Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2022ko maiatzaren 23a, astelehena

N.º 98, lunes 23 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
2214
2214

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 2koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira 2022ko ekitaldirako paisaien ekintza-planak prestatzeko oinarri arautzaileak eta iragartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako dirulaguntzak emateko deialdia.

ORDEN de 2 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases y se convoca la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los concejos de los municipios alaveses, para la elaboración de planes de acción del paisaje para el ejercicio 2022.

Paisaiaren Europako Hitzarmenak, zeina Florentzian egin baitzen 2000. urtean, honela definitu zuen paisaia: «lurraldearen edozein zati, biztanleriak hautematen duen moduan, zeinaren izaera natur edota giza faktoreen ekintzaren eta elkarreraginaren emaitza baita». Paisaia gai garrantzitsua da kulturaren, ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren esparruan, kontuan hartuta «Europako natur eta kultur ondarearen funtsezko osagaia dela eta gizakien ongizatea eta europar identitatea bermatzeko mesedegarria dela», hiri- nahiz landa-inguruneetan, eskualde narriatu nahiz kalitate handikoetan, aparteko edertasunagatik ospetsu diren eremuetan nahiz arruntagoetan. Paisaia, beraz, lurraldearen funtsezko alderdi bat da, eta, ondorioz, funtsezko atal bat lurraldea antolatzean.

El Convenio Europeo del Paisaje, celebrado en Florencia en el 2000, definió al paisaje, como «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos». Es una cuestión relevante en los ámbitos de la cultura, del medio ambiente, de lo social y de la economía, por tratarse de «un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea», bien se trate de zonas urbanas o de zonas rurales, de zonas degradadas o de gran calidad, bien sean los espacios de reconocida belleza excepcional o los más cotidianos. El paisaje supone, pues, una dimensión esencial del territorio y, por lo tanto, una pieza clave en su ordenación.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren helburua da paisaia lurralde-ordenamenduan sartzea, paisaiaren dimentsioa esplizituago eginez lurraldean eragina duen elementu gisa, eta barne hartuz lurraldean eragina duten eta Administrazio Publikoei euren eskumenak betez garatzea dagokien ekintzen koordinazioa ziurtatzeko behar diren irizpideak eta prozedurak. Paisaiaren ekintza-planak daude aipatutako dekretuaren 3. artikuluan jasotzen diren paisaia babesteko, kudeatzeko eta ordenatzeko tresnen artean, eta, 6. artikuluaren arabera, aldiz, kudeaketa-tresnak dira planok, eta paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko jardueren arloan egin beharreko ekintzak zehazten dituzte, paisaiaren katalogoetan eta paisaiaren zehaztapenetan oinarrituta.

El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por objeto la integración del paisaje en la ordenación territorial, haciendo más explícita la dimensión del paisaje como elemento de incidencia territorial e incluyendo los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de acciones con incidencia territorial que corresponda desarrollar a la diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias. Entre los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje recogidos en el artículo 3 del citado Decreto se encuentran los Planes de Acción del Paisaje, los cuales son definidos en el artículo 6 como las herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeak paisaia udal-ekintzaren arloetan sartu du berriro, lurraldea antolatzeko programaren helburuen artean; beraz, aurrekontu-kreditu nahikoa dago. Helburu hori lortzeko, aurreko ekitaldietan esleitutako paisaiaren ekintza-planak bete behar dira eta dirulaguntzei buruzko beste agindu bat izapidetu behar da. Paisaia desberdinei balioa ematea da asmoa, baina, aurreko deialdian bezala, balio handiagoa emango zaie antolatzea behar duten eskualde narriatu eta degradatuetan kokaturiko planei, eta, bereziki, XX. mendeko bizitegi- eta industria-garapenetan kokaturikoei.

La Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022 ha vuelto a prever la incorporación del paisaje en los campos de la acción municipal, entre los objetivos del programa de ordenación territorial, por lo que se cuenta con crédito presupuestario suficiente. Para su consecución recoge tanto el seguimiento de los Planes de Acción de Paisaje ya adjudicados en ejercicios anteriores, como la tramitación de una nueva orden de subvenciones. Se busca la puesta en valor de diferentes paisajes, pero como en la anterior convocatoria, se valora en mayor medida los planes ubicados en los ámbitos deteriorados y degradados que precisen de ordenación, y especialmente, en los ámbitos de desarrollos residenciales e industriales del siglo XX.

Bestalde, aipatzekoa da dirulaguntza horiek Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko ekainaren 2ko Aginduaren bidez onartu zen 2021-2024 aldiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan jasota daudela, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan eskatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera. Zehazki, «Lurralde-plangintza bultzatzea, lurralde kohesionatu eta inklusiboaren oinarriak ezartzeko» 1. helburu estrategikoan daude jasota, «Herri eta hiri inklusibo, seguru, erresiliente eta jasangarriak lortzea, ezein pertsona edo leku ez dadin atzean geratu» ardatzaren barruan. Plan estrategiko hori hemen kontsulta daiteke: https://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/plan_subvenciones_2012_2024/es_def/adjuntos/PES-2021-2024-ele-bietan_fitxekin.pdf

Por otra parte, cabe señalar que estas subvenciones se encuentran contenidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2024, aprobado por Orden de 2 de junio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. En concreto, se recogen en el Objetivo estratégico 1 «impulsar la planificación territorial para sentar las bases de un territorio cohesionado e inclusivo», del Eje Estratégico «lograr pueblos y ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con el objetivo de que nadie, ni ningún lugar se quede atrás». El citado Plan Estratégico puede consultarse en: https://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/plan_subvenciones_2012_2024/es_def/adjuntos/PES-2021-2024-ele-bietan_fitxekin.pdf

