Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

100. zk., 2022ko maiatzaren 25a, asteazkena

N.º 100, miércoles 25 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2255
2255

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 18koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko 2022-2024 aldirako dirulaguntzetarako deialdia arautzen eta egiten duena.

ORDEN de 18 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan, para el periodo 2022-2024, subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 76. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta haren lurralde historikoen administrazioek lan publikoa finantzatzera zuzendutako aurrekontu-atalen % 1 baliatu behar dute, gutxienez, Euskal Kultura Ondarea osatzen duten ondasunak kontserbatzeko, zaintzeko, haien zabalkundea egiteko eta haien balioa nabarmentzeko.

El artículo 76 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco establece la obligación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las de sus Territorios Históricos de destinar a la conservación, salvaguarda, puesta en valor y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco el equivalente, al menos, al uno por ciento de las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de obra pública.

Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 aurreko Legean aipatutako betebeharra xedatzen zuen artikulua garatuz, Eusko Jaurlaritzak uztailaren 28ko 204/1998 Dekretua eman zuen, aurrekontu-erreserba horren arau erregulatzaileak onartzen dituena. Bertan xedatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokionez, erreserba hori bihurtzea, zatika edo osorik, kultura-arloan eskumenak dituen sailaren kargurako diru-atal, eta, hala, aurrekontu-erreserba horrek dituen helburuak benetan gauzatzea.

En desarrollo del artículo que, en la antecesora Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco preveía dicha obligación, el Gobierno Vasco dictó el Decreto 204/1998, de 28 de julio, por el que se aprobaron las normas reguladoras de la mencionada reserva presupuestaria y que, en lo que respecta a la Administración General de la Comunidad Autónoma, posibilitaba su conversión, total o parcial, en una consignación presupuestaria a cargo de la cual el Departamento competente en materia de cultura habría de proceder al efectivo cumplimiento de las finalidades a las que se vinculaba tal reserva presupuestaria.

Era berean, Euskal Kultura Ondarea zaindu, aberastu, babestu, hedatu eta sustatzeko inbertsioetarako aurrekontu-funtsak aplikatzeko jarraitu behar diren irizpideak oraindik indarrean den Kulturako sailburuaren 1999ko otsailaren 19ko Aginduan jasota daude. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko ekainaren 30eko Aginduak aldatu egin zuen Agindu hori.

Asimismo, los criterios que deben seguirse en la aplicación de los fondos presupuestarios para su inversión en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del Patrimonio Cultural Vasco se encuentran regulados en la Orden de 19 de febrero de 1999, de la Consejera de Cultura, aún en vigor, que fue modificada por la Orden de 30 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 epealdiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta dago, Kultura eta Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Agindu bidez onartua, 2021eko uztailaren 15eko Agindu bidez, 2021eko irailaren 13ko Agindu bidez eta 2022ko otsailaren 16ko Agindu bidez aldatua eta 2022. urteko Dirulaguntzen Urteko Planean ere sartuta dago, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 16ko Agindu bidez onartua; eta Sail horren webgunean argitaratu dira: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/sail-plana/sailaren-dirulaguntzen-plan-estrategikoa-2021-2024/

Además, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, modificado por Orden de 15 de julio de 2021, Orden de 13 de septiembre de 2021 y Orden de 16 de febrero de 2022; y en el Plan anual de subvenciones 2022, aprobado por Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística; y publicados en la web del citado Departamento https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/

Aipatutako aurrekontu-erreserbatik datozen kopuruak zuzen bideratzeko eta behar bezala erabiltzeko xedez, agindu honen helburua da aipatutako dirulaguntzetarako deialdia egitea, eta, halaber, zein baldintza eta eratan eskatuko eta ebatziko diren arautzea, betiere helburu horretarako esleituko den zenbatekoaren kargura, hau da, «ehuneko bat kulturala» deritzonaren kontura.

A fin de dar el adecuado destino y efectivo cumplimiento de los importes provenientes de la mencionada reserva presupuestaria, la presente Orden tiene por objeto la convocatoria de estas subvenciones, así como la regulación del modo y condiciones en que las mismas podrán ser solicitadas y resueltas con cargo al importe que se consigne para tal finalidad, con dinero procedente del denominado «uno por ciento cultural».

Hori dela eta, honako hau

Por ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da, batetik, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko jarduerak sustatzeko dirulaguntzetarako deialdia arautzea eta egitea. Agindu honen helburutik kanpo geratzen dira Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 3.3 a) eta e) artikuluetan jasotako jarduketa oro; izan ere, lurralde historikoetako foru aldundien eskumenekoak dira.

1.– La presente Orden tiene por objeto la regulación y la convocatoria de subvenciones para promover las actividades de puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco. Quedan excluidas del objeto de esta Orden todas las actuaciones recogidas en el artículo 3.3. a) y e) de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco por ser competencia de las Diputaciones Forales de los distintos Territorios Históricos.

2.– 2022ko urtarrilaren 1etik 2024ko azaroaren 30era bitartean burutu beharko dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

2.– Las actividades subvencionables deberán ser ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de noviembre 2024.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actividades subvencionables.

1.– Agindu honen arabera diruz lagundu daitezkeen jarduerak kultura-ondareetan egin beharko dira, nahiz aitortza hori dutenetan nahiz aitortza egiteko espedientea hasita dutenetan, 6/2019 Legearen 9. eta 10. artikuluetako edozein kategoria badute, eta bateragarriak izan beharko dira garatzen duen hirigintza-plangintzarekin.

1.– Las actividades subvencionables al amparo de la presente Orden deberán ejecutarse sobre Bienes Culturales, declarados o con expediente incoado para su declaración, con cualquiera de las categorías de los artículos 9 y 10 de la Ley 6/2019 y deberán ser compatibles con el régimen de protección y con el planeamiento urbanístico que lo desarrolle.

2.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako hauek dira:

2.– Las actividades subvencionables son las siguientes:

a) Kultura-ondareari balioa ematea, hau da, kultura-ondasunak ezagutzeko, balioa emateko, aitortzeko eta erabilera emateko jarduerak:

a) Puesta en valor del patrimonio cultural entendida como las actuaciones encaminadas a conocer, valorizar, reconocer y dotar de uso a los bienes culturales y, en especial, las siguientes:

– Kultura-ondasunari ondare-balioa emateko oztopo diren elementuak eta zatiak, baita eraikuntzak eta eraikin osoak ere, deuseztatzea, eraistea eta/edo kentzea.

– Eliminación, demolición y/o retirada de elementos, partes o, incluso, construcciones y edificios incompatibles con los valores patrimoniales del bien cultural.

– Hirigune historikoetako jabetzak lotizatzeko araubidea mantentzea.

– Mantenimiento del régimen de lotización de propiedades existentes en los Cascos Históricos.

– Higiezinak berrerabiltzea, hau da, higiezinaren ondare-balioekin bat datorren erabilera berri baterako edo ohiko erabilerarako birgaitzea. Izaera kolektiboko kategoria aitortuta duen ondasuna izanez gero, babes indibiduala duten higiezinen berrerabilpena baino ezingo da diruz lagundu, betiere higiezinean egindako esku-hartze globala bada. Kontzeptu horren barruan, honako hauek lagundu daitezke diruz: erakina berrerabilpenera egokitzeko proiektu teknikoen eta obra-zuzendaritzen ordainsariak eta higiezina berrerabiltzeko beharrezko obrak.

– Reutilización de inmuebles entendida como su rehabilitación para el uso característico o para un nuevo uso compatible con sus valores patrimoniales. En el caso de bienes declarados en una categoría de carácter colectivo, únicamente será subvencionable la reutilización de aquellos inmuebles con protección individual y siempre que se trate de una intervención global en el inmueble. Por este concepto, podrán ser objeto de subvención los honorarios de proyectos técnicos y dirección de obra, así como las obras necesarias para adaptar el inmueble a la reutilización.

– Aztarnategi arkeologikoetako egitura arkeologiko esanguratsuak sendotzea, albo batera utzita balioa emateko proiekturik ez dutenak.

– Consolidación de estructuras arqueológicas relevantes en yacimientos arqueológicos, quedando excluidos los que no cuenten con un proyecto de puesta en valor.

– Ondasunaren eta/edo orubearen aurretiazko azterketak (arkeologikoak, dokumentalak, historikoak, erabilerei buruzkoak, diagnostikoenak eta abar) kultura-ondasunaren garrantzia nabarmentzeko badira eta esku-hartze proiektuaren baitan sartzen badira.

– Estudios previos (arqueológicos, documentales, históricos, de usos, de diagnóstico, etc.) del bien y/o del solar, siempre que el objetivo de los mismos sea la puesta en valor del bien cultural y queden integrados en proyecto de intervención.

b) Kultura-ondarea hedatzea, hau da, sentsibilizazioaren, sozializazioaren eta ondarearen interpretazioaren bidez ondare-balioen berri ematea.

b) Difusión del patrimonio cultural entendida como las actuaciones encaminadas a divulgar sus valores patrimoniales mediante la sensibilización, la socialización y la interpretación patrimonial.

Helburu nagusitzat honako hauetariko baten bat duten jarduerak kanpo geratzen dira: babestutako lurrak eta ondasunak erostea; kurtsoak eta biltzarrak; lehiaketak; programa informatikoak; eta web-orriak sortu eta mantentzea, eta argitalpenak (liburuak, monografiak...); azken kasu horretan, salbuespen izango dira diruz lagundutako jarduera nagusia ulertzeko beharrezkoak direnak.

Quedarán excluidas las actividades cuyo objeto principal sea la compra de bienes y terrenos protegidos, los cursos y congresos, concursos, programas informáticos y creación y mantenimiento de webs y publicaciones (libros, monografías...), con excepción, en este último caso, de las que sean necesarias para el entendimiento de la actividad subvencionada principal.

c) Babes berezi edo ertaineko kultura-ondasun higiezinak edo haien ingurunea desjabetzeko finantzaketa. Kategoria honetan, tokiko administrazioak ondasun horiek eta haien ingurunea eskuratzea baino ezin izango da lagundu diruz. Tokiko administraziotzat hartzen dira udalak, mankomunitateak, kuadrillak, kontzejuak eta tokiko administrazioa osatzen duten gainerako entitateak. Desjabetzearen helburua izango da deklarazioan sartzen den kultura-ondasunari edo haren zati esanguratsu bati balioa ematea.

c) Financiación de las expropiaciones de Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial o Media y/o de su entorno correspondiente. En esta categoría, resultará únicamente subvencionable la adquisición de dichos bienes y su entorno por parte de la Administración Local (tanto los Ayuntamientos como las Mancomunidades, Cuadrillas, los Concejos y demás entidades que integran la Administración Local). La finalidad de la expropiación debe ser la puesta en valor del bien cultural objeto de declaración o de una parte destacada del mismo.

c.1.– Ondare arkeologikoa:

c.1.– Patrimonio arqueológico:

Kontzeptu honetan, honako hauen desjabetzea baino ez da lagunduko diruz: labar-artedun haitzuloen ingurunea, eremu urbanoetatik kanpoko gotorlekuak eta monumentu megalitikoak, baita bi azken horietako inguruneak ere.

