Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

110. zk., 2022ko ekainaren 8a, asteazkena

N.º 110, miércoles 8 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2542
2542

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 25ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022. urtean, ikus-entzunezkoen arloan proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, al desarrollo de proyectos audiovisuales.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuan bildutako xedapenekin bat etorriz, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio, besteak beste, arte eta kultura mailako jarduerak sustatu, finkatu edota hedatzeko eskumenak. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitzen dizkio otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politikaren Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura mediante el Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Aipatutako Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak proiektuak garatzeko dirulaguntzen berariazko lerro bat ezartzeari egoki irizten dio. Deialdi horren bidez ikus-entzunezko produkzioaren aurreko jarduerak sustatuko dira, eta jarduera horien artean nabarmentzekoa da gidoiaren garapena, ikus-entzunezko sektoreak ekoizten dituen obren kalitate eta bideragarritasun handiagoa bultzatuz.

La citada Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno establecer una línea de ayudas específica al desarrollo de proyectos audiovisuales que promueva la realización de todas aquellas actividades previas a la producción audiovisual, entre las cuales destaca el desarrollo del guion, propiciando de este modo que las obras producidas por el sector audiovisual tengan una mayor calidad y viabilidad.

Munduko ikus-entzunezkoen industria bere negozio-ereduak aldatzen ari da, kontsumo-ohitura berrien ondorioz eta plataformak zinema-areto tradizionalen alternatiba gisa agertzearen ondorioz. Testuinguru horretan, serieak ikus-entzunezkoen industriarako aukera-produktu gisa kokatu dira, eta egonkortasuna eta jarraitutasuna eskaini diete ikus-entzunezko enpresei.

La industria audiovisual mundial se encuentra en pleno cambio de sus modelos de negocio derivados de los nuevos hábitos de consumo y la irrupción de las plataformas como una alternativa a las tradicionales salas de cine. En este contexto, las series se han posicionado como un producto de oportunidad para la industria del audiovisual ofreciendo estabilidad y continuidad a empresas audiovisuales.

Animazioaren sektorea dinamikoenetako bat izan da pandemiaren garaian. Errodajeak egiteko ezintasuna, industriaren gainerakoentzat geldiarazlea, ez da oztopo izan animaziorako, ikus-entzunezkoen politiketarako sektore estrategikoetako bat baita.

El sector de la animación ha sido uno de los más dinámicos durante la pandemia. La imposibilidad de rodajes físicos, paralizante para el resto de la industria, no ha sido un obstáculo para la animación, que se ha posicionado como uno de los sectores estratégicos para las políticas del audiovisual.

Agindu honetan, beraz, gure industriaren ikus-entzunezkoen garapenerako gaitasunari erantzuteaz gain, bi azpisektoreen berezitasunei ere erantzun nahi zaie.

En esta Orden, por tanto, se pretende dar respuesta no solo a la capacidad de desarrollo de audiovisual de nuestra industria, sino además atender las especificidades de ambos subsectores.

Halaber, agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak onartu duen eta sailaren web-orrian argitaratu den Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren 2021-2024 aldirako plan estrategikoaren barruan dago sartuta. Plan hori, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bitartez onartu zen.

Asimismo, la presente Orden ha sido incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el periodo 2021-2024, aprobado mediante Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Kultura arloko estatu-laguntzei buruzko EB Europar Batasunaren araudiaren barruan, 2014ko uztailaren 1etik aurrera honako hau jarri zen indarrean: 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituena Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz (2014-06-26ko AO, L 187). Erregelamendu horren nobedade nagusietariko bat izan da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren (EBFI) 108. artikuluaren 3. atalean agertzen diren eta jakinarazpen beharrik ez daukaten estatu dirulaguntzen kategoriak zabaltzea. Kategorien artean daude ondare eta kulturako dirulaguntzak, eta, zehatzago, ikus-entzunezkoenak. Beraz, agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak aipatu 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendura egokituko dira. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz.

Dentro de la normativa de la UE sobre las ayudas de estado a la cultura, el 1 de julio de 2014 entró en vigor el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014), en adelante Reglamento general de exención n.º 651/2014. Una de las principales novedades de este Reglamento ha sido la ampliación de las categorías exentas de la obligación de notificación de las ayudas de estado prevista en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Entre las categorías se encuentran las ayudas a la cultura y a la conservación del patrimonio, y más concretamente a obras audiovisuales. Es por ello que las subvenciones reguladas en esta Orden se acogerán al Reglamento general de exención n.º 651/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Horiek horrela, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2022ko ekitaldian zehar edozein hedabidetarako edo edozein euskarritarako film luze, serie edo miniserie proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdia egin eta horretarako baldintzak ezartzea. Honako hau joko da «proiektuen garapentzat»: ikus-entzunezko ekoizpen baten prestaketa eta diseinua, produkzio-fasearen beraren aurretik egin behar diren operaziotan zentratua eta 2022. eta 2023. urteetan zehar egingo direnak.

Es objeto de la presente Orden regular y convocar las condiciones de concesión en 2022 de subvenciones para el desarrollo de proyectos de largometrajes, series o miniseries para cualquier medio o soporte de difusión. Se entiende por «desarrollo de proyecto» la preparación y diseño de una producción audiovisual, centrado en las operaciones anteriores a la fase de producción propiamente dicha y que se desarrollarán en 2022 y 2023.

2. artikulua.– Modalitateak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades y Recursos económicos.

1.– Dirulaguntza hauetarako, guztira 400.000 euro daude jarrita.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 400.000 euros.

2.– Deialdi honek barne hartzen dituen laguntza-modalitateen arabera, zenbateko osoa honela banatuko da:

2.– Atendiendo a las modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria el importe global se distribuirá de la siguiente forma:

a) Film luzeak garatzeko dirulaguntzak II. kapituluan ezarritako moduan: 200.000 euro.

a) Ayudas al desarrollo de largometraje en los términos que se establecen en el Capítulo II: 200.000 euros.

b) Serieak eta miniserieak garatzeko dirulaguntzak III. kapituluan ezarritako moduan: 200.000 euro.

b) Ayudas al desarrollo de series y miniseries en los términos que se establecen en el Capítulo III: 200.000 euros.

3.– Eskabiderik ez dagoelako edo dauden eskabideek balorazio-fasean gutxieneko puntuazioa gainditzen ez dutelako, modalitateetako bati bideratutako diru-kopurua agortzen ez bada, sobera geratzen den kopurua oraindik ebazteke dagoen beste modalitateko proiektuetara/programetara bideratuko du dagokion balorazio-batzordeak, betiere, erabaki gabe badago. Horretarako, horien balorazioaren ondoriozko hurrenkerari eta puntuazioari jarraituko zaie, harik eta soberakin ekonomikoa agortzen den arte.

3.– Cuando por falta de solicitudes o por no superar estas la puntuación mínima exigible en la fase de valoración, no se agotara la dotación destinada a alguna de las modalidades la Comisión de Valoración correspondiente destinará la cuantía que resulte excedente a financiar aquellos proyectos/programas de la otra modalidad siempre y cuando esta esté pendiente de resolver, para lo cual se seguirá el orden y la puntuación resultantes de la valoración de los mismos, hasta que se agote el excedente económico.

4.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira:

4.– Quedan excluidos de esta convocatoria de ayudas:

a) Film laburrak.

a) Los cortometrajes.

b) Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren gidoi zinematografikoak sortzeko 2022rako laguntza-deialdira aurkezten diren proiektuak.

b) Aquellos proyectos que se presenten a la convocatoria de ayudas a la creación cultural en la modalidad de creación de guiones cinematográficos de este Departamento de Cultura y Política Lingüística correspondiente a 2022.

c) Eskabidea aurkezteko unean filmatzen hasiak diren proiektuak.

c) Los proyectos cuyo rodaje haya comenzado en el momento de presentación de la solicitud.

d) Telebistarako edo plataformetarako programak (talent show-ak, lehiaketak, reality show-ak, streaming, influencer edo youtuber serieak, etab.).

d) Los programas para televisión o plataformas (talent shows, concursos, reality shows, streaming, series de influencers o youtubers, etc.).

e) Telebista plataformen edo telebista kanalen laguntza edo garapen kontratua lortu duten proiektuak.

e) Aquellos proyectos que hayan obtenido ayuda y/o contrato de desarrollo por parte de plataformas o canales de televisión.

