Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

103. zk., 2022ko maiatzaren 30a, astelehena

N.º 103, lunes 30 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2313
2313

62/2022 DEKRETUA, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen baita.

DECRETO 62/2022, de 17 de mayo, por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

Euskadik eta Europak lehiakortasun handiko merkatuko ekonomia sozial iraunkorra behar dute, aurrerabideari eta kohesio sozialari eutsi eta klima aldaketaren aurka borrokatzea ahalbidetuko duena. Etengabe eraldatzen ari den gizartearen aldeko apustua da, produkzio-ingurune berriak, lanbide berriak, eta aldaketa sozial, teknologiko eta lanari lotutako aldaketa handiak jasaten ari den gizartearen aldekoa. Genero-berdintasunarekin solidarioa eta konprometitua. Eraldaketa horrek aurreko eskemak hautsi, eta lanpostura bideratuta zegoen prestakuntza-eredu batetik lanbide-alorrean kokatuta egon behar duen beste eredu baterantz eboluzionatzera behartzen gaitu. Paradigma-aldaketa horrek pertsona du garapen sozialaren ardatz, eta gaitasun profesionalak eta pertsonalak eskuratu eta finkatzea sustatzen du, gaitasun horiek bermatuko baitituzte beharrezkoak diren balioaniztasuna eta funtzionalitatea.

Euskadi y Europa necesitan una economía social y de mercado altamente competitiva y sostenible, que permita mantener el progreso, la cohesión social y luchar contra el cambio climático. Una apuesta por una sociedad que se encuentra en continua transformación, con nuevos entornos productivos, nuevas profesiones, con grandes cambios sociales, tecnológicos y laborales. Solidaria y comprometida con la igualdad de género. Una transformación que nos obliga a romper con esquemas anteriores y a evolucionar desde un modelo de formación que estaba orientado hacia el puesto de trabajo, hacia otro modelo que debe estar centrado en el campo profesional. Un cambio de paradigma que coloca a la persona en el centro del desarrollo social, promoviendo la adquisición y consolidación de competencias profesionales y personales que garanticen la polivalencia y funcionalidad necesaria para su desarrollo personal y profesional.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak lanbide-heziketaren eredu konbinatuari buruzko xedapen garrantzitsuak jasotzen ditu, non, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak definitutako lanbide-hezkuntza integratuaren eremua ez ezik, berrikuntza aplikatuari eta ekintzailetzari buruzko ikaskuntzak ere txertatu diren. Horrek guztiak ahalbidetuko digu teknologien eta produkzio-sistemen eboluzio azkarrari aurre egitea; izan ere, eboluzio azkar horrek berekin dakar eguneratze behar etengabea eta enplegagarritasuna hobetzeko eta mantentzeko pertsonek behar dituzten konpetentziak handitzea.

La Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, incluye importantes disposiciones relativas a un modelo combinado de formación profesional en el que se integran no solamente el ámbito de la formación profesional integrada definida en la Ley 1/2013 de, 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, sino que también cobran un protagonismo fundamental los aprendizajes en innovación aplicada y en emprendimiento, que nos permitirá hacer frente a la rápida evolución de las tecnologías y de los sistemas productivos que conllevan una permanente necesidad de actualización y de incremento de las competencias que requieren las personas para mejorar y mantener su empleabilidad.

Era berean, Lanbide Heziketako V. Euskal Plana, Gobernu Kontseiluaren akordio bidez onartutakoa 2019ko otsailaren 12ko bilkuran, etengabe eraldatzen ari den gizartearen erronka berriei erantzuteko sortu da. Gizartea gero eta gehiago oinarritzen da aurrerapen teknologikoetan, eta balio sozialak eta gizakiaren esentzia nabarmentzeko premia handia du. Helburua da ardatz gisa hartzea pertsonek duten balioa gizartearen eraldaketarako eta etorkizunerako, 4. industria-iraultzaren erronkei aurre egiteko, ziurgabetasunez eta konplexutasunez betetako testuinguru berriei aurre eginez, etorkizunari buruz ikasteko eta elkarlaneko ikaskuntza sustatzeko. .

Asimismo, el V Plan Vasco de Formación Profesional, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2019, nos plantea el desafío de dar respuesta a los nuevos retos de una sociedad en continua transformación, una sociedad fundamentada cada vez más en los avances tecnológicos y con una profunda necesidad de realzar los valores sociales y la esencia de lo humano. Su objetivo es considerar como eje central el valor de las personas para la transformación y el futuro de la sociedad, con el desafío de afrontar los retos de la 4.ª revolución industrial, haciendo frente a nuevos contextos de incertidumbre y complejidad, de aprender sobre el futuro e impulsar el aprendizaje colaborativo.

4. industria-iraultzaren garapenak sortzen dituen beharrei egokitzeak zentroen antolakuntza-egiturei eta enpresen lehiakortasunari erantzungo dieten estrategia berriak eta mekanismoak eskatzen ditu, eta pertsonen enplegagarritasuna hobetzea. 4. industria-iraultzaren ondorioek, industria-eremuari ez ezik, gizarteari orokorrean eta produkzio-sektore guztiei eragingo diete. Geroraezina da digitalizazioaren eta konektagarritasunaren, robotikaren, adimen artifizialaren eta sistema adimendunen garapenak berekin dakartzan beharrei erantzun bat ematea. Aurrerapen horiek errotik aldaraziko dituzte gauzak, eta, beraz, gure bizitzeko eta lan egiteko modua ere aldatuko dute.

Adecuarse a las necesidades que plantea el desarrollo de la 4.ª revolución industrial requiere de nuevas estrategias y mecanismos que den respuesta a las estructuras organizativas de los centros y a la competitividad de las empresas, y que permita mejorar la empleabilidad de las personas. Los efectos de la 4.ª revolución industrial no solo van a afectar al ámbito de la industria, sino a la sociedad en general y a todos los sectores productivos. Es inaplazable dar respuesta a las necesidades que plantea el desarrollo de la digitalización y la conectividad, la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes que harán que las cosas cambien de un modo radical y, por tanto, transformen nuestro modo de vida y nuestra manera de trabajar.

Horregatik, lanbide-heziketan ere aldaketa garrantzitsuak egin behar dira etorkizuneko ikaskuntzen diseinuan, metodologietan eta erabili behar dugun teknologian, zeina askoz aurreratuagoa eta eremu desberdinetara zuzendua izango baita, esaterako honako hauetara: robotika, 3D inprimaketa, dronak, errealitate areagotua eta errealitate birtuala, gauzen interneta eta big data, besteak beste. Lanbide-heziketak aurre egin behar die ikaskuntza-erronka horiei; izan ere, modu horretan, pertsonak prestatu ahal izango ditu, 4.0 Gizartearen produkzio-ingurune berri honetan ondo moldatu daitezen.

Por ello, en la formación profesional también hay que hacer cambios importantes en el diseño de los futuros aprendizajes, en las metodologías y en la tecnología que tenemos que utilizar, mucho más avanzada y dirigida a campos muy diversos, tales como: la robótica, la impresión 3-D, los drones, la realidad aumentada y la realidad virtual, todo lo que supone el internet de las cosas y el big data, entre otros. Son desafíos de aprendizaje que la formación profesional debe acometer para preparar a las personas para desenvolverse de forma adecuada en este nuevo entorno productivo de una Sociedad 4.0.

Lanbide-heziketak gure produkzio-sarea hobetzen laguntzeko duen konpromisoa kontuan hartuta, gai izan behar dugu, ez soilik produkzioaren eskariei erantzun azkar bat emateko, ezpada haren beharrizanei aurrea hartzeko ere. Egungo egoeran, azkartasuna, malgutasuna, balioaniztasuna eta zeharkakotasuna funtsezkoak dira lehiakortasunerako, batez ere, zientziaren eta teknologiaren aurrerakuntza dela eta, espezializazio-maila handiko profesional berriak behar dituzten inguruneetan.