En este concepto, únicamente se subvencionará la expropiación del entorno de las cuevas con arte rupestre, los recintos fortificados en zonas no urbanas y los monumentos megalíticos, incluidos los entornos en estos dos últimos.

c.2.– Ondare eraikia:

c.2.– Patrimonio edificado:

Kontzeptu honetan, modu indibidualean Babes Berezia duten Kultura Ondasun Higiezinen edota beren inguruaren desjabetzea bakarrik lagundu ahalko da diruz, baldin eta monumentu-deklarazioa badute edo multzo baten parte badira, eta xedea baldin bada kultura-ondare horri balioa ematea.

En este concepto, únicamente se subvencionará la expropiación de Bienes Culturales Inmuebles y/o su entorno que individualmente cuenten con Protección Especial, bien si han sido declarados Monumento o formando parte de un conjunto, y siempre que el objetivo sea la puesta en valor del bien cultural.

d) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan sartuta dauden ondasunak edo babestuak izateko espedientea irekita dutenak zaindu, aberastu eta babesteko beste edozein jarduera; betiere, jarduera hori bat baldin badator 6/2019 Legean jasotako helburuekin, eta ez badago jasota Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren beste agindu espezifiko batzuetan.

d) Cualquier otra actividad relacionada con la defensa, enriquecimiento y protección de los Bienes Culturales incluidos en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco o con expediente incoado para su protección, que se corresponda con los objetivos y finalidades contenidas en la Ley 6/2019 y que no esté contemplada en otras órdenes específicas de la Dirección de Patrimonio Cultural.

3. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 3.– Personas destinatarias.

1.– Dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte deialdi honetan deskribatutako dirulaguntzaren xede diren jarduerak garatzen dituzten ondasunen jabe diren pertsona fisiko eta juridikoek, edo irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko publiko zein pribatuek, honako zehaztapen hauek aintzat hartuta.

1.– Podrán concurrir a estas subvenciones tanto las personas físicas y jurídicas propietarias de los bienes, como las personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas y privadas, que desarrollen las actividades objeto de subvención descritas en esta convocatoria, con las especificidades que se detallan a continuación.

Onuradun izan daitezke, halaber, pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak (publikoak zein pribatuak), ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, diruz lagundutako jarduerak garatu ditzaketenak, nahiz eta nortasun juridikorik izan ez, aurreko paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte, hala ezarrita baitago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan.

En virtud de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, también podrán acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan desarrollar las actividades objeto de subvención, siempre y cuando las mismas reúnan los requisitos que se detallan en el párrafo anterior.

Elkarteak badira (pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, nortasun gabeak), berariaz jaso beharko dute, eskabidean nahiz laguntza emateko ebazpenean, elkarteko kide bakoitzak exekuzioan zer konpromiso hartu duen bere gain eta haietako bakoitzari zenbateko dirulaguntza aplikatu behar zaion; izan ere, haiek ere onuraduntzat joko dira. Nolanahi ere, taldearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da. Ordezkari edo ahaldun horrek nahikoa ahal izango du zenbait obligazio betetzeko; hain zuzen ere, taldeari, onuradun gisa, dagozkion obligazioak betetzeko. Taldea ezingo da desegin harik eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de personas beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Agindu honetako 2. artikuluaren c) apartatuko jarduerei dagozkien dirulaguntzak honako hauek bakarrik eskatu ahal izango dituzte: Toki Administrazioko entitateak edo entitateek, edo haien mendeko organoek; baldin eta aipatutako dirulaguntzen xede diren ondasunak eta lurrak eskuratzen badituzte.

2.– Las subvenciones correspondientes a las actividades descritas en el apartado c) del artículo 2 de la presente Orden solo podrán ser solicitadas por la entidad o entidades integrantes de la Administración Local o los órganos dependientes de las mismas que adquieran los bienes o terrenos a los que van destinadas las mencionadas subvenciones.

3.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak (Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoak) aipatzen dituen birgaitzeko hirigintza-sozietateen bitartez bideratu ahal izango dira aitortza duten hirigune historikoetan edo kultura-ondasun aitortzeko espedientea hasita dutenetan jarduerak diruz laguntzeko eskabideak.

3.– Las solicitudes que se cursen para la realización de actividades subvencionables en Cascos Históricos declarados o con expediente incoado para su declaración como Bien Cultural podrán ser cursadas por las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación a las que se refiere el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, del Gobierno Vasco sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, en el caso de que existan.

4. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Jarduteko gaitasuna izatea, eta, pertsona juridikoen kasuan, legez eratuta egotea, eta, beharrezkoa bada, dagokion erregistroan inskribatuta egotea.

1.– Tener capacidad de obrar y, en el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituida e inscrita, cuando así corresponda, en el Registro pertinente.

2.– Pertsona nahiz erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

2.– Las personas o entidades beneficiarias deben estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratzeko, pertsona edo erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

3.– Para acceder a las subvenciones previstas en esta convocatoria, las personas o entidades beneficiarias deberán estar al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– Ezingo dute deialdi honetako dirulaguntzarik eskatu, kasuan kasuko zehapenak ezarritako epean, sexu-bereizkeria dela-eta zehapen administratibo edo penalik duten pertsonek edo erakundeek, ezta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen ondorioz debeku hori dutenek ere. Ezingo dute eskatu, halaber, berdintasun-plana indarrean izan behar arren horrelakorik ez duten enpresek, ezta 50 langile baino gehiago izan eta indarrean den legeriarekin bat etorriz sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena prebenitzeko eta aurka egiteko neurriak hartuta dituztela ziurtatzen ez dutenek ere.

4.– No podrán concurrir a la presente convocatoria, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, las personas o entidades sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres. Tampoco podrán concurrir las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación en vigor.

5.– Lehenago aipatutako baldintzez gain, betetzekoak izango dira pertsona edo erakunde onuradun izateko gainerakoak ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan bildutakoak.

5.– Además de los anteriores, se deberán cumplir los restantes requisitos para acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 5.– Recursos económicos.

Lehenengo artikuluan aurreikusitako helbururako baliabide ekonomikoak hiru milioi euro (3.000.000) izango dira; horietatik 1.000.000 euro 2022. urteko ordainketa-kredituei dagozkie, 1.000.000 euro 2023. urteko konpromiso-kredituei eta, azkenik, 1.000.000 euro 2024. urteko konpromiso-kredituei.

Los recursos económicos destinados a la finalidad prevista en el artículo 1 ascienden a tres millones (3.000.000) de euros, de los cuales 1.000.000 de euros corresponden a créditos de pago para el año 2022, 1.000.000 de euros a crédito de compromiso para el año 2023 y otro 1.000.000 de euros a crédito de compromiso para el año 2024.

6. artikulua.– Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía máxima de las subvenciones.

Agindu honetan aurreikusitakoaren arabera ematen diren dirulaguntzen gehieneko muga honako zenbateko hauetatik txikiena izango da: 250.000 euro edo diruz lagun daitekeen zenbatekoaren % 100, salbu eta hirigune historikoetan jabetzak lotizatzeko araubidea mantentzeko, araubide hori % 15ekoa izango baita.

Las subvenciones que se concedan con arreglo a lo previsto en la presente Orden tendrán como límite máximo la menor de las siguientes cuantías: 250.000 euros o el 100 % del importe subvencionable, salvo para el mantenimiento del régimen de lotización de propiedades en Cascos Históricos que será del 15 %.

Hori guztia, betiere, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bere aurrekontuetan helburu horretarako esleitzen dituen kopuruen barruan.

Todo ello siempre dentro de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Cultura y Política Lingüística disponibles para tal finalidad.

7. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo para realizar las actividades.

Diruz lagundutako proiektuak 2022 ekitaldian hasi beharko dira edo hasita egon beharko dute, eta, beranduenik ere, 2024ko azaroaren 30a baino lehenago amaitu beharko dira.

Las actividades objeto de subvención deberán estar ya iniciadas o iniciarse dentro del ejercicio 2022 y finalizar, como máximo, el 30 de noviembre de 2024.

8. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 8.– Compatibilidad.

Agindu honen bitartez deitzen diren dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako deitzen duten beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin –Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik helburu bererako jasotako dirulaguntza izendunak izan ezik–, bai eta beste edozein diru-sarrera edo baliabiderekin ere; betiere, laguntzen helburu den jarduerarako jasotzen diren zenbateko guztien baturak gainfinantzaketarik eragiten ez badu haiek emateko erabili den aurrekontuarekiko. Halakorik jazotzen bada, deialdi honen babespean emandako laguntza murriztuko da, gehiegizkoa den partea kenduta.

Las subvenciones que se convocan a través de esta Orden serán compatibles con otras subvenciones o ayudas convocadas para la misma finalidad por otros entes públicos o privados, a excepción de las subvenciones nominativas recibidas del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que tengan por objeto la misma actividad, y con cualesquiera otros ingresos o recursos, siempre que del conjunto de las que se reciban por la actividad objeto de las mismas no se produzca sobrefinanciación respecto del presupuesto sobre el que hayan sido concedidas. Ante tal supuesto, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

9. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes podrán formularse en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

2.– Pertsona fisiko interesdunek bitarteko elektronikoak erabiliz nahiz presentzialki eskatu, kontsultatu eta gauzatu ahal izango dituzte prozedura honetako izapide guztiak, non eta administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharrik ez dagoen, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan. Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.

2.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos y presenciales, salvo que estuvieran obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko entitateek, ordea, bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte, nahitaez, prozedura administratiboaren edozein izapide egiteko.

Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, en cambio, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite del procedimiento administrativo.