Azkenik, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 10.2 artikuluaren d) apartatuaren arabera, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzari dagokio paisaiaren antolamendua eta babesa bultzatzea, lurralde-antolamenduko tresnen alorrean. Horretaz gainera, honako lege-xedapen hauetan xedatutakoarekin bat: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren laguntza eta dirulaguntzei aplika dakizkiekeen gainerako xedapenetan jasotako oinarrizko arauak; honako hau

Finalmente, el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes atribuye en el apartado d) del artículo 10.2 a la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, el ejercicio de la función de promocionar la ordenación y protección del paisaje en el ámbito de los instrumentos de ordenación del territorio. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da paisaiaren ekintza-planak prestatzeko oinarriak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako dirulaguntzak emateko deialdia iragartzea. Lehia-konkurrentziaren bidez emango dira dirulaguntzok.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases y convocar la concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación Presupuestaria.

Orotara, 300.000 euro bideratuko dira dirulaguntzak emateko; horietatik, 100.000 euro 2022. urteari dagozkio, eta, 200.000 euro, 2023. urteari.

Para la concesión de las subvenciones se destinará un total de 300.000 euros, de los cuales 100.000 euros corresponden al año 2022 y 200.000 euros corresponden al año 2023.

3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen paisaiaren ekintza-planen gutxieneko betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos mínimos de los Planes de Acción del Paisaje subvencionables.

1.– Paisaiaren ekintza-planak (PEP) paisaia kudeatzeko eta antolatzeko esku-hartze tresna modura eratzen dira. Lurralde-eremu jakin batera mugatuko dute jarduera, eta lurralde-arloko helburu eta ekintza zehatzak izango dituzte.

1.– Los Planes de Acción del Paisaje (PAP) se configuran como instrumentos de intervención para la gestión y ordenación del paisaje. Deberán limitar su actuación a un ámbito territorial limitado y tendrán objetivos y acciones territoriales concretas.

2.– Ekintza-planek eduki hauek izango dituzte, gutxienez:

2.– Los Planes de Acción tendrán el siguiente contenido mínimo:

a) Paisaiaren arazo eta gatazka zehatzen identifikazioa.

a) Identificación de problemas y conflictos paisajísticos concretos.

b) Planaren eremuaren mugapen grafikoa.

b) Delimitación gráfica del ámbito del Plan.

c) Diagnostikoa. Paisaiaren eta paisaia-dinamiken analisia.

c) Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas.

d) Lortu nahi diren paisaia-kalitatearen helburuak eta espero diren onurak (sozialak, kulturalak, paisaia-arlokoak, etab.).

d) Objetivos de calidad paisajística que se persiguen y beneficios que se espera obtener (sociales, culturales, paisajísticos, etc.)

e) Jardun-programa. Jarritako helburuak eta onurak bermatzeko behar diren ekintza zehatzen deskribapen literario eta grafikoa. Jarduketen kronograma globala edo lehentasun-ordena eta haien kostu aurreikusia.

e) Programa de actuación. Descripción literaria y gráfica de las acciones específicas necesarias para garantizar los objetivos y beneficios marcados. Cronograma global o prioridad de las actuaciones y coste estimado de las mismas.

3.– Irizpide hauetakoren baten edo batzuen arabera esku hartu beharko dute paisaiaren ekintza-planek:

3.– Los Planes de Acción deberán intervenir en función de uno o varios de los siguientes criterios:

a) Antolatu beharra duten narriadura- edo degradazio-egoeragatik:

a) Por su estado de deterioro o degradación precisos de ordenación:

a.1.– XX. mendeko bizitegi-garapenak (paisaia-irudia, fatxadak hobetzeko ordenantzak, urbanizazio-baldintzak, eraikitzeko baldintzak, bestelako garapenekiko harremana, arintze-eremuak...).

a.1.– Desarrollos residenciales del siglo XX (imagen paisajística, ordenanzas de mejora de fachadas, condiciones de urbanización, condiciones de edificación, relación con otros desarrollos, zonas de amortiguamiento...).

a.2.– XX. mendeko industria-garapenak (paisaia-irudia, fatxadak hobetzeko ordenantzak, urbanizazio-baldintzak, eraikitzeko baldintzak, bestelako garapenekiko harremana, arintze-eremuak...).

a.2.– Desarrollos industriales del siglo XX (imagen paisajística, ordenanzas de mejora de fachadas, condiciones de urbanización, condiciones de edificación, relación con otros desarrollos, zonas de amortiguamiento...).

a.3.– Hiri-landaren trantsizioko aldirietako lurraldeak, hiri-ertz, ibai eta itsasbazterreko lurraldeak (hiri-, ibai- eta itsas fatxadak).

a.3.– De territorios de la periferia urbana de transición urbano-rural, de bordes urbanos, de río, del litoral (fachadas urbanas, fluviales y marítimas).

a.4.– Azpiegiturek eragindako eremuak (komunikazio-bideak, telekomunikazioak, antenak, haize-parkeak...).

a.4.– Áreas afectadas por infraestructuras (vías de comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos...).

b) Babestu beharra duten paisaia-balioengatik:

b) Por sus valores paisajísticos precisos de protección:

b.1.– Hirikoa-Naturala. Paisaia arraro edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik (hiri-silueta, mendien gailur-lerroa, begiratoki diskordanteak...).

b.1.– Urbano-Natural. Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado (silueta urbana, crestería de los montes, miradores discordantes,).

b.2.– Ikusizkoa. Herritarren begien bistan dauden guneak izateagatik (lurraldearen goialdeak, atzeko planoak, begiratokiak, mugikortasuna eta interesguneen interkonexioa).

b.2.– Visual. Por constituir zonas muy visibles para la población (zonas altas del territorio, fondos de escena, miradores, movilidad e interconexión de espacios de interés...).

b.3.– Kultura. Eremu funtzionalaren ezaugarri funtsezkoak (sinboloak, irudi adierazgarriak, berariazko nortasun-elementuak).

b.3.– Cultural. Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional (símbolos, imágenes significativas, elementos identitarios específicos...).