En el compromiso de la formación profesional de contribuir en la mejora de nuestro tejido productivo, debemos ser capaces no solo de dar respuesta rápida a las demandas del mismo, sino también de anticiparnos a sus necesidades. Nos encontramos en un escenario en el que la rapidez, la flexibilidad, la polivalencia y la transversalidad son aspectos fundamentales para la competitividad, especialmente en aquellos entornos en los que el avance de la ciencia y la tecnología requiere contar con nuevas y nuevos profesionales altamente especializados.

Ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 21. artikuluak xedatzen duen moduan, legean ezarritako helburuak lortzeko, lanbide-heziketako eskumenak dituzten sailek beharrezkoak diren aholkularitzako erakunde teknikoak izango dituzte, erregelamenduz ezartzen den atxikipenarekin.

El artículo 21 de la Ley 4/2018, de 28 de junio, establece que para alcanzar los objetivos establecidos en la misma, los departamentos competentes en materia de formación profesional contarán con los organismos técnicos y de asesoramiento necesarios, bajo la dependencia que se determine reglamentariamente.

Egungo Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua –irailaren 8ko 169/2015 Dekretuaren bidez sortua– organo tekniko gisa eratu zen, eta, lanbide-heziketaren ikuspegitik, bizialdi osoko ikaskuntza eta ezagutzaren garapena sendotzeko estrategiak, programak eta prozedurak zehazteko ardura du.

El actual Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional creado mediante el Decreto 169/2015, de 8 de septiembre, se constituyó como un órgano técnico encargado de definir estrategias, programas y procedimientos que consoliden, desde la formación profesional, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de su conocimiento.

Ekainaren 28ko 4/2018 Legeak eta Lanbide Heziketako V. Planak proposatutako helburuak lortzeko asmoz, egitura organiko espezializatu berri bat behar da.

Con el fin de hacer frente a los objetivos propuestos por la Ley 4/2018, de 28 de junio y por el V Plan de Formación Profesional, se hace necesaria una nueva estructura orgánica especializada.

Ildo horretatik, dekretu honen bidez, Lanbide Heziketaren Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen da, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua ordeztuko duen erakunde gisa, azken hori desagertu egingo baita. Ez da soilik izena ordezkatzea edo aldatzea: lanbide-heziketatik, bizialdi osoko ikaskuntzatik eta ezagutzaren garapenetik talentua indartu eta estimulatuko duten estrategiak, programak eta prozedurak definituko ditu institutu berriak, errendimendu handiko lanbide-heziketaren esparruan, non, gainera, berrikuntzak egin eta etorkizunean beharko diren gaitasunak eta jarrerak esploratzeari lehentasuna emango baitzaio. Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuak gure enpresen lehiakortasunean eta pertsonen enplegagarritasunean eragina izango duten etorkizuneko joerak identifikatu eta aztertu behar ditu, eta horren arabera prestakuntza-beharrizan berriak ezarri.

Así, el presente Decreto crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, y aprueba su relación de puestos de trabajo, como organismo llamado a sustituir al Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional, que se suprime. No se trata, sin embargo, de una mera sustitución o cambio de denominación, el nuevo instituto pretende definir estrategias, programas y procedimientos que consoliden y estimulen el talento, desde la formación profesional, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo del conocimiento, enmarcado en una formación profesional de alto rendimiento, en la que además se innove y priorice explorar las capacidades y las actitudes que se necesitarán en el futuro. Este Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional debe identificar y analizar las tendencias futuras que van a influir en la competitividad de nuestras empresas y en la empleabilidad de las personas y establecer así las nuevas necesidades formativas.

Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 19ko 1/1993 Legearen IV. Tituluko III. Kapituluan hezkuntza babesten duten zerbitzuen funtzioak eta jardute-eremua zehazten dira.

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, en su Título IV, Capítulo III, determina las funciones y ámbitos de actuación de los servicios de apoyo a la educación.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen II. Tituluko I. Kapituluan, irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketari buruzkoan, lanpostuen zerrendetan zehaztu beharreko baldintzak arautzen dira, betiere haien oinarrizko printzipioak eta baldintzok ezartzeko zaindu beharreko prozedura-bideak adieraziz.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula en el Capítulo I de su Título II, dedicado a la estructura y organización de la función pública docente, las condiciones que deben determinarse en las relaciones de puestos de trabajo, señalando con respecto a ellas los principios básicos, así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Lanpostuen zerrenda hau eratzeko, otsailaren 13ko 25/2001 Dekretuaren bidez ezarritako irizpideei jarraitu zaie. Dekretu horren bidez, Irakaskuntzaren Ikerketa eta Laguntzarako Zerbitzuetako lanpostuetako hizkuntza-eskakizunen eta derrigortasun-daten esleipenari dagokion erregimen espezifikoa ezartzen da.

En la elaboración de la presente relación de puestos de trabajo se han seguido los criterios establecidos por el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el régimen específico de asignación de perfiles lingüísticos y preceptividad en los puestos de trabajo de los Servicios de Investigación y Apoyo a la Docencia.

Harekin bat, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin eta gainerako kontsulta-organo interesdunekin bat, Gobernu Kontseiluak 2022ko maiatzaren 17an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y los demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación en Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de mayo de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Sorrera eta izaera.

Artículo 1.– Creación y naturaleza.

1.– Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortzen da, lanbide-heziketako egungo eta etorkizuneko ikaskuntza-beharrizanei erantzungo dieten lanbide-profil berriak eta beharrezko prestakuntza definituko dituen erakunde tekniko gisa.

1.– Se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, como organismo técnico encargado de definir nuevos perfiles profesionales y la formación necesaria que den respuesta a las necesidades de aprendizaje presentes y futuras en la formación profesional.

2.– Institutua lanbide-heziketako aholkularitza ematen duen erakunde teknikoa da, eta, hezkuntza-sistemaren barruan, lanbide-heziketaren arloko eskumena duen sailburuordetzara geratzen da atxikita modu organikoan. Hala, horri atxikita geratzen da organikoki eta funtzionalki, dekretu honetan zehazten diren xede eta funtzioen garapenerako.

2.– Este Instituto tiene naturaleza de organismo técnico y de asesoramiento en materia de formación profesional y queda adscrito orgánicamente a la viceconsejería competente en materia de formación profesional del sistema educativo, dependiendo orgánica y funcionalmente de esta en el desarrollo de los fines y funciones que se determinan en el presente Decreto.

2. artikulua.– Lanpostuen zerrenda.

Artículo 2.– Relación de puestos de trabajo.

Lanbide Heziketaren Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuko (EIEI) lanpostuen zerrenda onartu eta horiek betetzeko eskakizunak finkatzen dira, dekretu honen I. eranskinean zehaztutakoaren arabera.

Se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, y se indican los requisitos exigidos para su desempeño, según el Anexo I del presente Decreto.

3. artikulua.– Xedeak eta eginkizunak.

Artículo 3.– Fines y funciones:

1.– Hauek dira Lanbide Heziketaren Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuaren (EIEI) xedeak:

1.– Son fines del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF:

a) Ikerketa sustatzea etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen esparruetan.

a) Promover la investigación en los ámbitos de las competencias futuras, las especializaciones y las altas cualificaciones.

b) Gure gizarte- eta produkzio-sareko egungo eta etorkizuneko beharrei erantzungo dien konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen mapa bat finkatzea.

b) Establecer un mapa de competencias, especializaciones y altas cualificaciones que den respuesta a las necesidades presentes y futuras de nuestro tejido socio-productivo.

c) Ikerketa sustatzea sortzen ari diren sektoreetako lanbide-profilen esparruan.

c) Promover la investigación en el ámbito de los perfiles profesionales en sectores emergentes.

d) Ikaskuntza aurreratuen eredu berriak definitu eta horien ezarpena sustatzea.

d) Definir nuevos modelos de aprendizajes avanzados y promover su implantación.

e) Une bakoitzean eskatzen diren lanbide-profilei erantzungo dieten prestakuntza-edukiak definitzea.

e) Definir contenidos formativos que respondan a los perfiles profesionales demandados en cada momento.

f) Talentuaren esparruan konpetentziak eta profil berriak egiaztatzeko sistema berriak ikertzea.

f) Investigar nuevos sistemas para la acreditación de competencias y de nuevos perfiles en el ámbito del talento.