3.– Eskabideak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Zuzenean zerbitzuan https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidean sartu eta aurrez hitzordua eskatuta soilik, EAEko erregistro osagarrietan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean; betiere, eskabide normalizatuaren bitartez, zeina osorik eta behar bezala bete beharko den (aipatutako erregistro osagarriak zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan). Eskabide-eredua eskuragarri egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034808

3.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en https://www.euskadi.eus/servicios/0034808

4.– Eskabideak, halaber, bitarteko elektronikoz aurkeztu ahal izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034808

4.– Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en https://www.euskadi.eus/servicios/0034808

Eskaera egin osteko izapide elektronikoak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen egoitza elektronikoko «Nire karpeta» aplikazioaren bidez egingo dira, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones, se realizan a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Eskabidea eta ondorengo izapideak pertsona edo erakunde eskatzailearen ordezkari batek egin ahal izango ditu, elektronikoki nahiz paperean. Horretarako, ordezkaritza ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak. Dena dela, izapide elektronikoak egin beharko dira administrazioarekin harreman elektronikoa izateko betebeharra duen pertsona interesdun baten ordezkaria izanez gero.

5.– La solicitud y posteriores trámites podrán ser realizados por un representante de la persona o entidad solicitante, de forma electrónica o en papel, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos accesible en la dirección https://www.euskadi.eus/representantes En cualquier caso, los trámites deberán ser realizados por medios electrónicos cuando representen a una persona interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

6.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren esteka honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034808

6.– Las instrucciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están disponibles en el siguiente enlace de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0034808

7.– Erakunde edo pertsona eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Halaber, pertsona edo entitate eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, hala xedatuta baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

7.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

10. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzaileen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 10.– Acreditación de requisitos de la persona o entidad solicitante.

1.– Pertsona edo erakunde eskatzailearen betekizunak egiaztatzeko, izan pertsona fisikoa zein juridikoa, organo emaileak ofizioz jaso eta kontsultatu ahalko ditu administrazio publikoen esku dauden dokumentu eta datu guztiak, zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzko egiaztagiriak barne. Hala ere, pertsona edo erakunde eskatzaileek kontsultatzea berariaz aurkaratu dezakete. Horretarako, behar diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

1.– Al objeto de acreditar los requisitos de la persona o entidad solicitante, sea persona física o jurídica, el órgano concedente podrá recabar y consultar de oficio documentos y datos que obren en poder de las Administraciones Públicas, incluidos los certificados del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, las personas o entidades solicitantes podrán oponerse expresamente a dicha consulta, en cuyo caso, deberán aportar las correspondientes certificaciones.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.6 artikuluari jarraituz, eskabidearekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del artículo 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones:

a) Helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatuz gero eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri ematea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Itzulketa-prozeduraren batean sartuta ez egotea.

b) No estar incurso en ningún procedimiento de reintegro.

c) Pertsona edo erakunde eskatzailea ez egotea dirulaguntza publikoak eskuratu ahal izateko zigor penal edo administratiboren baten edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren baten eraginpean, sexu-bereizkeria dela-eta zehapen administratibo edo penalei dagozkienak edo debeku hori dutenak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoaren arabera.

c) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se refieran a sanciones administrativas o penales por incurrir en discriminación por razón de sexo o sancionadas con dicha prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Betetzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.5 artikuluan ezarritako baldintzak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartuak, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea bigarrenez aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legearen azken xedapenetako laugarrenak emandako idazketan.

d) Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 50.5 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en su redacción dada por la Disposición Final Cuarta de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Halaber, erakunde edo pertsona eskatzaileak adierazi behar du eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

e) Así mismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser persona o entidad beneficiaria de estas ayudas.

11. artikulua.– Eskabidearen edukia eta aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria.

Artículo 11.– Contenido de la solicitud y documentación adicional a presentar.

1.– Egoitza elektronikoan eskura dagoen eskabidearen formularioa informazio honekin bete beharko da:

1.– El formulario de solicitud disponible en la sede electrónica deberá ser cumplimentado con la siguiente información:

a) Pertsona edo entitate eskatzailearen datuak.

a) Datos de la persona o entidad solicitante.

b) Jardueraren laburpen-fitxa.

b) Ficha-resumen de la actividad.

c) Jarduerako sarrera eta gastuen aurrekontu banakatu eta zehaztua.

c) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos de la actividad.

d) Edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen beste baliabide edo laguntza batzuk eskatu edo lortu izana.

d) Solicitud u obtención de otros recursos o ayudas procedentes de cualquier administración o ente público o privado.

2.– Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Jardueraren memoria zehatza, hiru urteetako bakoitzean egingo diren jarduerekin; jarduera horiek gutxi gorabeherako kronograma bidez adieraziko dira.

a) Memoria detallada de la actividad en la que se consignarán, mediante cronograma estimativo, las actuaciones que se desarrollarán en cada una de las tres anualidades.

b) Jabetza-agiriak, eskatzaileak ondasunaren jabe diren pertsona fisikoak edo pertsona juridiko pribatuak badira.

b) Documentación acreditativa de la propiedad, en caso de que las personas solicitantes sean personas físicas o jurídicas privadas propietarias del bien.

c) Ondasunaren jabearen ziurtagiria, pertsona edo erakunde eskatzaileak garatu beharreko jarduerarekin bat datorrena, baldin eta hau ez jabeduna bada, salbu eta eskaeraren xede den jarduerak ez badio zuzenean eragiten ondasunari.

c) Certificado de la persona propietaria del bien de conformidad con la actividad a desarrollar por la persona o entidad solicitante, en caso de que esta no sea la propietaria, salvo que la actividad objeto de la solicitud no suponga afección directa sobre el bien.

d) Proiektu teknikoak. Eraikingintza arloan indarrean den legediaren arabera, egikaritze-proiektua behar duten obrek eskabidearekin batera aurkeztu beharko dute proiektua kultura-ondarearen alorreko foru-organo eskudunaren nahitaezko baimenarekin batera, proiektuaren idazketa aurretiazko fase batean diruz lagundu ahal izatea galarazi gabe.

d) Proyectos técnicos. En el caso concreto de las obras que requieran proyecto de ejecución, de acuerdo a la legislación vigente en materia de edificación, deberán presentar dicho proyecto en el momento de la solicitud, así como la autorización pertinente del órgano foral competente en patrimonio cultural, sin perjuicio de que la redacción del proyecto también pueda ser subvencionable en una fase previa.

e) Aurreikusitako esku-hartzeetarako nahitaezko lizentziak eta baimenak. Horien eskabidea ere onartuko da (aurreko puntuan aurreikusitako jarduketena izan ezik), eman ondoren aurkeztu beharra galarazi gabe, eta esku-hartzea hasi aurretik beti.

e) Licencias y autorizaciones preceptivas para las intervenciones previstas. Se admitirá también la solicitud de las mismas (salvo en el caso de las actuaciones previstas en el punto anterior), sin perjuicio de la obligación de aportarlas una vez concedidas y siempre de forma previa al inicio de la intervención.

f) Hala badagokio, eta 16.1.e) artikuluko irizpidearen arabera baloratzeko, memoria zehatza, jardueraren eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurri zehatzekin. Memoriak datu banakatuak, aurrekontua eta adierazleak jaso beharko ditu, aplikatutako berdintasun-neurrien eraginkortasuna ebaluatu ahal izateko jarduera gauzatu ondoren.

f) En su caso y para su valoración de acuerdo al criterio del artículo 16.1.e), memoria detallada con las medidas concretas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la actividad. La memoria deberá incluir datos desglosados, presupuesto e indicadores que permitan evaluar, una vez ejecutada la actividad, la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas.

g) Hala badagokio, eta 16.1.f) artikuluaren irizpidearen arabera baloratzeko, jarduera gauzatzean gizarte-erantzukizuneko irizpideak aplikatu direla egiaztatzea, hala nola, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan indarrean dagoen egiaztapena; desgaitasuna duten pertsonen, pertsona behartsuen edo talde kalteberetako kideen gizarteratzea eta laneratzea; edo enplegu-zentro berezien edo laneratze-enpresen bidezko azpikontratazioa.

g) En su caso y para su valoración de acuerdo al criterio del artículo 16.1.f), acreditación de la aplicación de criterios de responsabilidad social en la ejecución de la actividad tales como acreditación vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres, inserción socio-laboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables o subcontratación a través de Centros Especiales de empleo o Empresas de Inserción.

h) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan sartutako kultura-ondasunak eta beren ingurunea desjabetzeari loturiko agiriak.

h) Documentos relativos a la expropiación de bienes culturales incluidos en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco y/o de su entorno correspondiente.

i) Oro har, eskatutako dirulaguntzaren berme izango den beste edozein txosten, dagokion kalifikazioa eta balorazioa egiteko balio badu.

i) En general, cualquier otro informe que avale la subvención solicitada y que pueda servir para la oportuna calificación y valoración.

12. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 12.– Gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

13. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egiaztatuko du eskaera epe barruan eta behar bezala egin dela eta eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco verificará que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así como que ha sido acompañada de la documentación exigida.

2.– Eskabidea izapidetzea onartzeko beharrezkoa den dokumenturen bat falta bada edo dokumentu horietan zerbait gaizki dagoela ikusten bada, edo baloratzeko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkitzen badira, hamar egun balioduneko epea emango zaio pertsona edo entitate interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko zaio ezen, eskatutakoa egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela edo izapideak egiteko eskubidea galdu duela ulertuko dela; hartarako, ebazpen bat emango da aldez aurretik.

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el caso de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona o entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharra duen pertsona edo entitate batek modu presentzialean aurkezten badu eskabidea, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak pertsona edo entitate interesdunari eskatuko dio akatsa zuzen dezan, eskabidea bitarteko elektronikoz aurkeztuta. Horretarako, zuzenketa egin zen eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

En virtud de lo previsto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si alguna de las personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas presenta su solicitud presencialmente, la Dirección de Patrimonio Cultural requerirá a la persona o entidad interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

14. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 14.– Comisión de Valoración.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, eskabideok aztertu eta horiek onartu ala ez ebazteko eta onartutako eskabideen jarduerak baloratzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da. Batzorde horrek, ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Kulturako Sailburuordetzako titularrari.

