Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

111. zk., 2022ko ekainaren 9a, osteguna

N.º 111, jueves 9 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2559
2559

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 24koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022ko ekitaldian arte eszenikoak, musika, literatura eta arte plastikoak sustatzeko eta banatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 24 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, a la promoción y distribución de las artes escénicas, música, literatura y artes plásticas.

Kulturak gero eta pisu handiagoa du herrialde garatuetan. Horrek sortutako BPGaz harago, kultura-jarduera sormenezko enpleguaren, produktu lehiakorraren eta kultura-testuinguruen gunea da, non herritarrak pertsona gisa gara daitezkeen munduko edozein lekutan. Kultura kuantitatiboki ez ezik, kualitatiboki ere dimentsionatzen da, eta munduko testuinguru berrian gero eta ezaugarri desiragarriagoak ditu.

El peso de la cultura es cada vez mayor en los países desarrollados. Más allá del PIB generado por la misma, la actividad cultural es foco de empleo creativo, de producto competitivo y de contextos culturales donde la ciudadanía puede desarrollarse como persona en cualquier parte del mundo. La cultura se dimensiona, no solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, presentándose con características cada vez más deseables en el nuevo contexto mundial.

Azken hamarkadetan, kultura-produktuaren balioa tokiko komunitatearentzako zerbitzutik haratago joan da, eta merkatu-balioa duen sektore ekonomiko bihurtu da, beste sektore batzuen aurrean lehiatzen dena testuinguru global batean. Errealitate berri horren aurrean, kultura-eragileek nahikoa tresna izan behar dituzte lehiatzeko, merkatu global batek behar dituen dimentsio guztietan.

En las últimas décadas el valor del producto cultural ha trascendido del servicio a la comunidad local y se ha convertido en un sector económico con un valor de mercado, que compite frente a otros sectores en un contexto global. Ante esta nueva realidad, los agentes culturales deben disponer de herramientas suficientes para competir, en todas aquellas dimensiones que un mercado global requiere.

Merkataritza-testuinguru gehiago eta merkatu handiagoak ezartzeko beharra, produktuak eremu fisiko eta digitaletan sustatzeko beharra edo merkataritza- eta komunikazio-terminoetan prestatzeko beharra, eraldaketa digitalak elkarreragin-testuinguru berrietara eraman dituen erronkak dira, tradizionalekin batera bizi direnak eta garatzen jarraitzen dutenak.

La necesidad de establecer más contextos comerciales y mayores mercados, de promocionar sus productos en ámbitos físicos y digitales o de formarse en términos comerciales y de comunicación, son retos que la transformación digital ha trasladado a nuevos contextos de interactuación que conviven y siguen desarrollándose con los tradicionales.

Euskadiko kultura-sektoreek, azken urteotan, oso produktu lehiakorra sortu dute, nazioartean sari ugari jaso dituena. Era berean, euskal kultura-eragileek erakutsi dute badituztela gaitasun nahikoak gure produktuak nazioarteko merkatuetara esportatzeko eta koproduzitzeko.

Los sectores culturales de Euskadi, en los últimos años, han generado un producto altamente competitivo, reconocido por numerosos premios a nivel internacional. Asimismo, los y las agentes culturales vascos han demostrado disponer de capacidades y aptitudes suficientes para coproducir o exportar nuestros productos a mercados internacionales.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak apustu garbia egin nahi du kulturaren arloko profesionalei, euskal sortzaile, ekoizle eta komertzialei, laguntza eta babesa ematearen alde, modu erabakigarrian, merkatu berriak irekitzeko eta horretarako behar diren sustapen-tresnak birdimentsionatzeko, arte eszenikoak eta plastikoak, musika, literatura eta liburuak sustatzeko eta merkaturatzeko prozesuei dirulaguntzak emanez.

La Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco quiere apostar claramente por apoyar y ayudar a las personas profesionales de la cultura, creadoras, productoras y comerciales vascas, de una manera decidida en la apertura de nuevos mercados y en el redimensionamiento de las herramientas de promoción necesarias para ello, mediante la concesión de subvenciones a los diferentes procesos que confluyen en la promoción y comercialización de las artes escénicas y plásticas, la música, el libro y la literatura.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte- eta kultura-jarduerei eta horien zabalkundeari buruzko eginkizunak. Funtzio horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagozkio, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren bidez.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan dirulaguntzen eta laguntzen arloan indarrean dagoen araudia honako hauetan dago jasota: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren Erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua).

Asimismo, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de subvenciones y ayudas está contenida en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la citada Ley (aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

Agindu hau sartuta dago Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan, zeina Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartu baitzen (2021eko uztailaren 15eko Aginduaren, 2021eko irailaren 13ko Aginduaren eta 2022ko otsailaren 16ko Aginduaren bidez aldatu zen), bai eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 16ko Aginduaren bidez onartutako 2022ko Dirulaguntzen Urteko Planean ere.

La presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024 aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, modificado por Orden de 15 de julio de 2021, Orden de 13 de septiembre de 2021 y Orden de 16 de febrero de 2022 y en el Plan anual de subvenciones 2022 aprobado por Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, y publicados en la web del citado Departamento.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da arte eszenikoak, musika, literatura eta arte plastiko profesionalak sustatzeko, merkaturatzeko, nazioartekotzeko eta banatzeko 2022ko ekitaldian dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea eta deialdia egitea, betiere dagokion kapituluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Es objeto de la presente Orden regular las condiciones y convocar la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la promoción, comercialización, internacionalización y distribución de las artes escénicas, música, literatura y artes plásticas de carácter profesional que cumplan con las condiciones establecidas en el capítulo correspondiente.

2. artikulua.– Modalitateak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades y recursos económicos.

1.– Dirulaguntza horietarako, guztira, 582.000 euro erabiliko dira.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 582.000 euros.

2.– Deialdi honetan jasotako laguntza-modalitateen arabera, 582.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da:

2.– Atendiendo a las modalidades de ayuda contempladas en la presente convocatoria el importe global de 582.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Arte eszenikoetarako laguntzak, II. kapituluan ezarritako baldintzetan: 330.000 euro.

a) Ayudas a las artes escénicas en los términos que se establecen en el Capítulo II: 330.000 euros.

b) Musikarako laguntzak, III. kapituluan ezarritako baldintzetan: 150.000 euro.

b) Ayudas a la música en los términos que se establecen en el Capítulo III: 150.000 euros.

c) Literaturarako laguntzak, IV. kapituluan ezarritako baldintzetan: 30.000.

c) Ayudas a la literatura en los términos que se establecen en el Capítulo IV: 30.000 euros.

d) Arte plastikoetarako laguntzak, V. kapituluan ezarritako baldintzetan: 72.000 euro.

d) Ayudas a las artes plásticas en los términos que se establecen en el Capítulo V: 72.000 euros.

3.– Diziplina bakoitzerako adierazitako zuzkidurak alde batera utzi gabe, eskabiderik ez dagoelako, eskakizunak betetzen ez dituztelako edo aurkeztutako eskabideek kalitaterik ez dutelako diziplina baterako ezarritako zenbatekoa agortzen ez bada, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak gehikuntza-proposamena egingo dio Kulturako sailburuordeari, horrek dagokion ebazpena eman dezan, betiere jasotzaile-modalitatea oraindik ebatzi gabe badago. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas para cada modalidad, cuando, por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, o de falta de calidad de las solicitudes presentadas, no se agotara la cuantía establecida para una modalidad, la Dirección de Promoción de la Cultura elevará la propuesta de incremento al Viceconsejero de Cultura para que, mediante resolución destine esa cuantía a otra modalidad, siempre que esta se encuentre aún sin resolver. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskualdatuz gero, lehentasuna izango du eskatutako zenbateko globalaren eta hasierako zuzkiduraren arteko desoreka handiena duen modalitateak.

En caso de traspaso, tendrá prioridad la modalidad en la que el desequilibrio entre la cantidad solicitada global y la dotación inicial sea mayor.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintza orokorrak.

Artículo 3.– Requisitos generales para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Bizilekua edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona fisiko eta juridiko pribatuek eskatu ahal izango dituzte dirulaguntza hauek.