2.– Horretarako, Institutuak honako funtzio hauek beteko ditu:

2.– Para ello, el Instituto realizará las siguientes funciones:

a) Prospektiba, elkarlaneko zaintza eta teknologiaren eboluzioa garatzea.

a) Desarrollar la prospectiva, la vigilancia colaborativa, y la evolución de la tecnología.

b) Ikaskuntza aurreratuak identifikatzea, lanbide-profil berriak diseinatzea eta egungo eta etorkizuneko prestakuntzari aurrea hartzea.

b) Identificar aprendizajes avanzados, diseñar nuevos perfiles profesionales y anticipar la formación presente y futura.

c) Etorkizunean beharko den prestakuntzaren prospekzioak egitea.

c) Realizar prospecciones de las necesidades futuras de formación.

d) Prestakuntza-beharrak identifikatzea, lanbide-heziketako tituluen curriculumak garatzea eta enplegagarritasun hobea eta azkarragoa eta enpleguaren egonkortasun eta kalitate handiagoak lortzeko prestakuntza-ekintzak diseinatzea.

d) Identificar las necesidades de formación, desarrollar los currículos de los títulos de formación profesional y diseñar acciones de formación para una mejor y más rápida empleabilidad, así como para una mayor estabilidad y calidad del empleo.

e) Etorkizuneko ikaskuntza berriak definitzea sortzen ari diren sektore ezezagunen beharretan oinarrituta, eta horietara egokitutako prestakuntza-programak sustatzea.

e) Definir nuevos aprendizajes futuros en base a las necesidades de los sectores emergentes y desconocidos y promover programas de formación adaptados a los mismos.

f) Konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura garatzea, tresnak eta beharrezko erregistroak sortuz.

f) Desarrollar el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias, elaborando herramientas y los registros necesarios.

g) Talentuaren esparruan ebaluazio- eta egiaztapen-prozedura koordinatzea.

g) Coordinar el procedimiento de evaluación y acreditación en el ámbito del talento.

h) Ezarritako kualifikazio eta konpetentzien arabera, araututako lanbide jakin batzuetako edo lanean aritzeko egiaztagiri jakin bat eskatzen dutenerako eskakizunak aztertzea, prozedurei eta lanbide-erreferenteei buruzko proposamenak eginez, Eusko Jaurlaritzako dagokion sailak onar ditzan.

h) Analizar, de acuerdo con las cualificaciones y competencias establecidas, los requerimientos de determinadas profesiones reguladas o de aquellas que necesiten de una acreditación concreta para su desempeño profesional, realizando propuestas de procedimientos y referentes profesionales para su aprobación por el Departamento competente del Gobierno Vasco.

i) Prestakuntza-zentro eta erakunde baimenduetako pertsonentzako prestakuntza diseinatu eta ematea, konpetentzien eta talentuaren aholkularitza- eta ebaluazio-lanak garatu ahal izan ditzaten.

i) Diseñar e impartir la formación necesaria para que las personas de los centros de formación y organizaciones autorizados puedan desarrollar las labores de asesoramiento y evaluación de las competencias y del talento.

j) Ikaskuntza-ibilbide espezifikoak proposatzea eta diseinatzea, gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei eta pertsonei egokituak eta zuzenduak, besteak beste desgaitasuna duten pertsonei.

j) Proponer y diseñar itinerarios de aprendizaje específicos, adaptados y orientados a los colectivos y personas con dificultades de inserción socio-laboral, entre ellas las personas con discapacidad.

k) Sistema adimendunetan oinarritutako tutoretza-sistema berriak ikertzea.

k) Investigar sobre nuevos sistemas de tutoría apoyados a través de sistemas inteligentes.

l) Irakasleentzako ikastaroak, gidak eta eskuliburuak diseinatzea eta argitaratzea.

l) Diseñar y publicar cursos, guías y manuales para el profesorado.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 21. artikuluak institutuari ezarritako funtzioekin lotutako eremuetan, gainerako erakunde teknikoekin eta aholkularitza-erakundeekin lankidetzan aritzea, lanbide-heziketaren gaiaren inguruan.

m) Colaborar en los ámbitos referidos a las funciones del instituto, con los demás organismos técnicos y de asesoramiento en materia de formación profesional, previstos en el artículo 21 de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

n) Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari laguntza ematea atzerritarren tituluak homologatzean edo, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko tituluekin ikaskuntzak baliozkotzean, hura erregulatzeko araudia betez.

n) Apoyar a la Viceconsejería competente en materia de formación profesional en la homologación o, en su caso, convalidaciones de enseñanzas, de títulos de ciudadanos y ciudadanas extranjeras con los títulos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con la normativa reguladora.

o) Lanbide Heziketako euskal sistemaren eta euskal unibertsitate-sistemaren arteko lankidetza sustatzen laguntzea, prestakuntza-ibilbide bateratu posibleak eta mailen arteko baliozkotze posibleak ezartzeko.

o) Contribuir a impulsar la colaboración entre el sistema vasco de formación profesional y el sistema universitario vasco para establecer posibles itinerarios de formación conjuntos así como las posibles convalidaciones entre los diferentes niveles.

p) Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agintzen dizkion eginkizunak betetzea.

p) Desarrollar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

4. artikulua.– Plan Estrategikoa eta Urteko Plana.

Artículo 4.– Plan estratégico y Plan anual.

1.– Plan estrategikoa urte anitzekoa izango da, lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak ezarritako estrategiekin bat egingo du, eta honako alderdi hauek izango ditu, gutxienez:

1.– El plan estratégico será plurianual y estará alineado con las estrategias establecidas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional y contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

a) Egoeraren azterketa.

a) Análisis de la situación.

b) Helburu orokorrak eta espezifikoak, eta zer eginkizun zehatzetara dagoen zuzenduta horietako bakoitza.

b) Objetivos generales y específicos y la función concreta a la que se dirige cada uno de ellos.

c) Planifikatutako helburuak lortzeko ekintzak.

c) Acciones a desarrollar para conseguir los objetivos planificados.

d) Adierazleak.

d) Indicadores.

e) Ezarpen- eta jarraipen-kronograma.

e) Cronograma de implantación y seguimiento.

f) Emaitzen ebaluazioa.

f) Evaluación de resultados.

2.– Urteko plana da, urteko ekitaldi bakoitzari dagokionez, plan estrategikoaren betearazpena garatzen duen dokumentua.

2.– El plan anual es el documento que desarrolla, para cada ejercicio anual, el cumplimiento del plan estratégico.

3.– Plan estrategikoa eta urteko plana lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzaren titularrak onartuko ditu.

3.– Tanto el plan estratégico, como el plan anual, serán aprobados por el titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

5. artikulua.– Antolaketa-egitura.

Artículo 5.– Estructura organizativa.

1.– Berez dagozkion egitekoak eta funtzioak betetzeko, Lanbide Heziketaren Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuak (EIEI) zuzendari exekutibo bat izango du, bai eta jarduketa-arlo bakoitzeko zuzendariak ere.

1.– Para el cumplimiento de los fines y funciones que le son propias, el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, dispondrá de un director o directora ejecutiva, así como de un director o directora de cada una de las áreas de actuación.

2.– EIEI honako jarduketa-arloetan dago egituratuta:

2.– El IVAF se estructura en las siguientes áreas de actuación:

a) Etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloa.

a) Área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones.

b) Sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloa.

b) Área de Modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes.

c) Talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloa.

c) Área de Verificación y acreditación del talento.

6. artikulua.– Etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloa.

Artículo 6.– Área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren barruan lanbide-heziketan diharduen irakasleen kidegoko funtzionario bat izango da etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloko zuzendaria.

1.– La dirección del área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones, recaerá en un funcionario o funcionaria de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco con atribución docente en formación profesional del sistema educativo.

