Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

112. zk., 2022ko ekainaren 10a, ostirala

N.º 112, viernes 10 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2597
2597

67/2022 DEKRETUA, maiatzaren 24koa, zeinaren bidez «La Naval» ontziola, Sestaon (Bizkaia) kokatutakoa, babes bereziko kultura-ondasun deklaratzen baita, monumentu-multzoaren kategoriarekin.

DECRETO 67/2022, de 24 de mayo, por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, el astillero «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia).

Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Lege hori garatzeko, uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa, gaur egun ia erabat indargabetuta dagoena, salbu eta III. Tituluaren VI. Kapitulua, dokumentu-ondareari buruzkoa, eta IV. Tituluaren I. Kapitulua, artxibo-zerbitzuei buruzkoa, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen bidez.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En su desarrollo, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 julio, de Patrimonio Cultural Vasco, hoy derogada prácticamente en su totalidad, a excepción del Capítulo VI del Título III, relativo al patrimonio documental, así como el Capítulo I del Título IV, sobre los servicios de archivos, mediante la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

Kulturako sailburuordeak, «La Naval» ontziolak duen interes kulturala ikusita, EAEko Kultura Ondarearen Zentroaren Zerbitzu Teknikoek egindako proposamenaren arabera eta arlo horretan aplikagarria den araudian xedatutakoa betez, 2021eko irailaren 20ko Ebazpenaren bitartez (EHAA, 2020ko irailaren 30ekoa, 196. zk.), espedienteari hasiera ematea ebatzi zuen, Sestaon (Bizkaia) kokatuta dagoen «La Naval» industriagunea babes bereziko kultura-ondasun deklaratzeko, monumentu-multzoaren kategoriarekin.

El Viceconsejero de Cultura, a la vista del interés cultural que presenta el astillero «La Naval», atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y a tenor de lo dispuesto en la normativa de aplicación, resolvió incoar mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, publicada en el BOPV n.º 196, de 30 de septiembre de 2020, el expediente para la declaración de Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor del complejo industrial de «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia).

Espediente horren administrazio-izapidean, jendaurrean jarri zen espedientea, eta interesdunei entzunaldia emateko epea ireki zen, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 13. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz.

La tramitación administrativa del referido expediente implicó, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y en las demás disposiciones concordantes, el sometimiento de dicho expediente al trámite de información pública y audiencia a los interesados.

Sestao Activo auzo-elkarteak alegazioak aurkezteko epea luzatzeko eskaera aurkeztu zuen, zailtasunak zeudelako ezarritako epearen barruan alegazioak aurkezteko. Kulturako sailburuordearen 2021eko urriaren 27ko Ebazpenaren bidez, 10 eguneko beste epe bat eman zen, ebazpen hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

La Asociación de vecinos Sestao Activo presentó solicitud de ampliación de plazo para la presentación de alegaciones por dificultad para la presentación de alegaciones en el plazo establecido; mediante Resolución de 27 de octubre de 2021 del Viceconsejero de Cultura, se concede un nuevo plazo de 10 días desde el día siguiente a la publicación de dicha resolución.

Informazioa jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko izapideak egin ondoren, honako hauek dira alegazioak aurkeztu dituzten erakundeak: «Sestao Activo para la defensa de las zonas verdes y espacios de uso y utilidad pública de Sestao» elkartea, URLAU Proyectos y Servicios S.L.U., Sestaoko Udala, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldea, AVPIOP-IOHLEE Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartea, TICC-ESPAINIA Industria Ondarea Kontserbatzeko Nazioarteko Batzordea, Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya l’AMCTAIC, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertz Mugartea eta Bilboko Portu Agintaritza.

Abiertos los trámites de información pública y audiencia a los interesados, han presentado alegaciones la asociación de vecinos Sestao Activo para la defensa de las zonas verdes y espacios de uso y utilidad pública de Sestao, URLAU Proyectos y Servicios S.L.U., el Ayuntamiento de Sestao, el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública AVPIOP-IOHLEE, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial TICC-ESPAÑA, la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya l’AMCTAIC, la Demarcación de Costas del País Vasco y la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Espedientean dauden txosten teknikoen ondoren, alegazioetako batzuk osorik edo zati batean baietsi dira, eta beste batzuk ezetsi, bertan azaldutako arrazoiengatik.

Tras los pertinentes informes técnicos obrantes en el expediente, se han estimado de manera total o parcial algunas de las alegaciones y desestimado otras por las razones expuestas en los mismos.

Monumentu-multzoan elementu berriak sartzeko eskaerari dagokionez (besteak beste, «Martínez Rivas, Palmer y Compañía» sozietateak 1889an eraikitako jatorrizko eraikina –makinen eta galdaren tailerra eta artilleria-tailerra–, itsasadarraren aurrealdea –armamenturako eta konponketarako kaiak, eraikuntza-harmailak eta portiko-garabiak–, industriaguneko hegoaldeko bidean dauden zerbitzuetarako eta ekoitzpenerako eraikinak, eta bidea bera), behin alegazioetako informazioa aztertuta eta dokumentazio historikoa kontsultatuta, egiaztatu da Astilleros del Nervión ontziolako makina- eta galdara-tailerren jatorrizko 4 nabeen osotasun-maila handiagoa dela hasierako ondare-balorazioan identifikatutakoa baino, eta, beraz, monumentu-multzoan sartu dira. Ildo horretan, 2021eko irailaren 20ko Ebazpenean babestutako «makineria- eta galdara-tailerra» izenaren ordez, «tailer mekanikoa» izena erabiliko da, bi higiezinen artean nahasterik ez sortzeko. Gainera, monumentu-multzoaren bi babes-inguruneen arteko lotura ahalbidetzeko, industriagunearen hegoaldetik igarotzen den trenbidearen arrastoa babestuko da, ekialdetik mendebaldera egiten duen bide zuzenean.

En relación a la solicitud de inclusión de nuevos elementos en el Conjunto Monumental, tales como los edificios fundacionales construidos en 1889 por la Sociedad «Martínez Rivas, Palmer y Compañía» (taller de máquinas y calderas y taller de artillería), el frente de la ría (muelles de armamento y reparación, gradas de construcción y grúas-pórtico), el conjunto de edificios de servicios y de producción a lo largo del vial sur del complejo y el mismo vial, una vez analizada la información facilitada en las alegaciones y accedido a nueva documentación histórica, se ha constatado que las 4 naves originales del taller de máquinas y calderas de Astilleros del Nervión mantienen un grado de integridad superior al identificado en la valoración patrimonial inicial, por lo que se han incorporado al Conjunto Monumental. En este sentido, se sustituye la denominación del «taller de máquinaria y calderas» protegido en la Resolución de 20 de septiembre de 2021 por «taller mecánico» para evitar así la confusión entre ambos inmuebles. Además, y para favorecer la conectividad entre los dos entornos de protección del Conjunto Monumental, se procede a proteger la huella del ferrocarril que discurre por el sur del complejo, en su tramo recto este-oeste.

Hala ere, proposatutako gainerako elementuen babesa ez da aintzat hartu; izan ere, espedienteak dagoeneko identifikatu eta babestu ditu ondare-balio nabarmenak dituzten ondasun higiezin eta higigarri guztiak, unitate koherente bat osatzen dutenak eta, ondorioz, ontziolaren faserik esanguratsuenetan (Astilleros del Nervión eta Sociedad Española de construcción Naval enpresen hasierako etapetan, alegia) han garatu ziren prozesu industrialen interpretazio osorako aukera ematen dutenak. Identifikatu eta babestutako espazio horien artean daude, era berean, jardueren arteko harreman funtzionalak eta bisualak ulertzeko aukera ematen duten inguruko espazioak. Zehazki, kaien eta harmailen babesa ezetsi egin da; izan ere, zati batean behintzat, Bilboko Portuko espazioen eta portu-erabileren mugaketaren barruan daude (mugaketa hori Sustapen Ministerioaren Agindu bidez onartu zen).

No se ha estimado, sin embargo, la protección del resto de elementos propuestos ya que se considera que el expediente ha identificado y protegido todos los bienes inmuebles y muebles en los que se reconocen valores patrimoniales sobresalientes y que constituyen una unidad coherente que permite la interpretación completa de los procesos industriales desarrollados en el astillero en sus fases más representativas (etapas iniciales de Astilleros del Nervión y Sociedad Española de Construcción Naval), incluyendo los espacios circundantes que posibilitan la legibilidad de las relaciones funcionales y visuales entre las diferentes actividades. En concreto, la protección de los muelles y las gradas se ha desestimado ya que se encuentran, en parte, dentro de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Bilbao, aprobada por Orden del Ministerio de Fomento.

Aintzat hartu dira, halaber, zenbait alegazio, gai hauei buruzkoak: balio kulturalei lotutako erreferentzia propioen bidez babes-inguruneak mugatzea; elementu babestuen definizio handiagoak eta, bereziki, ondare higigarriaren definizio handiagoak (V. eranskin berria); babes bereziko ondasunen identifikazioa (1. dike lehorra), lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea egikaritzeko, bai eta ekoizpen-eraikinen eta obra zibileko eraikinen berrerabilera bideratzeko ere, ondare-balioak errespetatuko dituzten eta itzulgarriak izango diren erabilera eta ekintzen bitartez. Alde horretatik, egokitzat jo da monumentu-multzotik kanpo uztea 1944an erantsitako zeharkako nabe bat; hain zuzen ere, nabe hori tailer mekanikoaren jatorrizko nabeen ekialdeko fatxadaren gainean erantsi zen, motorren muntaketa-tailerra kokatzeko. Erabaki horren helburua da hasierako tailerraren jatorrizko altxaera berreskuratzea eta luzetarako nabe bakoitzera modu indibidualean sartzeko aukera bermatzea, modu independentean berrerabiltzeko aukera izateko, hala behar izanez gero.

Se han estimado, además, las alegaciones referidas a la definición de la delimitación de los entornos de protección mediante referencias propias vinculadas a valores culturales, la mayor definición de los elementos protegidos y, en especial, del patrimonio mueble (nuevo Anexo V), la identificación de los bienes de protección especial (dique seco n.º 1) a los efectos del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, así como a viabilizar la reutilización de los edificios de producción y de la obra civil mediante usos y actuaciones de carácter reversible y respetuosas con los valores patrimoniales. En este sentido, se ha considerado oportuno excluir del Conjunto Monumental la nave transversal añadida en 1944 sobre la fachada este de las naves originales del taller mecánico, para alojar el taller de montaje de motores, al objeto de recuperar la imagen del alzado este original del primer taller y garantizar la accesibilidad de forma individual a cada una de las naves longitudinales, posibilitando su reutilización independiente si fuera necesario.

Beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertz Mugarteak jakinarazi duenez, monumentu-multzoaren lursailak behin-behinean itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publiko gisa, igarobide- eta babes-zortasuneko eremu gisa eta eragin-eremu gisa definitutako eremuen barruan daude, eta, beraz, kostaldeei buruzko araudia aplikatu behar da. Alde horretatik, esan beharra dago, monumentu-multzoaren babes-araubidea ezartzerakoan, ez dela eragozten Kostaldeei buruzko Legearen ondoriozko zehaztapenak betetzea, eta zehaztapen horiek kontuan hartu direla itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoaren barruan dauden ondasunei dagokienez.

Por su parte, la Demarcación de Costas del País Vasco informa de que los terrenos del Conjunto Monumental se encuentran dentro de las zonas definidas provisionalmente como dominio público marítimo terrestre, zonas de servidumbre de tránsito y protección y zona de influencia, por lo que resulta de aplicación la normativa de costas. En este sentido cabe indicar que el régimen de protección del Conjunto Monumental se establece sin perjuicio del cumplimiento de las determinaciones derivas de la Ley de Costas, habiéndose tenido en cuenta dichas determinaciones en relación a los bienes que se encuentran situados dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Bestalde, Bilboko Portu Agintaritzak eskumenei buruzko zenbait puntu planteatu ditu itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoko eta portu-zerbitzuko guneari buruz. Alde horretatik, «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoak ez du eraginik Sustapen Ministerioaren Agindu bidez onartutako portuko espazioen eta erabileren egungo mugaketan.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha planteado cuestiones competenciales relativas a la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y a de la de servicio portuario. En este aspecto, el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» no interfiere en la vigente delimitación de espacios y usos portuarios aprobada por Orden del Ministerio de Fomento.

Monumentu-multzoaren izendapenari dagokionez, egokitzat jo da 2021eko irailaren 20ko Ebazpenean jasotako «La Naval industriagunea» izena aldatzea eta, horren ordez, «La Naval ontziola» erabiltzea; izan ere, azken horrek leialtasun eta zehaztasun handiagoz jasotzen du ondasunaren esentzia, kontuan hartuta, hasieratik eta bere historia osoan, ontzigintza eta ontzien konponketa izan direla horko jarduera nagusiak. Gainera, III. eranskina berrikusi da, babes-araubidea 6/2019 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako ondare higiezinaren eta higigarriaren sailkapenera egokitzeko. Azkenik, babestutako kultura-ondasun bakoitza babes bereziko edo ertaineko mailetara atxikitzeko modua zehazten da, aipatutako Legearen 9.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta izaera kolektiboko kategoria baten barruan deklaratutako ondasun batean sartutako ondasun indibidualei dagokienez.

En cuanto a la denominación del Conjunto Monumental, se ha considerado oportuno modificar la denominación «Complejo Industrial de la Naval», recogida en la Resolución de 20 de septiembre de 2021, por «astillero La Naval» en tanto que se corresponde de forma más fiel y ajustada a la esencia del bien que, desde su origen y a lo largo de toda su historia centenaria ha alojado como actividad principal la construcción y reparación naval. Además, se ha revisado el Anexo III para adecuar el régimen de protección a la clasificación de patrimonio inmueble y mueble, prevista en el artículo 2 de la Ley 6/2019. Por último, se especifica la adscripción de cada uno de los bienes culturales protegidos a los niveles de protección especial o media, en consonancia con lo previsto en el artículo 9.3 de la misma Ley en relación a los bienes individuales incluidos en un bien declarado dentro de una categoría de carácter colectivo.

Horregatik guztiagatik, eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 18. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Kultura Ondarearen Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek egindako aldeko txostenak aztertu ondoren, Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseiluak 2022ko maiatzaren 16ko bileran egindako deklarazio-proposamenaren aldeko txostena jaso ondoren, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseiluari buruzko urriaren 26ko 228/2021 Dekretuaren 3. artikuluarekin bat etorriz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak hala proposatuta eta Gobernu Kontseiluak 2022ko maiatzaren 24ko bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo que antecede y a tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, visto los informes favorables de los Servicios Técnicos de la Dirección de Patrimonio Cultural, informada favorablemente la propuesta de declaración por el Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco en su sesión de 16 de mayo de 2022, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 228/2021, de 26 de octubre, por el que se regula el Consejo de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Patrimonio Cultural Vasco, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de mayo del 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kultura-ondasunaren babes-maila.

Artículo 1.– Nivel de protección del Bien Cultural.

Sestaon (Bizkaia) kokatuta dagoen «La Naval» ontziola babes bereziko kultura-ondasun deklaratzea, monumentu-multzoaren kategoriarekin, eta dekretu honen III. eranskinean jasotzen den babes-araubide partikularra aplikatzea.

Declarar como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, el astillero «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia), resultándole de aplicación el régimen particular de protección contemplado en el Anexo III del presente Decreto.

2. artikulua.– Kultura-ondasunaren mugaketa.

Artículo 2.– Delimitación del Bien Cultural.

«La Naval» ontziolaren monumentu-multzoaren mugaketa dekretu honen I. eranskinean jasotzen denaren arabera ezartzea, eranskin horretan bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Establecer como delimitación del Conjunto Monumental del astillero «La Naval», la que consta en el Anexo I del presente Decreto, en base a las razones esgrimidas en el mismo.

3. artikulua.– Kultura-ondasunaren deskribapen formala.

Artículo 3.– Descripción formal del Bien Cultural.

«La Naval» ontziolaren monumentu-multzoaren deskribapen formala egitea, dekretu honen II. eranskineko deskribapenarekin bat etorrita, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren ondorioetarako.

Proceder a la descripción formal del Conjunto Monumental del astillero «La Naval» a los efectos previstos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en los términos expresados en el Anexo II del presente Decreto.

4. artikulua.– Kultura-ondasun babestua hirigintza-plangintzan sartzea.

Artículo 4.– Inclusión del Bien Cultural protegido en el planeamiento urbanístico.

Eskaera egitea Sestaoko Udalari (Bizkaia), «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoa babes dezan udal hirigintza-plangintzan sartuz, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 47. artikulua betetzeko asmoz.

Instar al Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) para que proceda a la protección del Conjunto Monumental del astillero «La Naval», contemplándolo en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

5. artikulua.– Argitaratzea.

Artículo 5.– Publicación.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Bizkaia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretua jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Notificación del Decreto.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak dekretu hau jakinaraziko die honako hauei: VPG Taldeari; Sestaoko Udalari; Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari eta Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailari; Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari; Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioko Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertz Mugarteari; Bilboko Portu Agintaritzari; ADIFi; eta informazioa jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko epealdian alegazioak aurkeztu dituzten pertsona edo erakundeei.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística notificará el presente Decreto a Grupo VPG, al Ayuntamiento de Sestao, a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, a los Departamentos del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a Demarcación de Costas del País Vasco del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, a la Autoridad Portuaria de Bilbao, a ADIF y a las personas o entidades que han presentado escrito de alegaciones en el periodo de información pública y audiencia a los interesados.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan inskribatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Inscripción en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak inskribatuko du Sestaon (Bizkaia) kokatuta dagoen «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoa Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 23. artikuluan aurreikusita dagoen Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística inscribirá el Conjunto Monumental del astillero «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia), en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, previsto en el artículo 23 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jabetza-erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Registro de la propiedad.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak dekretu honen berri emango dio jabetza-erregistroari, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 20. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística comunicará el presente Decreto al Registro de la Propiedad, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hirigintza-plangintza egokitu aurreko egoera.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Situación previa a la adaptación del planeamiento urbanístico.