1.– Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas y jurídicas privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek, eskabidea aurkezten duten unean, alta emanda egon beharko dute beren jarduerari dagokion ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigraferen batean (I. eranskinean zerrendatuta daude epigrafe horiek). Pertsona juridikoen kasuan, sozietatearen edo estatutuen arabera, aurkezten diren laguntza-modalitatearen arabera dagozkien jarduerak garatu beharko dituzte.

2.– Las personas o entidades solicitantes deberán estar, en el momento de presentación de la solicitud, dadas de alta en alguno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a su actividad, relacionados en el Anexo I. En el caso de las personas jurídicas, deberán tener social o estatutariamente como objeto o fin social el desarrollo de las actividades que les corresponda según la modalidad de ayudas a la que se presentan.

3.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izan behar dira.

3.– Es requisito para acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, de las obligaciones para con la Seguridad Social, y en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– Honako hauek ezin izango dute agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzarik jaso:

4.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Pertsona edo erakunde eskatzaileak laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik badu, edo horretarako legezko debekuren bat badu, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera.

a) La persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko 2022rako Aurrekontu Orokorren arabera helburu bererako izendun dirulaguntzak esleituta dituztenak.

b) Quienes cuenten con subvenciones nominativamente asignadas para el mismo fin conforme a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako gainerako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

c) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las restantes circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.– Pertsona edo erakunde eskatzaileak, artikulu honetan jasotako baldintza orokorrez gain, laguntza eskatzen duen modalitateko baldintza espezifikoak bete beharko ditu.

5.– La persona o entidad solicitante deberá, además de los requisitos generales contenidos en el presente artículo, cumplir con los requisitos específicos de la modalidad para la cual solicite la ayuda.

4. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek eskabide bakarra aurkeztu ahal izango dute, eta, beraz, sustapen- eta banaketa-plan osoa sartu beharko dute.

2.– En cada una de las modalidades de ayudas las personas o entidades solicitantes solo podrán presentar una única solicitud, por lo que tendrán que incluir en ella la totalidad de su plan de promoción y distribución.

3.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean-en aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta soilik, https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean sartuta, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak), edo 2015eko urriaren 1eko Administrazio Prozedura Erkidearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organo, establezimendu eta bulegoetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en Zuzenean, exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos, establecimientos y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, artikulu honetako 5. atalean adierazitako helbideen bidez:

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 5 del presente artículo:

Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen bide hori erabiltzera prozedurako hurrengo izapideetan, eta edozein unetan alda daiteke.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

4.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, artikulu honen 5. atalean modalitate bakoitzerako adierazitako helbide elektronikoetara sartuta.

4.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a las direcciones electrónicas señaladas para cada modalidad en el apartado 5 de este artículo.

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak modu presentzialean nahiz elektronikoki izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide hauetan daude eskuragarri:

5.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las siguientes direcciones de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta.

Elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen erregistro elektronikoan eman beharko du izena, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro Electrónico de Apoderamientos del Gobierno Vasco, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak.

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

6.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek eskabidea eta egiaztagiriak Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dituzte. Era berean, eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2 a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

6.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

5. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 5.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona o entidad solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

a) Cuando se trate de personas físicas acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoak direnean:

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

b.1.– Administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzio horren egiaztagiririk aurkeztea.

b.1.– Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

b.2.– Administrazio hori ez den beste erregistro batzuetan inskribatutako erakundeek egiaztatu beharko dute erakundearen legezko eraketa, izaera juridikoaren arabera, ordezkariaren nortasuna, eta ordezkaritza-ahalmen nahikoa dutela, honako hauen bidez:

b.2.– Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica y la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Eratze-eskritura eta estatutuak, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatu izanaren egiaztagiria ere.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta ordezkaritza-ahalordea egiaztatzea ere.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

c) Pertsona fisiko zein juridikoentzat:

c) Tanto para personas físicas como jurídicas:

Deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsonek edo erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginarekin bat etorriz. Hala ere, interesdunek modu arrazoituan egin ahal izango dute egiaztapen hori egitearen aurka; kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztuko dute.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas o entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, las personas interesadas podrán oponerse de manera motivada a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportarán la certificación correspondiente.

d) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesduna horren aurka ez badago behintzat.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el o la interesada se opusiera a ello.

2.– Aurkeztutako proiektuari buruzko dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto presentado.

Euskadi.eus-en eskuragarri dagoen laguntza-modalitate bakoitzari dagokion inprimakia, behar bezala beteta.

El formulario correspondiente a cada modalidad de ayuda disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

6. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 6.– Declaraciones responsables.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoa aplikatuz, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko da honako betebehar hauek betetzen direla:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu direla jakinaraztea, beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ezta horretarako legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskabideko eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioko datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Asimismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

7. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos.

1.– Ikusiz gero falta direla eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren agiri batzuk edo horietan forma-akatsak daudela, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari huts-egitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ulertuko dela haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona o entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre aurkezten badute, administrazio publikoek eskabidea elektronikoki aurkezteko eskatuko diote interesdunari. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán a la entidad interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

8. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión de las ayudas.

1.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea, eta Kultura Sustatzeko zuzendaria izango da dirulaguntzen organo arduraduna.

1.– Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, siendo la Directora de Promoción de la Cultura el órgano responsable de las mismas.

2.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak jasotako eskabideak aztertuko ditu ezarritako irizpideetan oinarrituta, eta ebazpen-proposamen egokiak helaraziko dizkio Kulturako sailburuordeari. Sailburuordeak erakunde onuradun bakoitzeko dirulaguntzaren zenbatekoa eta dirulaguntzaren xedea jasoko ditu, bai eta ezetsitako eskabideak eta ezesteko arrazoiak ere.

2.– Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección de Promoción de la Cultura procederá al estudio de las solicitudes recibidas y elevará las oportunas propuestas de resolución al Viceconsejero de Cultura, la cual contendrá la cuantía de la subvención por persona o entidad beneficiaria y el destino de la subvención, así como las solicitudes desestimadas y las causas de la desestimación.

9. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

1.– Deialdi honetako II., III. eta IV. kapituluetan araututako modalitateen kargura ematen diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, laguntzak emateko, aurkeztutako eskabideak erkatuko dira, haien artean lehentasun-hurrenkera bat ezartzeko, laguntza-modalitate bakoitzerako ezartzen diren balorazio-irizpideen arabera, eta proiektu bakoitzari eskatutako zenbatekoaren % 100 esleituko zaio, deialdiari esleitutako kredituak agortu arte, hala badagokio.

1.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a las modalidades reguladas en los capítulos II, III y IV de la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración que se fijan para cada modalidad de ayudas y adjudicando a cada proyecto el 100 % de la cantidad solicitada hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a la convocatoria.

Dirulaguntza jaso duten eskabide guztiak hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, baita azken eskabidea ere, dagokion zenbatekoa edozein dela ere.

Se entenderá que son subvencionables todas aquellas solicitudes a las que les ha correspondido subvención, incluida la última solicitud sea cual sea la cantidad que le hubiera correspondido.

2.– Deialdi honetako V. kapituluan araututako modalitatearen kargura ematen diren dirulaguntzak lehiaz kanpoko prozeduraren bidez emango dira. Eskabideak onartzeko, kontuan hartuko da deialdi honetan pertsona edo erakunde onuradun izateko eskatzen diren baldintzak soilik betetzen direla, eta ez da beharrezkoa izango eskabideen arteko konparaziorik egitea, ez eta eskabideen arteko lehentasun-hurrenkera ezartzea ere.

2.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a la modalidad regulada en el capítulo V de la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurrencia no concursal. Las solicitudes se estimarán en atención a la mera concurrencia de los requisitos exigidos en la presente convocatoria para ser persona o entidad beneficiaria, sin que sea necesario establecer una comparación entre solicitudes ni la prelación entre las mismas.

10. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 10.– Resolución.

1.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren ebazpen-proposamenak ikusita, Kultura sailburuordeak deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen ebazpenak emango ditu.

1.– A la vista de las propuestas de resolución elevadas por la Dirección de Promoción de la Cultura, el Viceconsejero de Cultura dictará las resoluciones de las subvenciones previstas en esta convocatoria.