2.– Etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloari dagokio:

2.– Al área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones, le corresponde:

a) Ikaskuntza aurreratuak eta egungo eta etorkizuneko konpetentziak behatu, aztertu eta identifikatzea.

a) Observar, analizar e identificar aprendizajes avanzados y competencias presentes y futuras.

b) Sortzen ari diren sektoreek eskatzen dituzten konpetentzia berriak diseinatzea (gaur egungoak zein etorkizunekoak).

b) Diseñar nuevas competencias, presentes y futuras, requeridas por sectores emergentes.

c) Produkzio-sarearen benetako beharrei erantzuna emango dieten lanbide-profil berriak diseinatzea, prestakuntzaren diseinua aldez aurretik landuz pertsonak prestatuta egon daitezen une bakoitzeko beharrei aurre egiteko.

c) Diseñar nuevos perfiles profesionales que den respuesta a las necesidades reales del tejido productivo trabajando con anticipación en el diseño de la formación con el objetivo de tener a las personas preparadas a las necesidades de cada momento.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak ezarritako Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruaren prestakuntza-beharrak aztertzea, eta, hala badagokio, esparru horretan ezarritako kualifikazioak handitzea.

d) Analizar las necesidades de formación para el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales establecidas en la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, proponiendo ampliar, en su caso, las cualificaciones establecidas en el citado Marco.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan ematekoak diren espezializazio-ikastaro eta -programen eta lanbide-heziketako tituluen curriculumen garapena koordinatzea.

e) Coordinar el desarrollo de los currículos de los títulos de formación profesional y de los cursos y programas de especialización a impartir en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Enplegagarritasun hobea eta azkarragoa eta enpleguaren egonkortasun handiagoa eta kalitate hobea lortzeko prestakuntza-ekintzak diseinatzea.

f) Diseñar acciones de formación propias que posibiliten una mejor y más rápida empleabilidad así como una mayor estabilidad y calidad del empleo.

g) Ezarritako kualifikazio eta konpetentzien arabera, araututako lanbide jakin batzuetako edo lanean aritzeko egiaztagiri jakin bat eskatzen dutenerako eskakizunak aztertzea, prozedurei eta lanbide-erreferenteei buruzko proposamenak eginez, Eusko Jaurlaritzako sail eskudunak onar ditzan.

g) Analizar, de acuerdo con las cualificaciones y competencias establecidas, los requerimientos de determinadas profesiones reguladas o de aquellas que necesiten de una acreditación concreta para su desempeño profesional, realizando propuestas de procedimientos y referentes profesionales para su aprobación por el Departamento competente del Gobierno Vasco.

h) Ikaskuntza-ibilbide espezifikoak diseinatzea eta proposatzea, gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei eta pertsonei –besteak beste desgaitasuna dutenei– egokituta eta zuzenduta.

h) Diseñar y proponer itinerarios de aprendizaje específicos, adaptados y orientados a los colectivos y personas con dificultades de inserción socio-laboral, entre ellas las personas con discapacidad.

i) Arauzko beste xedapen batzuetan zehaztutako edo lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agindutako gainerako eginkizun guztiak garatzea.

i) Desarrollar todas aquellas funciones que se le atribuyan por otras disposiciones normativas o le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

3.– Etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloko zuzendariaren eginkizunak honako hauek dira:

3.– Las funciones del director o directora del área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones son las siguientes:

a) Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokiarekin batera, zeregin hauetan parte hartzea: lanbideen eta enpleguen jarraipena egitea, sortzen ari diren lanbide eta okupazioak identifikatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoan kualifikazioari dagokionez dauden premiak hautematea.

a) Participar junto con el Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional en el seguimiento de las profesiones y de los empleos, la identificación de profesiones y ocupaciones emergentes, así como la detección de necesidades de cualificación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Kualifikazioen eremu bat zehaztea, ezartzen den prozedurarekin bat etorriz onartu beharrekoa, eta, hala badagokio, erreferente profesionalak zehaztea, Euskal Autonomia Erkidegoko premiei erantzuteko eta prestakuntza-ekintza eraginkor eta efizienteak garatzeko ezinbesteko oinarri gisa.

b) Definir, para su aprobación de acuerdo con el procedimiento que se establezca, un Marco de Cualificaciones y, en su caso, referentes profesionales como respuesta a las necesidades demandadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y como necesaria base para el desarrollo de acciones formativas eficaces y eficientes.

c) Lanbide Heziketako Euskal Sistema Bateratuari zabalkundea ematea eta, haren barnean, prestakuntza-zentroei, gizarte-eragileei, eta enpresa-elkarte eta -erakundeei laguntza teknikoa ematea, lanbide-kualifikazio berriak konfiguratze aldera.

c) Divulgar y asistir técnicamente en el asesoramiento del Sistema Integrado Vasco de Formación Profesional a los centros de formación, agentes sociales, y asociaciones y organizaciones empresariales para la configuración de futuras nuevas cualificaciones profesionales.

d) Informazioa eguneratuta izatea eta kontrasteak egitea maila nazionalean eta Europar Batasunaren mailan, kualifikazio eta konpetentzien esparruan ezartzen diren jarraibide eta araudi berriak aztertzeko.

d) Mantener actualizada la información y efectuar contrastes a nivel nacional o de la Unión Europea para el estudio de las posibles nuevas directrices y normativa que se establezcan en el ámbito de las cualificaciones y competencias.

e) Ezarritako kualifikazio eta konpetentzien arabera, araututako lanbide jakin batzuetako edo lanean aritzeko egiaztagiri jakin bat eskatzen dutenen eskakizunak aztertzea eta dagokion sailarekin eztabaidatzea, haien onarpenerako adostutako proposamenak igortzeko.

e) Analizar y debatir con el Departamento correspondiente, de acuerdo con las cualificaciones y competencias establecidas, los requerimientos de determinadas profesiones reguladas o de aquellas que precisen de una acreditación concreta para su ejercicio profesional, para remitir propuestas consensuadas para su aprobación.

f) Institutuaren kudeaketan parte hartzea, dituen baliabide-premien berri emanez eta bere kudeaketa-arloan lortu beharreko helburuak proposatuz.

f) Participar en la gestión del Instituto transmitiendo sus necesidades de recursos y realizando la propuesta de los objetivos a lograr en su área de gestión.

g) Bere eskumenaren arloko baliabideak eta espazioak kudeatzea, ezarritako helburuak lortu ahal izateko.

g) Gestionar los recursos y espacios del área de su competencia para la consecución de los objetivos establecidos.

h) Zuzendari exekutiboarekin lankidetzan aritzea, plan estrategikoaren eta urteko planaren proposamenak lantzen eta ebaluatzen.

h) Colaborar con la directora o director ejecutivo en la elaboración de las propuestas del Plan Estratégico y el Plan Anual y en la evaluación de los mismos.

i) Urteko plana egikaritzeari buruzko nahitaezko txostenak egitea, bere kudeaketa-arloari dagozkionak, baita Institutuko zuzendari exekutiboak eskatzen dizkion gainerako nahitaezko txostenak ere.

i) Realizar los informes preceptivos sobre la ejecución del plan anual, relativas a su área de gestión, y demás informes preceptivos que le sean solicitados por el Director o Directora Ejecutiva del Instituto.

4.– Dekretu honen 11. artikuluan jasotakoaren arabera aukeratutako pertsona izendatuko da etorkizuneko konpetentzien, espezializazioen eta kualifikazio altuen ikerketa-arloko zuzendari.

4.– El nombramiento de director o directora del área de investigación de competencias futuras, especializaciones y altas cualificaciones recaerá en la persona seleccionada conforme a lo previsto en el artículo 11 del presente Decreto.

7. artikulua.– Sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloa.

Artículo 7.– Área de modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren barruan lanbide-heziketan diharduen irakasleen kidegoko funtzionario bat izango da sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloko zuzendaria.

1.– La dirección del área de modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes, recaerá en un funcionario o funcionaria de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco con atribución docente en formación profesional del sistema educativo.