Udal-plangintza dekretu honetan «La Naval» ontziolaren monumentu-multzorako ezarritako babes-erregimenera egokitzen ez den bitartean eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak plangintza horri oniritzia ematen ez dion bitartean, kultura-ondasun babestuetan egin beharreko esku-hartzeetarako, beharrezkoa izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren organo eskudunen baimena lortzea, eta baimen hori udal-lizentzia baino lehen lortu beharko da, hala ezartzen baitute Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 33.1 eta 46.1 artikuluek.

Mientras no se produzca la adaptación del planeamiento municipal al régimen de protección establecido en el presente Decreto para el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» y sea informado favorablemente dicho planeamiento por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, las intervenciones que deban realizarse sobre los bienes culturales protegidos quedarán sujetas a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Bizkaia, la cual habrá de ser previa a la concesión de la licencia municipal, tal y como se establece en los artículos 33.1 y 46.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, azken argitalpenaren hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su última publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo del 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

Sestaoko «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoak mugaketa etena du, bi eremuz osatutakoa: lehenengoa partzelaren ekialdean dago kokatuta, eta bere baitan hartzen ditu XIX. mende amaierako Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (Astilleros del Nervión) sozietatearen sorrerako ondasunen babes-eremua, hau da, 1. dike lehorra eta makinen eta galdaren tailerra, bai eta 2. dike lehorra ere; bigarrena multzoaren mendebaldean dago kokatuta, eta bere baitan hartzen ditu Sociedad Española de Construcción Naval sozietatearen hasierako etapetako (XX. mendeko lehen laurdena) ondasunen babes-eremua, tartean daudelarik oinezkoentzako pasabidea, jantokien eta botikinaren pabiloia, bulego nagusiak, zentral elektrikoa eta tailer mekanikoa.

El Conjunto Monumental del astillero «La Naval» de Sestao está definido por una delimitación discontinua constituida por dos ámbitos: el primero, ubicado en el extremo este de la parcela, integra el entorno de protección de los bienes fundacionales de la Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (Astilleros del Nervión) de finales del siglo XIX, es decir, dique seco n.º 1 y taller de máquinas y calderas, así como el dique seco n.º 2; y, el segundo, situado al oeste del conjunto, que abarca el entorno de protección de los bienes vinculados a las primeras etapas de la Sociedad Española de Construcción Naval, en el primer cuarto del siglo XX, incluyendo la pasarela peatonal, el pabellón de comedores y botiquín, las oficinas generales, la central eléctrica y el taller mecánico.

Lehen eremuaren mugak hauek dira: itsasadarrerako orientazioan, lerro batek mugatzen du, 1. dike lehorreko uhatearen kanpoko planotik hasi eta konponketa-kaiaren barruko ertzetik luzatzen dena, 2. dike lehorrarekin elkartu arte eta gero perpendikularrean jarraitzen duena partzelaren mugaraino. Hegoaldean, berriz, partzelaren mugaraino heltzen da, eta, mendebaldean, partzelaren muga horretaraino heltzen da, harik eta topo egiten duen arte makinen eta galdaren tailerraren iparraldeko fatxadaren planoarekiko paraleloan doan lerro batekin, handik 15 metrora; eta, bestetik, armamenturako tailer osagarrien ekialdeko fatxadaren planoarekin ere egiten du muga.

En concreto, el primer ámbito queda delimitado, en su orientación hacia la ría, por una línea que partiendo del plano exterior de la compuerta del dique seco n.º 1 se prolonga por el borde interior del muelle de reparación hasta su encuentro con el dique seco n.º 2 y continúa perpendicular a este hasta el límite de la parcela; al sur, por el límite de la parcela y, al oeste, por este mismo límite de la parcela hasta su encuentro con una línea paralela al plano de la fachada norte del taller de máquinas y calderas a 15 m de esta y por el plano de la fachada este de los talleres auxiliares de armamento.

Bigarren eremuaren mugak hauek dira: iparraldean, tailer mekanikoa baino iparralderago dagoen jatorrizko nabearen kanpoko planoarekiko lerro paraleloa, tailerretik 20 metrora. Ekialdean, hurrenez hurren, 4 nabe luzeagoen ekialdeko planoarekiko lerro paralelo bat, handik 50 metrora; 2. eraikuntza-harmailaren alboko bandako kanpoaldeko ertza; prefabrikazio-tailerraren iparraldeko fatxada; trenbidearen trazatuarekiko paraleloan eta 5 metrora doan lerro bat; prefabrikazio-tailerraren hegoaldeko fatxada; eta jantokiaren eta botikinaren pabiloiaren ekialdeko fatxadarekiko paraleloan eta 50 metrora doan lerro bat. Hegoaldean, partzelaren muga eta oinezkoentzako pasabidearekiko paraleloan doan lerro bat, norabide guztietan, pasabidearen taularen kanpoko ertzetik eta sarrerako eskaileratik 15 metrora doana; eta, mendebaldean, partzelaren muga.

El segundo ámbito queda delimitado al norte por una línea paralela al plano exterior de la nave original situada más al norte del taller mecánico a una distancia de 20 m de este; al este, sucesivamente, por una línea paralela al plano este de las 4 naves más largas a 50 m de este, por la arista exterior de la banda lateral de la grada de construcción n.º 2, por la fachada norte del taller de prefabricación, por una línea paralela al trazado del ferrocarril a 5 m de este, por la fachada sur del taller de prefabricación y por una línea paralela a la fachada este del pabellón de comedor y botiquín a 50 m de esta; al sur, por el límite de la parcela y una línea paralela a la pasarela peatonal, en todas sus orientaciones, a una distancia de 15 m de la arista exterior de su tablero y de las escaleras de acceso y, al oeste, por el límite de la parcela.

Monumentu-multzoko kultura-ondasun babestuen berezko ezaugarriak, ingurumen-balioak eta paisaia-balioak zaindu behar direnez eta elementu horiei balioa eman behar zaienez, deskribatutako mugaketak beharrizan horri erantzuten dio. Horretarako, babestutako zerbitzu- eta ekoizpen-eraikinez eta obra zibilaz gain, babestutako inguruneko interakzioa eta espazioaren eta funtzioen antolaketa nolakoa zen ikustea eta multzoa unitate kultural gisa identifikatzea ahalbidetzen duten ingurune horretako espazioak ere hartzen dira barne.

La delimitación descrita responde a la necesidad de garantizar la preservación y puesta en valor de las características intrínsecas de los bienes culturales protegidos del Conjunto Monumental, así como de los valores ambientales y paisajísticos del mismo. A tal efecto, se incluyen, además de los edificios de servicios y producción y la obra civil protegidos, aquellos espacios de su entorno que permiten la lectura de su interacción y organización espacial y funcional, de forma que puede identificarse como una unidad cultural.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Sestaoko «La Naval» ontziola ontzigintza-sektoreak Bizkaian izan zuen garrantzi historikoaren azken lekukotza da, eta, aldi berean, sektore horrek Euskal Autonomia Erkidego osoaren industrializazioaren bultzatzaile gisa izan zuen eraginaren azken lekukotza ere bada. Nerbioi Ibarra izeneko eremuan dago kokatuta, Ibaizabal-Nerbioi itsasadarraren ertzean. Multzoak, gaur egun, 290.000 m2 ditu. Iparraldean eta ekialdean, itsasadarraren ibilguarekin egiten du muga, eta, gainerako orientazioetan, industria-partzelekin. Azken horien artean daude, besteak beste, Bizkaiko Labe Garaiak (AHV) enpresa historikoaren zenbait instalazio.

El astillero «La Naval» de Sestao constituye el último testimonio de la relevancia histórica del sector naval en Bizkaia y de su influencia como motor de la industrialización de todo el País Vasco. Ubicado en la zona denominada Vega del Nervión, a orillas de la ría Ibaizabal-Nervión, el conjunto ocupa, actualmente, una superficie aproximada de 290.000 m2, delimitada al norte y al este por el cauce fluvial y, en el resto de orientaciones, por diferentes parcelas industriales entre las que destacan algunas instalaciones de la histórica Altos Hornos de Vizcaya (AHV).

Industrializazio-prozesua XIX. mendeko 40ko hamarkadan abiatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, Bizkaian, ezaugarri jakin bat izan zuen: meatzaritzaren, siderurgiaren eta metalurgiaren, eta ontzigintzaren sektoreak (hiru sektore nagusiak, alegia) oso azkar garatu zirela. Hain zuzen ere, mende bukaerako hamarkadetan, burdina erabiltzen hasi zirenean ontzien kroskoak eraikitzeko, azkartu egin zen ontziola tradizionaletatik ontziola industrialetarako bilakaera. Modu horretan, 3 ontziola handi sortu ziren Bilbao inguruan: 1888an, Astilleros del Nervión; 1900ean, Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques; eta 1916an, Sociedad Española de Construcción Naval.

El proceso de industrialización que arranca en el País Vasco en la década de los años 40 del siglo XIX se caracterizó en Bizkaia por el rápido desarrollo de tres sectores principales: minería, sidero-metalurgia y construcción naval. Precisamente, en las décadas finales del siglo, la introducción del hierro en la construcción de los cascos de buques aceleraría la evolución forzosa desde los astilleros tradicionales a nuevos astilleros industriales. Así, en el entorno de la ría de Bilbao, se instalarían 3 grandes astilleros: en 1888, Astilleros del Nervión; en 1900, la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques y, en 1916, la Sociedad Española de Construcción Naval.

Sestaoko ontzigintza-jarduna José María Martínez de las Rivas enpresari siderurgiko bizkaitarraren eta Charles Palmer ingelesaren eskutik abiatu zen. Biek osatu zuten, Bilbon, Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer sozietatea (gerora Sociedad Anónima Astilleros del Nervión izango zena), eta, sozietate horren bidez, itsasadarreko lehen ontziola handia eraiki zuten, lurrun-makinen bidez propultsatutako burdinazko ontziak fabrikatzeko. Hala, 1888an, Itsas Ministerioak 3 ontzi eraikitzeko kontratua egin zion: Infanta María Teresa, Vizcaya eta Almirante Oquendo ontziak hain zuzen ere, XIX. mendearen azken hamarkadan eraikitakoak. Ontziolaren lehen instalazioek 58.000 m2 inguru hartzen zituzten, eta hauek izan ziren, zehazki: 1. dike lehorra, 3 eraikuntza-harmaila, erriberako errementarien tailerrak, doikuntzakoak, errementari eta arotzenak, makinak eta galdarak eraikitzekoak, eta artilleriakoak, bai eta biltegietarako eta bulegoetarako eraikinak ere. 1889an, baina, sozietateak porrot egin zuen eta likidatu egin zen, enkargatutako 3 ontziak amaitu gabe, nahiz eta sozietatea horretarako eratu zen hain zuzen ere. Handik gutxira, berriro ekin zion jarduerari.

La actividad naval en Sestao se inicia de la mano del empresario siderúrgico vizcaíno José María Martínez de las Rivas y del inglés Charles Palmer. Ambos constituirían en Bilbao la Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (posterior Sociedad Anónima Astilleros del Nervión) que construiría el primer gran astillero de la ría para la fabricación de buques de hierro propulsados por maquinaria a vapor. Así, en 1888, el Ministerio de Marina le adjudicaría el contrato de 3 buques: Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquendo, construidos en la última década del siglo XIX. Ocupando aproximadamente 58.000 m2, las primeras instalaciones del astillero fueron el dique seco n.º 1, 3 gradas de construcción, los talleres de herreros de ribera, de ajuste, de herreros y de carpinteros, de construcción de máquinas y calderas y de artillería, así como edificios de almacenes y de oficinas. En 1889, sin embargo, la sociedad quiebra y se liquida, sin haber terminado el pedido de los 3 buques para el que se constituyó. Poco después, reanudaría su actividad.

Mende berriaren hasieran, 1908an, Sociedad Española de Construcción Naval sozietatea eratu zen Madrilen, eta, 1915ean, Astilleros del Nervión enpresaren instalazioen ondoko lursail batzuk erosi zizkion AHVri, eta hantxe eraiki zuen bere fabrika berria. Instalazioak, guztira, 99.000 m2 inguru zituen, eta kontratista ugarik eraiki zuten; horien artean zeuden, besteak beste, Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía izenekoa, garai hartan hormigoi armatuzko eraikuntza eta egitura garrantzitsuak egin zituena. La Naval ontziolan 130 eta 200 metro arteko luzerako 4 harmaila handi eraiki ziren. Era berean, trenbidearen gainetik zihoan oinezkoentzako zubi bat eta beste zenbait eraikin ere egin ziren: atezaintza-ikuskaritza; bulego nagusiak; zentral elektrikoa; erriberako errementarien tailerra; ebanisteria- eta galibo-tailerra; zerren, ontzien eta harmailako arotzeriaren tailerra; makina eta ur gaineko armazoien tailerra; errematxeen biltegia eta torlojutegia; galbanizazio- eta bernizadura-tailerra (azken horretan emakumeak baino ez zeuden) eta biltegi nagusiak. Trenbidearen trazadurak konektatzen zituen espazio horiek guztiak, eta, modu horretan, materiala atzera eta aurrera mugitu zitekeen. Garai hartan, 3 ontzi ari ziren eraikitzen harmailetan: Alfonso XIII gurutzaontzia eta Conde de Zubiría eta Marqués de Chávarri lurrunontziak.

A principios del nuevo siglo, en 1908, se constituiría en Madrid la Sociedad Española de Construcción Naval que, en 1915, adquiriría unos terrenos propiedad de AHV colindantes con los de Astilleros del Nervión donde construiría su nueva factoría. El conjunto de estas instalaciones, con unos 99.000 m2, fue construido por numerosos contratistas entre los que destaca la Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, responsable de importantes construcciones y estructuras de hormigón armado de la época. En La Naval, se construyeron 4 grandes gradas de entre 130 y 200 m de longitud, un puente peatonal sobre la vía de ferrocarril y, entre otros, los siguientes edificios: portería-revistería, oficinas generales, central eléctrica, talleres de herreros de ribera, taller de ebanistería y gálibos, de sierras, botes y carpintería de grada, de maquinaria y monturas a flote, de calderería y plomería, almacenes para remaches y tornillería, taller de galvanizado, de barnizado (atendido caso exclusivamente por mujeres) y almacenes generales. Todo ello conectado por el trazado de vías de ferrocarril para la circulación de material. En ese momento, en las gradas se construían 3 buques: el crucero Alfonso XIII y los vapores Conde de Zubiría y Marqués de Chávarri.

1919an, enpresak Astilleros de Nervión ontziolaren instalazioak bereganatu zituen, eta, horrela, herrialdeko ontziolarik osoena izatera heldu zen; 4.000 langile zituen. 20ko hamarkadan, ekoizpena dibertsifikatu zuen enpresak: Diessel motorrak eta ur-hodiko galdarak egiten hasi zen, eta, era berean, engranaje-turbinarako eta trenetarako beste material batzuetarako (lokomotorrak eta bidaiarientzako kotxeak) gurpiletako eta piñoietako hortzak ere tailatzen hasi zen.

En 1919, la empresa se anexionó las instalaciones de Astilleros del Nervión, convirtiéndose en la factoría naval más completa del país, con una plantilla de 4.000 trabajadores. En la década de los años 20, la fábrica diversifica su producción dedicándose también a la fabricación de motores Diessel, calderas acuo-tubulares, tallado de dientes de rueda y piñones para turbina de engrane, así como de distinto material ferroviario (locomotoras y coches de viajeros).

Gerra Zibilak eragindako etenaren ondoren (garai hartan artilleria-jaurtigaiak, munizioak eta kanoiak garraiatzeko gurdiak fabrikatu zituen), ontziak eta diessel motorrak eta turbinak egitera eta konpontzera dedikatu zen nagusiki. 40ko hamarkadan eta 50eko hamarkadako lehen urteetan, ontziola modernizatzeko lanen lehen fasea hasi zen: 1. dike lehorra luzatu zen, erriberako errementarien eta makinen tailerrak handitu ziren eta beste eraikin ugari eraiki ziren: langileentzako jantokiak, obra zibiletarako tailerrak eta biltegiak, autokamioientzako garajeak, transformaziorako azpiestazioa eta zentral termikoa, erreminten tailerra, motorrak muntatzeko tailerra eta abar.

Superado el parón debido a la Guerra Civil, (durante la cual se fabricaron proyectiles de artillería, municiones y carros para transporte de cañones), la fábrica se centra principalmente en la construcción y reparación de buques y de motores diessel y turbinas. En la década de los 40 y primeros 50, se inicia una primera fase de modernización del astillero en la que se prolongó el dique seco n.º 1, se ampliaron los talleres de herreros de ribera y de maquinaria y se construyeron numerosos edificios: comedor para obreros, talleres y almacenes de obras civiles, garaje para autocamiones, subestación de transformación y central térmica, taller de herramientas, taller para montaje de motores, etc.

1955. urtearen inguruan eman zitzaion hasiera instalazioak berritzeko hurrengo faseari. Lan hauek egin ziren garai hartan: biltegi batzuk eta erriberako errementarien eta arotzen tailerrak eraistea; erreminten eta makinen tailerrak handitzea; zerbitzu-eraikin batzuk eraberritzea (bulego orokorrak eta jantokien eta botikinaren pabiloia); beste batzuk eraikitzea (atezainaren etxea; aldagelak eta datuen prozesuak; suhiltzaileen estazioa; kobrezko galdaren, ekipoen eta berunlarien tailerra; txapa eta profilen tailerra; obra zibiletarako biltegiak eta abar); atrakalekua egokitzea transatlantikoak hartzeko; 1., 2. eta 4. harmailak birmoldatzea, neurri handiagoko 2 harmaila jartzeko haien ordez; eta 2. dike lehorra eraikitzea, horretarako aurretik zeuden 2 ontzitegiak birmoldatuta.

