Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2022ko ekainaren 13a, astelehena

N.º 113, lunes 13 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
2632
2632

ERABAKIA, 2022ko maiatzaren 13koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baitira Toki-korporazioei laguntzak emateko 2022. urteko deialdia eta oinarri arautzaileak.

ACUERDO de 13 de mayo de 2022, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas a Corporaciones Locales, correspondiente al año 2022.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean jasotako xedapenen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak behar sanitarioei egokitutako titulartasun publikoko baliabide-zuzkidura izatea bermatuko da, eta baliabide horiek zentzuz eta eraz erabiltzea, horixe izango da planifikatzerakoan aintzat hartuko den irizpidea.

De conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi se garantizará la existencia de una dotación de recursos de titularidad pública adecuada a las necesidades sanitarias, realizándose su planificación con criterios de racionalización de recursos.

Zerbitzu sanitario egokiak emateko, beharrezkoa da lokal eta ekipamendu egokiak erabilgarri izatea. Hala ere, egiaztatu denez, askotan, lokalak eta ekipamenduak ez datozela bat gaur egungo beharrizanekin, eta, beraz, hobetu beharrekoak hobe daitezen, laguntza-programa bat sortu da, eta laguntzak emateko modua arautu.

No obstante, una adecuada prestación de servicios sanitarios está notablemente condicionada por la disponibilidad de locales y equipamientos necesarios, y habiéndose comprobado que, en gran parte de los casos, dichos locales y equipamientos no se adecuan a las necesidades actuales, se ha elaborado un programa de ayudas, con el fin de promover su mejora, regulándose su concesión.

Ildo horretatik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak bere gain hartu du osasun-zerbitzuak hobetzeko sustapen-lan hori, herritarren behar sanitarioei osasun-zerbitzu egokiekin erantzun nahian, eta, hain zuzen ere, helburu horrekin egiten du toki-korporazioei laguntzak emateko deialdi hau.

En este sentido Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el cumplimiento de su finalidad de desempeño en la provisión de servicios sanitarios adecuados a las necesidades sanitarias de la población, ha venido asumiendo la citada actividad de fomento y continúa en el desarrollo de la misma mediante la convocatoria anual de ayudas destinadas a las Corporaciones Locales.

Hala, kontuan hartuta, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan jasotakoa, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak laguntza eta dirulaguntzei buruz araututakoa betez; eta bestetik, aintzat hartuta azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak onartutako Ente Publikoaren Estatutu Sozialek ematen dizkioten eskuduntzak, Osakidetza Ente Publikoko Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

Así, de conformidad con las previsiones contenidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en virtud de la regulación sobre ayudas y subvenciones del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre; y a tenor de las atribuciones que le otorgan los Estatutos Sociales del Ente Público aprobados por el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, el Consejo de Administración del ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, adopta el siguiente,

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Toki-korporazioei 2022. urtean laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak onartzea, I. eranskinean ezarritakoaren arabera.

Primero.– Aprobar la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas a Corporaciones Locales del año 2022, en los términos del Anexo I.

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzeko agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2022.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

La Presidenta del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1.– Xedea.

1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-korporazioei laguntzak esleitzean nola jokatu zehaztuko duten oinarri arautzaileak ezartzea. Laguntza horiek helburu izango dute toki-korporazioetako osasun-zentroak eta kontsultategi medikoak handitzeko, eraberritzeko edo konpontzeko lanak egitea, oin berriko obrak egitea, haiei buruzko proiektuak idaztea, eta beharrezko diren altzariak eskuratzea.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras por las que ha de regirse la adjudicación de ayudas destinadas a Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la redacción de proyectos, obras de nueva planta, obras de ampliación, reforma y reparación de centros de salud o consultorios médicos dependientes de las mismas, así como para la dotación del mobiliario necesario.

2.– Finantzazioa.

2.– Financiación.

Deialdi honetako laguntzak finantzatzeko, honako kontabilitate-kontu hau erabiliko da: «Beste batzuei emandako kapitaleko dirulaguntzak»; 65310000 zenbakia.

