiva, precisa y personalizada, que garantice que tanto sus competencias técnicas como sus destrezas pedagógicas se mantengan en los niveles más exigentes, y con la ineludible tarea de ser capaces de desarrollar respuestas rápidas y flexibles para las necesidades que surjan en el mundo de la industria 4.0 y los nuevos desarrollos tecnológicos.

Esparru horretan, 2022-2023 ikasturtean, emango zaie lehentasuna digitalizazio eta jasangarritasun arloekin zerikusia duten jarduerei. Era berean, prestakuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan elkarlaneko metodologia aktiboak aplikatzeko prestakuntza bultzatuko da, baita Steam kultura ere, eta prozesu horietan teknologia aurreratuak erabiltzea, eta edozein espezialitatetako irakasleen artean ekintzailetzaren kultura, sortzeko gaitasuna, berrikuntza eta pentsaera konstruktiboa indartzen duten neurriak. Baita ere bultzatuko dira irakaskuntzan genero-ikuspegia sartzeko jarduerak. Horrenbestez, eskabideen konkurrentzia baloratzerakoan Lanbide Heziketako irakasleek arlo horietan dituzten gaitasunak hobetzen laguntzeko jarduerak haztapen handiagoa izango dute.

En este marco de actuación, para el curso académico 2022-2023, se impulsarán prioritariamente las actividades de formación enfocadas en los ámbitos de digitalización y sostenibilidad. También se impulsarán, en relación con la impartición de programas de especialización profesional, la orientación profesional, la aplicación de metodologías activo-colaborativas en los procesos de formación y aprendizaje, así como la cultura STEAM, la utilización de tecnologías avanzadas en dichos procesos y aquellas acciones que refuercen la cultura del emprendizaje en el profesorado de cualquier especialidad, así como la capacidad creativa, la innovación y el pensamiento constructivo. Asimismo, serán prioritarias las actividades encaminadas a incorporar la perspectiva de género. Por tanto, las acciones formativas que contribuyan a la mejora de las competencias del profesorado de Formación Profesional en alguna de estas materias tendrán una ponderación mayor al valorar la concurrencia de solicitudes.

Horregatik guztiagatik, hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DEIALDIAREN XEDEA ETA BALDINTZAK
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Lanbide Heziketako erdiko edo goiko mailako prestakuntza-zikloak ematen dituzten irakasleak 2022-2023 ikasturtean itunpeko ikastetxe pribatuetan prestatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzak lehiaketa bidez ematea arautzea.

Es objeto de la presente Orden regular la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurso, para la realización de actividades de formación del profesorado de ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional, durante el curso 2022-23, en centros privados concertados.

2. artikulua.– Prestakuntza-jardueren esparru orokorra.

Artículo 2.– Marco general de las actividades de formación.

1.– Ikastetxe bakoitzeko Lanbide Heziketako irakasleak prestatzeko planak finkatzen dituen beharren araberakoak izango dira deialdi honen barruko prestakuntza-jarduerak eta ikastetxeak lehentasunezkotzat jotako helburu eta jarduerei lotuta egongo dira.

1.– Las actividades de formación objeto de la presente convocatoria derivarán de la detección de necesidades de formación del Plan de Formación del Profesorado de Formación Profesional y estarán vinculadas a los objetivos y actuaciones reconocidas como prioritarias por el centro.

2.– Ikastetxe bakoitzeko Zuzendaritza arduratuko da aukeratzeaz Lanbide Heziketako irakasleak prestatzeko planaren barruko zer jarduera aurkeztuko dituen ikastetxeak deialdi honen bitartez finantzatzeko.

2.– La selección del conjunto de las actividades de formación del Plan de Formación del Profesorado de Formación Profesional que se presentarán para su financiación a la presente convocatoria corresponde a la Dirección del centro.

3. artikulua.– Prestakuntza-jardueretarako baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de las actividades de formación.

1.– Ikastetxe bakoitzeko Lanbide Heziketako irakasleen lana hobetzen eta horiek alde profesionaletik garatzen lagunduko dute prestakuntza-jarduerek, eta ikastetxe bakoitzak 2022-2023 ikasturtean eskaintzen duen prestakuntzarekin lotuta egongo dira.

1.– Las actividades de formación han de contribuir a mejorar la práctica docente del profesorado de Formación Profesional del centro y a su desarrollo profesional y han de estar vinculadas a la oferta formativa del centro para el curso 2022-2023.

2.– Prestakuntza-jardueretan parte hartzen dutenak irakasle izango dira diruz lagundutako ikastetxean. Era berean, baldintza hauetakoren bat betetzen duten ikastetxeek prestakuntza-jarduera komunak (ikastetxe-artekoak) egin ahal izango dituzte:

2.– Los asistentes a las actividades formativas serán docentes del centro subvencionado. Así mismo, podrán realizar actividades formativas compartidas (intercentros) aquellos centros que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Lurralde Historiko bereko ikastetxeak izatea.

a) Ser centros de un mismo territorio histórico.

b) Lanbide-arlo bereko prestakuntza-zikloak ematen duten ikastetxeak izatea.

b) Ser centros con ciclos formativos de la misma familia profesional.

c) Ikastetxeek proposatutako prestakuntza-jarduerak zeharkakoak izatea.

c) Ser centros cuyas actividades formativas propuestas sean transversales.

3.– Eskabidearen ikastetxe titularra izango da prestakuntza-jarduera horiek gauzatzeaz eta justifikatzeaz arduratuko den bakarra.

3.– El centro titular de la solicitud será el único responsable de la ejecución y justificación de dichas actividades formativas.

4.– Prestakuntza-jardueretan, arau orokor gisa, gutxienez 8 irakaslek parte hartu behar dute. Ikastetxe batean kopuru horretara iristen ez badira, ikastetxe-arteko jarduera moduan aurkeztu beharko da.

4.– En las actividades de formación han de participar al menos 8 docentes como norma general. Si en un solo centro no se alcanza este número, deberá presentarse como actividad intercentros.

Jarduera gehienez ere lurraldeko bi ikastetxetan ezarrita dagoen prestakuntza-ziklo bati badagokio, orduan soilik aukeratu ahal izango dira gutxienez 4 irakasleko jarduerak.

Solo en los casos en que la actividad corresponda a un ciclo formativo que esté implantado en no más de 2 centros en el territorio histórico, podrán seleccionarse actividades con un mínimo de 4 profesores o profesoras.

5.– Prestakuntza-jarduera bakoitza gutxienez 10 ordukoa izango da, eta gehienez 35ekoa. Prestakuntza-ordu horiek eta era sinkrono nahiz asinkronoan egin ahal izango dira:

5.– Cada actividad formativa tendrá una duración mínima de 10 horas y máxima de 35. Las horas de la formación podrán realizarse de forma síncrona o asíncrona:

Ordu sinkronoetan, prestakuntza emaileak eta parte-hartzaileek une berean egiten dute lan, eta formakuntza aurrez aurre nahiz online egin daiteke. Azken batean, irakasle eta ikasleek denbora errealean eta bi norabideetan elkarreragiten dute, eta materiala nahiz dokumentazioa partekatzeko aukera dute.