Hacia 1955, se inicia una nueva fase de renovación de las instalaciones durante la cual se derriban algunos almacenes y los talleres de herreros de ribera y de monturas, se amplían los de herramientas y maquinaria, se reforman algunos edificios de servicios (oficinas generales y pabellón de comedores y botiquín), se construyen otros nuevos (casa del conserje, vestuarios y procesos de datos, estación de bomberos, taller de calderería de cobre, equipos y plomeros, de chapas y perfiles, almacenes para obras civiles, etc.), se acondiciona el muelle de atraque para nuevos trasatlánticos, se remodelan las gradas 1, 2 y 4 para reconvertirlas en 2 gradas de mayores dimensiones y se construye un nuevo dique seco n.º 2, mediante la remodelación de los 2 varaderos preexistentes.

60ko hamarkadatik aurrera, nabarmen hazi zen tona askoko ontzien produkzioa, eta, ondorioz, 130.000 tpm-ko petrolio-ontziak eraikitzera iritsi ziren 70eko hamarkadan. 1969an, konpainia Astilleros Españoles SA enpresan integratu zen, eta, horrela, merkataritza-ontziak ekoizten zituen Estatuko talderik handiena eta Europako handienetakoa izatera heldu zen. Alabaina, 70eko hamarkadan hainbat krisialdi egon ziren bata bestearen atzetik, eta horrek gogor astindu zuen Espainiako industria-sektorea. Ondorioz, 80ko hamarkadan, ontzigintza-sektorea berregituratu zen: Ibaizabal-Nerbioiko ontziola asko itxi egin behar izan ziren, eta martxan jarraitu zutenak erabat birmoldatu ziren. Horrela, 1988an, Astilleros Españoles konpainiak Bilbao inguruan egiten zituen jarduera guztiak Sestaoko Faktorian bildu ziren.

A partir de los años 60, aumenta considerablemente la construcción de barcos de gran tonelaje llegándose a construir, en los 70, petroleros de 130.000 T.p.m. En 1969, la compañía se integra en Astilleros Españoles S.A., convirtiéndose en el mayor grupo productor de la construcción mercante del Estado y entre los primeros de Europa. Sin embargo, las sucesivas crisis acaecidas en los 70 golpearían de lleno al sector industrial español y abocarían, en los 80, a una restructuración del sector naval que provocaría el cierre de muchos de los astilleros del Nervión y la reconversión total de los que se mantuvieron en activo. Así, en 1988, todas las actividades de Astilleros Españoles en la zona de Bilbao fueron concentradas en la Factoría de Sestao.

XXI. mendeko lehen urteetara iritsita, Espainiako ontzigintza-jarduera guztiak biltzen zituen sozietate publiko handi baten (IZAR) parte izatera pasatu zen ontziola, eta, gero, ontzigintza militarraren ataletik bereizi zen, eta, 2006an, pribatizatu egin zuen Construcciones Navales del Norte SA enpresak. Azkenik, 2018an, ontziolak behin betiko eten zuen bere jarduera.

En los primeros años del siglo XXI, el astillero pasó primero a formar parte de una gran sociedad pública en la que se concentraron todas las actividades navales españolas (IZAR) y, después, se separó de la sección de construcción naval militar y, en 2006, se privatizó en manos de Construcciones Navales del Norte S.A. Finalmente, el astillero cesó definitivamente su actividad en el año 2018.

Honako hauek dira, duten balio kulturala kontuan hartuta, monumentu-multzoko kultura-ondasun babestuak:

Los siguientes bienes constituyen, por su mayor significación cultural, los bienes culturales protegidos del Conjunto Monumental:

1.– Astilleros del Nervión ontziolari lotutako eremua:

1.– Ámbito vinculado a Astilleros del Nervión:

– Makinen eta galdaren tailerra (44-4): 1888an eraiki zen, eta Astilleros del Nervión ontziolaren jatorrizko eraikinetako bat da. Hain zuzen ere, Astilleros del Nervión izan zen Sestaoko Ibaizabal-Nerbioi ibarrean instalatutako lehen ontziola industriala.

– Taller de máquinas y calderas (44-4): construido en 1888, constituye uno de los edificios fundacionales de Astilleros del Nervión, primer astillero industrial instalado en la Vega del Nervión de Sestao.

Hasiera batean, oinplano ia karratuko eraikin bat diseinatu zen (51,81 metroko luzerakoa eta 48,76 metroko zabalerakoa), 4 nabe paraleloz osatutakoa: 2 nabe zentral (14,01 metroko zabalerakoak eta 11,57 metroko altuerakoak), eta alboko 2 nabe (10,66 metroko zabalerakoak eta 9,13 metroko altuerakoak). Azkenik, luzera handiagokoak eraiki ziren, 75 metrora artekoak, eta, handik gutxira, bosgarren nabe bat ere eraiki zen ekialdean, altuera txikiagokoa. Egitura Bilboko Labe Garaietan fabrikatutako arkupez osatuta eraiki zen (5,79 metroko distantziara), T bikoitzeko sekzioko burdinurtuzko euskarriekin, sekzioaren erdian arima zulatua zutela. Saretadun egurrezko zertxak ere jarri ziren, sabai-argi zentralarekin luzetara. Jatorrizko fatxadek ere zurezko itxitura zuten, eta bao jarraituak zituzten. Eraiki eta urtebetera, tailerrak su hartu zuen, eta, ondorioz, estalkiak eta fatxadak suntsitu egin ziren. Nabeek hainbat erabilera izan dituzte denboran zehar, eta zenbait eraldaketa jasan dituzte: jatorrizko zertxen ordez, metalezkoak jarri dira; eraikinaren jatorrizko zeharkako sekzio simetrikoa aldatu da; eta ekialdeko nabeko arkupe batzuk kendu dira, fatxadak ezkutatu eta aldatu dira, eta bi nabe gehitu dira muturretan.

En origen, se diseñó un edificio de planta prácticamente cuadrada, de 51,81 m de longitud y 48,76 m de anchura, constituido por 4 naves paralelas, 2 centrales de 14,01 m de ancho y 11,57 m de alto y 2 laterales de 10,66 m de ancho y 9,13 m de altura. Finalmente, se construirían de mayor longitud, hasta los 75 m, e incluso, poco después, una quinta nave de menor altura al este. La estructura se construyó con pórticos a 5,79 m de distancia, dotados de soportes de fundición de sección en doble T con alma perforada en el centro de la sección, fabricadas en Altos Hornos de Bilbao, y cerchas en celosía de madera con linternón central longitudinal. Las fachadas originales, con cerramiento también de madera, presentaban vanos corridos. Al año de ser construido, el taller sufrió un incendio que destruyó tanto las cubiertas como las fachadas. Las naves han alojado diferentes usos a lo largo del tiempo y han sido objeto de algunas transformaciones, en especial, la sustitución de las cerchas originales por otras metálicas, modificando además la sección transversal simétrica original del edificio, así como la sustracción de algunos pórticos de la nave situada al este, la ocultación y alteración de sus fachadas y la adición de sendas naves en los extremos.

Erdiko bi nabeetan, La Naval ontziolan kontserbatzen diren garabi-zubirik zaharrenetako bi daude, 60ko hamarkadaren amaieran Talleres de Zorroza (Sociedad Española de Construcciones Metálicas) enpresan egindakoak. Errei bikoitza, karga bikoitza (50/10 tona) eta goiko kabina dituzte.

En las dos naves centrales, se localizan 2 de los puentes-grúa más antiguos conservados en La Naval, fabricados a finales de los años 60 en Talleres de Zorroza (Sociedad Española de Construcciones Metálicas), de doble carril, doble carga (50/10 Tons.) y cabina superior.

– 1. dike lehorra (44-8): Brimms Newcastle on Tyne enpresak eraiki zuen 1888an Astilleros del Nervión ontziolarentzat, 110 metro inguruko 3 harmailarekin batera (gaur egun jada ez daude). Hau zen dike lehorraren eraikuntza-sistema: burdinurtuzko hodi hutsen pilotajea (2,134 metroko diametroa eta 1,83 metroko altuera), ardatzen arteko 2,565 metroko distantziara, hormigoi hidraulikozko euste-hormen azpian.

– Dique seco n.º 1 (44-8): fue construido en 1888 para Astilleros del Nervión por la empresa Brimms Newcastle on Tyne, junto a 3 gradas de unos 110 m actualmente desaparecidas. El sistema constructivo consistía en un pilotaje de tubos huecos de fundición de 2,134 m de diámetro y 1,83 m de altura, a 2,565 m de distancia entre ejes, bajo los muros de contención de hormigón hidráulico.

Geometriari dagokionez, neurri hauek ditu: 9,75 metroko sakonera, hasiera batean 145 metro inguru zituen oin laukizuzen irregularra (1954an 152 metroraino luzatu zen hegoaldeko aldea, hormigoi armatuzko kaxen bidez) eta trapezoide formako zeharkako sekzio bat. Sekzio horren barne-zabalera 22,36 metrokoa da konportatik gertuen dagoen tartean, eta 29,26 metrokoa erdiguneko eremurik altuenean. Aldiz, hegoaldean eta ahokaduran, estutu egiten da dikea, eta 20 metro inguru hartzen ditu. Barne-perimetro osoan harmaila bat osatzen duten mailak daude. Horregatik, erdiguneko eremu baxuaren barne-zabalera ere txikiagoa da; zehazki, 20,10 metrokoa.

En cuanto a su geometría, presenta 9,75 m de profundidad, planta rectangular irregular con eslora inicial aproximada de 145 m (en 1954, se prolongó su extremo sur hasta los 152 m mediante cajones de hormigón armado) y sección transversal trapezoidal, con manga interior de 22,36 m en la parte alta del tramo más próximo a la compuerta y de 29,26 m en la parte alta de la zona central mientras, en el extremo sur y en la embocadura, el dique se estrecha hasta aproximadamente unos 20 m. Todo el perímetro interior está recorrido por escalones a modo de gradas, de forma que la manga interior en la parte baja de la zona central se reduce también hasta los 20,10 m.

Ipar-ekialdean, dikea betetzeko eta husteko ponpak gordetzeko erabiltzen zen sestra azpiko ganbera dago. Eskotila eta argi-zuloak ditu goialdean, baina hor ez dago makinarik eta ez da erabiltzen. Dikea betetzeko hodiak dikearen egituraren barnealdean daude. Ahoaren alboko arkubarneran, trapezoide formako 3 hutsune pare daude. Altzairuzko txapa lodiz daude eginda, eta sokazko edo kalamuzko bilbadura dute. Bertan, itxitura-konporta sartzen da, 3 posiziotan, ontziaren luzeraren arabera.

En su extremo noreste, se ubica bajorasante la cámara que alojaba las bombas para el llenado y vaciado del dique, dotada de escotilla con lumbreras en su parte alta pero carente de maquinaria e inoperativa. Los conductos de inundación discurren por el interior de la estructura del dique. En el intradós lateral de la boca, se ubican 3 pares de cajeras de sección trapezoidal, de chapa de acero gruesa cubiertas con entramado de cuerda o cáñamo, donde encajaría la compuerta de cierre en 3 posibles posiciones según la eslora del buque.

Itxierako uhatea 1891n eraikitako jatorrizkoa da, eta diseinu bereziko pieza bat da, kasetoi edo itsasontzi-ate motakoa, errematxatutako txapazko kasko konkortukoa. Hauek dira bere neurriak: 21,50 metroko luzera, 8,81 metroko altuera, eta zabalera aldakorra (3,66 metro estalkian eta 6,10 metro erdian). Barrualdean bi solairu ditu, estalki batek bereizita: beheko zuloak lasta-tanga gisa funtzionatzen du, dikea ixtean urez bete dadin; eta husteko eta erretiratzeko erabiltzen da, irekieraren kontrako operazioan, hartara itsasontzia diketik irten ahal izan dadin. Goiko espazioan, berriz, makina-gela zegoen, lastatzeko eta deslastatzeko ponpekin. Bizkarrean izan ezik, dikearen hormetan eta zolatan dauden altzairuzko hutsuneetan ahokatzen diren egurrezko irtenguneak daude kasetoiaren inguru osoan; horrela, kasetoiaren pisuak berak egindako presioa dela eta, kasetoia tinko geratzen da posizio horretan, eta bermatu egiten da akoplamenduaren estankotasuna. Gaur egun, kasetoia oso narriatuta dago eta ezin da konpondu; korrosioa dago txapa osoan eta materiala falta da zati batzuetan.

La compuerta de cierre es la original construida en 1891 y se trata de una pieza de diseño singular, del tipo caisson o barco-puerta, con casco abombado de chapa roblonada de 21,50 m. de longitud, 8,81 m de altura y anchura variable desde 3,66 m en cubierta a los 6,10 m en el centro. Al interior, dispone de dos pisos separados por una cubierta: el hueco inferior funciona como tanque de lastre para su inundación en la operación de cierre del dique y para su vaciado y retirada flotando en la operación contraria de apertura, al objeto de permitir la salida del buque del dique, y el espacio superior alojaba la sala de máquinas con las bombas para el lastrado y deslastrado. El caisson dispone en todo su contorno, salvo en cubierta, de resaltes en madera que se encastran en las cajeras de acero ubicadas en los muros y solera del dique, de forma que por la presión de su peso el caisson queda fijo en su posición garantizando la estanqueidad del acoplamiento. Hoy en día, el caisson presenta un avanzado e irreversible estado de deterioro con corrosión generalizada de la chapa y falta de material en algunos puntos.

Gainera, dikeak zenbait elementu osagarri ditu oraindik ere: pikaerak; estatxak eta sokak lotzeko mutiloiak; defentsa metalikoak hormen eta ur-instalazioen gailurrean; aire konprimatua; mozteko eta soldatzeko gasak, eta elikatze-sistema elektrikoa.

El dique conserva además otros elementos auxiliares como picaderos, norays de amarre de estachas y cabos, defensas metálicas en la coronación de los muros e instalaciones de agua, aire comprimido, gases para corte y soldadura y alimentación eléctrica.

Instalazioa osatzeko, beso artikulatuko edo ahate-moko itxurako 2 garabi daude, errei bikoitzen gainean kokatuta, maniobrako albo-bide banatan. 25. garabia, ababorrean dagoena, ELYMA izeneko euskal enpresak eraiki zuen 1967an, eta 1981ean eraman zuten 1. dike lehorrera, armamenturako 2. kaitik. Hauek dira bere neurriak: bidearen zabalera, 6 metrokoa; kakoaren gehieneko altuera, 32 metrokoa; gutxieneko erradioa, 12 metrokoa; gehieneko erradioa, 40 metrokoa; eta goratzeko ahalmena, 15/4 tonakoa. 20. garabia ere (istriborrean dagoena), ELYMAk eraiki zuen 1972an, eta 1989an eraman zuten Sestaoko dikera, Olabeagako instalazioetatik. Hauek dira bere neurriak: erreien arteko distantzia, 9 metrokoa; kakoaren gehieneko altuera, 26 metrokoa; gutxieneko erradioa, 8 metrokoa; gehieneko erradioa, 28 metrokoa; eta goratzeko ahalmena, 15/5 tonakoa.

Completan la instalación 2 grúas de pluma articulada o pico-pato, ubicadas sobre doble carril en sendas vías laterales de maniobra. La grúa n.º 25, situada a babor, fue construida en 1967 por la empresa vasca ELYMA y trasladada en 1981 al dique seco n.º 1 desde el muelle de armamento 2. Presenta un ancho de vía de 6 m, altura máxima del gancho de 32 m, radio mínimo de 12 m y máximo de 40 m y una capacidad de elevación de de 15/4 Tons. La grúa n.º 20, situada a estribor, fue construida también por ELYMA en 1972 y trasladada al dique de Sestao en 1989 desde las instalaciones de Olabeaga. Presenta una distancia entre carriles de 9 m, altura máxima del gancho de 26 m, radio mínimo de 8 m y máximo de 28 m y una capacidad de elevación de de 15/5 Tons.

Gaur-gaurkoz, 1. dikea beteta dago, eta ez da erabiltzen; alabaina, dike lehorrean edo esklusan lan egiteko erabiltzen zen teknikaren erakusgarri da oraindik ere. Gainera, badu berezitasun bat: hormek harmailak dituzte. Horrela, konponketa-lanak egiteko ontzia dikean sartu eta konporta itxi eta gero, ura sartzen da barrualdetik, ontzia txumil gainean geratu arte.

Actualmente, el dique 1 se encuentra inundado y no operativo; sin embargo, conserva su capacidad de ilustrar la técnica de trabajo en dique seco o esclusa, con la particularidad de los muros escalonados, en la que se introduce el buque para su reparación y, una vez cerrada la compuerta, se bombea el agua del interior hasta dejar apoyada la embarcación en una cama.

– 2. dike lehorra (44-21): ontziola modernizatzeko 2. fasean eraiki zen, 1956. urtearen inguruan, 1. dike lehorraren ondoan zeuden 3 harmailen gainean. Zenbait berezitasun ditu 1. dike lehorrarekiko, hala nola: tamaina handiagoa (L: 170 eta A: 30-15 m), perimetroko horma lauak eta konporta metaliko zabukaria. Neurri horrek agerian uzten du nolako eskala izugarria zuten bertan armatutako edo konpondutako ontziek; izan ere, 130.000 tonakoak izatera ere iritsi ziren. Dikearekiko paraleloan, arrapala-ontzitegi bat jarri zuten, gerora bete egin zutena.

– Dique seco n.º 2 (44-21): se construyó durante la 2.ª fase de modernización del astillero, hacia 1956, sobre las 3 antiguas gradas situadas junto al dique seco n.º 1. Presenta algunas singularidades respecto al dique seco n.º 1 tales como sus mayores dimensiones (L: 170 y A: 30-15 m), sus muros perimetrales lisos y la compuerta metálica abatible. Su gran capacidad da testimonio de la enorme escala de las embarcaciones que se armaron o repararon en él que llegaron a alcanzar las 130.000 Tn. En paralelo al dique, se dispuso una rampa-varadero, posteriormente rellenada.