2.– Pertsona edo erakundeak izapidetzen ari den itzulketa-prozedura bat badu, dirulaguntza emateko, prozedura hori amaitu beharko da, eta, itzulketa-prozedura amaituta, pertsona edo erakundeak itzultzeko betebeharra badu, nahitaezko pertsona edo erakundeak zorra borondatezko epean artatzen badu edo atzeratu eta bermatzen badu edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada bakarrik eman ahal izango da. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakundeak pertsona edo erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren ildotik.

2.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, la concesión quedará condicionada a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las resoluciones a las que se refieren el párrafo anterior, no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenetan ordezkoak sartu ahal izango dira, hautatutako pertsonek uko egiten badiote, onartzen ez badute edo deialdi honetan zehaztutako baldintzak betetzen ez badituzte. Egoera horietakoren bat gertatzen bada, ordezkoak jasoko duen laguntzaren zenbatekoa hasieran onuradun izan denari ordaintzeke geratzen zaiona izango da.

4.– Las resoluciones podrán incluir suplentes para el caso de que las personas o entidades seleccionadas renuncien, no acepten o incumplan las condiciones especificadas en la presente convocatoria. Si se da alguna de estas circunstancias, el importe de la ayuda que recibirá el suplente será la que quede pendiente de abonar al que resultó beneficiario o beneficiaria inicialmente.

5.– Erabakiak banan-banan jakinaraziko zaizkie interesdunei. Horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lehenik egindako jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

5.– Las resoluciones que se adopten serán notificadas individualmente a las personas o entidades interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de las resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Ebazpena bide elektronikoz jakinaraziko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» ren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdi-agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas o entidades interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden de convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas o entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honetan ezarritako mugak errespetatuz, dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako ematen dituenekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

Respetando los límites establecidos en la presente convocatoria, estas subvenciones son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

12. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Hirugarren interesdunaren Eusko Jaurlaritzako alta-inprimakia aurkeztea, pertsona edo erakunde onuraduna erregistratuta ez badago edo Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak.

b) Presentar el impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente, disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros.

c) Diruz lagundutako proiektua deialdira aurkeztutako baldintzetan gauzatzea. Hala ere, funtsezko aldaketarik ez dakarten eta proiektuaren bideragarritasun ekonomikoari eragiten ez dioten aldaketak sartu ahal izango dira. Horiek idatziz jakinarazi beharko zaizkio Kulturako sailburuordeari, eta hark hamabost eguneko epea izango du, jakinarazpena jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, onartzeko edo ez onartzeko. Epe hori berariazko jakinarazpenik gabe igarotzen bada, proposatutako aldaketa onartutzat joko da.

c) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. No obstante, podrán introducirse aquellos cambios que no supongan una modificación sustancial y no afecten a la viabilidad económica del proyecto. Los mismos deberán notificarse por escrito al Viceconsejero de Cultura, el cual tendrá un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la notificación para su aceptación o no. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación planteada se entenderá aceptada.

d) Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen xedea fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

e) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzea katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafikoetan. Material hori euskaraz argitaratuko da, beste hizkuntza batzuen erabilerari kalterik egin gabe.

e) Realizar expresa mención de los fondos recibidos del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico. Dicho material se editará en euskera sin perjuicio del uso de otras lenguas.

f) Agindu honetan laguntza-modalitate bakoitzerako ezarritakoak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura laguntzak eta dirulaguntzak jasotzeagatik ezarritako gainerako betebehar guztiak ere. Era berean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrak barne.

f) Las que, para cada modalidad de ayuda, se establezcan en esta Orden, así como cuantas otras obligaciones y deberes estén establecidos como consecuencia de la percepción de ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, también serán obligaciones de las personas y entidades beneficiarias las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 13.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen kontura emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Dirulaguntzaren% 50 dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 12.a) artikuluan ezarritako epea igaro ondoren ordainduko da.

a) El 50 % de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de concesión y transcurrido el plazo establecido en el artículo 12.a).

b) Gainerako % 50a, betiere 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, diruz lagundutako jarduera osoa egin dela egiaztatu eta behar bezala justifikatu ondoren ordainduko da, 14. artikuluan adierazitako moduan aurkeztutako gastuen aurrekontuarekin bat etorriz.

b) El pago del 50 % restante, y siempre a partir del 1 de enero de 2023, se hará efectivo previa acreditación y debida justificación de la realización de la totalidad de la actividad subvencionada, de conformidad al presupuesto de gastos presentado en los términos señalados en el artículo 14.

2.– Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekotik kenduko dira, hala badagokio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta ordainketak, zergaren araudia aplikatuta legozkiekeenak. Hala badagokio, jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa onuradunak eskatu beharko du.

2.– Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto. En su caso, el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser solicitado por la persona beneficiaria.

3.– Pertsona edo erakundeak izapidetzen ari den itzulketa-prozedura bat badu, ordainketa prozedura horren amaierak baldintzatuko du, eta, itzulketa-prozedura amaituta, pertsona edo erakundeak itzultzeko betebeharra badu, ordainketa egin ahal izango da soilik baldin eta obligaziodun pertsonak edo erakundeak zorra borondatezko aldian artatzen badu, edo atzeratzen badu eta bermatzen badu, edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakundeak pertsona edo erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren ildotik.

3.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago quedará condicionado a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder al pago si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

14. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta kitapena.

Artículo 14.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Diruz lagundutako jarduera amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, eta betiere 2023ko azaroaren 30a baino lehen, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte pertsona edo erakunde onuradunek:

1.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los tres meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 30 de noviembre de 2023, la documentación siguiente:

a) Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria zehatza, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen inprimakia behar bezala beteta barne.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención, incluido el formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

b) Erantzukizunpeko adierazpen bidez, diruz lagundutako jardueraren exekuzioaren (gastuak eta diru-sarrerak) emaitza ekonomikoa, ahalik eta banakatuena, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

b) Mediante declaración responsable, el resultado económico, lo más desglosado posible, de la ejecución (gastos e ingresos) de la actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus.

Diru-sarreren zerrendan, besteak beste, honako hauek sartu beharko dira:

En la relación de ingresos se deberá incluir, entre otras:

– Pertsona edo erakunde onuradunaren behin betiko ekarpena.

– La aportación definitiva de la persona o entidad beneficiaria.

– Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenak. Pertsona edo erakunde onuradunak ez badu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz bestelako dirulaguntzarik jaso, horretarako egindako erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko da.

– Las aportaciones de otras administraciones o entidades, ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntza.

– La subvención otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

c) Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeko egindako gastuen egiaztagiri guztien zerrenda sailkatua (nominak, fakturak, tiketak, ordainagiriak), euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

c) Relación clasificada de todos los documentos justificativos de gasto (nóminas, facturas, tiques, recibos...) efectuados con motivo de la ejecución del programa o actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus.

d) Egindako gastuak justifikatzen dituzten frogagiriak eta fakturak, jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

d) Justificantes y facturas, originales o fotocopias compulsadas de las mismas, que justifiquen los gastos realizados.

e) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen hizkuntza-bertsioen adibideak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

e) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte justifikazioak:

2.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Justifikazioak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Zuzenean zerbitzuan, aurrez hitzordua eskatuta soilik, https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean sartuta, EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro edo lekuetan.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los registros o lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Era berean, justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango dira https://www.euskadi.eus/nirekarpeta helbidean.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta.

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, lehen aipatutako helbide elektronikoan sartuta.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Justifikazioak modu presentzialean zein elektronikoan izapidetzeko zehaztapenak euskadi.eus egoitza elektronikoan daude eskuragarri, agindu honen 4.5 artikuluan adierazitako helbidean.

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de euskadi.eus en la dirección indicada en el artículo 4.5 de la presente Orden.

15. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 15.– Subcontratación.

1.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, gehienez ere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren% 75eraino, azpikontratu guztien prezioak batuta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 75 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

Azpikontratazioen kasuan, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak, onuradunak, zerbitzua edo ondasuna emateko konpromisoa hartu aurretik, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen erakunde nahikorik, edo salbu eta gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada.

Para el caso de estas subcontrataciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

2.– Diruz lagundutako plana bere kabuz egiteko pertsona edo erakunde onuradunak egin behar dituen gastuak kontzeptu horretatik kanpo geratzen dira.