En las horas síncronas impartidor y participante en la formación trabajan en el mismo momento y la formación puede realizarse de manera presencial u online. En definitiva, docente y alumnado interactúan en tiempo real y de forma bidireccional y tienen la posibilidad de compartir material y documentación.

Ordu asinkronoetan, aldiz, formakuntza ematen duenaren eta formakuntza jasotzen duenaren arteko elkarreragina espazio eta une ezberdinetan gertatzen da.

En las horas asíncronas la interacción entre impartidor y participante en el curso se realiza en espacio y momentos distintos.

6.– Nahitaezkoa da prestakuntza-jarduerek dirulaguntzarik jaso ez izana deialdiaren aurreko ondo-ondoko bi ikasturteetan, ikastetxe berean eta titulu berarekin edo eduki berekin. Ez da uler-tuko titulu bera dutenik urte anitzeko (gehienez ere hiru urteko) prestakuntza-jarduera bateko mailek, ondo-ondoko zenbait ikasturtetan egiten badira.

6.– Las actividades formativas no han de haber obtenido subvención en los dos cursos inmediatamente anteriores a la convocatoria, en el mismo centro y con el mismo título o contenidos. No se considerará que tienen el mismo título, los diferentes niveles de una actividad formativa plurianual, hasta un máximo de 3, que se realicen en cursos escolares consecutivos.

Xedapen hau ez zaie aplikatuko dirulaguntza jaso duten baina gerora uko egin dieten ikastetxeei.

Esta previsión no se aplica a aquellos centros a los que se les ha concedido subvención, pero posteriormente hayan renunciado a ella.

7.– Ikastetxearen antolaketa-autonomiaren esparruan, irakasleen prestakuntza-jarduerak parte hartzen duten irakasleen eskola-ordutegiari eragiten ez dion ordutegian antolatuko dira.

7.– En el marco de autonomía de organización del centro, las actividades de formación del profesorado se organizarán en horario que no interfiera con el horario lectivo del profesorado participante.

4. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gehienezko kopurua zentro bakoitzeko.

Artículo 4.– Número máximo de actividades subvencionadas por centro.

Zentro bakoitzean diruz lagundu beharreko jarduerak gehienez ere zehaztuko dira zentro horrek ematen dituen heziketa-zikloen arabera, atal hauen arabera:

Se determinará un máximo de actividades a subvencionar en cada centro en función del número de ciclos formativos que dicho centro imparta, según los siguientes tramos:

11 heziketa-ziklo baino gutxiago 8 prestakuntza-jarduera.

Menos de 11 ciclos formativos 8 actividades formativas.

11-15 heziketa-ziklo 10 prestakuntza-jarduera.

De 11 a 15 ciclos formativos 10 actividades formativas.

16-20 heziketa-ziklo 12 prestakuntza-jarduera.

De 16 a 20 ciclos formativos 12 actividades formativas.

20 heziketa-ziklo baino gehiago 14 prestakuntza-jarduera.

Más de 20 ciclos formativos 14 actividades formativas.

Ikastetxe bakoitzak eskabide bakarra aurkeztuko du.

Cada centro presentará una única solicitud.

Kalkulu horretan ez dira kontuan hartuko ikastetxeen arteko jarduerak.

En este cómputo no se tendrán en cuenta las actividades intercentros.

Jarduera bererako bi talde osatzen direnean, bi prestakuntza-jardueratzat hartuko dira.

Cuando para una misma actividad se formen dos grupos, se computará como dos actividades formativas.

5. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 5.– Subcontratación.

Ikastetxeko irakasleei prestakuntza-jardueren irakaskuntza kasuan kasuko gaian adituak diren zentrotik kanpoko pertsonek egingo dute. Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, onuradunak diruz lagundutako jardueraren zenbateko osoa arte azpikontratatu ahal izango du.

La impartición de las actividades formativas al profesorado del centro la realizarán personas ajenas al centro expertas en la materia de que se trate. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario podrá subcontratar hasta la totalidad del importe de la actividad subvencionada.

6. artikulua.– Erakunde onuradunen baldintzak.

Artículo 6.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira EAEn Lanbide Heziketako erdi- edo goi-mailako prestakuntza-zikloak emateko baimen ofiziala duten itunpeko ikastetxe pribatu guztiak. Ikastetxe horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan xedatutakoa bete behar dute.

1.– Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden todos aquellos centros privados concertados autorizados oficialmente para impartir ciclos formativos de grado medio o superior de Formación Profesional en la CAPV, que cumplan lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Ikastetxe onuradunek egunean egon beharko dute zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin dituztenak betetzeari dagokionez. Era bereran, dirulaguntzen itzulketagatik eratorritako betebeharrak ordainduta eduki beharko dituzte. Baldintza horiek eskatzen dira bai onuradun izateko, bai emandako dirulaguntza likidatu arte onuradun izaten jarraitzeko, eta ordainketak egiten direnean egiaztatuko da betetzen direla.

2.– Los centros beneficiarios deberán estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Estos requisitos son exigidos tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y se verificará su cumplimiento en el momento de realizar los pagos.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateari buruzko betebeharra organo kudeatzaileak behar beste aldiz egiaztatuko du; horretarako, ez du erakunde eskatzaileen baimenik behar izango, betiere 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).

El requisito de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los centros solicitantes, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Nolanahi ere, erakunde eskatzaileek espresuki ukatu dezakete baimen hori, eta, hala eginez gero, ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako eran; errege-dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen da.

El centro beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento. En tal caso, deberá aportar la certificación correspondiente en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Erakunde eskatzaileek eskakizun hauek bete beharko dituzte deialdian parte hartzeko:

3.– Los centros solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos para tomar parte en esta convocatoria:

– Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko zehapenik ez izatea.

– No estar sancionada penal o administrativamente de modo que imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

– Sexu-diskriminazioagatik jasotako administrazio- edo zigor-arloko desgaikuntzarik ere ez izatea (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrena).

– No estar inhabilitada administrativa o penalmente por discriminación de sexo (Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).

– Nahitaezkoa izanez gero, indarrean dagoen berdintasun-plan bat izatea eta/edo sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri izana egiaztatzea, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera.

– En caso de obligatoriedad, tener un plan de igualdad vigente y/o acreditar haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación vigente.

– Diruz lagundu beharreko jarduerak ez du bereizkeriarik eragingo sexuagatik.

– La actividad a subvencionar no deberá ser discriminatoria por razón de sexo.

