Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

106. zk., 2022ko ekainaren 2a, osteguna

N.º 106, jueves 2 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2431
2431

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 25ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko 2022ko ekitaldiko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo.

Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural.

Eskumen hori baliatuta, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen, zeinaren bidez ezartzen baita zer prozedura bete behar den Euskal Autonomia Erkidegoko ondasunak kultura-interesekoak direla deklaratzeko eta nola kudeatu behar den euskal kultura-ondarea sustapen-, kontserbazio- eta babes-arloei dagokienez.

En el ejercicio de tales competencias se aprueba la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco que rige los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la gestión del Patrimonio Cultural Vasco en los aspectos de promoción, conservación, difusión y salvaguarda.

Gizartean, zabalagoa da ondarearen kontzeptua gaur egun eta, testuinguru horretan, zenbait eremu berri agertu dira, orain arte gutxitan aztertu direnak; areago, aipatutako legeak berak modu generikoan jorratzen ditu eremu horiek. Horregatik, aurreko ekitaldietan, itsas sektore tradizionalaren gainbeheraz eta ia desagerpenaz jabetu ondoren, itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko laguntzen lehen deialdiak egin ziren. Ia desagertzear dagoen sektore bat da, eta, paradoxikoa badirudi ere, haren protagonistak elkarrekin antolatzen hasi dira, kultura horretan geratzen diren arrasto bakanak mantentzeko eta elkarri babes teknikoa emateko. Urte hauetan, gora egin du kultura-ondare horren sozializazioak, bai eta, hein batean, herritarrek haren gainean duten kontzientziak ere. Nolanahi ere, oso gutxi dira ondare horretan egun mantentzen diren laginak, eta, are gutxiago, bizirik daudenak, eta, horregatik, beharrezkoa da, oraindik ere, erakundeen laguntza izatea, maila guztietan, itsas kultura-ondarea babeste aldera.

En el contexto de la ampliación del concepto de patrimonio que en la sociedad se ha dado, han surgido algunos ámbitos nuevos que escasamente habían sido objeto de atención, y que incluso la propia ley mencionada los trata de una manera genérica. Por ello, los ejercicios anteriores, tras percibir un contexto de decaimiento y práctica desaparición del sector marítimo tradicional se han realizado las primeras convocatorias de ayudas referidas a la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo. Se trata de un sector en vías de total desaparición cuyos protagonistas, paradójicamente, han empezado a organizarse para darse apoyo técnico y mantenimiento mutuo de los pocos restos de esta cultura que quedan. Estos años se está produciendo un repunte en la socialización de este patrimonio cultural y, en parte, en la conciencia ciudadana sobre el mismo. Pese a ello, se puede calificar como de residuales las muestras de este patrimonio que actualmente se mantienen, más aún las vivas, lo que hace necesario continuar con el apoyo institucional en todos los órdenes, a fin de poder preservar este patrimonio cultural marítimo.

Hutsune hori eta Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen agindua betetzeko, agindu hau onartzen da, helburu hartuta dirulaguntza hauetarako deialdia egitea eta haiek eskatzeko eta ebazteko modua eta baldintzak arautzea, betiere horretara bideratutako diru-zenbatekoa kontuan hartuta. Izan ere, hala ezarrita dago Sailak 2021-2024 aldirako duen Dirulaguntzen Plan Estrategikoan. Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak onartu du plan hori, 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez. Horretarako aurrekontu-kreditua abenduaren 23ko 11/2021 Legean jasota dago, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak.

A fin de cubrir este vacío y cumplir el mandato que de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, emana se aprueba la presente Orden que tiene por objeto la convocatoria de estas subvenciones, así como la regulación del modo y condiciones en que las mismas podrán ser solicitadas y resueltas con cargo al importe consignado para tal finalidad. Todo ello tal y como se estable en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el periodo 2021-2024, aprobado por el Consejero de Cultura y Política Lingüística, mediante Orden de 18 de febrero de 2021. Todo ello dentro del crédito presupuestario recogido en la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

Hori dela eta, hau

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua da dirulaguntzak emateko deialdi bat egitea, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko itsas kultura-ondarearen ondasun higikor eta higiezinak babestu eta sustatzeko jarduerak bultzatzeko, aintzat hartuta haien balio historikoa, etnografikoa, arkeologikoa edo soziala; agindu honen bidez, orobat, dirulaguntza horiek emateko araubidea ezartzen da.

La presente Orden tiene por objeto regular y convocar subvenciones para promover las actividades de protección y fomento de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio cultural marítimo del País Vasco, en base a su valor histórico, etnográfico, arqueológico o social, así como la fijación de su régimen de concesión.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actividades subvencionables.

1.– Agindu honen babespean, laguntzak emango dira itsas-ondarearen arloan kultura-balioa duten elementuak sustatzeko, sendotzeko, konpontzeko eta egokitzeko jarduerak egiteko, elementuok erabiltzeko moduan jar daitezen; jarduera horiek, betiere, bateragarriak izan behar dira elementu horien ezaugarriekin, eta ez diote kalte nabarmenik egin behar haien ondare-balioari.

1.– Las ayudas al amparo de la presente Orden, están destinadas a elementos de valor cultural en el ámbito del patrimonio marítimo, que precisan actuaciones de fomento, consolidación, reparación y adecuación para su uso, siempre que estas se ajusten a las características del bien y no menoscaben de forma evidente el valor patrimonial objeto de la intervención.

2.– Agindu honetan itsasontzien erreplikaren kontzeptua sartzen da, hau da, ontzi historikoak edo tradizionalak berreraikitzea, eraikuntzako teknika, neurri eta moduetan zehaztasun handiz, nahiz eta material, segurtasun-elementu eta bestelakoetan erabakigarriak ez diren lizentziak izan, gaur egun nabigatu ahal izateko.

2.– Se incluye en esta Orden el concepto de réplica de embarcaciones, entendiendo como tal la reconstrucción de embarcaciones históricas o tradicionales con un elevado grado de exactitud en técnicas, dimensiones y modos constructivos, aunque pueda presentar licencias no determinantes en materiales, elementos de seguridad y otros para permitir su actual navegación.

3.– Bost dirulaguntza-lerrotan emango dira laguntzak, jarraian adierazten den bezala:

3.– Las ayudas se encuadran en las 5 líneas subvencionales que se indican a continuación:

1. lerroa: Egurrezko ontzietan obrak egitea, musealizazioa helburu: Honako hauek lagunduko dira diruz:

Línea 1: Trabajos en embarcaciones de madera, al objeto de su musealización: serán subvencionables:

a) Esku hartzeko edo berritzeko lana egin aurretik irizpideak finkatzeko beharrezko diren azterlan edo analisiak.

a) Estudios y/o análisis necesarios para establecer criterios previos a su intervención o restauración.

b) Segurtasunerako eta sarbideetarako obrak edo elementuak, bai ontzi barrukoak bai sarbideetakoak.

b) Obras o elementos de seguridad y de acceso, tanto interior como de acceso a las embarcaciones.

c) Kartelak, panelak eta beste edozein informazio-mekanismo, interpretazioa egiteko beharrezkoa dena, baina ontziaren parte ez dena.

c) Cartelería, paneles y cualquier otro mecanismo expositivo necesario para la interpretación, y que no formen parte de la embarcación.

d) Prest jartzeko lanak, gero erakusgai jarri ahal izateko.

d) Trabajos de puesta a punto para su exposición.

2. lerroa: Egurrezko ontziak tresnatzea eta prestatzea, jendeari zerbitzua emateko.

Línea 2: Armado y puesta a punto de embarcaciones de madera para dar servicio al público.

a) Gastu hauek hartuko ditu barnean: segurtasuneko eta nabigazioko ekipamendurako gastuak, eta ontziak berak duen garrantzia nabarmentzeko egindakoak, ontzirik balego. Nabarmentze-lan horrek bat etorri behar du ondasunaren ezaugarriekin, eta ez dio kalte nabarmenik egin behar haren ondare-balioari.

a) Se incluyen gastos de equipamiento de seguridad y navegación, así como los de la puesta en valor de la embarcación propiamente dicha, si la hubiera, siempre y cuando esta se ajuste a las características del bien y no menoscabe de forma evidente el valor patrimonial objeto de la intervención.

b) Egiturazko lanak, nabigaziorako beharrezkoak direnak.

b) Obras estructurales necesarias para la navegación.

3. lerroa: Lehorreko instalazioen garrantzia nabarmentzea: ontziolak, lonjak, portuko beste elementu batzuk eta egurrezko egitura txikiak, hala nola ontziralekuak. Jasota eta halakotzat balioetsita egon behar dute Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren kultura-ondarearen inbentarioetan. Honako hauek sartzen dira atal honetan:

Línea 3: Puesta en valor de instalaciones de tierra vinculadas al trabajo de la mar; y estructuras de madera menores como embarcaderos, incluidos y valorados como tal en los inventarios de patrimonio cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística. Se incluyen:

a) Aurretiazko azterlanak: historikoak, arkeologikoak edo ondarezkoak, esku-hartzerako irizpideak finkatzeko beharrezkoak direnak.

a) Estudios previos: históricos, arqueológicos y/o patrimoniales necesarios para establecer los criterios para la intervención.

b) Elementua balioestearekin bateragarriak ez diren elementu eta atalak kentzea.

b) Eliminación de elementos o partes incompatibles con la puesta en valor.

c) Zenbait eraikin erabiltzeko moduan jartzea. Proiektu teknikoak, obra-zuzendaritza eta instalazio orokorrak.

c) Puesta en uso de edificios. Proyectos técnicos, dirección de obras e instalaciones generales.

d) Kartelak, panelak eta instalazioak, egin beharreko balorazioari edo musealizazioari berez dagozkionak.

d) Cartelería, paneles e instalaciones propias de la puesta en valor o musealización a realizar.

e) Ez dira diruz lagunduko berritze- edo urbanizatze-lanak.

e) No se incluyen obras de restauración y urbanización.