2.– Quedan fuera de este concepto los gastos en que tenga que incurrir la persona o entidad beneficiaria para la realización por sí mismo del plan subvencionado.

3.– Nolanahi ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie onuradunei eta kontratistei.

3.– En todo caso, será de aplicación a las personas y entidades beneficiarias y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16. artikulua.– Aldatzeko ebazpena.

Artículo 16.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kultura sailburuordeak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada para el mismo objeto, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos el Viceconsejero de Cultura dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 17.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein partez, aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de aquellas para las que se concedieron.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa, hala badagokio, ez itzultzea horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía, que en su caso se señale en la resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzei buruzko xedapenetan oro har ezarritako beste edozein betebehar ez konplitzea.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Baldintza horietakoren bat betetzen dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen da, bai eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduan oinarrizko izaeragatik aplikatzekoak diren manuak ere.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en los preceptos que, por tener carácter básico, resulten de aplicación del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

18. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa.

Artículo 18.– Información básica sobre protección de datos

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones dirigidas al ámbito cultural y creativo.

Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: kultura eta sormen sektoreko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak.

Personas destinatarias: administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia: datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARTE ESZENIKOETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LAS ARTES ESCÉNICAS

19. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak eta gastuak.

Artículo 19.– Áreas y gastos subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak arte eszenikoetako konpainia profesionalek (antzerkia, dantza, zirkua) 2022ko irailaren 1etik 2023ko abuztuaren 31ra bitartean egiten dituzten ikuskizunak sustatzeko, merkaturatzeko, nazioartekotzeko eta banatzeko gastuak finantzatzeko dira.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a financiar los gastos de promoción, comercialización, internacionalización y distribución de los espectáculos que las compañías profesionales de artes escénicas (teatro, danza, circo) realicen entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023.

2.– Agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, aurkeztutako proiektua garatzeko behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioa baino handiagoa izango. Gainera, agindu honen esparruan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz xedatutakoa aplikatuko da.

2.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto presentado y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o en sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Además, en el marco de la presente Orden, también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones con relación a los gastos subvencionables.

3.– Honako sustapen- eta banaketa-gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu gisa:

3.– Serán subvencionables, como gastos derivados del proyecto presentado, los siguientes gastos de promoción y distribución:

– Publizitatea eta komunikazioa (material grafikoa eta ikus-entzunezkoa editatzea, web-orriak sortzea eta mantentzea, hedabideen publizitatea)

– Publicidad y comunicación (edición de material gráfico y audiovisual, creación y mantenimiento de páginas web, publicidad de medios...).

– Langile-gastuak. Egotzitako gastuek ezingo dute urteko fakturazio osoaren% 15 gainditu.

– Gastos de personal. Los gastos imputados no podrán superar el 15 % del total de la facturación anual.

– Deialdi honen xede den esparruko prestakuntza-gastuak (merkaturatzea, nazioartekotzea, marketina).

– Gastos de formación en el ámbito objeto de esta convocatoria (comercialización, internacionalización, marketing...).

– Azoketara joatea.

– Asistencia a ferias.

– Bidaiak eta garraioak.

– Viajes y transportes.

– Beste banaketa-gastu batzuk.

– Otros gastos de distribución.

4.– Ez da inolaz ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

20. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintza espezifikoak.

Artículo 20.– Requisitos específicos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– 3. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak betetzeaz gain, bi baldintza hauetakoren bat betetzen dutenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek:

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 3, cumplan con alguna de las dos condiciones siguientes:

a) Gutxienez 2 ikuskizun eszeniko profesional ekoitzi izana eta 40 emanalditik gorako bira egin izana 2018ko urtarrilaren 1etik deialdi hau argitaratzen den egunera arte.

a) Haber producido un mínimo de 2 espectáculos escénicos profesionales y realizar una gira de más de 40 funciones desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de publicación de la presente convocatoria.

b) Sustapen- eta banaketa-proiektu bat aurkeztea, honako agindu honen II., III. eta IV. kapituluetan araututako laguntzen ekoizpen onuraduna barne hartuta: agindua, 2022ko martxoaren 1ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022ko ekitaldian arte eszenikoen ekoizpenerako dirulaguntzak ematea arautzen eta iragartzen duena (EHAA, 61. zk., 2022ko martxoaren 25ekoa).

b) Presentar un proyecto de promoción y distribución que incluya una producción beneficiaria de las ayudas reguladas en los capítulos II, III y IV de la Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de las artes escénicas (BOPV n.º 61, de 25 de marzo de 2022).

2.– Honako hauek ezin izango dituzte kapitulu honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu:

2.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en el presente capítulo:

a) Elkarte edo fundazioaren forma juridikoa duten antzerki-arloko erakunde eskatzaileak.

a) Las entidades solicitantes del área teatral que ostenten la forma jurídica de asociación o fundación.

b) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko martxoaren 1eko Aginduaren V. kapituluan araututako laguntzen onuradun diren pertsona edo erakundeak. Agindu horren bidez, arte eszenikoak ekoizteko 2022ko ekitaldian dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten da (EHAA, 61. zk., 2022ko martxoaren 25ekoa).

b) Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el capítulo V de la Orden de 1 de marzo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de las artes escénicas (BOPV n.º 61, de 25 de marzo de 2022).

21. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta muga.

Artículo 21.– Cuantía y límite de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbateko osoa 330.000 eurokoa da.

1.– La cuantía global de las ayudas asciende a 330.000 euros.

2.– Aukeratutako proiektu bakoitzari gehienez emango zaion zenbatekoa ez da izango 12.000 eurotik gorakoa, ez eta onartutako proiektuaren aurrekontuaren % 75 baino handiagoa ere.

2.– El importe máximo que se conceda a cada proyecto seleccionado no podrá exceder de los 12.000 euros ni del 75 % del presupuesto del proyecto aprobado.

22. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.

Artículo 22.– Criterios de selección.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, irizpide objektibo hauek aplikatuko dira:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, se aplicará los siguientes criterios objetivos:

a) Sustapen-planean inplikatutako baliabideak:

a) Recursos implicados en el plan de promoción:

a.1.– Autofinantzaketa-maila.

a.1.– Nivel de autofinanciación.

a.2.– Langileen kostuak.

a.2.– Costes de personal.

a.3.– Merkaturatzeko eta komunikatzeko langile propioak kontratatzea.

a.3.– Contratación de personal propio para la comercialización y comunicación.

a.4.– Elkartutako edo zerbitzuak emateko akordioak dituzten banatzaileen sarea.

a.4.– Red de distribuidores/as asociados o con acuerdos de prestación de servicios.

a.5.– Komunikabide eta komunikazio-elementu ez-digitaletan aurreikusitako inbertsioa.

a.5.– Inversión prevista en medios y elementos de comunicación.

a.6.– Webgune eleaniztuna eguneratuta izatea (euskara, gaztelania eta frantsesa edo ingelesa).

a.6.– Existencia de web multilingüe actualizada (Euskera, castellano y francés o inglés).

a.7.– Produktuak sustatzeko sare sozialak erabiltzea (Facebook, Instagram, YouTube eta twitter).

a.7.– Utilización de redes sociales para la promoción de los productos (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter).

a.8.– Ikuslegoarekin lan egitea.

a.8.– Trabajo con públicos.

a.9.– EAEtik kanpoko azoka baten programazio ofizialean parte hartzea 2021-2022 denboraldian.

a.9.– Participación en la programación oficial de una feria fuera de la CAPV en la temporada 2021-2022

b) Internazionalizazioa.

b) Internacionalización

b.1.– Nazioarteko merkatuetara joatea.

b.1.– Asistencia a mercados de carácter internacional.

b.2.– Nazioarteko proiektu edo sareetan parte hartzea.

b.2.– Formar parte de proyectos o redes de carácter internacional.

c) Generoa. Emakumeen parte-hartzea zuzendaritza artistikoan.

c) Género: participación de la mujer en la dirección artística

e) Euskara. Salmentako ikuskizunetan euskara erabiltzea.

e) Euskera: utilización del euskera en los espectáculos en cartera

2.– 20.1.b) artikuluan adierazitako baldintza betetzen duten eskatzaileek lehentasuna izango dute agindu honetan araututako laguntzak jaso ahal izateko orduan; beraz, aurreko irizpideak aplikatzean lortzen den lehentasun-hurrenkeran, baldintza hori betetzen ez dutenen aurretik jarriko dira.