4.– Aurreko apartatuan adierazitako eskakizunez gain, erakundeak, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako hau egiaztatuko du:

4.– Además de los requisitos indicados en los apartados anteriores, el centro acreditará mediante una declaración responsable incluida en la solicitud que:

– Ez dela laguntzarik jasotzen ari administrazio publikoen edo erakunde pribatuen eskutik, xede eta helburu bererako.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Ezagutzen dituela Lanbide Heziketako heziketa-zikloak irakasteko baimena duten ikastetxeentzako prestakuntza-jardueretarako deialdiaren baldintzak.

– Conoce los términos de la convocatoria de Actividades de Formación para centros autorizados a impartir ciclos formativos de Formación Profesional.

– Dirulaguntza emateko exijitu eta kontuan hartutako baldintzetako batzuei eragiten dien edozein zirkunstantzia aldatuz gero, bere gain hartzen duela aldaketa hori Hezkuntza Saileko Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari jakinarazteko konpromisoa; baita, edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk helburu berbererako dirulaguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eman badituzte, hori jakinaraztekoa ere.

– Adquiere el compromiso de comunicar a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación la modificación de cualquier circunstancia que afecte a algunos de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Konpromisoa hartzen du prozesu hau arautzen duen aginduko 20. artikuluko 6. Betebeharrean zehaztutako asistentzia-kontrol dokumentuak ikastetxean 5 urtez gordetzeko. Eta baita dokumentu horiek Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzaren edo dokumentu horiek eska ditzaketen beste erakundeen esku jartzeko konpromisoa hartzen du, deialdiaren 20. artikuluko 7. Betebeharrak arautzen duenari jarraikiz.

– Adquiere el compromiso de custodiar y mantener en el centro durante 5 años todos los documentos empleados para la realización del control de asistencia, señalados en la 6.a obligación del artículo 20 de la orden que regula el proceso, y de ponerlos a disposición de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados o de los órganos que puedan requerirlos a través de dicha dirección, como regula la 7.a obligación del artículo 20 de la convocatoria.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ditu.

– Está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Ez dago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluan ezarritako ezein egoeratan.

– No se encuentra en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Indarrean dauden arauetan ezarritako betekizunak betetzen ditu.

– Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

– Eskabide honetan eta honi gehitutako dokumentuetan adierazitako datu guztiak egiazkoak dira.

– Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

7. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 7.– Dotación presupuestaria.

312.640,00 euro baliatuko dira agindu honen xede diren jarduerak diruz laguntzeko.

Se destinarán 312.640,00 euros a la subvención de las actividades objeto de la presente Orden.

8. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak eta dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa.

Artículo 8.– Gastos subvencionables y cuantía máxima de la subvención.

1.– Soil-soilik gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

1.– Se considerarán subvencionables exclusivamente los siguientes gastos:

– Ikastetxe eskatzailekoak izan gabe prestakuntzan aditu diren pertsonak edo erakundeak kontratatzearen ondoriozkoak.

– Los derivados de la contratación de personas expertas en formación ajenas al centro solicitante.

– Ezinbesteko materialak erostea eta prestakuntza-jardueren garapenetik zuzenean eratorritakoak.

– La compra de materiales imprescindibles y directamente derivados del desarrollo de las actividades de formación.

2.– Ezingo dira diruz lagundu aurreko zenbakian sartuta ez dauden gastuak; zehazki, honako hauek:

2.– No son subvencionables los gastos no incluidos en el número anterior y específicamente los siguientes:

– Ekipamenduen inbertsioa edo amortizazioa.

– Inversión o amortización de equipamientos.

– Inplikatutako langileen lekualdaketak.

– Desplazamientos del personal implicado.

– Ikastetxearen funtzionamendu-gastu arrunta.

– Gasto corriente de funcionamiento del centro.

– Lokalen kudeaketa- edo alokairu-gastuak.

– Gastos de gestión o alquiler de locales.

– Gauzatzearen ondoriozkoak diren beste batzuk: matrikulak ordaintzea, prestakuntzan aditu direnen egonaldiak.

– Otros derivados de la ejecución, como pago de matrículas, estancias de expertos en formación.

3.– Emandako dirulaguntza ezin izango da 110,00 euro baino gehiago izan prestakuntza-ordu bakoitzeko.

La ayuda concedida no podrá ser superior a 110,00 euros por hora de formación impartida.

9. artikulua.– Bateragarritasuna beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak ematea bateraezina izango da erakunde publiko edo pribatuen beste edozein dirulaguntzarekin, baldin eta xede bera badute; zehazki, hobekuntza-planei, curriculumari eta oinarrizko gaitasunen garapenari zuzenean lotutako prestakuntza-proiektuak eta hezkuntza-berriztapenerako proiektuak aurkezteko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak kudeatutako deialdiaren bidez diruz lagundutako jarduerak ezingo dira diruz lagundu.

La concesión de subvenciones reguladas en la presente Orden será incompatible con cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas que tuvieran el mismo objeto y, en concreto, no podrán subvencionarse aquellas actividades que hayan sido subvencionadas a través de la convocatoria, gestionada por la Dirección de Innovación Educativa, para la presentación de Proyectos de Formación y Proyectos de Innovación Educativa ligados directamente a los planes de mejora, al currículo y al desarrollo de las competencias básicas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKABIDEAK, AUKERAKETA ETA PROZEDURA
SOLICITUDES, SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Erakunde interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

1.– Las entidades interesadas solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos:

– Honako egoitza elektroniko honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak:

– Las especificaciones y los modelos para tramitar la solicitud están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio- eta sinadura elektronikoko bideak helbide honetan eskura daitezke:

– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

– Eskabidearen ondorengo izapideak helbide honen bidez egingo dira:

– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de la siguiente dirección:

– Ordezkari baten bitartez ere izapidetu ahal izango da elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honen bidez:

– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta agiriak. Aukeratutako hizkuntza bera erabiliko da prozedura osoan.

Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. El idioma elegido se utilizará a lo largo del procedimiento.

2.– Ikastetxe eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

2.– El centro solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

a) A Formularioa: Eskabidea. Bertan agertuko da jardueren zerrenda, lehentasun-ordenan eginda, eta formakuntza-ikastaroen oinarrizko informazioa jasoko du.

a) Formulario A: formulario de solicitud que incluye el listado de actividades de formación para las que se solicita subvención en el que se indicará su información básica.

b) Ikastetxearen Prestakuntza Plana.

b) Plan de Formación del Centro.

c) A1 eranskina: «Prestakuntza-jardueraren fitxa» eranskin normalizatua, proposatutako jarduera bakoitzeko.

c) Anexo A1: anexo de la «Ficha de la actividad de formación» por cada una de las actividades propuestas.

d) A2 eranskina: Ikastetxearen Prestakuntza Planarekin batera, A2 eranskin hau ere entregatuko da, balorazio-irizpideen arabera puntuatu ahal izateko.

d) Anexo A2: junto al Plan de Formación del Centro, este anexo A2 será entregado facultativamente, para que pueda ser puntuado conforme a los criterios de valoración.

e) A3 eranskina: «Klaustroaren akta» eranskina; bertan, berariaz jasoko da klaustroak prestakuntza-jardueren berri baduela, eta bere gain hartzen dituela jarduera horiek parte hartzaileengan izan ditzakeen ondorio pertsonalak eta ikastetxearen barne-antolamenduan izan ditzakeenak. Ikastetxe-arteko prestakuntzaren kasuan, ikastetxe bakoitzak eranskin bana aurkeztu beharko du.

e) Anexo A3: anexo que recoge el «Acta del claustro», en la que se haga constar expresamente que conoce las actividades de formación, y que asume las repercusiones que dichas actividades puedan tener, tanto personales para los y las participantes, como para la organización interna del centro. En el supuesto de formación intercentros, se presentará un anexo por centro participante.

f) A4 eranskina: Ikastetxe-arteko prestakuntza-jardueren kasuan, «Ordezkaritza ematea» eranskina.

f) Anexo A4: anexo que recoge el «Otorgamiento de representación» en el caso de las actividades formativas intercentros.

11. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epeak eta akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Plazo de presentación y subsanación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Dirulaguntzak lortzeko eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, edo eskabidearekin batera aurreko artikuluan zehaztutako dokumentazioa aurkezten ez bada, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko, edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, gainera, esango zaio aurrekoa egin ezean, eskabideari uko egiten diola ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren araberakoa izan beharko duen ebazpena eman ondoren.

2.– Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios. Si no lo hace así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Todo ello, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 12.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Hezkuntza Sailaren Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza izango da agindu honetan araututako laguntzen organo kudeatzailea.

El órgano gestor de las ayudas reguladas en la presente Orden será la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación.

13. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 13.– Comisión de evaluación.

Jardueren balorazioa, 15. artikuluan xedatutako irizpideen arabera, honako hauek kide izango dituen batzorde batek egingo du:

La valoración de las actividades, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 14, se llevará a cabo por una comisión compuesta por:

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria, Rikardo Lamadrid Intxaurraga, lehendakaria izango da.

1.– El director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Rikardo Lamadrid Intxaurraga, que ejercerá la presidencia.

2.– Lurralde-ordezkaritza bakoitzeko teknikari bat:

2.– Un técnico o una técnica de cada Delegación Territorial:

– Araba: Mikel Imaz Gorrotxategi.

– Araba/Álava: Mikel Imaz Gorrotxategi.

– Bizkaia: Mikel Etxebarria Grande.

– Bizkaia: Mikel Etxebarria Grande.

– Gipuzkoa: Edurne Ozaeta Usarralde.

– Gipuzkoa: Edurne Ozaeta Usarralde.

3.– Miriam Lasagabaster Herrarte, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako teknikaria, idazkari-lanetan jardungo duena; hitza eta botoa izango ditu.

3.– Miriam Lasagabaster Herrarte, técnica de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, que actuará como secretario, con voz y voto.

14. artikulua.– Balioespeneko irizpideak eta esleipen-prozedura.

Artículo 14.– Criterios de valoración y procedimiento de adjudicación.

1.– Prestakuntza-jarduerak banan-banan baloratuko dira, deialdi honetako betebeharrak betetzen direla egiaztatu ondoren, eta irizpide hauek kontuan hartuta:

1.– Las actividades de formación se valorarán de forma individualizada, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria, de acuerdo a los criterios siguientes:

a) Alderdi orokorrak (gehienez, 2 puntu).

a) Aspectos generales (hasta 2 puntos).

a.1.– Justifikazioa eta helburuak: prestakuntza-jardueraren helburuak zehatz-mehatz justifikatzen badira, zentroaren prestakuntza-planaren arabera: 0,4 puntu.

a.1.– Justificación y finalidades: si se justifican con precisión las finalidades de la actividad formativa en función del plan de formación del centro: 0,4 puntos.

a.2.– Helburuak: helburuak eskumenen garapen gisa zehaztuta badaude eta aurreko puntuan adierazitako helburuetarako egokiak badira: 0,3 puntu.

a.2.– Objetivos: si los objetivos están determinados como desarrollo de competencias y son adecuadas a las finalidades enunciadas en el punto anterior: 0,3 puntos.

a.3.– Edukiak eta jarduerak: irakasteko eta ikasteko prozesuaren objektuak eta formak zehaztasunez eta jardueraren helburuekin koherentziaz zerrendatzen badira: 0,3 puntu.

a.3.– Contenidos y actividades: si se enumeran los objetos y formas del proceso de enseñanza-aprendizaje con precisión y coherencia con los objetivos de la actividad: 0,3 puntos.

a.4.– Prestakuntza-ekintzaren ebaluazioa:

a.4.– Evaluación de la acción formativa:

Ebaluazio-tresnak adierazten badira (lanak, kontrolak, inkestak...): 0,5 puntu.

Si se indican los instrumentos de evaluación (trabajos, controles, encuestas...): (0,5 puntos).

Ebaluazio-irizpideak azaltzen badira: 0,5 puntu.

Si se explican los criterios de evaluación: (0,5 puntos).

b) Ikastetxeko Irakasleak Prestatzeko Plana (gehienez, 3 puntu).

b) Plan de Formación del Profesorado del Centro (hasta 3 puntos).

Prestakuntza-planak irakasleen prestakuntza-beharrak jaso behar ditu epe ertainean, ikastetxearen helburuen arabera lehenetsiak, eta urteko plangintzan sartuta egon behar dute.

El plan de formación debe recoger las necesidades formativas del profesorado a medio plazo, priorizadas en función de los objetivos del centro y estar incluido en la planificación anual.

b.1.– Prestakuntza-planak bi urteko iraupena badu (2021-2023 edo 2022-2024): puntu 1.

b.1.– Si el Plan de Formación tiene una duración bianual (2021-2023 o 2022-2024): 1 punto.

b.2.– Ikastetxeko Irakasleen Prestakuntza Planak zehazten du zer tresna eta irizpide erabiliko diren Planak ikastetxean duen eragina eta gauzatzea ebaluatzeko, puntu 1.

b.2.– Si el Plan de Formación del Profesorado del centro especifica que instrumentos y criterios se van a utilizar para evaluar la ejecución y el impacto del Plan en el centro: 1 punto.

b.3.– Prestakuntza-planak barne hartzen baditu, halaber, ikastetxeak hartu dituen behin-behineko irakasleentzako edo ordezko irakasleentzako prestakuntza-jarduerak, puntu 1.

b.3.– Si el Plan de Formación incluye acciones formativas iniciales diferenciadas para el profesorado interino o sustituto: 1 punto.

c) Lehentasunezko jarduerak (gehienez, 4 puntu):

c) Actividades Prioritarias (hasta 4 puntos).

