Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2022ko maiatzaren 27a, ostirala

N.º 102, viernes 27 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2291
2291

54/2022 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzera bideratutako enplegu publikoaren eskaintza onartzeko Erabakia.

RESOLUCIÓN 54/2022, de 24 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gobernu Kontseiluak, 2022ko maiatzaren 24an egindako bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoan Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzera bideratutako enplegu publikoaren eskaintza onartzeko Erabakia hartu du, eta, behar bezalako publikotasuna emateko, hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 24 de mayo de 2022, el Acuerdo por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoan Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzera bideratutako enplegu publikoaren eskaintza onartzeko Erabakiaren testua (eranskina).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 24KO 54/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 54/2022, DE 24 DE MAYO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ERABAKIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ESTATURAKO GAIKUNTZA DUTEN TOKI-ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOAK EGONKORTZERA BIDERATUTAKO ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA ONARTZEKO DENA
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Enplegu publikoan aldibaterakotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen helburuetako bat da administrazio publikoetako aldibaterakotasun-tasa ehuneko zortzitik beherakoa izatea egiturazko lanpostuetan.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tiene entre sus objetivos situar la tasa de cobertura temporal de las Administraciones Públicas por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

Helburu hori lortzeko, hirugarren egonkortze-prozesu bat baimentzen du 2. artikuluan, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.Bat.6 artikuluan eta 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.Bat.9 artikuluan araututako egonkortze-prozesuez gain. Hirugarren prozesu horretan, barne hartuko dira egiturazko lanpostuak, administrazio publikoen lanpostuen zerrendetakoak, plantilletakoak edo giza baliabideen edozein antolakundeetakoak izan zein ez, baldin eta aurrekontu-zuzkidura badute eta 2020ko abenduaren 31tik atzera gutxienez hiru urtez aldi baterako eta etengabe beteta egon badira. Era berean, seigarren xedapen gehigarrian, iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdi bat aurreikusten da, aurretik aipatutako baldintzak beteta, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen aldi baterako eta etengabe beteta egon diren lanpostuak betetzeko, izaera horretako eta 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko harremana duten langileek aldi baterako okupatutako egiturazko lanpostu hutsak barne (zortzigarren xedapen gehigarria).

Para lograr dicho objetivo autoriza en su artículo 2 un tercer proceso de estabilización, adicional a los procesos de estabilización que regularon los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Asimismo, en la disposición adicional sexta prevé una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración dirigida a la cobertura de aquellas plazas que, reuniendo los requisitos señalados anteriormente, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, incluyendo aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava).

Horrela, aldibaterakotasuna murrizteko betebehar horrek Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioei ere eragiten die; beraz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren zazpigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokio eskaintza publikoa onartzea, bai eta hautaketa-prozesuen deialdia egitea ere. Ondorioz, halaber, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioentzako erreserbatutako lanpostuen egonkortze-prozesuak egiteko ardura dagokio.

De tal manera, esta obligación de reducción de la temporalidad alcanza también al personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por lo que, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado séptimo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Comunidad Autónoma de Euskadi corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi tanto la aprobación de la oferta pública, como la convocatoria de los procesos selectivos y, por tanto, la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de estabilización de puestos reservados a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 70.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, «Giza baliabideen beharrizanak daudenean, eta, horretarako aurrekontuko diru-izendapena egonda, langile berriak sartzea beharrezko denean, enplegu publikoaren eskaintza egin behar da, edo langile-beharrizanak betetzeko antzeko beste kudeaketa-tresnaren bat erabili behar da; horretarako, beharrezkoa izango da sortutako plaza horiek betetzeko hautaketa-prozesuetarako deialdia egitea».

Por lo que respecta a la oferta de empleo público, el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece «que las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas».

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 23.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, «Administrazio Publiko bakoitzeko langileekin bete ezin diren giza baliabideetako premiak, hots, aurrekontu-izendapena dutenak, enplegu publikorako eskaintzaz beteko dira».

