Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

103. zk., 2022ko maiatzaren 30a, astelehena

N.º 103, lunes 30 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2330
2330

EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 11koa, Kultura Sustatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita argitara ematea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egindako hitzarmen bat, sozietateen gaineko zergari buruzko foru araudian kultura sustatzeko pizgarriak aplikatzearen inguruko txostenak egiteari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Directora de Promoción de la Cultura, por la que se resuelve la publicación del convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, en materia de emisión de informes a los efectos de la aplicación de los incentivos para el fomento de la cultura de la normativa foral del Impuesto de Sociedades.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar den publikotasuna emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egindako hitzarmen bat, sozietateen gaineko zergari buruzko foru araudian kultura sustatzeko pizgarriak aplikatzearen inguruko txostenak egiteari buruzkoa (ikus eranskina).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de emisión de informes a los efectos de la aplicación de los incentivos para el fomento de la cultura de la normativa foral del Impuesto de Sociedades, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2022.

Kultura Sustatzeko zuzendaria,

La Directora de Promoción de la Cultura,

AITZIBER ATORRASAGASTI CALCEDO.

AITZIBER ATORRASAGASTI CALCEDO.

Lankidetza hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren bidez) eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren (Ogasun eta Finantza Sailaren bidez) artekoa, sozietateen gaineko zergari buruzko foru araudian kultura sustatzeko pizgarriak aplikatzearen inguruko txostenak egiteari buruzkoa.
Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de Cultura y Política Lingüística, y la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Hacienda y Finanzas, en materia de emisión de informes a los efectos de la aplicación de los incentivos para el Fomento de la Cultura de la Normativa Foral del Impuesto de Sociedades.
ELKARTU DIRA:
REUNIDOS:

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Bingen Zupiria Gorostidi sailburuak ordezkatua.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, representado por su titular Bingen Zupiria Gorostidi.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentua, Jokin Perona Lerchundi foru diputatuak ordezkatua.

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, representado por su titular Jokin Perona Lerchundi.

Alderdiek hitzarmena sinatzeko behar den gaitasun juridikoa onartu diote elkarri eta, hori dela bide, hauxe azaltzen dute

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y en su virtud.

AZALPENAK
EXPONEN:

Lehenengoa.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartutako Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 41. artikuluak ezartzen duenez, Estatuaren eta Euskadiren arteko zerga-harremanak Ekonomia Itunaren edo hitzarmenen foru-sistema tradizionalaren bidez arautuko dira, eta Itunaren araubidearen edukiak honako printzipio eta oinarri hauek errespetatu eta beteko ditu: a) Lurralde historikoetako erakunde eskudunek zergaaraubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dute euren lurraldeetan, honako hauek kontuan hartuta: Estatuaren zerga-egitura orokorra, itunean bertan Estatuarekiko koordinazio, zerga-harmonizazio eta lankidetzarako jasotako arauak eta Eusko Legebiltzarrak autonomia-erkidegoaren barruan helburu berberetarako ematen dituenak. Ituna legearen bidez onartuko da. b) Foru-aldundi bakoitzak ordainaraziko, kudeatuko, kitatuko, bilduko eta ikuskatuko ditu zerga guztiak nork bere lurralde historikoaren barruan, muga-zergari dagozkionak eta gaur egun zerga-monopolioen bidez biltzen direnak ezik, betiere Estatuarekiko lankidetza eta bere goi-ikuskaritza kontuan izanda.

Primero.– El artículo 41 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por medio de Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios y que el contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los siguientes principios y bases: a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. El Concierto se aprobará por ley. b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que actualmente se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección.

Eskubide historikoak aitortzeko, babesteko, errespetatzeko eta eguneratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartu zen, maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez.

En ejercicio del reconocimiento, amparo, respeto y actualización de los derechos históricos fue aprobado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo.

Xedapen horrek bere gain hartzen du Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan lortutako akordioak ordenamendu juridikoan sartzeko zeregina, eta oinarri da, konstituzionaltasun-blokea osatzen duten arauen barruan, lurralde historikoetako zerga-sistemen diseinua eta zergak aplikatzeko, zehapenak ezartzeko eta foru-lurraldeek eremu horretan dituzten eskubide historikoak zehazten dituzten administrazio-egintzak administraziobidean berrikusteko eskumenak baliatzeko.