La financiación de las ayudas previstas se efectuará con cargo a la cuenta contable «Subvenciones de capital concedidas a otros» n.º 65310000.

Programaren diru-zenbatekoa 500.000,00 euro izango da, guztira.

El importe total del programa es de 500.000,00 euros

3.– Onuradunak.

3.– Beneficiarios.

Laguntza hauen onuradun izango dira funts publikoen hartzaileak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-korporazio diren aldetik osasun-zentroetan edo kontsultategi medikoetan proiektuak edo obrak hasi badituzte edo altzariz hornitzen hasi badira (edo 2022an horretan jarraitzen badute).

Se considerarán beneficiarios de estas ayudas los destinatarios de los fondos públicos que, como Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, hayan puesto en marcha, o continúen durante el año 2022, proyectos, obras o amueblamiento de centros de salud o consultorios médicos.

Hartzekodunak laguntza-eskaera aurkezteko epean egiaztatu beharko du izaera hori duela, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agirien bidez, I. eranskin honen 5. apartatuarekin eta II.1. eta II.2. eranskinekin bat etorriz.

La acreditación de ser acreedor de tal consideración deberá llevarse a cabo en el plazo de presentación de la solicitud de la ayuda, mediante la documentación que ha de acompañar a aquélla, de conformidad con el apartado 5 de este Anexo I, y a los Anexos II.1 y II.2.

4.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

4.– Gastos subvencionables.

4.1.– Dirulaguntzak honako gastu hauek ordaintzen lagunduko du:

4.1.– La dotación de la ayuda contribuirá a cubrir los gastos de:

– Proiektuak idaztea.

– Redacción de proyectos.

– Oin berriko obrak.

– Obras de nueva planta.

– Handitze-lanak.

– Obras de ampliación.

– Eraberritze-lanak.

– Obras de reforma.

– Osasun-zentroa mantentzeko konponketa-lanak.

– Obras de reparación para mantenimiento del centro.

– Altzariak erostea.

– Adquisición de mobiliario.

Proiektu eta obra horiek laguntzaren onuradun den toki-korporazioaren jabetzako orube, eraikin eta lokalei buruzkoak izango dira.

Dichos proyectos y obras han de referirse a solares, edificios y locales cuyo titular sea la Corporación Local beneficiaria de la ayuda.

4.2.– Hala dagokionean, egin beharreko inbertsio osora ere irits daiteke dirulaguntzaren zenbatekoa.

4.2.– La cuantía de cada ayuda podrá alcanzar, en su caso, la totalidad de la inversión a realizar.

5.– Eskabideak eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea.

5.– Presentación de solicitudes y documentación requerida.

5.1.– Eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea hilabete 1 izango da, Erabaki hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

5.1.– El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente, será de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el BOPV.

5.2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13., 14. eta 16. artikuluetan xedatutakoaren arabera, eskabideak Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusira bidaliko dira (Araba kalea 45, 01006 PK, Vitoria-Gasteiz), ondoren zehazten den sarbide orokorreko gunearen / helbide elektronikoaren bidez:

5.2.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14, y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, sita en la calle Álava, n.º 45, C.P. 01006, de Vitoria-Gasteiz, a través del punto de acceso general / sede electrónica que a continuación se especifica:

Azpiegituren Zuzendariordetza: azpiegiturak-infraestructuras@osakidetza.eus

Subdirección Infraestructuras: azpiegiturak-infraestructuras@osakidetza.eus

5.3.– Eskabideak II.1. eranskineko ereduaren arabera egingo dira, eta horri erantsita aurkeztuko dira II.2. eranskinean eskatutako dokumentuak.

5.3.– Las solicitudes se efectuarán conforme al modelo recogido en el Anexo II.1., adjuntando la documentación indicada en el Anexo II.2.