4. lerroa: Egurrezko ontziak konpontzeko eta egokitzeko gastuak, lizentziak izapidetzeko gastuak, euskal portuetan modu egonkorrean atrakatzeko gastuak eta ontziaren nabigaziorako baimenak barne. Egindako konponketak diruz lagunduko dira, baldin eta ondasunaren ezaugarrietara egokitzen badira, eta ondarearen balioak kaltetzen ez badira. Gainera, ontziek euskal portuetan erregistratuta behar dute, edo, leheneratze-fasean badaude, Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte edo entitateen esku egon behar dute, eta uretaratuta egon edo 2022ko ekitaldian uretaratzekoak izan.

Línea 4: Gastos de reparación y adecuación de embarcaciones de madera, incluyendo gastos de tramitación de licencias, gastos de los atraques estables en puertos vascos, y permisos de la embarcación para su navegación. Las reparaciones efectuadas serán objeto de subvención siempre y cuando esta se ajuste a las características del bien y no menoscabe los valores patrimoniales. Además, deben encontrarse registradas en puertos vascos, o, si se encuentran en fase de recuperación, en poder de asociaciones o entidades del País Vasco y estar botados o tener previsión de hacerlo en el ejercicio 2022.

5. lerroa: Elkarte edo erakunde publiko zein pribatuek egurrezko itsas kultura-ondarearen garrantzia azpimarratzeko antolatutako ekitaldiak: Diruz lagunduko dira zenbait jarduera edo ekitaldi-atal, baldin eta zuzeneko lotura badute itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko lanarekin (ontzien kontzentrazioak, erakusketak, hitzaldiak, jarduera didaktikoak, argitalpenak...).

Línea 5: Eventos realizados por asociaciones o entidades públicas o privadas para la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo en madera: se subvencionarán las actividades o partes de los eventos directamente asociadas a la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo (concentraciones de embarcaciones, exposiciones, conferencias, actividades didácticas, publicaciones...).

4.– Ez da dirulaguntzarik jasoko erregaia, ikus-entzunezko ekipamendua, informatika-programak eta webguneak erosteko.

4.– Queda excluida la compra de combustible, equipamiento audiovisual, programas informáticos y webs.

5.– Deialdi honetan, gehienez hiru dirulaguntza emango zaizkio eskatzaile bakoitzari, dirulaguntzen lerro bakoitzean. Hiru eskaera baino gehiago eskatuz gero, puntuaziorik handiena lortzen duten hirurak baino ez dira aintzat hartuko, eta, berdinketa gertatuz gero, dirulaguntza handiena jasotzen duten hirurak.

5.– En ningún caso se concederán en la presente convocatoria más de tres subvenciones a un mismo solicitante, en una misma línea subvencional. En el caso de haberse presentado más de tres solo se estimarán las tres que resulten con una mayor puntuación, y, en caso de empate, las tres que supongan una mayor cantidad subvencionada.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos para la obtención de la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte pertsona fisikoek edo pertsona juridikoek, baldin eta helbidea EAEn badute, edo EAEn garatzen badituzte deialdi honetan diruz laguntzen diren jarduerak, betiere hurrengo apartatuetan ezarritakoari jarraituz.

1.– Podrán concurrir a estas subvenciones tanto las personas físicas como las personas jurídicas, con domicilio en la CAPV, o que desarrollen las actividades objeto de subvención descritas en esta convocatoria en el ámbito de la CAPV, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.

Onuradun izan daitezke, halaber, pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak (publikoak zein pribatuak), ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, diruz lagundutako jarduerak garatu ditzaketenak, nahiz eta nortasun juridikorik izan ez, hala ezarrita baitago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan.

En virtud de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, también podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan desarrollar las actividades objeto de subvención.

Elkarteak badira (pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, nortasun gabeak), berariaz jaso beharko dute, eskabidean nahiz laguntza emateko ebazpenean, elkarteko kide bakoitzak exekuzioan zer konpromiso hartu duen bere gain eta haietako bakoitzari zenbateko dirulaguntza aplikatu behar zaion; izan ere, haiek ere onuraduntzat joko dira. Betiere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu behar da, nahiko ahalorde duena elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko. Elkarteak ezingo dira desegin, harik eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan finkatzen den preskripzio-epea igaro arte.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada persona integrante de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse una representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– 1., 2., 3. eta 4. lerroen onuradunek dirulaguntzen xede den elementuaren jabe izan beharko dute, edo, errentarien edo haien gaineko eskubide errealen titularren kasuan, pertsona edo erakunde jabearen baimena izan beharko dute, agiri bidez justifikatua. Museoen edo antzeko erakundeen kasuan, nahikoa izango da elementu hori erakundearen funtsen artean dagoela egiaztatzea. Elkarte edo taldeen kasuan, eta erregistratu gabeko eta berreskuratze-fasean dauden ontzien kasuan, horiek zinpeko aitorpena egin beharko dute, ontzia elkarteak edo taldeak jaso duela adieraziz.

2.– Las personas beneficiarias de las Líneas 1, 2, 3 y 4 deberán ser propietarias del elemento objeto de las subvenciones, o, tratándose de arrendatarias o titulares de derechos reales sobre los mismos, tener autorización de la persona o entidad propietaria, justificada documentalmente. En el caso de museos o instituciones similares, será suficiente la acreditación de que el elemento en cuestión se encuentra entre los fondos depositados de su institución. En el caso de asociaciones o agrupaciones, y para embarcaciones no registradas y en fase de recuperación, estas deberán expedir una declaración jurada en la que conste que la embarcación se encuentra recogida por la asociación o agrupación.

3.– Deialdi honetako dirulaguntzak jasotzeko, ezinbestekoa da ez egotea Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan ezarritako debekuren baten eraginpean. Baldintza hori bete beharko dute hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko, dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Alde horretatik, baldintza betetzen dela egiaztatuko da bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean. Zehazki, onuradunek zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean eduki behar dituzte, eta ordainduta eduki dirulaguntzen itzulketaren ziozko betebeharrak, onuradun diren unetik dirulaguntzaren likidazioa egin arte. 3.1 artikuluan aipatzen diren elkarte eta erkidegoak osatzen dituzten kide guztiek bete beharko dituzte baldintza horiek guztiak.

3.– Es requisito para acceder a las subvenciones objeto de esta convocatoria no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones. Lo es tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, por lo que se verificará su respectivo cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar el pago. En particular, el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, desde el acceso a la condición de beneficiaria hasta la liquidación de la subvención. En el caso de las agrupaciones y comunidades a que se refiere el artículo 3.1, todos estos requisitos serán exigidos a todos los miembros que la compongan.

4.– Jarduteko behar besteko gaitasuna izatea, eta pertsona juridikoen kasuan, legez eratuta egotea, eta, beharrezkoa bada, erregistro egokian inskribatuta egotea.

4.– Tener capacidad de obrar suficiente, y en el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituida e inscrita, cuando así corresponda, en el Registro pertinente.

5.– Ezin izango dute deialdi honetako dirulaguntzarik eskuratu dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik jaso duten eskatzaileek, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenek ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa barnean dela.

5.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria aquellas personas que se encuentren sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las que se hallen incursas en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, incluido lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, berdintasun-plana indarrean izan behar duten enpresek ere ezin izango dute dirulaguntzarik jaso, baldin eta indarrean ez badute, ezta 50 langiletik gorako enpresek ere, baldin eta ez badute egiaztatzen sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko neurririk ezarri dutenik, legerian ezarritakoaren arabera.

6.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Euskadi tampoco podrán acceder a las subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente, no lo tengan, ni aquellas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en términos establecidos por la legislación.

7.– 1., 2. eta 4. lerroetako dirulaguntzak jasoko dituzten ontziek Euskal Autonomia Erkidegoko erakusketa-zentroetan egon beharko dute erakusgai; edo, leheneratze-fasean badaude, EAEko kultura-elkarte edo entitateen esku egon; edo nabigatzeko moduan badaude, EAEko portuetan erregistratuta.

7.– Previamente, todas las embarcaciones objeto de subvención de las Líneas 1, 2, y 4 deben estar depositadas en centros expositivos del País Vasco; o, si se encuentran en fase de recuperación, bajo asociaciones o entidades culturales del País Vasco; o, si resultan aptas para la navegación, encontrarse registradas en la correspondiente capitanía del País Vasco.

8.– 3. lerroan diruz lagundu daitezkeen elementu guztiek Euskal Kultura Ondarearen inbentarioetan jasota egon beharko dute, ondare horren parte diren aldetik.

8.– Todos los elementos susceptibles de ser subvencionados en la Línea 3 deben encontrarse en los inventarios de Patrimonio Cultural Vasco como parte integrante del mismo.

4. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Baliabide ekonomiko hauek bideratuko dira 1. artikuluan adierazitako xedea lortzeko: berrehun mila (150.000) euro. Horietatik, 1. lerrora, 45.000 euro bideratuko dira. 2. lerrora, beste 45.000 euro. 3. lerrora, 25.000 euro. 4. lerroan, 20.000 euro banatuko dira gehienez. Azkenik, 5. lerroan, 15.000 euro banatuko dira gehienez.

Los recursos económicos destinados a la finalidad prevista en el artículo 1 ascienden a ciento cincuenta mil (150.000) euros. De estos, se destinan para la Línea 1, 45.000 euros. Para la Línea 2, 45.000 euros. La línea 3 contará con 25.000 euros. La Línea 4 repartirá un máximo de 20.000 euros. Por último, la Línea 5 repartirá un máximo de 15.000 euros.

5. artikulua.– Dirulaguntzen gehieneko kopurua edo muga.

Artículo 5.– Límite o cuantía máxima de las subvenciones.