3. artikulua.– Onuradun izateko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Produkziorako laguntzak eskuratzeko, baldintza hauek bete behar dira: pertsona fisiko edota juridiko independenteak izatea, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideren batean egoitza izatea, eta, laguntza jasoz gero, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza egonkorra izatea edo izateko konpromisoa hartzea.

1.– Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o jurídicas independientes que tengan la condición de productor/a independiente y que estén establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo siempre que dispongan o se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el caso de concesión de la ayuda.

2.– Pertsona fisiko edota juridiko independentetzat hartuko dira Zinemari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen 4. artikuluan n) letraren definizioan horrela agertzen dena.

2.– Se entenderá por productor/a independiente la persona física o jurídica que así figure en la definición del artículo 4, apartado n), de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

3.– Pertsona fisiko edota juridiko batek establezimendu egonkor baten bidez diharduela zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontzertu Ekonomikoa onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen 21.2 artikuluak zer dioen hartuko da aintzat.

3.– Para determinar si una persona física o jurídica opera mediante establecimiento permanente se estará a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Dirulaguntza koprodukzio batentzat eskatzen denean eskatzaileak ikus-entzunezko produkzioaren % 25eko titulartasuna izan beharko du gutxienez.

4.– Cuando la ayuda se solicite para una coproducción, la persona solicitante deberá tener una participación de, al menos, el 25 % de la producción resultante.

5.– Ezin izango dira onuradun izan dena delako enpresak, laguntzaren bat itzultzeko agindua jaso badute, aldez aurretik Europako Batzordeak hala erabaki duelako, laguntza hori legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela iritzita; beste horrenbeste gertatutako da krisian dauden enpresekin ere, hain zuzen ere, krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatu-laguntzei jarraibideetan xedatutakoaren arabera (AO, C249, 2014-07-31). Termino hori Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 18. paragrafoan definituta dago.

5.– No podrán ser personas beneficiarias las empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente, tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, ni las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre subvenciones estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C249, 31-07-2014). Dicho término se encuentra definido en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

6.– Agindu honen bidez ematen diren laguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak egunean izan behar dira, bai eta Gizarte Segurantzaren ordainketa eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere. Baldintza hori betetzea nahitaezkoa izango da onuradun-izaerari eusteko, eta, beraz, dirulaguntza ematen denean eta ordainketak egiten direnean egiaztatuko da baldintza hori betetzen dela.

6.– Es requisito para acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social y en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de persona beneficiaria y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

7.– Ezingo dute deialdi honetako dirulaguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik duten erakundeek, ezta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenek ere. Halaber, ezingo dute dirulaguntzarik eskatu sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten erakundeek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenaren indarrez.

7.– Es requisito para acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden no hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

8.– Halaber, onuradunek Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotako gainerako baldintzak bete beharko dituzte.

8.– Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir los restantes requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Eskatzaile bakoitzak proiektu bat baino gehiago aurkez dezake deialdi honetara, baina onuradun bakoitzari proiektu bakarragatik baino ez zaio dirulaguntza emango, 14. artikuluko 8. apartatuan jasotzen den moduan.

9.– Sin perjuicio de que cada productora tenga la posibilidad de presentar diversas solicitudes a esta convocatoria de ayudas, solo podrá ser objeto de subvención un proyecto por persona beneficiaria en los términos recogidos en el apartado 8 del artículo 14.

10.– Proiektu bera dirulaguntza agindu honetan jasotako modalitateren batera gehienez bi deialditan aurkeztu ahal izango da.

10.– Un mismo proyecto podrá presentarse como máximo a dos convocatorias en alguna de las modalidades recogidas en esta Orden.

11.– Onuradun izateko baldintza guztiak bete beharko dira aldi osoan emandako laguntza likidatu arte.

11.– Todos los requisitos para acceder a la condición de personas beneficiarias han de mantenerse durante todo el periodo hasta la liquidación de la subvención concedida.

4. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de concesión.

Deialdi hau lehiaketa bidez ebatziko denez, soilik finkatutako irizpideak aplikatuz balorazio handiagoa lortu dutenek jasoko dute laguntza, eta ezarri den dirulaguntza maximoaren barruan.

La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso de manera que, respetándose el límite máximo de subvención que se establece, tan solo serán merecedoras de ayuda las solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios fijados.

5. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 5.– Gestión de las ayudas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honen bidez emango diren dirulaguntzak kudeatzeko lanak egitea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Agindu honen babesean ematen diren dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek bide elektronikoak erabili ahal dituzte deialdi honetako izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko.

2.– Las personas físicas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos o presenciales:

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide presentziala nahiz elektronikoa erabili, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik prozeduraren ondorengo izapideetan, alegia, edonoiz aldatu daiteke bidea, halaxe jasotzen du-eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento, según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

– Bide presentziala: eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan hitzordua eskatuta soilik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako establezimenduetan.

– Canal presencial: las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean exclusivamente con cita previa (https://euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los establecimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak euskadi.eus helbidean edota artikulu honen 4. apartatuan aipatzen diren helbideetan aurkeztuko dira edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen erregistro elektronikoetan.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de Euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo o ante los registros electrónicos de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Pertsona juridikoek bide elektronikoak erabiliz aurkeztuko dituzte deialdi honetako izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko.

3.– Las personas jurídicas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos.

4.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak bai bide presentziala erabiliz bai bide elektronikoa erabiliz, nola tramitatu behar diren azaltzen dituzten argibideak erregistro-arloko laguntza-bulegoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri:

4.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como por canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles respectivamente en las Oficinas de asistencia en materia de registro y en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskabidearen ondoko izapideak bide elektronikoa erabiliz «Nire karpeta» atalaren bitartez hemen egin daitezke: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Para aquellas personas solicitantes que opten por el canal electrónico los trámites posteriores a la solicitud, se realizarán a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak helbide honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Elektronikoki ere izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da helbide honetan: https://euskadi.eus/ordezkariak

Se podrá tramitar electrónicamente a través de una persona representante para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://euskadi.eus/representantes

5.– Pertsona eta erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute eskaera, atxikitako dokumentazioarekin batera. Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabili ahal izango da prozedura osoan, Euskaren Erabilera Arautzen duen 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duen moduan.

5.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabidearekin batera 7. artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztuko dira.

6.– A la solicitud deberán acompañarse cada uno de los documentos que se indican en el artículo 7.

Erabilitako bidea edozein dela ere–presentziala edo elektronikoa–, aurkeztuko diren dokumentu elektronikoek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

Independientemente del canal empleado, presencial o electrónico, los documentos electrónicos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Deskargatzeko ereduak erabiliko dira holakoak daudenean, eta ereduaren formatuan aurkeztuko dira.

a) En aquellos casos en que hay disponibles modelos de documentos se deberán utilizar dichos modelos y se presentarán en el mismo formato del modelo.

b) Bestelako dokumentazioa PDF formatuan aurkeztuko da, ahal dela.

b) El resto de la documentación se presentará, preferentemente, en formato PDF.

c) Dokumentazio elektroniko guztiaren gehienezko tamaina 30 Mb izango da.

c) El tamaño máximo de la documentación electrónica será de 30 Mb.

d) Bideoak web helbide baten bidez aurkeztu ahal izango dira kontsultatu ahal izateko, dagokion agirian.

d) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

7.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Dokumentu horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu behintzat. Kasu horretan, eskatzaileak egiaztatu beharko ditu.

7.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello. En este caso, deberán ser acreditados por la persona solicitante.