5.4.– Eskabidea jasotakoan akatsen bat edo hutsegiteren bat dagoela ikusten bada, horren berri emango zaio eskatzaileari aipatu bideak erabiliz, eta 15 eguneko epea emango zaio dena delako akatsa edo hutsegitea zuzen dezan. Epe hori amaituta hutsegutea edo akatsa zuzendu ez badu, eskabidea artxibatu egingo da, bestelako izapiderik egin gabe.

5.4.– Si, a la recepción de la solicitud, se advirtiera en la misma la existencia de algún defecto o inexactitud, se le comunicará al solicitante por los mismos medios, concediéndole un plazo de 15 días para su oportuna subsanación. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la misma, la solicitud se archivará sin más trámite.

6.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak balioestea.

6.– Valoración de solicitudes y documentación presentada.

6.1.– Eskabideak balioesteko, batzorde bat izendatuko da, Osakidetzako zuzendari nagusiak horretarako emandako ebazpen baten bidez. Ebazpen hori EHAAn argitaratuko da.

6.1.– La valoración de las solicitudes se llevará a cabo, por una Comisión nombrada al efecto mediante Resolución de la Dirección General de Osakidetza – Servicio vasco de salud que será publicada en el BOPV.

6.2.– Eskabideak balioesteko, honako irizpide hauek erabiliko dira:

6.2.– La labor de valoración se efectuará de conformidad con los criterios que se detallan a continuación:

a) Eskatzen den hobekuntza finantzatzeko arrazoizko beste aukerarik ez egotea.

a) Que no exista otra posibilidad razonable de financiar la mejora que se solicita.

b) Aintzat hartuko da tokian-tokian nolako ezaugarriak dauden, esaterako: kontuan izan behar da konpondu edo eraberritu beharreko eraikina salbuetsia den edo eraikinak zor historiko-artistikorik ba ote duen.

b) Que se contemplen las circunstancias peculiares de cada localidad, como pudiera ser la ejecución de las obras en edificios exentos o no afectados a otros servicios de carácter histórico-artístico.

c) Lehentasuna emango zaie zentroen kanpoaldean eta barrualdean dauden arkitektura-oztopoak kentzeko obrei eta zentroetarako sarbidea irisgarri egiteko obrei.

c) Se priorizarán las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas, tanto en el exterior como en el interior de los centros y accesibilidad a las mismas.

6.3.– Ebazpen honetan azaldutako baldintza guztiak betetzeak ez du esan nahi besterik gabe laguntza jasotzeko eskubidea lortu denik.

6.3.– El cumplimiento de todos los requisitos mencionados en este Acuerdo no otorga por sí solo derecho a la adjudicación de la ayuda.

6.4.– Bateraezinak izango dira laguntza hau jasotzea eta xede eta kontzeptu berbera duen beste edozein eratako laguntzak jasotzea, baldin eta gainfinantzaketa gertatzen bada.

6.4.– La concesión de la ayuda es incompatible con cualquier otro tipo de ayuda para el mismo fin y por el mismo concepto, si existiera sobrefinanciación.

Kofinantzaketa badago, helburu bererako hartutako laguntza guztien zenbateko osoa handiagoa denean kostu osoa bera baino, Erabaki honen arabera emandako laguntzaren zenbatekoa ere murriztu egingo da: kostutik gora zenbat, horrenbeste.

En el caso de cofinanciación, cuando el importe total de las ayudas obtenidas, para un mismo fin, sea superior a su coste total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de ayuda concedida de conformidad con el presente Acuerdo.

6.5.– Batzordearen balioespenean hauek adierazi beharko dira:

6.5.– La valoración que se lleve a cabo deberá expresar:

a) Onuradunen zerrenda eta diruz lagundutako kontzeptuak.

a) la relación de beneficiarios y los conceptos por los que se otorgan las subvenciones.

b) Dirulaguntzak zenbatekoak diren guztira, diruz lagundutako kontzeptuetako bakoitzari zenbat dagokion ondo zehaztuta.

b) el importe global de las subvenciones, el desglose de dicho importe para cada uno de los conceptos subvencionados.

7.– Ebazpena.

7.– Resolución.