c.1.– Prestakuntza eta ikaskuntza-prozesuetan teknologia aurreratuak erabiltzearekin zerikusia duten jarduerak. Jarduera horiek honako gai hauei buruzkoak izango dira: digitalizazioa (errealitate birtuala, errealitate areagotua, adimen artifiziala), konektibitatea, robotizazioa eta automatizazioa, zibersegurtasuna, datuen analisia eta jasangarritasuna (energia-efizientzia, ekonomia jasangarria, 4.0 osasuna, Biozientziak eta Bioteknologiak, etab.): 3 puntu.

c.1.– Actividades relacionadas con la utilización de tecnologías avanzadas en los procesos de formación y aprendizaje. Estas actividades versarán sobre digitalización, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc.), conectividad, robotización y automatización, ciberseguridad, análisis de datos y sobre sostenibilidad (eficiencia energética, economía sostenible, salud 4.0, Biociencias y Biotecnologías, etc.): 3 puntos.

c.2.– Lanbide-orientazioarekin zerikusia duten jarduerak: puntu 1.

c.2.– Actividades relacionadas con la orientación profesional: 1 punto.

c.3.– Prestakuntza eta ikaskuntzaren arloan elkarlanean aritzeko metodologia aktiboekin zerikusia duten jarduerak: puntu 1.

c.3.– Actividades relacionadas con metodologías activo-colaborativas en formación y aprendizaje: 1 punto.

c.4.– Lanbide-heziketaren ikaskuntza-mailetan STEAM kulturarekin zerikusia duten jarduerak: puntu 1.

c.4.– Actividades relacionadas con la cultura Steam en los diferentes niveles de Formación Profesional: 1 punto.

c.5.– Irakasleen artean sormena, berrikuntzarako gaitasuna eta pentsaera konstruktiborako gaitasuna indartzen duten jarduerak: puntu 1.

c.5.– Actividades para reforzar la capacidad creativa, innovadora y de pensamiento constructivo del profesorado: 1 punto.

c.6.– Irakaskuntzan genero-ikuspegia sartzeko, gizon eta emakumeen berdintasuna sustatzeko eta/edo genero-indarkeria desagerrarazteko jarduerak: puntu 1.

c.6.– Actividades encaminadas a incorporar la perspectiva de género en la actividad docente, impulsar la igualdad de mujeres y hombres y/o erradicar la violencia de género: 1 punto.

d) Honako egoera hauetakoren bat gertatuz gero (gehienez, 2 puntu):

d) En el caso de que se de alguna de las siguientes circunstancias (hasta 2 puntos):

d.1.– Ikastetxe-arteko prestakuntza-jarduerak: puntu 1.

d.1.– Actividades formativas intercentros: 1 punto.

d.2.– Ezarri berri den zikloa (zikloa ematen den lehen edo bigarren urtea): 0,5 puntu.

d.2.– Ciclo de nueva implantación (primer o segundo año de impartición del ciclo): 0,5 puntos.

d.3.– Ziklo berezia (ez badago lurralde historiko bereko bi ikastetxe baino gehiagotan ezarria): 0,5 puntu.

d.3.– Ciclo singular (ciclo implantado en no más de dos centros de un mismo territorio histórico): 0,5 puntos.

e) Euskaraz garatzekoak diren prestakuntza-jarduerak (2 puntu).

e) Actividades formativas a desarrollar en euskara (2 puntos).

f) Aurrekontua: aurkeztutako aurrekontuaren egokitasuna, orduko eta plazako kostu unitarioari dagokionez. Kostua zenbat eta handiagoa, puntuazioa txikiagoa (gehienez, 2 puntu).

f) Presupuesto: Adecuación del presupuesto presentado en cuanto a coste unitario por hora y plaza. A mayor coste menor puntuación (hasta 2 puntos).

2.– Prestakuntza-jarduerak baloratu ondoren, ordenatu egingo dira, 1. puntuko baremoaren arabera lortutako guztizko puntuazioa kontuan hartuta.

2.– Valoradas las actividades formativas solicitadas, estas se ordenarán con arreglo a la puntuación total obtenida, según el baremo recogido en el punto 1.

Emandako puntuazioan berdinketa gertatzen bada, honako lehentasun hau emango da:

En caso de empate en la puntuación otorgada, se dará la siguiente prioridad:

– Lehenik eta behin, artikulu honen 1.C) artikuluan puntuazio gehien duenari;

– En primer lugar, las actividades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.C del presente artículo;

– Bigarrenik, euskaraz egingo diren jarduerei (1.E);

– en segundo lugar, a las actividades que se vayan a realizar en euskera (1.E);

– Hirugarrenik, ikastetxe arteko jarduera denari (1.D).

– y en tercer lugar, a las actividades intercentros frente a las de centro (1.D).

3.– Puntuaziorik onena lortu duten prestakuntza-jarduerei soilik emango zaie dirulaguntza, deialdi honetara bideratutako aurrekontu-kredituak agortu arte.

3.– Se otorgarán ayudas económicas solo a aquellas actividades de formación que hayan obtenido mejor puntuación, hasta agotar los créditos presupuestarios destinados a los efectos de esta convocatoria.

4.– Gutxienez 6 puntu lortzen dituzten prestakuntza-jarduerek jaso ahal izango dituzte laguntzak.

4.– Solo podrán ser objeto de concesión de ayudas aquellas actividades formativas que obtengan una puntuación mínima de 6 puntos.

15. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazpen-modua eta publizitate-prozedura.

Artículo 15.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Lanbide Heziketako sailburuordeak ebatziko du deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ematea edo, hala badagokio, ukatzea edo ez onartzea, horren arrazoiak zehaztuta, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak egindako proposamena ikusita.

1.– El Viceconsejero de Formación Profesional resolverá la concesión, o en su caso los motivos de denegación o inadmisión de las subvenciones previstas en esta convocatoria, a la vista de la propuesta elevada por el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

2.– Ebazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da.

2.– Esta resolución se notificará mediante su publicación en el Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

Ebazpena argitaratzeko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El plazo máximo para publicar la resolución es de seis meses desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpena argitaratzeaz gain, organo kudeatzaileak erakunde interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaliko dizkie, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dute izango, inola ere, egindako jakinarazpenaren balioa.

Además de la publicación, el órgano gestor remitirá a las entidades interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

3.– Epea amaitu eta erakunde interesdunari ebazpenik jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

3.– Si una vez transcurrido dicho plazo no se ha notificado ninguna resolución a la entidad interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada.

4.– Prozeduraren ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari. Aurkezteko epea hilabetekoa da egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Educación. El plazo para presentarlo es de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

16. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da: lehena, emandako laguntza osoaren % 36,06, laguntza onartu ondoren ordainduko da, 17.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Gainerako % 63,97a, berriz, justifikazioa 20. artikuluan adierazitako epean eta baldintzetan aurkeztu ondoren.

1.– El abono de la subvención se hará efectivo en dos plazos, el primero, cuyo importe será el 36,03 % del total concedido, se realizará una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 17.1. El pago del 63,97 % restante del importe de la subvención se realizará tras la presentación de la justificación en el plazo y condiciones que se indican en el artículo 20.