1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, con la finalidad de analizar y resolver las cuestiones de admisión e inadmisión de las mismas y para la posterior valoración de las actividades de las solicitudes admitidas, se constituirá una Comisión de Valoración que, en base a los criterios de adjudicación establecidos, elevará la oportuna propuesta de resolución a la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

2.– Batzordeak osaera orekatua izan beharko du. Hain zuzen ere, bi sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera. Honako hauek osatuko dute batzordea:

2.– La Comisión deberá tener una composición equilibrada en la que ambos sexos estén representados, al menos, en un 40 %, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres y estará integrada por:

a) Kultura Ondarearen zuzendaria edo hark eskuordetutako pertsona. Batzordeburua izango da, eta, boto-berdinketak egonez gero, bere kalitate-botoaz ebatziko ditu.

a) La persona que ostenta la Dirección de Patrimonio Cultural, o la persona en quien delegue, que ejercerá las funciones de la Presidencia de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse.

b) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroaren arduraduna.

b) La persona responsable del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

c) Kultura Ondarearen Zuzendaritzako talde teknikoko bi pertsona, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatutakoak.

c) Dos personas del cuerpo técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombradas por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

3.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoko teknikari bat, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatua. Batzordeko idazkaria izango da, eta hitza izango du, baina botorik ez. Idazkariaren egitekoa izango da kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

3.– Una persona de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Patrimonio Cultural, también nombrada por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, ejercerá como Secretaria de la Comisión con voz pero sin voto. Corresponderá a la persona Secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

4.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da balorazio-batzorderen osaera, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 49.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

4.– La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

5.– Balorazio Batzordeak, egoki deritzonean, proiektuaren gai zehatz eta espezifikoan edo zeharkako gaietan (adibidez, genero-ikuspegian) aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

5.– Cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el proyecto o en materias de carácter transversal como la perspectiva de género.

6.– Balorazio Batzordea balio osoz eratzeko, beharrezkoa izango da, gutxienez, batzordeburua eta idazkaria bertaratzea edo urrunetik aritzea, bai eta, gutxienez, batzordekideen erdiak ere.

6.– Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, se requerirá la asistencia, personal o a distancia, al menos, de quienes ostenten el cargo de Presidencia y Secretaría y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

7.– Balorazio Batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

7.– Las personas que constituyen la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusadas, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

15. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de concesión.

Norgehiagoka-prozedura hau erabiliko da agindu honetan jasotako dirulaguntzak emateko:

Las subvenciones contempladas en esta Orden se otorgarán mediante el siguiente procedimiento de concurrencia competitiva:

1.– Eskabideak aurkezteko epea bukatu ostean, eta, hala badagokio, 13. artikuluan aurreikusitako izapidea gauzatutakoan, Balorazio Batzordeak ebaluatu egingo ditu agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten jarduerak, hurrengo artikuluan finkatzen diren irizpideen arabera. Ebaluazioa hasi aurretik, Batzordeak eskabideak araztu ahal izango ditu, eta hasierako aurrekontutik kanpo utziko ditu dirulaguntzen aginduaren xede ez diren kapituluak.

1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes; sustanciado, en su caso, el trámite previsto en el artículo 13, las actividades presentadas que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden serán evaluadas por la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios que se fijan en el artículo siguiente. De forma previa al inicio de la evaluación, la Comisión podrá depurar las solicitudes, excluyendo del presupuesto inicial aquellos capítulos que no sean objeto de la orden subvencional.

2.– Dirulaguntza jaso ahal izateko, jarduerek gutxienez hirurogei (60) puntu lortu beharko dituzte ebaluazio-fasean.

2.– Únicamente podrán acceder a las ayudas aquellas actuaciones que hayan obtenido un mínimo de sesenta puntos (60 puntos) en la fase de evaluación.

16. artikulua.– Ebaluazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 16.– Criterios de evaluación y selección.

Irizpide hauek erabiliko dira eskabideak ebaluatzeko.

La evaluación de las solicitudes se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:

16.1.– 2. artikuluaren a), b), c) eta e) apartatuetan aipatzen diren jardueren kasuan:

16.1.– En el caso de las actividades del artículo 2, apartados a), b), c), y e):

a) Jardueraren kalitatea eta interesa, jardueraren kalitate-faktorea ondasunaren interesari aplikatzearen ondorioz (gehienez, 45 puntu):

a) Calidad e interés de la actividad como resultado de la aplicación del factor de calidad de la actividad sobre el interés del bien (hasta 45 puntos):

a.1.– Jardueraren xede-ondasunaren interesa:

a.1.– Interés del bien objeto de la actividad:

– Gehienez, 45 puntu: izaera kolektiboko kultura-ondasunak eta izaera kolektiboko ondasun batean sartutako izaera indibidualeko babes bereziko kultura-ondasunak.

– Hasta 45 puntos: Bienes Culturales de carácter colectivo y Bienes Culturales de Protección Especial individual incluidos en un bien de carácter colectivo.

– Gehienez, 40 puntu: Babes Berezi edo Ertaineko Kultura Ondasunak, izaera indibidualeko kategoriarekin:

– Hasta 40 puntos: Bienes Culturales de Protección Especial o Media con categoría de carácter individual.

– Gehienez, 35 puntu: izaera kolektiboko ondasun batean sartutako izaera indibidualeko babes ertaineko kultura-ondasunak.

– Hasta 35 puntos: Bienes Culturales con Protección Media individual, incluidos en un bien de carácter colectivo.

– Gehienez, 25 puntu: izaera kolektiboko ondasun batean sartutako izaera indibidualeko oinarrizko babeseko kultura-ondasunak.

– Hasta 25 puntos: Bienes Culturales con Protección Básica individual, incluidos en un bien de carácter colectivo.

a.2.– Jardueraren kalitatea:

a.2.– Calidad de la actividad:

– Kalitatea handia (1): ondasunaren ondare-balio guztiak balioan jartzeko edo ezagutarazteko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material onenak barne hartzen dituzten jarduerak.

– Calidad alta (1): aquellas actividades que estén integradas por objetivos, acciones, técnicas o materiales óptimos para la puesta en valor del bien y/o constituyan una puesta en valor o difusión integral del bien o de todos sus valores patrimoniales.

– Kalitatea ertaina (0,7): Ondasunaren ondare-balioetako edo elementuetako batzuk balioan jartzeko edo partzialki ezagutarazteko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material egokiak barne hartzen dituzten jarduerak.

– Calidad media (0,7): aquellas actividades que estén integradas por objetivos, acciones, técnicas o materiales adecuados para la puesta en valor o difusión del bien y/o constituyan una puesta en valor o difusión parcial del bien o de algunos de sus valores patrimoniales o elementos.

– Kalitatea txikia (0,5): ondasunaren ondare-balioetako batzuk balioan jartzeko edo ezagutarazteko behar diren helburu, ekintza, teknika edo material onargarriak barne hartzen dituzten jarduerak eta/edo ondare-balio edo elementuetako bat balioan jartzeko edo ezagutarazteko direnak.

– Calidad baja (0,5): aquellas actividades que estén integradas por objetivos, acciones, técnicas o materiales admisibles para la puesta en valor o difusión del bien y/o constituyan únicamente una puesta en valor o difusión puntual de uno de sus valores patrimoniales o elementos.

– Kalitate oso txikia (0,2): kultura-interesik gabeko edo txikiko jarduerak.

– Calidad muy baja (0,2): aquellas actividades de escaso o nulo interés cultural.

b) Proiektuaren ezaugarri teknikoak (gehienez, 25 puntu).

b) Características técnicas del proyecto (hasta 25 puntos):

Gehienez ere 25 puntu emango zaizkie proposatutako ekimenarekin lortu nahi diren helburuak zehatz adierazten dituzten proiektuei eta proiektuaren garapen zehatza aurkezten dutenei, finkatutako helburuak erdiesteko egin behar diren obra-motak adierazten badituzte, betiere.

Se otorgarán hasta 25 puntos a aquellos proyectos que especifiquen con precisión los objetivos que se persiguen con la iniciativa propuesta y a los que presenten un desarrollo exhaustivo del proyecto, detallando los tipos de obras necesarios para alcanzar los objetivos fijados.

c) Jardueraren eragina eta kanpoko zabalkundea (gehienez, 10 puntu).

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad (hasta 10 puntos):

– Gehienez 10 puntu: Donejakue Bideari eta Ignazio Bideari atxikitako ondasunen gaineko jarduerak.

– Hasta 10 puntos: las actividades sobre bienes afectos al Camino de Santiago y al Camino Ignaciano.

– Gehienez 7 puntu: udalaz gaindiko eragina duten jarduerak.

– Hasta 7 puntos: las actividades con repercusión supramunicipal.

– Gehienez 5 puntu: udalerrian eragina duten jarduerak.

– Hasta 5 puntos: las actividades con repercusión municipal.

d) Jardueraren autofinantzaketa-maila (gehienez, 10 puntu):

d) Grado de autofinanciación de la actividad (hasta 10 puntos):

10 puntu emango zaizkie guztizko aurrekontuaren % 50 gutxienez eskatzaileen funtsekin edo beste baliabide pribatu edo publiko batzuen bitartez ordaindu bada. Hala, premisa horretan oinarriturik eta hiruko erregelaren bidez logika matematikoa aplikatuz lortuko da eskabide bakoitzari dagokion puntuazioa.

Se concederán 10 puntos a las actividades sufragadas al menos en un 50 % del presupuesto total con fondos de la persona solicitante u otros recursos públicos o privados. Así, partiendo de esta premisa y aplicando la lógica matemática a través de una regla de tres, se obtendrá la puntuación correspondiente a cada solicitud.

e) Genero-ikuspegiaren integrazioa (gehienez 5 puntu).

e) Integración de la perspectiva de género (hasta 5 puntos):

Honako jarduerak hauek puntuatuko dira:

Se puntuarán las actividades que:

– Emakumeek euskal kultura-ondareari egiten dioten ekarpena balioesteko, hedatzeko eta ikusarazteko eragin nabarmena dutenak.

– Constituyan un impacto significativo en la puesta en valor, difusión y visibilización de la aportación de las mujeres al patrimonio cultural vasco.

– Emakumeen taldeak dituztenak hartzaile edo zuzeneko azken erabiltzaile.

– Tengan a colectivos de mujeres como destinatarios o usuarios finales directos.

– Jardueraren eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurri zehatzak jasotzen dituzten, bai onuradunei dagokienez, bai jarduera gauzatuko duten langileei dagokienez.

– Incluyan medidas concretas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la actividad, tanto en las personas beneficiarias como en el personal que ejecutará la misma.

f) Interes soziala (gehienez, 5 puntu):

f) Interés social (hasta 5 puntos):

5 puntu emango dira pertsona eskatzaileak jarduera egitean honako inguruabar bat edo gehiago egiaztatzen badu:

Se otorgarán 5 puntos si la persona solicitante acredita una o varias de las siguientes circunstancias en la ejecución de la actividad:

– Irabazi-asmorik gabeko entitatea izatea:

– Condición de entidad sin ánimo de lucro.

– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako gaietan indarrean dagoen egiaztapena.

– Acreditación vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres.

– Desgaitasunen bat duten pertsonak, pertsona behartsuak edo talde zaurgarrietako pertsonak gizarteratzea eta laneratzea.

– Inserción socio-laboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables.

– Enplegu Zentro Berezien edo Laneratzeko Enpresen bidezko azpikontratazioa.

– Subcontratación a través de Centros Especiales de empleo o Empresas de Inserción.

16.2.– 2. artikuluaren d) apartatuan aipatzen diren eta diruz lagundu daitezkeen jardueren kasuan:

16.2.– En el caso de las actividades subvencionables recogidas en el artículo 2 apartado d):

a) Jardueraren kalitatea eta interesa, jardueraren kalitate faktorea ondasunaren interesari aplikatzearen ondorioz (gehienez, 40 puntu).

a) Calidad e interés de la actividad como resultado de la aplicación del factor de calidad de la actividad sobre el interés del bien (hasta 40 puntos).

a.1.– Jardueraren xede-ondasunaren interesa:

a.1.– Interés del bien objeto de la actividad:

– Gehienez, 40 puntu: Babes Bereziko Eremu Arkeologikoak edo Babes Bereziko Kultura Ondasun Higiezinak, izaera kolektiboko kategoria duen Babes Bereziko Kultura Ondasun batean sartuta daudenak.

– Hasta 40 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Especial o Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial, incluidos en un Bien Cultural de Protección Especial con categoría de carácter colectivo.

– Gehienez, 35 puntu: Babes Ertaineko Eremu Arkeologikoak, izaera kolektiboko kategoriarekin, edo Babes Bereziko Monumentuak.

– Hasta 35 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Media, con categoría de carácter colectivo, o Monumentos de Protección Especial.

– Gehienez, 30 puntu: Babes Ertaineko Eremu Arkeologikoak, izaera indibidualeko kategoriarekin.

– Hasta 30 puntos: Zonas Arqueológicas de Protección Media, con categoría de carácter individual.

a.2.– Jardueraren kalitatea:

a.2.– Calidad de la actividad:

– Kalitate handia: 1.

– Calidad alta: 1.

– Kalitate ertaina: 0,7.

– Calidad media: 0,7.

– Kalitate txikia: 0,5.

– Calidad baja: 0,5.

b) Ingurunean egin izan den jarduerak eragin kaltegarria izan du ondasun kulturalaren babes egokian (gehienez, 35 puntu).

b) Repercusión desfavorable de la actividad que se ha venido desarrollando en el entorno para la debida protección del bien cultural (hasta 35 puntos):

– Gehienez 35 puntu: ingurune ez urbanoetako gotorlekuei edo Babes Bereziko Monumentu Megalitikoei edo edozein kategoriatako Babes Bereziko Kultura Ondasun Higiezinei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 35 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de los recintos fortificados en zonas no urbanas o monumentos megalíticos de Protección Especial o Bienes Culturales Inmuebles de Protección Especial, con cualquier categoría.

– Gehienez 20 puntu: ingurune ez urbanoetako gotorlekuei edo Babes Ertaineko Monumentu Megalitikoei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 20 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de los recintos fortificados en zonas no urbanas o monumentos megalíticos de Protección Media.

– Gehienez 15 puntu: labar-artea duten leize edo haizpeei balioa eman izanaren eragin ona.

– Hasta 15 puntos: repercusión favorable en la puesta en valor de cuevas o abrigos que contienen arte rupestre.

c) Jardueraren eragina eta kanpoko zabalkundea (gehienez, 15 puntu).

c) Repercusión y difusión exterior de la actividad (hasta 15 puntos).

– 15 puntu: udalaz gaindiko eragina duten jarduerak.

– 15 puntos: las actividades con repercusión supramunicipal.

– 10 puntu: udalerrian eragina duten jarduerak.

– 10 puntos: las actividades con repercusión municipal.

d) Jardueraren autofinantzaketa-maila, aurkeztutako aurrekontu globalari dagokionez (gehienez, 10 puntu).

d) Grado de autofinanciación de la actividad respecto al presupuesto global presentado (hasta 10 puntos).

Dirulaguntzaren helburua betetzeko guztizko aurrekontuaren % 50 beste baliabide pribatu edo publiko batzuen bitartez ordaindu zaien proiektuei gehieneko puntuazioa (10 puntu) emango zaie. Hala, premisa horretan oinarriturik eta hiruko erregelaren bidez logika matematikoa aplikatuz lortuko da proiektu bakoitzari dagokion puntuazioa.

Se concederá el máximo de puntos, es decir, 10 puntos a los proyectos cuyo 50 % del presupuesto total, para el objeto de la subvención, esté sufragado con otros recursos públicos o privados. Así, partiendo de esta premisa y aplicando la lógica matemática a través de una regla de tres se obtendrá la puntuación correspondiente a cada proyecto.

17. artikulua.– Balorazio- eta kuantifikazio-irizpideak.

Artículo 17.– Determinación de la cuantía a conceder.

1.– Balorazio-prozesua amaitu ondoren, baztertu egingo dira 15. artikuluan aurreikusitako gutxieneko puntuazioa (60 puntu) lortu ez duten jarduerak, eta gainerako jarduerei eman beharreko zenbatekoak zehaztuko dira, prozedura honen arabera:

1.– Una vez culminado el proceso de valoración, se excluirán las actividades que no hayan alcanzado la puntuación mínima de 60 puntos prevista en el artículo 15 y se procederá a la determinación de los importes a conceder al resto de actividades de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Puntuaziorik handiena lortu duen jarduerarekin hasi eta 6. artikuluan ezarritako gehieneko mugak dituen dirulaguntza emango zaio edo gehieneko zenbatekoa, eta esleitutako zenbatekoa muga horietan txikiena izango da.

a) Comenzando por la actividad que haya obtenido la mayor puntuación, se le asignará subvención con los límites determinados por las cuantías máximas establecidas en el artículo 6 o el importe solicitado, siendo la cantidad asignada el menor de dichos límites.

b) Prozedura errepikatu egingo da aurreikusitako zuzkidura agortu arte, artikulu honetako 1. atalean adierazitako irizpidea gainditu duten gainerako jarduerekin; jarduera horiek puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira eta aurreko puntuan adierazitako gehieneko kopuruei faktore proportzional bat ezarriko zaie kalkulatutako dirulaguntza-proiektuak lortutako puntuazioaren eta puntuaziorik handiena lortu duenaren artean dagoen arrazoiaren parekoa, formula honen arabera:

b) Se repetirá el procedimiento, hasta agotar la dotación prevista, con las demás actividades que hayan superado el criterio contemplado en el apartado 1 de este artículo, ordenadas de mayor a menor puntuación y aplicando a las cantidades límite descritas en el punto anterior un factor proporcional igual a la razón existente entre la puntuación obtenida por el proyecto cuya subvención se calcula y el de mayor puntuación, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Si = (Ei x Pi)/Pmax

Si= (Ei x Pi) / Pmax

non,

siendo,

Si = Jarduera bakoitzari eman beharreko zenbatekoa.

Si = Importe a conceder a cada actividad.

Ei = Zenbateko hauetatik txikiena: 6. artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoak edo eskatutako zenbatekoa.

Ei = El menor de los siguientes importes: cuantías máximas establecidas en el artículo 6 o importe solicitado.

Pi = Batzordeak jarduera bakoitzari emandako puntuazioa.

Pi = Puntuación otorgada por la Comisión a cada actividad.

Pmax = Batzordeak emandako gehieneko puntuazioa.

Pmax = Puntuación máxima otorgada por la Comisión.

2.– Aurreko prozedura horren ondorioz soberakina geratuz gero, puntuazio handienetik txikienerako ordenan hurrena dagoen eskabideari emango zaio, 1 b) ataleko formula ezarrita dagokion zenbatekora iritsi ez arren.

2.– En caso de que como resultado del procedimiento anterior quedara una cantidad excedentaria, esta se concederá a la siguiente solicitud que corresponda en orden de mayor a menor puntuación, a pesar de que no se alcance el importe correspondiente por aplicación de la fórmula del apartado 1 b).

3.– Pertsona edo entitate onuradunen batek dirulaguntzari uko eginez gero 19 a) artikuluan aurreikusitako moduan, dirulaguntza eman duen organoak adostuko du, deialdi berri bat egin beharrik gabe, puntuazioaren arabera hurrena dauden pertsona edo entitate eskatzaileei ematea dirulaguntza, uko egitearen ondorioz behar adina kreditu askatu bada atzera botatako eskabide bat artatzeko, eskabideek Agindu honetako 15. artikuluan aurreikusitako gutxieneko puntuazioa lortu badute.

3.– En el supuesto de que alguna de las personas o entidades beneficiarias renunciase a la subvención en la forma prevista en el artículo 19 a), el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a las personas o entidades solicitantes siguientes a aquella en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes desestimadas y estas hayan superado la puntuación mínima prevista en el artículo 15 de esta Orden.

18. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 18.– Resolución.

1.– Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamen arrazoitu bat egingo du, eta, espediente osoarekin batera, Kulturako sailburuordeari igorriko dio, ebazpena eman dezan.

1.– La Comisión de Valoración elaborará una propuesta de Resolución motivada que será remitida, junto a todo el expediente, al Viceconsejero de Cultura para la pertinente Resolución.

