Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

110. zk., 2022ko ekainaren 8a, asteazkena

N.º 110, miércoles 8 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2541
2541

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 24koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022. urtean Kultura-sorkuntza artistikoa babesten eta sustatzen duten kultura-gune independenteentzako dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena (Sorgune).

ORDEN de 24 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a espacios culturales independientes que apoyen y fomenten la creación artística cultural (Sorgune).

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 14. artikuluaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio, besteak beste, arte- eta kultura-jardueren eta haien sustapen eta zabalkundearen gaineko eskumenak. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren bidez esleitzen zaizkio eginkizun horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las competencias relativas a las actividades artísticas y culturales y su promoción y difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren iritziz, lerro espezifiko bat abiarazi behar da, hain zuzen ere kultura-edukiak ekoizteko egiturak eta erak sustatzeko, betiere oinarri hartuta sormena, ikerketa, esperimentazioa eta diziplina-arteko elkarrekintzaren sustapena. Baina halaber da xedea beren helburua artistei arreta ematea, lagun egitea eta arte- zein kudeaketa-kontuetan sortzen eta berritzen laguntzea duten ekipamenduei laguntzea, betiere talentu eta sormen-jardun berriak sustatzearren, eta horiek, hartara, kultura-edukiak sortzeko sistemak berritzeko, eta artea egiteko era bereizgarri berriak azaleratzeko aukera ematearren, eta, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-sarea aberastu eta sendotu egingo da. Labur esanda, dirulaguntzak emateko deialdi honen xedea da arte-sorkuntzan espezializatutako zentroak sustatzea eta berrikuntza, diziplinartekotasuna eta alde anitzeko elkarrizketa oinarri dituen sormen- eta ekoizpen-eremu bat bultzatzea, honako hauek abiaburu hartuta: norbanakoaren eta/edo kolektiboaren sormena; trebetasunak eta talentua; ideia eta potentzialtasunen transmisioa berrikuntza-inguruetan.

Dicha Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno arbitrar una línea específica de promoción de las estructuras y los modos de producir contenidos culturales en base al estímulo de la creatividad, la investigación, la experimentación y la intersección entre disciplinas. Pero también se trata de dar soporte a equipamientos dedicados a la atención, el acompañamiento, el apoyo a la creación y la innovación artística o de gestión, a fin de promover la emergencia de nuevos talentos y prácticas creativas que permitan la renovación de los sistemas de creación de contenidos culturales, la aparición de nuevos modos artísticos con singularidad propia y, en general, el enriquecimiento y fortalecimiento del tejido artístico de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En definitiva, la presente convocatoria de subvenciones se dirige a la promoción de espacios especializados en la creación artística y de un ámbito creativo/productivo basado en la innovación, la interdisciplinariedad y el diálogo multilateral que tiene su origen en la creatividad individual y/o colectiva, las habilidades y el talento, la transmisión de ideas y potencialidades en entornos de innovación.

Deialdi hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusia da (Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2021eko otsailaren 18an onartua eta 2022ko otsailaren 15eko Aginduaren bidez berritua, eta sailaren beraren webgunean argitaratua), eta baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2022. urteko Dirulaguntzen Planean ere (2022ko otsailaren 16an onartua).

La presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, modificado por Orden de 15 de julio de 2021, Orden de 13 de septiembre de 2021 y Orden de 16 de febrero de 2022; y en el Plan anual de subvenciones 2022, aprobado por Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística; y publicados en la web del citado Departamento.

Ondorioz, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea da kultura-sorkuntza artistikoa sustatzen eta babesten duten titulartasun pribatuko kultura-gune independenteak kudeatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko pribatuei laguntzeko dirulaguntzak emateko arauak ezartzea eta horien deialdia egitea.

La presente convocatoria tiene por objeto regular y convocar ayudas destinadas a apoyar a personas físicas y jurídicas privadas, que gestionan espacios culturales independientes de titularidad privada que fomentan y apoyan la creación artística cultural.

Espazio horiek zuzkidura, azpiegitura eta egitura egokiak izan behar dituzte proiektu espezifikoak antolatzeko, sortzaileek beren sorkuntza eta ekoizpen artistikorako prozesuak garatu ahal izateko espazioak, baliabideak eta laguntza erraztuko dituztenak. Gainera, berrikuntzarako orientazioa, talentua hautemateko eta babesteko lanak, kudeaketa parte-hartzailea eta tokiko ingurunearekiko harremana eskaini beharko dituzte.

Dichos espacios deben contar con dotaciones, infraestructuras y estructuras adecuadas para organizar proyectos específicos que propicien espacios, recursos y acompañamiento para que las personas creadoras puedan desarrollar sus procesos de creación y producción artística. Además, deberán ofrecer orientación para la innovación, labores de detección y respaldo al talento, la gestión participativa y la relación con el entorno local y deberán contar al menos con espacios de creación.

2. artikulua.– Proiektuen betekizunak.

Artículo 2.– Requisitos de los proyectos.

1.– Proiektuak kultura-sektore hauetako bati edo batzuei lotuak izan beharko dute: ikusizko arteak, zinema eta ikus-entzunezkoak, arte eszenikoak, literatura, musika eta bertsolaritza.

1.– Los proyectos deberán estar encuadrados en uno o varios de los siguientes sectores culturales o ser una hibridación de estos con otros sectores: Arte visuales, Cine y Audiovisuales, Artes escénicas, Literatura, Música y Bertsolarismo.

2.– Proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean garatu beharko dira, 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko azaroaren 30era bitartean. Proiektuek 2022an hasitakoak izan beharra dute.

2.– Los proyectos se desarrollarán en ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2023. Los proyectos deberán iniciarse en el 2022.

3.– Proiektuek onartutako aurrekontuaren % 20ko autofinantzaketa izan beharko dute gutxienez, halakotzat hartuta jatorri publikoetatik ez datorren diru-sarreren frakzioa eta onartutako aurrekontutzat 6. artikuluaren arabera araztutako aurrekontua, hala dagokionean.

3.– Los proyectos deberán contar con un porcentaje mínimo de autofinanciación del 20 % del presupuesto total aceptado. A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá como autofinanciación la fracción de los ingresos no procedente de fuentes públicas y como presupuesto total aceptado el presupuesto depurado, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.

4.– Proiektuek dirulaguntzak jaso ditzaten, kultura-guneek 3. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte:

4.– Para que los proyectos sean subvencionables, los espacios culturales deberán cumplir los requisitos del artículo 3.

3. artikulua.– Sorkuntzarako kultura-guneen bete beharreko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de los espacios de creación cultural.

Sorkuntzarako kultura-gune independentetzat hartzen dira sorkuntza eta sormena sustatzea helburu duten titulartasun pribatuko espazioak, bai eta ikerketa, berrikuntza eta esperimentazioa ere. Hori guztia beste gune batzuekiko sare lan testuinguru batean kokatu beharko da, sortzaileak ingurunearekin duen harremanean eta hazkunde artistikoan lagunduko duena.

Se consideran espacios culturales independientes de creación los espacios de titularidad privada cuya misión se centre en el fomento de la creación y la creatividad; así como en la investigación, innovación y experimentación. Todo ello deberá enmarcarse en un contexto en red con otros centros, que contribuya a la relación con el entorno y crecimiento artístico de la persona creadora.

Guneok ezaugarri hauek guztiak izan beharko dituzte:

Los espacios deberán cumplir con cada una de las siguientes características:

– Euskal Autonomia Erkidegoko higiezinak izatea.

– Que se trate de inmuebles sitos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Sormen, ikerketa eta esperimentazio kultural artistikoko proiektuak egiteko gaitasuna eta egokitasuna egiaztatzea; beraz, gutxienez guneak izan beharko dituzte, eta baita proiektu horiek gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide teknikoak ere.

– Que acrediten su capacidad y adecuación para la realización de proyectos de creación, investigación y experimentación cultural artística, por lo que deberán contar como mínimo con espacios, así como con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo las mismas.

– Higiezina sorkuntzarako-gune moduan kudeatzeko eta ustiatzeko eskubidea eskatzailearena izatea.

– Que sean espacios cuya titularidad de la gestión o explotación recaigan en la persona solicitante.