Agindu honetan aurreikusitakoaren arabera emango diren dirulaguntzen gehieneko muga hauxe izango da: diruz lagundu daitekeen aurrekontuko diru-zenbatekoaren (BEZa barne) ehuneko hirurogeita hamabost (% 75), 1., 2. eta 3. lerroetan, eta, gehienez ere, 3.000 euro. Bestalde, 4. lerroko jarduerek 3.000 euro jasoko dituzte, gehienez. 5. lerrokoek, berriz, 5.000 euro, gehienez.

Las subvenciones que se concedan con arreglo a lo previsto en la presente Orden, tendrán en las Líneas 1, 2 y 3 como límite máximo el equivalente al setenta y cinco por cien (75 %), IVA incluido, de la cuantía económica del presupuesto susceptible de ser subvencionado, con un máximo de 30.000 euros, para las Líneas 1 y 2. Las actividades enmarcadas en la Línea 4, recibirán un máximo de 3.000 euros. Las enmarcadas en la Línea 5 un máximo de 5.000 euros.

6. artikulua.– Proiektuak aurkezteko epea.

Artículo 6.– Plazo para realizar los proyectos.

Diruz lagundutako proiektuek hasita egon beharko dute, edo 2022ko ekitaldian hasi beharko dira, eta, beranduenik ere, 2022ko azaroaren 30a baino lehenago amaitu beharko dira.

Los proyectos objeto de subvención deberán estar ya iniciados o iniciarse dentro del ejercicio 2022 y llevarse a cabo, como máximo, hasta el 30 de noviembre de 2022.

7. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 7.– Compatibilidad.

Deialdi honen bidez ematen diren dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio edo erakunde publiko eta pribatu batzuek xede bererako emandakoekin, bai eta onuradunak finantzaziorako lor litzakeen beste edozein diru-sarrera edo baliabiderekin ere, betiere batera eskuratutako diru-zenbatekoek gainditzen ez badute diruz lagundutako jardueraren kostu efektiboa. Kostua gainditzen bada, deialdi honen babespean emandako dirulaguntza murriztu egingo da, gehiegizko zenbatekoa kenduta.

Las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria serán compatibles con las que para la misma finalidad pudieran haber concedido o conceder otras Administraciones o entes públicos o privados, así como con cualesquiera otros ingresos o recursos que el sujeto beneficiario pudiera obtener para su financiación, siempre que el conjunto de las cantidades que se reciban no supere el coste efectivo de la actuación subvencionada. En caso de superarse dicho coste se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la subvención concedida en virtud de la presente convocatoria.

8. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– 2. eta 4. lineetarako, eskabide bakoitzak ez du ontzi edo proiektu bat baino gehiago izan behar. Bat baino gehiago aurkeztuz gero, dirulaguntzen zenbateko handiagoa eskatzen duena sartuko da agindu honetan, eta gainerakoak ezetsi egingo dira.

1.– Para las Líneas 2 y 4, cada solicitud no debe incluir más de una embarcación o proyecto. En caso de presentarse más de una se incluirá en esta Orden la que solicite una cantidad subvencional mayor, desestimándose el resto.

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2.– Las solicitudes podrán formularse en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

3.– Pertsona fisiko interesdunek bitarteko elektronikoak nahiz presentzialak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta gauzatzeko, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan. Pertsona juridikoek, pertsona-taldeek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek, ordea, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte, nahitaez, administrazio-prozeduraren edozein izapide egiteko.

3.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos o presenciales. Las personas jurídicas, los grupos de personas y las entidades sin personalidad jurídica, en cambio, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite del procedimiento administrativo.

4.– Eskabideak modu presentzialean egiteko, inprimaki normalizatua osorik eta behar bezala beteta aurkeztu beharko da, modu hauetako batean: Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Zuzenean zerbitzuan, nahitaez aurretik hitzordua eskatuta Interneteko helbidean (https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrezaurreko-arreta) edo hitzordua eskatu edo ezeztatzeko telefonoaren bidez (945 01 90 00); EAEko erregistro osagarrietan (zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan); edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako tokietan.

4.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean, exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

Bestalde, bide elektronikoz ere aurkeztu ahalko dira eskabideak, EAEko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/sede

Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAE https://www.euskadi.eus/sede

5.– Pertsona fisikoek, eskaera egiteko eta dokumentuak aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzen badute, ez dituzte nahitaez baliabide horiek erabili behar prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.

5.– Para las personas físicas, el empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskaeraren osteko izapideak, jakinarazpenak barnean direla, helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak eskuragarri egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/servicios/1075804

6.– Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1075805

7.– Erakunde edo pertsona eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Halaber, pertsona edo entitate eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, hala xedatuta baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

7.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak Izapideak ordezkari baten bidez eginez gero, ordezkariak inskribatuta egon behar du Ahalordeen Erregistro Elektronikoan: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa.

8.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la dirección https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos En caso de tramitarse a través de un representante, este deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos, https://www.euskadi.eus/representantes.

9. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzaileen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 9.– Acreditación de requisitos de la persona o entidad solicitante.

1.– Dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, deialdi hau kudeatzen duen organoak, salbu eta eskatzaileak modu arrazoituan adierazten ez badu ez duela nahi, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori). Kasu horretan, aipatutako egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que se oponga de manera motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

Era berean, organo kudeatzaileak zuzenean kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, ofizioz, araudiak eskatzen dituen dokumentuak, baldin eta dagoeneko administrazio jardulearen esku badaude edo beste edozein administraziok egin baditu, salbu eta pertsona edo erakunde interesdunak berariaz adierazten badu ez duela nahi; kasu horretan, dagozkion dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

Del mismo modo, el órgano gestor podrá consultar o recabar directamente de oficio aquellos documentos exigidos por la normativa que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que la persona o entidad interesada se oponga expresamente a ello, en cuyo caso deberá aportar los documentos correspondientes.

2.– Eskabidearekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, honako betekizun hauek egiaztatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.6 artikuluari jarraituz:

2.– En aplicación del artículo 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, los siguientes requisitos:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso badira beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik, horren berri eman beharko da. Helburu bererako, beste dirulaguntzarik, laguntzarik edo diru-sarrerarik lortu ez bada, ez eta eskatu ere, horren berri ematen duen zinpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. En el caso de no haberse solicitado ni obtenido otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad se habrá de presentar una declaración jurada indicando tal extremo.

– Eskaera egiten duen pertsonak edo erakundeak ez du izan behar dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexuaren bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrena).

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, erakunde edo pertsona eskatzaileak adierazi behar du eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

– Así mismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

– Erantzukizunpeko adierazpenean aditzera emango da, halaber, eskatzaileak ez daukala ezarria Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan ezarritako debekurik.

– Del mismo modo, la declaración responsable contendrá una manifestación de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones prevenidas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones.

– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan, zinpeko aitorpenak Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikulua beteko du.

– En materia de igualdad entre mujeres y hombres la declaración jurada contendrá el cumplimiento del artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

10. artikulua.– Proiektuari buruzko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 10.– Documentación que deberá acompañar a la solicitud relativa al proyecto.

Eskabideari erantsi beharreko agiriak:

Documentación que deberá acompañar a la solicitud:

a) Diruz lagundu daitezkeen lerro guztietarako: Jardueraren edo proiektuaren ahalik eta memoriarik xehatuena, ontziaren, eraikinaren edo jardueraren ezaugarriak argi eta garbi adieraziz. Memoria horretan berariaz jasoko dira diruz lagundutako jarduera hori gauzatzeko gehieneko epeak; horiek, betiere, ez dira izango 2022ko azaroaren 30az geroztikoak. 4. lerroko eskaeretan, memoria horren ordez, inprimaki bat aurkeztu behar da, eskuragarri egongo dena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.eus/servicios/1075804), Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), eta Zuzenean zerbitzuan.

a) Para todas las líneas subvencionales: memoria lo más detallada posible de la actividad o proyecto, con indicación clara de las características de la embarcación, edificio o actividad. En esta memoria se deberá consignar, de forma expresa, los plazos máximos de ejecución de la actividad subvencionada, no pudiendo estos superar el 30 de noviembre de 2022. En el caso de las solicitudes que opten a la Línea 4, la Memoria puede ser sustituida por el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: www.euskadi.eus/servicios/1075805, en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), y en Zuzenean.

b) Diruz lagundu daitezkeen lerro guztietarako: Proiektuaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontu banakatua eta zehatza, «Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua» ereduari jarraituz. Eredu hori eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.eus/servicios/1075804), Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), eta Zuzenean zerbitzuan.

b) Para todas las líneas subvencionales: presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto, según el modelo «Presupuesto de ingresos y gastos» disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: http://www.euskadi.eus/servicios/1075805, en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), y en Zuzenean.

c) 1., 2. eta 4. lerroetako elementuen kasuan, lehorrean baldin badaude eta nabigaziorako balio ez badute, esku-hartzearen xede den elementuaren gaineko jabetza egiaztatu beharko da; elementuen errentariek edo haien gaineko eskubide errealen titularrek, berriz, jabeen baimena aurkeztu beharko dute, agiri bidez justifikatua. Museoek edo antzeko erakundeek egiaztatu beharko dute dagokion elementua erakundean gordailututako funtsen artean dagoela.

c) Para los elementos incluidos en las Líneas 1, 2 y 4, que se encuentran en seco y no resulten aptos para la navegación; acreditación de la propiedad del bien objeto de intervención, o, tratándose de la persona arrendataria o titular de derechos reales sobre los mismos, autorización de la persona o personas propietarias, justificada documentalmente. En el caso de museos, asociaciones o instituciones similares, será suficiente la acreditación de que el elemento en cuestión se encuentra entre los fondos de su institución.

d) 1., 2. eta 4. lerroetan diruz lagundutako elementuen kasuan, horiek nabigazio-egoeran badaude, ontziaren idazpen-orriaren kopia autentikoa edo euskal portuan duen basea egiaztatzen duen agiria.

d) Para los elementos objeto de subvención en las Líneas 1, 2 y 4, que se encuentren en situación de navegación copia auténtica de la hoja de asiento de la embarcación o documento acreditativo de su base en puerto vasco.

e) 3. lerroan txertatutako elementuen kasuan, esku hartutako objektuaren jabetza egiaztatu beharko da; elementuen errentarien kasuan edo haien gaineko eskubide errealen titularren kasuan, berriz, jabeen baimena izan beharko da, agiri bidez justifikatua.

e) Para el caso de los elementos incluidos en la Línea 3, acreditación de la propiedad del bien objeto de intervención, o, tratándose de personas arrendatarias o titulares de derechos reales sobre los mismos, autorización de la propiedad, justificada documentalmente.

f) Oro har, eskatutako dirulaguntzaren berme izango den beste edozein agiri, betiere dagokion ulermena eta balorazioa egiteko balio badu.

f) En general, cualesquiera otros que avalen la subvención solicitada y que puedan servir para la oportuna comprensión y valoración.

11. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 11.– Gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

12. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Balorazio-batzordeak egiaztatuko du eskaera epe barruan eta behar bezala egin dela eta eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela.

1.– La Comisión de Valoración verificará que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así como que ha sido acompañada de la documentación exigida.

2.– Eskabidea izapidetzea onartzeko beharrezkoa den dokumenturen bat falta bada edo dokumentu horietan zerbait gaizki dagoela ikusten bada, edo balioesteko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkitzen badira, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko zaio ezen, eskatutakoa egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela edo izapideak egiteko eskubidea galdu duela ulertuko dela; hartarako, ebazpen bat emango da aldez aurretik. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, lege horren 14.2 artikuluan aipatzen diren pertsona juridikoek edo nortasun juridikorik gabeko entitateek modu presentzialean aurkezten badute eskabidea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak interesdunei eskatuko die akatsen zuzenketa bitarteko elektronikoz aurkez dezaten. Horretarako, zuzenketa egin zeneko eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el caso de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución. En virtud de lo previsto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si alguna persona jurídica, o entidad sin personalidad jurídica, a las que hace referencia el artículo 14.2 de la ley presenta su solicitud presencialmente, la Dirección de Patrimonio Cultural requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

13. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 13.– Comisión de Valoración.

1.– Dirulaguntzaren helburu diren jarduerak baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, 2.2 artikuluan adierazitako dirulaguntza-lerroei dagozkien prozeduretako bakoitzean (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoa errespetatuz). Eskaerak aurkezteko epea amaituta eratuko da batzorde hori, zeinak, eskaerak onartu diren ala ez erabaki ondoren, eta ezarritako esleipen-irizpideak oinarri hartuta, dagokion proposamena igorriko baitio Kulturako sailburuordeari, hark ebatz dezan. Honako hauek osatuko dute batzordea:

1.– Para la valoración de las actividades para las que se ha solicitado subvención, una vez finalizado el plazo de presentación, se constituirá, en cada uno de los procedimientos relativos a las líneas subvencionales relacionadas en el artículo 2.2, una Comisión de Valoración (de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres), que, tras resolver las cuestiones de admisión e inadmisión, en base a los criterios de adjudicación establecidos elevará la oportuna propuesta para la posterior resolución al Viceconsejero de Cultura, y que estará integrada por:

– Kultura Ondarearen zuzendaria edo hark eskuordetutako pertsona. Batzordeburua izango da, eta boto-berdinketak gertatuz gero, bere kalitate-botoaz ebatziko ditu. Batzordeburuaren postua hutsik dagoenean, azaltzen ez denean edota gaixorik dagoenean, edo legezko beste arrazoiren bat izanez gero, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 19.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz ordeztuko da.

– El Director de Patrimonio Cultural, o la persona en quien delegue, que ejercerá las funciones del Presidente de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido de acuerdo a lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

– Euskal Kultura Ondarearen Zentroko arduraduna.

– La responsable del Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako talde teknikoko kide bat, Kulturako sailburuordeak izendatua.

– Una persona del grupo técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombrada por el Viceconsejero de Cultura.

– Itsas kultura-ondarearen arloan entzute handia duten bi pertsona.

– Dos personas de reconocido prestigio en el mundo de la investigación del patrimonio cultural marítimo, nombradas por el Viceconsejero de Cultura.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da balorazio-batzordearen osaera, hala ezarritako baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan.

La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoko pertsona bat. Batzordeko idazkaria izango da, eta hitza izango du, baina botorik ez. Idazkariaren egitekoa izango da kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

2.– Una persona de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Patrimonio Cultural ejercerá como Secretaria de la Comisión con voz, pero sin voto. Corresponderá a la persona Secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3.– Balorazio-batzordeak, egoki deritzonean, aukera izango du proiektuari dagokion gai zehatz eta espezifikoan aditu diren aholkularien laguntza eskatzeko.

3.– Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el Proyecto.

4.– Balorazio-batzordearen eraketa baliozkoa izan dadin, beharrezkoa izango da batzordeburuak eta idazkariak, edo haien ordezkoek eta, gutxienez, kideen erdiek parte hartzea, hara bertaratuta edo urrunetik.

4.– Para la válida constitución de la Comisión de Valoración se requerirá la asistencia presencial o a distancia de las personas que ejerzan la presidencia y secretaría, o quienes las suplan, y de la mitad, al menos, de las personas que la componen.

5.– Balorazio-batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

5.– Las personas que integran la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusados, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Prozedura bakoitzean, balorazio-batzordeak, esleipen-irizpideak oinarri hartuta, ebazpen-proposamenak egingo dizkio Kulturako sailburuordeari, eta, haietan jasoko du zer dirulaguntza ematea proposatzen duen, honako hauek zehaztuta: proposatutako onuradunen izenak, proiektuenak eta dirulaguntzen zenbatekoak. Onuraduna nortasun juridikorik gabeko elkarte bat baldin bada, adierazi beharko da, orobat, elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartu duen konpromisoa, bai eta kide bakoitzari emango zaion dirulaguntzaren zenbatekoa ere. Horretaz gainera, adierazi beharko du zer dirulaguntza ukatzea proposatzen duen eta zein diren horretarako arrazoiak.

6.– En cada uno de los procedimientos, la Comisión de Valoración, sobre la base de la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos, elevará las correspondientes propuestas de resolución al Viceconsejero de Cultura, recogiendo en ellas las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las personas propuestas como beneficiarias, proyecto para cuya realización se propone la concesión y cuantía de la subvención; Si la beneficiaria fuese una agrupación sin personalidad jurídica, se expresará además los compromisos de ejecución asumidos por cada integrante de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. Asimismo, expresará las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

14. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de concesión.

Norgehiagoka-prozedura hau erabiliko da agindu honetan jasotako dirulaguntzak emateko:

Las subvenciones contempladas en esta Orden se otorgarán mediante el siguiente procedimiento de concurrencia competitiva:

– Behin eskabideak aurkezteko epea bukatu ostean, eta, kasua bada, 12. artikuluan aurreikusitako izapidea gauzatutakoan, agindu honetan ezarritako betekizunak konplitzen dituzten jarduerak ebaluatuko ditu balorazio-batzordeak, hurrengo puntuetan finkatzen diren irizpideekin bat etorriz.

– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes; sustanciado, en su caso, el trámite previsto en el artículo 12, las actividades presentadas que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden serán evaluadas por la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios que se fijan en el artículo 15 y de conformidad con los puntos siguientes:

– 1., 2., 3. eta 5. lerroetan, dirulaguntza jaso ahal izateko, jarduerek gutxienez hirurogei (60) puntu lortu beharko dituzte ebaluazio-fasean. 4. lerroaren kasuan, 50 puntutik, gutxienez hamabost (15) puntu lortu beharko dira laguntzak jaso ahal izateko.

– Únicamente accederán a las ayudas, en las Líneas 1, 2, 3 y 5, aquellas actuaciones que hayan obtenido un mínimo de sesenta puntos (60 puntos) en la fase de evaluación. Para la Línea 4, sobre 50 puntos, se deberán obtener un mínimo de quince puntos (15), para acceder a las ayudas.

– Dirulaguntzen lerro bakoitzari esleitutako zuzkidura ekonomikoa nahikoa bada hasieran kalkulatutako zenbatekoak estaltzeko, dirulaguntzen zenbatekoa esleituko da, eta prozeduraren ebazpena emango da. 4. eta 5. lerroetan soberan geratzen den saldoa, hala badagokio, 1., 2. eta 3. lerroetako hasierako zuzkidura handitzeko erabiliko da, ordena horretan. 1., 2. eta 3. lerro horietan diruz lagundu daitekeen jardueraren % 75 emango da. Guztizkoek lerro bakoitzeko gehieneko kopuruak gainditzen badituzte, lortutako puntuen arabera hainbanatuko dira.

– Si la dotación económica asignada a cada línea subvencional alcanzase para dar cobertura a las cuantías inicialmente calculadas, se asignarán las subvenciones por el importe de las mismas y se dictará la correspondiente resolución del procedimiento. El saldo excedentario que pudiera darse en las Líneas 4 y 5 se destinará, en su caso, a incrementar la dotación inicial de las Líneas 1, 2 y 3, en dicho orden. En estas Líneas 1, 2 y 3 se otorgará el 75 % de la actividad subvencionable. Si los totales exceden a las cantidades máximas de cada línea, se procederá al prorrateo en base a los puntos conseguidos.

– Era berean, 1., 2. eta 3. lerroetako soberakinen kasuan, soberakina gainerakoei gehituko zaie, 1. lerrotik hasita; hala ere, soberakinen bat sortzen bada, 4. lineari metatuko zaio, eta, ondoren, 5. lineari. 4. eta 5. lerroetako diruz lagundu beharreko zenbatekoak, hurrenez hurren, 20.000 euro eta 15.000 eurotik gorakoak badira, kenketa lineal bat egingo zaio linea bakoitzari, harik eta zuzkidura horiek behar adina murriztu arte.