7.1.– Balioespena aztertuta, Osakidetzako zuzendari nagusiak –Administrazio Kontseiluak eskuordetuta– laguntzak esleitzeko ebazpena emango du Balioespen Batzordearen proposamenean oinarrituta, eta ebazpen hori EHAAn argitaratuko da.

7.1.– Efectuada la valoración, desde la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por delegación de este Consejo de Administración, se dictará Resolución de adjudicación de ayudas que será publicada en el BOPV, a propuesta de la Comisión de Valoración.

Aldi berean, laguntza-esleipenean onuradun izan den toki-korporazioari onarpen-agiria bidaliko zaio, eta dokumentu hori behar bezala beteta itzuli behar du 15 eguneko epean, hura jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Simultáneamente se remitirá a la Corporación Local adjudicataria de la ayuda el correspondiente documento de aceptación, que deberá devolver debidamente cumplimentado, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de su recepción.

Onarpen-agiria epe horretan itzultzen ez bada, laguntzari uko egin zaiola ulertuko da, eta, orduan, hura jasotzeko eskubidea ere galduko da, Erabaki honen 7.2 apartatuan ezarritakoari jarraituz.

Caso de no devolverlo en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la ayuda, debiéndose declarar la pérdida de su derecho a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7.2 siguiente.

7.2.– Balioespenean kontuan hartutako baldintzaren bat gerora aldatzen bada, emandako ebazpena ere aldatu ahal izango da.

7.2.– Podrá dar lugar a la modificación de la Resolución dictada toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la valoración.

Zehatzago esanda, esleitutako laguntzari uko egiten bazaio edo baldintzak ez betetzeagatik jasotako dirua itzularazi egin behar bada, eskabidea aurkeztu duten gainerakoen artean esleituko da berriz bueltan jasotako kopuru hori, betiere, hasieratik aintzat hartutako irizpide berberak oinarri hartuta.

En particular, en los casos de renuncia de la ayuda concedida u obligación de reintegro por incumplimiento, que conllevará una reasignación de los importes entre el resto de los solicitantes, de conformidad con los mismos criterios.

Era berean, xede bererako beste laguntzaren bat ere lortuz gero, Osakidetzako zuzendari nagusiak dagokion kitapen-ebazpena emango du esleitutako laguntzen kopuruak berriz doitu eta egokitzeko; egoera horretan, aldez aurretik ordainketarik egin bada, onuradunak itzuli egin beharko du zegokionetik gora jasotako kopurua.

Asimismo, la obtención concurrente de otra ayuda, en cuyo caso, desde la Dirección General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se dictará la oportuna Resolución de Liquidación, en la que se reajustarán los importes de las ayudas concedidas, procediéndose en el supuesto de haberse realizado pagos anticipados, a la devolución de los importes recibidos en exceso.

7.3.– Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio Kontseilari, hilabeteko epean, Ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, betiere Osakidetza Ente Publikoaren Estatutuak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuaren 5.2. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.1. eta 121. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

7.3.– Contra la Resolución de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud podrá interponerse Recurso de Alzada ante este Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y en los artículos 112.1 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

7.4.– 2022ko abenduaren 31n esanbidezko ebazpenik eman ez bada, ebatzi gabeko eskaerak ezetsitzat joko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe lege horrek Administrazioari esanbidez ebazteko ezartzen dion betebeharra.

7.4.– Si a fecha de 31 de diciembre de 2022 no hubiera recaído resolución expresa, podrán entenderse desestimadas las solicitudes no resueltas, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación que dicha Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

8.– Esleitutako laguntzak ordaintzea.

8.– Abono de las ayudas económicas otorgadas.

Esleitutako laguntza transferentzia bidez ordainduko da, onuradunak laguntza onartu duela jakinarazi ondoren. Ordainketa egin ahal izateko, onuradunak aurrez justifikatu beharko du laguntzaren helburua bete duela, kasuan-kasuko egiaztagiriak aurkeztuta.

El abono del importe de la ayuda concedida se efectuará, previa aceptación de la misma, mediante la oportuna transferencia y previa justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió, a través de la documentación acreditativa procedente en cada caso.