Oinarri hauen xedetik kanpo geratzen dira:

Se excluyen del objeto de estas bases:

– Plataforma digitalak, nahiz eta haien eskura eduki jarduerak egiteko moduko guneak.

– Plataformas digitales, aunque las mismas tengan a su disposición espacios en los que puedan realizar actividades.

– Nagusiki prestakuntzara bideratutako eskola edo guneak.

– Escuelas o centros cuya actividad esté dirigida principalmente a la formación.

– Helburu nagusia turismoa edo merkataritza duten guneak.

– Espacios cuya finalidad sea principalmente turística o comercial.

– Gizarteratzera bideratutako guneak, non alde artistikoa osagarria edo instrumentala den.

– Espacios destinados a la inserción social en los que el ámbito artístico resulte accesorio o simplemente instrumental.

– Kultura-artekaritza helburu duten guneak.

– Espacios destinados a la mediación cultural.

4. artikulua.– Diru-baliabideak eta dirulaguntza hauen mugak.

Artículo 4.– Recursos económicos y límites de las ayudas.

1.– Dirulaguntza hauen gehienezko zenbateko orokorra 560.000 eurokoa da.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 560.000 euros.

2.– Proiektu bakoitzari emango zaion dirulaguntza gehienez 120.000 eurokoa izango da, proiektuaren aurrekontu onartuaren % 70 ez badu gainditzen, betiere.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 120.000 euros, ni, en ningún caso, al 70 % del presupuesto aceptado.

5. artikulua.– Onuradun izateko bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Deialdi honetan dirulaguntza jaso ahal izateko, pertsona fisiko edo juridiko pribatuek, gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa edukita eta edozein dela ere haien eraketa juridikoa, honako baldintza hauek bete behar dituzte agindu hau argitaratzen denetik proiektua amaitu bitartean:

1.– Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, privadas, con personalidad jurídica propia que, hallándose en plena posesión de su capacidad de obrar, e independientemente de su forma jurídica, cumplan con los siguientes requisitos en el momento de publicación de la presente Orden y hasta la finalización del proyecto:

a) Agindu honen 3. artikuluan ezarritakoa betetzen duten sorkuntzarako kultura-guneak kudeatzeko edo ustiatzeko titulartasuna izatea. Horretarako, honako baldintza hauek betetzen dituztela egiaztatu behar dute agiri bidez:

a) Sean titulares de la gestión o explotación de un espacio de creación cultural que cumpla con lo establecido en el artículo 3 de la presente Orden, debiendo acreditar documentalmente alguna de las siguientes condiciones:

– Higiezinaren jabetza-titulua izatea.

– Ostentar el título de propiedad del inmueble.

– Higiezinaren errentaria izatea, horretarako formalizatutako errentamendu-kontratuaren arabera. Kontratu horrek proiektua osorik gauzatzearekin bateragarria den iraupena aurreikusi beharko du.

– Tener la condición de arrendataria del inmueble, en virtud de contrato de arrendamiento formalizado al efecto. Dicho contrato deberá prever una duración compatible con la ejecución íntegra del proyecto.

– Edozein tituluren bidez, higiezinaren kudeaketa edo ustiapena bere alde lagata izatea. Lagapen horrek proiektua osorik egikaritzearekin bateragarria den iraupena aurreikusi beharko du.

– Tener cedida a su favor, por cualquier título, la gestión o explotación del inmueble. Dicha cesión deberá prever una duración compatible con la ejecución íntegra del proyecto.

b) Gunea kultura-sorkuntzarako, -ikerketarako eta -esperimentaziorako erabiltzea.

b) Destinen el espacio de creación cultural a su uso como espacio de creación, investigación y experimentación cultural.

2.– Eskabidea aurkezteko unean bertan eta proiektua amaitu bitartean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea, sormen-gunean egin beharreko jarduera nagusien epigrafean.

2.– Las personas solicitantes deberán estar, en el momento de presentación de la solicitud y hasta la finalización del proyecto, dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe relativo a las actividades principales a realizar en el espacio cultural.

3.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izan behar dira.

3.– Es requisito para acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, de las obligaciones para con la Seguridad Social, y en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako. Hala ere, eskatzaileak egiaztapen hori egitearen aurka egin ahal izango du; kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de las mismas. No obstante, el solicitante podrá oponerse a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

Baldintza hori betetzea nahitaezkoa izango da onuradun-izaerari eusteko, eta, beraz, dirulaguntza esleitzen denean eta ordainketak egiten direnean egiaztatuko da baldintza hori betetzen dela.

El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiaria y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

4.– Ezingo dituzte agindu honetako dirulaguntzak jaso:

4.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penala duen eskatzailea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren bat duena, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz, dagokion zehapenean ezarritako aldian. Era berean, ezin izango dute laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plana indarrean izan behar duten enpresek, halakorik ez badute, ezta sexu-jazarpenari edo sexuan oinarritutako jazarpenari aurre hartzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri izana egiaztatzen ez duten 50 langiletik gorako enpresek ere, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legeriak ezarritakoaren arabera.

a) La persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, durante el período impuesto en la correspondiente sanción. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

b) Kapital sozialean, fundazio-ondarean edota gobernu-, administrazio- edo zuzendaritza-organoetan partaidetza handiena administrazio publiko edo instituzional batena edo sektore publikoko entitate batena edo finantza- edo kreditu-entitate batena duten entitate pribatuen eskabideak.

b) Las entidades en las que la participación mayoritaria en su capital social, patrimonio fundacional o en sus órganos de gobierno, administración o dirección corresponda a cualquier Administración pública o institucional, entidad del sector público, financiera o de crédito.

c) Titulartasun publikoa duen sorkuntzarako kultura-gune bateko zerbitzu-kontratu edo zerbitzu publikoen kudeaketa kontratu baten esleipendun moduan eskatzen dutenek.

c) Las personas que realicen la solicitud en calidad de adjudicatarias de un contrato de servicios o de gestión de servicios públicos sobre un espacio cultural de creación de titularidad pública.

d) Berreskuratzeko agindu baten menpe diren enpresak, Europar Batzordeak aurretiaz hartutako erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren ondorioz.

d) Las personas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

e) Krisi egoeran dauden enpresak, betiere Krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Erkidegoaren Zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera (DO,C 249, 31-07-2014). Termino hori Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 18. paragrafoan dago zehaztua.

e) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre subvenciones estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C249, 31-07-2014). Dicho término se encuentra definido en el artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta. 3 apartatuetan jasotako beste ezein egoeratan diren pertsonak.

f) Las personas en quienes concurra alguna de las restantes circunstancias recogidas los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

1.– Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 53. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua aplikatuz, honako gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

1.– En aplicación del artículo 53 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Zuzeneko gastuak: kudeaketa, zuzendaritza, teknikari, administrazio, garbiketa, mantentze edo antzekoen pertsonal gastuak.

a) Gastos directos: gastos de personal de gestión, dirección, personal técnico, administración, limpieza, mantenimiento o similares.

b) Zeharkako gastuak.

b) Gastos indirectos:

– Espazio ez-propioak alokatzeak, barruko eta/edo kanpoko espazioak erabiltzeak eta ekipamenduak, makinak eta altzariak alokatzeak eragindako gastuak, betiere eskatzailearen ohiko jarduerarako ez badira.

– Gastos derivados del alquiler de espacios no propios, uso de espacios interiores y/o exteriores y alquiler de equipamientos, maquinaria y mobiliario, siempre que no sean para la actividad ordinaria de la persona solicitante.

– Kultura-gunea mantentzeko gastuak, betiere kontzeptu horiengatik onartutako aurrekontu osoaren % 10 gainditzen ez bada eta, nolanahi ere, proiektua garatzeko behar-beharrezkoak direla justifikatzen bada.

– Gastos de mantenimiento del espacio cultural, siempre que la cuantía total por dichos conceptos no supere el 10 % del presupuesto total aceptado y se justifique, en todo caso, que los que se incluyan son estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto.

– Kontsumoak: argia, ura, telefonoa, gasa eta Internet.

– Consumos de luz, agua, teléfono, gas, internet.

– Material eta ondasun suntsikorrak.

– Materiales y bienes fungibles.

– Gainerako zeharkako gastuak.

– Otros gastos indirectos.

c) Jarduera gastuak:

c) Gastos de actividad.

– Sorkuntzarako kultura-gunearen jarduera gastuak (egoitzak, ostatuak).