– Igualmente, en caso de excedente en alguna de las Líneas 1, 2 y 3, el sobrante se añadirá a las restantes comenzando desde la línea 1; si aun así se produjera un excedente se acumulará a la línea 4 y posteriormente a la 5. En caso de que las cantidades a subvencionar de las Líneas 4 y 5 sobrepasen los 20.000 euros y 15.000 euros respectivamente asignados a cada una de estas se efectuará una reducción lineal de los montantes de cada Línea hasta que dichas dotaciones resulten suficientes para su cobertura.

15. artikulua.– Ebaluazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 15.– Criterios de evaluación y selección.

Jarduketak lerro bakoitzean ebaluatu eta hautatuko dira, kasuan kasuko irizpideak kontuan hartuta.

La evaluación y selección de las actuaciones se efectuará en cada línea con sus correspondientes criterios.

1. lerroa: Egurrezko ontzietan obrak egitea, musealizazioa helburu:

Línea 1: Trabajos en embarcaciones de madera, al objeto de su musealización:

a) Jardueraren interesa eta kalitatea, kulturaren ikuspegitik. Gehienez ere 50 puntu emango dira.

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto de vista cultural. Se valorará hasta 50 puntos.

Jarraian zehazten den moduan ebaluatuko da zer interes duen jarduerak, era honetan: museoetan eta atrakatze-egoeran dauden ontzietan egindako jarduerak: 50 puntu gehienez; lehorreko erakusketa-zentroetan edo atrakatuta dauden ontzietan egindakoak, oraindik musealizatu gabe daudenean: 40 puntu gehienez; musealizazio-prozesuan dauden ontziak: 30 puntu gehienez.

La valoración del interés de la actividad se evaluará de la manera que se especifica a continuación: en las actuaciones que afecten a embarcaciones musealizadas y en situación de atraque: hasta 50 puntos; embarcaciones que se encuentran en centros expositivos en seco o en situación de atraque, sin musealizar aún: hasta 40 puntos; embarcaciones en proceso de musealización: hasta 30 puntos.

b) Ontziaren antzinatasun-hamarkada bakoitzeko puntu bat emango da, eta gehienez, 10 puntu. Ontziak erreplikak badira, zuzenean 3 puntu emango dira atal honetan, antzinatasuna gorabehera.

b) Se le otorgará un punto por cada década de antigüedad de la embarcación, hasta un máximo de 10 puntos. En el caso de las embarcaciones replicadas, se otorgarán directamente, independientemente de su edad, 3 puntos en este apartado.

c) Kontserbazio-egoeraren arabera 5 puntu emango dira gehienez, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

c) Según el estado de conservación se darán hasta 5 puntos, con la siguiente consideración:

Egoera txarrean badago eta % 80tik gorako konponketak behar baditu: 1 puntu.

Mal estado, más de un 80 % de reparación necesaria: 1 punto.

Egoera onargarrian badago eta % 50-80 arteko konponketak behar baditu: 3 puntu.

Estado aceptable, de un 50 a 80 %de reparación necesaria: 3 puntos.

Egoera onean badago eta % 30-50 arteko konponketak behar baditu: 4 puntu.

Buen estado, desde un 30 % a 50 % de reparación necesaria: 4 puntos.

Egoera bikainean badago eta % 30etik beherako konponketak behar baditu: 5 puntu.

Excelente estado, menos de un 30 % de reparación necesaria: 5 puntos.

Ontziak erreplikak badira, zuzenean 3 puntu emango dira atal honetan, haien egoera zein den gorabehera.

En el caso de las embarcaciones replicadas, se otorgarán directamente, independientemente de su estado 3 puntos, en este apartado.

d) Ontziaren jatorrizko egoera 10 punturekin baloratuko da gehienez. Ontziak 10 puntu jaso ahal izango ditu jatorrizko elementuen % 60 baino gehiago mantentzen baditu. Gehienez 6 puntu jasoko ditu jatorrizko elementuen % 25 baino gehiago mantentzen baditu eta 2 puntu jatorrizko egoeraren % 25 baino gutxiago mantentzen baditu. Ontziak erreplikak badira, zuzenean 6 puntu emango dira atal honetan, aipatutako baremoa kontuan hartu gabe.

d) La valoración del estado original de la embarcación será merecedora de hasta 10 puntos. Recibirá hasta 10 puntos si conserva más del 60 % de sus elementos originales. Hasta 6 puntos si mantiene más del 25 % de sus elementos originales y hasta 2 puntos a los que mantengan menos del 25 % de su estado original. En el caso de las embarcaciones replicadas, se otorgarán directamente, independientemente de este baremo, 6 puntos, en este apartado.

e) Gehienez 10 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada eta EAEn egin bada. Gehienez 6 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada edo EAEn egin bada; eta 0 puntu kasu bat bera ere ematen ez bada.

e) Se otorgarán hasta 10 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca y ha sido realizada en el País Vasco. Hasta 6 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca o ha sido realizada en el País Vasco; y 0 puntos si no se da ni uno ni otro caso.

f) Gehienez 15 puntu emango zaizkie, ezaugarriak direla-eta ikono bihurtu diren eta kategorizazio oro gainditzen duten ontziei. Ikonotzat hartuko dira tipologia-ezaugarriengatik edo funtzionaltasunagatik Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrak diren ontziak, eta haien kontserbazioa eta mantentzea erabat lehentasunezkotzat jotzen direnak; edo Euskal Autonomia Erkidegoan garrantzi bereziko gertaera historiko baten isla direnak.

f) Se otorgarán hasta 15 puntos a la embarcación que por sus características sea un icono y exceda a toda categorización. Se entiende por «icono» una embarcación que por sus características tipológicas o funcionalidad sea única en el País Vasco y se considere absolutamente prioritaria su conservación y mantenimiento; o bien o que suponga el reflejo de un hito histórico de relevancia singular en el País Vasco.

2. lerroa.– Egurrezko ontziak tresnatzea eta prestatzea, jendeari zerbitzua emateko.

Línea 2.– Armado y puesta a punto de embarcaciones de madera para dar servicio al público.

a) Gehienez 70 puntu emango dira, jardueraren arabera. Gehienez 70 puntu emango dira ontziaren bitartez itsas kultura tradizionalarekin lotutako jarduerak egin badaitezke. Gehienez 50 puntu emango dira itsas edo kultura-jarduerekin lotutako jarduerak egiten badira; eta gehienez 35 puntu ontziak publiko orokorrarentzako zerbitzu orokorrak eskaintzen baditu.

a) Se otorgarán hasta 70 puntos dependiendo de la actividad que se realice. Hasta 70 puntos si la embarcación da servicio para la realización de actividades relacionadas con la cultura tradicional marítima. Hasta 50 puntos si se trata de actividades relacionadas con actividades marítimas o culturales; y hasta 35 si la embarcación da servicios generales a público general.

b) Antzinatasun-hamarkada bakoitzeko puntu bat emango da, eta gehienez, 10 puntu. Erreplikatutako ontzien kasuan, zuzenean emango dira, adina edozein dela ere, 5 puntu atal honetan.

b) Se le otorgará un punto por cada década de antigüedad, hasta un máximo de 10 puntos. En el caso de las embarcaciones replicadas, se otorgarán directamente, independientemente de su edad, 5 puntos en este apartado.

c) Ontziaren jatorrizko egoera 10 punturekin baloratuko da gehienez. Ontziak 10 puntu jaso ahal izango ditu jatorrizko elementuen % 60 baino gehiago mantentzen baditu. Gehienez 6 puntu jasoko ditu jatorrizko elementuen % 25 baino gehiago mantentzen baditu eta 2 puntu jatorrizko egoeraren % 25 baino gutxiago mantentzen baditu. Ontzi erreplikatuen kasuan, baremoa edozein dela ere, atal honetan 6 puntu emango dira zuzenean.

c) La valoración del estado original de la embarcación será merecedora de hasta 10 puntos. Recibirá hasta 10 puntos si conserva más del 60 % de sus elementos originales. Hasta 6 puntos si mantiene más del 25 % de sus elementos originales y hasta 2 puntos a los que mantengan menos del 25 % de su estado original. En el caso de las embarcaciones replicadas, se otorgarán directamente, independientemente de este baremo, 6 puntos en este apartado.

d) Gehienez 10 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada eta EAEn egin bada. Gehienez 6 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada edo EAEn egin bada; eta 0 puntu kasu bat bera ere ematen ez bada.

d) Se otorgarán hasta 10 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca y ha sido realizada en el País Vasco. Hasta 6 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca o ha sido realizada en el País Vasco; y 0 puntos si no se da ni uno ni otro caso.

3. lerroa: Lehorreko instalazioen garrantzia nabarmentzea: ontziolak, lonjak, portuko beste elementu batzuk eta egurrezko egitura txikiak, hala nola ontziralekuak.

Línea 3: Puesta en valor de instalaciones de tierra vinculadas al mar: astilleros, lonjas, elementos portuarios; y estructuras lígneas menores, como embarcaderos...

a) Jardueraren interesa eta kalitatea, kulturaren ikuspegitik. Eman beharreko guztizko puntuaziotik, 45 puntuko balorazioa emango zaio gehienez ere.

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto de vista cultural. Se valorará hasta 45 puntos de la puntuación total a conceder.

Kalitate handia: gehienez, 45 puntu.

Calidad alta: hasta 45 puntos.

Kalitate ertaina: gehienez, 30 puntu.

Calidad media: hasta 30 puntos.

Kalitate txikia: gehienez, 15 puntu.