4.– Nolanahi ere, eragile publiko zein pribatuen eta eraginpeko herritarren parte-hartzea ziurtatu beharko da paisaiaren ekintza-planak lantzeko prozesuan.

4.– En todo caso, se habrá de asegurar la participación de los agentes públicos y privados y de la ciudadanía afectada en el proceso de elaboración de los Planes de Acción del paisaje.

5.– Diruz lagundu daitekeen jarduketaren lanak 2022ko ekitaldian hasi eta 2023an amaituko dira, 18. artikuluan ezarritako epeei jarraituz.

5.– Las labores de la actuación subvencionable habrán de tener inicio en el ejercicio 2022 y finalizarán en el 2023, siguiendo los plazos establecidos en el artículo 18.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Dirulaguntza hauek Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta Arabako udalerrien kontzejuek eska ditzakete, baina udal eta kontzeju bakoitzak eskabide bakarra egin dezake.

1.– Podrán optar a estas subvenciones los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Concejos de los municipios alaveses, si bien solo podrá presentarse una solicitud por Ayuntamiento y Concejo.

2.– Paisaiaren ekintza-planaren xedea ezingo da bat etorri eskabide desberdinetan; horrenbestez, hori gertatzen bada, puntu gehien lortzen duen proiektuak baino ez du dirulaguntzarik jasoko, betiere agindu honen 8. artikuluan aurreikusitako balorazioari jarraikiz.

2.– En el objeto del Plan de Acción del Paisaje no podrá ser coincidente en diferentes solicitudes, por lo que, en caso de que ello tenga lugar, únicamente se subvencionará el proyecto que obtenga la mayor puntuación conforme a la valoración prevista en el artículo 8 de esta Orden.

5. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetako dirulaguntzak eskatzeko, entitate eskatzaileek ezingo dute izan dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dien zehapen penalik edo administrazio-zehapenik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barnean direla, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat.

1.– No podrán acceder a las subvenciones en esta Orden las entidades que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Era berean, ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. apartatuan jasotako egoeraren batean dauden erakundeak, hau da, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketan egunean ez daudenak. Inguruabar horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. apartatutik 6.era bitartean ezarritakoa, eta egoera bakoitzarentzat ezarritako muga izango dute. Hau da, betekizun horiek eskatuko dira hala erakunde onuradun izateko nola izaera horri eusteko emandako dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Alde horretatik, betekizun horiek betetzen direla egiaztatuko da bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

2.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es decir, que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece. Es decir, dichos requisitos serán exigidos tanto para acceder a la condición de entidad beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, verificándose su respectivo cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar el pago.

3.– Ezin dira onuradun izan 2018ko, 2019ko eta 2021eko deialdietan dirulaguntza esleitu zaien erakundeak, berariaz uko egin ez badiote.

3.– No podrán ser beneficiarias las entidades que hubieran resultado adjudicatarias de subvención en las convocatorias de 2018, 2019 y 2021, salvo que hubiera habido renuncia expresa.

6. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 6.– Órgano de gestión de las subvenciones.

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzari dagokio deialdi honetako kudeaketa-lanak egitea.

Corresponde a la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana la realización de las tareas de gestión de la presente convocatoria.

7. artikulua.– Eskabideak aurkeztea: tokia eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Presentación de solicitudes: plazo y documentación a presentar.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Bitarteko elektronikoak erabilita aurkeztuko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029707).

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1029707

3.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Aurkeztu beharreko dokumentazioan honako atal hauek jasoko dira:

4.– La documentación a presentar contendrá los siguientes apartados:

a) Ekintza-planaren proiektua:

a) Proyecto del Plan de Acción:

a.1.– Proiektuaren azalpen-memoria, eremuaren arazoa argi eta garbi azalduta, eta proposamena 2.3 artikuluan zehaztutako irizpideetara egokitzen dela dioen justifikazioa barnean dela (horietako zeini eragiten zaion adieraziko da).

a.1– Memoria explicativa del Proyecto que señale claramente la problemática del ámbito y justifique la adecuación de la propuesta a los criterios señalados en el artículo 2.3, señalando en cuál de ellos se incide.

a.2.– Ekintza-planaren bidezko esku-hartzearekin lortu nahi den paisaia-kalitatearen onura eta helburu orokor eta espezifikoen gaineko memoria, baita egin beharreko ekintza zehatzak eta lehentasunezkoak ere.

a.2– Memoria sobre los beneficios y objetivos generales y específicos de calidad paisajística a conseguir con la intervención mediante el Plan de Acción, así como las acciones concretas y prioritarias a realizar.

a.3.– Paisaiaren planaren prestaketa-prozesuko parte-hartze eta genero metodologia, udalerri motara eta tamainara egokituta.

a.3– Metodología de participación y género en el proceso de elaboración del Plan del Paisaje, adaptada al tipo y tamaño de municipio.

b) Ekintza-plana idazteko egutegia.

b) Calendario de redacción del Plan de Acción.

c) Ekintza-plana idazteagatiko ordainsarien aurrekontua, BEZa xehatuta.

c) Presupuesto de los honorarios de redacción del Plan de Acción, con el IVA desglosado.