2.– Sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloari dagokio:

2.– Al área de modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes le corresponde:

a) Prospektiba, elkarlaneko zaintza eta teknologiaren eboluzioa garatzea, enplegu-beharren egoera, okupazio-eremuak, lan-merkatuaren etorkizuneko erronka eta eskakizunei aurrea hartuz.

a) Desarrollar la prospectiva, la vigilancia colaborativa, y la evolución de la tecnología, analizando la situación de las necesidades de empleo, los campos ocupacionales, anticipándose a los retos y requerimientos futuros del mercado de trabajo.

b) Prestakuntza-beharren prospekzioak egitea, euskal produkzio-sareko lanbideen etorkizuna ikusi eta baloratzeko.

b) Realizar prospecciones de las necesidades de formación para visualizar y valorar el futuro de las profesiones del tejido productivo vasco.

c) Etorkizuneko ikaskuntza berriak etengabe definitzea, sortzen ari diren sektoreen eta gaur egun ezagutzen ez diren sektoreen beharren arabera, euskal produkzio-sareko enpresa aurreratuenekin lan eginez eta lankidetzan arituz.

c) Definir de manera continua nuevos aprendizajes futuros en base a las necesidades de los sectores emergentes y de los sectores que hoy en día se desconocen, trabajando y colaborando para ello con las empresas más avanzadas del tejido productivo vasco.

d) Ikasleen aurrerapena eta prestakuntza –modu indibidualean zein kolektiboan– ahalbidetuko duten sistema adimendunetan oinarritutako tutoretza-sistema berrien erabilera ikertzea.

d) Investigar sobre el uso de nuevos sistemas de tutoría apoyado a través de sistemas inteligentes que favorezcan el avance y la preparación del alumnado de forma individual y colectiva.

e) Une bakoitzeko beharretara egokitutako eta testuinguru horretan kokatutako prestakuntza-programak sustatzea, pertsonen enplegagarritasuna handitzen eta aurrerapenak lortzen lagunduko duten balioak txertatuz.

e) Promover programas formativos adaptados y contextualizados a las necesidades que se precisen en cada momento, con la incorporación de valores que, en su conjunto, eleven la empleabilidad y contribuyan al progreso de las personas.

f) Irakasleen prestakuntza hobetzeko ikastaroak, gidak eta eskuliburuak diseinatu eta argitaratzea, etorkizunean antzemango diren beharrei modu efizientean erantzun ahal izateko.

f) Diseñar y publicar cursos, guías y manuales para el profesorado, que mejore su preparación respondiendo de manera eficiente a las necesidades detectadas en el futuro.

g) Arauzko beste xedapen batzuetan zehaztutako edo lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agindutako gainerako eginkizun guztiak betetzea.

g) Desarrollar todas aquellas funciones que se le atribuyan por otras disposiciones normativas o le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

3.– Hauek dira sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloko zuzendariaren funtzioak:

3.– Las funciones del director o directora del área de modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes son las siguientes:

a) Lanbide-heziketako maila bakoitzeko tituluen curriculumen garapena koordinatzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren testuinguruan kokatuz eta haren arabera egokituz.

a) Coordinar el desarrollo de los currículos de los títulos de los diferentes niveles de la formación profesional, con la necesaria contextualización y adaptación al entorno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Tituluak Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari aurkeztea, eta egon daitezkeen ekarpenak jasotzea.

b) Presentar los títulos al Consejo Vasco de Formación Profesional, recogiendo las diferentes aportaciones que pudieran surgir.

c) Tituluak Euskal Autonomia Erkidegoan zabaldu eta ezartzen laguntzea, prestatzaileei laguntzeko materialak nahiz titulu horien garapena kontrolatzeko tresnak finkatuz.

c) Divulgar y apoyar a la implantación de los títulos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo materiales de apoyo a los formadores y a las formadoras, así como herramientas para el control en su desarrollo.

d) Sortzen ari diren teknologia berriekin eta irakaskuntza-metodo aktibo eta integralekin lotuta, irakasleen prestakuntza proposatu eta, hala badagokio, hura kudeatzen laguntzea.

d) Proponer y, en su caso, colaborar en la gestión de la formación del profesorado en las tecnologías detectadas como emergentes y en aquellos métodos de enseñanza activos e integrales.

e) Tituluei, espezializazio-programei eta beste programa batzuei zuzendutako beharrezko prestakuntza-ekintzak definitzea.

e) Definir diversas acciones de formación necesarias dirigidas a los títulos, programas de especialización y otros.

f) Enpresetatik eskatzen diren lanbide-balio eta -jarrerak ziurtatu eta sendotzea eta ikasleen ikaskuntza-jardueretan zeharkako konpetentziak sustatzea –gaitasun instrumentalak, pertsonen artekoak eta sistematikoak–, laneko eginkizunak modu profesionalean eta lehiakortasunez betetzeko.

f) Velar por la consolidación de los valores y actitudes profesionales demandadas por las empresas, así como potenciar competencias transversales: instrumentales, interpersonales y sistemáticas en las actividades de aprendizaje del alumnado para un desempeño profesional y competente en el ejercicio de su trabajo.

g) Tituluak emateko modalitateen ikerketan eta egokitzapenean parte hartzea eta ikasleei protagonismo handia aitortzen dieten irakaskuntza-ikaskuntzako metodologien garapenean parte hartzea; era berean, zenbait prestakuntza-programa dituzten proiektu edota ibilbideekin lotutako proposamenak egitea.

g) Participar en el estudio y adaptación de las modalidades de impartición de los títulos y en el desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje con un alto protagonismo del alumnado, así como aportando propuestas de proyectos e itinerarios que integren diferentes programas formativos.

h) Institutuaren kudeaketan parte hartzea, dituen baliabide-premien berri emanez eta kudeaketa-arloan lortu beharreko helburuak proposatuz.

h) Participar en la gestión del Instituto transmitiendo sus necesidades de recursos y realizando la propuesta de los objetivos a lograr en su área de gestión.

i) Bere eskumenaren arloko baliabideak eta espazioak kudeatzea, ezarritako helburuak lortu ahal izateko.

i) Gestionar los recursos y espacios del área de su competencia para la consecución de los objetivos establecidos.

j) Zuzendari exekutiboarekin lankidetzan aritzea, plan estrategikoaren eta urteko planaren proposamenak lantzen eta ebaluatzen.

j) Colaborar con la directora o director ejecutivo en la elaboración de las propuestas del Plan Estratégico y el Plan Anual y en la evaluación de los mismos.

k) Urteko plana egikaritzeari buruzko nahitaezko txostenak egitea, bere kudeaketa-arloari dagozkionak, bai eta Institutuko zuzendari exekutiboak eskatzen dizkion gainerako nahitaezko txostenak ere.

k) Realizar los informes preceptivos sobre la ejecución del plan anual, relativas a su área de gestión, y demás informes preceptivos que le sean solicitados por el Director o Directora Ejecutiva del Instituto.

4.– Dekretu honen 11. artikuluan jasotakoaren arabera aukeratutako pertsona izendatuko da sortzen ari diren lanbide-profilen eta ikaskuntza adimendunen modelizazio-arloko zuzendari.

4.– El nombramiento de director o directora del área de modelización de perfiles profesionales emergentes y aprendizajes inteligentes recaerá en la persona seleccionada conforme a lo previsto en el artículo 11 del presente Decreto.

8. artikulua.– Talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloa.

Artículo 8.– Área de Verificación y acreditación del talento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren barruan lanbide-heziketan diharduen irakasleen kidegoko funtzionario bat izango da talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloko zuzendaria.

1.– La dirección del área de verificación y acreditación del talento, recaerá en un funcionario o funcionaria de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco con atribución docente en formación profesional del sistema educativo.