2.– Las personas o entidades solicitantes que cumplan con la condición señalada en el artículo 20.1.b) de la presente convocatoria tendrán prioridad a la hora de poder recibir las ayudas reguladas en esta Orden, por lo que, en la prelación que se obtenga al aplicar los criterios anteriores, se situarán en una posición anterior a las personas o entidades que no cumplan dicha condición.

3.– Irizpide bakoitzak izango duen pisu espezifikoa eta hura aplikatzeko erabiliko diren baremoak II. eranskineko taulan daude jasota.

3.– El peso específico que tendrá cada criterio y los baremos que se van a utilizar para su aplicación están recogidos en la tabla del Anexo II.

4.– 9. artikuluan jasotako prozedurari jarraiki hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da, eta, horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa proportzionalki banatuko da, balorazio-fasean hautatutako proiektu bakoitzak ezarritako irizpideen arabera lortu duen puntuazioaren arabera.

4.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 9, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto seleccionado en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
MUSIKARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA MÚSICA

23. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak eta gastuak.

Artículo 23.– Áreas y gastos subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak Euskal Herriko musika-taldeen edo gehienbat euskaraz errepertorioa dutenen zuzeneko zirkuiturako sustapen-, merkaturatze-, nazioartekotze- eta banaketa-proiektuak finantzatzeko dira, 2022ko irailaren 1etik 2023ko abuztuaren 31ra bitartean.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a financiar proyectos de promoción, comercialización, internacionalización y distribución para el circuito en vivo de formaciones musicales del País Vasco o con repertorio mayoritariamente en euskera, que se realicen entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023.

2.– Agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, aurkeztutako proiektua garatzeko behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioa baino handiagoa izango. Gainera, agindu honen esparruan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz xedatutakoa aplikatuko da.

2.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto presentado y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o en sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Además, en el marco de la presente Orden, también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones con relación a los gastos subvencionables.

3.– Proiektuaren aurrekontuan sartu beharreko gastuek bat etorri beharko dute artikulu honen 1. zenbakian aurreikusitako aldian garatu beharreko jarduerekin, eta honako kontzeptu hauen arabera banakatuko dira:

3.– Los gastos a incluir en el presupuesto del proyecto deberán corresponder a actividades a desarrollar en el periodo previsto en el apartado1 de este artículo y desglosarse en función de los siguientes conceptos:

a) Langileak. Atal honetan egotzitako gastuek ezingo dute gainditu deialdian ezarritako aldian egindako fakturazio osoaren % 15.

a) Personal. Los gastos imputados en este apartado no podrán superar el 15 % del total de la facturación realizada durante el periodo establecido en la convocatoria.

b) Publizitatea, komunikazioa eta banaketa (material grafikoa eta ikus-entzunezkoa editatzea, web-orriak sortzea eta mantentzea, publizitatea komunikabideetan, etab.).

b) Publicidad, comunicación y distribución (edición de material gráfico y audiovisual, creación y mantenimiento de páginas web, publicidad en medios, etc.).

c) Deialdi honen xede den eremuko prestakuntza-gastuak (merkaturatzea, nazioartekotzea, marketina...).

c) Gastos de formación en el ámbito objeto de esta convocatoria (comercialización, internacionalización, marketing...).

d) Zuzeneko musikaren salerosketarekin lotutako azoka eta ekitaldi profesionaletara joatea. Durangoko azoka edo jarduera hori garatzeko berariazko espazio edo jarduera-programarik ez duen beste edozein ekitaldi ez da halakotzat hartuko.

d) Asistencia a ferias y eventos profesionales relacionados con la compraventa de música en vivo. No tendrá dicha consideración la feria de Durango o cualquier otro evento que no cuente con un espacio o programa de actividad específico para el desarrollo de dicha actividad.

e) Aipatutako jarduerekin lotutako banaketa, bidaiak eta garraioak.

e) Distribución, viajes y transportes relacionados con las actividades citadas.

4.– Ez da inolaz ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

24. artikulua.– pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintza espezifikoak.

Artículo 24.– Requisitos específicos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Laguntza hauek eskatu ahal izateko, 3. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak betetzeaz gain, honako betekizun espezifiko hauek egiaztatu beharko dituzte:

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes, además de cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 3, acrediten los siguientes requisitos específicos:

a) Proiektu unitarioak:

a) Proyectos unitarios:

Atal honetan musika-talde bakar bati dagozkion proiektuak sartuko dira, baldin eta gutxienez baldintza hauetako bi egiaztatzen badituzte:

Dentro de este apartado se considerarán los proyectos relativos a una única formación musical que acredite al menos dos de las siguientes condiciones:

a.1.– Gutxienez 2 disko argitaratu izana, eta azkena 2018tik aurrera.

a.1.– Haber editado al menos 2 discos y el último con posterioridad a 2018.

a.2.– 2018. eta 2021. urteen artean gutxienez 50 kontzertu egin izana.

a.2.– Haber realizado al menos 50 conciertos profesionales entre 2018 y 2021.

a.3.– Proiektuaren xede den musika-produkzioa Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren musika-jarduera profesionaletarako deialdiaren 2020ko edo 2021eko edizioan diruz laguntzea.

a.3.– Que la producción musical objeto del proyecto haya sido subvencionada en la edición 2020 o 2021 de la convocatoria para Actividades musicales profesionales del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

b) Enpresa-proiektuak:

b) Proyectos empresariales:

Atal honetan, honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonek edo erakundeek aurkeztutako proiektuak hartuko dira kontuan:

Dentro de este apartado se considerarán los proyectos presentados por las personas o entidades que cumplan los siguientes requisitos:

b.1.– Management eta/edo musika-ordezkaritzaren arloan enpresa-jarduera garatzea, inola ere ez elkarte edo fundazio forma juridikoarekin.

b.1.– Desarrollar actividad empresarial en el área del management y/o representación musical, y en ningún caso bajo la forma jurídica de asociación o fundación.

b.2.– 2021ean zehar, gutxienez 4 euskal talde edo artista antzeztu izana zuzeneko zirkuituan, musika-proiektu bereiziekin.

b.2.– Durante 2021, haber representado para la distribución en el circuito en vivo, al menos a 4 formaciones o artistas vascos o vascas con proyectos musicales diferenciados.

b.3.– Zuzeneko zirkuiturako sustapen- eta banaketa-proiektu bat aurkeztea, 23.1 artikuluan finkatutako baldintzak betetzen dituzten gutxienez bi musika-erakunderentzat eta gehienez lau musika-erakunderentzat.

b.3.– Presentar un proyecto promoción y distribución para el circuito en vivo, para un mínimo de dos y un máximo de cuatro formaciones musicales que cumplan los requisitos fijados en el artículo 23.1.

2.– 24.1 a.1) artikuluan finkatutako sartzeko baldintza betetzeko eta 26.1.1 artikuluan adierazitako b.1) eta b.2) balorazio-irizpideak aplikatzeko, izen desberdineko musika-taldeak hartu ahal izango dira kontuan, betiere musika-lidergoaren jarraitutasuna edo aurreko taldearen osagaien % 50 egiaztatzen bada.

2.– A efectos del cumplimiento del requisito de acceso fijado en el artículo 24.1 a.1) y de la aplicación de los criterios de valoración b.1) eta b.2) señalados en el artículo 26.1.1, podrán tomarse en cuenta formaciones musicales con diferente denominación, siempre y cuando se acredite la continuidad del liderazgo musical o del 50 % de los componentes de la formación anterior.

3.– Musika-talde bera ezingo da egon hedapen-eskaera edo -proiektu batean baino gehiagotan sartuta.

3.– Una misma formación musical no podrá estar incluida en más de una solicitud o proyecto de difusión

25. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta muga.

Artículo 25.– Cuantía y límite de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbateko osoa 150.000 eurokoa da.

1.– La cuantía global de las ayudas asciende a 150.000 euros.