8.– Eskabideak aurkezteak, deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla adierazten du.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

7. artikulua.– Betekizunen akreditazioa eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Acreditación de requisitos y documentación a presentar con la solicitud.

Eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak honako hauek dira:

A la solicitud de subvenciones habrá de acompañarse la siguiente documentación:

1.– Eskatzaileari dagokionez:

1.– Documentación relativa a la persona solicitante:

1.– Identitateari buruzko datuak: eskabidea sinatzen duenaren identitatearen egiaztagiria.

1.– Cuando se trate de personas físicas: acreditación de la identidad de la persona firmante de la solicitud.

2.– Pertsona juridikoak izanez gero: administrazio honetako erregistroetan inskribatutako entitateak eskaeran zein erregistrotan dagoen inskribaturik azalduz gero, ez da beharrezkoa izango horren inguruko dokumentaziorik.

2.– Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta Administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción.

Beste administrazioetako erregistroetan inskribatutako entitateek egiaztatu beharko dute sortze-eskritura eta estatutuak eta dagozkien erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria eta ordezkaria den pertsonaren identitatea, eta honek daukan legezko ordezkaritzako ahalmena.

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta Administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, así como acreditación de la identidad de la persona representante legal y del poder de representación que ejerza.

3.– Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

3.– Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, pertsona edo eskatzaileak baldintza hauek betetzen dituela, eta horretarako ez du pertsona edo entitate horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluak. Nolanahi ere, pertsona fisiko eskatzaileak egiaztapena egiteko modu arrazoituan egin ahal izango du aurka, baina, kasu horretan, dagokion egiaztagiria aurkeztu beharko du. Pertsona edo entitate interesdunak Nafarroako Ogasunean zergak ordaintzen baditu, zerga betebeharrak betetzen dituela egiaztatu beharko du dagokion egiaztagiriaren bitartez.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas/entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de las mismas, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. No obstante, la persona física solicitante podrá oponerse de manera motivada a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente. En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas o entidades interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.– Proiektuari dagokion dokumentazioa:

2.– Documentación relativa al proyecto:

a) Proiektu berarentzat eskatu eta lortu diren beste laguntzen gaineko adierazpen eta haien zenbatekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan ezarritako ereduaren arabera:

a) Declaración de las ayudas solicitadas y obtenidas para el mismo proyecto y cuantía de las mismas, según modelo establecido en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

b) Proiektuaren argibide-memoria. Bertan jaso behar da garatu beharreko estrategia eta garapenean aurreikusten diren ekintza guztien deskribapen zehatza eta egutegia, garapenaren hasiera eta bukaeraren data zehatzekin.

b) Memoria del proyecto, que sea explicativa del proyecto a valorar, donde se recoja la estrategia a desarrollar, así como una descripción detallada de todas las acciones previstas en el desarrollo del proyecto, y cronograma de las mismas.

c) Gidoiaren sinopsia (orri 1) film luzeetan, eta lehenengo denboraldiko gidoiaren sinopsia (orri 1) sailetan.

c) Sinopsis del guion (1 página) en largometrajes y sinopsis del guion de la primera temporada (1 página) en series.

d) Gidoia, eta ez badago, gidoiaren trataera sekuentziala gehi elkarrizketatutako sekuentzia oso bat (gehienez 35 orri). Serieen kasuan, kapitulu pilotuaren gidoi osoa eta lehenengo denboraldiko gidoiaren sinopsia.

d) Guion o en su defecto, tratamiento secuencial de guion más una secuencia completa dialogada (máximo 35 páginas). En el caso de series, guion completo del capítulo piloto y sinopsis del guion de la primera temporada.

e) Gidoiaren gaineko eta, hala badagokio, lehendik dagoen obraren gaineko ustiapen eskubideak dituela egiaztatzea, edo, halakorik ezean, eskubideak lagatzeko aukeraren eta etorkizuneko kontratuaren baldintzak itunduta dituela egiaztatzea.

e) Acreditación de tener los derechos de explotación sobre el guion, y en su caso, sobre la obra preexistente o en su defecto, acreditar tener pactadas las condiciones de opción y futuro contrato de cesión de los derechos.

f) Proiektuaren aurrekontua, partidaka banatua eta xehatua, aurreikusitako gastu-sarrerak jasoko dituena, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

f) Presupuesto del desarrollo del proyecto desglosado y detallado por partidas que incluya todos los gastos previstos, así como la previsión de ingresos, según modelo establecido en euskadi.eus.

g) Produkzioaren aurrekontu orientagarri orokorra eta finantzaketa-plana.

g) Presupuesto de producción orientativo global y plan de financiación.

h) Garatu beharreko obrari buruzko informazioa, obraren intentzionalitate artistikoa, eta zein publikori zuzentzen zaion.

h) Información sobre la obra a desarrollar, intencionalidad artística de la misma y público objetivo al que se dirige. En las series, además, mapa de tramas y arco dramático de los personajes a lo largo de la serie.

i) Zuzendariaren eta gidoilariaren historial artistiko-profesionala. Zuzendariak ez badu inoiz luzerik egin, baina bai aldiz film laburrik, aurretik egindako film labur horien guztien kopia bat.

i) Historial artístico profesional de la persona directora y guionista. Si la persona directora no ha realizado ningún largometraje anteriormente, pero sí cortometrajes, referencia de todos los cortos realizados anteriormente.

j) Gidoilariarekin edota zuzendariarekin sinatutako akordioa garapen lanak egiteko.

j) Acuerdo firmado con la persona guionista y/o directora para la realización de las tareas de desarrollo.

k) Proiektuen garapenean parte hartzen duten arduradun artistikoek, zuzendariek, gidoilariek eta abarrek sinatutako ardurapeko aitorpenak edo intereseko itunak.

k) Declaraciones responsables y/o cartas de interés firmadas por las personas responsables artísticas involucradas en el desarrollo del proyecto.

l) Produkzio-etxearen azken bost urteotako historial profesionala eta datozen bi urteotako ekoizpen-aurreikuspenak, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

l) Historial de la productora en los últimos cinco años y previsiones de producción para los próximos dos años según modelo establecido en euskadi.eus.

8. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 8.– Declaraciones responsables.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu beteginak ezartzen duenari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), eskabidearekin barera aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpen bidez, honako betebehar hauek egiaztatutako dira:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes valoraciones:

– Eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozte dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

– No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite pare ello.

– Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza egonkorra dauka, edo egoitza irekitzeko konpromisoa hartzen du laguntza jasoz gero.

– Disponer la persona solicitante, o en su caso comprometerse a abrir un establecimiento permanente en la CAE en caso de concesión de la ayuda.

– Eskatzailea ekoizle pribatu independentea da, Zinemari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen 4. artikuluko n) apartatuak xedatutakoaren arabera.

– Ser la persona solicitante un productor/a independiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, apartado n), de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

– Eskatzailea ez da krisian dagoen enpresa bat, krisian dauden enpresa ez finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibideetan xedatutakoaren arabera (AO, C249, 2014-07-31). Termino hori Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 18. apartatuan definituta dago.

– No ser una empresa en crisis de acuerdo con la definición contenida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C249, 31-07-2014). Dicho término se encuentra definido en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraziko du eskatzaileak, eta dirulaguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

– Asimismo, la persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

9. artikulua.– Egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, ikusten bada zerbait falta dela edo errakuntzak daudela, eskatzaileari eskatuko zaio akatsa zuzendu dezan edo falta diren dokumentuak aurkez ditzan, eta horretarako hamar eguneko epea emango zaio, dagokion jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Bitarteko elektronikoak erabiltzera behartua dagoen norbaitek bide presentziala erabiliz aurkezten badu eskabidea, aurkezpen elektronikoaren bitartez zuzen dezala eskatuko zaio interesdunari. Ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

Si alguno de las personas obligadas a presentar la solicitud electrónicamente lo hace presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, y a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

10. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 10.– Comisión de Valoración.