– Gastos de actividad del espacio de creación cultural (residencias, alojamientos).

– Prestakuntzarako, ezagutza transmititzeko, ikerketa/esperimentaziorako gastuak.

– Gastos de actividades de formación, transmisión de conocimiento e investigación / experimentación.

– Lankidetza-proiektuen, lurralde-proiektuen, erkidego-proiektuen edo sareko proiektuen gastuak.

– Gastos de proyectos de colaboración, proyectos territoriales, comunitarios o en red.

2.– Agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, aurkeztutako proiektua garatzeko behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo izan daitezkeen aldaketetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ezin izango da inola ere merkatu-balioa baino handiagoa izan. Gainera, agindu honen esparruan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan diruz lagun daitezkeen gastuei buruz xedatutakoa ere aplikatuko da.

2.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto presentado y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o en sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Además, en el marco de la presente Orden, también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones con relación a los gastos subvencionables.

3.– Onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, jardueraren zenbatekoaren % 80ra arte, azpikontratu guztien prezioak batuz. Nolanahi ere, muga % 60koa izango da exekuzio hori diruz lagundutako jarduerari buruzko epigrafean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden pertsona fisiko edo juridikoekin azpikontratatzen bada.

3.– La persona beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un 80 % del importe de la misma, sumando los precios de todos los subcontratos. En todo caso, el límite será del 60 % si se subcontratan dicha ejecución con personas, físicas o jurídicas, que estén dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe relativo a la actividad subvencionada.

Kanpoan geratzen dira onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuak.

Queda fuera la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

4.– Nolanahi ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29.3 artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie onuradunei eta kontratistei.

4.– En todo caso, serán de aplicación a las beneficiarias y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.– Ezingo da diruz lagundu daitekeen gastutzat hartu BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa frogagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

5.– No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

6.– Sorkuntzarako gunean ostatatutako proiektuen ekoizpenari dagozkion kostuak eta inbertsio-gastuak ez dira diruz lagunduko.

6.– Los costes que correspondan a la producción de los proyectos alojados en el espacio de creación y los gastos de inversión no son gastos subvencionables.

7. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de concesión.

Deialdi honen kargura emango diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira. Beraz, dirulaguntza jasotzeko ezarritako gehienezko muga errespetatuz eta finkatutako irizpideak erabiliz, onuradun kopuru bat hautatuko da, hain zuzen ere, proiektuen kalitatea eta bideragarritasuna ziurtatuko duen kopurua, betiere proiektuen dimentsioari begira.

Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso, de manera que, respetándose el límite máximo de subvención que se establece, tan solo se seleccionará, conforme a los criterios fijados, un número de personas beneficiarias que asegure la calidad y viabilidad de los proyectos seleccionados.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, interesdunek prozedura honetako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte bitarteko elektronikoak eta aurrez-aurrekoa erabiliz, administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera behartuta daudenak izan ezik. Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen bide hori erabiltzera prozeduraren hurrengo izapideetan, eta edozein unetan alda daiteke.

2.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos y presenciales, salvo que estuvieran obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Pertsona juridikoek, aldiz, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte administrazio-prozeduraren izapideak egiteko.

Las personas jurídicas, en cambio, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite del procedimiento administrativo.

3.– Hala nahi duten pertsona fisikoek aurrez aurre aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak Zuzenean Herritarren Arretarako Zerbitzuaren bulegoetan, aldez aurretik hitzordua eskatuta soilik. Horretarako, https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean edo EAEko erregistro laguntzaileetan sartu ahal izango dira (EAEko Administrazio Orokorraren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 1. artikuluan jasotakoak). Eskabide-eredua EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1031712

3.– Las personas físicas que así lo deseen podrán presentar sus solicitudes de forma presencial en las oficinas del servicio de Atención al Ciudadano Zuzenean, exclusivamente con cita previa, que se solicita accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean o en los registros auxiliares de la CAE (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la CAE y sus organismos autónomos) y ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de solicitud está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE en el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/servicios/1031712

4.– Halaber, eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango dira EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1031712

4.– Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE en el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/servicios/1031712

Eskabidearen osteko izapideak, bide elektronikoz egindakoak, jakinarazpenak barne, honako helbide honetan egingo dira: «Nire karpeta», EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta helbidean.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta», en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE, en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta

EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE están accesibles en la siguiente dirección: https//www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Eskabidea eta ondorengo izapideak pertsona edo erakunde eskatzailearen ordezkari batek egin ahal izango ditu, elektronikoki edo paperean. Horretarako, ordezkaritza ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, https://www.euskadi.eus/ordezkariak helbidean. Nolanahi ere, izapideak bitarteko elektronikoen bidez egin beharko dira Administrazioarekin harreman elektronikoa izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenean.

5.– La solicitud y posteriores trámites podrán ser realizados por una persona representante de la persona o entidad solicitante, de forma electrónica o en papel, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos, accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/representantes En cualquier caso, los trámites deberán ser realizados por medios electrónicos cuando representen a una persona interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

6.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak modu presentzialean nahiz elektronikoki izapidetzeko jarraibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren aurreko puntuan adierazitako helbideetan dira eskuragarri.

6.– Las instrucciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las direcciones de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi recogidas en el punto anterior.

7.– Pertsona eta erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako dokumentazioarekin batera. Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabili ahal izango da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Arautzen duen 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duen moduan.

7.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Eskatutako baldintzak egiaztatzea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Acreditación de requisitos y documentación requerida.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoak izanez gero: eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

a) Cuando se trate de personas físicas: acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoa izanez gero.

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

b.1.– Administrazio honetako erregistroetan dauden erakundeak eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden eta ez dute erregistro horren agiririk aurkeztu beharrik izango.

b.1.– Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en qué registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

b.2.– Beste administrazioetako erregistroetan dauden erakundeak egiaztatu beharko dute bere nortasun juridikoari dagokion legezko eraketa, ordezkaria den pertsonaren identitatea eta daukan legezko ordezkaritzako ahalmena honako dokumentazio honen bitartez:

b.2.– Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica y la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Sortze-eskritura eta estatutuak eta dagozkion erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio Fiskalaren Zenbakiaren txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren identitatea eta daukan legezko ordezkaritzako ahalmenaren egiaztagiriak.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

c) Pertsona fisikoak nahiz juridikoak:

c) Tanto para personas físicas como jurídicas:

– Kultura-sorkuntzarako gunea kudeatzeko edo ustiatzeko titulartasuna egiaztatzen duen agiria, 5.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Documento acreditativo de la titularidad de la gestión o explotación del espacio de creación cultural, conforme a lo establecido en el artículo 5.1.b).

– Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki, dirulaguntza eskatu duten pertsonek Ogasunarekiko zein Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak. Hala ere, eskatzailea pertsona fisikoa denean bakarrik, baimen hori berariaz uka lezake, baina, kasu honetan, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas o entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, las personas interesadas podrán oponerse de manera motivada.

d) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku diren edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak ez aurkezteko. Agiri horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak berariaz aurka egin ezean.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo oposición expresa de las personas interesada.

2.– Sorkuntzarako-guneari eta proiektuari dagokien dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al espacio de creación y el proyecto.

– Sorkuntzarako kultura-guneak dituen baliabide eta azpiegiturak 3. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 14.1.A), B) eta C) artikuluan zehaztutako irizpideak baloratu ahal izateko beharrezkoa den informazioa.

– Recursos e infraestructuras del espacio de creación cultural, conforme a lo establecido en el artículo 3, y la información necesaria para la valoración de los criterios del artículo 14.1.A), B) y C).

– Kultura-sorkuntzarako gunearen ibilbidea azaltzen duen memoria, inprimaki-eredua erabilita.

– Memoria explicativa de la trayectoria del espacio de creación cultural, empleando para ello el modelo de formulario.

– Proiektuaren azalpen-memoria, inprimaki-eredua erabilita.

– Memoria explicativa del proyecto, empleando para ello el modelo de formulario.

– Proiektuaren aurrekontua, partidaka banakatua eta xehatua, aurreikusitako gastu guztiak jasotzen dituena, bai eta 14.A.c) artikuluan ezarritako irizpideak behar bezala baloratzeko diru-sarreren aurreikuspena ere, horretarako inprimaki-eredua erabilita.