Calidad baja: hasta 15 puntos.

b) Eskabideko helburu den proiektuaren edo ekimenaren ezaugarri teknikoak. Gehienez ere 40 puntu emango zaizkie proposatutako ekimenarekin lortu nahi diren helburuak zehazten dituzten proiektuei eta proiektuaren garapen zehatza aurkezten dutenei, finkatutako helburuak erdiesteko egin behar diren obra-motak adierazten badituzte, betiere.

b) Características técnicas del proyecto o iniciativa para la que se solicita. Se valorará hasta 40 puntos a aquellos proyectos que especifiquen los objetivos que se persiguen con la iniciativa propuesta y a los que presenten un desarrollo exhaustivo del proyecto, detallando los tipos de obras necesarios para alcanzar los objetivos fijados.

c) Jarduerak nolako zabalkundea eta hedapena duen kanpoan. Gehienez ere 15 puntu emango zaizkie EAEn oihartzun handia duten ekimenei; lurralde-mailako edo tokiko oihartzuna dutenei, berriz, 10 puntu gehienez.

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad. Se valorará hasta 15 puntos de la puntuación total a conceder a aquellas iniciativas que tengan una amplia repercusión en la CAPV, seguidas de las que tengan repercusión a nivel territorial o local, con hasta 10 puntos.

4. lerroa. Egurrezko ontziak konpontzeko eta egokitzeko gastuak.

Línea 4. Gastos de reparación y adecuación de embarcaciones de madera:

a) Antzinatasun-hamarkada bakoitzeko puntu bat emango da, eta gehienez, 10 puntu.

a) Se le otorgará un punto por cada década de antigüedad, hasta un máximo de 10 puntos.

b) Kontserbazio-egoeraren arabera 5 puntu emango dira gehienez, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

b) Según el estado de conservación se darán hasta 5 puntos, con la siguiente consideración:

Egoera txarra (% 20ko baino gutxiagoko kontserbazioa): puntu 1.

Mal estado (menos de un 20 % de conservación): 1 punto.

Egoera onargarria (% 20tik % 50era arteko kontserbazioa): 3 puntu.

Estado aceptable (de un 20 a un 50 % de conservación): 3 puntos.

Egoera ona (% 50etik % 80ra arteko kontserbazioa): 4 puntu.

Estado bueno (de un 50 a un 80 % de conservación): 4 puntos.

Egoera bikaina (% 80tik gorako kontserbazioa): 5 puntu.

Excelente estado (más de un 80 % de conservación): 5 puntos.

c) Ontziaren jatorrizko egoera 10 punturekin baloratuko da gehienez. Ontziak 10 puntu jaso ahal izango ditu jatorrizko elementuen % 60 baino gehiago mantentzen baditu. Gehienez 6 puntu jasoko ditu jatorrizko elementuen % 25 baino gehiago mantentzen baditu eta 2 puntu jatorrizko egoeraren % 25 baino gutxiago mantentzen baditu.

c) La valoración del estado original de la embarcación será merecedora de hasta 10 puntos. Recibirá hasta 10 puntos si conserva más del 60 % de sus elementos originales. Hasta 6 puntos si mantiene más del 25 % de sus elementos originales y hasta 2 puntos a los que mantengan menos del 25 % de su estado original.

d) Gehienez 10 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada eta EAEn egin bada. Gehienez 6 puntu emango dira euskal ontzi mota bat bada edo EAEn egin bada; eta 0 puntu kasu bat bera ere ematen ez bada.

d) Se otorgarán hasta 10 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca y ha sido realizada en el País Vasco. Hasta 6 puntos si se trata de una tipología de embarcación vasca o ha sido realizada en el País Vasco; y 0 puntos si no se da ni uno ni otro caso.

e) Gehienez 15 puntu emango zaizkie, ezaugarriak direla-eta ikono bihurtu diren eta kategorizazio oro gainditzen duten ontziei. «Ikono» gisa ulertzen da bere ezaugarri tipologikoengatik edo funtzionalitateagatik Euskal Autonomia Erkidegoan bakarra den eta bere kontserbazioa eta mantentzea lehentasunezkotzat jotzen den ontzia, edo Euskal Autonomia Erkidegoan garrantzi berezia duen gertaera historiko baten isla dena.

e) Se otorgarán hasta 15 puntos a la embarcación que por sus características sea un icono y exceda a toda categorización. Se entiende por «icono» una embarcación que por sus características tipológicas o funcionalidad sea única en el País Vasco y se considere absolutamente prioritaria su conservación y mantenimiento; o bien o que suponga el reflejo de un hito histórico de relevancia singular en el País Vasco.

5. lerroa: Elkarte edo erakunde publiko nahiz pribatuek egindako ekitaldiak.

Línea 5: Eventos realizados por asociaciones o entidades públicas o privadas.

a) Gehienez 70 puntu emango dira, antolatuko den ekitaldiaren arabera. Horrela, gehienez 70 puntu emango dira dirulaguntza jasoko duen ekitaldiak hiru baldintza hauek betetzen baditu.

a) Se otorgarán hasta 70 puntos dependiendo del tipo de evento a realizar. Así se otorgarán hasta 70 puntos si el evento objeto de subvención cumple estas tres condiciones.

– Ekitaldiak euskal itsas tradizioaren defentsan edo dibulgazioan oinarritzen badira (erakusketak, erakustaldiak, hitzaldiak...).

– Tratarse de eventos enmarcados en la defensa o divulgación de la tradición marítima vasca (exposiciones, demostraciones, conferencias...).

– Itsas jarduerarekin lotutako jarduera multzo handiago baten barruan txertatuta badago.

– Incluirse dentro de un grupo más numeroso de actividades relacionadas con la actividad marítima.

– Oraindik erabiltzen diren ontzi tradizionalen agerraldi bat egitekoa bada.

– Incluir una concentración de embarcaciones tradicionales en uso.

Gehienez 60 puntu emango dira hiru baldintza horietatik bi betetzen badira edo ontzi tradizionalen kontzentrazio bat bada, eta gehienez 50 puntu horietako bat betetzen bada (dagoeneko baloratuta dauden agerraldiak izan ezik).

Se otorgarán hasta 60 puntos si cumple dos de las tres condiciones, o si se trata de una concentración de embarcaciones tradicionales y hasta 50 puntos si cumple una de ellas (a excepción de las concentraciones ya valoradas).

b) Gehienez 15 puntu emango dira, ekitaldiaren iraupenaren arabera. Gehienez 15 puntu emango dira ekitaldiak astebete edo gehiago irauten badu, eta gehienez 10 puntu bi eguneko edo gehiagoko iraupena badu; bestalde, 5 puntu emango dira ekitaldiak egun bateko iraupena badu.

b) Se otorgarán hasta 15 puntos dependiendo de los días de duración del evento. Hasta 15 puntos si la duración es de una semana o más; hasta 10 puntos si es de dos o más días de duración; y hasta 5 puntos, si es un evento de un día de duración.

c) Jarduerak nolako zabalkundea eta hedapena duen kanpoan. Gehienez ere 15 puntu emango zaizkie EAEn oihartzun handia duten ekimenei; lurralde-mailako edo tokiko oihartzuna dutenei, berriz, 10 puntu gehienez.

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad. Se valorará hasta 15 puntos a aquellas iniciativas que tengan una amplia repercusión en la CAPV, las que tengan repercusión a nivel territorial o local recibirán hasta 10 puntos.

16. artikulua.– Balorazio eta kuantifikazio irizpideak.

Artículo 16.– Cuantificación de las ayudas.

1.– Ebaluazio- eta hautaketa-fasea bukatu ondoren esleituko zaizkie deialdi honetako dirulaguntzak hautatutako proiektuei, 2. artikuluan ezarritako lerroetako bakoitzean.

1.– La adjudicación de las subvenciones objeto de convocatoria se realizará, para los proyectos seleccionados una vez substanciada la respectiva fase de evaluación y selección, en cada una de las líneas establecidas en el artículo 2.

2.– Pertsona edo erakunde onuradun bakoitzari eman beharreko zenbatekoa zehazteko, eman beharreko hasierako zenbatekoa kalkulatuko da dirulaguntzen lerro bakoitzean, 5. artikuluak ahalbidetzen duen gehieneko zenbatekoa errespetatuz, eta betiere 14. artikuluan aipatutako gutxieneko puntuazioa gutxienez lortu duten eskabideen artean.

2.– Al efecto de determinar la cuantía correspondiente a cada persona o entidad beneficiaria se procederá, en cada línea subvencional, a calcular el importe inicial a conceder, dentro del respeto del importe máximo que posibilita el artículo 5, y siempre entre las solicitudes que hayan obtenido por lo menos la puntuación mínima mencionada en el artículo 14.

1., 2. eta 3. lerroetako dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoa finkatzeko, Epaimahai Kalifikatzaileak deialdiari zuzendutako gehieneko diru-kopuru osoaren hainbanaketa egingo du, 15. artikuluan aipatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten eskabideen artean, eta, horretarako, jarraian zehazten diren formulak aplikatuko ditu:

Para la determinación del importe de la subvención de las Líneas 1, 2 y 3, en caso de sobrepasarse las cantidades asignadas a cada línea, se procederá a realizar un prorrateo en base a los puntos obtenidos por cada proyecto, mediante la aplicación de las fórmulas que se señalan a continuación:

a) Hainbanaketa hori bi aldagai kontuan hartuta egingo da: lortutako puntuazioa eta kasu bakoitzean hasieran proposatutako zenbatekoa. Formula hau erabiliko da horretarako:

a) El mencionado prorrateo se realizará en función de la puntuación obtenida y el importe inicialmente propuesto en cada caso, utilizándose para ello la fórmula siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

non,

siendo,

Si = eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.

Si = Importe de la subvención a conceder.

Ei = kasu bakoitzean hasieran proposatutako laguntzaren zenbatekoa.

Ei = Importe de la subvención inicialmente propuesto en cada caso.

Pi = programa edo jarduera bakoitzari Batzordeak esleitutako puntuazioa.