2.– Hautatutako proiektu bakoitzari emandako zenbatekoa ezingo da izan onartutako sustapen-planaren aurrekontuaren% 75 baino handiagoa, eta eman beharreko gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:

2.– El importe concedido a cada proyecto seleccionado no podrá exceder del 75 % del presupuesto del plan de promoción aprobado y la cantidad máxima a conceder será la siguiente:

a) Proiektu unitarioak 24.1.a) artikulua: 5.000 euro.

a) Proyectos unitarios 24.1.a): 5.000 euros.

b) Enpresa-proiektuak 24.1.b) artikulua: 15.000 euro.

b) Proyectos empresariales artículo 24.1.b): 15.000 euros.

3.– Edonola ere, aurreikusitako hautaketa- eta banaketa-irizpideak eta -prozedurak aplikatu ondoren, finkatutako eremu bakoitzerako baliabide ekonomikoen arabera lortuko da laguntza, 26. artikuluan zehazten den bezala.

3.– En cualquier caso, tras la aplicación de los criterios y procedimientos de selección y distribución previstos, la obtención de ayuda dependerá de la disponibilidad económica para cada ámbito fijado, tal como se concreta en el artículo 26.

26. artikulua.– Hautaketa- eta kuantifikazio-irizpideak.

Artículo 26.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzak emateko ebazpen-proposamena egiteko, deialdian sartzeko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten proiektuei honako irizpide objektibo hauek aplikatuko zaizkie:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, a los proyectos que hayan acreditado los requisitos de acceso de la convocatoria se les aplicará los siguientes criterios objetivos:

1.1.– Proiektu unitarioak (24.1.a artikuluan finkatutakoaren arabera)

1.1.– Proyectos unitarios (en función de lo establecido en el artículo 24.1.a).

a) Proiektuaren adierazleak eta baliabideak:

a) Indicadores y recursos del Proyecto:

a.1.– Eskaeraren xede den musika-proiektuak dirulaguntza jaso izana Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2020ko edo 2021eko musika-jarduera profesionaletarako dirulaguntzen deialdian.

a.1.– Que el proyecto musical objeto de la solicitud haya obtenido subvención en la convocatoria de subvenciones para Actividades musicales profesionales del Departamento de Cultura y Política lingüística en las ediciones de 2020 o de 2021.

a.2.– Sustapenerako pertsonak edo lan espezifikoak kontratatzea.

a.2.– Contratación de personas o de trabajos específicos para la promoción.

a.3.– Ikus-entzunezko sustapeneko eta/edo sustapen digitaleko euskarri eta elementuetan inbertitzea.

a.3.– Inversión en soportes y elementos de promoción audiovisual y/o digital.

a.4.– Autofinantzaketa-maila.

a.4.– Nivel de autofinanciación.

a.5.– Azoketara edo bestelako ekitaldi profesionaletara joatea (23.3.d artikuluan ezarritakoaren arabera).

a.5.– Asistencia a ferias u otros eventos de carácter profesional (en función de lo establecido en el artículo 23.3.d).

a.6.– Web eleaniztuna edukitzea (euskara eta gaztelania gehi ingelesa –edo beste batzuk).

a.6.– Contar con Web multilingüe (euskera y castellano más inglés –u otros).

b) Proiektuaren xede den musika-taldearen profila eta ibilbidea.

b) Perfil y trayectoria de la formación musical objeto del proyecto.

b.1.– Musika-taldearen antzinatasuna ibilbide profesionala hasten denetik.

b.1.– Antigüedad de la formación musical desde el inicio de su trayectoria profesional.

b.2.– Argitaratutako diskoen kopurua.

b.2.– Número de discos editados.

b.3.– 2019 eta 2021 artean emandako kontzertuen kopurua:

b.3.– Número de conciertos entre 2019 y 2021:

b.3.A.– Euskararen arloan (Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Mankomunitatea).

b.3.A.– En el área del euskera (Comunidad autónoma de Euskadi, Comunidad foral de Navarra y Mancomunidad del país vasco);

b.3.B.– Euskararen eremutik kanpo.

b.3.B.– Fuera del área del euskera.

b.4.– Emakumearen parte-hartzea.

b.4.– Participación de la mujer.

b.5.– Euskararen erabilera errepertorioan.

b.5.– Utilización del euskera en el repertorio.

1.2.– Enpresa-proiektuak (24.1.b artikuluan finkatutakoaren arabera).

1.2.– Proyectos empresariales (en función de lo establecido en el artículo 24.1.b).

a) Sustapen-proiektuaren adierazleak eta baliabideak.

a) Indicadores y recursos del proyecto de promoción.

a.1.– Eskaeraren xede diren musika-proiektuek dirulaguntza jaso izana Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren musika-jarduera profesionaletarako dirulaguntzen deialdian, 2020ko edo 2021eko edizioetan.

a.1.– Que los proyectos musicales objeto de la solicitud hayan obtenido subvención en la convocatoria de subvenciones para Actividades musicales profesionales del Departamento de Cultura y Política lingüística en las ediciones de 2020 o de 2021.

a.2.– Aurkeztutako aurrekontuaren ratioa 2021ean fakturatutako kontzertu-kopuruaren gainean (b.3) irizpidearen adierazlearen arabera).

a.2.– Ratio del presupuesto presentado sobre el número de conciertos facturados en 2021 (según indicador del criterio b.3).

a.3.– Ikus-entzunezko sustapenerako eta/edo sustapen digitalerako euskarri eta elementuetan inbertitzea.

a.3.– Inversión en soportes y elementos de promoción audiovisual y/o digital.

a.4.– Autofinantzaketa-maila.

a.4.– Nivel de autofinanciación.

a.5.– Web eleaniztuna izatea (euskara eta gaztelania gehi ingelesa –edo beste batzuk).

a.5.– Existencia de web multilingüe (euskera y castellano más inglés –u otros).

a.6.– Azoketara edo bestelako ekitaldi profesionaletara joatea (23.3.d artikuluan ezarritakoaren arabera).

a6. Asistencia a ferias u otros eventos de carácter profesional.(en función de lo establecido en el artículo 23.3.d).

a.7.– Emakumearen parte-hartzea (proiektuan sartutako musika-taldeak).

a.7.– Participación de la mujer (formaciones musicales incluidas en el proyecto).

a.8.– Euskararen erabilera errepertorioan (proiektuan sartutako musika-taldeak).

a.8.– Utilización del euskera en el repertorio (formaciones musicales incluidas en el proyecto)..

b) Erakundearen bolumena eta jarduera.

b) Volumen y actividad de la entidad.

b.1.– Erakundeko langileen kopurua.

b.1.– Volumen de personal de la entidad.

b.2.– Erakundearen antzinatasuna (lege-erregistroaren urtea).

b.2.– Antigüedad de la entidad (año del registro legal).

b.3.– Erakundeak 2021ean fakturatutako kontzertuen kopurua (proiektuan sartutako musika-taldeak):

b.3.– Número de conciertos facturados por la entidad en 2021 (formaciones musicales incluidas en el proyecto):

b.3.A.– Euskararen arloan (Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Mankomunitatea).

b.3.A.– En el área del euskera (Comunidad autónoma de Euskadi, Comunidad foral de Navarra y Mancomunidad del País Vasco).

b.3.B.– Euskararen arlotik kanpo.

b.3.B.– Fuera del área del euskera.

b.4.– Erakundeak antolatutako lanbide-heziketako edo publikoak sentsibilizatzeko jarduera egonkorrak (2019tik gutxienez identifika daitezkeenak).

b.4.– Actividades estables de formación profesional o sensibilización de públicos organizadas por la entidad (identificables desde al menos 2019).

2.– Irizpide bakoitzak izango duen pisu espezifikoa eta aplikatzeko erabiliko diren baremoak II. eranskineko taulan daude jasota.