– Presupuesto del proyecto desglosado y detallado por partidas, que incluya todos los gastos previstos, así como la previsión de ingresos para la correcta valoración de los criterios fijados en el artículo 14.A.c), empleando para ello el modelo de formulario.

– Hala badagokio, azalpen-memorian alegatutako alderdien egiaztagiriak aurkeztu ahal izango dira, 14. artikuluko balorazio-irizpideak baloratzeko beharrezkotzat jotzen direnak.

– En su caso, se podrán presentar documentos acreditativos de aquellos aspectos alegados en la Memoria explicativa y que se consideren necesarios para la valoración de los criterios de selección del artículo 14.

3.– Erabilitako kanalaren, presentzialaren edo elektronikoaren arabera, aurkeztu beharreko dokumentuek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

3.– Independientemente del canal empleado, presencial o electrónico, documentos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Eredu espezifikoak egin diren inprimakiak nahitaez erabili beharko dira, eta eskuragarri egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza elektronikoan eta erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan.

a) Los formularios para los cuales se han elaborado modelos específicos, estos serán de uso obligado y estarán disponibles en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en las oficinas de asistencia en materia de registro.

b) Dokumentazio elektroniko guztiaren gehienezko tamaina 30 Mb izango da.

b) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb y se presentará, preferentemente, en formato PDF.

c) Bideoak web helbide baten bidez aurkeztu ahal izango dira.

c) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

10. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 10.– Declaraciones responsables.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak 51.1 bis artikuluan xedatzen duenaren arabera (1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira hasiera batean betebehar hauek:

En aplicación de lo establecido en el artículo 51.1 bis del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán inicialmente mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea zigor administratibo edo penalik laguntza publikoak lortzeko, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharra egunean izatea.

– Encontrarse al corriente de pago por obligaciones de reintegro de subvenciones.

– Halaber, eskatzaileak adieraziko du betetzen dituela dirulaguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

– Asimismo, la persona solicitante manifestará que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario de estas subvenciones.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak konplitzen dituela adieraztea.

– La veracidad de los extremos contenidos en la declaración responsable deberá ser acreditada con anterioridad a la resolución del procedimiento de concesión de la subvención por quienes se propongan como personas beneficiarias.

11. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 11.– Gestión de las subvenciones.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honen bidez emango diren dirulaguntzak kudeatzeko lanak egitea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak direla, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak direla, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre egiten badute aurkezpen elektronikoaren bitartez zuzen dezala eskatuko zaie eta ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

13. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 13.– Comisión de Valoración.

1.– Deialdi honetara aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da. Hauek izango dira kideak:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria, eta, bera falta denean, batzordekide adinekoenak ordezkatuko du.

– Presidenta: la Directora de Promoción de la Cultura, quien en caso de ausencia será sustituida por el miembro de la Comisión de mayor edad.

– Bokalak: agindu honen gaian adituak diren 3, 4 edo 5 bokal, Kulturako sailburuordeak izendatuta.

– Vocales: entre 3 y 5 vocales nombradas por el Viceconsejero de Cultura entre personas expertas en la materia objeto de esta Orden.

2.– Batzordeko idazkari-lanak, hitzarekin baina botorik gabe, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari batek egingo ditu, zuzendariak izendatua.

2.– Actuará como Secretario/a de la Comisión, pero sin ser miembro de la misma, con voz, pero sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma.

Era berean, gai zehatzak aztertzeko balorazio-batzordearen bileretan parte har dezakete bertaratuen gehiengoak onartutako eta jorratu beharreko gaiari buruz jantziak diren pertsonak, eta hitza izango dute, baina botorik ez.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Valoración para tratar temas específicos, y participar, con voz, pero sin voto, cuantas personas con conocimientos específicos en los asuntos a tratar sean admitidas por la mayoría de los asistentes.

3.– Balorazio-batzorderako izendatutako aditu-profesionalek zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, honako hauek frogatzeko: Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan ezartzen diren abstentziorako kausaren batean ez daudela; isilpekotasuna bermatuko dutela; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko, eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egin dela; eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako agiri guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

3.– Las personas expertas-profesionales de la Comisión de Valoración designadas deberán presentar declaración responsable de no resultar incursos en las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar su confidencialidad, de no utilizar la documentación presentada por las personas solicitantes para otro fin distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria y de devolver, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación de los expedientes al órgano gestor de la convocatoria.

4.– Balorazio-batzordeko kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.– En el momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Balorazio-batzordearen behin betiko osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da, batzordea eratu aurretik, interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabili ahal izan dezaten, legez ezarritako zehaztapen eta baldintzetan.

5.– La composición efectiva de la Comisión de Valoración se hará pública mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura en el Boletín Oficial del País Vasco con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

6.– Balorazio-batzordeari dagokio arestiko artikuluetan eskabideak onartzeko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea, bai eta aurkeztutako eskabideak ebaluatzea ere, 14. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera euren arteko hurrenkera antolatzeko.

6.– Corresponderá a la Comisión de Valoración la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos precedentes para determinar la admisibilidad de las solicitudes, así como la evaluación de las solicitudes presentadas, conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 14 a fin de establecer una prelación entre las mismas.

Hala, batzorde horrek adostuko ditu onartzeko/ez onartzeko proposamenak, eta, esleipen-irizpideetan oinarrituta, dirulaguntza emateko/ukatzeko proposamenak, Kulturako sailburuordeari helaraziko dizkionak.

Así, dicha Comisión, acordará las propuestas de admisión/inadmisión y, con base en los criterios de adjudicación, las propuestas de concesión/denegación de la subvención que elevarán al Viceconsejero de Cultura.

7.– Balorazio-batzordeak behar adina azalpen eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei, eskabideak egoki ebaluatzeko beharrezkoa ikusten duenean.

7.– La Comisión de Valoración, cuando lo estimare necesario a fin de posibilitar la correcta evaluación de las solicitudes presentadas, podrá requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entienda oportunas.

14. artikulua.– Hautatzeko eta dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de selección y determinación del importe de las subvenciones.

1.– Balorazio-batzordeak jasotako eskabideak aztertuko ditu, eta jarraian aipatzen diren irizpide eta baremoen arabera ebaluatuko ditu zehazten diren alderdiak.

1.– La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes recibidas y evaluará cada uno de los aspectos especificados de acuerdo con los criterios y baremos:

A) Lehenengo fasea: gunearen kalitatea eta interes publikoa, eta aurrekontuaren egokitzapena. Gehienez 70 puntu. Baloratuko da:

A) Primera fase: calidad e interés público del espacio y adecuación del presupuesto. Hasta 70 puntos. Se valorará:

a) Sorkuntzako kultura-gunearen eta proiektuen kalitatea. Gehienez 30 puntu emango dira. Hauek hartuko dira kontuan:

a) La calidad del espacio de creación cultural y los proyectos. Hasta 30 puntos. Se tendrán en cuenta:

a.1.– Sorkuntzarako kultura-gunearen azpiegiturak, baliabide teknikoak, giza baliabideak eta materialak, eta eskaintzen dituen zerbitzuak (0-10 puntu).

a.1.– Infraestructuras y recursos técnicos, humanos y materiales del espacio y los servicios que oferta (0-10 puntos).

a.2.– Bertan ostatatutako sormen-proiektuen kalitatea, interesa eta haien diziplinartekotasuna (0-10 puntu).

a.2.– La calidad de los proyectos de creación alojados en el mismo, así como su carácter interdisciplinar (0-10 puntos).

a.3.– Ibilbidea eta EAEko kultura-sorkuntzako sareen barnean duen berezitasun maila, beste inork artatzen ez dituen beharrei erantzuteagatik (0-10 puntu).

a.3.– Trayectoria y singularidad dentro del panorama de redes de creación culturales en Euskadi, por dar respuesta a necesidades de creación no atendidas por ningún otro espacio (0-10 puntos).

b) Gunearen interes publikoa. Gehienez 25 puntu emango da. Hauek hartuko dira kontuan:

b) El interés público del espacio. Hasta 25 puntos. Se tendrán en cuenta:

b.1.– Kontuan hartuko dira guneak sortzaileentzat sarbiderako, erabilerarako eta parte hartzeko ezarritako baldintzak (deialdi irekia, gonbidapena, e.a.), bai eta onuradunen dibertsitatea eta kopurua. Sarbidea zenbat eta irekiago izan, zenbat eta erabiltzaile kopurua handiagoa eta dibertsitate handiagokoa izan orduan eta hobeto baloratua izango du (0-15 puntu).