5.– Horrez gain, betebehar eta egoera hauek egiaztatzen dituen erantzukizunpeko adierazpena erantsiko zaio eskabideari:

5.– Asimismo en la citada solicitud habrá de realizarse declaración responsable que acredite las siguientes obligaciones y extremos:

a) Jakinaraztea ea eskatu den eta, hala badagokio, ea eskuratu den helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo beste baliabiderik.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

b) Entitate eskatzailea ez egotea laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez izatea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan ezartzen diren legezko debekurik.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Eskaera egitean, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, en el momento de la solicitud.

Eskabideak berekin dakar baimena, organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan dirulaguntza eskatzen duten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela.

La solicitud comportará la autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de la subvención tantas veces como fuera necesario.

Erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela ematen baimenik ofizioz egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituen, organo eskudunek egindako ziurtagiri administratibo positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, deberá de acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

d) Estar al corriente en el cumplimiento del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e) Eskabidean eta erantsitako agirietan jasotzen diren datuak egiazkoak izatea.

e) Que los datos contenidos en la solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

f) Erakunde eskatzailea ez egotea laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

f) Que la entidad solicitante no se encuentra sujeta a ninguna orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

g) Erakunde eskatzaileak Estatuko araudiaren araberako berdintasun-plan bat indarrean izan behar badu, plan hori baduela, edo, 50 langile baino gehiago baditu, neurriak ezarri dituela sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Estatuko legeriak ezarritakoaren arabera.

g) Que si la entidad solicitante ha de tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, lo tiene, y/o si cuenta con una plantilla de más de 50 personas, ha establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres.

6.– Erakunde eskatzaileek eskabidearekin batera eman beharreko erantzukizunpeko adierazpenean adieraziko dute ez daudela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzeko edo bukatzeko dagoen inongo itzultze- edo zigor-prozeduratan. Prozedura horietako batean baldin badago, zehaztu egin beharko du zeinetan.

6.– Las entidades solicitantes expresarán en la declaración responsable a incluir en la solicitud, la circunstancia de estar o no incursas en algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. En caso afirmativo deberá expresar en cuál se haya incursa.

8. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Aurkeztutako eskabidean, akatsen bat edo zehaztasun-eza atzemanez gero, entitate eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta hamar egun balioduneko epea emango zaio zuzentzeko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabideari uko egin diola ulertuko dela. Dena den, aldez aurretik, behar den ebazpena emango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

1.– Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días hábiles para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Akatsak zuzentzeko betebeharra bide elektronikoz jakinaraziko da. Jakinarazpenak kontsultatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalera jo behar da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de subsanación de defectos se llevará a cabo de modo electrónico. Las notificaciones habrán de consultarse en el apartado de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Jakinarazpena egindakotzat joko da, interesdunak jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Jakinarazpena bidali eta hamar egun naturaleko epean interesduna ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat joko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela edukira sartzea.

La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente su recepción. Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Aurrekoa eragotzi gabe, organo kudeatzaileak jasotzaileei jakinarazpenen abisuak igorriko dizkie SMS edo posta elektronikoko mezuen bidez, eskabidean adierazitako telefonoetara edo posta elektronikoko kontuetara. Abisu horiek inoiz ez dira egindako jakinarazpentzat hartuko.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor remitirá a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles o cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

2.– Eskaera modu presentzialean aurkeztu nahi izan bada, eskatzaileari eskabide hori zuzentzeko eta elektronikoki aurkezteko eskatuko zaio. Ondorio horietarako, elektronikoki aurkeztu den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

2.– En el caso de que la solicitud se pretendiera presentar presencialmente se requerirá al solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

9. artikulua.– Balorazio-epaimahaia eta esleipen-irizpideak.

Artículo 9.– Tribunal de valoración y Criterios de adjudicación.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta egiaztatzeko, balorazio-epaimahai bat eratuko da, honako kide hauez osatua:

1.– Para el análisis y verificación de las solicitudes presentadas se constituirá un tribunal de valoración compuesto por:

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria, zeina epaimahaiburua izango baita.

El Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, que actuará como presidente.

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzako Lurralde Antolamenduko eta Plangintzako zerbitzuburua.

El Jefe de Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento de la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana.

Zuzendaritza horretako arlo teknikoko arkitekto bat, zeinak idazkari jardungo baitu.

Una arquitecta o arquitecto del área técnica de la citada Dirección, que actuará como Secretaria o Secretario.

2.– Abstentzio-eskubidea eta errekusatze-eskubidea bermatzeko, erakunde eskatzaileei balorazio-epaimahaiko kideak nortzuk diren jakinaraziko zaie bitarteko elektronikoetatik, mahaia eratzen denean.

2.– A los efectos de garantizar los derechos de abstención y recusación, se dará a conocer por medios electrónicos a las entidades solicitantes la identidad de las personas que componen el Tribunal de Valoración en el momento de su constitución.