2.– Talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloari dagokio:

2.– Al área de Verificación y acreditación del talento le corresponde:

a) Konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura diseinatzea, tresnak eta beharrezko erregistroak sortuz.

a) Diseñar el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias y del talento, elaborando herramientas y los registros necesarios.

b) Talentuaren esparruan ebaluazio- eta egiaztapen-prozedura koordinatzea.

b) Coordinar el procedimiento de evaluación y acreditación en el ámbito del talento.

c) Pertsonek lan-esperientziaz edo prestakuntzako bide ez formalen bitartez lortutako gaitasun profesionalak ebaluatzeko edo egiaztatzeko prozedura koordinatzea.

c) Coordinar el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas, a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

d) Prestakuntza-zentro eta erakunde baimenduetako pertsonentzat beharrezko prestakuntza diseinatu eta ematea, konpetentzien eta talentuaren aholkularitza- eta ebaluazio-lanak garatu ahal izan ditzaten, betiere, prestakuntza hori gainditu ondoren, lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailburuordetzak egiaztatu eta gero haren aholkulari edo ebaluatzaile izaera.

d) Diseñar e impartir la formación necesaria para las personas de los Centros de formación y organizaciones autorizados puedan desarrollar las labores de asesoramiento y evaluación de las competencias y del talento una vez haya sido acreditada, por la viceconsejería competente en materia formación profesional, su condición de asesor y/o evaluador tras haber superado la citada formación.

e) Arauzko beste xedapen batzuetan zehaztutako edo lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak agindutako gainerako eginkizun guztiak betetzea.

e) Desarrollar todas aquellas funciones que se le atribuyan por otras disposiciones normativas o le sean encomendadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

3.– Honako hauek dira talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloko zuzendariaren eginkizunak:

3.– Las funciones del director o directora del Área de Verificación y acreditación del talento son las siguientes:

a) Indarreko araudiarekin bat etorriz, prozedura bat proposatzea, pertsonek ikaskuntza bide ez-formalen zein formalen bitartez eskuratutako konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko.

a) Proponer, de acuerdo con la normativa vigente, un procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia adquirida por una persona sea por aprendizajes no formales o informales.

b) Prozedura garatzeko eta haren trazabilitatea ziurtatzeko beharrezkoak diren tresnen eta erregistroen prestaketa koordinatzea.

b) Coordinar la elaboración de las herramientas y los registros necesarios para desarrollar el procedimiento y asegurar su trazabilidad.

c) Aholkulari naiz ebaluatzaileak gaitzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroen diseinua koordinatzea, eta Ebaluazio Batzordeetako kideen izendapenak proposatzea, eskumena duten administrazioek izenda ditzaten.

c) Coordinar el diseño de cursos de formación específica para la habilitación de asesores o de asesoras, así como de evaluadores o de evaluadoras y proponer el nombramiento de los miembros de las Comisiones de Evaluación para que sean designados por las Administraciones competentes.

d) Ebaluazio-prozeduraren jarraipena definitu, ezarri eta gauzatzea, ikaskuntzen aitorpenean kudeaketaren kalitatea ziurtatzeko.

d) Definir, implantar y realizar el seguimiento del procedimiento de evaluación para asegurar la calidad de la gestión en el reconocimiento de aprendizajes.

e) Pertsonei, euren interesetan eta beharretan oinarrituta, aurrera egiteko ibilbideak finkatzeko aukera emango dieten tresnen diseinua koordinatzea.

e) Coordinar el diseño de instrumentos que permitan a las personas configurar itinerarios de progreso en base a sus intereses y necesidades.

f) Pertsonek eskuratutako konpetentziak egiaztatzeko eta erregistratzeko aukera emango duen aplikazio informatikoaren diseinua eta kudeaketa koordinatzea.

f) Coordinar el diseño y la gestión de la aplicación informática que permita la certificación y el registro de las competencias adquiridas por las personas.

g) Pertsonek lortutako konpetentzien erregistroa eguneratuta mantentzea (lanbide-gaitasunak aitortu, ebaluatu, egiaztatu eta erregistratzeko gailua erabiliz), eta dagokion sailera helaraztea.

g) Mantener actualizado el registro de las competencias adquiridas por las personas a través del dispositivo de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales y transferirlas al Departamento que corresponda.

h) Institutuaren kudeaketan parte hartzea, dituen baliabide-premien berri emanez eta kudeaketa-arloan lortu beharreko helburuak proposatuz.

h) Participar en la gestión del Instituto transmitiendo sus necesidades de recursos y realizando la propuesta de los objetivos a lograr en su área de gestión.

i) Bere eskumenaren arloko baliabideak eta espazioak kudeatzea, ezarritako helburuak lortu ahal izateko.

i) Gestionar los recursos y espacios del área de su competencia para la consecución de los objetivos establecidos.

j) Zuzendari exekutiboarekin lankidetzan aritzea, plan estrategikoaren eta urteko planaren proposamenak lantzen eta ebaluatzen.

j) Colaborar con la directora o director ejecutivo en la elaboración de las propuestas del Plan Estratégico y el Plan Anual y en la evaluación de los mismos.

k) Urteko plana egikaritzeari buruzko nahitaezko txostenak egitea, bere kudeaketa-arloari dagozkionak, bai eta Institutuko zuzendari exekutiboak eskatzen dizkion gainerako nahitaezko txostenak ere.

k) Realizar los informes preceptivos sobre la ejecución del plan anual, relativas a su área de gestión, y demás informes preceptivos que le sean solicitados por el Director o Directora Ejecutiva del Instituto.

4.– Dekretu honen 11. artikuluan jasotakoaren arabera aukeratutako pertsona izendatuko da talentua egiaztatzeko eta akreditatzeko arloko zuzendari.

4.– El nombramiento de Director o Directora del Área de Verificación y acreditación del talento recaerá en la persona seleccionada conforme a lo previsto en el artículo 11 del presente Decreto.

9. artikulua.– Zuzendari exekutiboa.

Artículo 9.– Director o Directora ejecutiva.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren barruan lanbide-heziketan diharduen irakasleen kidegoko karrerako funtzionario bat izango da Institutuko zuzendaria, eta eginkizun hauek izango ditu:

1.– La dirección del Instituto recaerá en un funcionario o funcionaria de carrera de un cuerpo docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco con atribución docente en formación profesional del sistema educativo y ostentará las siguientes funciones:

a) Institutuaren antolaketa, funtzionamendua, alderdi ekonomikoa eta kontu betearazleak kudeatzea.

a) Gestionar los aspectos organizativos, de funcionamiento, económicos y ejecutivos del Instituto.

b) Urteko gastu-aurrekontua proposatzea eta gastuak onartzea.

b) Proponer el presupuesto anual de gastos y aprobar los gastos.

c) Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari bidaltzea kudeaketa-kontuak, kontu horiek kontsolidatzeko eta aurrekontu-ekitaldiari dagozkion itxierako eta likidazioko kontabilitate-betekizunak modu zentralizatuan betetzeko, ogasun eta finantza arloaren eskumena duen sailak urtero ezartzen dituen arauen arabera, aldizkakotasun honekin:

c) Enviar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional, las cuentas de gestión, a los efectos de su consolidación, así como para el cumplimiento centralizado de los requisitos contables de cierre y liquidación del ejercicio presupuestario, de acuerdo con las normas que anualmente establece el Departamento competente en materia de Hacienda y Finanzas, con la periodicidad siguiente:

– Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari bidaltzea hasierako aurrekontua, onar dezan. Aurrekontu hori aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren hasieran bidali beharko dio, behar bezala beteta.

– Remitir, para su aprobación, a la viceconsejería competente en materia de formación profesional, al comienzo de cada ejercicio presupuestario, el presupuesto inicial, debidamente cumplimentado.

– Sei hilean behin eta, edonola ere, abenduaren 31ko dataz, kudeaketa-kontuak egitea, lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordeak onar ditzan.

– Elaborar, semestralmente y en todo caso a 31 de diciembre, las cuentas de gestión para su aprobación por el viceconsejero competente en materia de formación profesional.

– Hezkuntza Sailaren, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eta, hala badagokio, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren esku izatea sarreren eta gastuen agiri-euskarri guztiak.