Dirulaguntzaren zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua. Halakorik gertatuz gero, gaindikin horren bateraezintasuna deklaratuko da, eta eman beharreko laguntza guztia murriztuko da, dagokion zenbatekoan.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada. Si esto se diera, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el total de la ayuda a conceder en la cuantía que corresponda.

2.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco.

Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da, helbide honetan:

Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección:

17. artikulua.– Dirulaguntza emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 17.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Nolanahi ere, dirulaguntza ematea eragin zuten baldintzen aldaketatzat hartuko da prestakuntza-ekintzetara joango direnen azken kopurua ez bada iristen hasierako eskabidean adierazitako parte-hartzaileen % 60ra.

1.– En todo caso se considerará modificación de las condiciones que dieron lugar a la subvención cuando el número final de asistentes a las acciones formativas no alcance el 60 % de participantes indicado en la solicitud inicial.

Horrek ebazpena aldatzea ekarriko du, betiere 3.4 artikuluan ezarritako gutxieneko 8 parte-hartzaile mantentzen badira.

Esto dará lugar a la modificación de la resolución siempre que se mantenga el número mínimo de 8 participantes que fija el artículo 3.4.

Portzentaje hori aplikatzearen ondorioz zenbaki hamartarra ateratzen bada, beherantz biribilduta lortzen den zenbaki osoa hartuko da.

En caso de que la aplicación del citado porcentaje resulte en un número decimal se aplicará un redondeo a la baja.

2.– Ikastaroa laburragoa bada dena delakoagatik, dirulaguntzaren zenbatekoa orduko eta plazako kostu proportzioan jaitsiko da. Betiere, ematen den ordu bakoitza 110 euroz hornituko da gehienez.

2.– En el caso de que, por cualquier motivo, la extensión del curso sufra una reducción, se disminuirá proporcionalmente el importe de la subvención según el coste/hora/plaza, manteniendo el límite máximo de 110 euros por hora impartida.

3.– Aurrekoa hala izanik ere, dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzeak, eta, hala egokituz gero, helburu bererako edozein diru-sarrera edo baliabide lortzeak, berekin ekarri ahal izango du ebazpena aldatzea, betiere haren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en su caso, la obtención de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad podrá dar lugar a la modificación de la resolución, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiarios de esta.

4.– Ondorio horietarako, Lanbide Heziketako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren kopurua doitu egingo da, edo, hala egokituz gero, jasotako gehiegizko diru-kopurua itzultzeko aginduko da.

4.– A estos efectos, el Viceconsejero de Formación Profesional dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

18. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 18.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Hauetakoren bat gertatuz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela eta, hala egokituz gero, jasotako zenbatekoa gehi dagokion interesa Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola deklaratuko da, betetzea eragotzi duten eta Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzan behar bezala justifikatu diren ezinbesteko kasuetan izan ezik:

1.– Se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe percibido más el interés que corresponda, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias, salvo circunstancias de fuerza mayor sobrevenida que hayan impedido su cumplimiento y sean debidamente justificadas ante Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados:

a) Ikastetxe onuradunak aurkeztutako azken memoriatik ondorioztatzea jarduerak ez dituela lortu diruz lagundutako proiektuan proposatutako gutxieneko helburuak,14.1 artikuluan oinarrituta.

a) Que de la memoria final presentada por el Centro beneficiario se deduzca que la actividad no ha alcanzado los objetivos valorados en el proyecto subvencionado, en base al artículo 14.1.

b) Agindu honetan eta hura garatzen duten ebazpenetan xedatutako edozein betebehar edo baldintza ez betetzea.

b) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones, requisitos o condiciones establecidas en esta Orden y en las resoluciones que la desarrollen.

c) Ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuen konturako dirulaguntzen onuradunen betebehar oro. Betebehar horiek azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan jasota daude.

c) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, recogidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre o en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Aldi berean, erakunde publiko edo pribatuen beste edozein dirulaguntza jaso izana.

d) Que se haya obtenido de forma concurrente cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas.

2.– Jasotako dirulaguntzaren itzulketa eta dagokion berandutza-korritua arau hauen arabera eskatuko da: Euskadiko Ogasun Orokorraren Printzipio Arautzaile Legearen 53. artikulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina), abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. titulua eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 42. artikulua.

2.– El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), por el Título II del Decreto 698/1991, de 17 diciembre y por el artículo 42 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IKASTETXE ONURADUNEN BETEBEHARRAK, JUSTIFIKAZIOA, JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA ZIURTAPENA
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS BENEFICIARIOS, JUSTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN.

19. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun diren ikastetxeek, nolanahi ere, honako betebehar hauek dituzte:

Los centros beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunek, esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamabost egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Diruz lagundutako prestakuntza-jarduerak sartzea ikastetxearen 2022-2023 ikasturterako urteko planean; jarduera horiek ere egongo dira ikastetxeak urte horretarako izango duen prestakuntza-planaren barruan.

2.– Incluir en el Plan Anual del Centro para el curso 2022-2023 las actividades formativas subvencionadas, que también formarán parte del Plan de Formación del Centro para ese curso.

3.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzen edozein aldaketa Hezkuntza Saileko Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari jakinarazteko konpromisoa hartzea, eta, hala badagokio, helburu bererako beste edozein diru-sarrera edo baliabide eskuratzeak ebazpena aldatzea ekar dezake, betiere dirulaguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

3.– Adquirir el compromiso de comunicar a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en su caso, la obtención de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad podrá dar lugar a la modificación de la resolución, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiarios de esta.

4.– Idatziz erregistratzea kasuan kasuko saioaren aktan (D3 eranskina) irakasle-taldeen prestakuntza-jardueren emaitzak. Azken akta itxia izango da, eta gerora ezin izango zaio ezer aldatu, errakuntzak edo aipatu gabeak izan ezik; edonola ere, aldaketak ondo justifikatu beharko dira agiri bidez. Behin betiko akta bakar bat aurkeztuko da prestakuntza-jarduera bakoitzeko, eta artikulu honen 5. puntuko dokumentuetan oinarrituta egongo da.

4.– Registrar por escrito, en el acta de la sesión correspondiente (anexo D3), los resultados de las actividades de formación de los grupos de docentes. El acta final tendrá carácter cerrado, no permitiéndose posteriores modificaciones de la misma, salvo error u omisión y, en todo caso, con la justificación documental adecuada. Se presentará una sola acta final por cada actividad formativa, y estará basada en los documentos señalados en el punto 5 de este artículo.

Azken aktak (D3 eranskina), A1 eranskineko parte-hartzaile guztiak hartuko ditu barne, dagokien partaidetza-ehunekoarekin .

El acta final (anexo D3) incluirá la totalidad de participantes incluidos en el anexo A1 con el porcentaje de participación que les corresponda.