3.– Epaimahaiak bere proposamena igorriko dio Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordeari, baina lehenago eskabide bakoitza aztertu eta egiaztatuko du jarraian zehaztutako esleipen-irizpideen arabera. Gehieneko puntuazio hau izango dute:

3.– El tribunal, elevará su propuesta al Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana una vez analizadas y verificadas cada una de las solicitudes en función de los siguientes criterios de adjudicación, que tendrán la puntuación máxima que se indica:

a) Aurkeztutako ekintza-plana 3.3 artikuluan ezarritako irizpideetara egokitzea – gehienez 6 puntu.

a) Adecuación del Plan de Acción presentado a los criterios establecidos en el artículo 3.3 – hasta 6 puntos.

Horretarako, lehentasuna izango dute aipatutako artikuluan zehazten diren ordena berean:

A estos efectos, tendrán preferencia en el mismo orden en que se encuentran indicados en el citado artículo:

– Gehienez 6 puntu a.1) irizpidearentzat.

– Para el criterio a.1) hasta 6 puntos.

– Gehienez 6 puntu a.2) irizpidearentzat.

– Para el criterio a.2) hasta 6 puntos.

– Gehienez 3 puntu a.3) irizpidearentzat.

– Para el criterio a.3) hasta 3 puntos.

– Gehienez 2 puntu a.4) irizpidearentzat.

– Para el criterio a.4) hasta 2 puntos.

– Gehienez 2 puntu b.1) irizpidearentzat.

– Para el criterio b.1) hasta 2 puntos.

– Gehienez 2 puntu b.2) irizpidearentzat.

– Para el criterio b.2) hasta 2 puntos.

– Gehienez 2 puntu b.3) irizpidearentzat.

– Para el criterio b.3) hasta 2 puntos.

b) Ekintza-planaren bidez lortu beharreko helburuak, eta adierazitako arazoak konpontzeko proposatutako ekintzak. Inpaktua eta izan daitekeen paisaia-hobekuntza – 3 puntu.

b) Objetivos a lograr mediante el Plan de Acción y acciones propuestas para solucionar los problemas que se planteen. Se valorará el impacto y potencial de mejora paisajística - 3 puntos.

c) Eragile publiko zein pribatuen eta herritarren parte-hartze prozesua diseinatzea. Proposatutako metodologiaren kalitatea eta jardun-eremura egokitzen den – Puntu 1.

c) Diseño del proceso de participación de los agentes públicos y privados y de la ciudadanía. Se valorará la calidad y adecuación de la metodología propuesta al ámbito de actuación - 1 puntos.

4.– Proposamenak lehentasunak ezarriko ditu diruz lagundu nahi diren eskabideen artean, aurreko atalean zehaztutako irizpideetarako ezarritako puntuazioaren arabera. Honako hauek adieraziko ditu: onuradun proposatutako udal edo kontzejua; diruz lagunduko den proiektua, eta proposatutako zenbatekoa –aurrekontu-kreditua amaitu arte–. Halaber, ukatzeko diren eskabideen zerrenda eta ukatzeko arrazoiak ere egongo dira jasota.

4.– La citada propuesta incluirá una prelación de las solicitudes que propone subvencionar atendiendo a la puntuación establecida para los criterios señalados en el apartado anterior, reflejando el Ayuntamiento o Concejo propuesto como beneficiario, el proyecto subvencionable y el importe propuesto hasta el agotamiento del crédito presupuestario. Asimismo, recogerá la relación de solicitudes que propone denegar y los motivos para ello.

5.– Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, 3. artikuluko 3. apartatuan ezarritako ordenaren arabera puntu gehien lortu dituenaren alde ebatziko da.

5.– En el caso de que se produzcan empates en la puntuación, se resolverá a favor del que haya obtenido mayor puntuación según el orden establecido en el apartado 3 del artículo 3.

6.– Ez dira diruz lagunduko balorazio orokorrean 5 puntu baino gutxiago jaso duten eskabideak.

6.– No serán objeto de subvención las solicitudes que obtengan menos de 5 puntos en la valoración global.

10. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 10.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Balorazio-epaimahaiaren proposamena ikusi ondoren, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordeak ebazpena eman eta jakinaraziko du hiru hileko gehieneko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera. Balorazio-fasean erdietsitako puntuazioaren arabera esleituko ditu dirulaguntzak ebazpen horrek, handienetik txikienera, harik eta aurrekontu-zuzkidura agortzen den arte; orduan, gainerako eskabideak ukatuko ditu, eta dirulaguntza jasoko duten udal edo kontzejuak, diruz lagundutako proiektuak eta emandako zenbatekoak zein diren adieraziko. Ukatutako eskabideen kasuan, ukatzearen arrazoiak adieraziko ditu.

1.– A la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de valoración, la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana dictará y notificará resolución en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicha resolución adjudicará las subvenciones en orden descendente en atención a la puntuación alcanzada en la fase de valoración hasta el agotamiento, en su caso, de la dotación presupuestaria, denegando el resto de solicitudes y expresando, en el caso de las primeras, el Ayuntamiento o Concejo beneficiario, el proyecto subvencionado y el importe de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerá los motivos que fundamenten la denegación.

Aipatutako ebazpena jakinarazteko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara; era berean, horren berri emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da.

La citada resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y, a efectos informativos, se publicará también en el tablón de anuncios de la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

2.– Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3.– Gehieneko epea inolako ebazpenik jakinarazi gabe bukatzen bada, laguntza-eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute entitate interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4.– Ebazpenaren jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, modu indibidualizatuan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Las notificaciones de resolución electrónicas se realizarán de forma individualizada a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

11. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Agindu honetako dirulaguntzen erakunde onuradunek artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el apartado segundo del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiela jakinarazi eta hamabost eguneko epean onuradunek dirulaguntzari beren-beregi eta idatziz uko egiten ez badiote, dirulaguntza onartu egin dutela esan nahiko du (agindu honetako 10.1 artikuluarekin bat etorriz egingo da jakinarazpena).