Pi = Puntuación otorgada por la Comisión de Valoración a cada programa o actividad.

b) Baldin eta aurreko apartatuan ezarritako prozeduraren arabera kalkulatutako zenbatekoen baturak aurrekontu-muga gainditzen badu, formula honen bidez zehaztuko da kasu bakoitzean eta 2.2 artikuluko atal bakoitzaren arabera eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa:

b) En el supuesto de que la suma de los importes de las subvenciones calculadas mediante el procedimiento mencionado en el apartado anterior excediera el límite presupuestario, el importe de la subvención a conceder en cada caso, y según cada apartado del artículo 2.2, vendría determinado por la fórmula siguiente:

non,

siendo,

Si = Programa edo jarduera bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoa.

Si’ = Importe definitivo de la subvención correspondiente a cada programa o actividad.

D = Dirulaguntzaren helburu diren programa edo jardueren artean banatu beharreko zenbatekoa.

D = Importe a repartir entre todos los programas o actividades objeto de subvención.

Si = Aurreko formularen arabera programa edo jarduera bakoitzari dagokion dirulaguntzaren hasierako zenbatekoa.

Si = Importe inicial de la subvención correspondiente a cada programa o actividad, calculado en función de la fórmula anterior.

17. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazpen- eta jakinarazpen-epeak, jakinarazteko eta argitaratzeko moduak.

Artículo 17.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y de publicidad.

1.– Aurkeztutako eskabideak dagozkien prozeduraz izapidetuko dira deialdiko laguntza-lerro bakoitzean, eta Kulturako sailburuordeari dagokio, balorazio-batzordeak proposatuta, pertsona interesdunek planteatu dituzten gai guztien gainean ebaztea.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada línea de ayudas objeto de convocatoria, a través del correspondiente procedimiento, cuya resolución corresponde, a propuesta de la Comisión de Valoración, al Viceconsejero de Cultura, que decidirá de todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas.

2.– Esleipen-prozedura bakoitzean hartutako den ebazpenak zehaztutako du eskatutako dirulaguntzak ukatzen diren, ematen diren ala onartzen ez diren. Ematen badira, honako hauek zehaztuko dira: pertsonaren edo erakunde onuradunaren izena, diruz lagundutako proiektua eta emandako zenbatekoa. Nortasun juridikorik gabeko elkarteak badira, elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa adierazi beharko dira.

2.– La resolución que se adopte determinará la inadmisión, concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras la identidad de la persona o entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado y el importe concedido. Si el sujeto beneficiario fuese una agrupación sin personalidad jurídica, se expresará además los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.

Ukatzen diren dirulaguntzen kasuan, pertsona edo erakunde eskatzailearen nortasuna eta dirulaguntza ukatzeko arrazoiak adieraziko dira.

En el caso de las denegadas recogerá: la identidad de la persona o entidad solicitante y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko lerrokadan aipatzen den ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

3.– La resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie ebazpena, eta, horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da; argitaratutako ebazpenak jakinarazpen-ondorioak izango ditu. Dena den, lehenik egin zaion jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat. Jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a quien solicite las ayudas, la resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo los efectos de la notificación. En todo caso se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. Las notificaciones electrónicas serán realizadas a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota aurreko paragrafoan ezarritako jakinarazpenik egin ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el respectivo procedimiento y notificar lo resuelto será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la notificación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Nolanahi ere, agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Itzulketa-prozedura amaituta, pertsona edo erakundeak itzultzeko betebeharra badu, nahitaezko pertsonak edo erakundeak zorra borondatezko epean ordaintzen badu, edo zorra atzeratu eta bermatzen badu, edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada soilik eman ahal izango da. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakundeak pertsona edo erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren Xedapen Gehigarriaren ildotik.

6.– En cualquier caso, la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. En caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si la persona o entidad obligada atiende la deuda en periodo voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

18. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Honako betebehar hauek izango dituzte agindu honetan jaso eta arautzen diren dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas y reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote dirulaguntzari idatziz eta espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Helburua betetzea, proiektua exekutatzea edo jarduera gauzatzea, dirulaguntzaren oinarri diren aldetik.

2.– Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad en que se fundamenta la concesión de la subvención.

3.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

3.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

4.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzari jakinaraztea helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu direla, beste edozein administraziok edo erakunde publikok nahiz pribatuk emanda, hala gertatuz gero.

4.– Comunicar a la Dirección de Patrimonio Cultural la obtención de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o entes tanto públicos como privados.

5.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzari jakinaraztea laguntza ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu dela, hala gertatzen denean. Batez ere, ahal den lasterren jakinarazi beharko dira diruz lagundutako jardueren exekuzioan atzerapenak eragin ditzaketen jazoerak edo zirkunstantziak, baldin eta proiektua exekutatzeko ezintasuna badakarte.

5.– Comunicar a la Dirección de Patrimonio Cultural la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. En especial, será obligatorio comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier circunstancia o hecho que provoque un retraso en la ejecución de las actividades subvencionadas que vaya a derivar en la imposibilidad de ejecución del proyecto.

6.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak egiten ari direla eskatzen duten informazioa ematea, jasotako dirulaguntzei dagokienez, eta, orobat, haiek dituzten ikuskatze-, segimendu-, egiaztapen- eta kontrol-ahalmen zein -funtzioei men egitea.

6.– Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural, así como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones percibidas, así como someterse a sus funciones o facultades de control, comprobación, seguimiento e inspección de las actividades subvencionadas.

7.– Gutxienez euskaraz egitea zabaltzeko material inprimatuak (kartelak, liburuxkak, testuak), beste hizkuntza batzuk erabiltzeari kalterik egin gabe.

7.– Realizar los materiales impresos de divulgación (carteles, folletos, textos...) al menos en Euskara, sin menoscabo de la utilización de otros idiomas.

8.– Diruz lagundutako jarduerarekin lotuta sor litezkeen karteletan, testuetan edo inprimatutako beste edozein bitarteko erreal edo birtualetan, adierazi beharko da Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela, eta, gainera, sailaren logotipo ofiziala jaso beharko da haietan.

8.– Incorporar en los carteles, textos o cualquier medio impreso real o virtual, que pudieran surgir de la actividad aquí subvencionada, la mención de que ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco e incluir el logo oficial del Departamento.

9.– Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (bereziki, 14. eta 46. artikuluetan) jasotako beste edozein betebehar.

9.– En general cualquier otra obligación contenida en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y las recogidas en de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en especial las del artículo 14 y 46.

19. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 19.– Subcontratación.

Onuradunek diruz laguntzen den jardueraren % 100 azpikontratatu ahal izango dute, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Las personas beneficiarias podrán subcontratar hasta el 100 % de la realización de la actividad subvencionada, resultando de aplicación a la subcontratación lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

20. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gaineko kontrola eta segimendua.

Artículo 20.– Control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egingo du diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena, agindu hau kudeatzeko organo eskuduna den aldetik.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como órgano de gestión de la presente Orden, velará por el control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Horretarako, eta legez beste entitate eta erakunde publiko batzuei dagozkien eskumenak urratu gabe, Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla bermatzeko egoki jotzen dituen ikuskatze eta egiaztapenak egitea.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras entidades y organismos públicos, corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural Vasco la realización de cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas o necesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

21. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 21.– Pago de la subvención.

1.– Ordainketa bakar batean ordainduko dira agindu honen kargura emandako dirulaguntzak. Aurretik, betiere, justifikatu beharko da diruz lagundutako jarduera gauzatu dela eta egiazki izandako kostua, 23. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden serán abonadas mediante un único libramiento, previa justificación de la realización de la actuación subvencionada y su efectivo costo, conforme a lo establecido en el artículo 23.

2.– Laguntzaren eskatzailea erregistratu gabe egonez gero Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edota erregistro horretan dauden bankuko datuak aldatu nahi izanez gero, honako helbide honetan egin daiteke alta edo aldaketa, inprimakia deskargatuta edo bide elektronikoz eginda: https://www.euskadi.eus/hirugarrenarendatuen-aldaketa

2.– En caso de no estar registrado o querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda el alta o modificación se puede realizar accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros, bien descargándose el impreso, o bien realizándolo electrónicamente.

3.– Pertsona edo erakundearen itzulketa-prozedura izapidetzen ari bada, dirulaguntza ordaintzeko aginduaren 17.6 artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

3.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago de la subvención quedará condicionado a lo dispuesto en el artículo 17.6 de la Orden.

22. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak.

Artículo 22.– Gastos subvencionables.

1.– Agindu honen ondorioetarako, baldintza hauek betetzen dituzten gastuak lagunduko dira diruz: diruz lagundutako jardueraren izaerarekin nabarmen lotuta egotea, erabat beharrezkoak izatea eta 7. artikuluan ezarritako epean gauzatzea, betiere agindu honetako 2. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuta.

1.– A los efectos de esta Orden, se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en el artículo 6, teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden.

2.– Diruz lagundutako gastuaren zenbatekoa Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak baino handiagoa denean, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu obra egiteko edo zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik. Aurkeztutako hiru eskaintzen arteko aukeraketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta, ekonomikoki merkeena den proposamena aukeratzen ez denean, berariaz justifikatu beharko da erabaki hori memoria batean.

2.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra o la prestación del servicio. La elección entre las 3 ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.– Betiere, honako hauek aplikatuko dira: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta lege horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 83. artikuluan xedatutakoa.

3.– En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

23. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 23.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona fisikoek modu presentzialean aurkeztu ahal izango dituzte justifikazio-agiriak, Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan (zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako tokietan. Pertsona juridikoek, ordea, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte nahitaez, dirulaguntza justifikatzeko.

1.– Las personas físicas podrán presentar la documentación justificativa de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas deberán utilizar obligatoriamente medios electrónicos para la justificación de la subvención.

Justifikazio-agiriak, halaber, bitarteko elektronikoz aurkeztu ahal izango dira, http://www.euskadi.eus/nirekarpeta helbidearen bidez eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako erregistro elektronikoetan.