1.– Aurkezten diren eskabideak aztertzeko eta baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da:

1.– Para el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración.

2.– Batzordeko kideak hauek izango dira:

2.– La citada Comisión estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria, eta falta denean Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 19.2 artikuluan aurreikusitakoa hartuko da kontuan.

– Presidente: la Directora de Promoción de la Cultura. En su ausencia se actuará en base a lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

– Lau aditu-profesional, Kulturako sailburuordeak izendatuak eta aztertu beharko dituzten laguntza-modalitateekin zerikusia dutenak.

– Vocales: 4 vocales nombrados/as por el Viceconsejero de Cultura entre expertos o expertas en la materia objeto de esta Orden.

3.– Batzordeko idazkari gisa, baina bertako kide izan gabe, hitzarekin baina botorik gabe, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat arituko da, bertako zuzendariak izendaturik. Idazkariari dagokio batzordearen jokabidearen legezkotasun formalaz eta materialaz arduratzea. Aldi berean, gai zehatzak aztertzeko balorazio-batzordeen bileretan parte har dezakete bertaratuen gehiengoak onartzen dituen eta jorratu beharreko gaiari buruz jantzita dauden pertsona guztiek, hitzarekin baina botorik gabe.

3.– Actuará como secretaria o secretario de la Comisión, pero sin ser miembro de la misma, con voz, pero sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma. Corresponderá al Secretario/a velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. Asimismo, podrán asistir a las reuniones de las Comisiones de Valoración para tratar asuntos concretos, y participar con voz, pero sin voto, cuantas personas con conocimientos específicos en los asuntos a tratar sean admitidas por la mayoría de las personas asistentes.

4.– Balorazio-batzordeen behin betiko osaera EHAAn argitaratuko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, eratu aurretik interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabil ahal izan dezaten, legez ezarritako zehaztapen eta baldintzetan.

4.– La composición efectiva de la Comisión de Valoración se hará pública mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura en el Boletín Oficial del País Vasco con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

5.– Balorazio-batzordeetako kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 kapituluan xedatutakoa beteko da.

5.– Al momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Batzorde horrek botoen gehiengoaren bidez eskabidea onartzea/ez onartzearen proposamena eta, ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, dirulaguntza ematea/ez ematearen proposamena Kulturako sailburuordeari aurkeztuko dizkio.

6.– Dicha Comisión, acordará por mayoría de votos la propuesta de admisión/inadmisión y, en base a los criterios de adjudicación la propuesta de concesión/denegación de la subvención que elevará al Viceconsejero de Cultura.

Proposamen horietan ordezko onuradunak izendatu ahal izango dira, gerta baitaiteke hautatutakoek deialdi honetan zehaztutako baldintzei uko egitea edo horiek ez bete edo ez onartzea. Gorabehera hauetakoren bat suertatuz gero, ordezkoak jasoko duen dirulaguntzaren zenbatekoa hasieran onuradun izendatu zenari ordaindu gabe geratzen dena izango da, baina eskatutako kopuruaren barruan. Deialdiko baldintzei uko egin edo horiek onartu ez edo betetzen ez dituen onuradunak ordaindu zaion dirulaguntzaren zatia itzuli beharko dio Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari gehi aplikagarriak diren legezko interesak.

Tales propuestas podrán incluir personas beneficiarias suplentes para el caso de que los seleccionados efectúen renuncias, no acepten o incumplan las condiciones especificadas en la presente convocatoria. Si se da alguna de estas circunstancias, el importe de la ayuda que recibirá la persona suplente será, dentro de lo solicitado, lo que quede pendiente de abonar al que resultó persona beneficiaria inicialmente. La persona beneficiaria que renuncie, no acepte o incumple las condiciones de la convocatoria deberá reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la parte de la subvención que le haya sido abonada más los intereses legales que resultaren de aplicación.

7.– Balorazio-batzordeek, beharrezko ikusten dutenean eta aurkeztutako eskabideak egoki baloratze aldera, behar adina azalpen eskatu ahal izango dizkiete eskatzaileei.

7.– La Comisión de Valoración, cuando lo estime necesario a fin de posibilitar la correcta valoración de las solicitudes presentadas, podrá requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entienda oportunas.

8.– Balorazio-batzorde horietarako izendatutako aditu-profesionalek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute, hauek frogatzeko: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezartzen diren abstentziorako arrazoiren batean eroriak ez daudela; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egin dela; eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako agiri guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

8.– Las y los profesionales de la Comisión de Valoración designados deberán presentar declaración jurada de no resultar incursos/incursas en las causas de abstención previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de no utilizar la documentación presentada por las personas solicitantes para otro fin distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria y de devolver, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación de los expedientes al órgano gestor de la convocatoria.

11. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 11.– Resolución.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak esleitzeko prozedura Kulturako sailburuordeak eman eta ebatziko ditu, balorazio-batzordeek aurkeztutako proposamena ikusi ondoren. Horretarako epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia egiteko agindu honek indarra hartzen duenetik aurrera. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, denen jakingarri.

1.– La resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria será dictada y notificada a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, por el Viceconsejero de Cultura en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden de convocatoria.

2.– Ebazpen hori banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei. Jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– Dicha resolución se notificará individualmente a las personas interesadas. Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Jakinarazpen hori gorabehera, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Edozein motatako hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretako egintzak direnean administrazio-egintzak beti argitaratu beharko dira, eta horrek jakinarazpen-ondorioak izango ditu, horrela baitago xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b artikuluan. Interesdunari bide batetik baino gehiagotatik egiten bazaio jakinarazpena, lehenik egin zaionarena hartuko da jakinarazpen-datatzat, aipatutako 39/2015 Legearen 41.7 arabera.

3.– Independientemente a esta notificación, la resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Los actos administrativos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo serán en todo caso objeto de publicación, surtiendo esta los efectos de la notificación conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la persona interesada fuera notificada por distintos cauces se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015.

4.– Ebazpen hauek ez dute administrazio-bidea amaitzen. Beraz, haien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuari hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik aurrera, horrela dago-eta xedatuta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

4.– Dicha resolución, no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

5.– Ebazteko epea igarota, interesdunari ebazpena jakinarazten ez bazaio, dagokion eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– Si una vez transcurrido el plazo de resolución la misma no hubiera sido notificada a la persona beneficiaria, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Nolanahi ere, onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak eman eta, hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta hauen erakunde autonomoek ematen dituzten izaera bereko laguntza edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidetzen ari den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta beharko du.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

12. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

1.– Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona/erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Eusko Jaurlaritzako hirugarren interesdunaren alta-inprimakia aurkeztu beharko du, laguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna erregistratuta ez badago edo Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu. Inprimaki hori helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

b) Deberá presentar impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

c) Dirulaguntza eman zaion xede horretarako erabiltzea.

c) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Ogasuna eta Finantzak Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

e) Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu diren baldintzetan garatzea. 13. artikuluan –diruz lagunduko diren gastuei buruzkoa– aipatzen diren jarduerakoren bat burutzen ez bada, nahiz eta hasieran onartutako proiektuaren barruan egon, edo onartutako garapenaren aurrekontuan jasotako atalen batean % 20tik gorako aldaketak egiten badira, besteak beste, idatziz jakinaraziko zaizkio Kulturako sailburuordeari, eta honek jakinarazpena jasotzen duen egunetik hamabost egun balioduneko epea izango du horiek onartu edo gaitzesteko. Epe hori inolako jakinarazpenik gabe igaroz gero, aurkeztu den aldaketa onartu dela ulertuko da. Aldaketa horiek emandako laguntza doitzea ekar dezakete. Inola ere ezingo da aldaketa hauen bidez dirulaguntzaren kopurua igo.