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de notificación de la concesión de la subvención realizada conforme al artículo 10.1 de esta Orden, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunetan eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen karietara jasotako dirulaguntzei buruz.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Dirulaguntza hauek kudeatzen dituen zuzendaritzari jakitera ematea edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste dirulaguntza edo laguntza batzuk lortu izana, eta adieraztea, halaber, organo emailea eta laguntzaren zenbatekoa zein diren; hamar egun balioduneko epea egongo da horretarako, inguruabar horren berri izaten denetik aurrera.

d) Comunicar a la Dirección gestora de estas subvenciones la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras subvenciones y ayudas otorgadas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

e) Egindako paisaiaren ekintza-planak publikotasuna adierazi beharko du; hau da, dokumentuan bertan berariaz adierazi beharko du finantzaketa publikoa dela, eta jasota izan behar du Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren dirulaguntza daukala; jarduerarako karteletan eta testuetan, Eusko Jaurlaritzaren marka korporatiboa eta sailaren izena agertu behar dira, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan xedatutakoarekin bat. Halaber, paisaiaren ekintza-plana eskuragarri egon beharko da diruz lagundutako erakundearen webgunean, plana entregatzeko azken egunean.

e) El Plan de Acción de Paisaje elaborado deberá dar publicidad, de modo expreso en el propio documento, del carácter público de su financiación, haciendo constar que ha sido subvencionado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, incorporando en los carteles y textos referidos a la actividad la Marca Corporativa del Gobierno Vasco y el nombre del Departamento, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco. Asimismo, el Plan de Acción del Paisaje deberá estar disponible en la web de la entidad subvencionada a la fecha límite de la entrega del plan.

f) Bi entrega egingo dira:

f) Se realizarán dos entregas:

a. Lehenengo entregan, agindu honen 3.2 artikuluaren a), b) eta c) apartatuetan zerrendatutako dokumentazioa aurkeztuko da –ekintza-planek izan behar duten gutxieneko edukiari buruzkoa–. Kasu horretan, 6.5.b) artikuluan aurreikusitako ekintza-plana idazteko egutegia bete beharko da.

a. una primera con la presentación de la documentación enumerada en los apartados a) b) y c) del artículo 3.2 de la presente Orden, relativa al contenido mínimo que han de tener los Planes de Acción. En este caso, habrá de cumplirse con el calendario de redacción del Plan de Acción previsto en el artículo 6.5.b).

b. Bigarren entregan –azkena–, 3.2 artikuluko d) eta e) apartatuetan eskatutako agiriak aurkeztu beharko dira. Era berean, egoki iritziz gero, a), b) eta c) apartatuetan aurreikusitako agiriak berrikusi eta eguneratu ahal izango dira. 17. artikuluan adierazitako mugaeguna errespetatu beharko da.

b. Una segunda y última con la presentación de los documentos exigidos en los apartados d) y e) del citado artículo 3.2. Así mismo, si se considera oportuno, se podrán revisar y actualizar los documentos previstos en los apartados a) b) y c). Deberá respetarse la fecha límite indicada en el artículo 17.

12. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 12.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, edozelan ere, beste administrazio edo ente publiko nahiz pribatuetatik beste dirulaguntza batzuk edo bestelako laguntzak jasotzen badira, edota, kasua bada, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da; betiere, dirulaguntzen onuradun izateko arauetan jarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para beneficiarse de esta.

13. artikulua.– Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de la cuantía de la subvención concedida.

Baldin eta zerbitzu-sarien behin betiko kostua txikiagoa bada dirulaguntza ematean aurreikusitako aurrekontuan jasotakoa baino, proportzioan murriztuko da emandako zenbatekoa, eta, orduan, dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriaren gainean aplikatuko da.

En el caso de que el coste definitivo de los honorarios fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la subvención, la cuantía concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

14. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzultze-prozedura.

Artículo 14.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko du erakunde onuradunak baldin eta dirulaguntza eskatu eta eman zitzaion xederako erabiltzen ez badu, dirulaguntzari dagokion jarduera egiten ez badu, dirulaguntza intereseko xedeetarako erabili duela justifikatzen ez badu, edo, oro har, ez baditu betetzen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, agindu honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean ezarrita dauden betebeharrak. Hala badagokio, jaso duen diru-zenbatekoa itzuli egin beharko du, sortutako legezko berandutze-interesekin batera, dirulaguntzen arloan aplikagarri denaren arabera, eta, dirua itzultzeko, horretarako ezartzen den prozedurari jarraituko zaio.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en el artículo 37 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en esta Orden o en la resolución de concesión, perderá el derecho a la subvención o, en su caso, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además del interés de demora aplicable en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

15. artikulua.– Diruz lagun daitekeen gehieneko aurrekontua.

Artículo 15.– Presupuesto máximo subvencionable.

1.– Paisaiaren ekintza-planak idazteko zerbitzu-sarien % 90 lagunduko da diruz, planeko 30.000 euro gehienez. Baina BEZa edo bestelako zergak ez dira inola ere diruz lagunduko.

1.– Se subvencionará el 90 % de los honorarios de redacción de los Planes de Acción de Paisaje, con un máximo de 30.000 euros por Plan. En ningún caso será objeto de subvención el IVA u otros impuestos.

16. artikulua.– Erakunde onuradunek lanak kontratatzea.

