Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

101. zk., 2022ko maiatzaren 26a, osteguna

N.º 101, jueves 26 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2280
2280

EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 11koa, Osasuneko sailburuordearena, Osasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 15eko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda argitara ematen duena. Dirulaguntzak deitu dira talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak gauzatzeko eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sutatzeko 2021eko ekitaldian.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, del Viceconsejero de Salud, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de proyectos de prevención comunitaria de las adicciones, y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2021, al amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejera de Salud.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

2021eko uztailaren 9an argitaratu zen EHAAn 2021eko ekainaren 15eko Agindua, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoetarako deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak gauzatzeko eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko.

Con fecha 9 de julio de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se convocan ayudas económicas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2021.

2021eko ekainaren 15eko Aginduaren 9.7 artikuluan ezarritakoari jarraituz, publikotasun-printzipioa betetzeko, eta ebazpenak berariaz banan-banan jakinarazi behar direla ahaztu gabe, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez, xedapen honen babesean emandako dirulaguntzen onuradunak diren entitateen zerrenda.

El artículo 9.7 de la Orden de 15 de junio de 2021, señala que, sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las resoluciones, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Viceconsejero de Salud, la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición.

Ondorioz, hauxe,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 15eko Aginduaren II. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta horien onuradunak argitara ematea. Datu horiek I. eranskinean daude jasota.

Primero.– Hacer pública, según consta en el Anexo I de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades locales beneficiarias referidas al Capítulo II de la Orden de la Consejera de Salud de 15 de junio de 2021.

Bigarrena.– Osasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 15eko Aginduaren III. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak, horien onuradunak diren erakundeak eta ezetsitako eskabideak argitara ematea. Datu horiek II. eranskinean daude jasota.

Segundo.– Hacer pública, según consta en el Anexo II de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades locales beneficiarias junto con la relación de solicitudes denegadas referidas al Capítulo III de la Orden de la Consejera de Salud de 15 de junio de 2021.

Hirugarrena.– Osasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 15eko Aginduaren IV. kapituluaren babesean emandako dirulaguntza guztiak, horien onuradunak diren erakundeak eta ezetsitako eskabideak argitara ematea. Datu horiek III. eranskinean daude jasota.

Tercero.– Hacer pública, según consta en el Anexo III de esta resolución, la relación de las subvenciones y entidades beneficiarias junto con la relación de solicitudes denegadas referidas al Capítulo IV de la Orden de la Consejera de Salud de 15 de junio de 2021.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2022.

Osasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Salud,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común