e) Ejecutar el Proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. La no realización de alguna de las actividades contenidas en el artículo 13 de la presente Orden relativo a los gastos subvencionables y que figuren como actividad a realizar en el proyecto inicialmente aprobado, o las modificaciones en alguno de los apartados contenidos en el presupuesto del desarrollo aprobado superiores al 20 % deberán notificarse por escrito al Viceconsejero de Cultura, el cual tendrá un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la notificación para su aceptación. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación planteada se entenderá aceptada. Dichas modificaciones podrán conllevar un reajuste de la ayuda concedida. En ningún caso las modificaciones podrán lugar a un incremento de la subvención.

f) Onuradunek konpromisoa hartzen dute diruz lagundutako lanen hasierako kredituei dagozkien informazio, publizitate, sustapen eta izenburu guztietan eta ondorio horretarako erabiltzen den edozein hedabidetan lanak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzaz egin direla adierazteko.

f) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico. Dicho material se editará en euskara sin perjuicio del uso de otras lenguas.

g) Laguntza ematen duen organoari Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jasotzen diren jakinaraztea.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

h) Argitaratutako promozio-material guztien ale bat Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan aurkeztea.

h) Entregar a la Dirección de Promoción de la Cultura un ejemplar de todos los materiales promocionales editados.

i) Laguntza emateko ebazpenaren berri izaten duenetik, onuradunak gehienez hamabi hilabeteko epea izango du proiektuaren jarduera-txostena eta 15.1.b artikuluan aipatutako gainerako agiriak aurkezteko, betiere 2023ko abenduaren 31 baino lehenago.

i) La persona beneficiaria deberá entregar el informe de actividades del proyecto y el resto de la documentación señalada en el artículo 15.1.b en un plazo máximo de doce meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, pero siempre con anterioridad al 31 de diciembre de 2023.

j) Onuradunak proiektua garatzeko aurrekontuaren % 32, gutxienez, erabili beharko du Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza edo establezimendua duten pertsona fisiko edo juridikoek egindako lanetarako. Koprodukzioen kasuan, aipaturiko % 32 hori aplikatuko zaio onuradunak ikus-entzunezko ekoizpenean duen partaidetza-kuotari.

j) La persona beneficiaria deberá gastar al menos un porcentaje equivalente al 32 % del presupuesto del desarrollo del proyecto en trabajos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el caso de coproducción el citado porcentaje del 32 % se aplicará a la cuota de participación de la persona beneficiaria en la producción audiovisual.

2.– Halaber, onuradunek, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrak izango dituzte.

2.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Diruz lagunduko diren gastuak.

Artículo 13.– Gastos subvencionables.

1.– 2022ko urtarrilaren 1etik agindu honen 15.1.b artikuluan ezarritako justifikazio-data arte egindako gastuak onartuko dira.

1.– Se admitirán aquellos gastos que sean realizados dentro del periodo comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha máxima de justificación establecida en el artículo 15.1.b de la presente Orden.

2.– Diruz lagunduko diren gastuak honako hauek dira:

2.– Los gastos subvencionables son:

– Obraren egilearen eskubideak eskuratzea.

– Adquisición de los derechos de autoría de la obra.

– Gidoiaren garapena. Berridazketa edo egokitzapena, elkarrizketak, kanpoko aholkularitza, itzulpena.

– Desarrollo del guion: reescritura o adaptación, diálogos, asesoramiento externo, traducción.

– Promozio-materiala diseinatzea eta lantzea: material inprimatua, teaser-a, trailerra, programa pilotua, story board-a, web-orria.

– Diseño y elaboración de material promocional: material impreso, teaser, tráiler, programa piloto, story board, página web.

– Marketing- eta banaketa-plana garatzea.

– Elaboración del plan de marketing y distribución.

– Merkatu eta koprodukzio foroetara joatea. Bidaia-gastuak, alojamendua eta akreditazioak.

– Asistencia a mercados y foros de coproducción: gastos de traslado, alojamiento y acreditaciones.

– Casting-a egitea eta kokapenak bilatzea.

– Casting y búsqueda de localizaciones.

– Ikerketa dokumentala, grafikoa (animaziozko proiektuetan) eta artxiboak bilatzea.

– Investigación documental, gráfica (en proyectos de animación) y búsqueda de archivos.

– Langile-gastua: enpresako langileen soldatak eta Gizarte Segurantza. Aurrekontuaren % 15eko gehieneko gastua, eta animazioaren kasuan, % 25ekoa.

– Gastos de personal: salarios y seguridad social del personal de la empresa. Gasto máximo del 15 % del presupuesto y en el caso de la animación del 25 %.

– Aholkularitza juridikoa eta fiskala aurkeztutako proiektuarentzat. Koprodukzio kontratuen aholkularitza eta idazketa, obraren eskubideak, proiektuan parte hartuko duten profesionalekin kontratuak.

– Asesoría jurídica y fiscal para el proyecto presentado: asesoramiento y redacción de contratos de coproducción, preventas, derechos sobre la obra, contratos con profesionales participantes en el proyecto.

– Gastu orokorrak (gehienez % 5)

– Gastos generales (máximo 5 % del presupuesto).

3.– Laguntzaren eskatzailea pertsona fisikoa bada, gehienez ere garapen-aurrekontuaren % 10 egotzi ahal izango da aurretik zerrendatutako diruz laguntzeko moduko gasturen batean egiten dituen lanetarako. Egindako lanak eta balorazio ekonomikoa justifikatzeko adierazpen baten bidez egiaztatuko da.

3.– Cuando la solicitante de la ayuda sea una persona física, se podrá imputar hasta un máximo del 10 % del presupuesto de desarrollo para las tareas que lleve a cabo en alguno de los gastos subvencionables anteriormente relacionados. La acreditación se realizará mediante una declaración justificativa de las tareas realizadas y su valoración económica.

4.– Dirulaguntzaren eskaeraren xede diren garapen-lanak enpresa eskatzaileko langileek egin ahal izango dituzte, gehienez % 50.

4.– Los trabajos de desarrollo objeto de la solicitud de subvención podrán ser realizados por el personal de la empresa solicitante hasta un máximo del 50 %.

14. artikulua.– Laguntzen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 14.– Cuantificación y límites de las ayudas.

1.– Balorazio fasean puntuazio onena jasotzen duten proiektuek dirulaguntza jasoko dute, ondoko puntuetan ezarritako mugak errespetatuta, puntuazio-hurrenkeraren arabera eta diru-zuzkidura osoa agortu arte.

1.– Serán subvencionadas aquellas solicitudes que hayan resultado mejor valoradas, según el orden y la puntuación resultantes de dicha valoración, hasta el agotamiento de la consignación económica.

2.– Puntuazio onena lortzen duen proiektuari eskatutako kopurua emango zaio, betiere agindu honetan ezarritako mugen barruan badago. Gainerakoei proportzionalki murriztuko zaie kopurua lortutako puntuazioaren arabera. Ateratzen den zenbatekoa eskatutako zenbatekoaren % 60 baino txikiagoa bada, ez zaio dirulaguntza emango, eta zenbateko hori proportzionalki banatuko da puntuazio handiagoa duten gainerako proiektuen artean.

2.– El proyecto con mejor puntuación obtendrá la cuantía solicitada, siempre que se encuentre dentro de los límites establecidos en la presente Orden, reduciéndose el resto de las ayudas concedidas proporcionalmente a la puntuación obtenida. En caso que la cuantía resultante fuese inferior al 60 % de la cantidad solicitada, no se le concederá la subvención y dicha cantidad se repartirá proporcionalmente entre el resto de proyectos con puntuaciones superiores.

3.– Laguntza jasotzeko, nahitaez lortu behar da puntuazioaren % 50 balorazio-fasean.

3.– En todo caso, será requisito necesario haber obtenido una puntuación mínima del 50 % en la fase de valoración.

4.– Agindu honetan ezarritako irizpideen arabera, proiektu zehatz bati zuzendutako kopuruak ezingo du proiektua garatzeko aurrekontuan jasotzen diren gastuen % 50 gainditu. Gastu hauek 13. artikuluan zehazten dira:

4.– La cantidad destinada a un proyecto concreto no podrá superar el 50 % de los gastos presupuestados para el desarrollo del proyecto contenidos en el artículo 13.