5.– Formakuntza-saioetara bertaratutako pertsonen asistentzia kontrola honela egitea:

5.– Realizar el control de asistencia de las personas asistentes a las sesiones formativas de la siguiente manera:

a) Ordu sinkrono presentzialak: sinadura-kontrol orrien bidez (D4 eranskina).

a) Horas síncronas presenciales: se realizará mediante las hojas de control de firmas (Anexo D4).

b) Ordu sinkrono ez-presentzialak (online): hiru froga mota hauek guztiak jasoko dira:

b) Horas síncronas no presenciales (on-line): deberá recogerse todos y cada uno de estos tres tipos de evidencia:

1.– Prestakuntza-saio bakoitzari dagokion pantaila-irudi bat, parte-hartzaileak bertaratu direla adierazten duena.

1.– Una captura de pantalla correspondiente a cada sesión formativa en la que quede reflejada la asistencia de los asistentes.

2.– Formakuntza ematen duenaren adierazpena (D6 eranskina). Bertan saio ez presentzialen planifikazioa agertuko da, eta formakuntza-saio bakoitzean parte-hartzaile bakoitzaren bertaratzea adieraziko da (bai ala ez).

2.– La declaración del impartidor (anexo D6) que recoge la planificación de las sesiones no presenciales y el cumplimiento de la asistencia de cada persona a cada una de las sesiones (si o no).

3.– Erabilitako plataformak hala sortuko balitu, Pertsonak, datak eta konexio-denborak identifikatzen dituen plataformaren konexio-erregistroa.

3.– Y en el caso de que la plataforma empleada los generara, registro de conexiones de la plataforma que identifican las personas, las fechas y los tiempos de conexión.

c) Ordu asinkronoak: formakuntza ematen duenak zinpeko adierazpena egingo du (D5 eranskina).

c) Horas asíncronas: el formador o la formadora deberá realizar una declaración jurada (anexo D5).

6.– Zentroan 5 urtez zaintzea eta mantentzea bertaratze-kontrola egiteko erabilitako dokumentu guztiak, eta Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzaren edo zuzendaritza horren bidez eska ditzaketen organoen esku jartzea.

6.– Custodiar y mantener en el centro durante 5 años todos los documentos empleados para la realización del control de asistencia y ponerlos a disposición de la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados o de los órganos que puedan requerirlos a través de dicha dirección.

7.– Prestakuntza-jarduera bakoitzeko, koordinatzaile bat izendatuko da. Koordinatzaile horrek kudeatuko du ikastaroa. Horrek, besteak beste, zeregin hauek dakartza:

7.– Designar una persona coordinadora para cada una de las acciones formativas. Dicha persona será la responsable de la gestión del curso, lo cual implica, entre otras cosas:

a) Asistentzia kontrolatzeko erabilitako erregistro guztiak, artikuluko honetan zehaztutakoak.

a) Recogida de los registros empleados para el control de asistencia, señaladas en este artículo.

b) Azken akta prestatzea (D3 eranskina).

b) Elaboración del acta final (Anexo D3).

c) Era berean, amaierako ebaluazio-memoria egingo du (D2 eranskina). Txosten horretan, hasierako aurreikuspenaren gainean egindako aldaketa guztiak jasoko ditu.

c) Elaboración de la memoria final (Anexo D2), en la que se incluirán todas aquellas modificaciones que se hayan realizado con respecto a la previsión inicial.

8.– Emandako dirulaguntza justifikatzea 20. artikuluan jasotakoaren arabera.

8.– Justificar la subvención concedida de acuerdo a lo recogido en el artículo 20.

9.– Dirulaguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea.

9.– Utilizar la subvención para el fin concreto para el que ha sido concedida.

10.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan xedatutako gainerako betebehar guztiak betetzea; zehazki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, laguntzen xedea fiskalizatzeko dituzten funtzioetan jardunez, eskatzen duten edozein informazio ematea.

10.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

11.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotzen diren betebeharrak betetzea.

11.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12.– Diruz lagundutako proiektuen finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

12.– Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actividades subvencionadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 20.– Justificación de las subvenciones.

1.– Ikastetxe onuradunek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte diruz lagundutako prestakuntza-jarduerak amaitu ahala eta, nolanahi ere, 2023ko uztailaren 15a baino lehen, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta, helbidea erabiliz:

1.– Los centros beneficiarios deberán presentar a medida que se finalicen las acciones formativas subvencionadas, y, en cualquier caso, antes del 15 de julio de 2023 y a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta, la siguiente documentación:

a) Diruz lagundutako jarduera guztien memoria ekonomikoa (D1 eranskina). Memoria ekonomiko horretan jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua jasoko da, hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioarekin, zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordainketa-data, aurrekontuarekiko izandako desbideratzeak eta diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera batzuen xehetasuna, zenbatekoa eta jatorria adierazita. A formularioan eskatutakoen artean onartutakoekin hertsiki bat ez datozen gastuak justifikatuko dira ebaluazioaren amaierako memorian (D2 eranskina), gastu horiek eragin dituzten arrazoiak eta prestakuntza-jarduera behar bezala garatzeko behar diren arrazoiak azalduta.

a) Memoria económica de todas las actividades subvencionadas (Anexo D1). Esta memoria económica contendrá la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, desviaciones acaecidas respecto al presupuesto, así como el detalle de otros ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de importe y procedencia. Los gastos que no se correspondan estrictamente con los aprobados de entre los solicitados en el formulario A deberán justificarse las causas que los han motivado y la necesidad de los mismos para el buen desarrollo de la actividad formativa, en la memoria final de evaluación (Anexo D2).

b) Hartu-agirien, fakturen eta, legez onartuta egonda, emandako dirulaguntzari egotz dakiokeen beste edozein gastu-frogagiriren kopiak.

b) Copias de los recibos, facturas y cualquier otro justificante de gasto que, legalmente admitido, sea imputable a la subvención concedida.

c) Prestakuntza-jarduera bakoitzaren akta finala (D3 eranskina), behar bezala beteta eta zuzendariaren sinadurarekin.

c) Acta final de cada acción formativa (Anexo D3) correctamente cumplimentado y con la firma del director o directora del centro.

d) Amaierako ebaluazio-memoria: prestakuntza-jarduera bakoitzaren garapena eta hartan lortutako emaitzak jasoko ditu, kuantifikatuta eta aurreikusitako helburuekin alderatuta (D2 eranskina).

d) Memoria final de evaluación que recoja el desarrollo y los resultados obtenidos en cada acción formativa, que se expresará también de forma cuantitativa, en relación a los objetivos previstos (Anexo D2).

2.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak, ausaz, onuradun guztien % 20 hautatuko du. Onuradun horiek, egiazkotasuna kontrolatzeko, onuradunaren eskura jarri beharko dituzte emandako dirulaguntzaren zenbateko osoa estaltzen duten kontzeptuen jatorrizko gastuen egiaztagiriak eta/edo asistentzia-kontrola egiteko erabilitako dokumentu guztiak, 20. artikuluko seigarren betebeharrean adierazitakoak.