Dikearen bi aldeetan, beso artikulatuko edo ahate-moko itxurako beste 2 garabiren maniobra-erreiak kontserbatzen dira. 23. garabia, ababorrean dagoena, Talleres de Erandio SAk fabrikatu zuen 1964an. Hauek dira bere neurriak: bidearen zabalera, 9 metrokoa; kakoaren gehieneko altuera, 20 metrokoa; gutxieneko erradioa, 10 metrokoa; gehieneko erradioa, 32 metrokoa; eta goratzeko ahalmena, 15/6 tonakoa. 22. garabiak, istriborrean dagoenak, 1. dikeko 20. garabiaren ezaugarri berberak ditu: ELYMAk eraiki zuen 1972an, eta Olabeagatik Sestaoko dikera eraman zuten 1989an. Hauek dira bere neurriak: erreien arteko distantzia, 6 metrokoa; kakoaren gehieneko altuera, 26 metrokoa; gutxieneko erradioa, 8 metrokoa; gehieneko erradioa, 28 metrokoa; eta goratzeko edukiera, 15/5 tonakoa.

A ambos lados del dique, se conservan los carriles de maniobra de otras 2 grúas de pluma articulada o pico-pato. La grúa n.º 23, situada a babor, fue fabricada en 1964 por Talleres de Erandio S.A. Presenta un ancho de vía de 9 m, altura máxima del gancho de 20 m, radio mínimo de 10 m y máximo de 32 m y una capacidad de elevación de de 15/6 Tons. La grúa n.º 22, situada a estribor, presenta las mismas características que la n.º 20 del dique 1: construida por ELYMA en 1972 y trasladada al dique de Sestao en 1989 desde Olabeaga, distancia entre carriles de 6 m, altura máxima del gancho de 26 m, radio mínimo de 8 m y máximo de 28 m y capacidad de elevación de de 15/5 Tons.

Gaur egun, 2. dikeak mantendu egiten ditu balio espazial-funtzionala eta elementu operatibo nagusiak, barne hartuta hego-ekialdean lurperatuta dagoen ganbera. Bertan, ponpaketa-ekipo berri bat dago, eta, horri esker, ontziak konpontzen jarraitzeko aukera dago.

Actualmente, el dique 2 conserva su valor espacio-funcional y sus principales elementos operativos, incluida la cámara enterrada en su extremo sureste, dotada de un equipo de bombeo renovado que le permite mantenerse en activo para la reparación de buques.

2.– Sociedad Española de Construcción Naval sozietateari lotutako eremua:

2.– Ámbito vinculado a Sociedad Española de Construcción Naval:

– Zentral elektrikoa (44-10): Sociedad Española de Construcción Naval sozietateak eraikitako hasierako eraikinetako bat da (1916 ingurukoa, zehazki); hain zuzen ere, gaur egun geratzen diren zerbitzu-eraikinetatik zaharrena da.

– Central eléctrica (44-10): constituye uno de los edificios fundacionales levantados por la Sociedad Española de Construcción Naval hacia 1916 y, en concreto, el más antiguo de los edificios de servicios de esta época conservados.

Hasieran, hormigoizko 8 arkupe zituen planta laukizuzeneko eraikin bat egin zen; alabaina, egungo eraikinean jatorrizko 3 hormarte baino ez dira geratzen, 1956an espazio hori erabili baitzen erreminten tailerra handitzeko. Dena den, bolumenak jatorrizko 2 altuerak eta 2 isurkitako teilatupekoa ditu oraindik ere. Fatxadek lerro zainduz osatutako konposizioa dute, eta ezaugarri bereizgarri hauek: baoek proportzio bertikala dute, solairuen arabera daude hierarkizatuta –bereziki aipagarriak dira beheko solairuko bao lerdenak– eta hormigoizko arkupedun egiturak kanporako proiekzioa du. Beheko solairuan espazio handi bat dago: oso altua da eta ez du inolako barne-banaketarik.

En origen, se construyó un edificio de planta rectangular, con 8 pórticos de hormigón; sin embargo, el edificio actual conserva, únicamente, 3 de las crujías originales dado que fue absorbido por la ampliación, en 1956, del taller de herramientas. El volumen mantiene las 2 alturas y la bajocubierta rematada a 2 aguas. La composición de líneas depuradas de las fachadas se caracteriza por la proporción vertical de los huecos, la jerarquía de estos por plantas destacando los esbeltos vanos de planta baja, y la proyección al exterior de la estructura porticada de hormigón. El interior de la planta baja presenta un gran espacio sin compartimentar de gran altura.

– Jantokien eta botikinaren pabiloia (44-13): ontziolaren 1. modernizazio-fasean egindako eraikinetako bat da. 40ko hamarkadako lehen urteetan egin zen, langileentzako jantokiak eta botikina bertan kokatzeko. Eraikina jantoki gisa erabiltzen zen batez ere, eta 2 altuerako bolumen prismatiko irmo batean zegoen kokatuta. Lerro zuzenak ditu eta ez du ornamentuzko xehetasunik; alabaina, bolumenaren horizontaltasuna izugarria da, eta horizontaltasun hori are gehiago indartzen dute erlaitz eta inposta jarraituz markoztatutako leiho jarraituen errenkada luzeek, bistako adreiluen bandek eta zuriz emokatutako paramentuek. Botikin gisa, arrazionalismo espresionistagoz egindako espazio txiki bat dago atxikita, 60ko hamarkadan altuera handiagoa eman zitzaiona. Konposizioaren eta formaren balio hori osatu egiten dute beste elementu batzuek. Horien artean daude arkupe zentrala, errekarrizko zokaloa, horizontalki eta bertikalki jarritako plaketa-sorta, sarbideak estaltzen dituzten lauzak eta izkinako baoak.

– Pabellón de comedores y botiquín (44-13): uno de los edificios construidos en la 1.ª fase de modernización del astillero, en los primeros años 40, para alojar los comedores y botiquín para personal. El uso principal de comedor se aloja en un rotundo volumen prismático de 2 alturas, de líneas rectas y desnudo de detalles ornamentales, con imponente horizontalidad reforzada por hileras de ventanas corridas y bandas de ladrillo visto y paramentos revocados en blanco enmarcadas por cornisas e impostas continuas. El uso auxiliar de botiquín se dispone en un pequeño anexo de racionalismo más expresionista que fue ampliado en altura en los años 60. Este valor compositivo-formal se completa con el empleo de otros recursos como el pórtico central, el zócalo de cantos rodados, el juego de plaquetas colocadas en horizontal y vertical, las losas cubriendo los accesos y los vanos en esquina.

Barnealdean, jatorrizko antolaketa orokorra mantentzen da: sarbide zentrala eta alboko sarbidea, beheko solairuko atondo zentrala, eta eskaileraren tarte zuzenak. Aldageletako eta jantokietako barnealdeko espazio libreak zatitu egin ziren azken etapan, ekoizpen-bulegoak jartzeko. Ekialdeko aldean, berriz, jatorrizko banaketa mantentzen da, duela gutxira arte hantxe egon baitziren kokatuta zerbitzu medikoak.

Al interior, conserva la organización general caracterizada por los accesos central y lateral, el amplio vestíbulo central en planta baja y la escalera en varios tramos rectos. Los diáfanos espacios interiores de los vestuarios y comedores fueron compartimentados para alojar, en su última etapa, las oficinas de producción; mientras el extremo este conserva, en general, su distribución original al haberse ubicado en él hasta época reciente los servicios médicos.

– Bulego nagusiak (44-11): egungo eraikina 1956koa da, XX. mendeko bigarren hamarkadan eraikitako lehenengo bulego nagusien erreforma egin zenekoa. Erreforma horretan, mantendu egin zen eraikinaren jatorrizko tipologia, baina berrinterpretatu egin zuten lengoaia estilistiko berri baten bitartez.

– Oficinas generales (44-11): el edificio actual data de 1956, si bien es resultado de la reforma de las primeras oficinas generales, construidas en la segunda década del siglo XX, cuya tipología original básica se conservó, aunque reinterpretada a través de un nuevo lenguaje estilístico.

Oin laukizuzeneko bolumen handi bat da. Gorputz zentralak 4 altuera ditu, eta albokoek, berriz, 3. Fabrikaren fatxadek bistako adreilua eta proportzio horizontaleko baoak, estalki lauak eta hormigoi armatuzko arkupedun egitura dauzkate. Sarbide nagusia ekialdeko fatxadan dago: eskalinatak, pilareak, balaustrada eta frontoia dituen harrizko arkupe bat da. Multzoa arrazionalismo berantiarraren erakusle ona da, eta konposizioaren eta formaren balioa du, hain zuzen, kontraste handia dagoelako multzoaren bolumetria etzanaren eta izkinan jarritako gorputz kurbatuen xehetasun estilistikoen eta arkupe klasizista eta proportzio bertikala dituen bolumen zentralaren artean.

Se trata de un rotundo volumen de planta rectangular con cuerpo central de 4 alturas y alas laterales de 3, fachadas de fábrica en ladrillo caravista y vanos de proporción horizontal, cubiertas planas y estructura porticada de hormigón armado. El acceso principal se sitúa en la fachada este, a través de un pórtico en piedra dotado de escalinatas, pilares, balaustrada y frontón. El conjunto constituye un correcto ejercicio de racionalismo tardío, dotado del valor compositivo-formal proporcionado por el contraste entre la rotundidad de su volumetría apaisada y los detalles estilísticos de los cuerpos curvos en esquina y del volumen central de proporción vertical con pórtico clasicista.

Barnealdean, solairu guztietan daude korridore zentral handi bat eta gelak alboetan; bertikalki daude komunikatuta, igogailu baten eta atzeko fatxadaren planotik irteten den eskailera baten bidez. Eskailera kristalezko bolumen zilindriko batean dago eta bi tarte zuzen ditu. Beheko solairuan bulegoak, biltzar-gelak eta bisita-gelak daude, batez ere. Horregatik, bertan erabili ziren kalitate handieneko akaberak, besteak beste, marmolezko plakazko estaldurak. Lehenengo eta bigarren solairuan, bulego teknikoak eta langileentzako gainerako gelak daude. Hirugarren solairuan, aldiz, instalazioak eta bi terraza daude, eta, sotoan, zerbitzu osagarriak.

Al interior, las plantas se organizan con un gran pasillo central y dependencias laterales y se comunican verticalmente mediante un ascensor y una escalera central de doble tramo recto alojada en un volumen cilíndrico acristalado que sobresale del plano de la fachada posterior. En planta baja, se ubican principalmente los despachos, salas de juntas y visitas, donde se emplearon acabados de mayor calidad como los aplacados de mármol. En las plantas primera y segunda, se disponen las oficinas técnicas y el resto de dependencias para el personal. La planta tercera aloja instalaciones y sendas terrazas y el sótano, otros servicios auxiliares.

– Tailer mekanikoa (44-1): Sociedad Española de Construcciones Navales sozietateak 1916 inguruan eraikitako lehen eraikinetako bat izan zen. Jatorrian, oin karratua zuen (110 x 110 m), 20 metro argiko 5 hormarte paraleloz eta 12 arkupe metalikoz osatutakoa. Arkupeak estalkian jarritako bi isurkiko pendoloi-zertxez eginda zeuden; zehazki, sareta-pilareen gaineko arima beteko habeak zituzten euskarri, eta, aldi berean, sareta-pilare horiek garabi-zubien mekanismoari eusten zioten. Nabe bakoitzaren estalkiak luzetarako argizulo bana zuen isurialde bakoitzean, eta fatxadak adreilu estaliz egindako horma-atal itsuekin egin ziren, metalezko azpiegituraz modulatuta eta luzetarako hutsarteekin zulatuta, batez ere beheko solairuan.

– Taller mecánico (44-1): formó parte del grupo de edificios fundacionales que levantó la Sociedad Española de Construcción Naval hacia 1916. En origen, presentaba planta cuadrada (110 x 110 m) compuesta por 5 crujías paralelas de 20 m de luz y 12 pórticos metálicos constituidos por cerchas de pendolón a dos aguas en cubierta, apoyadas sobre vigas de alma llena que descansan en pilares de celosía que, a su vez, soportan el mecanismo de los puentes- grúa. La cubierta de cada nave estaba dotada de sendos lucernarios longitudinales en cada faldón y las fachadas se resolvieron con paños ciegos de fábrica de ladrillo revestido modulados mediante entramado de subestructura metálica y perforados con huecos longitudinales, principalmente, en planta baja.

1945 inguruan handitu zen lehenengo aldiz tailerra; orduan, tailerraren fatxadari motorrak muntatzeko zeharkako nabe altuago bat atxiki zitzaion. Geroago, 50eko hamarkadako lehen urteetan, jatorrizko 5 nabeak luzatu egin ziren mendebaldetik, eta, horrez gain, 3 solairuko multzo estu bat gehitu zitzaien iparraldetik eta mendebaldetik, bertan bulegoak jartzeko. Berrikiago, kaira ematen zuen fatxadako eranskina bi isurkitako estalki batekin ordeztu zen, hodien biltegi gisa erabiltzeko. Horrez gain, hego-ekialdean, laburtu egin zen hegoalderago kokatutako nabea.

Hacia 1945, el taller sería objeto de una primera ampliación, al adosarse en su fachada este una nueva nave transversal de mayor altura que alojaría el montaje de motores. Posteriormente, en los primeros 50, las 5 naves originales se prolongarían en su extremo oeste y se añadiría a estas un estrecho cuerpo de oficinas de 3 plantas en sus orientaciones norte y oeste. Más recientemente, el anexo de la fachada al muelle fue sustituido por una nueva nave con cubierta a dos aguas para almacén de tubos y, en el extremo sureste, se recortó la nave situada más al sur.

Gaur egun, tailerraren kanpoko itxura aldatuta dago; izan ere, jatorrizko fatxadako itxiturak xafla metalikozko panelez estalita daude.

En la actualidad, la imagen exterior del taller se encuentra alterada al haber sido recubierto el cerramientos de fachada original por paneles de chapa metálica.

– Oinezkoentzako pasabidea (116): lehen zatia 1916an eraiki zen, langileak errazago heldu zitezen ekoizpen-eremura Sestaoko herrigunetik; izan ere, herrigunea mendi-hegalean zegoen, eta Bilbo-Santurtzi trenbideak bereizten zuen industriagunetik. Hormigoi armatuzko arkupeetan oinarritutako egitura du, eta aldatu eta handitu egin zuten, enpresaren beharrizanen arabera, denborak aurrera egin ahala eraikitako barneko tren-zerbitzuetako trenbideetarako tokia egon zedin. Halaxe jarraitu zuten, egungo 7 hormarteak eraiki zituzten arte.

– Pasarela peatonal (116): el primer tramo fue construido en 1916 para facilitar el acceso del personal al recinto fabril desde el casco urbano de Sestao, situado en las laderas y separado del complejo por la línea férrea Bilbao-Santurtzi. Construida con un sistema estructural de pórticos de hormigón armado, fue modificada y ampliada en función de las necesidades de la empresa para permitir el paso de las vías de servicio ferroviario interno que se iban construyendo, hasta alcanzar las 7 crujías que presenta en la actualidad.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA:
CAPÍTULO I:
BABES-ARAUBIDEAREN EZAUGARRIAK
CARÁCTER DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Babes-araubide hau Sestaoko «La Naval» ontziola babes bereziko kultura-ondasun izendatzeko deklarazioaren parte da, monumentu-multzoaren kategoriarekin, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16. artikulua betez. Bertan, ondasun horretan onartuta eta debekatuta dauden jarduerak zehazten dira.

1.– El presente régimen de protección forma parte de la declaración de Bien Cultural de Protección Especial a favor del astillero «La Naval» en Sestao, con la categoría de Conjunto Monumental, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 6/2019, de 9 mayo, del Patrimonio Cultural Vasco, con especificación de las actuaciones admisibles y prohibidas sobre el mismo.

2.– Babes-araubide honetako aginduak «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoa osatzen duten eta I. eranskinean definitutako mugaketaren barruan dauden ondasun guztiei aplikatuko zaie.

2.– Las prescripciones del presente régimen de protección serán de aplicación para la totalidad de los bienes del Conjunto Monumental del astillero «La Naval» incluidos dentro de la delimitación definida en el Anexo I.

2. artikulua.– Izaera loteslea.

Artículo 2.– Carácter vinculante.

1.– Eranskin honetako aginduak lotesleak dira, eta bertan aurreikusitako babes-neurrien arabera kontserbatu beharko da babestutako kultura-ondasuna.

1.– Las prescripciones del presente anexo tienen carácter vinculante, debiendo conservarse el bien cultural protegido con sujeción a las medidas de protección previstas en el mismo.

2.– Hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-antolamenduko tresnek beren baitan jaso beharko dituzte babestutako kultura-ondasunaren babesa eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zehaztapenak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen sailaren aldeko txostena izan beharko dute, 6/2019 Legearen 47. artikuluarekin bat etorriz.

2.– Los instrumentos de ordenación urbanística, territorial y medioambiental deberán contener las determinaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del bien cultural protegido. A tal fin, deberán contar con informe favorable del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 6/2019.

3. artikulua.– Babestu beharreko balio kulturalak eta ondasunak.

Artículo 3.– Valores culturales y bienes objeto de protección.

1.– Kultura-ondasunaren deklarazio hau eragin duen ondare-balorazioaren arabera, «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoa ondasun aparta da EAEko industria-ondarean, eta balio kultural hauek ditu:

1.– De acuerdo con la valoración patrimonial que motiva la presente declaración de bien cultural, el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» constituye un bien sobresaliente del patrimonio industrial de la CAPV poseedor de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: 130 urteko bizitza erabilgarriarekin, Euskal Herriko ontziola industrial handien historia osoa irudikatzen du: XIX. mendearen amaieran altzairuzko ontziak eraikitzen hasi zirenetik abiatuta, eta XXI. mendean itxi ziren arte. Gainera, haien hornitzaile edo bezero izan ziren beste enpresa osagarri garrantzitsu batzuen historia ere irudikatzen du (hauek ziren enpresa horietako batzuk: Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, Altos Hornos de Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, ELYMA, Sociedad Española de Construcciones Metálicas-Talleres de Zorroza, Talleres de Erandio eta abar).