Aipatutako agiriak aurkezteko azken eguna 2023ko abenduaren 31 da. Salbuespen modura, ordainketa egiteko epea atzera liteke, baldin eta onuradunak, gehienez ere epea bukatu baino 2 hilabete lehenago, horretarako eskaera egiten badu, betiere behar bezala justifikatuta eta nahikoa arrazoi emanda.

El plazo máximo de presentación de la citada documentación será el 31 de diciembre de 2023. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse previa solicitud del beneficiario, con una antelación de 2 meses a la finalización del mismo, siempre que se justifique de forma adecuada y suficiente.

Lehenago esandakoa horrela izanda ere, konturako ordainketak egin ahalko dira, laguntza dela-eta hala egitea justifikatzen denean. Konturako ordainketa horiek zatikako ordainketak izan ahalko dira, eta, beraz, diruz lagundutako ekintzak burutu ahala ordainduko dira: aurkeztutako justifikazioa zenbatekoa den, ordainduko den laguntza-zatia ere horrenbestekoa.

No obstante, lo anterior, cuando se justifique por razón de la ayuda, podrán realizarse abonos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

Salbuespen modura, aurreratutako ordainketak ere egin litezke; alegia, inoiz funtsak eman litezke aurrez justifikatu gabe, baldin eta finantzazio hori diruz lagundutako jardun horiek burutu ahal izateko beharrezkoa bada.

Excepcionalmente, se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

9.– Onuradunen obligazioak.

9.– Obligaciones de los beneficiarios.

9.1.– Ebazpen honetan araututako laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

9.1.– Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente resolución deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Dirulaguntza ematea zilegi egiten duen egoeran egon behar dute.

a) Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

b) Onuradunak egiaztatu behar du, laguntza emango duen erakundearen aurrean, hura jasotzeko eta baliatzeko ezarritako betebehar eta baldintza guztiak betetzen dituela, bai eta egin beharreko jarduna egin duela ere.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edota gainerako erakunde ikuskatzaileei euren eginkizunetan dihardutela eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen kontura jasotako laguntzei dagokienez.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y/o demás entidades fiscalizadoras, la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las ayudas recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Onuradunak laguntza eman dion erakundeari jakinarazi behar dio ea beste administrazio edo ente publiko zein pribatu batetik bestelako laguntzarik, diru-sarrerarik edo baliabiderik jaso duen xede berbererako.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de ayuda, los ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier otra Administración, o entidad pública o privada.

e) Laguntza emateko orduan kontuan hartu den edozein gorabehera objektibo nahiz subjektiboren aldaketak jakinaraztea. Berariaz eskatzen da osasun-zentroaren kalifikazioa ez aldatzea.

e) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda. En particular, no modificar ni alterar la calificación del centro.

9.2.– Onuradunak, zehazki, honako konpromiso hauek hartuko ditu:

9.2.– En particular, el beneficiario adquiere el compromiso de:

a) Esleitu zaion laguntza onartzea, deialdi honetako 7.1. puntuan ezarritakoari jarraituz.

a) Aceptar la ayuda concedida, de conformidad a lo estipulado en el punto 7.1 de esta convocatoria.

b) Laguntza eman den xederako erabiltzea.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Proiektuak idazteko eta obrak egiteko, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko otsailaren 21eko 31/2006 Dekretuan ezarritakoa bete beharko da.

c) Para la redacción de proyectos y realización de obras, atenerse a lo establecido en el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

d) Osasun Sailarekin eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarekin lankidetzan jardun behar du onuradunak, haiek hasitako jarduera-programetan laguntzen.

d) Colaborar con el Departamento de Salud y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la realización de los programas de actuación iniciados por éstos.

e) Osasun Sailak ezartzen dituen ikuskapenak eta kontrolak onartu behar ditu.

e) Admitir las inspecciones y control establecidos por el Departamento de Salud.