b.1.– Las condiciones de acceso y utilización (convocatoria abierta, invitación, etc.) establecidas por el espacio para las personas creadoras y el número y la diversidad de personas beneficiarias, valorándose más cuanto más abierto sea y mayor sea el número y diversidad de personas y entidades usuarias (0-15 puntos).

b.2.– Inguru hurbilarekiko uztardura. Sorkuntzarako kultura-guneak bere inguru hurbilarekin duen harremana, eskaintzen dituen zerbitzuak, publikoak sortzeko garatzen dituen politikak eta sortzen duen itzulkin soziala (kohesioa, formazioa, jakintzaren transmisioa, parte-hartzea) balioetsiko dira (0-10 puntu).

b.2.– La vinculación local del espacio cultural de creación. Se valorarán positivamente la relación que el mismo tenga con su entorno más cercano, los servicios que ofrezca, las políticas de generación de públicos que desarrolle, y el nivel de retorno social que genere (cohesión social, formación, transmisión de conocimiento, participación). (0-10 puntos).

c) Aurrekontuaren egokitasuna. Gehienez 15 puntu emango dira. Hauek hartuko dira kontuan:

c) La adecuación del presupuesto. Hasta 15 puntos. Se tendrán en cuenta:

c.1.– Jarritako enpresa-baliabideak (0-5 puntu).

c.1.– Los recursos empresariales asignados (0-5 puntos).

c.2.– Proiektuak duen kalitate-prezio erlazio egokitasuna (0-5 puntu).

c.2.– La adecuada relación calidad-coste del proyecto (0-5 puntos).

c.3.– Bestelako finantzaketa erakartzeko gaitasuna (0-5 puntu).

c.3.– La capacidad de atracción de otras fuentes de financiación (0-5 puntos).

Lehenengo fase honen balorazioan gutxienez 45 puntu lortzen ez dituzten eskabideak deialditik kanpo utziko dira, eta ez dira bigarren fasean baloratuko.

Aquellas solicitudes que en la valoración de esta primera fase no alcancen un mínimo de 45 puntos serán excluidas de la convocatoria y no serán valoradas en la segunda fase.

B) Bigarren fasea: nazioartekotzeari egindako ekarpena, euskararen erabilera, genero-politikak. Gehienez 30 puntu. Hauek baloratuko da:

B) Segunda Fase: aportación a la internacionalización, uso del euskera, políticas de género. Hasta 30 puntos. Se valorará:

a) Sortzaileak nazioartekotzeko, sare eta harremanetan integratzeko, nazioarteko proiektuetan parte hartzeko eta nazioarteko adituekiko lankidetzan jarduteko egiten duten ekarpena (0-10 puntu).

a) Aportación a la internacionalización de los las creadoras y creadores, integración en redes e intercambio, participación en proyectos de carácter internacional, colaboración con personas-expertas de carácter internacional (0-10 puntos).

b) Euskararen erabilera. Gehienez 10 puntu emango dira.

b) Uso del euskera. Se asignarán hasta 10 puntos.

b.1.– Guneak bere erabiltzaileei eskaintzen dizkien zerbitzuak (0-5 puntu). Euskaraz eskaintzen diren zerbitzuen ehunekoarekiko proportzionala izango da puntuazioa.

b.1.– Servicios ofrecidos a las personas usuarias del centro (0-5 puntos). La puntuación será proporcional al porcentaje de servicios que se ofrecen en euskera con respecto al total de servicios.

b.2.– Ostatatutako proiektuetan euskararen erabilera (0-5 puntu). Baremo hau aplikatuko da:

b.2.– Uso del euskera en los proyectos alojados (0-5 puntos). Porcentaje de proyectos que tienen el euskera como lengua de trabajo respecto al total de proyectos. Se aplicará el siguiente baremo:

– < % 15: 0 puntu; % 15 eta < % 30 artean: puntu 1; % 30 eta < % 45 artean: 2 puntu; % 45 eta < % 60 artean: 3 puntu; % 60 eta < % 80 artean: 4 puntu eta = % 80:5 puntu.

– < 15 %: 0 puntos; entre el 15 % y <30 %: 1 punto; entre el 30 % y <45 %: 2 puntos; entre el 45 % y <60 %: 3 puntos; entre 60 % y <80 %: 4 puntos y =80 %: 5 puntos.

c) Sortzaileen baitan gizon eta emakumeen arteko genero-desberdintasunei heltzeko berariazko politikak gauzatzea. Gehienez 10 puntu esleituko dira.

c) Desarrollo de políticas específicas que atiendan a las desigualdades de género entre creadoras y creadores. Hasta 10 puntos.

c.1.– Gizonezko eta emakumezko sortzaileen artean genero-desberdintasunak ezabatzeko diseinatutako prestakuntza-, mentoring, ahalduntze- eta abarretarako egitasmoak (0-5 puntu).

c.1.– Programas de formación, mentoring, empoderamiento, etc. diseñados para eliminar las desigualdades de género entre creadoras y creadores (0-5 puntos).

c.2.– Ostatatutako sormen-proiektuetako genero-paritatea (0-5 puntu).

c.2.– Paridad de género en los proyectos de creación alojados (0-5 puntos).

– 5 puntu esleituko zaizkie proiektuei, baldin eta ostatatzen dituzten proiektuetako parte-hartzaileen sex-ratioa, 0,4 eta 0,6 bitartekoa bada.

– Se asignarán 5 puntos a las solicitudes en cuyos proyectos las personas participantes presenten en su conjunto una sex ratio entre 0,4 y 0,6.

– 0 puntu esleituko zaizkie proiektuei, baldin eta ostatu duten proiektuetako parte-hartzaileen sex-ratioa, paritatetik aldenduagoa bada.

– Se asignarán 0 puntos a las solicitudes en cuyos proyectos de creación las personas participantes presenten en su conjunto una sex ratio más desviada de la paridad.

Aurreko bi faseetan ezarritako baremoaren guztizko puntuaziotik gutxienez 65 puntu lortzen ez duten proiektuak baztertu egingo dira, eta ezingo dira aintzat hartu proposamena egiteko orduan.

Aquellas solicitudes que no obtengan al menos 65 puntos de la puntuación total del baremo de valoración establecido en las dos fases de valoración no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de propuesta.

C) Azkenik, 65 puntu nahiz gehiago lortu duten proiektuak baloratuko dira berrikuntza mailaren arabera, gehienez 20 puntu. Sorkuntzarako gunearen beraren barne-kudeaketako prozesuetarako proposatzen den berrikuntza (gehienez 10 puntu) nahiz guneak denbora-tarte horretan aurreikusitako eduki eta proiektuetarako proposatutako berrikuntza (gehienez 10 puntu) baloratuko da.

C) Finalmente se valorarán los proyectos que hayan obtenido 65 puntos o más en función de su grado de innovación, hasta un máximo de 20 puntos. Serán objeto de valoración tanto la innovación propuesta en el ámbito de los procesos internos de gestión del espacio de creación como la innovación en el ámbito de los contenidos y proyectos previstos en el espacio para el período considerado.

a) Kudeaketako barne-prozesuak. Gehienez 10 puntu.

a) Procesos internos de gestión. Hasta 10 puntos.

a.1.– Badute berrikuntza kudeatzeko sistema ziurtatua: UNE 166.002, edo horren fede ematen duen beste edozein kanpo-ziurtagiri. 10 puntu.

a.1.– Disponen de un sistema de gestión de la innovación certificado: UNE 166.002, o cualquier otra certificación externa que lo acredite. 10 puntos.

a.2.– Ziurtagiririk gabe bada era, froga dezakete berrikuntza sistematizatuta daukatela beren kudeaketan, ikuspegi estrategiko zein operatibotik aztertuta: 7 puntu.

a.2.– Aunque no cuenten con certificación pueden acreditar que la innovación está sistematizada en su gestión desde el punto de vista estratégico y operativo: 7 puntos.

a.3.– Berrikuntza ez sistematizatuta ez ziurtatuta izanagatik ere erakundearen funtsezko faktorea da. (5 puntu). Gutxienez hiru betekizun hauetatik bi bete behar ditu:

a.3.– La innovación es un factor clave de la organización, aunque no esté sistematizada ni certificada: (5 puntos). Debe cumplir al menos con dos de los siguientes tres requisitos:

– Barne-taldea: badira bertan doktoreak edo I+G+b proiektuetan jardundako graduondoak (beste erakunde batzuetan izanagatik ere).