Artículo 16.– Contratación de los trabajos por parte de las entidades beneficiarias.

1.– Diruz lagunduko dira entitate onuradunek paisaiaren ekintza-plana egingo duen kanpoko taldea kontratatzearen ondorioz sortzen diren gastuak.

1.– Se financiarán los gastos derivados de la contratación por las entidades beneficiarias de un equipo externo que elabore el Plan de Acción del Paisaje.

2.– Ondore horietarako, entitate onuradunek diruz lagundutako lan guztiak kontratatu ahal izango dituzte, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29.7 artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritako mugekin.

2.– A estos efectos las entidades beneficiarias podrán contratar la totalidad de los trabajos subvencionados, con las limitaciones establecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3.– Kanpoko taldeak kontratatzeak ez du inola ere justifikatuko diruz lagundutako jardueraren kostua handitzea.

3.– En ningún caso la contratación de equipos externos supondrá una justificación para aumentar el coste de la actividad subvencionada.

4.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa aplikatuko zaie diruz lagundu daitezkeen gastuei; horren arabera, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, gutxienez hiru eskaintza –hornitzaile ezberdinenak– eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu aurretik, non eta, haien ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez den aski erakunde haiek egin, eman edo entregatzeko, edo non eta dirulaguntzaren aurretik ez den egin gastua.

4.– Será de aplicación a los gastos subvencionables lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

17. artikulua.– Bateragarritasuna beste dirulaguntza batzuekin.

Artículo 17.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Agindu honen bidezko deialdiko dirulaguntzak bateratu daitezke beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako egindako deialdietako bestelako dirulaguntza edo laguntza batzuekin eta bestelako sarrera edo baliabide batzuekin, baldin eta laguntza horien xede den jarduerarako jasotzen diren laguntza guztiek gainfinantzaketarik eragiten ez badute. Kasu horretan, gehiegizko kopuru hori kenduko zaio deialdi honen bidez emandako dirulaguntzari.

Las subvenciones que se convocan a través de esta Orden serán compatibles con otras subvenciones o ayudas convocadas para la misma finalidad por otros entes públicos o privados y con cualesquiera otros ingresos o recursos, siempre que del conjunto de las que se reciban por la actividad objeto de las mismas no se produzca sobrefinanciación. Ante tal supuesto, se reducirá el importe de la subvención concedida en virtud de la presente convocatoria en la cantidad correspondiente al exceso.

18. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea eta epea.

Artículo 18.– Justificación de la subvención y plazo.

Udal eta kontzeju onuradunek 2023ko azaroaren 15a baino lehen justifikatu beharko dute emandako dirulaguntza, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» gunea erabiliz. Horretarako, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

Los Ayuntamientos y Concejos beneficiarios deberán justificar la subvención concedida antes del 15 de noviembre de 2023 a través de «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Paisaiaren ekintza-plana, zeina agindu honen 3.2 artikuluan aipatzen baita.

a) Plan de Acción del Paisaje a que se refiere el artículo 3.2 de la presente Orden.

b) Ordaindutako zerbitzu-sarien ziurtagiria, udal-idazkariak emandakoa, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30.4 artikuluan jasotako baldintzen egiaztagiria. Ordaindutako BEZa zehaztuko da.

b) Certificación del secretario/a municipal de los honorarios abonados y acreditativo de los extremos recogidos en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se detallará el IVA abonado.

c) Paisaiaren ekintza-plana eskuragarri dagoen udal-webaren URL esteka jakinaraztea.

c) Comunicación del enlace URL de la web municipal donde se encuentra disponible el Plan de Acción del Paisaje.

19. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 19.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira. Honako hau izango da ordainketen egutegia:

1.– El abono de las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden se hará efectivo en dos pagos. El calendario de pagos será el siguiente:

a) Lehenengo ordainketa, emandako dirulaguntzaren herena, esleipen-ebazpena jakinarazi eta erakunde onuradunak onartu ondoren.

a) Un primer pago, por importe equivalente a un tercio de la subvención concedida tras la notificación de la resolución de adjudicación y posterior aceptación por parte de la entidad beneficiaria.

b) Bigarren eta azken ordainketa bat, egin beharreko likidazioaren emaitzari dagokiona, dirulaguntza 18. artikuluan ezarritakoaren arabera justifikatu ondoren.

b) Un segundo y último pago, correspondiente al resultado de la liquidación a efectuar, tras la justificación de la subvención conforme a lo establecido en el artículo 18.

2.– Ez da inolako ordainketarik egingo erakunde onuradunak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ez baditu edo itzulketa-ebazpen batek adierazita zordun bada.

2.– No se efectuará pago alguno en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak hirugarrenen erregistroan jasota egon beharko du. Alta egiteko edo hirugarren interesdun gisa dagozkion datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak eskainitako hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko du interesdunak, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de terceros. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

4.– Betiere, laguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko dira itzultze- edo zehapen-prozedurak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasi badira eta oraindik izapidetze-aldian badaude.

4.– En todo caso, el pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

20. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 20.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, hilabeteko epean; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2022.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA
ANEXO

Dokumentazio teknikoa idazteko gomendioak:

Recomendaciones para la redacción de la documentación técnica:

1.– Eskabidearekin batera aurkeztu behar den ekintza-planak, ahal dela, gehienez 10 orri (DIN A-4) izango ditu dokumentazio idatzirako, 5 orri argazkietarako eta 5 plano grafikoetarako. 7.4.a) artikuluan adierazitako gutxieneko edukian, jarduera-eremua, arazoak eta lortu beharreko helburu nagusia zehaztuko dira. Era berean, plana egiteko prozesuan, parte-hartze eta genero-metodologiak bat egingo du udalerriaren tamainarekin eta motarekin.