f) Era berean, laguntzaren arauak eta baldintzak benetan betetzen direla egiaztatzeko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren iritziz beharrezkoak diren gainbegiratze, ikuskapen eta egiaztapen guztiak ere onartu behar ditu.

f) Asimismo, todas las supervisiones, inspecciones y comprobaciones que Osakidetza-Servicio vasco de salud considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones de la ayuda.

g) Baldin eta Azpiegituren Zuzendariordetzak, txosten tekniko baten bidez, beste agiri osagarri batzuk edo aldaketa batzuk eskatzen baditu, 15 egun naturaleko epean erantzun beharko zaio.

g) En los casos en que la Subdirección de Infraestructuras requiera, mediante informe técnico, algún tipo de cambio o documentación complementaria a la enviada, el plazo máximo de contestación al mismo será de 15 días naturales.

10.– Laguntza itzultzea edo baliogabetzea.

10.– Reintegro o revocación de la ayuda.

10.1.– Ondoren adieraziko diren egoeretako bat gertatuz gero, onuradunak ezin izango du eskatu laguntza ordain diezaioten, eta, gainera, hala dagokionean, jaso duen diru kopurua ere itzuli beharko du, dirua jaso zuenetik sortutako interes legal eta guzti:

10.1.– Los beneficiarios no podrán exigir el abono de la ayuda y, en su caso, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales que resultaren de aplicación desde el momento del pago en los siguientes casos:

a) 8. apartatuan ezarritakoaren arabera justifikazio-beharra betetzen ez badu.

a) Incumplimiento de la obligación de justificación conforme al apartado 8.

b) Laguntzaren helburua betetzen ez badu.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

c) Laguntzaren ondorioz ezarritako baldintzak betetzen ez baditu.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la ayuda.

d) Ezarritako kontrol-jarduerak ukatzen edo oztopatzen baditu.

d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.

e) Beste laguntza batzuekin batera gainfinantzaketa lortzen badu.

e) Obtención concurrente de ayudas con sobrefinanciación.

10.2.– Balorazioan kontuan hartutako baldintzak aldatzeagatik baliogabetu ahalko da laguntza, osorik edo zati bat, 7.2. puntuarekin bat etorriz.

10.2.– La revocación total o parcial podrá tener lugar, de conformidad con el punto 7.2, por alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la valoración.

Bereziki, baliogabetuta geratuko da laguntza, baldin eta 9.1. d), 9.1. e), 9.2. b), 9.2. g) eta 10.1. apartatuetan jasotakoa betetzen ez bada.

En particular podrá ser revocada si existiera incumplimiento de los apartados 9.1 d), 9.1 e), 9.2 b), 9.2 g) y 10.1.

10.3.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoaren arabera eta dekretu horren 5. artikuluko prozedurari jarraikiz zehaztuko da halako kasuetarako organo eskuduna.

10.3.– El órgano competente para estos supuestos se determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 4, apartados 2 y 3 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y según el procedimiento previsto en el artículo 5 del citado Decreto.

11.– Araubide juridikoa.

11.– Régimen Jurídico.

Oinarri hauetan ezarri ez diren prozedura-alderdi guztietan Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa aplikatuko da.

En todos los aspectos procedimentales no previstos en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II.1. ERANSKINA
ANEXO II.1
ESKAERA-EREDUA
MODELO DE SOLICITUD

(Eskaeran agertu behar diren datuak):

(Datos a figurar en la misma):

Toki-korporazioa

Corporación local

Kontsultategia edo osasun-zentroa.................................................................. (udalerria).

Consultorio o centro de salud .................................................................. (localidad).

Osasun-zentroaren edo kontsultategiaren helbidea:

Dirección del C. Médico o C. Salud

Harremanetarako telefonoa:

Tfno. de contacto:

Harremanetarako helbide elektronikoa:

Email de contacto

Erakunde Sanitarioa:

Organización Sanitaria

Deialdia:

Convocatoria

Laguntza eskatzeko arrazoia:

Motivo de la solicitud de ayuda:

(proiektua idaztea, oin berriko obrak, handitze-lanak, eraberritze-lanak, mantentzeko konponketa-lanak).