2.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados seleccionará aleatoriamente el 20 % del total de los beneficiarios que, a modo de control de veracidad, estarán obligados a poner a disposición de esta los justificantes de gasto originales por los conceptos objeto de la concesión que cubran el importe total de la subvención concedida y/o todos los documentos empleados para la realización del control de asistencia, señalados en el artículo 19.5.

21. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 21.– Seguimiento.

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak diruz lagundutako jardueren jarraipena egingo du, haiek egiten direla bermatzeko Hezkuntza Ikuskaritzaren bidez.

1.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados realizará un seguimiento de las actividades de formación subvencionadas, al objeto de garantizar la buena realización de las mismas, a través de la Inspección Educativa.

2.– Baldin eta, ikasturtean zehar, gorabeheraren bat gertatzen bada diruz lagundutako prestakuntza-jardueren garapenean, dagokion Ikuskaritzako Lurralde Burutzak, komeni bada, egoki irizten dion txostena bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari; hartara, Zuzendaritza horrek agindu hau betetzeko beharrezko diren neurriak hartuko ditu.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia relevante en el desarrollo de cualesquiera de las actividades de formación subvencionadas, en contra del adecuado cumplimiento de la presente Orden, la Jefatura Territorial de Inspección correspondiente remitirá a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados el informe que considere oportuno al objeto de que esta pueda tomar las medidas pertinentes.

22. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 22.– Evaluación.

Kasuan kasuko Lurralde Ordezkaritzako Lanbide Heziketako lurralde-unitateak, ikastetxeek bidalitako amaierako memoria eta bere ustez eskatu behar duen beste edozein datu edo txosten oinarri hartuta, honako dokumentazio hau bidaliko dio ikasturtea amaitutakoan Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari.

La Unidad Territorial de Formación Profesional de la Delegación Territorial correspondiente, en base a la memoria final remitida por los centros y a cualquier otro dato o informe que considere necesario recabar, enviará a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, al finalizar el curso, la siguiente documentación:

– Ikastetxeen zerrenda. Bertan, onartutako jardueretan aurreikusitako helburuak zenbateraino bete diren adieraziko da, eta, gutxieneko helburuak lortu ez badira, aipatu egingo da espresuki.

– Relación de centros, en la que se indicará el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las actividades aprobadas, y en el caso de que no se hayan alcanzado mínimamente los objetivos propuestos, se advertirá expresamente de esta circunstancia.

– Prestakuntza-jarduera bakoitzean parte hartzen dutenen azken zerrenda. Hartan, pertsona bakoitzak guztira egindako ordu-kopurua adieraziko da, bai eta kopuru hori zer bertaratze-ehuneko den prestakuntza-jarduerako ordu guztiak kontuan hartuta. Gainera, prestakuntza-jarduera nork koordinatu duen adieraziko da.

– Relación final de participantes en cada una de las actividades de formación. En ella se indicará el número total de horas realizadas por cada persona y el porcentaje de asistencia que representan respecto del total de horas previstas en la acción formativa. Se indicará además quién ha coordinado la actividad de formación.

23. artikulua.– Irakasleen parte-hartzearen ziurtapena.

Artículo 23.– Certificación de la participación del profesorado.

1.– Irakasleek prestakuntza-jarduera bakoitzean izandako parte-hartzea, ontzat eman bada amaierako ebaluazio-memoriaren arabera, ofizioz erregistratuko da Hezkuntza Sailak irakasleen berritze- eta prestatze-jarduerez daukan datu-basean, betiere 22. artikuluan aipatutako parte-hartzaile zerrenda oinarri hartuta.

1.– La participación del profesorado en cada actividad de formación que haya sido valorada positivamente de acuerdo con la memoria final de evaluación, será registrada de oficio en la base de datos de actividades de innovación y formación del profesorado del Departamento de Educación, siempre en función de la relación de participantes citada en el artículo 22.

2.– Prestakuntza-ekintza gainditu dela erregistratuko da, irakasleen parte-hartzea egiaztatzeko, betiere bertaratzeak prestakuntza-ekintzaren orduen % 80 gainditu badu.

2.– Se registrará como superada la acción formativa, a efectos de la certificación de la participación del profesorado, siempre y cuando la asistencia haya superado el 80 % de las horas de la acción formativa.

Gainera, prestakuntza-ekintza horretan ordu asinkronoak badaude egiaztatu beharko da lan pertsonal hori behar bezala egin dela.

Además, cuando dicha acción formativa incluya horas asíncronas, se deberá acreditar la realización satisfactoria de dicho trabajo personal.

Hori guztia 19. artikuluan aurreikusitako agirien bidez egiaztatuko da.

Todo ello se acreditará a través de la documentación prevista en el artículo 19.

3.– Hezkuntza Sailak irakasleen berritze- eta prestatze-jarduerez daukan datu-basea kontsultatu ahal izango dute interesdunek, indarrean dagoen legediaren arabera, eta bertatik Berritu eta Prestatzeko Jardueren Ziurtagiria lortu ahal izango dute.

3.– La base de datos de actividades de innovación y formación del profesorado del Departamento de Educación podrá ser consultada por los interesados e interesadas de acuerdo con la normativa vigente y a través de ella podrán obtener el Certificado de Actividades de Innovación y Formación.

24. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 24.– Protección de datos de carácter personal.

Datu pertsonalak tratatu eta «Dirulaguntzak entitate laguntzaileei eta lanbide heziketako ikastetxeei» izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones a entidades colaboradoras y centros de formación profesional.

Arduraduna: Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Departamento de Educación.

Xedea: dirulaguntzak tramitatzea eskatzaile edota interesdunen datuak jasoz. Entitate laguntzaileei dirulaguntzak.

Finalidad: tramitación de solicitudes de ayudas económicas con identificación de intervinientes y/o personas interesadas. Subvenciones a entidades colaboradoras.

Legitimazioa:

Legitimación:

1.– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

1.– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

2.– 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra.

2.– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– 1/1997 Legegintza dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

3.– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

1.– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

1.– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

2.– Ekonomia eta Ogasun Saila.

2.– Departamento de Economía y Hacienda.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean.

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web.

Araudia:

Normativa:

1.– Datuak Babesteko Araudi Orokorra.

1.– Reglamento General de Protección de Datos.

2.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

2.– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan araututako laguntzek ez dituzte betetzen EBren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluaren 1. paragrafoan ezarritako baldintza guztiak, eta, beraz, ez dira estatuaren laguntza, eta ez da beharrezkoa Europako Batzordeari jakinaraztea.

Las ayudas reguladas en esta Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, no siendo necesaria la comunicación/notificación a la Comisión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Deialdi honetan aurreikusi ez den guztirako, aplikagarria izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta laguntza eta dirulaguntza publikoak erregulatzen dituen araudia.

En todo lo no previsto por la presente Orden será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean. Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari, bi hilabeteko epean. Bi epeok agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la consejera el consejero de Educación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común