2.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

2.– La Resolución contendrá, como mínimo:

a) Onartu gabeko eskaerak, arrazoia zehaztuta.

a) Las solicitudes inadmitidas, motivando la razón de la inadmisión.

b) Diruz lagundutako eskabideak, honako hauek zehaztuta eta arrazoituta: emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, dirulaguntzaren xede diren partidak zehaztuta (jarduera osoa hala ez denean), ordainketaren sekuentziazioa eta justifikatu beharreko guztizko zenbatekoa.

b) Las solicitudes subvencionadas con especificación y motivación de: la cuantía de la subvención concedida con definición de las partidas que son objeto de subvención cuando no toda la actividad lo sea, la secuenciación del pago y el importe total que deberá ser objeto de justificación.

c) Eskatutako laguntza eman ez zaien eskabideak, nahiz Agindu honen 15. artikuluan aurreikusitako gutxieneko puntuazioa lortu ez dutenak, nahiz puntuazio hori lortu arren, atzera bota direnak deialdian finkatutako kredituaren gehiengo zenbatekoa gainditu dutelako. Kasu bietan bakoitzari emandako puntuazioa adieraziko da, Agindu honetan aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera.

c) Las solicitudes a las que no se les ha otorgado la ayuda solicitada, tanto aquellas que no hayan alcanzado la puntuación mínima prevista en el artículo 15 de esta Orden como aquellas que, habiendo superado dicha puntuación, hayan sido desestimadas por haberse rebasado la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación en ambos casos de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la presente Orden.

d) Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea, agindu arautzailearen 7. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

d) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden reguladora.

e) Behin proiektua amaituta, emandako dirulaguntzak justifikatzeko era eta epea, agindu honetako 24. artikuluak dioenari jarraituz.

e) La forma y el plazo de justificación de las subvenciones concedidas, finalizada la ejecución del proyecto, en los términos que el artículo 24 de la presente Orden señala.

f) Diruz lagundutako jarduera gauzatuko dela bermatzeko bidezkotzat jotzen den beste edozein betebehar.

f) Cualquiera otra obligación que se estime procedente, en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.

3.– Ebazpena, gehienez, bost hilabeteko epean jakinaraziko da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera.

3.– La Resolución será notificada en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde el día de la finalización del plazo de la presentación de las solicitudes.

Nolanahi ere, pertsona interesdunari akatsak zuzentzeko edo beharrezkoak diren dokumentuak edo epaitzeko bestelako datuak aurkezteko errekerimendua egiten zaionean, epe hori bertan behera geratuko da errekerimenduaren jakinarazpena egiten denetik hartzaileak bete beharrekoa bete arteko denboran edo, hala dagokio, horretarako emandako epea agortu arte, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe.

No obstante, cuando deba requerirse a cualquier persona interesada para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, el plazo aludido quedará suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– 17.3 artikuluan aurreikusitako kasuan, aukera horren berri emango zaie pertsona edo erakunde interesdunei, dirulaguntzen proposamena jaso dezaten, hamar eguneko epe luzaezinean. Pertsona edo erakunde eskatzaileek proposamena berariaz onartu ondoren, emate-erabaki berri bat aginduko da eta jakinarazi egingo da.

4.– En el caso previsto en el artículo 17.3, se comunicará esta opción a las personas o entidades interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada expresamente la propuesta por parte de las personas o entidades solicitantes, se dictará nueva resolución de concesión y se procederá a su notificación.

5.– Pertsonak edo entitateak itzultzeko prozeduraren bat badu tramitazioan, prozedura hori amaitzearen mende egongo da ematea, eta itzultzeko prozedura amaitu eta itzultzeko betebehar bat badu pertsonak edo entitateak, emakida eman ahal izateko ezinbestekoa izango da zorroa borondatezko epean artatzea eginbehar hori duen pertsonak edo entitateak edo atzeratu eta bermatzea edo etetea erabakitzea, itzultzeko ebazpena inpugnatu delako. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo entitatea ezingo litzateke pertsona edo entitate onuradun izan, dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketak egunean ez baditu, 1/2021 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak adierazi bezala (urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duena).

5.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, la concesión quedará condicionada a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen egoitza elektronikoko «Nire karpeta» bidez egingo dira jakinarazpen elektronikak helbide honetan https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/ administrazio publikoekin harreman elektronikoak izateko betebeharrik ez izan eta modu presentzialean egitea erabaki duten pertsona fisikoei posta bidezko jakinarazpena egiteari kalterik egin gabe.

6.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta sin perjuicio de la notificación postal a las personas físicas que, no estando obligadas a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, hayan elegido hacerlo de forma presencial.

7.– Esandako epeetan ez bada ebazpenik jakinarazten, eskabideak isiltasun administratiboaren bidez ukatu direla ulertu ahal izango da, administrazio-prozedura erkideari buruzko araudiari jarraituz.

7.– La no notificación de la Resolución en los plazos establecidos podrá entenderse como denegación de las correspondientes solicitudes a los efectos del silencio administrativo fijado en la normativa sobre procedimiento administrativo común.

8.– Laguntza-eskatzaileei jakinaraziko zaie Ebazpena, eta, halaber, edonork jakin ahal izateko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (39/2015, urriaren 1ekoa) 45.2 artikuluan xedatutako edukiarekin.

8.– Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a quienes solicitan las ayudas, será publicada, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco, con el contenido previsto en el artículo 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.– Jakinarazitako ebazpenaren aurka, edo ebazteko epea igarota berariazko ebazpenik eman ez bada, pertsona edo entitate interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan xedatuari jarraikiz. Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea hasteari dagokionez, jakinarazpen-datatzat hartuko da jakinarazpen indibidualaren dataren eta aldizkarian argitaratu den dataren artean lehenik egin dena.

9.– Contra la Resolución que se notifique, o transcurrido el plazo para resolver sin que haya recaído resolución expresa, podrá interponerse por las personas o entidades interesadas recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para el inicio del cómputo del plazo de presentación del recurso de alzada, se considerará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar entre la notificación individual y la publicación en el boletín.

19. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Honako betebehar hauek bete beharko dituzte agindu honetan zehaztu eta arautzen diren dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas y reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote dirulaguntzari idatziz espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da; 17.3 artikuluan jasotakoari buruz 18.4 artikuluan aurreikusitakoan izan ezik.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada; salvo lo previsto en el artículo 18.4 en relación al supuesto recogido en el artículo 17.3.

b) Dirulaguntzaren oinarri den jardueraren helburua betetzea eta jarduera osorik gauzatzea. Jarduera handietarako, edo gerora sortu diren gorabeherek baldintzatuta egon daitezkeen jardueretarako, komenigarria izan daiteke faseka planteatzea zenbait deialditan.

b) Cumplir el objetivo y ejecutar en su totalidad la actividad en que se fundamenta la concesión de la subvención. Para actividades de gran envergadura o cuya ejecución pueda verse condicionada por circunstancias sobrevenidas, puede resultar conveniente su planteamiento por fases en diferentes convocatorias.

c) Dirulaguntza bere jatorrizko xederako erabiltzea.

c) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu badira, horren berri ematea.

d) Comunicar la obtención de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o entes públicos o privados.

e) Laguntza ematerakoan kontuan izandako egoera objektibo edo subjektiboak aldatu egin badira, horren berri ematea. Batez ere, ahal den lasterren jakinarazi beharko dira diruz lagundutako jardueren exekuzioan atzerapenak eragin ditzaketen jazoerak edo egoerak, baldin eta proiektua exekutatzeko ezintasuna badakarte.

e) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. En especial, será obligatorio comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier circunstancia o hecho que provoque un retraso en la ejecución de las actividades subvencionadas que vaya a derivar en la imposibilidad de ejecución del proyecto.

f) Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak egitean eskatzen duten informazioa ematea jasotako dirulaguntzei buruz, eta, orobat, men egitea erakunde horiek eta, hala badagokio, Erkidegoko organo eskudunek diruz laguntzen diren jardueren gainean egiten dituzten ikuskatze-, segimendu-, egiaztapen- eta kontrol-ahalmen zein -funtzioei.

f) Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural así como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones percibidas, y someterse a sus funciones o facultades de control, comprobación, seguimiento e inspección de las actividades subvencionadas, así como a las de los órganos competentes comunitarios, en su caso.

g) Jarduerari buruzko kartel, argitalpen, liburuxka eta testuetan, berariaz aipatzea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela, eta Sailaren logotipo ofiziala ere jasotzea. Betebehar horiek bete egin beharko dira jarduera gauzatzeko epean ere.

g) Incorporar en los carteles, publicaciones, folletos y textos referidos a la actividad la mención expresa de que ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco e incluir el logo oficial del Departamento. Estas obligaciones deberán cumplirse también mientras dure la ejecución de la actividad.

h) Herritarrei zuzendutako zabalkunde-jarduera guztiek, hala nola hitzaldiek, bisitek, aurkezpenek eta abarrek, bai eta diruz lagundutako jarduerari buruzko informazioek ere, edozein euskarritan, ikus-entzunezkoan zein idatzizkoan (seinaleak, argitalpenak, liburuxkak eta abar), honako ezaugarri hauek bete beharko dituzte:

h) Todas las actividades de difusión dirigidas a la ciudadanía, tales como conferencias, visitas, presentaciones, etc. así como la información relativa a la actividad subvencionada en cualquier soporte, sea audiovisual o escrito (señalización, publicaciones, folletos, etc.), deberán:

– Gutxienez euskaraz egitea, eta, elebidunak badira, euskarari ematea lehentasuna.

– Realizarse al menos en euskera y, si son bilingües, se dará prioridad al euskera.

– Hizkuntzaren eta irudien erabilera inklusiboa eta ez sexista egitea, emakumeen eta gizonen irudi anitza eta orekatua bermatzeko presentziari, proportzio formalari, ekintzen garrantziari eta jarreren tratamenduri dagokionez eta estereotipazioa ekiditeko.

– Realizar un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de las imágenes, para garantizar una imagen de mujeres y hombres diversa y equilibrada en lo relativo a la presencia, proporción formal, importancia de las acciones y tratamiento de las actitudes y evitando la estereotipación.

i) Dirulaguntza honen kargura jasotako funtsak itzultzea, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan ezarritako kasuetan, eta zehapena ordaintzea, halakorik balego.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos con cargo a esta subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 53 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como al pago de la sanción, si la hubiera.

j) Diruz lagundutako gastuaren zenbatekoa 9/2017 Legean (azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora) kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak baino handiagoa denean, pertsona edo entitate onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik. Aurkeztutako hiru eskaintzen arteko aukeraketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta, ekonomikoki abantailatsuena den proposamena aukeratzen ez denean, berariaz justifikatu beharko da erabaki hori memoria batean.

j) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra o la prestación del servicio. La elección entre las 3 ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

k) Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako beste edozein betebehar, eta, bereziki, lege horren 14. artikuluan bildutakoak.

k) En general, cualquier otra obligación contenida en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y las recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en especial las del artículo 14.

20. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 20.– Subcontratación.