– Valor histórico: con una vida útil de 130 años, la historia de «La Naval» ilustra la historia completa de los grandes astilleros industriales vascos, desde el inicio de la construcción de buques de acero a finales del siglo XIX hasta su ocaso y cierre en el siglo XXI, así como el de otras destacadas empresas auxiliares que fueron sus proveedoras o clientes (Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, Altos Hornos de Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, ELYMA, Sociedad Española de Construcciones Metálicas-Talleres de Zorroza, Talleres de Erandio, etc.).

– Berezitasunari dagokion balioa: XIX. mendearen amaieran itsasadarreko lehen ontziola industriala izandako enpresak lortutako mugarri ugariengatik. Gainera, enpresa hori Estatuko ontzi-faktoriarik osoena izan zen 20ko hamarkadan; itsasorako diesel motorrak eraiki zituen Espainiako lehen enpresa izan zen; Euskaldunarekin batera, motordun ontziak eraiki zituen Espainiako lehen enpresa izan zen; eta, Astilleros Españoles SA enpresaren parte izanik, merkataritza-ontziak ekoizten zituen Estatuko talderik handiena eta Europako handienetako bat ere izan zen. Azkenik, Ibaizabal-Nerbioi itsasadarreko ontziola guztien azken ordezkaria izan da, eta XXI. mendera martxan iritsi den bakarra.

– Valor de singularidad: por los numerosos hitos alcanzados por la empresa que fue primer astillero industrial de la ría a finales del XIX; ya en los años 20, la factoría naval más completa del Estado; la primera empresa española en construir motores diésel marinos; el primer astillero, junto con Euskalduna, en construir buques a motor en España y, como parte de Astilleros Españoles S.A, el mayor grupo productor estatal de la construcción mercante y entre los primeros del contexto europeo. Finalmente, ha sido el último representante de los astilleros instalados en la ría Ibaizabal-Nervión y el único en alcanzar en activo el siglo XXI.

– Balio soziala: ontziola sustatu eta bertan lan egin zutenen bizitzei dago lotuta, bai eta bizitzeko eta lan egiteko moduei, langile-mugimenduei eta ontzigintzak Bizkai osoaren garapen ekonomikoan izan zuen eraginari lotuta ere.

– Valor social: vinculado a la trayectoria vital de las personas que promovieron el astillero y de las que trabajaron en sus instalaciones, a sus modos de vida y trabajo, a los movimientos obreros y al impacto de la actividad naval en el desarrollo económico de toda Bizkaia.

– Balio zientifikoa: iraganeko ekoizpen-teknika eta -prozesuen garapenari eta eboluzioari buruzko informazio kualitatiboa ematen du, oinarri teknologikoarekin.

– Valor científico: como fuente de información cualitativa de base tecnológica sobre el desarrollo y evolución de técnicas y procesos productivos de otro tiempo.

– Paisaia-balioa: balio kulturalen eta balio naturalen arteko interakzioa erakusten du eta itsasadarreko azken fronte erabat industriala da; izan ere, azken hamarkadetan, desagertu egin dira garai bateko jarduera industrial biziaren gainerako aztarnak.

– Valor paisajístico: por la interacción de valores culturales y naturales y su condición de último frente netamente industrial del entorno de la ría donde, en las últimas décadas, han desaparecido el resto de vestigios de su intensa actividad.

– Balio urbanistikoa: hirigintza arrazionala eta funtzionala garatzeko ahalegin handia egin zen, eta hori erabakigarria izan zen zerbitzu-erabilerak eremuaren perimetroan kokatuko zirela erabakitzeko eta, era berean, ekoizpen-lanak industriaguneko espazio zentralean kokatzeko.

– Valor urbanístico: por el destacado ejercicio de urbanismo racional y funcional que determinaría la organización de los usos de servicio en el perímetro del recinto, mientras las tareas de producción se desarrollaban en el espacio central del complejo.

– Berrerabiltzeko potentziala: higiezinen, espazioen eta instalazioen funtzionaltasunak, moldagarritasunak eta osotasunak aukera ematen dute jatorrizko jarduerak kontserbatzeko, bai eta, hala badagokio, erabilera berriak instalatzeko ere.

– Potencial de reutilización: la funcionalidad, versatilidad e integridad de inmuebles, espacios e instalaciones favorecen la preservación de las actividades originales o, en su caso, la instalación de nuevos usos.

2.– «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoan identifikatutako balioak mantentzeko asmoz babestuko diren kultura-ondasunak IV. eta V. eranskinetan zerrendatutakoak dira, bai eta I. eranskineko mugaketaren barruan jasotako babes-inguruneak ere.

2.– Los bienes culturales objeto de protección para la preservación de los valores identificados en el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» son los enumerados en los anexos IV y V así como los entornos de protección incluidos en la delimitación del Anexo I.

3.– Ondasun higiezin babestuak honako tipologia hauetan sailkatzen dira:

3.– El patrimonio inmueble protegido se clasifica en las siguientes tipologías:

– Zerbitzu-eraikinak: erabilera nagusirako lan osagarriak egiteko eraikinak; besteak beste, administraziorako, osasunerako, heziketarako, energiarako, biltegiratzeak egiteko... erabiltzen zirenak.

– Edificios de servicios: inmuebles destinados a usos auxiliares al principal tales como administrativo, sanitario, educativo, energético, de almacenamiento, etc.

– Ekoizpenerako eraikinak: ontzien eraikuntzarekin eta konponketa-lanekin edo beste edozein produkturen fabrikazioarekin –trenbideetarako materialak, motorrak eta abar– zuzenean lotutako jardueretarako erabiltzen zirenak.

– Edificios de producción: inmuebles destinados a las actividades directamente relacionadas con la construcción y reparación de buques o con la fabricación de cualquier otro producto como material ferroviario, motores, etc.

– Obra zibila: kanpoaldeko jarduera osagarriak egiteko diseinatutako azpiegiturak. Besteak beste, atrakalekuak, armamenturako eta konponketa-lanetarako kaiak, dike lehorrak, harmailak, eta materialei zein langileei zuzendutako komunikazio-bideak.

– Obra civil: infraestructuras diseñadas para albergar actividades complementarias en el exterior como muelles de atraque, armamento y reparación, diques secos, gradas y vías de comunicación para materiales o personal.

4.– Ondare higigarri babestua industria- edo ontzigintza-jardueretarako erabili ziren makina eta elementu mugikor esanguratsuenek osatzen dute.

4.– El patrimonio mueble protegido está constituido por la maquinaria y los elementos móviles más representativos que han dado servicio a las actividades industrial o naval.

5.– Babes-araubide espezifikoetan, babestu beharreko ondare-balio partikularrak deskribatzen dira, ondare higiezin eta higigarrien tipologia guztietarako.

5.– En los regímenes de protección específicos, se describen los valores patrimoniales particulares a proteger para cada una de las tipologías del patrimonio inmueble y mueble.

6.– Babestutako kultura-ondasunen babes-ingurunea ere monumentu-multzoan sartzen da, eta hor aplikatuko dira 8. artikuluan xedatutako agindu espezifikoak.

6.– El entorno de protección de los bienes culturales protegidos tiene el carácter de parte integrante del Conjunto Monumental en el que serán de aplicación las prescripciones específicas previstas en el artículo 8.

II. KAPITULUA:
CAPÍTULO II:
BABES-ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN

4. artikulua.– Aplikatu beharreko arau orokorrak.

Artículo 4.– Normativa general de aplicación.

1.– Babestutako kultura-ondasunak Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren mende daude, baimen, erabilera, jarduera, defentsa, zehapen, arau-hauste eta bestelakoei dagokienez.

1.– Los bienes culturales protegidos están sujetos, en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos, a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Babestutako kultura-ondasunen jabeak, edukitzaileak eta haren gaineko eskubide errealen gainerako titularrak behartuta daude hura kontserbatu, zaindu, babestu eta erabiltzera, hirigintzaren eta kultura-ondarearen arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzetan, haren osotasuna ziurtatu dadin, eta ez dadin hura galdu, suntsitu edo hondatu.

2.– Las personas propietarias, poseedoras y demás titulares de derechos reales sobre los bienes culturales protegidos están obligadas a su conservación, cuidado, protección y uso en las condiciones impuestas por la legislación vigente en materia de urbanismo y patrimonio cultural, para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

3.– Babestutako kultura-ondasunei ematen zaizkien eta hirigintza-plangintzak baimentzen dituen erabilerek eta haiek ustiatzeko aukera ematen duten administrazio-emakidek edo errentamenduek bateragarriak izan beharko dute babestu beharreko balio kulturalekin, betiere bermatuz osorik mantenduko direla, kontserbatu egingo direla eta balioa emango zaiela.

3.– Cualquier uso admitido por el planeamiento urbanístico al que se destinen los bienes culturales protegidos así como las concesiones administrativas o arrendamientos que permitan su explotación deberán ser compatibles con los valores culturales objeto de protección, garantizando en todo caso su integridad, conservación y puesta en valor.

4.– Babestutako kultura-ondasunaren titularrek ondasunerako sarbidea bermatu behar dute Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32. artikuluan aurreikusitako baldintzetan, informazioa eta sarbidea emanez agintari eskudunei edo beren eskumenak egikaritzeko ardura duten funtzionarioei, eta ondasuna modu publikoan bisitatzeko eta aztertzeko aukera emanez foru-organo eskudunak berariaz baimendutako ikertzaileei.

4.– Las personas titulares de los bienes culturales protegidos deben garantizar el acceso al mismo en los términos previstos en el artículo 32 de Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, facilitando información y acceso a las autoridades competentes o al personal funcionario responsable para la ejecución de sus competencias y permitiendo la visita pública y el estudio del bien a las personas investigadoras expresamente autorizadas por el órgano foral competente.

5.– Babestutako kultura-ondasunak osorik edo partzialki eraisteko, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 51. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatu beharko da ezinbestean.

5.– Únicamente puede procederse al derribo total o parcial de los bienes culturales protegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

5. artikulua.– Esku-hartzeak baimentzea.

Artículo 5.– Autorización de las intervenciones.

Babestutako kultura-ondasunetan edozein esku-hartze egiteko, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen organoaren baimena beharko da, dagokion hirigintza-lizentzia edo administrazio-baimena eman aurretik.

Cualquier intervención sobre los bienes culturales protegidos o su entorno de protección requerirá la autorización del órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia de forma previa al otorgamiento de la licencia urbanística o autorización administrativa.

6. artikulua.– Esku hartzeko proiektua.

Artículo 6.– Proyecto de intervención.

1.– Babestutako kultura-ondasunen gaineko esku-hartzeek proiektu tekniko espezifiko bat beharko dute, ondasunaren eta esku-hartzearen izaerarekin bat datorrena. Ondasunaren titularrak aurkeztu beharko du proiektu hori, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen departamentuak onar dezan.

1.– Las intervenciones sobre los bienes culturales protegidos deben contar con proyecto técnico específico adecuado a la naturaleza del bien y de la propia intervención, que deberá ser presentado por la persona titular del bien para su aprobación al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia.

2.– Edonola ere, babestutako kultura-ondasunean egin beharreko esku-hartzeen aurretik, ondasunaren ikerketa historikoa egin beharko da, eta lan horiek profesional eta enpresa espezializatuen esku utzi beharko dira. Profesional eta enpresa horiek, gainera, egiaztatu beharko dute beharrezko gaitasun teknikoa dutela lanak bermerik handienekin egiteko.

2.– En todo caso, las intervenciones sobre el bien cultural protegido deben precederse de una investigación histórica del mismo y ser confiados a profesionales y empresas especializadas que acrediten la capacidad técnica necesaria para llevarlos a cabo con las máximas garantías.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
«LA NAVAL» ONTZIOLAKO ONDARE HIGIEZIN BABESTUA
PATRIMONIO INMUEBLE PROTEGIDO DEL ASTILLERO «LA NAVAL»
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ONDARE HIGIEZINA BABESTEKO ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE

7. artikulua.– Babestutako ondare higiezinean esku hartzeko irizpide orokorrak.

Artículo 7.– Criterios generales de intervención en el patrimonio inmueble protegido.

1.– Babestutako ondasun higiezinetan egiten diren esku-hartzeek bermatu egingo dute ondasun horien gaineko ezagutza, kontserbazioa, zaharberritzea eta birgaitzea, ondasun horiek eta inguruko ingurumen-balioak azpimarratzeko, betiere, multzoaren itxura eta interpretazioa hutsaldu edo degradatu gabe.

1.– Las intervenciones sobre los bienes inmuebles protegidos garantizarán su conocimiento, conservación, restauración y rehabilitación para su puesta en valor, así como la de los valores paisajísticos y ambientales de su entorno, sin desvirtuar ni degradar la imagen e interpretación del conjunto.

2.– Babestutako ondasun higiezinaren balio kulturalak transmititzen direla bermatzeko, oinarrizko jarduketa-printzipio hauek ezartzen dira: ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzea, prozeduren itzulgarritasuna, eta osotasuna eta benetakotasuna mantentzea.

2.– Se establecen como principios básicos de actuación, para asegurar la transmisión de los valores culturales del bien inmueble protegido: la intervención mínima indispensable, la reversibilidad de los procedimientos y el mantenimiento de la integridad y autenticidad.

3.– Esku-hartzeek errespetatu egingo dituzte ondasunean bizirik dirauten eta ondasunaren bilakaerari buruzko informazio esanguratsua ematen duten garai guztietako eranskin interesgarriak.

3.– Las intervenciones respetarán los añadidos de interés de todas las épocas que perviven en el bien y que proporcionan información relevante sobre la evolución del mismo.

4.– Babestutako ondasun higiezinen gaineko esku-hartze orotan, ondasunaren konfigurazio bolumetrikoa eta lerrokadurak mantendu beharko dira.

4.– En toda intervención sobre los bienes inmuebles protegidos, se deberá mantener su configuración volumétrica y sus alineaciones.

5.– Segurtasunaren, irisgarritasunaren, efizientzia energetikoaren, osasungarritasunaren eta bestelakoen oinarrizko baldintzak ahalik eta egokitasun handienera mugatuko dira, babestutako kultura-ondasunetan edo haien ondare-balioetan eragin negatiborik izan gabe.

5.– El cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, salubridad u otros, se limitará al mayor grado de adecuación posible sin afección negativa sobre los bienes culturales protegidos o sus valores patrimoniales.

6.– Babestutako ondasun higiezinaren zati edo elementu babestuak puntualki desmuntatu behar badira, hori soilik onartuko da baldin eta kolapso edo kalte itzulezinak gertatu badira eta, ondorioz, ezin badira eraikuntza-egitura edo -soluzio gisa erabili, eta, edonola ere, foru-organoak horretarako baimena emanda. Kasu horietan, kaltetutako elementuren bat ordeztu behar bada, ezaugarri bereko besteren bat jarriko da, kontuan hartuta materiala, portaera, forma eta ehundura; eta testigantza fisiko eta dokumental zehatza utzi beharko da; hau da: planoak, argazkiak edo deskribapenak.

6.– El desmontaje puntual de partes o elementos protegidos del bien inmueble solo será admisible en supuestos excepcionales de colapso o daños irreversibles que no permitan su funcionamiento como estructura o solución constructiva y, en todo caso, previa autorización del órgano foral. En estos casos, la sustitución de los elementos dañados se hará por otros de las mismas características en cuanto a material, comportamiento, forma y textura; dejando testigos físicos y documentales detallados en forma de planos, fotografías o descripciones.

7.– Debekatuta dago babestutako ondasun higiezinaren teknikekin edo materialekin edo babestu beharreko balioekin bateragarriak ez diren teknikak eta materialak erabiltzea. Esku-hartzeetan erabilitako teknikek eta materialek behar bezala bermatutako portaerak eta emaitzak eman beharko dituzte; zehazki, esperientziak edo ikerketak bermatutakoak.

7.– Se prohíbe el uso de técnicas y materiales que no sean compatibles con los que conforman el bien inmueble protegido o con los valores objeto de protección. Las técnicas y materiales utilizados en las intervenciones deberán ofrecer comportamientos y resultados suficientemente avalados por la experiencia o por la investigación.

8.– Ondasun higiezin babestuaren degradatzaile gisa identifikatutako elementuak ezingo dira sendotze- edo berritze-jarduketen xede izan, eta kendu egin beharko dira ondasunaren gaineko esku-hartze integrala egiten denean, eskumena duen foru-organoak aldez aurreko baimena emanda.

8.– Aquellos elementos identificados como degradantes del bien inmueble protegido no pueden ser objeto de actuaciones de consolidación ni renovación y deberán eliminarse con ocasión de una intervención integral sobre el bien, previa autorización del órgano foral competente.

8. artikulua.– Babes-ingurunean esku hartzeko irizpide orokorrak.

Artículo 8.– Criterios generales de intervención en los entornos de protección.

1.– Babestutako ondasun higiezinen babes-ingurunean multzoaren izaera industriala azpimarratuko da; horretarako, integratu eta harmonizatu egingo dira zoladura, altzariak, argiztapena eta seinaleak eta eremuaren ingurune-balioak.

1.– En los entornos de protección de los bienes inmuebles protegidos, se potenciará el carácter industrial del conjunto, integrando y armonizando la pavimentación, el mobiliario, la iluminación y la señalización con su valor ambiental.

2.– Zehazki, honako esku-hartze hauek baimenduko dira, baldin eta babestutako ondasun higiezinaren babes-araubide espezifikoarekin bateragarriak badira:

2.– En concreto, se permitirán las siguientes intervenciones, siempre que resulten compatibles con el régimen de protección específico del bien inmueble protegido:

– Galtzada-harrizko zoladura eta trenbideen eta garabien desplazamendurako errailak zaharberritzea.

– Restauración del adoquinado y de los raíles de las líneas de ferrocarril o de desplazamiento de las grúas.