Por su parte, el artículo 23.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca establece que «las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en cada Administración Pública serán objeto de oferta de empleo público».

Aipatutako manuak eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren zazpigarren apartatuan ezarritakoa betez (2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen azken xedapenetako lehenengoak emandako idazkeran), erabaki honen bidez onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren eskaintza, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzekoa, abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoarekin bat. Lanpostu horiek abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritako baldintzak betetzen dituzte, hots, hirugarren egonkortze-prozesuan sartzekoak, eta horiek betetzea ezin da gerorako utzi, atxikita dauden zerbitzu publikoen funtzionamendua ona izango bada eta, batik bat, aldibaterakotasun-tasa ehuneko zortzitik beherakoa izango bada egiturazko lanpostuetan.

En cumplimiento de los citados preceptos y de lo establecido en el apartado séptimo de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en redacción dada por la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022), mediante el presente Acuerdo se aprueba la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional al amparo de lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. En dichas plazas se cumplen los requisitos establecidos en la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para que puedan comprometerse en el tercer proceso de estabilización y cuya provisión se considera inaplazable para el buen funcionamiento de los servicios públicos a los cuales están adscritas y, en mayor medida, para lograr esa tasa de temporalidad inferior al ocho por ciento de las plazas estructurales.

Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko eskalan, 55 plaza eskaini dira guztira Euskal Autonomia Erkidegoan.

El total de plazas ofertadas correspondientes a la escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a 55.

Eskainitako plaza guztietatik, plaza hutsen % 7 gordeko da desgaitasuna duten pertsonentzat (halakotzat joko dira Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren 4. artikuluko 2. apartatuan zehaztutakoak; testu bategin hori azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen); halako pertsonek, betiere, hautaketa-prozesuak gainditu behar dituzte eta egiaztatu desgaitasunen bat dutela lanpostuaren zereginetan aritzeko bateragarria dena. Hartara, pixkana-pixkana lortu nahi da Administrazio Publiko bakoitzean, guztira, % 2 izatea langile horiek. Desgaitasuna dutenentzat gordetako plazen banaketa, bai eta horien kopurua ere, hautaketa-prozesuen deialdietan zehaztuko da.

Del total de plazas ofertadas, se reservará un cupo del siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La distribución de la reserva de plazas para personas con discapacidad, así como su número se realizará en las correspondientes convocatorias de los procesos selectivos.

Enplegu publikoaren eskaintza eta dagozkion deialdiak abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritako epean gauzatuko dira; hau da, lan-eskaintza 2022ko ekainaren 1a baino lehen onartu eta argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta dagozkien deialdiak 2022ko abenduaren 31 baino lehen. Egonkortze-prozesua 2024ko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko da.

La ejecución de la oferta de empleo público y las correspondientes convocatorias se desarrollarán en el plazo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre; es decir, la oferta de empleo se aprobará y publicará en el Boletín Oficial del País Vasco antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar el proceso de estabilización antes del 31 de diciembre de 2024.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.l) artikulua betez, erabaki hau hartu du Gobernu Kontseiluak:

A propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, de conformidad con el artículo 18.l) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoan Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintza onartzea, erabaki honen I. eranskinean zerrendatutako lanpostu huts guztiak barne.

Primero.– Aprobar la oferta de empleo público de estabilización del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que incluye el total de vacantes que se relacionan en el Anexo I del presente Acuerdo.

Bigarrena.– Kasuan kasuko deialdietan zehaztuko dira eskainitako plazak lortzeko prozedurak eta baldintzak, bai eta desgaitasuna dutenentzat gordetako plazen banaketa ere.

Segundo.– Las correspondientes convocatorias concretarán el procedimiento y los requisitos para el acceso a las plazas ofertadas, así como la distribución de las plazas reservadas a personas con discapacidad.

Hirugarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Tercero.– Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común