(Redacción de proyecto, obras de nueva planta, de ampliación, de reforma, de reparación para mantenimiento).

Inbertsioaren zenbatekoa, guztira:

Importe total de la inversión:

Jarduketaren azalera:

Superficie de actuación:

Aipatutako korporazioak, deialdian oinarrituta,

La Corporación arriba indicada, en base a dicha convocatoria:

Hau eskatzen du:

Solicita:

_______€ aipatutako inbertsioak eragindako gastuak ordaintzeko. Eta, inbertsio hori egiaztatzeko, jarraian zerrendatzen den agiriak eransten dira:

la cantidad de ________€ para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la inversión arriba mencionada, y se adjunta la documentación que se relaciona:

(Zehaztu zein dokumentu eransten den, deialdiaren I.2. eranskinari jarraituz)

(Detallar la documentación que se adjunta, de acuerdo al Anexo nº 1.2 de esta convocatoria)

(data)

(fecha)

(Alkatearen sinadura)

(firma del Alcalde/Alcaldesa)

II.2. ERANSKINA
ANEXO II.2
ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUAK
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

1.– Kontsultategi mediko edo osasun-zentro berri bat eraikitzeko proiektua idatzi behar bada, honako hauek erantsi behar dira:

1.– Si se trata de la redacción del proyecto para la posterior construcción de un nuevo C. Médico o C. Salud, adjuntar:

Kontzesiorako:

Para la concesión:

– Eraikitzeko asmoa dagoen tokiaren kokapen-planoa.

– Plano de situación donde se pretende construir.

– Plan funtzionala eta zentroak duen osasun-baliabideen txostena (langile sanitarioak), dagokion erakunde sanitario integratuak egina.

– Plan Funcional e informe de los recursos sanitarios (personal sanitario) con que cuenta el centro, elaborado por la Organización Sanitaria Integrada correspondiente.

– Aurreproiektua edo oinarrizko proiektua, halakorik egonez gero.

– Anteproyecto o proyecto básico, si lo hubiere.

Ordainketa justifikatzeko:

Para la justificación del pago:

– Proiektu informatizatua.

– Proyecto informatizado.

2.– Kontsultategi mediko edo osasun-zentro berri bat eraikitzeko, oin berri baterako edo birgaitzeko lanak badira, honako hauek erantsi behar dira:

2.– Si se trata de obras de nueva planta, habilitación o construcción de nuevo C. Médico o C. Salud, adjuntar:

Kontzesiorako:

Para la concesión:

– Aurreproiektua edo egikaritze-proiektua, onartua izan dadin.

– Anteproyecto o proyecto de ejecución para su aprobación, y

– Plan funtzionala eta zentroak dituen osasun-baliabideen txostena (langile sanitarioak), dagokion erakunde sanitario integratuak egina.

– Plan Funcional e informe de los recursos sanitarios (personal sanitario) con que cuenta el centro, elaborado por la Organización Sanitaria Integrada correspondiente.

Ordainketa justifikatzeko:

Para la justificación del pago:

– Obra amaierako proiektu informatizatua.

– Proyecto fin de obra informatizado.

3.– Uneko kontsultategi medikoaren edo osasun-zentroa handitzeko edo eraberritzeko lanak badira, honako hauek erantsi behar dira:

3.– Si se trata de ampliación o reforma del actual C. Médico o C. Salud, adjuntar:

– Uneko egoeraren planoa.

– Plano de estado actual.

– Eraberritzeko proposamenaren planoa.

– Plano de propuesta de reforma.

– Aurreproiektua, oinarrizko proiektua edo egikaritze-proiektua, onartua izan dadin.

– Anteproyecto, proyecto básico o proyecto de ejecución para su aprobación.

– Plan funtzionala eta zentroak dituen osasun-baliabideen txostena (langile sanitarioak), dagokion erakunde sanitario integratuak egina.