Dicha disposición asume el papel de incorporar al ordenamiento jurídico los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico, y es la base, dentro de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, sobre la que se articula el diseño de los sistemas tributarios de los Territorios Históricos y el ejercicio de las competencias de aplicación de los tributos, de imposición de sanciones y de revisión en vía administrativa de los correspondientes actos administrativos en que se concretan los derechos históricos de los territorios forales en este ámbito.

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren 1. artikuluko 1. apartatuak ezartzen du lurralde historikoetako erakunde eskudunek lurralde bakoitzeko tributu-araubideari eutsi eta hori ezarri eta arautu ahalko dutela; orobat, lurralde historikoetako tributu-sistema osatzen duten tributuak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, berrikustea eta biltzea foru-aldundiei dagokiela, nori bereak.

El apartado 1 del artículo 1 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario, y que la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales.

Ildo beretik, aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren 1. artikuluko 3. apartatuak ezartzen duenez, lurralde historikoetan tributu itunduak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena duten erakundeek Estatuko Ogasun Publikoak dituen ahalmen eta eskubide berak izango dituzte.

En el mismo sentido, el apartado 3 del artículo 1 del citado Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocida la Hacienda Pública del Estado.

Bestalde, 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzkoak, xedetzat du autonomia-erkidegoko erakunde erkideen eta bertako lurralde historikoetako foru-organoen arteko eskumenak zedarritzea, haien titulartasunari eta erabilerari dagokienez, eta xedatzen du lurralde historikoetako foru-organoek eskumen esklusiboa dutela, zeina bakoitzaren araubide juridiko pribatiboaren arabera gauzatuko baitute, Autonomia Estatutuaren 41. artikuluan ezarritako gaietan, eta, oro har, Ekonomia Itunaren Legeak eta beste arau eta xedapen batzuek esleituta dituzten guztiak.

Por su parte, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos que tiene por objeto la delimitación de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio, dispone que los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las materias establecidas en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía y, en general, todas las que tengan atribuidas por la Ley del Concierto Económico y por otras normas y disposiciones de carácter tributario.

Arau horrek adierazten du, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanak lankidetza- eta elkartasun printzipioetan oinarrituko direla.

Dicha norma señala asimismo que las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, se basarán en los principios de colaboración y solidaridad.

Bigarrena.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren, azaldutako esparruan onartutakoa, hamabosgarren xedapen gehigarrian kultura sustatzeko pizgarriak arautzen ditu, otsailaren 11ko, 1/2019 Foru Arauaren bidez aldatu zelarik (2019ko otsailaren 20ko GAOan argitaratua).

Segundo.– La Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobada dentro del marco expuesto, regula en su disposición adicional decimoquinta los incentivos para el fomento de la cultura, habiendo sido modificada mediante Norma Foral 1/2019, de 11 de febrero, que se publicó en el BOG de 20 de febrero de 2019.

Arau honen gaur egungo testuarekin, erregelamenduz ezartzen diren txosten arrazoituak aurkeztu behar direla. Txostenon gaia da ikustea ea baldintza batzuk betetzen diren; hain zuzen ere, zinemako film luzeen eta ikus-entzunezko serieen ekoizpenetan egindako inbertsioengatiko kenkariak (bat eta bi apartatuetan xedatuta) aplikatzeko eskatzen direnak.

Con la actual redacción esta Norma contempla la necesidad de aportar los informes motivados que reglamentariamente se establezcan, relativos al cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las deducciones por inversiones en producciones de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales previstas en los apartados uno y dos.

Areago zehazten denez, txosten arrazoitu horiek kenkarien oinarria osatzen duten gastuen eta inbertsioen zenbatekoa identifikatu beharko dute, eta lotesleak izango dira zerga-administrazioarentzat, adierazitako baldintzak betetzeari dagokionez.