5.– Gutxienez, jasotako zenbatekoaren % 45 gidoia garatzeko erabiliko da, animazio-proiektuetarako izan ezik, horiek % 35 izan baitaitezke. Pertsonalaren gastuek eta gastu orokorrek ezin izango dute aurrekontuaren % 15 eta % 5 gainditu, hurrenez hurren.

5.– Como mínimo, el 45 % del importe recibido deberá destinarse al desarrollo del guion, excepto para los proyectos de animación que podrá suponer un 35 %. Los gastos de personal y los gastos generales no podrán superar el 15 % y el 5 % del presupuesto respectivamente.

6.– Laguntza koprodukzioa egiteko eskatzen bada, dirulaguntza ez da produktore eskatzaileak duen partaidetza errealaren % 50 baino gehiago izango.

6.– En caso de coproducción, la subvención del Gobierno Vasco nunca será superior al 50 % de la participación real de la productora solicitante.

7.– Beste laguntza publiko batzuk lortzen badira, laguntza guztien zenbatekoak, deialdi honen kargura ematen direnak barne, ezin du izan proiektuaren garapenaren kostuaren % 75 baino gehiago.

7.– En el caso de que existieran otras ayudas públicas, la suma de todas ellas, incluidas las que se otorguen con cargo a la presente Convocatoria, no podrá ser superior al 75 % del coste del desarrollo del proyecto.

8.– Produkzio-etxe bakoitzak deialdi honetarako eskabide bat baino gehiago aurkezteko duen aukerari kalterik egin gabe, pertsona onuradun bakoitzeko laguntza bakar bat eman ahal izango da. Hala bada, balorazio onena lortzen duen eskabideari emango zaio eta gainerakoak ezetsi egingo dira. Hortaz, beste eskatzaileen proiektu batzuei ere laguntzak eman ahal izango zaizkie, nahiz eta proiektuok beste onuradun baten bigarren eskabideak eta hurrengoek baino balorazio baxuagoa lortu duten.

8.– Sin perjuicio de que cada productora tenga la posibilidad de presentar diversas solicitudes a esta convocatoria de ayudas, solo se podrá otorgar una ayuda por persona beneficiaria. En tal caso, se otorgará a aquella que obtenga una mejor valoración desestimándose el resto de solicitudes que haya efectuado. En este supuesto podrán otorgarse ayudas a proyectos de otras personas solicitantes que obtengan menor valoración que las obtenidas por segundas solicitudes y sucesivas de una persona beneficiaria.

15. artikulua.– Justifikazioa eta dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 15.– Justificación y pago de la subvención.

1.– Ematen diren laguntzen ordainketa honela tramitatuko da:

1.– El pago de las subvenciones otorgadas se hará efectivo de la siguiente forma:

a) Laguntza emateko unean % 50 ordainduko da.

a) El 50 % de la cantidad subvencionada en el momento de concesión de la ayuda.

b) Gainerako % 50a, agiri hauek jasotzean eta agindu honetan laguntzaren erabilera eta kopuruen inguruan ezartzen denaren egokitzen dela egiaztatzean. Edonola ere, ordainketa 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera egingo da, baina urte horretako abenduaren 31 baino lehenago:

b) El pago de hasta el 50 % restante, a la recepción de la siguiente documentación y la verificación de su adecuación en cuantía y destino a lo previsto en esta Orden. En todo caso se efectuará con posterioridad al 1 de enero de 2023, pero con anterioridad al 31 de diciembre del citado año:

– Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza egonkorra izatea egiaztatzen duen agiria.

– Acreditación documental de disponer de establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Proiektuaren jarduera eta lortutako emaitzen txostena.

– Informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

– Behin-betiko aurrekontua, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

– Presupuesto definitivo, según modelo establecido en euskadi.eus.

– Garapenaren gastuen zerrenda sailkatu bat, BEZik gabe. Zerrendak honako datu hauek jasoko ditu: hartzekodunaren eta agiriaren identifikazioa, kopurua, jaulkipen-data eta, ahal bada, ordainketa-data, euskadi.eus gunean ezarritako ereduaren arabera.

– Una relación clasificada de los gastos de desarrollo, excluido el IVA, con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso fecha de pago, según modelo establecido en euskadi.eus.

– Egin diren gastuak behar bezala frogatzea jatorrizko fakturak edo kopia konpultsatuen bitartez eta ordainketa egiaztatzen duten agirien bitartez.

– Justificación debidamente acreditada de los gastos efectuados mediante facturas originales o copias compulsadas y documentos justificativos del pago.

– Gidoia osorik eta zuzenduta.

– Guion completo y corregido.

– Gidoilariarekin edo gidoilariekin sinatutako eskubideen lagapen-kontratua, gutxienez bi urterako, edo garatzeko dagoen lanaren eskubideak erosteko aukera eskaintzen duen kontratua, gutxienez bi urterako.

– Contrato con la persona guionista o guionistas de cesión de los derechos por un mínimo de dos años o contrato de opción de compra de los derechos sobre la obra objeto de desarrollo por un mínimo de dos años.

– Lanerako plana berriro banakatzea eta produkzioaren behin-behineko aurrekontu berria.

– Nuevo desglose del plan de trabajo y nuevo presupuesto provisional de la producción.

– Filmaketa egingo den lekuei buruzko agiriak.

– Documentación sobre lugares de rodaje.

– Casting-ak egiteko behin-behineko proposamenak.

– Propuestas provisionales de castings.

– Finantzaketa-plan zehatza.

– Plan de financiación detallado.

– Marketing- eta banaketa-plan zehatza.

– Plan de marketing y distribución detallado.

– Proiektuaren sustapen-materialaren ale bat.

– Un ejemplar del material de promoción del proyecto.

Agiri horiek bide presentziala edo bide elektronikoaren bidez ere aurkeztu ahalko dira https://www.euskadi.eus/nirekarpeta gunean pertsona fisikoak direnean. Pertsona juridikoak direnean bide elektronikoa erabiliz soilik aurkeztu ahalko da aipatutako helbide elektronikaren bidez.

La citada documentación podrá presentarse de forma presencial o de forma electrónica desde Mi Carpeta (http://www.euskadi.eus/micarpeta) en el caso de las personas físicas. En el caso de personas jurídicas se deberá presentar de forma electrónica a través de la citada dirección electrónica.

2.– Kulturako sailburuordeak ofizioz edo onuradunek eskatuta ebatzi ahal izango du justifikazio-epea luzatzea. Hala interesdunaren eskabidea nola luzapenari buruzko erabakia, justifikatzeko gehieneko epea amaitu baino lehen egin beharko dira, nolanahi ere. Epea luzatzeak ezin izango du epe horren erdia gainditu, eta ezin izango ditu hirugarrenen eskubideak kaltetu. Epe hori luzatzea justifikazio-agiriak aurkezteko baino ez da izango, eta ez du balioko inola ere gastua egiteko epea luzatzeko.

2.– El Viceconsejero de Cultura podrá resolver de oficio o a instancias de las personas beneficiarias la ampliación del plazo de justificación. Tanto la petición de la persona interesada como la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en cualquier caso, antes de la finalización del plazo máximo de justificación. La ampliación del plazo no podrá exceder la mitad de este y no podrá perjudicar derechos de terceras personas. La ampliación de este plazo será, únicamente, para aportar la documentación justificativa y en ningún caso servirá para ampliar el plazo de realización del gasto.

16. artikulua.– Kitapen-ebazpena.

Artículo 16.– Resolución de liquidación.

Laguntza emateko orduan kontuan izan ziren baldintzetakoren bat aldatu delako –baina helburua beteta, eta, betiere, deialdi honetan onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzei eusten bazaie–, aldi berean beste edozein entitate publiko eta pribatuk emandako dirulaguntza jasotzea izan badu, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatuko da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak kitapen-ebazpena emango du, eta esleitu diren laguntzen zenbatekoak berregokituko dira bertan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre y cuando se entienda cumplido el objeto de esta y siempre que se mantengan los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria para ser persona beneficiaria, y en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o privada, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de las ayudas. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las ayudas concedidas.

17. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 17.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan adierazi bezala onartutako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Hala badagokio, dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean zehaztutako diru-kopurua ez itzultzea, horretarako emandako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de liquidación de la ayuda, en el plazo para ello establecido.

d) Aurkeztutako proiektuan Kulturako sailburuordeak baimendu gabeko aldaketaren bat egitea.

d) La realización en el proyecto presentado de cualquier modificación no autorizada por el Viceconsejero de Cultura.

e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluko b), c), d), e), f) edota g) apartatuetan aurreikusitako ez-betetzeak.

e) Cualquiera de los incumplimientos contenidos en los apartados b), c), d), e), f) y g) del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Horrelako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, jasotako dirua eta horrek sortutako ikus-entzunezkoen alorrean aplikagarriak diren berandutze-interesak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio onuradunak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzak Dekretuak eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen duena diotena bete ondoren eta horien arabera.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
FILM LUZEEN GARAPENERAKO LAGUNTZAK
AYUDAS AL DESARROLLO DE LARGOMETRAJES

18. artikulua.– Laguntzen xedea.

Artículo 18.– Objeto de la ayuda.

1.– Laguntza-modalitate honen barruan, film luzeak garatzen lagunduko da.

1.– Dentro de esta modalidad de ayudas se apoyará el desarrollo de largometrajes.

2.– Ondorio horietarako, film luzetzat hartuko da ikus-entzunezko lan bat, fikziozkoa, animaziozkoa edo dokumentala izan eta hirurogei minutu edo gehiagoko iraupena duena eta zinema-aretoetan, plataformetan edo telebistetan komertzialki ustiatzeko erabiltzen dena.

2.– A estos efectos se considerará largometraje aquella obra audiovisual que siendo de ficción, animación o documental tenga una duración de sesenta minutos o superior y se encuentre destinada a su explotación comercial en salas de cine, plataformas o televisiones.

19. artikulua.– Laguntzen mugak.

Artículo 19.– Límite de estas ayudas.

Laguntzen zenbatekoa ezin izango da hogeita bost mila (25.000,00) eurotik gorakoa izan fikzioaren eta dokumentalaren kasuan, eta berrogei mila (40.000,00) eurotik gorakoa animazioaren kasuan.

En todo caso, el montante de las ayudas no podrá ser superior a veinticinco mil (25.000,00) euros en caso de ficción y documental y de cuarenta mil (40.000,00) euros en caso de animación.

20. artikulua.– Hautaketa- eta balorazio-irizpideak.

Artículo 20.– Criterios de Selección y Valoración.

Balorazio-batzordeak jasotako eskabideak aztertuko ditu, eta, jarraian aipatzen den baremoaren arabera, ondoren zehazten diren alderdiak baloratuko ditu:

La Comisión de Valoración analizará las solicitudes recibidas y valorará cada uno de los aspectos especificados de acuerdo al baremo indicado a continuación:

a) Proiektuaren bideragarritasuna (% 40). Bereziki, hauek izango dira kontuan:

a) Viabilidad e interés del proyecto (40 %). Se tendrá en cuenta:

– Aurrekontuaren egokitasuna proposatutako garapenarekin (% 10). Aurkeztutako aurrekontuaren eta memorian jasotako ekintzen eta merkatu-dinamiken arteko koherentzia baloratuko da.

– Adecuación del presupuesto al desarrollo propuesto (10 %). Se valorará la coherencia entre el presupuesto presentado con las acciones recogidas en la memoria, así como las dinámicas de mercado.

– Estimatutako produkzio aurrekontuaren eta finantzaketa-planaren egokitasuna (% 10).

– Idoneidad del presupuesto estimado de producción y el plan de financiación (10 %).

– Nazioarteko edota Estatuko koprodukziorako eta hedapenerako potentzialtasuna (% 10).

– Potencial del proyecto para la coproducción nacional/internacional y la difusión nacional/internacional (10 %).

– Proiektuaren interesa (% 10). Kontuan hartuko dira EAEn ekimen artistiko eta enpresarial berrietarako eskaintzen dituen aukerak.

– Interés del proyecto (10 %). Se tendrá en cuenta las posibilidades que ofrece para nuevas iniciativas artísticas y empresariales en Euskadi.

b) Gidoiaren kalitatea (% 30). Bereziki, hauek izango dira kontuan:

b) La calidad del guion (30 %). Se tendrá en cuenta:

– Proposamenaren originaltasuna eta sormena (% 15). Istorioaren berezko garrantzia baloratuko da, baita kontatzeko modua ere.

– Originalidad y creatividad de la propuesta (15 %). Se valorará la entidad propia de la historia, así como la forma de narrarla.

– Pertsonaien definizioa (fikzioa) / diseinua (animazioa) (% 10). Pertsonaien ñabardurak eta bilakaera baloratuko dira narrazioan, baita elkarrizketen kalitatea ere. Animazioaren kasuan, gainera, pertsonaien diseinuen originaltasuna eta kalitatea baloratuko dira (espresioak, poseak, grafismoa).

– Definición de personajes (ficción) / diseño (animación) (10 %). Se valorarán los matices y la evolución de los personajes en la narración, así como la calidad de los diálogos. En el caso de animación, además se valorará la originalidad y calidad de los diseños de los personajes (expresiones, poses, grafismo...).

– Egitura eta garapena (% 5). Narrazio koherente eta egituratu bat baloratuko da, genero eta publiko hartzailearentzat erritmo egokia mantenduko duena.

– Estructura y desarrollo del guion (5 %). Se valorará una narración coherente y estructurada, que mantenga el ritmo adecuado para el género y el público destinatario.

c) Ekoiztetxearen, gidoilariaren eta zuzendariaren ibilbidea (% 12): aurretik egindako lanak kontuan hartuko dira, eta egindako proiektuak ez ezik, jendaurrean izandako eragina eta balorazioa eta komunikabide espezializatuetan agertzen diren kritikak baloratuko dira.

c) Trayectoria de la productora, guionista y director o directora (12 %). Se tendrá en cuenta los trabajos realizados anteriormente y se valorará no tanto el número de proyectos realizados como la repercusión y valoración obtenida ante el público, y las críticas expresadas en los medios de comunicación especializados.

d) Jatorrizko bertsioa euskaraz izatea (% 5). Jatorrizko euskarazko bertsiotzat hartuko da aurkeztutako gidoiaren % 70 baino gehiago euskaraz idatzita badago.

d) Versión original en euskera (5 %). Se considerará versión original en euskera cuando más del 70 % del guion presentado se encuentre escrito en este idioma.

e) Proiektuaren ibilbidea (% 3), kontuan hartuz emango da ikus-entzunezko proiektuak Eusko Jaurlaritzak gidoiak sortzeko modalitatean egin izan dituen deialdietan laguntza jaso izana. Ibilbidea kontuan hartzeko, aipatu laguntza amaitua eta deialdi horren araudiaren arabera behar bezala justifikatua egon behar da.

e) Trayectoria del proyecto (3 %), que se asignarán teniendo en cuenta que el proyecto audiovisual haya obtenido ayuda en convocatorias previas realizadas por el Gobierno Vasco en la modalidad de creación de guiones u otras ayudas al desarrollo realizadas por otras administraciones u organismos. Para tener en cuenta la ayuda relativa a guion, esta deberá estar concluida y debidamente justificada conforme a la normativa de la respectiva convocatoria.

f) Emakumeen parte-hartzea zuzendaritza-, gidoigintza- eta ekoizpen exekutiboko lanetan (% 10). 3 puntu emango dira lanpostu bakoitzeko. Aparteko puntu bat emango da aipatutako hiru lanpostuak emakumeei badagozkie. Emakumearen parte-hartzea esklusiboa den kasuetan soilik emango ditu puntuak.

f) La participación de la mujer en labores de dirección, guion y producción ejecutiva (10 %). Se asignarán 3 puntos por cada uno de los puestos. Se asignará 1 punto extra si los tres puestos mencionados corresponden a mujeres. Únicamente puntuará en los casos en que la participación de la mujer sea exclusiva.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
SERIEEN GARAPENERAKO LAGUNTZAK
AYUDAS AL DESARROLLO DE SERIES

21. artikulua.– Laguntzen xedea.