– Equipo interno: incorpora personas con perfiles de doctorado o postgrados que hayan participado en proyectos de I+D+i (aunque haya sido en otras organizaciones).

– Sarritan hartu du parte (ez tarteka) berrikuntza sustatzeko programa publikoetan, dela europar proiektuetan (Creative Europe), estatu mailakoetan, Eusko Jaurlaritzarenetan (KSI Berritzaile, Hazitek eta abar), dela aldundi zein udalenetan.

– Participación reiterada (no puntual), en programas de apoyo público a la innovación, europeos (Creative Europe), estatales, gobierno vasco (KSI Berritzaile, Hazitek, etc,), diputación y/o ayuntamientos.

– Berrikuntza beren jarduera-ardatz duten nazioarteko / Europa mailako sareetan parte hartzea.

– Participación en redes internacionales / europeas, que tengan en la innovación uno de sus ejes de actuación.

a.4.– Azken hiru urteotan unean-unean ekin zaio berrikuntzari, horretarako aukera izan denean. 3 puntu.

a.4.– La innovación se ha acometido de manera puntual en los tres últimos ejercicios cuando ha surgido alguna oportunidad. 3 puntos.

a.5.– Ez da berrikuntzarik aurreikusten. 0 puntu.

a.5.– No se contempla la innovación. 0 puntos.

b) Aurreikusitako eduki eta proiektuak. 10 puntu. Proiektua berritzailetzat hartzeko honako hiru bloke hauetan guztietan jaso behar dituzte puntuak:

b) Contenidos y proyectos previstos. Hasta 10 puntos. Para que sean considerados proyectos innovadores deberán obtener puntuación en los tres bloques siguientes:

b.1.– Dagoeneko existitzen denaren aldean berritasun edo hobekuntza nabarmena izatea (4 puntu):

b.1.– Que supongan una novedad o mejora sustancial sobre lo existente (4 puntos):

– Berritasun disruptiboa: proiektua ez da beste inon gauzatu, edo Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat zeharo berria izatea (4 puntu).

– Novedad disruptiva: proyecto no desarrollado en ninguna otra parte o que sea muy novedoso en la Comunidad Autónoma de Euskadi (4 puntos).

– Berritasun nabarmena: gunean lehenago gauzatu izan diren proiektuen aldean berritasun edo hobekuntza nabarmena dakarren proiektua (2 puntu).

– Novedad notable: proyecto que presenta novedad o mejora sustancial con respecto a los proyectos desarrollados anteriormente en el espacio (2 puntos).

– Berritasun ez-esanguratsua: proiektuak ez dakar ez berritasunik, ez hobekuntza esanguratsurik gunean lehenago gauzatu izan direnen aldean (0 puntu). 0 puntu baino gehiago biltzen ez duen eskabideak ez du aukerarik izango hurrengo irizpideak ez zaizkio baloratuko.

– Novedad no significativa: el proyecto no supone ninguna novedad, ni ninguna mejora significativa con respecto a los proyectos desarrollados en el espacio (0 puntos). A aquella solicitud que no supere los 0 puntos no le serán valorados los siguientes criterios.

b.2.– Dagoeneko ezarrita eta erabilgarri izatea, edo horretarako egitasmoa aurreikusita izatea (2 puntu):

b.2.– Que estén implantados o en uso, o tengan un plan de implantación previsto (2 puntos):

– Ezartzeko behar diren baliabideak argi asko definituta eta aurreikusita daude eta bat datoz proiektuaren beharrekin (pertsonak, baliabide teknikoak, finantzaketa, epeak, espero den balio-ekarpena) (2 puntu).

– Los recursos necesarios para su implantación están claramente definidos, previstos y están acordes a las necesidades del proyecto (personas, recursos técnicos, financiación, plazos, aportación de valor esperado) (2 puntos).

– Ezartzeko behar diren baliabideak aurreikusita daude, baina hobeto definitu beharra dago (puntu 1).

– Los recursos necesarios para su implantación están previstos, pero necesitan mejorar su definición (1 punto).

– Ez da aurreikusi zer baliabide behar diren ezartzeko (0 puntu).

– No hay una previsión de recursos para su implantación (0 puntos).

b.3.– Balio ekonomikoa, soziala nahiz ingurumenarekikoa dakartenak (4 puntu):

b.3.– Que aporten valor económico, social o medioambiental (4 puntos):

– Ebidentziaz froga daitekeen eragin nabarmena, gutxienez hiru alorretako bitan (4 puntu).

– Impacto significativo, demostrable con evidencias en, al menos, 2 de ellos (4 puntos).

– Ebidentziaz froga daitekeen eragin nabarmena, hiru alorretako batean (2 puntu).

– Impacto significativo, demostrable con evidencias en 1 de ellos (2 puntos).

– Ebidentziaz froga daitekeen eragin nabarmenik gabea hiru alorretan (0 puntu).

– Sin impacto significativo mediante evidencias en ninguno de los tres ámbitos (0 puntos).

2.– 4. puntuko berrikuntza-kontzeptuen balorazioa 2. eta 3. puntukoei gehituko zaie.

2.– La valoración de los conceptos de innovación del punto 4 se sumará a las del punto 2 y el 3.

3.– Eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuan 6. artikuluaren arabera diruz lagundu ezin diren gastuak sartzen badira, gastu horiek araztu egingo dira, onartutako aurrekontu osoa zehazteko. Aurrekontu hori izango da dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko oinarria.

3.– En el caso de que el presupuesto presentado por la persona solicitante incluya gastos considerados no subvencionables según el artículo 6, se procederá a su depuración al objeto de determinar el presupuesto total aceptado, que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

4.– Hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 3.1 artikuluan adierazitako diru-zuzkidura orokorra banatuko da onuradunek balorazio-irizpideei jarraikiz loturiko puntuazioaren arabera, eta laguntzaren kopurua ez da inoiz izango eskatutakoa baino gehiago, ezta 3.2 artikuluan adierazi diren mugak baino gehiago ere; gainera, diruz lagundutako proiektu-kopuruak eta horiei emandako diru-zenbatekoek beti bete beharko dute 6. artikuluan xedatutakoa.

4.– Para la determinación del importe de la subvención que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica global establecida prevista en el artículo 3.1 se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración, sin que, en ningún caso, la cuantía de la subvención pueda ser superior a la cuantía solicitada, ni a los límites establecidos en el artículo 3.2, y asegurando, en cualquier caso, que la cuantía que se les asigne se ajusta a lo establecido en el artículo 6.

15. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 15.– Resolución.

1.– Agindu honetan dirulaguntzei buruzko ebazpena Kulturako sailburuordeak emango du, balorazio-batzordearen proposamen motibatua ikusi ondoren.

1.– La resolución de las subvenciones previstas en esta Orden será dictada por el Viceconsejero de Cultura, a la vista de la propuesta motivada que le eleve la Comisión de Valoración.

2.– Ebazpen hori banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, gehienez sei hilabeteko epean, agindu hau indarrean sartzen den egunetik aurrera. Jakinarazpen hori gorabehera, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. 39/2015 Legearen 41.7 artikuluan ezarritakoaren arabera, lehenik egin den jakinarazpen-data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

2.– Dicha Resolución se notificará individualmente a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. Independientemente de esta notificación, la resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar de acuerdo a lo establecido en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015.

Ebazpena bide elektronikoz jakinaraziko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Pertsona batek izapidetzen ari den itzulketa-prozedura bat badu, prozedura hori amaitu egin beharko da, eta, itzulketa-prozedura amaitu ondoren, pertsona horrek itzultzeko betebeharra badu, obligaziodunak zorra borondatezko epean artatzen badu, edo zorra atzeratu eta bermatzen badu edo dagokion itzultze-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada soilik eman ahal izango da. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakundeak pertsona edo erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren ildotik.

3.– Si la persona tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, la concesión quedará condicionada a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si la persona obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Adierazitako epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dituzte beren asmoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharra.