2.– El peso específico que tendrá cada criterio y los baremos que se van a utilizar para su aplicación están recogidos en la tabla del Anexo II

3.– Hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, prozedura honi jarraituko zaio:

3.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Lehenik eta behin, bi poltsa ekonomiko ezberdin kalkulatuko dira: 24.1 artikuluan deskribatutako eremu bakoitzerako. Bakoitzean erreserbatu beharreko zenbateko ekonomiko osoa haietako bakoitzean puntuatutako proiektuek eskatutako zenbatekoen batukariaren ehuneko erlatiboaren arabera zehaztuko da.

a) En primer lugar, se calculará dos bolsas económicas diferenciadas: para cada uno de los ámbitos descritos en el artículo 24.1. La cantidad a reservar en cada uno de ellos se determinará en función del porcentaje relativo del sumatorio de las cantidades solicitadas por los proyectos puntuados en cada uno de ellos.

b) Jarraian, banaketaren behin-behineko kalkulua egingo da finkatutako eremu bakoitzerako. Horretarako, proiektu bakoitzean erabilgarri dagoen zenbatekoa lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, lehentasun-ordenaren arabera, eta proiektu bakoitzari eskatutako zenbatekoaren % 100 emango zaio, erabilgarri dagoen zuzkidura agortu arte, hurrengo atalean aurreikusitakoa alde batera utzi gabe.

b) A continuación se realizará un cálculo provisional de distribución para cada uno de los ámbitos fijados. Para ello, la cantidad disponible en cada uno de ellos se distribuirá por orden de prelación a la puntuación obtenida, otorgándose a cada proyecto el 100 % de la cantidad solicitada, hasta agotarse la dotación disponible, sin perjuicio de lo previsto en el siguiente apartado.

c) Aurreko kalkuluak aplikatu ondoren, finkatutako eremuren batean soberako kopururen bat geratzen bada, pertsona eta erakunde onuradunen artean sartuko da hurrengo proiektu sailkatua; horrela, eremu horretan eman beharreko dirulaguntzak kalkulatzeko, zuzkidura osoa horien guztien artean hainbanatuko da.

c) Si, tras la aplicación de los cálculos anteriores, en alguno de los ámbitos fijados resultara una cantidad sobrante, se procedería a incorporar entre las personas y entidades beneficiarias al siguiente proyecto clasificado; de este modo, las subvenciones a otorgar en dicho ámbito se calcularían prorrateando la dotación global entre todos ellos.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LITERATURARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA LITERATURA

27. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak eta gastuak.

Artículo 27.– Áreas y gastos subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak literaturaren sektoreko sortzaileek (idazketa, ilustrazioa, itzulpena) eta argitaletxeak diren pertsonek edo entitateek 2022ko irailaren 1etik 2023ko abuztuaren 31ra bitartean Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiten diren liburu eta literaturaren arloko azoka eta ekitaldi profesionaletan parte hartzeko gastuak finantzatzeko dira.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a financiar los gastos de participación de creadores y creadoras del sector literario (escritura, ilustración, traducción), así como personas y entidades editoriales, en ferias y eventos profesionales del ámbito del libro y la literatura que se realicen fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023.

2.– Agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, aurkeztutako proiektua garatzeko behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo izan ditzakeen aldaketetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioa baino handiagoa izango. Gainera, agindu honen esparruan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz xedatutakoa aplikatuko da.

2.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto presentado y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o en sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Además, en el marco de la presente Orden, también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones con relación a los gastos subvencionables.

3.– Aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

3.– Serán subvencionables como gastos derivados del proyecto presentado, los siguientes gastos:

– Ekitaldian edo azokan izena ematea.

– Inscripción en el evento o feria.

– Bidaiak eta garraioak.

– Viajes y transportes.

– Ostatua eta dietak.

– Alojamiento y dietas.

4.– Ez da inolaz ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

28. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintza espezifikoak eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa

Artículo 28.– Requisitos específicos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria y documentación a presentar con la solicitud.

1.– 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, bi baldintza hauetakoren bat betetzen dutenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek:

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 3, cumplan con alguna de las dos condiciones siguientes:

a) Sortzaileentzat, azken hamar urteetan gutxienez bi liburu argitaratu izana.

a) Para los y las creadoras, haber publicado por lo menos dos libros en los últimos diez años.

b) Argitaratzaileentzat, azken bi urteetan gutxienez bost liburu argitaratu izana.

b) Para los y las editoras, haber editado por lo menos cinco libros en los últimos dos años.

Eskatzaile batek egilearen eta argitaletxearen baldintzak betetzen baditu, horretarako erreferentziarik onuragarriena erabiliko da.

En el caso de que en una persona o entidad solicitante concurran las condiciones de autora y editorial, se utilizará, de entre ambas, la condición más favorable para la misma.

2.– Kapitulu honetan aurreikusitako dirulaguntzak ezin izango dituzte eskuratu elkarte edo fundazioaren forma juridikoa duten erakunde eskatzaileek.

2.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en el presente capítulo las entidades solicitantes que ostenten la forma jurídica de asociación o fundación.

3.– Proiektuari buruz aurkeztu beharreko dokumentazioa:

3.– Documentación a presentar relativa al proyecto:

Proiektuaren fitxa, azken hamar urteetan argitaratutako liburuen kopurua eta egin beharreko jardueren aurrekontua adierazita (euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera).

Ficha del proyecto, indicando el número de libros publicados en los últimos diez años y el presupuesto de las actividades a realizar (según modelo disponible en euskadi.eus).

29. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta muga.

Artículo 29.– Cuantía y límite de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa 30.000 eurokoa da.

1.– La cuantía global de las ayudas asciende a 30.000 euros.

2.– Eskatzaile bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ezingo da 5.000 eurotik gorakoa izan argitaletxeen kasuan, eta 3.000 eurotik gorakoa sortzaileen kasuan, ezta ere, edozein kasutan, onartutako planaren aurrekontuaren% 75etik gorakoa ere.

2.– El importe máximo concedido a cada persona o entidad solicitante no podrá superar los 5.000 euros en el caso de las editoriales y los 3.000 euros en el caso de las y los creadores, ni, en ningún caso, el 75 % del presupuesto del plan aprobado.

3.– Diruz lagun daitezkeen gastuak kalkulatzeko, honako muga hauek ezartzen dira:

3.– Para el cálculo de los gastos subvencionables se establecen los siguientes límites:

a) Espainian, ostatuetarako eta dietetarako gehieneko gastuak, pertsonako eta eguneko: 70 euro ostaturako eta 40 euro dietetarako.

a) Gastos máximos para alojamiento y dietas, por persona y día en España: 70 euros para alojamiento y 40 euros para dietas.

b) Espainiatik kanpoan, ostatuetarako eta dietetarako gehieneko gastuak, pertsonako eta eguneko: 120 euro ostaturako eta 60 euro dietetarako.

b) Gastos máximos para alojamiento y dietas, por persona y día fuera de España: 120 euros para alojamiento y 60 euros para dietas.

30. artikulua.– Hautatzeko eta kuantifikatzeko irizpideak.

Artículo 30.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, irizpide objektibo hauek aplikatuko dira:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, se aplicarán los siguientes criterios objetivos:

a) Egileen edo argitaletxeen ibilbidea (30 puntu, gehienez). Azken urtetan argitaratutako lanak honela baloratuko dira:

a) Trayectoria de los y las autoras o las editoriales (como máximo 30 puntos). Se valorarán las obras publicadas durante los últimos años de la siguiente manera:

– Sortzaileentzat, azken hamar urteetan argitaratutako liburuen kopuruaren arabera: 6 lan edo gehiago 30 puntu, 4 edo 5 lan 20 puntu eta 3 lan 10 puntu.

– Para los y las creadoras, según número de obras publicadas en los últimos diez años: 6 o más obras 30 puntos, 4 o 5 obras 20 puntos y 3 obras 10 puntos.

– Argitaletxeentzat, azken bi urteetan argitaratutako liburuen kopuruaren arabera: 21 lan edo gehiago 30 puntu, 15 eta 20 lan artean 20 puntu eta 6 eta 14 lan artean 10 puntu.

– Para las editoriales, según número de obras publicadas en los últimos dos años: 21 o más obras 30 puntos, entre 15 y 20 obras 20 puntos y entre 6 y 14 obras 10 puntos.

Eskatzaile batek egilearen eta argitaletxearen baldintzak betetzen baditu, horretarako erreferentziarik onuragarriena erabiliko da.

En el caso de que en un o una solicitante concurran las condiciones de autora y editorial, se utilizará la referencia más favorable para la misma.

b) Zein azoka edo ekitalditara joaten den (70 puntu, gehienez).

b) Interés de las ferias o eventos a los que se acude (como máximo 70 puntos).