– Hiri-altzariak, argiak, seinaleak eta segurtasun-elementuak jartzea.

– Instalación de elementos de mobiliario urbano, iluminación, señalización y de seguridad.

– Babestutako kultura-ondasuna edo haren babes-ingurunea ikusteari, hautemateari, aztertzeari edo gozatzeari eragiten dion eta interes kulturalik ez duen edozein gehigarri kentzea.

– Eliminación de cualquier añadido sin interés cultural que afecte a la contemplación, apreciación, estudio o disfrute de los bienes culturales protegidos o su entorno de protección.

3.– Babes-inguruneen barruan eraiki gabe dauden espazioetan, debekatuta dago eraikuntza berriak egitea eta babestutako ondasunei kutsadura bisuala eragitea. Hain zuzen ere, kutsadura bisualtzat hartuko da babestutako ondasunak behatzeko eragozpena, zailtasuna edo distortsioa eragiten duen interferentzia iraunkor eta itzulezina, alde batera utzita ondasunetan onartutako jardueretarako beharrezkoak diren erabilera osagarriak, hala nola, materiala pilatzea edo makineria instalatzea, baldin eta hori egiteko eraikuntzarik egin behar ez bada.

3.– En los espacios no edificados dentro de los entornos de protección, se prohíben las nuevas construcciones así como la contaminación visual de los bienes protegidos, entendida como aquella interferencia de carácter permanente e irreversible que impida, dificulte o distorsione la contemplación de los bienes protegidos, con exclusión de aquellos usos complementarios y necesarios para las actividades admitidas en los mismos, tales como el acopio de material o la instalación de maquinaria, que no requieran de construcciones.

4.– Babes-inguruneen barruan egonda ere, IV. eranskineko zerrendan babestutako ondasun higiezin gisa jasota ez dauden edo araubide honetan elementu degradatzaile gisa identifikatuta ez dauden ondasunen gainean edozein motatako esku-hartzeak egin daitezke, eraispenak barne, baldin eta horrek ez badu eragin negatibo eta itzulezinik babestutako kultura-ondasunen edo monumentu-multzoaren ondare-balioetan, eta, betiere, kultura-ondasunaren gaineko eskumena daukan foru-organoak esku-hartzea baimentzen badu. Ondasun horiek eraberritzeko edo ordezteko lanak egiten badira, ezingo da aldaketarik egin ez bolumenetan, ez lerrokaduretan. Horrez gain, lanok monumentu-multzoaren ezaugarri bereizgarriekin edo ezaugarri horiekin bat etorrita diseinatuko dira, morfologiari eta materialei dagokienez.

4.– En los bienes existentes dentro de un entorno de protección pero no específicamente enumerados como bienes inmuebles protegidos en el listado del Anexo IV o identificados como elementos degradantes en el presente régimen, se admitirá todo tipo de intervención, incluida la demolición, siempre que no suponga afección negativa irreversible sobre los valores patrimoniales de los bienes culturales protegidos o del Conjunto Monumental y sea autorizado por el órgano foral competente en patrimonio cultural. En las actuaciones de reforma o sustitución de estos bienes, no se permitirán alteraciones de volumen ni alineaciones y se diseñarán, en cuanto a morfología y materiales, de acuerdo a las características representativas del Conjunto Monumental o armonizando con las mismas.

5.– Babes-ingurunean egindako obra txikiak, betiere babestutako ondasun higiezinean eragin materialik edo bisualik ez badute, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen organoari jakinarazi beharko zaizkio, gutxienez hilabete lehenago.

5.– Las obras de escasa entidad realizadas en el entorno de protección, que no tengan incidencia material o visual sobre los bienes inmuebles protegidos deberán comunicarse al órgano competente en patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, con una antelación mínima de 1 mes.

9. artikulua.– Irisgarritasun unibertsaleko arrazoizko neurriak.

Artículo 9.– Medidas razonables de accesibilidad universal.

1.– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32.4 artikuluan xedatutakoa betetze aldera, mugikortasun mugatua duten pertsonei kultura-ondasunetara modu autonomoan sartzen laguntzeko arrazoizko neurriak jaso dira monumentu-multzoaren babes-araubidean.

1.– En cumplimiento del artículo 32.4 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, el régimen de protección del Conjunto Monumental incluye las medidas razonables para favorecer el acceso a los bienes culturales protegidos de forma autónoma por personas de movilidad reducida.

2.– Neurriok babestutako kultura-ondareen tipologiaren araberako araubide espezifikoan daude jasota, eta, betiere, bateragarriak izango dira babestutako balio kulturalekin.

2.– Dichas medidas se definen en el régimen de protección específico para cada tipología de los bienes culturales protegidos, quedando en todo caso supeditadas a su compatibilidad con los valores culturales protegidos.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ZERBITZU-ERAIKINEN BABES-ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS

10. artikulua.– Zerbitzu-eraikinen balio kulturalak eta elementu babestuak.

Artículo 10.– Valores culturales y elementos protegidos de los edificios de servicios.

1.– «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoan babestutako eraikin-zerbitzu guztiak babes-maila bakarrean daude bilduta, berezko balio nabarmenak dituztelako edo multzoaren zati interesgarria direlako beren antzinatasunagatik, berezitasunagatik edo dagokien tipologia ordezkatzeagatik, kanpoko itxuragatik, osotasunagatik edo beren funtsezko ezaugarriak errespetatuz birgaitu izanagatik. Zehazki, honako hauek dira, IV. eranskineko 1. zerrendan jasota dauden moduan: zentral elektrikoa, jantokien eta botikinaren pabiloia, eta bulego nagusiak.

1.– Los edificios de servicios protegidos en el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» se incluyen en un único nivel de protección por poseer valores intrínsecos relevantes o constituir una parte interesante del complejo por su antigüedad, singularidad o la representatividad de su tipología, su imagen exterior, su integridad o su autenticidad al haber sido rehabilitados con respeto a sus atributos esenciales. En concreto, se trata de la central eléctrica, el pabellón de comedores y botiquín y las oficinas generales, tal y como se recoge en el Listado 1 del Anexo IV.

2.– Zerbitzu-eraikinetan balio kultural hauek guztiak edo batzuk identifikatu dira:

2.– En los edificios de servicios, se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: Sociedad Española de Construcción Naval sozietateak eraikitako hasierako eraikinak direlako edo eraikin horiek eraberritu izanaren ondorio direlako, edo ontziolaren modernizazio-etapa jakin baten erakusgarri direlako.

– Valor histórico: por tratarse de edificios fundacionales construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval o ser resultado de la reforma de estos o bien ejemplos representativos de una etapa de modernización del astillero.

– Balio tipologikoa: erabilera osagarri jakin baterako diseinatutako arkitekturaren erakusgarri direlako.

– Valor tipológico: modelo representativo de la arquitectura diseñada para un determinado uso auxiliar.

– Kalitate arkitektonikoa: diseinu arkitektoniko nabarmena du zentral elektrikoaren aurre-arrazionalismo soilean, jantokien eta botikinaren pabiloiko arrazionalismo dotorean eta bulego nagusien estilo berantiarragoan.

– Calidad arquitectónica: destacado ejercicio de diseño arquitectónico, desde el sencillo pre-racionalismo de la central eléctrica hasta el elegante racionalismo del pabellón para comedores y botiquín o el estilo más tardío de las oficinas generales.

– Eraikuntzaren kalitatea: Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía sozietatearen hasierako lanak dira. Sozietate hori 1914an eratu zen, eta, XX. mendearen lehen erdian, hormigoi armatuzko obra garrantzitsu asko eraiki zituen Estatu osoan.

– Calidad constructiva: primeros trabajos de la Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, fundada en 1914 y responsable de destacadas obras de hormigón armado en todo el Estado en la primera mitad del siglo XX.

– Egiletza berezia: zehazki, jantokien eta botikinaren pabiloia. XX. mendearen lehen erdian oso ospetsu izandako Manuel M.ª de Smith Ibarra arkitekto bizkaitarrak diseinatu zuen.

– Autoría singular: en concreto, la del pabellón de comedores y botiquín, diseñado por Manuel M.ª de Smith Ibarra, afamado arquitecto vizcaíno de la primera mitad del siglo XX.

– Konposizioaren eta formaren balioa: bolumenek konfigurazio zaindua dute, eta fatxadek, berriz, konposizio landua, ekoizpen-nabeen estilo soilarekiko kontrapuntu formal gisa.

– Valor compositivo-formal: por la cuidada configuración de volúmenes y la depurada composición de fachadas como contrapunto formal a las austeras naves de producción.

– Balio espazial-funtzionala: espazioen eta zirkulazioen konfigurazio orokorra mantentzen da, baita multzoa osatzen duten elementuen arteko kanpoko lotura espazial-funtzionala ere.

– Valor espacio-funcional: por conservarse la configuración general de espacios y circulaciones, así como las relaciones espacio-funcionales exteriores entre los distintos elementos del conjunto.

– Berezitasuna: tipologia edo estilo arkitektoniko baten testigantza bakarra delako, esklusiboa den ezaugarriren bat duelako edo, bulego nagusien kasuan, enpresaren egoitza korporatibo gisa erabiltzeko diseinatu zen eraikin enblematikoa delako.

– Singularidad: como único testimonio de una determinada tipología o estilo arquitectónico, por la exclusividad de alguno de sus atributos o, en el caso de las oficinas generales, por tratarse de un edificio emblemático diseñado como sede corporativa de la empresa.

3.– Ondare-balio horiek jatorrizko egoeran kontserbatzen dira, multzoa osatzen duten elementu guztien kontserbazio-egoera ona delako eta funtsezko ezaugarriak mantendu direlako, nahiz eta eraldatu egin diren erabilera eta beharrizan berrietara moldatzeko. Hori dela eta, babes ertaineko mailan sartzen dira.

3.– Estos valores patrimoniales se conservan genuinos por el buen estado de conservación general de todos los elementos del conjunto y por el mantenimiento de los atributos esenciales, a pesar de las trasformaciones sufridas para su adaptación a nuevos usos y necesidades, por lo que se adscriben al nivel de Protección Media.

4.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, zerbitzu-eraikinen ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

4.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos de los edificios de servicios:

– Bolumetria: bulego nagusien eta jantokien pabiloiaren kasuan, barne hartzen ditu jatorrizko eraikina handitzeko lanak, eta, zentral elektrikoaren kasuan, hormarte batzuk eraitsi izanaren ondorioz geratu den bolumena.

– Volumetría: en el caso de las oficinas generales y el pabellón de comedores, incluye las ampliaciones del edificio original y, en la central eléctrica, el volumen actual resultante del derribo de algunas crujías.

– Kanpoko inguratzailea: barne hartzen ditu konposizio-eskema, materialak, arotzeriak eta beira-unitatea osatzen duten atalak, baita II. eranskineko deskribapenean identifikatutako elementu apaingarriak edo baliabide estilistiko bereziak ere.

– Envolvente exterior: incluyendo esquema compositivo, materiales, carpinterías y despiece del acristalamiento y aquellos elementos ornamentales o recursos estilísticos singulares identificados, en cada caso, en la descripción del Anexo II.

– Hormigoi armatuzko egitura-sistema, barne hartuta elementu bertikalak eta horizontalak.

– Sistema estructural de hormigón armado incluyendo elementos verticales y horizontales.

– Antolaketa orokorra: barne hartzen ditu lehen eta bigarren mailako sarbideak, atondoak, solairuak banatzeko korridoreak, eskailerak eta igogailuak, kokalekuari, tamainari eta zirkulazio-eskema orokorrari dagokienez.

– Distribución general: incluyendo accesos principal y secundarios, vestíbulos, pasillos de distribución de plantas, escaleras y ascensores en lo relativo a su ubicación, dimensiones y esquema general de circulación.

– Barnealdeko estaldura bereziak: bulego nagusien beheko solairuko marmolezko plakazko estaldurak.

– Revestimientos interiores singulares: aplacado de mármol en la planta baja de las oficinas generales.

5.– Degradatzailetzat jotzen dira ondoren aipatutako elementuak, bateraezinak direlako zerbitzu-eraikinetako ondare-balioekin edota kutsadura bisuala eragiten dietelako. Beraz, 7.8 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie:

5.– Se identifican como degradantes los siguientes elementos, por resultar incompatibles con los valores patrimoniales de los edificios de servicios y/o generadores de contaminación visual sobre los mismos, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 7.8:

– Zentral elektrikoa: sarbideetako arotzerien kolorea.

– Central eléctrica: color de las carpinterías de los accesos.

– Bulego nagusiak: atzeko fatxadan dauden larrialdietako bi eskailerak eta fatxadetan dauden aireztapen-aparatuak.

– Oficinas generales: sendas escaleras de emergencias de la fachada posterior y aparatos de ventilación en fachadas.

– Jantokien eta botikinaren pabiloia: sarrera nagusiko arkupea, beheko solairuko plaketazko estaldura, estalkiko lauza gaineko farola eta eskaileren gaineko oinplano maldadunak, eta fatxadetan gainjarritako elementuak (kableak, instalazioen erregistroak eta aireztapen-aparatuak).

– Pabellón de comedores y botiquín: en el pórtico de acceso principal, revestimiento de plaqueta en planta baja, farola sobre losa de cubierta y planos en pendiente sobre los escalones, y elementos superpuestos en fachadas (cableado, registros de instalaciones y aparatos de ventilación).

11. artikulua.– Zerbitzu-eraikinetan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 11.– Actuaciones permitidas y prohibidas en los edificios de servicios.

1.– Babestutako zerbitzu-eraikinetan egingo diren ekintzak eraikin horiek kontserbatzera, duten balioa nabarmentzera eta funtzionalitatea bermatzera egongo dira bideratuta; edonola ere, oinarrizko elementu tipologikoak, morfologikoak, egiturakoak eta eraikuntzakoak errespetatu beharko dira.

1.– Las actuaciones que se realicen sobre los edificios de servicios protegidos estarán dirigidas a su conservación, puesta en valor y aseguramiento de su funcionalidad respetando, en cualquier caso, sus elementos tipológicos, morfológicos, estructurales y constructivos fundamentales.

2.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

2.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Fatxadetan eta estalkietan hondatutako zatiak zaharberritzea eta desagertutako zatiak berreraikitzea, lehendik dauden balio arkitektonikoekin bateragarriak izango diren materialak eta teknikak erabiliz. Aldaketa partzialak baimenduko dira, baldin eta horrek ez badu konposizioaren batasuna eraldatzen eta balio berezia duten elementuak errespetatzen badira.

– Restauración de las partes deterioradas y reconstrucción de las partes desaparecidas de fachadas y cubiertas, con materiales y técnicas compatibles con los valores arquitectónicos de lo existente, permitiéndose modificaciones parciales siempre que no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de especial valor.

– Barruko jatorrizko espazio-banaketa leheneratzea edo egungoa aldatzea, betiere sarbideen eta banaketen antolaketa orokorrari eusten bazaio.

– Restitución de la distribución espacial interior original o modificación de la actual, siempre que se conserve la organización general de accesos y distribuciones.

– Eraikinaren eta jarduera industrialerako inguruko gainerako elementuen arteko lotura espazial, funtzional eta bisualak leheneratzea.

– Restitución de la vinculación espacial, funcional y visual del edificio con el resto de elementos vinculados a la actividad industrial.

– Egitura sendotzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin daitezkeen zatiak ordeztea, eskema eta material orokorrei eutsita. Aukera emango da forjatuen kota aldatzeko, baoena eta erlaitzena ukitu gabe.

– Consolidación de la estructura y, en su caso, sustitución de las partes no recuperables, con mantenimiento del esquema y material genéricos con posibilidad de modificación de la cota de los forjados, siempre que se mantenga la de huecos y cornisas.

– Funtsezko instalazio teknologikoak eta higieniko-sanitarioak jartzea.

– Introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales.

– Berriki egindako edozein obra kentzea, baldin eta interesik ez badu, eraikinen edo inguruaren balio kulturalekin kontraste negatiboa egiten badu, edo horren gaineko kutsadura bisual edo akustikoa eragiten badu.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural de los edificios o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

3.– Debekatuta dago soilik fatxadak mantendu eta barnealdea hustea, bai eta eraikinaren edozein zati kentzea ere, soilik irizpide estetikoengatik bada.

3.– Se prohíbe el vaciado interior con la exclusiva conservación de las fachadas, así como la eliminación de cualquier parte de la edificación por criterios meramente estéticos.

4.– Ezin da publizitate komertzialik jarri, ez eta instalazio berririk ere –besteak beste, antenak eta ageriko hoditeriak–, fatxada eta estalkietan. Estalkian eguzki-energiarako kaptadoreak edo panel foltoboltaikoak instalatu nahi badira, aldez aurretik justifikatu beharko da ezinezkoa dela beste energia-alternatiba batzuk instalatzea inpaktu bisualik gabe, eta, nolanahi ere, horiek ezin izango dira kanpotik ikusi.

4.– No se permitirá la colocación de publicidad comercial o de nuevas instalaciones como antenas y conducciones aparentes en las fachadas o cubiertas. La instalación de captadores de energía solar o paneles foltovoltaicos en cubierta solo podrá admitirse previa justificación de la imposibilidad de instalación de otras alternativas energéticas sin impacto visual y, en todo caso, sin percepción exterior de los mismos.

12. artikulua.– Zerbitzu-eraikinen irisgarritasun unibertsalerako arrazoizko neurriak.

Artículo 12.– Medidas razonables de accesibilidad universal en los edificios de servicios.

1.– Kasu guztietan dago bermatuta zerbitzu-eraikinetara kanpoaldetik sartzeko aukera, dela desnibelik ez dagoelako (zentral elektrikoa), dela dagoeneko sarbide-arrapalak jarrita daudelako (bulego nagusiak eta jantokien pabiloia); beraz, ez da beste jarduerarik egin behar.

1.– La accesibilidad a los edificios de servicios desde el exterior está garantizada en todos los casos, bien por la inexistencia de desnivel (central eléctrica), bien porque ya han sido habilitadas rampas de acceso (oficinas generales y pabellón de comedores), por lo que no se consideran necesarias nuevas actuaciones.

