Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2022ko ekainaren 17a, ostirala

N.º 117, viernes 17 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2728
2728

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 30ekoa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena. Horren bidez, ardogintza-sektorean –Ardoinb 2021 programa– inbertsioak egiteko laguntza-neurriak jasotzeko aurkezturiko eskaerak ebatzi dira.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre del 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelven las solicitudes presentadas al efecto de acogerse a las medidas de apoyo a las inversiones en el sector vinícola, programa Ardoinb 2021.

Ikusi dira Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan aurkezturiko eskaerak, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko azaroaren 2ko Aginduaren bidez iragarritako de minimis laguntzen araubidean ardogintza-sektorean inbertsio-proiektuetarako laguntzak jasotzeko deialdian parte hartzeko xedearekin.

Vistas las solicitudes presentadas ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, al efecto de acogerse a la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis, convocadas por Orden de 2 de noviembre de 2021 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Kontuan hartu da aipaturiko eskaerei 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Erregelamenduan (EB) xedaturikoa ezarri behar zaiela, Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa.

Considerando que a dichas solicitudes les es de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Balorazio Batzordeak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako pertsona titularrari egindako ebazpen-proposamena ikusi da, deialdi-aginduaren bederatzigarren ebazpen-zatian ezartzen denaren arabera. Proposamen hori deialdi-aginduaren laugarren ebazpen-zatian ezarritakoari jarraikiz burutu da eta aipaturiko deialdi-aginduaren bederatzigarren ebazpen-zatiko 6. puntuan aipatzen den informazioa jasotzen du. Horrenbestez, hau

Vista la propuesta de resolución realizada a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias por la Comisión de Valoración, según lo establecido en el resuelvo noveno de la Orden de convocatoria. Esta propuesta ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en el Resuelvo cuarto de la Orden de convocatoria y contiene la información a que hace referencia el punto 6 del resuelvo noveno de la citada Orden de convocatoria.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean zerrendatzen diren eskabideak onartzea. Eranskin horretan, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren zenbatekoa eta zuzeneko laguntza gisa legokiokeen zenbatekoa zehazten dira. Zenbatekoa, guztira, 667.859,71 eurokoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatuko da.

Primero.– Aceptar las solicitudes presentadas que se relacionan en el Anexo I a la presente Resolución, especificándose en el citado anexo, el importe de la inversión subvencionable y la cantidad que correspondería como ayuda directa, siendo que la cuantía total asciende a 667.859,71 euros, financiada con cargo Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Ebazpen honen II. eranskinean zerrendaturiko eskatzaileei ardogintzaren sektorean inbertsioak egiteko laguntzak ukatzea, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko azaroaren 2ko Aginduan jasotakoa.

Segundo.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución, ayudas a las inversiones en el sector vinícola, de entre las recogidas en la Orden de 2 de noviembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Hirugarrena.– I. eranskinean baimendutako inbertsioak (2021eko deialdiari dagozkionak) gauzatzeko gehieneko epea 2022ko abenduaren 31 izango da, eta ezin izango da luzatu.

Tercero.– El plazo máximo de ejecución de las inversiones autorizadas en el Anexo I, correspondientes a la convocatoria de 2021 será el 31 de diciembre de 2022, sin posibilidad de prórroga.

Laguntza horien de minimis izaera dela eta, 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Erregelamenduan (EB) ezarritako laguntzen gehieneko mugei eragiten dien edozein aldaketa jakinarazi beharko da.

Dado el carácter de minimis de estas ayudas, deberá ser notificada cualquier modificación que afecte a los límites máximos de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

Laugarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta beronen aurka gorako errekurtsoa jar dakioke Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epearen barruan, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2021.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común