4.– Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5.– Ematen den ebazpenak ez du administrazio-bidea amaitzen. Beraz, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, horrela dago-eta xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

5.– La resolución que se dicte no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del siguiente en que tuviera lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Eskabideak ebazteko eta pertsona interesdunei jakinarazteko epeak sei hilabete iraungo du gehienez, agindu hau argitaratu zen egunetik aurrera. Ebazteko epea amaituta, inolako jakinarazpenik egin gabe, interesdunek eskabidea errefusatutzat jo dezakete, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden de convocatoria transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

16. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 16.– Compatibilidades.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandakoak batera erabil daitezke helburu berbererako, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Nolanahi ere, proiektu bat berari esleitutako dirulaguntza publiko guztien batura ezin izango da izan diru-sarrera guztien % 80 baino gehiago izan, aurrekontu onartuaren gutxieneko % 20ko autofinantzaketa maila beteko bada. Deialdi honen ondorioetarako, autofinantzaketatzat hartuko da iturri publikoetatik ez datozen diru-sarreren frakzioa, eta, hala badagokio, aurrekontu araztua onartutako guztizko aurrekontutzat, 6. artikuluan oinarrituta. Gainfinantzaketarik badago, edo ezarritako gutxieneko autofinantzaketara ez bada iristen, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion mugaraino.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En todo caso, la cuantía conjunta de las subvenciones públicas otorgadas a un mismo proyecto no podrá superar el 80 % de los ingresos totales, a fin de cumplir el porcentaje mínimo de autofinanciación del 20 % del presupuesto total aceptado. A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá como autofinanciación la fracción de los ingresos no procedente de fuentes públicas y como presupuesto total aceptado el presupuesto depurado, en su caso, con base en el artículo 6. En caso de producirse sobrefinanciación, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite que corresponda.

2.– Halere, deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntzekin: ez proiektu bera egiteko, ez proiektuaren zatiren bat egiteko. Dirulaguntzak, berriz, izendunak, edota musika, arte eszenikoak, ikus-entzunezkoak, ikusizko arteak, liburugintza, literatura eta Bitartez alorretako aginduen babesean emandakoak izan daitezke.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, artes escénicas, audiovisuales, artes visuales, libro y literatura o Bitartez.

17. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman zaion xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Ogasuna eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

d) Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu diren baldintzetan garatzea. Dena den, aldaketak ere egin ahal izango dira, baldin eta aldaketok funtsezkoak ez badira eta ez badute bideragarritasun ekonomikoa eragiten. Aldaketa horiek idatziz jakinaraziko zaizkio Kulturako sailburuordeari eta hark, jakinarazpena jasotzen duen egunetik hamabost eguneko epea izango du horiek onartu edo gaitzesteko. Epea inolako jakinarazpenik gabe igaroz gero, aurkeztu den aldaketa onartu dela ulertuko da.

d) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. No obstante, podrán introducirse aquellos cambios que no supongan una modificación sustancial, y no afecten a la viabilidad económica del proyecto. Los mismos, deberán notificarse por escrito al Viceconsejero de Cultura, el cual tendrá un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la notificación para su aceptación o no. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación planteada se entenderá aceptada.

e) Dirulaguntza ematen duen organoari Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jasotzen diren jakinaraztea.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Onuradunek konpromisoa hartzen dute diruz lagundutako proiektuen informazio, publizitate, sustapen guztietan eta ondorio horretarako erabiltzen den edozein hedabidetan obrak Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzaz egin direla adierazteko.

f) Las personas beneficiarias se comprometen a hacer constar en toda la información, publicidad y promoción de los proyectos subvencionados, así como en cualquier forma de difusión que de las mismas se lleve a efecto, que han sido realizadas con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

g) Agindu honetan dirulaguntza modalitate bakoitzerako ezartzen diren betebehar eta baldintzak betetzea, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako diren laguntza eta dirulaguntzak jaso ahal izateko ezartzen direnak ere. Era berean, pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak.

g) Las que se establezcan en esta Orden, así como cuantas otras obligaciones y deberes estén establecidos como consecuencia de la percepción de ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, también serán obligaciones de las personas y entidades beneficiarias las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

1.– Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke (elektronikoki izapidetu beharra duten pertsonak halaxe egin beharko dute), dagokion zerbitzuaren bidez, baita Egoitza elektronikoan ere, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

1.– El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

2.– Agindu honen kargura emandako dirulaguntzak ondoren zehazten den moduan ordainduko dira.

2.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Lehenengo ordainketa. Dirulaguntzaren % 50 esleipen-ebazpena eman ondoren eta handik hamabost egun balioduneko epea igaro ondoren ordainduko da, berariaz uko egiten ez bazaio.

a) El primer 50 % de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de adjudicación y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la misma sin que haya mediado renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa. Dirulaguntzaren % 30, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, betiere 2023ko martxoaren 31 baino lehen justifikatu ondoren. Proiektua gauzatu izanaren justifikazioa eta 2022ko aurrekontu onartuari dagozkion gastuak honela egingo dira:

b) El segundo 30 % de la ayuda, a partir del 1 de enero de 2023 y siempre previa justificación antes del 31 de marzo de 2023. La justificación de la ejecución del proyecto y los gastos correspondientes al presupuesto total aceptado del 2022 se realizará los siguientes términos:

– 2022. urtean lagundutako jarduerari buruzko memoria zehatza, exekuzioa, betetze-maila eta ebaluazioa azaltzen dituena, bereziki kudeaketaren berrikuntzan izandako aurrerapenak aipatuta.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada durante el ejercicio 2022, con especial mención a los avances realizados en innovación de la gestión.

– 2022. urtean ostatatutako proiektuen zerrenda, haiek berrikuntzaren, nazioartekotzearen eta gizarte itzulkinaren arloan izandako lorpenak azalduta.

– Relación de proyectos acogidos durante el ejercicio 2022, así como los logros de los mismos en el ámbito de la innovación, internacionalización y retorno social generado.

– 2022. urtean diruz lagundutako jardueraren aurrekontu exekutatua (gastuak eta diru-sarrerak), ereduaren arabera.

– Presupuesto ejecutado 2022 (gastos e ingresos) acorde al presupuesto aceptado y según modelo de formulario.

– Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeak 2022an sorturiko gastuak justifikatzen duten dokumentu guztien zerrenda, ereduaren arabera.

– Relación clasificada y comprensiva de todos los documentos justificativos del gasto realizado con motivo de la ejecución del proyecto subvencionado correspondiente al 2022, según modelo de formulario.

– 2022rako onartutako aurrekontua zuritzeko adinako gastuak, behintzat, justifikatzen dituzten egiaztagiri eta fakturak. Ez da onartuko tiketekin justifikatzea.

– Justificantes y facturas de los gastos realizados, por el total del presupuesto aceptado correspondiente al 2022. No se admitirá la justificación con tickets.

c) Azken ordainketa. Gainerako % 20a dirulaguntza hurrengo artikuluan zehaztutako eran justifikatu ostean.

c) Un último abono del 20 %, previa justificación de la subvención, en los términos señalados en el artículo siguiente.

3.– Pertsona edo erakundeak izapidetzen ari den itzulketa-prozedura bat badu, ordainketa prozedura horren amaieraren baldintzapean geratuko da, eta, itzulketa-prozedura amaituta, pertsona edo erakundeak itzultzeko betebeharra badu, ordainketa egin ahal izango da soilik baldin eta obligaziodun pertsonak edo erakundeak zorra borondatezko aldian artatzen badu, edo atzeratzen badu eta bermatzen badu, edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakundeak pertsona edo erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren ildotik.

3.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago quedará condicionado a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder al pago si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

19. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 19.– Justificación de la subvención.

Dirulaguntza jasotzen duten pertsonek, lagundutako jarduera bukatu eta bi hilabeteko epean eta, betiere, 2023ko abenduaren 30a baino lehen, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

Las personas beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar la justificación antes del 30 de diciembre de 2023, en los siguientes términos:

– Lagundutako jarduerari buruzko txosten zehatza, exekuzioa, betetze-maila eta ebaluazioa azaltzen dituena, bereziki kudeaketaren berrikuntzan izandako aurrerapenak aipatuta.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada, con especial mención a los avances realizados en innovación de la gestión.