2.– Irisgarritasun bertikalari dagokionez, bulego nagusien eraikinak igogailua dauka. Jantokien pabiloian eta zentral elektrikoan, arkitektura-diseinuaren kalitatea dela eta, eremua egokitzeko baldintzak betetzeko soluzio oro egungo bolumenaren barruan gauzatu beharko da, babestutako barne-espazioetan distortsiorik eragin gabe, ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzearen eta itzulgarritasunaren printzipioei jarraikiz, eraikinaren ondare-balioekin bateragarriak diren teknika eta materialak erabilita eta egituraren egonkortasuna kaltetu gabe.

2.– En cuanto a la accesibilidad vertical, el edificio de oficinas generales ya dispone de ascensor. En el pabellón de comedores y la central eléctrica, dada la calidad de su diseño arquitectónico, cualquier solución para el cumplimiento de las exigencias de adaptabilidad deberá ejecutarse dentro del volumen existente, sin distorsionar los espacios interiores protegidos, en base a criterios de intervención mínima y reversibilidad, con técnicas y materiales compatibles con los valores patrimoniales del inmueble y sin perjudicar las condiciones de estabilidad de la estructura.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
EKOIZPEN-ERAIKINEN BABES-ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LOS EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN

13. artikulua.– Ekoizpen-eraikinen balio kulturalak eta elementu babestuak.

Artículo 13.– Valores culturales y elementos protegidos de los edificios de producción.

1.– Ekoizpen-eraikinak nabearen erakusgarri dira, ontzigintza-industriako tipologia arkitektoniko gisa. Eraikin horiek bereziki egokiak ziren hainbat erabilera izan zitzaketelako, barnealdeko espazioa osorik aprobetxatzen zelako, seriean eta azkar fabrikatzen zirelako, erraz handitzen zirelako eta goitikako argiztapena jar zitekeelako bertan.

1.– Los edificios de producción constituyen ejemplos representativos de la nave como tipología arquitectónica por excelencia de la industria naval, especialmente adecuada por su versatilidad de usos, el aprovechamiento integral del espacio interior, su rápida construcción seriada y su facilidad de ampliación así como por la posibilidad de iluminación cenital.

2.– «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoan babestutako ekoizpen-eraikinak honako hauek dira: Astilleros del Nervión enpresako makinen eta galdaren tailerra, eta Sociedad Española de Construcción Naval enpresako tailer mekanikoa, IV. eranskineko 2. zerrendan jasota dagoen moduan.

2.– Los edificios de producción protegidos en el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» son el taller de máquinas y calderas de Astilleros del Nervión y el taller mecánico de la Sociedad Española de Construcción Naval, tal y como se recoge en el Listado 2 del Anexo IV.

3.– Ekoizpen-eraikinetan balio kultural hauek guztiak edo batzuk identifikatu dira:

3.– En los edificios de producción, se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: hurrenez hurren, Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (1888) eta Sociedad Española de Construcción Naval (1916) sozietateek eraikitako lehen ekoizpen-eraikinak, bereziki makinen eta galdaren tailerrekoak; izan ere, hori da La Naval ontziolan kontserbatzen den antzinakoena.

– Valor histórico: primeros edificios de producción construidos, respectivamente, por la Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer (1888) y la Sociedad Española de Construcción Naval (1916), en especial del taller de máquinas y calderas por ser el más antiguo conservado en La Naval.

– Balio tipologikoa: atxikitako luzetarako nabeak ondo ordezkatzen dituen eredua da. Isurkidun estalkia, euskarriak, zertxa metalikoak eta fabrikako fatxadak ditu, bai eta argiztapen naturala ere, batez ere, estalkian luzetara jarritako argi-zuloei edo sabai-argiei esker.

– Valor tipológico: modelo representativo de las naves longitudinales adosadas, con cubierta a vertientes, soportes y cerchas metálicas, fachadas de fábrica e iluminación natural a través, principalmente, de lucernarios longitudinales o linternones en cubierta.

– Egituraren balioa: bi eraikinek jatorrizko egitura metaliko aparta mantentzen dute. Egitura horrek bi arkupe ditu, bi isurkiko pendoloi-zertxez egindakoak. Arima beteko habeetan daude bermatuta, eta burdinurtuzko euskarriak edo sareta-profildun euskarriak ere badituzte.

– Valor estructural: ambos edificios conservan la imponente estructura metálica original, compuesta por pórticos dotados de cerchas de pendolón a dos aguas apoyadas en vigas de alma llena y soportes de fundición o de perfiles laminados en celosía.

– Berezitasuna eta bakantasuna: zehazki, makinen eta galdaren tailerrarena; izan ere, zeharkako sekzio basilikala du, eta, batez ere, hango nabeek neurri handiko galdaketa-egitura dute. Iturri dokumentalen arabera, nabe horiek dira tipologia horretako egiturarekin Estatuan kontserbatu diren bakarrak.

– Singularidad y rareza: en concreto, del taller de máquinas y calderas, por su sección transversal basilical y, muy especialmente, por la estructura de fundición de gran tamaño de sus naves, señaladas en las fuentes documentales como las únicas con estructura de esta tipología conservadas en el Estado.

– Balio espazial-funtzionala: barnealdeko espazio gardenen monumentaltasuna eta bulego gisa erabiltzen ziren solairuarteak mantentzen dira.

– Valor espacio-funcional: se conserva la monumentalidad de los espacios interiores diáfanos así como las entreplantas destinadas a oficinas.

– Berrerabiltzeko potentziala: osotasunak eta moldakortasunak aukera ematen dute jatorrizko jarduerak kontserbatzeko, bai eta, hala badagokio, erabilera berriak instalatzeko ere.

– Potencial de reutilización: por su integridad y versatilidad favorecen la preservación de las actividades originales o, en su caso, la instalación de nuevos usos.

4.– Ondare-balio horiek jatorrizko egoeran kontserbatzen dira, nabeen kontserbazio-egoera ona delako eta funtsezko ezaugarriak mantendu direlako, nahiz eta eraldatu egin diren erabilera eta beharrizan berrietara moldatzeko (batez ere, arkupeak gehitu edo kendu izan dira). Hori dela eta, ekoizpen-eraikinak babes ertaineko mailan sartzen dira.

4.– Dichos valores patrimoniales se conservan genuinos por el buen estado de conservación general de las naves y por el mantenimiento de sus atributos esenciales, a pesar de las modificaciones sufridas para su adaptación a nuevos usos y necesidades, en su mayor parte, operaciones de adición o sustracción de pórticos, por lo que los edificios de producción se adscriben al nivel de Protección Media.

5.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, ekoizpen-eraikinen honako ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

5.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos de los edificios de producción:

– Bolumetria: makina eta galdaren tailerreko jatorrizko 4 nabeen konfigurazioarena, jatorrizko 5 nabeena eta tailer mekanikoko bulegoen atalarena.

– Volumetría: correspondiente a la configuración de las 4 naves originales del taller de máquinas y calderas y las 5 naves originales y el cuerpo de oficinas del taller mecánico.

– Jatorrizko fatxadak, barne hartuta konposizio-eskema orokorra eta eraikuntzari zein materialei dagozkien soluzioak: tailer mekanikoan, nabeetako fatxadak hartzen dira kontuan, hegoaldeko eta ekialdeko orientazioetan; eta bulegoen atalekoak, mendebaldean.

– Fachadas originales incluyendo el esquema compositivo general y las soluciones constructivas y materiales: en el taller mecánico, se trata de las fachadas de las naves en sus orientaciones sur y este y las del cuerpo de oficinas al oeste.

– Egitura-sistema nagusia, T bikoitzeko galdaketa-euskarriz osatutakoa edo sareta-profilez, habez eta bi isurkiko ezproi-zertxaz osatutakoa, betiere geometriari, kokapenari, sekzioei, kotei, argiei, modulazioari, eta laguntza- eta lotura-sistemei dagokienez.

– Sistema estructural principal compuesto de soportes de fundición en doble T o perfiles laminados en celosía, vigas y cerchas de espolón a dos aguas, en cuanto a su geometría, posición, secciones, cotas, luces, modulación y sistemas de apoyo y de unión.

– Antolaketa orokorra: sarbide nagusiak, nabeen barnealdeko espazio gardenak, bulegoen solairuarteak eta horien arteko loturak.

– Distribución general: accesos principales, espacios diáfanos interiores de las naves y entreplantas de oficinas así como las comunicaciones entre ambos.

6.– Degradatzailetzat jotzen dira ondoren aipatutako elementuak, bateraezinak direlako ekoizpen-eraikinetako ondare-balioekin edota kutsadura bisuala eragiten dietelako. Beraz, 7.8 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie:

6.– Se identifican como degradantes los siguientes elementos, por resultar incompatibles con los valores patrimoniales de los edificios de producción y/o generadores de contaminación visual sobre los mismos, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 7.8:

– Makinen eta galdaren tailerra: pintatzeko eta granailatzeko tailerra.

– Taller de máquinas y calderas: taller de pintado y granallado.

14. artikulua.– Ekoizpen-eraikinetan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 14.– Actuaciones permitidas y prohibidas en los edificios de producción.

1.– Ekoizpen-eraikinetan egingo diren ekintzak eraikin horiek kontserbatzera, duten balioa nabarmentzera eta funtzionalitatea bermatzera egongo dira bideratuta; edonola ere, oinarrizko elementu tipologikoak, morfologikoak, egiturakoak eta eraikuntzakoak errespetatu beharko dira.

1.– Las actuaciones que se realicen en los edificios de producción estarán dirigidas a su conservación, puesta en valor y aseguramiento de su funcionalidad respetando, en cualquier caso, sus elementos tipológicos, morfológicos, estructurales y constructivos fundamentales.

2.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

2.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Aldatutako nabeak luzatzea, desagertutako arkupeak gehituz jatorrizko bolumetria berreskuratu arte (ekialdeko nabea, makinen eta galdaren tailerrean; eta hegoaldeko nabea, tailer mekanikoan).

– Prolongación de las naves modificadas mediante la adición de los pórticos desaparecidos hasta recuperar la volumetría original (nave al este en taller de máquinas y calderas y nave sur en el taller mecánico).

– Fatxaden eta estalkien jatorrizko itxiturak zaharberritzea, hondatutako edo eraldatutako zatiak berritzeko aukerarekin (horretarako, dagoenarekin bateragarriak diren materialak eta teknikak erabili beharko dira).

– Restauración de los cerramientos originales de fachadas y cubiertas, con posibilidad de renovación de las partes deterioradas o alteradas con materiales y técnicas compatibles con lo existente.

– Itxituraren eta inguratzailearen jatorrizko osaera berrezartzea, dokumentazio historikoaren arabera. Bao gehiago irekitzeko aukera egongo da (barruko edo kanpoko sarbide berriak ere egin ahal izango dira), betiere, kanpoko jatorrizko itxura modu itzulezinean desitxuratzen ez bada.

– Restablecimiento del cerramiento y composición original de la envolvente, de acuerdo a documentación histórica, con posibilidad de apertura de nuevos huecos, incluidos nuevos accesos interiores o exteriores, siempre que no desvirtúen de forma irreversible la imagen exterior original.

– Inguratzailearen barne-estaldura, duen estankotasuna eta isolamendu termikoa hobetzeko. Horretarako, oinarriarekiko independenteak diren sistemak erabili beharko dira, erraz desmuntatzekoak eta, ahal dela, egitura ezkutatu gabe.

– Revestimiento interior de la envolvente para la mejora de sus prestaciones de estanqueidad y aislamiento térmico, mediante sistemas independientes de la base, fácilmente desmontables y, en lo posible, evitando ocultar la estructura.

– Egitura egonkortzea, kendutako jatorrizko egitura-elementuak jartzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin diren atalak ordeztea, eskema eta material generikoak mantenduz.

– Consolidación de la estructura, restitución de los elementos estructurales originales sustraídos y, en su caso, sustitución de las partes no recuperables, con mantenimiento del esquema y material genéricos.

– Zolata estali edo ordeztea. Haren kota aldatu ahal izango da, gainerako elementu babestuak errespetatzen badira.

– Cubrición o sustitución de solera, con posibilidad de modificar la cota de la misma siempre que se respeten el resto de elementos protegidos.

– Barruko banaketa; ahal dela, nabeetako espazio hutsen arteko euskarrien lerroetan zehar, nahiz eta, tarteka, solairuarteen bidezko zatikatze horizontala onar daitekeen, horrek ez badio egiturari modu itzulezinean eragiten.

– Compartimentación interior, preferentemente, a lo largo de las líneas de los soportes entre los espacios diáfanos de las naves, si bien puede admitirse puntualmente la compartimentación horizontal mediante entreplantas, siempre que no afecte de forma irreversible a la estructura.

– Eraikinaren eta jarduera industrialerako inguruko gainerako elementuen arteko lotura espazial, funtzional eta bisualak leheneratzea.

– Restitución de la vinculación espacial, funcional y visual del edificio con el resto de elementos vinculados a la actividad industrial.

– Instalazio teknologikoak jartzea; zehazki, suteen aurkako instalazioak eta oinarrizko instalazio higieniko-sanitarioak.

– Introducción de instalaciones tecnológicas, de seguridad contra incendios e higiénico-sanitarias fundamentales.

– Nabeen barrualdean biltegiratze-egitura autosostengarri eta itzulgarriak jartzea.

– Instalación en el interior de las naves de estructuras autoportantes de almacenamiento de carácter reversible.

– Egitura metalikoa suaren kontrako teknika itzulgarriekin estaltzea, suarekiko erresistentzia hobetze aldera.

– Revestimiento de la estructura metálica con técnicas ignífugas reversibles al objeto de mejorar su resistencia al fuego.

– Berriki egindako edozein obra kentzea, baldin eta interesik ez badu, eraikinaren edo inguruaren balio kulturalekin kontraste negatiboa egiten badu, edo horren gaineko kutsadura bisual edo akustikoa eragiten badu.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural del edificio o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

3.– Egituraren kargak transmititzeko eta banatzeko sistema mantendu egingo da, eta ez zaio gainkarga puntualik jarriko, ez eta gehiago zurrunduko ere.

3.– Se mantendrá el sistema de transmisión y reparto de cargas de la estructura, sin forzarlo con sobrecargas puntuales ni rigidizarlo.

15. artikulua.– Ekoizpen-eraikinen irisgarritasun unibertsalerako arrazoizko neurriak.

Artículo 15.– Medidas razonables de accesibilidad universal en los edificios de producción.

1.– Kasu guztietan dago bermatuta ekoizpen-nabe guztietara kanpoaldetik sartzeko aukera, ez baitago desnibelik barnealdeko eta kanpoaldeko koten artean.

1.– La accesibilidad a las naves de producción desde el exterior está garantizada por la inexistencia de desnivel entre las cotas interior y exterior.

2.– Solairuarteen irisgarritasun bertikalari dagokionez, eta lehentasunez, jatorrizko nukleoen arteko komunikazioa leheneratuko da, baina gehikuntzak egitea onartuko da, ahal dela barrualdean, betiere ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzearen eta itzulgarritasunaren printzipioei jarraikiz, eraikinaren ondare-balioekin bateragarriak izango diren teknikak eta materialak erabiliz, eta egituraren egonkortasuna kaltetu gabe egiten badira gehikuntza horiek.

2.– En cuanto a la accesibilidad vertical de las entreplantas, se restituirá de forma preferente la comunicación a través de los núcleos originales si bien podrán admitirse añadidos, preferentemente al interior, siempre que se ejecuten en base a criterios de intervención mínima y reversibilidad, con técnicas y materiales compatibles con los valores patrimoniales del inmueble, no impidan, interfieran o distorsionen su contemplación ni alteren las condiciones de estabilidad de la estructura.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
OBRA ZIBILAREN BABES-ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LA OBRA CIVIL

16. artikulua.– Obra zibilaren balio kulturalak eta elementu babestuak.

Artículo 16.– Valores culturales y elementos protegidos de la obra civil.

1.– Honako hau da «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoan babestutako obra zibila: kanpoaldean ontziak eraikitzeko eta konpontzeko eta materialen zein langileen joan-etorrietarako diseinatutako ingeniaritza-azpiegiturak, bai eta azpiegitura horietako elementu osagarriak ere. Zehazki, honako hauek dira: 1. eta 2. dike lehorrak, oinezkoentzako pasabidea eta trenbidea, IV. eranskineko 3. zerrendan jasota dauden moduan.

1.– La obra civil protegida en el Conjunto Monumental del astillero «La Naval» se corresponde con las infraestructuras de ingeniería diseñadas para la ejecución de las tareas de construcción y reparación naval en el exterior, o para el desplazamiento de material y personal, así como sus elementos auxiliares. En concreto, se trata de los diques secos n.º 1 y 2, la pasarela peatonal y las líneas de ferrocarril, tal y como se recoge en el Listado 3 del Anexo IV.

2.– Obra zibilean, balio kultural hauek identifikatu dira:

2.– En la obra civil, se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: bereziki, 1. dike lehorra, La Naval ontziolako azpiegiturarik antzinakoena eta Astilleros del Nervión enpresaren lehen etapan kontserbatutako bakarra: eta oinezkoen pasabidea, Sociedad Española de Construcción Naval sozietatearen hasierako etapan eraikia.

– Valor histórico: especialmente, del dique seco n.º 1, que constituye la infraestructura más antigua de La Naval y la única conservada de la primera etapa de Astilleros del Nervión, y de la pasarela peatonal, construida en la etapa inicial de la Sociedad Española de Construcción Naval.

– Proiektuaren eta eraikuntzaren kalitate teknikoa: dikeen egituretako lanak oso konplexuak dira.

– Calidad técnica del proyecto y de la construcción: por la complejidad de ejecución de las estructuras de los diques.

– Adierazgarritasunaren balioa: dikeen kasuan, ontzigintza-sektorearekin duten lotura argiagatik.