– Mantener a disposición del Departamento de Educación, de la Oficina de Control Económico y en su caso, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, todos los soportes documentales de ingresos y gastos.

d) Arloetako zuzendariekin lankidetzan, proposamenak egitea eta plan estrategikoa eta urteko plana ebaluatzea, eta ebaluazio-txostena aurkeztea lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzaren titularrari.

d) Elaborar las propuestas y evaluar, en colaboración con las directoras o directores de área el Plan Estratégico y el Plan Anual y presentar el informe de evaluación a la personal titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

e) Institutuko arloetan garatu beharreko egitekoak gainbegiratzea eta koordinatzea.

e) Supervisar y coordinar las tareas a desarrollar en las diferentes áreas del Instituto.

f) Aldaketarako profilen joeren, ikaskuntzen eta etorkizuneko konpetentzien behatokiaren funtzionamendua dinamizatu, sustatu eta koordinatzea.

f) Dinamizar, impulsar y coordinar el funcionamiento del observatorio de tendencias de perfiles, aprendizajes y competencias futuras para el cambio.

g) Etorkizuneko ikaskuntzen programa berrien proposamenak, curriculumak eta espezializazio-programen edukiak lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari aurkeztea, hark onar ditzan, eta ondoren EIEIk diseina ditzan.

g) Presentar a la viceconsejería, competente en materia de formación profesional, para su aprobación y posterior diseño por el IVAF, las propuestas de nuevos programas de aprendizajes futuros, currículos y los contenidos de los programas de especializacion.

h) Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren aurrean eta Lanbide Heziketako Euskal Planaren garapenean parte hartzen duten beste erakunde batzuen aurrean Institutuaren jarduerei buruzko txostenak aurkeztea.

h) Presentar informes ante el Consejo Vasco de Formación Profesional de las acciones realizadas por el Instituto y otros organismos intervinientes en el desarrollo de los diferentes Planes Vascos de Formación Profesional.

i) Institutuaren urteko plana eta plan estrategikoa betetzeari buruz egin beharreko txostenak egitea.

i) Realizar los informes preceptivos sobre la ejecución del plan anual y del plan estratégico del Instituto.

j) Hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak esleitutako ekintzak inplementatzea, baldin eta institutuaren funtzio-eremuari badagozkio eta Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-heziketa garatzekoak badira.

j) Implementar todas aquellas acciones que le sean determinadas por la viceconsejería competente en materia de formación profesional que correspondan a los ámbitos funcionales en los que se desarrolla la actividad del Instituto.

k) Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzari laguntza ematea, Gobernuaren erakundeen arteko edo beste administrazio batzuen arteko kooperaziorako ekintzak finkatzeari dagokionez.

k) Apoyar a la viceconsejería competente en materia de formación profesional en el establecimiento de acciones de cooperación entre diferentes organismos del Gobierno o de otras Administraciones.

l) Zentroaren ordezkari nagusia izatea izaera bereko erakundeekiko harremanetan, Estatuan zein Europar Batasunean, metodologiak, proiektuak, esperientziak eta lan egiteko sistematikak konparatzeko, ezagutarazteko eta hobetzeko.

l) Actuar como representante principal del Instituto en sus relaciones e intercambios con otros organismos de la misma naturaleza, tanto del Estado como de la Unión Europea, o de otros países, con el fin de contrastar, transmitir y mejorar las metodologías, proyectos, experiencias y procedimientos operativos.

m) Institutuak bere zereginen artean egingo dituen argitalpen, publizitate-kanpaina eta bestelako esku-hartzeen betearazpena eta garapena ikuskatzea.

m) Supervisar la ejecución y el desarrollo de cuantas publicaciones, campañas publicitarias y otras actuaciones vaya a efectuar el Instituto en el marco de sus competencias.

n) Lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzaren titularrak eskatutako gainerako ekintzak burutzea.

n) Realizar cuantas otras acciones le sean requeridas por la persona titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional.

2.– Dekretu honen 11. artikuluan jasotakoaren arabera aukeratutako pertsona izendatuko da zuzendari exekutibo.

2.– El nombramiento de director o directora ejecutiva recaerá en la persona seleccionada conforme a lo previsto en el artículo 11 del presente Decreto.

10. artikulua.– Aurrekontua eta kontratazioa.

Artículo 10.– Presupuesto y contratación.

1.– Hezkuntza-arloaren eskumena duen sailak, urtero eta bere aurrekontuaren barruan, Institutuari esleitutako funtzioak betetzeko beharrezkoa den zuzkidura ekonomikoa emango du.

1.– El Departamento competente en materia de educación consignará anualmente, dentro de su presupuesto, la dotación económica necesaria para la realización de las funciones asignadas al Instituto.

2.– Zentroaren funtzionamendurako beharrezkoak diren kontratuei dagokienez, zuzendari exekutiboa izango da kontratazio-organoa, betiere kontratuak txikiak badira, administrazio publikoetako kontratazioari buruzko araudiaren arabera. Ildo horretatik, dagokion gastua baimentzea ere haren eskumena izango da.

2.– En relación con los contratos que hayan de efectuarse para el funcionamiento del instituto, el o la directora ejecutiva ostentará la condición de órgano de contratación en aquellos que, conforme a la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, tengan la consideración de contratos menores. En relación con ellos le competerá igualmente la autorización del gasto correspondiente.

Obra-kontratuen kasuan, obra horiek berehala egiteko konponketa-, kontserbazio- edo mantenu-lan txikiak izan beharko dira, fakultatibo eskudunak egindako proiektu teknikoa behar ez dutenak.

Tratándose de contratos de obras, estas habrán de ser de reparación menor, conservación o mantenimiento que demanden una pronta ejecución, para las que no se precise proyecto técnico elaborado por facultativo competente.

Gainerako kontratuen kasuan, dagokion eskaera egin beharko dio hezkuntza arloaren eskumena duen saileko kontratazio-organoari, hura baita dagokion kontratazio-espedientea ireki eta abiatzeko eskumena duena.

Para los restantes contratos, habrá de efectuar la oportuna solicitud al órgano de contratación del Departamento competente en materia de educación, competente para el inicio y substanciación del correspondiente expediente de contratación.

3.– Kudeaketa zentralizatuko zerbitzu eta horniduren kontratazioa ez da zuzendari exekutiboaren eskumena.

3.– Queda fuera de las potestades del director o directora ejecutiva la contratación de los servicios y suministros de gestión centralizada.

11. artikulua.– Langileak eta lanpostuen hornidura.

Artículo 11.– Personal y provisión de puestos de trabajo.

1.– Institutura atxikitako irakasleen erregulazioa ikerketako eta irakaskuntzari laguntza emateko zerbitzuetako langileentzat ezarritakoa izango da.

1.– El personal docente adscrito al Instituto se regirá por lo establecido para el personal de los servicios de investigación y de apoyo a la docencia.

2.– I. eranskinean zerrendatutako lanpostuak betetzeko sistema merezimendu-lehiaketarena izango da, eta deialdia hezkuntza-arloko administrazioak egingo du, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluak ezartzen dituen baldintzetan.

2.– El sistema de provisión de los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I será por concurso de méritos convocado por la Administración educativa en las condiciones que se establecen en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Aldi baterako atxikipena hiru urterako berritzeko, eta sei urtez jarraian jardun ondoren behin betiko atxikitzeko, karrerako irakasle funtzionarioek egindako lana baloratu beharko da.

3.– La renovación de la adscripción temporal por un nuevo periodo de tres años, así como la adscripción definitiva una vez transcurridos seis años de ejercicio continuado, estará sujeta a la valoración del trabajo realizado por el personal docente funcionario de carrera.