Se especifica además que estos informes motivados deberán identificar el importe de los gastos e inversiones que constituyan la base de las deducciones, y serán vinculantes para la Administración tributaria en lo referente al cumplimiento de los requisitos señalados.

Erregelamendu bidezko garapena kultura sustatzea helburu duten pizgarriak garatzeko, abenduaren 27ko, 57/2019 Foru Dekretuak burutzen du. Bertan, Eusko Jaurlaritzan gaiaren arabera eskumena duen saila edo hari atxikitako organismo edo erakunde bat izango dela txosten arrazoituak egiteko organo eskuduna xedatzen da.

El desarrollo reglamentario se realiza mediante Decreto Foral 57/2019, de 27 de diciembre, para desarrollar los incentivos para el fomento de la cultura, disponiendo que el órgano competente para la emisión de los informes motivados será el Departamento del Gobierno Vasco competente por razón de la materia o un organismo o entidad adscrito al mismo.

Hirugarrena.– Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak arte- eta kultura-jarduerak eta horien zabalkundea ditu esleituta bere eginkizunen eta jardun-arloen artean, bat etorrita Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuarekin –Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena-.

Tercero.– Por su parte, el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco tiene asignadas entre sus funciones y áreas de actuación, las actividades artísticas y culturales y su difusión, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Laugarrena.– Aurrekoaren ondorioz, erakunde sinatzaileek lankidetzan jardun nahi dute, lankidetza-hitzarmen honen bidez, aurreko xedapenetan aipatutako araudia behar bezala aplikatzeko, zinemako film luzeen eta ikus-entzunezko obren ekoizpenarekin lotutako kultura-jarduerak babesteko eta sustatzeko neurriak eraginkortasunez artikulatze aldera.

Cuarto.– Como consecuencia de lo anterior, las entidades firmantes están interesadas en cooperar, mediante el presente convenio de colaboración, en la correcta aplicación de la regulación citada en los expositivos anteriores, con la finalidad de articular de una manera eficaz las medidas de apoyo y fomento de actividades culturales relacionadas con la producción de largometrajes cinematográficos y de obras audiovisuales.

Bosgarrena.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.1.k) eta 141. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorrita, administrazio publikoen arteko harremanak gidatu behar dituen elkarrekiko lankidetzaren esparruan txertatzen da lankidetza-hitzarmen hau. Hitzarmenaren gaia honako hau da: gorago aipatutako sozietateen gaineko zergaren kenkariak aplikatzeko txostenak egitea, bi administrazioen jarduera koordinatzeko eta haren efikazia eta efizientzia hobetzeko.

Quinto.– En el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k) y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se incardina el presente convenio de colaboración en materia de emisión de informes a los efectos de la aplicación de las deducciones del Impuesto de Sociedades señaladas, que permitirá coordinar la actividad de ambas administraciones y mejorar su eficacia y eficiencia.

Ondorioz, juridikoki bidezko eta operatiboki komenigarri denez, alderdiek hitzarmen hau egitea adosten dute, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluaren eta hurrengoen arabera. Hitzarmenak klausula hauek izango ditu:

En consecuencia, siendo jurídicamente procedente y operativamente conveniente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio con arreglo a los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se regirá por las siguientes.

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea da oinarrizko harreman-esparru bat ezartzea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren (aurrerantzean, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren (aurrerantzean, Ogasun eta Finantza Departamentua) artean, «zerga-pizgarria aplikatzeko txostena» emateari dagokionez. Txosten hori kenkari hauek aplikatzeko baldintzak betetzeari buruzkoa da:

Es objeto del presente Convenio establecer el marco básico de relaciones entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco (en adelante, Departamento de Cultura y Política Lingüística) y el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante, Departamento de Hacienda y Finanzas) en materia de emisión del «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» relativo al cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las siguientes deducciones:

– Zinemako film luzeen eta ikus-entzunezko serieen Espainiako ekoizpenetan egindako inbertsioengatiko kenkaria.

– Por inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales.

– Zinemako film luzeen edo ikus-entzunezko lanen atzerriko ekoizpenak egiteagatiko kenkaria.

– Por la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales.

Bigarrena.– Lankidetzaren eremu objektiboa.