– Plan Funcional e informe de los recursos sanitarios (personal sanitario) con que cuenta el centro, elaborado por la Organización Sanitaria Integrada correspondiente.

– Urbanizazioaren eta sarbideen planoak edo argazkiak, zentrorako irisgarritasuna kanpotik baloratu ahal izateko, indarrean dagoen araudia betez.

– Planos o fotos de urbanización y accesos que permitan valorar la accesibilidad al centro desde el exterior en cumplimiento de la normativa vigente.

4.– Zentroa mantentzeko konponketa-lanak badira, honako hauek erantsi behar dira:

4.– Si se refiere a obras de reparación para mantenimiento del centro, adjuntar:

– Eskaera justifikatzen duten egungo egoeraren planoak eta/edo argazkiak.

– Planos y/o fotografías de estado actual que justifiquen la solicitud.

– Urbanizazioaren edo sarbidearen planoak edo argazkiak, zentrorako irisgarritasuna kanpotik baloratu ahal izateko, indarrean dagoen araudia betez.

– Planos o fotos de urbanización o acceso que permitan valorar la accesibilidad al centro desde el exterior en cumplimiento de la normativa vigente.

5.– Altzariak erosteko bada, honako hauek erantsi behar dira:

5.– Cuando se refiera a adquisición de mobiliario, adjuntar:

– Kontsultategiaren edo osasun-zentroaren planoa.

– Plano del consultorio/centro de salud, y

– Erosiko diren altzarien aurrekontu xehea.

– Presupuesto detallado del mobiliario a adquirir.

Kasu guztietan, honako hauek erantsi behar dira:

En todos los casos adjuntar:

Kontzesiorako:

Para la concesión:

– Laguntzaren xedea edo xedeak azaltzen dituen memoria.

– Memoria explicativa del fin o fines a que se vaya a destinar la ayuda.

– Aurrekontu zehatza.

– Presupuesto detallado.

– Inbertsio osoa eskatzen den ala ez adierazten duen agiria, eta, eskatutako laguntza osoa ematen ez bada, inbertsio osoaren zer ehuneko dagoen prest toki-korporazioa ordaintzeko.

– Documento indicativo de si se solicita la totalidad de la inversión e indicar qué porcentaje de la totalidad de la inversión estaría dispuesta a cubrir la Corporación Local, en caso de que no se concediese la totalidad de la ayuda solicitada.

– Beste erakunde bati laguntzarik eskatu zaion ala ez adierazten duen ziurtagiria. Helburu bererako gerora beste laguntzarik ematen bada, nahitaezkoa da horren berri ematea.

– Certificación de si se ha solicitado o no ayuda a otra entidad. Es obligatorio comunicar si se concede con posterioridad otra ayuda para el mismo fin.

– Toki-korporazioa orubearen, eraikinaren edo lokalaren titularra dela egiaztatzen duen agiria, behar bezala konpultsatua (dokumentuan jabetza kontsultategi mediko gisa agertzen ez bada, aurkezten den dokumentazioa kontsultategi horri buruzkoa dela adierazten duen ziurtagiria aurkeztuko da).

– Documento acreditativo de la titularidad de la Corporación Local, del solar, edificio o local debidamente compulsado (si en el documento no figura la propiedad como consultorio médico se aportará certificado que indique que la documentación que se aporta se refiere al mismo).

– Aurkezten den dokumentazio tekniko guztia teknikari eskudun batek sinatu beharko du.

– Toda la documentación técnica que se aporte deberá estar firmada por técnico competente.

Ordainketa justifikatzeko:

Para la justificación del pago:

– Diru-laguntzaren xedea bete izanaren justifikazioa, kasu bakoitzean.

– Justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió, en cada caso.

– Justifikatzeko fakturak.

– Facturas justificativas.

– Osoko bilkuraren erabakia, Gobernu-batzordearen Erabakia edo Alkatetza Dekretua, ordainketa onartzekoa.

– Acuerdo plenario, Acuerdo de la Comisión de Gobierno o Decreto de Alcaldía, aprobando el pago.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común