Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

116. zk., 2022ko ekainaren 16a, osteguna

N.º 116, jueves 16 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2699
2699

EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 31koa, Kulturako sailburuordearena, 2022. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan kulturarako publikoak garatzeko proiektuak eta jarduerak egiteko emandako dirulaguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones en el ejercicio 2022 para la realización de proyectos y actividades que tengan como objetivo el desarrollo de públicos culturales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2022ko otsailaren 28an argitaratu zen 42 zenbakidun EHAAan 2022ko otsailaren 15eko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan kulturarako publikoak garatzeko proiektu eta jarduerak egiteko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten zuena.

1.– El 28 de febrero de 2022 se publicó en el BOPV n.º 42 la Orden de 15 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 para la realización de proyectos y actividades que tengan como objetivo el desarrollo de públicos culturales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, laguntzak emateari buruzko ebazpenak eta haien aldaketak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea emandako dirulaguntzen eta onuradunen zerrenda (I. eranskina), diruz lagundu ez diren eskabideak (II. eranskina) eta artxibatutako eskabideak (III. eranskina), Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 15eko Aginduaren babesean.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), relación de solicitudes denegadas (Anexo II) junto con la relación de solicitudes archivadas (Anexo II) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 15 de febrero de 2022.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea, denek horren berri izan dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común