Segunda.– Ámbito objetivo de colaboración.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren bitartez, txosten arrazoitua emango du, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren hamabosgarren xedapen gehigarrian aipatzen dena eta otsailaren 11ko, 1/2019 Arauak jasotakoaren arabera, eskatutako baldintzak betetzen diren ala ez adieraziko du. Egindako txostenak jarduera horiei egozten zaizkien gastu eta inbertsioen zenbatekoa identifikatu beharko du.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística, a través de la Dirección de Promoción de la Cultura, emitirá el informe motivado al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la redacción dada por la Norma 1/2019, de 11 de febrero, haciendo constar si se cumplen los requisitos exigidos. El informe emitido deberá identificar el importe de los gastos e inversiones imputados a dichas actividades.

Era berean, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak zabalpen txostena emango du, Ogasun eta Finantza Departamentuak eskatuta, kenkaria aplikatzeko beharrezkoa denean.

Del mismo modo, el Departamento de Cultura y Política Lingüística emitirá informe ampliatorio a petición del Departamento de Hacienda y Finanzas, cuando sea necesario para la aplicación de la deducción.

Finantza Departamentuari dagokio hauek egiaztatzea: inbertsioak eta gastuak benetan egin direla, eta egindako jarduerak bat datozela emandako txostenean jasotakoekin. Horretarako, beharrezkotzat jotzen duen justifikazioa eskatu ahal izango du edozein unetan.

En todo caso, corresponde al Departamento de Hacienda y Finanzas la comprobación de la efectiva realización de las inversiones y gastos y la adecuación de las actividades realizadas a las contempladas en el informe emitido, pudiendo recabar para ello, en cualquier momento, la justificación que estime necesaria.

Hirugarrena.– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren betebeharrak.

Tercera.– Obligaciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak konpromisoa hartzen du hitzarmen honen ondoriozko jarduketak egingo dituela, hau errespetatuta: sozietateen gaineko zergaren foru-araudi tributarioak aurreikusten duena hitzarmen honen lehenengo klausulan adierazitako kenkarien arlorako.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística se compromete a realizar las actuaciones derivadas del presente convenio de acuerdo con lo que la normativa tributaria foral del Impuesto sobre Sociedades prevea en materia de las deducciones señaladas en la Cláusula Primera del presente Convenio.

Bereziki, konpromiso hauek hartzen ditu:

En particular, se compromete a:

1.– Nahitaezko txosten arrazoitua egitea, pertsona edo erakunde interesdunak eskatu ondoren, eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta 6 hilabeteko epean.

1.– Emitir el informe motivado preceptivo, previa solicitud de la persona o entidad interesada, en el plazo de 6 meses a partir de lo presentación de lo totalidad de lo documentación requerida.

Txostenik eskatuko balitzaio, ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduaren arabera (kultura sustatzea helburu duten pizgarriak garatzeko, abenduaren 27ko, 57/2019 Foru Dekretuaren bidez aldaturik) emango ditu txostenak.

En caso de que se solicitasen informes, emitirá los informes solicitados en los términos requeridos por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, modificado mediante Decreto Foral 57/2019, de 27 de diciembre, para desarrollar los incentivos para el fomento de la cultura.

2.– Ogasun eta Finantza Departamentuak hala eskatuz gero, zabalpen-txostena egitea 3 hilabeteko epean, eskaera egin eta gero.

2.– Emitir el informe ampliatorio que en su caso se solicite por el Departamento de Hacienda y Finanzas en el plazo de 3 meses desde la solicitud.

Laugarrena.– Ogasun eta Finantza Departamentuaren betebeharrak.

Cuarta.– Obligaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Oro har, Ogasun eta Finantza Departamentuak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari lankidetza eta laguntza eman behar dio, agindutako jarduerak hobeto egiteko behar den guztia.

Con carácter general, el Departamento de Hacienda y Finanzas se obliga a facilitar al Departamento de Cultura y Política Lingüística toda la colaboración y apoyo que sea necesario para la mejor realización de las actividades encomendadas.