Artículo 21.– Objeto de la ayuda.

1.– Laguntza-modalitate honen barruan, fikziozko, animaziozko eta dokumental serieak eta miniserieak garatzen lagunduko da.

1.– Dentro de esta modalidad de ayudas se apoyará el desarrollo de series y miniseries de ficción, animación, documentales.

2.– Serietzat hartuko dira ikus-entzunezko proiektuak, fikziozkoak, animaziozkoak edo dokumentalak izan, guztira gutxienez 135 minutuko iraupena dutenak, lehen denboraldiari dagozkion 3 kapitulurekin gutxienez, eta zine aretoetan, telebistetan edo bestelako hedapen-moduetan ustiatzeko direnak.

2.– Tendrán la consideración de serie, aquellos proyectos audiovisuales, que siendo de ficción, animación o documental, tengan una duración global mínima de 135 minutos, con un mínimo de 3 capítulos que correspondan a la primera temporada y se encuentren destinados a su explotación comercial en salas, televisiones u otras formas de difusión.

3.– Miniserietzat hartuko dira ikus-entzunezko proiektuak, fikziozkoak, animaziozkoak edo dokumentalak izanik, gutxienez 2 kapitulu eta guztira 90 minutuko iraupena dutenak. Proiektu horiek zine aretoetan, telebistetan edo plataformetan merkaturatzeko ustiatu behar dira.

3.– Tendrán la consideración de miniserie, aquellos proyectos audiovisuales, que siendo de ficción, animación o documental, dispongan de un mínimo de 2 capítulos y una duración global mínima de 90 minutos. Estos proyectos deben encontrarse destinados a su explotación comercial en salas, televisiones o plataformas.

22. artikulua.– Laguntzen mugak.

Artículo 22.– Límite de la ayuda.

Laguntzen zenbatekoa ezin izango da hogeita hamabost mila (35.000.00) eurotik gorakoa izan, fikziozko edo dokumentalezko seriearen edo miniseriearen kasuan, berrogeita bost mila (45.000,00) eurotik gorakoa, animaziozko seriearen edo miniseriearen kasuan.

En todo caso, el montante de las ayudas no podrá ser superior a treinta y cinco mil (35.000.00) euros, para el caso de serie o miniserie de ficción o documental, cuarenta y cinco mil (45.000,00) euros, en el caso de serie o miniserie de animación.

23. artikulua.– Hautaketa- eta balorazio-irizpideak.

Artículo 23.– Criterios de Selección y Valoración.

Balorazio-batzordeak jasotako eskabideak aztertuko ditu, eta, jarraian aipatzen den baremoaren arabera, ondoren zehazten diren alderdiak baloratuko ditu:

La Comisión de Valoración analizará las solicitudes recibidas y valorará cada uno de los aspectos especificados de acuerdo al baremo indicado a continuación:

a) Proiektuaren bideragarritasuna (% 40). Bereziki, hauek izango dira kontuan:

a) Viabilidad e interés del proyecto (40 %). Se tendrá en cuenta:

– Aurrekontuaren egokitasuna proposatutako garapenarekin (% 10). Aurkeztutako aurrekontuaren eta memorian jasotako ekintzen eta merkatu-dinamiken arteko koherentzia baloratuko da.

– Adecuación del presupuesto al desarrollo propuesto (10 %). Se valorará la coherencia entre el presupuesto presentado con las acciones recogidas en la memoria, así como las dinámicas de mercado.

– Estimatutako produkzio aurrekontuaren eta finantzaketa- planaren egokitasuna (% 10).

– Idoneidad del presupuesto estimado de producción y el plan de financiación (10 %).

– Nazioarteko edota nazionaleko koprodukziorako eta hedapenerako potentzialtasuna (% 10).

– Potencial del proyecto para la coproducción nacional/internacional y la difusión nacional/internacional (10 %).

– Proiektuaren interesa (% 10). Kontuan hartuko dira EAEn ekimen artistiko eta enpresarial berrietarako eskaintzen dituen aukerak.

– Interés del proyecto (10 %). Se tendrá en cuenta las posibilidades que ofrece para nuevas iniciativas artísticas y empresariales en Euskadi.

b) Gidoiaren kalitatea (% 30). Bereziki, hauek izango dira kontuan:

b) La calidad del guion (30 %). Se tendrá en cuenta:

– Proposamenaren originaltasuna eta sormena (% 10). Istorioaren berezko garrantzia baloratuko da, baita kontatzeko modua ere; eta, aldi berean, xede den publikoak zehaztuko duena.

– Originalidad y creatividad de la propuesta (10 %). Se valorará la entidad propia de la historia, así como la forma de narrarla; que a su vez vendrá determinado por el público objetivo al que va destinada.

– Pertsonaien definizioa (fikzioa) / diseinua (animazioa) (% 15). Pertsonaien ñabardurak eta bilakaera baloratuko dira narrazioan, baita elkarrizketen kalitatea ere. Animazioaren kasuan, gainera, pertsonaien diseinuen originaltasuna eta kalitatea baloratuko dira (espresioak, poseak, grafismoa).

– Definición de personajes (ficción) / diseño (animación) (15 %). Se valorarán los matices y la evolución de los personajes en la narración, así como la calidad de los diálogos. En el caso de animación, además se valorará la originalidad y calidad de los diseños de los personajes (expresiones, poses, grafismo...)

– Egitura eta garapena (% 5). Narrazio koherente eta egituratu bat baloratuko da, genero eta publiko hartzailearentzat erritmo egokia mantenduko duena.

– Estructura y desarrollo del guion (5 %). Se valorará una narración coherente y estructurada, que mantenga el ritmo adecuado para el género y el público destinatario.

c) Ekoiztetxearen, gidoilariaren eta zuzendariaren ibilbidea (% 15): aurretik egindako lanak kontuan hartuko dira, eta egindako proiektuak ez ezik, jendaurrean izandako eragina eta balorazioa eta komunikabide espezializatuetan agertzen diren kritikak baloratuko dira.

c) Trayectoria de la productora, guionista y director o directora (15 %). Se tendrá en cuenta los trabajos realizados anteriormente y se valorará no tanto el número de proyectos realizados como la repercusión y valoración obtenida ante el público, y las críticas expresadas en los medios de comunicación especializados.

d) Jatorrizko bertsioa euskaraz izatea (% 5). Jatorrizko euskarazko bertsiotzat hartuko da aurkeztutako gidoiaren % 70 baino gehiago euskaraz idatzita badago.

d) Versión original en euskera (5 %). Se considerará versión original en euskera cuando más del 70 % del guion presentado se encuentre escrito en este idioma.

e) Emakumeen parte-hartzea zuzendaritza-, gidoigintza- eta ekoizpen exekutiboko lanetan (% 10). 3 puntu emango dira lanpostu bakoitzeko. Aparteko puntu bat emango da aipatutako hiru lanpostuak emakumeei badagozkie. Emakumearen parte-hartzea esklusiboa den kasuetan soilik emango ditu puntuak.

e) La participación de la mujer en labores de dirección, guion y producción ejecutiva (10 %). Se asignarán 3 puntos por cada uno de los puestos. Se asignará 1 punto extra si los tres puestos mencionados corresponden a mujeres. Únicamente puntuará en los casos en que la participación de la mujer sea exclusiva.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

– Información básica sobre protección de datos:

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones dirigidas al ámbito cultural y creativo.

Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza; Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: Kultura eta sormen sektoreko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamendua arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak.

Personas destinatarias: administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu; baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazioa gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia: Datuan Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio. Beraz, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común