– 2022-2023an ostatatutako proiektuen zerrenda, haiek berrikuntzaren, nazioartekotzearen eta gizarte itzulkinean izandako lorpenak azalduta.

– Relación de proyectos alojados durante el período 2022-2023, así como los logros de los mismos en el ámbito de la innovación, internacionalización y retorno social.

– Euskararen eta generoaren arloetan egindako ekintzen zerrenda eta haien balorazioa.

– Relación de acciones realizadas en los ámbitos de euskera y género, así como valoración de las mismas.

– Diruz lagundutako jardueraren behin betiko aurrekontu-exekutatua (gastuak eta diru-sarrerak), eskabidearekin onartutako aurrekontuaren bat datorrena eta ereduaren arabera.

– Presupuesto ejecutado (gastos e ingresos) lo más desglosado posible de la actividad subvencionada, acorde al presupuesto aceptado y según modelo de formulario.

– Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatu den epealdi osoan sorturiko gastuak justifikatzeko dokumentu guztien zerrenda, ereduaren arabera.

– Relación clasificada y comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto realizado durante todo el período de ejecución del proyecto subvencionado, según modelo de formulario.

– Onartutako aurrekontu osoa justifikatzen duten egiaztagiri eta fakturak. Ez dira tiketak onartuko.

– Justificantes y facturas de los gastos realizados, por el total del presupuesto aceptado correspondiente a todo el periodo de ejecución del proyecto. No se admitirá la justificación con tickets.

– Ezer azpikontratatzen bada, hornitzaileen eskaintzak, eta, ekonomikoki onuragarriena ez den eskaintzaren bat hautatu bada, erabaki hori berariaz justifikatzen duen memoria.

– En caso de subcontratación, las ofertas de los proveedores, y cuando el contrato no haya sido adjudicado a la propuesta económica más ventajosa, memoria que justifique expresamente dicha elección.

– Katalogo, egitarau, iragarpen-kartel, argazki eta gainerako material grafiko edo soinu bidezkoaren hizkuntza bertsio guztietako aleak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa espresuki adierazita.

– Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek egindako ekarpenen erantzukizunpeko adierazpena, xede eta helburu berarekin, 2022rako eta 2023rako, ereduaren arabera. Onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarenaz gain beste dirulaguntzarik jaso ez badu, eredu hori ere erantsi beharko da.

– Declaración responsable de las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas con el mismo objeto y finalidad referentes al 2022 y 2023, según modelo. En el caso de que la persona beneficiaria no hubiera recibido otra subvención que la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar también dicho modelo de formulario.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan adierazitako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Dirulaguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea (hala badagokio).

c) La no devolución de la cuantía que en su caso se señale en la Resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluko a), b), c), d) e), f), g), h) eta i) apartatuetan jasotako edozein ez-betetze.

d) Cualquiera de los incumplimientos contenidos en los apartados a), b), c), d) e), f), g), h) e i) del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Kasu horietakoren bat gertatzen dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Autonomia Erkidegoaren dirulaguntzei buruzko araubide orokorra eta bermeen araubide orokorra arautzen dituena) aurreikusitakoa betez.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en los preceptos que, por tener carácter básico, resulten de aplicación del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

21. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 21.– Liquidación de la subvención.

1.– Onartutako dirulaguntza benetan garatutako dimentsionamendura egokitzeko eta behin betiko likidazioa egiteko, hasieran aurkeztutako gastu-aurrekontua baino gastu gehiago justifikatzeak ez du eskubiderik emango hasieran aitortutako dirulaguntzan gehikuntzarik izateko.

1.– Con el fin de ajustar la subvención que se haya reconocido al dimensionamiento efectivamente desarrollado y a los efectos de realización de la liquidación definitiva, bajo ninguna circunstancia la justificación de gastos superior al presupuesto de gastos inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentazioa aztertu ondoren, eta behar bezala justifikatuta dagoela ulertuta, ordaintzeke dagoen zenbatekoa ordainduko da.

2.– Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad pendiente correspondiente.

3.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, –betiere, dirulaguntzaren xedea betetzat jotzen bada–, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta benetako kostuak aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoak izan badira, edo beste erakunde publiko edo pribatu batek aldi berean beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrera bat eman badu ezarritako mugak gainditzeko.

3.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado o se haya obtenido otra subvención, ayuda o ingreso concurrente por parte de otra entidad pública o privada que lleve a la superación de los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de subvenciones.

Nolanahi ere, deialdian eskatzen den autofinantzaketaren gutxieneko ehunekoa errespetatu beharko da, hau da, % 20.

En todo caso, deberá respetarse el porcentaje mínimo de autofinanciación exigido en la convocatoria, que es del 20 %.

4.– Jarduera partzialki betetzea onartu ahal izango da, baldin eta argi eta garbi egiaztatzen bada diruz lagundutako jardueraren helburuak eta konpromisoak betetzeko eta jardueraren betetze-maila, gutxienez, eskabidean aurkeztutako jarduera osoari dagokion aurrekontuaren % 85era iristen dela. Kasu horretan, emakida-ebazpena aldatu egingo da, eta azkenean emandako zenbatekoa benetan justifikatutako zenbatekoaren proportzioan murriztuko da aurrekontu osoarekiko.

4.– Podrán admitirse cumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 85 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, procederá la modificación de la Resolución de concesión, minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total.

Nolanahi ere, deialdian eskatzen den autofinantzaketaren gutxieneko ehunekoa errespetatu beharko da, hau da, % 20.

En todo caso, deberá respetarse el porcentaje mínimo de autofinanciación exigido en la convocatoria, que es del 20 %.

Salbuespen gisa, proiektua aurretik ezarritako ehunekora iristen ez bada, dirulaguntzaren organo kudeatzaileak partzialki bete direla balioetsi ahal izango du, baldin eta dirulaguntzaren erakunde onuradunak egindako lanek berezitasun eta espezifikotasun objektiboak badituzte eta, berez, diruz lagundutako proiektuaren xedeari eta xedeari balio erantsia ematen badiote.

Excepcionalmente, en el caso de que no se alcance un grado de ejecución del proyecto en el porcentaje anteriormente establecido, el órgano gestor de la subvención podrá estimar la existencia de cumplimientos parciales cuando los trabajos realizados por la persona entidad beneficiaria de la subvención presenten características objetivas de singularidad y especificidad que, por sí mismas, aporten valor añadido al objeto y finalidad del proyecto subvencionado.

5.– Dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egingo da, halaber, dirulaguntza erabat deuseztatu behar denean eta agindu honen 20. eta 21. artikuluetan aurreikusitako kasuetan.

5.– La Resolución de concesión será igualmente modificada cuando proceda la anulación total de la subvención y en los supuestos previstos en los artículos 20 y 21 de esta Orden.

6.– Kultura Sailburuordetzako titularrak emango du emandako dirulaguntzaren zenbatekoak aldatu edo doitzeko likidazio-ebazpena, egiaztagiriak aurkezteko epea amaitu eta bi hilabeteko epean.

6.– La Resolución de liquidación en la que se modificarán o reajustarán los importes de la subvención concedida se dictará por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de justificantes.

7.– Jasotako guztia edo zati bat Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar bazaio, likidazio-ebazpenean bi hilabeteko epea emango da, hura jasotzen denetik zenbatzen hasita, dagokion itzulketa egiteko, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautu zuen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezarri zituena) xedatutako prozedurarekin bat, onuradunari itzulketa-prozedura hasi dela eta zergatik hasi den jakinarazi ondoren; 15 eguneko epea emango zaio egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan, baldin eta itzulketa justifikazio-betebeharra ez betetzeagatik egin bada.

7.– En los casos en que proceda el reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o parte de lo ya percibido, en la Resolución de liquidación se otorgará un plazo de dos meses desde la recepción de la misma para proceder al reintegro correspondiente, respetando en todo caso el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, previa comunicación a la persona beneficiaria del inicio del procedimiento de reintegro y de las causas que lo fundamentan, concediéndole, en el supuesto de que el reintegro sea debido al incumplimiento de la obligación de justificación, un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

22. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 22.– Información básica sobre protección de datos.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones dirigidas al ámbito cultural y creativo.

Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: kultura- eta sormen-sektoreko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak.

Personas destinatarias: administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio. Beraz, haren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común