4.– Artikulu honen 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoaren ondorioetarako, Balorazio Batzorde bat eratuko da, lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordetzak izendatuko duena. Batzorde hori honela osatuko da:

4.– A los efectos de lo establecido en los apartados 2 y 3 del presente artículo se constituirá una Comisión de Valoración nombrada por la persona titular de la viceconsejería competente en materia de formación profesional y con la siguiente composición:

a) Lehendakaria: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen sailburuordea.

a) Presidencia: viceconsejero o viceconsejera competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

b) Lehendakariordea: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen zuzendaria.

b) Vicepresidencia: director o directora competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

c) Bokalak: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen zuzendaritzako teknikariak.

c) Vocalía: técnico o técnica de la dirección competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

d) Idazkaria: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eskumena duen zuzendaritzako teknikari bat izango da; hitza izango du, baina botorik ez.

d) Secretario o secretaria con voz y sin voto: técnico o técnica de la dirección competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

Balorazio Batzordea osatzean, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, lau kide edo gutxiagoko organoetan, ordezkaritza orekatutzat joko da sexu biek ordezkaritza izatea.

En la composición de la comisión de valoración se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. A los efectos, se considera representación equilibrada en los órganos de cuatro o menos miembros, cuando los dos sexos estén representados.

5.– Karrerako irakasle funtzionarioek egindako lanaren balorazioa, bai aldi baterako atxikipena berritzeko bai behin betiko atxikipena lortzeko, baxua, ertaina, handia edo bikaina izango da, honako irizpide hauen arabera:

5.– La valoración del trabajo realizado por el personal docente funcionario de carrera a efectos de obtener tanto la renovación de la adscripción temporal como la adscripción definitiva se realizará en términos de bajo, medio, alto o excelente, con referencia a los siguientes criterios:

a) Institutuaren urteko planean zerrendatutako helburuen betetze-maila.

a) Índice del cumplimiento de los objetivos desplegados del plan anual del Instituto.

b) Institutuak zehaztutako balioekiko portaera.

b) Índice de alineación del comportamiento con los valores definidos del Instituto.

6.– Hurrenez hurren, hiru urteko balorazioa eta sei urteko balorazioa aintzat hartuta, «handia» eta «bikaina» arteko balorazioa lortzen duten langileei aldi baterako atxikipena berritu eta behin betiko atxikipena onartuko zaie.

6.– Obtendrá la renovación de la adscripción temporal, así como la adscripción definitiva, el personal que obtenga una valoración de entre «alto» y «excelente» en la valoración trienal y sexenal respectivamente.

7.– Balorazio Batzordeak urtero egin ahal izango du balorazioa, artikulu honen 5. apartatuan ezarritako baldintza berberetan. Balorazio hori kontuan hartuko da hiru urteko eta sei urteko balorazioetan.

7.– La Comisión de Valoración podrá realizar una valoración anual en los mismos términos que los establecidos en el apartado 5 del presente artículo, que será tenida en cuenta en la valoración trienal y sexenal.

Urteko balorazio hori borondatezkoa izango da irakasleentzat, eta ez du berez ondorio kaltegarririk izango atxikitako funtzionarioentzat, harik eta aldi baterako atxikipena berritzeko hiru urteko epea eta behin betiko atxikipenerako sei urteko epea igaro arte.

Esta valoración anual será de realización voluntaria para el personal docente, sin que conlleve por sí misma efectos perjudiciales para el funcionario adscrito, hasta tanto no transcurra el plazo de tres años para la renovación de la adscripción temporal, y seis para la adscripción definitiva.

12. artikulua.– Ondarea.

Artículo 12.– Patrimonio.

Institutuak erabilgarri izango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ondarearen parte izanik, hezkuntza arloaren eskumena duen sailera atxikita dauden eta hark Institutuaren esku jarri dituen ondareak.

El Instituto, dispondrá de los bienes que, formando parte del Patrimonio de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se encuentren adscritos al departamento competente en materia de educación y sean puestos por este a disposición del Instituto.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen lehen xedapen gehigarriaren 4. apartatuan ezarritakoarekin bat etorrita, Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuak (EIEI) laguntza emateko langileak izan ahal izango ditu zailtasun berezia duten proiektuak edo kualifikazio berezia eskatzen duten proiektuak garatzeko, betiere proiektuek lotura badute lege horretan jasotzen den lanbide-heziketako eredu konbinatuaren atalen batekin. Langile horiek zerbitzu-eginkizunetan jardungo dute dagozkien eginkizunak garatzeko, lanpostua betetzeko berariaz egingo den deialdiaren bidez. Dagokion aurrekontu-legean onartutako aurrekontu-kontsignazioen araberakoa izango da esleipen hori.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 4, de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, podrá contar con personal de apoyo para la realización de proyectos concretos de especial dificultad o que requieran de una especial cualificación y que estén relacionados con los diferentes componentes del modelo combinado de formación profesional definido en dicha Ley. Este personal será asignado en régimen de comisión de servicios para el desempeño de las tareas que le correspondan, mediante convocatoria específica. Esta asignación estará supeditada a las consignaciones presupuestarias aprobadas en la correspondiente ley de presupuestos.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen lehenengo xedapen gehigarriaren 2. apartatuan ezarritakoarekin bat etorrita, Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuak (EIEI) lanbide-heziketako zentro integratuen autonomia-erregimena izango du, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 34. artikuluan aurreikusitakoa.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 4/2018, de 28 de junio de 2018, de Formación Profesional del País Vasco, el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF, tendrá el régimen de autonomía de los centros integrados de formación profesional previsto en el artículo 34 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua (EEI) sortu eta bere lanpostuen zerrenda onartzen duen irailaren 8ko 169/2015 Dekretuaren bidez argitaratutako lanpostuen zerrendako plazen eta egungo aldaketatik eratorrien arteko baliokidetasuna II. eranskinean ezartzen da.

La equivalencia entre las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo publicada por medio del Decreto 169/2015, de 8 de septiembre, por el que se crea el Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (IVAC), y se aprueba su relación de puestos de trabajo y las derivadas de la actual es la establecida en el Anexo II.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Hau da I. eranskinean agertzen diren lanpostuen berariazko osagarria:

El complemento específico de los puestos que figuran en el Anexo I es el siguiente:

a) Zuzendari exekutiboa: 720,60 euro hilean.

a) Directora o Director ejecutivo: 720,60 euros mensuales.

b) Arloetako zuzendariak: 576,48 euro hilean.

b) Directoras o Directores de Área: 576,48 euros mensuales.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Desagertu den Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren baliabide material eta pertsonalak Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuari (EIEI) atxikita geratzen dira.

Los medios materiales y personales del extinto Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional quedan adscritos al Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional, IVAF.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuko (EIEI) lanpostuen zerrenda berrian argitaratutako lanpostuekin baliokide ez diren egungo lanpostuen kasuan, behin betiko destinoa izan eta lanpostu horiek betetzen dituzten langileak mugiarazi egingo dira, eta beren jatorrizko ataleko lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartuko dute izaera horrekin, aplikagarria den araudian xedatutako moduan; lanpostu horiek zerbitzu-eginkizunetan izendatuta betetzen dituzten langileen kasuan, zerbitzu-eginkizuna amaitu egingo da.

En el caso de que alguno de los puestos actualmente ocupados no tenga una equivalencia con los puestos publicados en la nueva relación de puestos de trabajo del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros, IVAF, el personal que los ocupe con destino definitivo quedará removido y participará con tal condición en los correspondientes concursos de provisión para puestos de su cuerpo de procedencia, en la forma que disponga la normativa de aplicación; en el caso del personal que ocupa esos puestos por nombramiento en comisión de servicios, finalizará el mismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da irailaren 8ko 169/2015 Dekretua, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua sortu eta Institutuko lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Queda derogado el Decreto 169/2015, de 8 de septiembre, por el que se crea el Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional, y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1.– Indarreko legezko araudian Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuari egindako aipamenak, betiere 3. artikuluan jasotzen diren funtzioekin lotura badute, Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuari (EIEI) egindakotzat ulertuko dira.

1.– Todas las referencias que la normativa legal vigente hace al Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional y se encuentren relacionadas con las funciones contempladas en el artículo 3 se entenderán hechas al Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF).

2.– Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren 2.D.8 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarrian Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuari egiten zaion erreferentzia Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutuari (EIEI) egindakotzat ulertuko dira.

2.– La referencia que se hace al Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación profesional en el artículo 2.D.8, así como en la disposición adicional segunda del Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, debe ser entendida en referencia al Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común