1.– El proyecto del Plan que acompaña a la solicitud, procurará no ser superior a 10 páginas (DIN-A4) para la documentación escrita, 5 páginas para la fotográfica y 5 planos para la gráfica. Su contenido mínimo indicado en el artículo 7.4.a) concretará el ámbito de actuación, la problemática y el objetivo principal a alcanzar. Asimismo, la metodología de participación y género en el proceso de elaboración del Plan, se adaptará al tipo y tamaño de municipio.

2.– Lehenengo entregan, paisaiaren eta paisaia-dinamiken analisia azpimarratuko da, diagnostikoa egiteko. Erreferentzia gisa, honako eduki hau jasotzea proposatzen da:

2.– En la primera entrega se incidirá en el análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas que dará lugar a un diagnóstico. A modo de referencia se propone que se incluya el siguiente contenido:

a) Planaren esparruaren mugapen grafikoa (paisaiaren ikuspuntutik justifikatu beharko da). Azterketaren eskala, ahal dela, ez da izango 1:1.000 baino handiagoa.

a) Delimitación gráfica del ámbito del Plan, justificándola desde el punto de vista paisajístico. La escala de estudio se procurará que no sea superior a 1:1000.

b) Paisaiarekin lotutako arazo eta gatazka zehatzen identifikazioa, gaur egungo egoera eta paisaiaren ezaugarriak eta dinamika aztertuz, baita eragiten dion araudiaren azterlana ere. Azalpena laburra izatea eta argazkiak edo planoak gehitzea gomendatzen da.

b) Identificación de problemas y conflictos paisajísticos concretos, analizando el estado actual, las características y la dinámica del paisaje, así como un estudio de la normativa vigente que le afecte. Se aconseja que la explicación sea concisa, con fotos y/o planos.

c) Parte-hartze publikoa a) eta b) atalei gehitu ahal izango zaie, edo, bestela, memoria bat erantsi ahal izango da, honako hauek azalduta: parte-hartzearen metodologia eta egitura; parte-hartzearen eta planaren egutegien arteko erlazioa; parte-hartzaileek paisaiari buruz egiten duten balorazioa; genero-ikuspegia; eta fase honetan egindako ekarpenak.

c) Respecto a la participación pública se podrá o bien incorporar a los apartados a) y b) o bien aportar una memoria, incluyendo la metodología y estructura de la participación; la relación entre los calendarios de la participación y del Plan; la valoración de los participantes sobre los paisajes; la perspectiva de género; y las aportaciones generadas en esta fase.

3.– Paisaiaren ekintza-planean (gutxieneko edukia 2.2 artikuluan dago jasota), proposamenak, ekintzak eta kokalekua zehaztuko dira, diagnostikoan oinarrituta. Plana kudeaketa-dokumentu bat izango da. Ahal dela, gehienez 10 orri (DIN A-4) izango ditu dokumentazio idatzirako eta 25 plano dokumentazio grafikorako. Erreferentzia gisa, honako hau jasotzea proposatzen da:

3.– El Plan de Acción del Paisaje, cuyo contenido mínimo está recogido en el artículo 2.2., concretará las propuestas, las acciones y su ubicación, a realizar, basándose en el diagnóstico. Este Plan será un documento de gestión. Se procurará que no sea superior a 100 páginas (DIN-A4) para la documentación escrita y a 25 planos para la documentación gráfica. A modo de referencia se propone que se incluya lo siguiente:

a) Diagnostikoaren laburpena, non egindako analisiaren ondorioak azalduko baitira.

a) Resumen del diagnóstico, donde se extraigan las conclusiones del análisis realizado.

b) Bete nahi diren paisaia-kalitatearen helburuak eta lortzea espero den onurak, diagnostikoan azterturiko alderdiekin duten lotura azalduz. Jarduketen etorkizuneko egoera proposatuko da.

b) Objetivos de calidad paisajística que se persiguen y beneficios que se espera obtener, explicando la relación con los puntos analizados en el diagnóstico. Se propondrá un escenario futuro tras las actuaciones.

c) Ekintza-programa. Lortu nahi diren helburuak eta onurak bermatzeko behar diren ekintza espezifikoen deskribapen idatzia eta grafikoa egingo da, eta halaber zehaztuko dira haien lehentasuna, jarduketen kronograma globala eta kostu zenbatetsia, tartean diren organismoak, finantzaketaren eta dirulaguntzen lerroak. Horrez gain, ezarritako helburuak betetzeko jarraipen-adierazleak proposatuko dira.

c) Programa de acción. Se realizará una descripción escrita y gráfica de las acciones específicas necesarias para garantizar los objetivos y beneficios marcados, así como su prioridad, cronograma global de las actuaciones y coste estimado de las mismas, relación de organismos implicados y de líneas de financiación-subvención. También se propondrán indicadores de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos marcados.

d) Informazio hori guztia labur jasotzen duten fitxak, aldez aurretik gauzatu diren antzeko esperientzien irudiekin batera, erreferentzia modura.

d) Fichas-resumen con la información anterior, además imágenes de experiencias similares ya desarrolladas, como referencia.

e) Parte-hartze publikoari dagokionez, sortutako ekarpenak eta antolatutako jarduerak azalduko dira.

e) Respecto a la participación pública, se explicarán las aportaciones generadas y las actividades organizadas.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común