Pertsona edo erakunde onuradunak diruz laguntzen den jardueraren % 100 azpikontratatu ahal izango du, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta lege orokor horren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

La persona o entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación a la subcontratación lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Erakunde publikoek, diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko kontratuak esleitzerakoan, lehentasuna emango diete gizarte-erantzukizuneko irizpideak beren gain hartzen dituzten enpresei eta, bereziki, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen dutenei.

Las entidades públicas procurarán priorizar, en la adjudicación de los contratos para la ejecución de las actividades subvencionadas, aquellas empresas que asuman criterios de responsabilidad social y, especialmente, que promuevan la igualdad de mujeres y hombres.

21. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gaineko kontrola eta segimendua.

Artículo 21.– Control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egingo du diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena, agindu hau kudeatzeko organo eskuduna den aldetik.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como órgano de gestión de la presente Orden, velará por el control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Horretarako, eta legez beste entitate eta erakunde publiko batzuei dagozkien eskumenak urratu gabe, Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla bermatzeko egoki jotzen dituen ikuskatze eta egiaztapenak egitea.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras entidades y organismos públicos, corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural Vasco la realización de cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas o necesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

22. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 22.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen babespean eman beharreko dirulaguntzak atalka ordainduko dira, era honetan:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Lehenengo zatian, emandako dirulaguntzaren herena ordainduko da, behin 19.a) artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

a) Un primer pago por importe de un tercio de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 19.a), de no mediar renuncia expresa.

b) Gainerako bi herenei dagokienez, laguntza emateko ebazpenean adierazitako moduan ordainduko da, aurrez gastua justifikatu ondoren. Zatika ere ordaindu ahal izango da, finantzatutako jardueraren gauzatze-mailaren arabera; bi ordainketa egin ahal izango dira (bat urtealdi bakoitzean, eta emandako dirulaguntzaren herenari dagokion zenbatekoan). Kasu horretan, ordainketa bakoitzari dagokion laguntza 24. artikuluan adierazitako moduan justifikatu beharko da.

b) El abono de los dos tercios restantes se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución de concesión y previa justificación del gasto, resultando factible su fraccionamiento, en función de la ejecución de la actuación financiada, hasta en dos pagos o libramientos (uno por ejercicio y por importe máximo de un tercio de la subvención concedida). En este supuesto, deberá justificarse para cada pago la subvención en los términos señalados en el artículo 24.

2.– Zergei buruzko araudia aplikatzerakoan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta ordainketak kenduko zaizkio dirulaguntzaren zenbatekoari.

2.– Del importe de la subvención se detraerán, en su caso, las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del impuesto.

3.– Pertsonak edo entitateak itzultzeko prozeduraren bat badu tramitazioan, prozedura hori amaitzearen mende egongo da ordainketa, eta itzultzeko prozedura amaitu eta itzultzeko betebehar bat badu pertsonak edo entitateak, ordainketa egin ahal izateko ezinbestekoa izango da zorroa borondatezko epean artatzea eginbehar hori duen pertsonak edo entitateak edo atzeratu eta bermatzea edo etetea erabakitzea, itzultzeko ebazpena inpugnatu delako. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo entitatea ezingo litzateke pertsona edo entitate onuradun izan, dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketak egunean ez baditu, 1/2021 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak adierazi bezala (urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duena).

3.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago quedará condicionado a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder al pago si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Pertsona edo erakunde eskatzailea Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan erregistratuta ez badago edo bankuko datuak aldatu nahi baditu, alta edo aldaketa hori modu presentzialean izapidetu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/) formatu editagarrian eskuragarri dagoen «Hirugarrenen alta» formularioa betez.

4.– En el caso de que la persona o entidad solicitante no esté registrada en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco o desee modificar los datos bancarios, el alta o la modificación deberán tramitarse bien de forma presencial, rellenando el formulario «Alta de terceros» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o bien, electrónicamente, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

23. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 23.– Gastos subvencionables.

1.– Agindu honen ondorioetarako, baldintza hauek betetzen dituzten gastuak lagunduko dira diruz: diruz lagundutako jardueraren izaerarekin nabarmen lotuta egotea, erabat beharrezkoak izatea eta 7. artikuluan ezarritako epean gauzatzea, betiere agindu honetako 2. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuta. Diruz lagundu daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ezin izango da izan merkatuko balioaren gainetikoa, inondik ere.

1.– A los efectos de esta orden, se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en el artículo 7; teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Ez dira diruz lagundu daitezkeen gastuak izango Balio Erantsiaren Zergari dagozkionak, pertsona edo entitate onuradunak horiek berreskuratzeko edo konpentsatzeko aukera badu. Ondorio horietarako, pertsona edo entitate onuradunak erantzukizunpeko adierazpen bidez adierazi beharko du dirulaguntzaren xede diren eragiketetan jasandako BEZ osorik edo zati batean kentzeko edo berreskuratzeko eskubidea duen.

2.– No serán subvencionables los gastos correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido en la parte que los mismos sean susceptibles de recuperación o compensación para las personas o entidades beneficiarias. A estos efectos, la persona o entidad beneficiaria deberá manifestar mediante declaración responsable si tiene o no derecho a deducir o recuperar todo o parte del IVA soportado en las operaciones objeto de la subvención.

3.– Beti aplikatu ahal izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamenduaren 83. artikulua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez onartua.

3.– En todo caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 83 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

24. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 24.– Justificación de la subvención.

1.– Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharra ez duten pertsona fisikoek modu presentzialean aurkeztu ahal izango dituzte justifikazio-agiriak, Kultura Ondarearen Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen, establezimenduen eta egoitzen aurrean (aipatutako erregistro osagarriak zerrendatuta daude apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoan).

1.– Las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán presentar la documentación justificativa de forma presencial en la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz), en Zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o ante los órganos, establecimientos y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Justifikazio-agiriak, halaber, bitarteko elektronikoz aurkeztu ahal izango dira, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/ webgunearen bidez eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako erregistro elektronikoetan.

2.– Así mismo, la documentación justificativa podrá ser presentada por medios electrónicos a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta y en los registros electrónicos del mencionado artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharra dutenek nahitaez erabili beharko dituzte bitarteko elektronikoak, dirulaguntza justifikatzeko.

Aquellos sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, deberán utilizar obligatoriamente medios electrónicos para la justificación de la subvención.

3.– Kasu guztietan, eta azkenean diruz lagundutako aurrekontuaren ehunekoa edozein dela ere, jarduera osoa eskabidean aurkeztutako aurrekontuaren arabera edo, hala badagokio, Batzordeak 15.1 artikuluan aurreikusitako arazketaren ondorioz zehaztutakoaren arabera egin dela justifikatu beharko da.

3.– En todos los casos e independientemente del porcentaje del presupuesto finalmente subvencionado, deberá justificarse la realización de la totalidad de la actividad de acuerdo al presupuesto presentado en la solicitud o, en su caso, el determinado por la Comisión como resultado de la depuración prevista en el artículo 15.1.

4.– Emandako dirulaguntza justifikatzeko, laguntza eragin duen jarduera gauzatu izana eta egindako gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradunak. Alegia, gutxienez, honakoa:

4.– Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la documentación acreditativa de la ejecución de la actividad y de los gastos ocasionados por la misma y, como mínimo, la siguiente:

a) Egin den jardueraren memoria deskriptibo zehatza. Bertan jaso behar dira, hala dagokionean, eskumena duten profesionalek sinatutako egiaztapen teknikoak eta obra-amaieraren dokumentazioa, edo ondasuna desjabetu izana egiaztatzen duten eskritura publikoak.

a) Memoria descriptiva detallada de la actividad realizada incluyendo, en su caso, certificaciones técnicas y documentación final de obra firmadas por profesional competente o escrituras públicas en las que se acredite la expropiación del bien.

b) Egin den jardueraren kostuaren justifikazio-memoria ekonomikoa, gertatu diren desbideratzeak adierazita eta justifikatuta, eta honakoak ere adierazita:

b) Memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada, con indicación y justificación de las desviaciones acaecidas e incluyendo:

– Gastuen zerrenda sailkatua, honakoak adierazita: hartzekodunaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala badagokio, ordainketa-data, «Gastuen zerrenda sailkatua eta egiaztagiriak» inprimakiaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri, formatu editagarrian).

– Relación clasificada de los gastos con identificación de acreedor, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, según formulario «Relación clasificada de gastos y documentos justificativos» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Jarduerari lotutako gastuen fakturak eta ordainagiriak, eta, hala badagokio, obra-amaierako likidazioa, eskumena duen profesional batek sinatuta. Fakturen bidez eta zuzenbide- eta merkataritzako zirkulazio juridikoan froga-balio baliokidea duten edo administrazio-efikazia duten gainerako agirien bidez egiaztatuko dira gastuak, edota faktura elektronikoak aurkeztuta.

– Facturas y justificantes de pago de los gastos vinculados a la actividad y, en su caso, liquidación final de obra firmada por profesional competente. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como mediante facturas electrónicas.

– 19.j) artikuluan xedatzen diren kasuetan, hiru aurrekontuak aurkeztu beharko dira, alegia, azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikulua aplikatuz, pertsona edo erakunde onuradunak eskatu behar izan dituen hirurak.

– En los casos previstos en el artículo 19 j), se incluirán los 3 presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deba haber solicitado la persona o entidad beneficiaria.

c) Zinpeko adierazpen bidez edo organo eskudunaren ziurtagiri bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan formatu editagarrian eskuragarri dagoen «Zinpeko adierazpena / azken justifikazio-ziurtagiria» inprimakiaren arabera, honako informazio hau:

c) Mediante declaración jurada o certificado del órgano competente y según el formulario «Declaración jurada/certificado de justificación final» disponible en formato editable en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la siguiente información:

– Dirulaguntza jaso duen jardueraren gastu eta sarreren behin betiko balantze xehatua, eskabidean aurreikusitako aurrekontua eta egiaz egindakoa alderatuta, eta sarreren artean jasoz erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako laguntzak, bai eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako laguntza ere.

– Balance definitivo desglosado de gastos e ingresos de la actividad subvencionada, con comparación del presupuesto previsto en la solicitud y el finalmente ejecutado e incluyendo entre los ingresos las ayudas recibidas tanto de instituciones públicas como privadas, así como la ayuda otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Hala badagokio, berariaz aipatzea ez dela jaso jarduera finantzatzeko laguntza publiko edo pribaturik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandakoaz gain.

– En su caso, mención expresa de que no han sido percibidas ayudas públicas o privadas para la financiación de la actividad, distintas de la otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Emandako dirulaguntzaren xedea eta helburua bete ote diren.

– Cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención concedida.

d) Diruz lagundutako jarduerak lizentzia edo baimenik behar badu, eta eskabidea egin den unean agiri horiek eskatu izana baino ez bada egiaztatu, jasotako behin betiko lizentzia horiek aurkeztu beharko dira, lehenago aurkeztu ez badira.

d) En aquellos casos en que la actuación subvencionada precise de licencias o autorizaciones y junto con la solicitud de ayuda únicamente se hubiere acompañado acreditación de haber sido solicitadas, deberán presentarse las licencias definitivas otorgadas, salvo que hayan sido aportadas en algún momento anterior.

e) Diruz lagundutako jarduera egiteagatik ikus-entzunezko materialen bat editatu bada edo jardueraren zabalkunde publikoren bat inprimatu edo egin bada, egiaztatu beharko da argitalpen edo zabalkunde horretan adierazita geratu dela Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela eta sailaren logotipo ofiziala ezarri dela, bai eta Agindu honen 19. artikuluan euskararen erabilerari buruz aurreikusita dauden betebeharrak bete direla ere.

e) Cuando con motivo de la realización de la actividad subvencionada se hubiera editado algún tipo de material audiovisual o impreso o realizado alguna difusión pública de la misma, deberá acreditarse que en dicha publicación y/o difusión se ha cumplido la obligación de que conste que la actividad ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y que se ha incluido el logo oficial del Departamento así como las obligaciones en relación al uso del euskera previstas en el artículo 19 de la presente Orden.

f) Jarduera diseinatzeko eta/edo gauzatzeko faseetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko aplikatutako neurrien betearazpen-mailari buruzko ebaluazio-txostena, neurri horiek eskabidearen dokumentazioan sartu badira eta hura baloratzeko irizpidetzat hartu badira.

f) Informe de evaluación del grado de cumplimiento de las medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres aplicadas durante las fases de diseño y/o ejecución de la actividad, en caso de que se incluyeran en la documentación de la solicitud y hubieran sido consideradas como criterio de valoración de la misma.

5.– 22.1.b) artikuluan aurreikusitako justifikazio partzialetarako, aurreko puntuko a) eta b) atalei dagozkien agiriak soilik aurkeztu beharko dira, kasu bakoitzean jardueraren gauzatze-maila egiaztatzeko; nolanahi ere, 4. paragrafoan aurreikusitako gainerako dokumentazioa aurkeztu beharko da azken justifikazioa egiteko unean.

5.– Para las justificaciones parciales previstas en el artículo 22.1.b), solo será necesaria la presentación de la documentación correspondiente a los apartados a) y b) del punto anterior, acreditativos del grado de ejecución de la actividad en cada caso, sin perjuicio de la obligación de presentar el resto de la documentación prevista en el apartado 4 en el momento de la justificación final.

6.– Diruz lagunduko diren jarduerak justifikatzeko epeak honako hauek dira, gehienez ere:

6.– Las actividades subvencionadas deberán ser justificadas, como máximo:

a) 2022an gauzatzekoak diren proiektuak: 2022ko abenduaren 15a baino lehen.

a) En el caso de proyectos a ejecutar en 2022: antes del 15 de diciembre de 2022.

b) 2022-2023 epealdian gauzatzekoak diren proiektuak: 2022an gauzatutako jarduerak 2022ko abenduaren 15a baino lehen; 2023an gauzatutako jarduerak, berriz, 2023ko abenduaren 15a baino lehen.

b) En el caso de proyectos a ejecutar en el período 2022-2023: antes del 15 de diciembre de 2022 las actividades ejecutadas en 2022 y, antes del 15 de diciembre de 2023, las actividades ejecutadas en 2023.

c) 2022-2024 epealdian gauzatzekoak diren proiektuak: 2022an gauzatutako jarduerak, 2022ko abenduaren 15a baino lehen; 2023an gauzatutako jarduerak, 2023ko abenduaren 15a baino lehen, eta 2024ko azaroaren 30era arte gauzatutako jarduerak, 2024ko abenduaren 15a baino lehen.

c) En el caso de proyectos a ejecutar en el período 2022-2030 de noviembre de 2024: antes del 15 de diciembre de 2022, las actividades ejecutadas en 2022; antes del 15 de diciembre de 2023, las actividades ejecutadas en 2023 y, antes del 15 de diciembre de 2024, las actividades ejecutadas hasta el 30 de noviembre de 2024.

7.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak justifikatzeko, betiere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

7.– En todo caso, para la justificación de los gastos subvencionables será de aplicación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 25.– Liquidación de la subvención.

1.– Helburua eta irizpideak:

1.– Objeto y criterios:

Dirulaguntza benetan egindakoari egokitzearren, eta behin betiko likidazioa egitearren, hasierako aurrekontua baino handiagoak diren gastuak justifikatzeak ez du eskubiderik emango dirulaguntzaren hasierako zenbatekoa handitzeko.

Con el fin de ajustar la subvención que se haya reconocido al dimensionamiento efectivamente desarrollado y a los efectos de realización de la liquidación definitiva, bajo ninguna circunstancia la justificación de gastos superior al presupuesto de gastos inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Prozedura:

2.– Procedimiento:

a) Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak aztertu eta egokitzat jotzen badira, ordaintzeke dagoen diru-kopurua ordainduko da.

a) Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad pendiente correspondiente.

b) Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatzen badira, eta dirulaguntzaren xedea bete dela ikusten denean, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, dela egindako gastua aurrekontuetan dena baino txikiagoa delako, dela pertsona edo entitate onuradunek beste erakunde publiko zein pribatuetako sarrera edo laguntza batzuk jaso dituztelako ezarri diren mugak gaindituz.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado o se haya obtenido otra subvención, ayuda o ingreso concurrente por parte de otra entidad pública o privada que lleve a la superación de los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de subvenciones.

c) Jarduera zati batean betetze partziala onartu ahalko da, baldin eta diruz lagundutako jarduerari loturiko helburuak eta konpromisoak betetzen egindako ahalegina argi eta garbi ziurtatzen bada, eta eskabidean aurkeztutako jarduera osoaren aurrekontuaren gutxienez % 65 bada gauzatu den zatia. Kasu horretan, emateko ebazpena aldatu beharko da, azkenean eman den zenbatekoa aurrekontu osotik egiatan justifikatu den kopuruaren arabera murriztuta.

c) Podrán admitirse cumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 65 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, procederá la modificación de la Resolución de concesión, minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total.

Salbuespen gisa, lehen ezarritako ehunekoan gauzatzen ez bada proiektua, dirulaguntza kudeatzen duen organoak ez-betetze partzialak daudela baietsi ahal izango du, baldin eta dirulaguntzaren pertsona edo erakunde onuradunak egindako lanek berezitasun-ezaugarri objektiboak badituzte eta, berez, diruz lagundutako proiektuaren xedeari eta helburuari balio erantsia ekartzen badiote.

Excepcionalmente, en el caso de que no se alcance un grado de ejecución del proyecto en el porcentaje anteriormente establecido, el órgano gestor de la subvención podrá estimar la existencia de incumplimientos parciales cuando los trabajos realizados por la persona entidad beneficiaria de la subvención presenten características objetivas de singularidad y especificidad que, por sí mismas, aporten valor añadido al objeto y finalidad del proyecto subvencionado.

d) Halaber, dirulaguntza osorik ezeztatzea bidezkoa bada edo agindu honetako 26. artikuluan zehaztutako kasuetan, aipatutako ebazpena aldatu egingo da.

d) La Resolución de concesión será igualmente modificada cuando proceda la anulación total de la subvención y en los casos señalados en el artículo 26 de esta Orden.

e) Kulturako sailburuordeak emango du dirulaguntzaren zenbatekoak aldatzeko edo doitzeko likidazio-ebazpena. Horretarako, bi hileko epea izango du, justifikazio-agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera.

e) La Resolución de liquidación en la que se modificarán o reajustarán los importes de la subvención concedida se dictará por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de justificantes.

f) Likidazio-ebazpenean jasotako parte bat edo guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar bazaio, itzulketa egiteko bi hilabeteko epea emango da, hura jasotzen denetik hasita; betiere, arau hauetan ezarritako prozedurari jarraituz: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezartzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena. Dena den, aurretik, itzulketa-prozeduraren hasiera eta prozedura hori hasteko arrazoiak jakinaraziko zaizkio onuradunari, eta 15 eguneko epea emango zaizkio egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkezteko.

f) En los casos en que proceda el reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o parte de lo ya percibido, en la Resolución de liquidación se otorgará un plazo de dos meses desde la recepción de la misma para proceder al reintegro correspondiente, respetando en todo caso el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, previa comunicación a la persona o entidad beneficiaria del inicio del procedimiento de reintegro y de las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

26. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 26.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa ez itzultzea, hala badagokio, horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzen arloko beste xedapen batek orokorrean ezarritako beste edozein kasu ez betetzea; batik bat, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutako ez-betetzeak.

d) Cualquier otro supuesto establecido con carácter general en cualquier otra disposición en materia subvencional, en especial, los incumplimientos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Artikulu honen aurreko zenbakiak aipatutako kasuren bat dagoela egiaztatuz gero, zenbatekoak eta dirulaguntza ordaintzen denetik ezarri daitezkeen legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere ondoko arauetan ezarritako terminoekin bat etorriaz eta zehaztapen horiek bete aurretik: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina; eta abenduaren 17ko 689/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezartzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención.

27. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 27.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu eta «kultura eta sormen arlorako laguntzak eta sariak» izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones dirigidas al ámbito cultural y creativo.

– Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

– Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Xedea: Kultura eta sormen arloko laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak kudeatzea.

– Finalidad: gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

– Legitimazioa: Interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Hartzaileak: - Arloan eskumena duten administrazioak.

– Personas destinatarias: administraciones competentes en la materia.

– Eskubideak: Datuetarako irispidea izatea, datuak zuzentzea eta ezereztea, eta beste zenbait eskubide –informazio gehigarrian daude–.

– Derechos: a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta xehea duzu gure web-orrian: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/026100-capa2-eu.shtml

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/026100-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

– Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa. (eur-lex.europa.eu/legalcontent/ ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

– Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (eur-lex.europa.eu/legalcontent/ ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua), hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, lehenago aipatutako data beretik aurrera (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua).

Contra la presente Orden podrán los/as interesados/as interponer recurso potestativo de reposición (artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 18a.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común