Así mismo, la documentación justificativa, podrá ser presentada por medios electrónicos a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta, y en los registros electrónicos del mencionado artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Emandako dirulaguntza justifikatzeko, laguntza eragin duen jarduera jada burutu duela eta egindako gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradunak. Alegia, gutxienez, honako hauek:

2.– Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la documentación que acredite que se ha realizado la actividad que motivó la subvención y de los gastos ocasionados por el mismo, y como mínimo la siguiente:

a) Egindako jarduera justifikatzen duten agiriak: Egindako jarduerari buruzko memoria, ahalik eta zehatzena eta argazkiak txertatuta; ziurtagiri teknikoa, egindako obra edo jarduera zehaztuta. 4. lerroko onuradunek, memoria horren ordez, «Egindako jarduerak» izeneko dokumentua aurkeztu beharko dute, eskuragarri dagoena egoitza elektronikoan (www.euskadi.eus/servicios/1075804) eta Kultura Ondarearen Zerbitzuan.

a) Justificantes de la actividad realizada: Memoria de la actividad realizada, lo más detallada posible, incluyendo fotografías; certificación técnica en la que se detalle la obra o actividad realizada. Para las beneficiarias incluidas en la Línea 4 está Memoria es sustituida por el documento titulado actividades realizadas, disponible en la sede electrónica, www.euskadi.eus/servicios/1075805, y en el Servicio de Patrimonio Cultural.

b) Egindako gastu guztiak justifikatzeko agiriak, jarraian zehazten denarekin bat datozenak:

b) Justificantes del total de los gastos realizados de conformidad con lo que a continuación se señala:

– Izandako gastuen fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako agiriak, zuzenbide- eta merkataritza-zirkulazioan baliozkoak direnak edo administrazio-efikazia dutenak. Modu korrelatiboan banan-banan zenbakituta aurkeztuko dira, egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen fakturen eta gastuen inprimakiaren arabera (www.euskadi.eus/servicios/1075804). Diruz lagundutako jardueran izandako gastuenak izango dira agiri guztiak, eta egindako gastuaren zenbateko osoaren adinakoak. Ezohiko formatua edo formatu txikia duten ziurtagiriak badira (tiketak eta abar), horien fotokopiak erantsi beharko dira DIN A-4 formatuan, zenbakituta eta fakturazioari dagokion zenbaki berarekin.

– Facturas de gastos originados y demás documentos con valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Numerados de una en una de forma correlativa, según el impreso listado de facturas y gastos, disponible en sede electrónica (www.euskadi.eus/servicios/1075805) Todos ellos correspondientes a gastos con motivo de la realización de la actividad subvencionada por una cuantía equivalente al importe total del gasto efectuado. En caso de ser justificantes de formato no habitual o pequeño (tickets, etc.), deberán adjuntarse fotocopias de los mismos en composiciones DIN A-4, numerados y con el mismo número correspondiente a la facturación los mismos.

c) Zinpeko adierazpen baten bidez, diruz lagundutako jardueraren gastu eta sarreren behin betiko balantze ahalik eta zehatzena, Balantzea izeneko inprimakiari jarraituz aurkeztuta (eskuragarri dago www.euskadi.eus/servicios/1075804 egoitza elektronikoan, eta Kultura Ondarearen Zuzendaritzan). Adierazpenean, espresuki aipatuko dira erakunde publiko nahi pribatuetatik jasotako laguntzak, bai eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako laguntza ere.

c) Mediante declaración jurada, balance definitivo lo más desglosado posible de gastos e ingresos de la actividad subvencionada, siguiendo el impreso correspondiente denominado Balance, disponible en la sede electrónica, www.euskadi.eus/servicios/1075805, y en la Dirección de Patrimonio Cultural: haciendo mención expresa de las ayudas recibidas tanto de instituciones públicas como privadas e incluyendo la ayuda otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

d) Onuraduna beste administrazio publiko bat denean, organo eskudunak ziurtagiri bat aurkeztu behar du, emandako dirulaguntzaren helburua bete dela adierazteko eta horretarako erabilitako zenbatekoak zehazteko.

d) Cuando la entidad beneficiaria sea otra Administración Pública, además deberá aportarse certificación del órgano competente, en la que conste el cumplimiento del objeto y la finalidad de la subvención concedida y los importes destinados al efecto.

e) Diruz lagundutako jarduerak lizentzia edo baimenik behar badu, eta eskabidea egin den unean agiri horiek eskatu izana baino ez bada egiaztatu, jasotako behin betiko lizentzia horiek aurkeztu beharko dira, lehenago aurkeztu ez badira.

e) En aquellos casos en que la actuación subvencionada precise de licencias o autorizaciones, y junto con la solicitud de ayuda únicamente se hubiere acompañado acreditación de haber sido solicitadas, deberán presentarse las licencias definitivas otorgadas, salvo que hayan sido aportadas en algún momento anterior.

3.– Diruz lagundutako proiektuak 2022ko abenduaren 15a baino lehen justifikatu beharko dira.

3.– Los proyectos subvencionados deberán ser justificados, como máximo: antes del 15 de diciembre de 2022, inclusive.

4.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak justifikatzeko, betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

4.– En todo caso, para la justificación de los gastos subvencionables será de aplicación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

24. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 24.– Liquidación de la subvención.

1.– Helburua eta irizpideak.

1.– Objeto y criterios.

Behin betiko likidazio-ebazpena emango da, hain zuzen ere emandako dirulaguntza egokitzeko benetan garatutako proiektura. Hasieran aurkeztutako aurrekontua baino gastu handiago bat justifikatzeak ez du inola ere eskubiderik emango hasieran onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa handitzeko.

Con el fin de ajustar la subvención que se haya reconocido a lo efectivamente desarrollado se emitirá resolución de liquidación definitiva. Bajo ninguna circunstancia la justificación de un gasto superior al presupuesto inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Prozedura.

2.– Procedimiento.

a) Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak aztertu eta egokitzat jotzen badira, murrizketa egin beharra dagoenean ateratzen den zenbateko berria ordainduko da.

a) Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención, y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad resultante.

b) Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatzen badira –betiere dirulaguntzaren xedea bete bada–, dirulaguntza emateko hasierako ebazpena aldatu ahal izango da, dela egiazki egindako gastua aurrekontuetan jasotakoa baino txikiagoa delako, dela beste erakunde publiko zein pribatuetatik beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrera batzuk jaso direlako eta, ondorioz, ezarritako mugak gainditu direlako.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado, o se haya obtenido otra subvención, ayuda o ingreso concurrente por parte de otra entidad pública o privada que lleve a la superación de los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución inicial de concesión de subvenciones.

c) Jarduera partzialki ez betetzea onartu ahal izango da, baldin eta egiaztatzen bada argi eta garbi diruz lagundutako jardueraren helburuak eta konpromisoak betetzeko jardun dela, eta jardueraren betetze-maila, gutxienez, eskabidean aurkeztutako jarduera osoari dagokion aurrekontuaren % 65era iristen dela. Kasu horretan, emakida-ebazpena aldatu egingo da, eta azkenean emandako zenbatekoa aurrekontu osoarekiko benetan justifikatutako zenbatekoaren proportzioan murriztuko da. Salbuespen gisa, proiektua aurretik ezarritako ehunekora iristen ez bada, dirulaguntzaren organo kudeatzaileak ez-betetze partzialak daudela iritzi ahal izango du, baldin eta dirulaguntzaren erakunde onuradunak egindako lanek berezitasun eta espezifikotasun ezaugarri objektiboak badituzte eta, berez, diruz lagundutako proiektuaren xedeari eta helburuari balio erantsia ematen badiote.

c) Podrán admitirse incumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 65 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, procederá la modificación de la Resolución de concesión, minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total. Excepcionalmente, en el caso de que no se alcance un grado de ejecución del proyecto en el porcentaje anteriormente establecido, el órgano gestor de la subvención podrá estimar la existencia de incumplimientos parciales cuando los trabajos realizados por la persona entidad beneficiaria de la subvención, presenten características objetivas de singularidad y especificidad que, por sí mismas, aporten valor añadido al objeto y finalidad del proyecto subvencionado.

25. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 25.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek hartuko dira ez-betetzetzat, EONALTBren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutakoari jarraituz:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zati bat, agindu honetan aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzen arloan aplikatu daitekeen beste xedapen batek orokorrean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

c) Cualquier otra que por así establecerlo con carácter general cualquier otra disposición en materia subvencional.

2.– Artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, bai eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan araututako ez-betetzeen kasuan, jasotako zenbatekoak eta dirulaguntzen arloko berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari.

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo, así como de los supuestos que sean causa de reintegro regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, determinará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora en materia de subvenciones que procedan.

Horretarako, itzulketa-prozedura bideratuko da, xedapen hauetan aurreikusitako moduan: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan; Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra arautzen duen eta bere kudeaketan parte hartzen duten Entitate Laguntzaileen betekizun, araubide eta betebehar orokorrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, eta, orohar, aplikatu beharreko dirulaguntzen arloko beste edozein xedapenetan.

A tal efecto, el procedimiento de reintegro se sustanciará en los términos previstos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión; y, en general, conforme a cualquier otra disposición en materia subvencional que resulte de aplicación.

26. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 26.– Información básica datos personales.

Datu pertsonalak tratatu eta «kultura eta sormen arlorako laguntzak eta sariak» izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.

– Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

– Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Xedea: kultura eta sormen arloko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.

– Legitimazioa: interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Hartzaileak: arloan eskumena duten administrazioak.

– Destinatarios: administraciones competentes en la materia.

– Eskubideak: datuetarako irispidea izatea, datuak zuzentzea eta ezereztea, eta beste zenbait eskubide –informazio gehigarrian daude–.

– Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta xehea duzu gure web-orrian: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/026100-capa2-eu.shtml

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/026100-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (eur-lex.europa.eu/legal-content/ ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

– Reglamento General de Protección de Datos eur-lex.europa.eu/lega-lcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua), hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, lehenago aipatutako data beretik aurrera (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua).

Contra la presente Orden podrán los/as interesados/as interponer recurso potestativo de reposición (Artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común