– Valor de representatividad: en el caso de los diques por su identificación inequívoca con el sector naval.

– Paisaiaren eta ingurumenaren balioa: dikeen kasuan, itsasadarreko paisaiaren erreferentzia ikonografikoak direlako.

– Valor paisajístico y ambiental: en el caso de los diques como referencia iconográfica destacada en el paisaje de la ría.

– Balio tipologikoa: dikeen kasuan, dike lehorrean lan egiteko teknikaren adibide adierazgarriak direlako eta ontzien garrantziaren lekuko direlako.

– Valor tipológico: en el caso de los diques, como ejemplos ilustrativos de la técnica de trabajo en dique seco y testimonio de la entidad de las embarcaciones.

– Balio espazio-funtzionala: oro har, espazio eta elementu funtzional operatiboak ondo kontserbatuta daude, eta, ondorioz, aukera handiak dituzte berrerabiliak izan ahal izateko.

– Valor espacio-funcional: se conservan, en general, los espacios y los elementos funcionales operativos, lo que constituye un importante potencial de reutilización.

– Konektibitatearen balioa: batez ere, trenbidearen barneko lineak, zeintzuek multzoaren lotura bisualak, espazialak eta funtzionalak bermatzen baitituzte.

– Valor de conectividad: en especial, de las líneas internas de ferrocarril que garantizan la preservación de las relaciones visuales, espaciales y funcionales del conjunto.

3.– Ondare-balio horiek jatorrizko eran kontserbatzen dira; izan ere, horiek dira ondoen kontserbatutako eta gutxien eraldatutako ondasunak, eta diseinatu zireneko erabilera bera mantendu dute.

3.– Estos valores patrimoniales se conservan genuinos al tratarse de los bienes mejor conservados y menos transformados del conjunto dado que han mantenido el uso para el que fueron diseñados.

4.– Ondare-balioen garrantziagatik eta duen osotasuna eta benetakotasuna kontuan hartuta, 1. dike lehorra babes bereziko mailan sartzen da, eta gainerako obra zibila, berriz, babes ertaineko mailan.

4.– Por la relevancia de sus valores patrimoniales y su grado de integridad y autenticidad, queda adscrito al nivel de Protección Especial el dique seco n.º 1, mientras el resto de la obra civil se adscribe al nivel de Protección Media.

5.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, obra zibilaren ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

5.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos de la obra civil:

– Egungo konfigurazio geometrikoa: historian zehar beharrizan berriak egon direnez, handitze-lanak egin izan dira, eta egungo konfigurazio geometrikoa lan horien ondorioa da; betiere, 17.3 artikuluko baldintzen eta salbuespenen arabera.

– Configuración geométrica actual: resultado de las ampliaciones ejecutadas a lo largo de la historia para su adecuación a nuevas necesidades, con las condiciones y salvedades del artículo 17.3.

– Egitura-sistema nagusia: hormak, zolatak edo arkupeak, betiere geometriari, posizioari, sekzioei, kotei, argiei, modulazioari eta euste- eta lotura-sistemei dagokienez.

– Sistema estructural principal: compuesto por muros, soleras o pórticos, en cuanto a su geometría, posición, secciones, cotas, luces, modulación y sistemas de apoyo y de unión.

– Elementu osagarriak: ponpaketa-ekipoetarako ganberak; ura sartzeko eta ateratzeko hodiak; pasabideak eta sarbide-eskailerak; garabien maniobretarako alboko bandak, barne hartuta desplazamendu-erreiak eta instalazioetarako kanaletak, galtzada-harrizko zoladura, petrilak, defentsak, amarratzeko mutiloiak eta pikaerak.

– Elementos auxiliares: cámaras para equipos de bombeo, conducciones de inundación y vaciado, pasarelas y escaleras de acceso, bandas laterales para maniobra de grúas incluyendo rieles de desplazamiento y canaletas para instalaciones, adoquinado, pretiles, defensas, norays de amarre y picaderos.

– Trenbide-lineen trazadura eta errailak, I. eranskineko planoan grafiatutako tarteetan.

– Trazado y raíles de las líneas de ferrocarril en los tramos grafiados en el plano del Anexo I.

6.– Degradatzailetzat jotzen dira ondoren aipatutako elementuak, bateraezinak direlako obra zibilaren ondare-balioekin edota kutsadura bisuala eragiten dietelako. Beraz, 7.8 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie:

6.– Se identifican como degradantes los siguientes elementos, por resultar incompatibles con los valores patrimoniales de la obra civil y/o generadores de contaminación visual sobre la misma, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 7.8:

– Oinezkoentzako pasabidea: karel eta alboko babes-itxituren gaineko azpiegitura, karelaren kanpoko aldetik zintzilik dauden hodiak eta lehen eskailera-tartearen azpian dagoen bolumena.

– Pasarela peatonal: subestructura sobre antepechos y cierres laterales de protección, conducciones suspendidas por la cara exterior del antepecho y volumen bajo primer tramo de escalera.

17. artikulua.– Obra zibiletan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 17.– Actuaciones permitidas y prohibidas en la obra civil.

1.– Obra zibil babestuak, batez ere, diseinatzean eta eraikitzean aintzat hartu ziren erabilerak izango ditu, eta jarduera kulturalak ere egin eta sustatu ahal izango dira, betiere «La Naval» ontziolaren ondare-balioak hedatzeko asmoa duten jarduerak badira. Era berean, hirigintza-plangintzan onartutako beste edozein erabilera ere eman ahal izango zaie, baldin eta erabilera horrek ontziolaren balio babestuak errespetatzen baditu eta, jarduera horren bitartez, multzoaren kontserbazioa hobetzen bada eta balio handiagoa ematen bazaio.

1.– La obra civil protegida acogerá, preferentemente, los usos para los que fue diseñada y construida, pudiendo también desarrollarse y promoverse actividades de carácter cultural tendentes a la difusión de los valores patrimoniales del astillero «La Naval», así como cualquier otro uso admitido en el planeamiento urbanístico, siempre que se respeten los valores protegidos y mejoren las condiciones de conservación y puesta en valor.

2.– Obra zibiletan baimendutako jarduketek ezaugarri hauek bete eta sustatu behar dituzte:

2.– Las actuaciones permitidas en la obra civil deberán mantener y potenciar:

– Obra zibilaren funtzionaltasuna eta bertatik segurtasunez igarotzeko aukera.

– La funcionalidad y transitabilidad de la obra civil en condiciones de seguridad.

– Obra zibilak babestutako ondasunekin dituen lotura funtzional eta bisualak.

– Las relaciones funcionales y visuales de la obra civil con los bienes protegidos.

– Bertan egiten ziren lan eta teknika industrialen interpretazioa.

– La interpretación de las tareas y técnicas industriales desarrolladas en ella.

3.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

3.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Egiturak egonkortzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin diren atalak puntualki ordeztea, eskema eta material generikoak mantentzen badira.

– Consolidación de las estructuras y sustitución puntual, en su caso, de las partes no recuperables, con mantenimiento del sistema y material genérico de las mismas.

– Beharrizana behar bezala justifikatzen bada, eta soilik egituraren egonkortasuna bermatzen bada, posible izango da 1. dikeko ahokadura eta eskailera-mailen beheko tartearen barrualdea zabalago bihurtzea, zabalera handiagoa duten ontziak sar daitezen.

– En caso de necesidad convenientemente justificada, el dique n.º 1 podrá ser objeto de ensanchamiento de la embocadura y de la cavidad interior en el tramo inferior de escalones para posibilitar el acceso de buques de mayor manga, siempre que se garantize la estabilidad de la estructura.

– Dikeetako eta trenbide-lineetako errailetako elementu osagarriak zaharberritzea edo, ezin bada holakorik egin, puntualki berritzea, eta elementu horiek jatorrizkoetara egokitzea, materialei, formei, neurriei eta itxurari dagokienez.

– Restauración o, en caso de imposibilidad justificada, renovación puntual de los elementos auxiliares de los diques y de los raíles de las líneas de ferrocarril adecuándose en cuanto a materiales, formas, tamaño y aspecto al de los originales.

– Ondasunaren ingurumen-balioarekin bat datozen hornidura-hodiak eta argiztapen-, seinaleztapen- eta segurtasun-elementuak instalatzea.

– Instalación de conducciones de abastecimiento y elementos de iluminación, señalización y seguridad en armonía con el valor ambiental del bien.

– Berriki egindako edozein obra kentzea, baldin eta interesik ez badu, ondasunen edo inguruaren balio kulturalekin kontraste negatiboa egiten badu, edo horren gaineko kutsadura bisual edo akustikoa eragiten badu.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural de los bienes o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

4.– Ez da baimenik emango obra zibiletan ekarpenak egiteko, baldin eta ekarpen horiek hasierako egituren egonkortasuna eta osotasuna kaltetzen edo aldatzen badute, edo obra zibilaren behaketa distortsionatzen badute; esate baterako, dike lehorren hutsunea betetzea.

4.– No se autorizarán nuevas aportaciones a la obra civil que supongan daño o modificación de las condiciones de estabilidad e integridad de las estructuras iniciales o distorsionen su contemplación, como el relleno de la cavidad de los diques secos.

5.– Debekatuta dago oinezkoen pasabidea lekualdatzea, ezin baita gaur egun dagoen tokitik bereizi.

5.– Se prohíbe el desplazamiento de la pasarela peatonal dado que es inseparable del lugar donde se ubica.

6.– La Naval ontziolaren batasun kultural eta funtzionala interpretatzen laguntzeko, industriagunearen hegoaldetik doan trenbidearen arrastoa kontserbatu beharko da, ekialdetik mendebaldera bitarteko tarte zuzenean (tarte horrek monumentu-multzoko bi babes-eremuak lotzen ditu). Gainera, antolamendu berriaren bideragarritasunari lehentasuna eman beharko zaio ardatz horretan.

6.– Al objeto de favorecer la interpretación de la unidad cultural y funcional del astillero La Naval, deberá conservase la huella del trazado de la vía de ferrocarril que discurre por el sur del complejo, en el tramo recto este-oeste que enlaza los dos ámbitos de protección del Conjunto Monumental, priorizando además por dicho eje la vialidad de la nueva ordenación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
«LA NAVAL» ONTZIOLAKO ONDARE HIGIGARRIA
PATRIMONIO MUEBLE DEL ASTILLERO «LA NAVAL»

18. artikulua.– Ondare higigarriaren balio kulturalak eta ondasun babestuak.

Artículo 18.– Valores culturales y bienes protegidos del patrimonio mueble.

1.– «La Naval» ontziolari lotutako ondasun higigarriak honako hauek dira: dike lehorretako eta makinen eta galdaren tailerretako jardueretarako erabiltzen ziren makinak eta elementu mugikorrak. V. eranskinean jasotzen den bezala, honako hauek dira zehazki: 1. dike lehorrean, kasetoia eta hura irekitzeko eta ixteko mekanismoak, eta 25. eta 20. garabiak; 2. dike lehorrean, 23. eta 22. garabiak; eta, makinen eta galdaren tailerrean, nabe nagusietan instalatutako 2 garabi-zubiak.

1.– Los bienes muebles vinculados al astillero «La Naval» son la maquinaria y los elementos móviles al servicio de la actividad de los diques secos y del taller de máquinas y calderas. Tal y como se recoge en el Anexo V, en concreto, se trata de los siguientes: en el dique seco n.º 1, el caisson con sus mecanismos de apertura y cierre y las grúas n.º 25 y 20; en el dique seco n.º 2, las grúas n.º 23 y 22 y, en el taller de máquinas y calderas, los 2 puentes-grúa instalados en las naves centrales.

2.– Ondasun higigarri babestuetan balio kultural hauek guztiak edo batzuk identifikatu dira:

2.– En los bienes muebles protegidos, se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: 1. dike lehorreko kasetoia, Astilleros del Nervión enpresaren hasierako etapan eraiki eta instalatua (1891), eta, iturri dokumentalen arabera, Estatuan kontserbatzen den antzinakoena; dikeei zerbitzu ematen dieten 4 garabiak, gaur egun existitzen ez diren euskal enpresek fabrikatutakoak (Talleres de Erandio eta ELYMA), batez ere lauretatik antzinakoena (2. dikeko 23. garabia), eta makinen eta galdaren tailerreko 2 garabi-zubiak (Talleres de Zorroza enpresak fabrikatutakoak), La Naval ontziolan kontserbatzen diren bi antzinakoenak direlako.

– Valor histórico: el caisson del dique seco n.º 1, construido e instalado en la etapa inicial de Astilleros del Nervión (1891) y, según las fuentes documentales, el más antiguo conservado del Estado; las 4 grúas que dan servicio a los diques, fabricadas por empresas vascas ya desaparecidas (Talleres de Erandio y ELYMA), en especial la más antigua de ellas (grúa n.º 23 del dique 2) y los 2 puentes-grúa del taller de máquinas y calderas (fabricados por Talleres de Zorroza), por tratarse de dos de los ejemplares más antiguos conservados en La Naval.

– Dokumentu-balioa: ontziolan egindako produktuen eta bertan erabilitako teknologiaren eta sistemen bilakaerari buruzko informazio-iturri gisa, bai eta horiek fabrikatu zituzten enpresen bilakaerari buruzko informazio-iturri gisa ere.

– Valor documental: como fuente de información de la evolución de la tecnología, los sistemas o los productos elaborados en el astillero a lo largo de su historia y de las empresas que los fabricaron.

– Adierazgarritasunaren balioa: beso artikulatuko garabiek ontzigintzaren garaiak dakarzkigute gogora, inolako zalantzarik gabe.

– Valor de representatividad: las grúas de pluma articulada evocan inequívocamente a la actividad naval.

– Paisaia-balioa eta balio ikonografikoa: ahate-moko itxurako garabiena, paisaia industrialaren mugarri garrantzitsu gisa.

– Valor paisajístico e iconográfico: de las grúas pico-pato como imponentes hitos del paisaje industrial.

– Balio tipologikoa: ahate-moko edo zisne-lepo itxurako garabiak bat datoz portuetan ikusi ohi diren garabiekin, kargarako duten gaitasun handiagatik eta hartzen duten altueragatik; eta garabi-zubiak bat datoz errei bikoitzaren eta karga bikoitzaren tipologiarekin; halaber, garabi-zubiak ere ohiko elementu osagarriak dira.

– Valor tipológico: las grúas de pico-pato o cuello de cisne se corresponden con el tipo de grúa característica de los espacios portuarios, por su gran capacidad de carga y alcance en altura y los puente-grúa se corresponden con la tipología de doble carril y doble carga; también los puentes-grúa constituyen un elemento auxiliar característico.

– Berezitasunari dagokion balioa: 1. dike lehorreko kasetoiarena; izan ere, itsasontzi-ate motako tipologia horren oso ale gutxi kontserbatzen dira Europan (tipologia hori XIX. mendean erabili zen, eta ontzigintza-teknikekin eraikitzen zen).

– Valor de singularidad: del caisson del dique seco n.º 1, ya que se conservan muy pocos ejemplares en Europa de esta tipología barco-puerta utilizada durante el siglo XIX y construida con técnicas navales.

3.– Dikeen eta ekoizpen-eraikinen zerbitzurako ondare higigarria babes ertaineko mailan sartzen da.

3.– El patrimonio mueble al servicio de los diques y de los edificios de producción se adscribe al nivel de Protección Media.

19. artikulua.– Ondare higigarrian baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 19.– Actuaciones permitidas y prohibidas en el patrimonio mueble.

1.– Babestutako ondasun higigarrietan (18.1 artikuluan identifikatutakoak), prebentziozko kontserbazioa eta konponketa baimendu ahal izango dira, ondasun horien funtzionaltasuna bermatzeko, betiere beren osotasun tipologikoa eta formala errespetatuz. Salbuespenez, eta ez bada teknikoki bideragarria elementu horiek erabiltzea beren ezaugarri nagusiak aldatu gabe, ordeztu ahal izango dira. Kasu horretan, jatorrizko ondasunak modurik onenetan kontserbatu beharko dira, eta, betiere, monumentu-multzoaren mugaketaren barruan, testuingurutik kanpo gera ez daitezen. Horrek ez du ezertan eragozten 2. puntuan xedatutakoa.

1.– En los bienes muebles protegidos (identificados en al artículo 18.1), podrán autorizarse la conservación preventiva y la reparación al objeto de garantizar su funcionalidad, respetando su integridad tipológica y formal. Excepcionalmente y en caso de que su puesta en uso no fuera técnicamente viable sin modificar sus atributos característicos, podrá autorizarse su sustitución. En este caso, los bienes originales deberán conservarse en las mejores condiciones para su preservación y dentro del ámbito de la delimitación del Conjunto Monumental para evitar su descontextualización, sin perjuicio de lo previsto en el punto 2.

2.– Babestutako ondare higigarria «La Naval» ontziolaren monumentu-multzoaren xedearen mende geratzen da, hari lotuta baitago, 6/2019 Legearen 54. artikuluan xedatutako baldintzetan.

2.– El patrimonio mueble protegido queda sometido al destino del Conjunto Monumental del astillero «La Naval» al que se encuentra vinculado, en los términos previstos en el artículo 54 de la Ley 6/2019.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
«LA NAVAL» ONTZIOLAKO ONDARE HIGIEZIN BABESTUA
PATRIMONIO INMUEBLE PROTEGIDO DEL ASTILLERO «LA NAVAL»

IV.1 zerrenda: Zerbitzu-eraikinak.

Listado IV.1: Edificios de Servicios.

IV.2 zerrenda: Ekoizpen-eraikinak.

Listado IV.2: Edificios de Producción.

IV.3 zerrenda: Obra zibila.

Listado IV.3: Obra Civil.

V. ERANSKINA
ANEXO V
«LA NAVAL» ONTZIOLAKO ONDARE HIGIGARRI BABESTUA
PATRIMONIO MUEBLE PROTEGIDO DEL ASTILLERO «LA NAVAL»

V.1 zerrenda: Ondasun higigarri babestuak.

Listado V.1: Bienes Muebles Protegidos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común