– 70 puntu: Frankfurt, Bolonia, Guadalajara.

– 70 puntos: Frankfurt, Bolonia, Guadalajara.

– 50 puntu: Liber, Londres, Edinburgo, Angouleme.

– 50 puntos: Liber, Londres, Edimburgo, Angouleme.

– 25 puntu: liburuari eta literaturari buruzko beste azoka eta ekitaldi profesionalak.

– 25 puntos: otras ferias y eventos de carácter profesional dedicados al libro y la literatura.

Azoka batean baino gehiagotan parte hartu behar bada, puntuaziorik altuena hartuko da kontuan.

En el caso de que se vaya a participar en más de una feria, se considerará la puntuación más alta.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ARTE PLASTIKOETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LAS ARTES PLÁSTICAS

31. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen arloak eta gastuak.

Artículo 31.– Áreas y gastos subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2022an Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiten diren nazioarteko arte-azoketan arte-galeriek parte hartzea finantzatzeko dira, euskal artisten lana zabaltzeko.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a financiar la participación de galerías de arte en ferias internacionales de arte que tengan lugar fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante 2022, con objeto de difundir la obra de artistas vascos.

2.– Azoketara joateko aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastutzat hartuko dira standaren alokairu-gastuak eta euskal artisten obra-garraioaren gastuak.

2.– Serán subvencionables como gastos derivados del proyecto presentado en el marco de la asistencia a las ferias, los gastos del coste de alquiler del stand, así como los gastos de transporte de obra de artistas vascos o vascas.

3.– Eskatzaileak egiaztatzen badu azokan parte hartzea organo kudeatzaileak onartu duela, dirulaguntza emango da.

3.– Se subvencionarán aquellas ferias para las que la persona solicitante acredite que su participación ha sido aceptada en la feria por parte del órgano gestor de la misma.

4.– Ez da inolaz ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

32. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa eta muga.

Artículo 32.– Cuantía y límite de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbateko osoa 72.000 eurokoa da.

1.– La cuantía global de las ayudas asciende a 72.000 euros.

2.– ARCO Nazioarteko Arte Azokan (Madril, Espainia) parte hartzeko, 20.000 euro erabiliko dira gehienez.

2.– Para la participación en la Feria Internacional de Arte ARCO (Madrid, España), se destinará un importe global máximo de 20.000 euros.

Ematen diren dirulaguntzen zenbatekoa, galeria bakoitzeko, onartutako kostuen % 75 izango da, 12.000 euroko gehienekoa gainditu gabe.

El importe de las subvenciones que se concedan alcanzará, por galería, el 75 % de los costes admitidos, sin rebasar el máximo de 12.000 euros.

3.– Espainiatik kanpo egiten diren nazioarteko azoketan parte hartzeko dirulaguntzak emateko, 52.000 euro erabiliko dira gehienez.

3.– Para las subvenciones para participar en las ferias internacionales que tienen lugar fuera del estado español y se enumeran a continuación se destinarán 52.000 euros, como máximo.

– Amerikako azokak: Art Chicago (Chicago, AEB), Art Basel (Miami, AEB), The Armory Show (New York, AEB), Zona MACO (Mexiko Hiria), SP-Arte (Sao Paulo, Brasil) eta ARTBO (Bogotá, Kolonbia), Frieze Art Fair (New York, AEB)..

– Ferias americanas: Art Chicago (Chicago, EE.UU.), Art Basel (Miami, EE.UU.), The Armory Show (Nueva York, EE.UU.), Zona MACO (Ciudad de México), SP-Arte (Sao Paulo, Brasil) y ARTBO (Bogotá, Colombia), Frieze Art Fair (Nueva York, EEUU).

– Europako azokak: Art Basel (Basilea, Suitza), FIAC (Paris, Frantzia), Art Cologne (Kolonia, Alemania), ARTISSIMA (Turín, Italia), Frieze Art Fair (Londres, Erresuma Batua), Paris Photo (Paris, Frantzia), ARCO (Lisboa, Portugal), Art-o-rama (Marsella, Frantzia), Artgenève (Geneva, Suitza)

– Ferias europeas: Art Basel (Basilea, Suiza), FIAC (París, Francia), Art Cologne (Colonia, Alemania), ARTISSIMA (Turín, Italia), Frieze Art Fair (Londres, Reino Unido), Paris Photo (París, Francia), ARCO (Lisboa, Portugal), Art-o-rama (Marsella, Francia), Artgenève (Ginebra, Suiza).

– Asiako azokak: Art Basel (Hong Kong, Txina), West Bund Art & Design (Shanghai, Txina), Art021 (Shanghai, Txina) NAFI (Nanjing, Txina).

– Ferias asiáticas: Art Basel (Hong Kong, China), West Bund Art & Design (Shanghai, China), Art021 (Shanghai, China) NAFI (Nanjing, China).

– Azoka eta galeria bakoitzeko emango diren dirulaguntzen zenbatekoa onartutako kostuen % 75 izango da, Amerikako eta Asiako azoketan 20.000 euro gainditu gabe, eta Europako azoketan 12.000 euro gainditu gabe.

– El importe de las subvenciones que se concederán alcanzará, por feria y galería, el 75 % de los costes admitidos sin rebasar el máximo de 20.000 euros para las ferias americanas y asiáticas y 12.000 euros para las ferias europeas.

4.– Nazioarteko beste arte-azoka batzuetan parte hartzeko dirulaguntzak, aurreko puntuetan aipatzen ez direnak, 2. eta 3. puntuetako kopuruak agortu ez badira baino ez dira emango.

4.– Las subvenciones para la participación en otras ferias de arte internacionales que no se mencionan en los puntos anteriores solo se concederán en caso de que no se hayan agotado las cantidades de los puntos 2 y 3.

Ematen diren dirulaguntzen zenbatekoa, azoka eta galeria bakoitzeko, onartutako kostuen % 75era irits daiteke, 4.000 euroko gehienekoa gainditu gabe.

El importe de las subvenciones que se concedan podrá alcanzar, por feria y galería, el 75 % de los costes admitidos sin rebasar el máximo de 4.000 euros.

5.– Baldin eta, taldeetako baten barruan, gehieneko zuzkidura nahikoa ez bada dagokion taldean sartutako eskabide guztiei aurreko paragrafoan aurreikusitako moduan erantzuteko, banatu beharreko zenbatekoa talde horretan bildutako guztien artean hainbanatuko da, azoka bakoitzean onartutako kostuaren proportzioan.

5.– En el supuesto de que, dentro de alguno de los grupos, la dotación máxima no alcanzase para atender a todas las solicitudes incluidas en el respectivo grupo de que se trate en los términos previstos en el apartado anterior, la cantidad objeto de reparto se prorrateará entre todas las comprendidas en dicho grupo en proporción al respectivo coste admitido de cada feria.

Era berean, eskabiderik ez dagoelako edo baldintzak betetzen ez direlako ARCO (Madril) Nazioarteko Arte Azokan parte hartzeko esleitutako zenbatekoa agortzen ez bada, horrek 3. puntuan adierazitako Estatutik kanpoko nazioarteko arte-azoketan parte hartzeko esleitutako zenbatekoa handitu ahal izango du. Era berean, arrazoi berberengatik 2. eta 3. puntuetan esleitzen ez diren zenbatekoak 4. puntukoei esleituko zaizkie.

Asimismo, en el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para participar en la Feria Internacional de Arte ARCO (Madrid), esta podrá pasar a incrementar la cantidad asignada para la participación en las ferias internacionales de arte fuera del Estado indicadas en el punto 3. Del mismo modo, las cantidades que, por los mismos motivos, no sean asignadas en los puntos 2 y 3, se asignarán a las del punto 4.

6.– Pertsona edo erakunde eskatzaile bakoitzak azoketarako jasotako dirulaguntza guztien batura ez da inoiz izango 50.000 eurotik gorakoa.

6.– La suma de todas las subvenciones recibidas para ferias por persona o entidad solicitante no superará en ningún caso la cantidad de 50.000 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kultura sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako 2.3 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da.

Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de la Viceconsejería de Cultura del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común