Aurreko klausularen azken paragrafoan zehaztutako kasuetan, Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak, luzapen-txostena emateko errekerimenduarekin batera, txosten hori egiteko egokitzat jotako informazioa eta, hala badagokio, dokumentazioa bidaliko ditu.

En los supuestos especificados en el último párrafo de la cláusula anterior, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral remitirá, junto con el requerimiento de emisión de informe ampliatorio, la información, así como, en su caso, la documentación que estime conveniente para la elaboración de dicho informe.

Bosgarrena.– Hitzarmenaren finantzaketa.

Quinta.– Financiación del Convenio.

Hitzarmen honetatik, alderdietako inorentzat ez da sortuko eduki ekonomikoko betebehar espezifikorik hura garatzeko.

Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones específicas de contenido económico para su desarrollo.

Seigarrena.– Koordinazio eta Jarraipen Batzordea.

Sexta.– Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Hitzarmen honetan adostutakoari kudeaketa, jarraipena eta kontrola egiteko, jarraipen-batzorde tekniko bat eratuko da. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak izendatutako bi kidek eta Ogasun eta Finantza Departamentuak izendatutako bi kidek osatuko dute, eta batzorde horren funtzionamendua bat etorriko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluaren II. kapituluaren 3. atalaren 1. azpiatalean jasotako arauekin.

Para la gestión, seguimiento y control de lo acordado en el presente Convenio, se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento que estará compuesta por dos miembros designados por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, y dos miembros designados por el Departamento de Hacienda y Finanzas, ajustándose el funcionamiento de la citada Comisión a las normas contenidas en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Edozein kidek eskatuta bilduko da jarraipen-batzorde teknikoa.

La Comisión Técnica de Seguimiento se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros.

Jarraipen-batzorde teknikoaren eginkizun dira, alde batetik, hitzarmen honen ondoriozko interpretazio- eta betetze-arazoak konpontzea, halakorik sortuz gero, bai eta egoki irizten dien hitzarmen-hobekuntzen formalizazioa proposatzea ere. Era berean, bere eginkizunak betetzeko egoki irizten dien lantaldeak antolatuko ditu.

Corresponde a la Comisión Técnica de Seguimiento resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así como proponer la formalización de las mejoras del mismo que considere oportunas. Asimismo, organizará los grupos de trabajo que estime oportunos para el desarrollo de sus funciones.

Hitzarmenaren funtsezko aldaketarik ez dakarren aldaketa teknikorik bada, jarraipen-batzorde teknikoak berak erabaki ahal izango du.

Las modificaciones de tipo técnico que no constituyan modificación sustancial del Convenio podrán ser acordadas por la propia Comisión Técnica de Seguimiento.

Zazpigarrena.– Indarraldia, aldaketa eta azkentzea.

Séptima.– Plazo de vigencia, modificación y extinción.

Hitzarmen honek sinatzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta lau (4) urteko iraunaldia izango du. Aurreikusitako epea amaitu aurreko edozein unetan, alderdiek aho batez adostu ahal izango dute hura luzatzea, gehienez ere lau (4) urteko gehiagorako.

El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una duración de cuatro (4) años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro (4) años adicionales.

Hitzarmena aldatzeko, alderdi sinatzaileen ahobatezko adostasuna beharko da, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.g) artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita. Hitzarmena azkendu egingo da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan ezarritako arrazoiren bat gertatzen bada.

Su modificación requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Zortzigarrena.– Araubide Juridikoa.

El Convenio se extinguirá por la concurrencia de cualquiera de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak atariko tituluaren VI. kapituluan xedatutakoarekin bat etorrita, eta 47. artikuluko 2. apartatuko a) letran xedatutako tipologia dauka.

Octava.– Régimen Jurídico.

Hitzarmen hau garatzean eta gauzatzean alderdien arteko auzirik sortu eta ezin bada ebatzi seigarren klausulan aurreikusitako batzordean, administrazioarekiko auzien jurisdikziora joko da, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoaren arabera.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y reviste la tipología prevista en la letra a), apartado 2 artículo 47.

EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante su desarrollo y ejecución y no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión prevista en la Cláusula sexta, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común