Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2022ko maiatzaren 23a, astelehena

N.º 98, lunes 23 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2197
2197

AGINDUA, 2022ko maiatzaren 18koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak.

ORDEN de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se convocan procesos especiales de consolidación de empleo y procesos excepcionales de consolidación de empleo en cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko, 2018ko abenduaren 18ko, 2019ko abenduaren 17ko eta 2021eko abenduaren 21eko erabakien bidez onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako karrerako funtzionarioen 2017., 2018., 2019. eta 2021. urteetarako enplegu publikoaren eskaintzak.

Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 5 de diciembre de 2017, de 18 de diciembre de 2018, de 17 de diciembre de 2019 y de 21 de diciembre de 2021 aprobaron las ofertas de empleo público de personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, para los años 2017, 2018, 2019 y 2021.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2022ko maiatzaren 18ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegua finkatzeko prozesu bereziak eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu dira, eta, 1.2 oinarrian dago xedatuta ezen hautaketa-prozesu bakoitzaren berezitasunak deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoen bidez arautuko direla eta, halaber, zehaztuta dago zer eduki izan behar duten oinarriok, hau hain zuzen: zenbat plazatarako deialdia egingo den, nola banatuko diren hizkuntza-eskakizunen, sarbide-modalitatearen eta, hala badagokio, txanden arabera, zer epetan aurkeztu ahal izango diren eskabideak, zenbatekoa izango den inskribatze-tasa langileak hautatzeko deialdietan, zer titulu beharko den sartzeko, zer merezimendu baloratuko diren eta zer baremo baliatuko den, zer data izango den erreferentzia euskara-ezagutzak egiaztatzeko, zer betekizun espezifiko izango duten deialdiko lanpostuek, zein izango diren gai espezifikoak, enplegua finkatzeko prozesu berezietan, eta emakumeen lehentasunaren klausula aplikatuko den ala ez.

La Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno que aprueba las bases generales que han de regir los procesos especiales de consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación del empleo en los cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, establece en su base 1.2 que las peculiaridades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación en las bases específicas de las respectivas convocatorias, estableciendo el contenido necesario de las mismas, tales como el número de plazas convocadas y su distribución por perfiles lingüísticos, por modalidad de acceso y, en su caso, por turno, el plazo de presentación de solicitudes, el importe de la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección de personal, la titulación de acceso, los méritos valorables y su baremo la fecha de referencia para la acreditación del conocimiento del euskera, los requisitos específicos de los puestos convocados, la parte específica del temario en los procesos especiales de consolidación, y la previsión sobre la aplicación o no de la cláusula de prioridad de las mujeres.

Agindu honen bidez, enplegua finkatzeko prozesu berezietarako eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuetarako deialdia egin eta oinarri espezifikoak onartzen dira hauetarako: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzako Langileen Talde Profesionala, Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskala, Administrarien Kidegoko Administrarien Eskala eta Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskala.

Por la presente Orden se convocan los procesos especiales de consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación de empleo de la agrupación profesional de apoyo, de la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración, de la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo y de la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y se procede, así mismo, a la aprobación de sus bases específicas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrietan ezarritakoaren arabera, aintzat hartuta enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan xedatutakoa eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen II. tituluko IV. kapituluan langileen hautaketaz xedatutakoa, eta bat etorriz lege horrek 6.1.i) artikuluan emandako eskudantziekin eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuaren 3.3.f) artikuluan ezarritakoarekin,

De conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en relación con lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y en el Capítulo IV del Título II de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca sobre selección de personal, y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 6.1.i) de la citada Ley, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.3.f) del Decreto 8/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengo artikulua.– Deialdia egitea enplegua finkatzeko prozesu berezietarako eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuetarako, kidego eta eskala hauetan, plaza kopurua eta horietako bakoitzari dagokion eranskina adierazita.

Artículo primero.– Convocar los procesos especiales de consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación de empleo en los siguientes cuerpos y escalas indicándose el número de plazas y el anexo correspondiente para cada uno de ellos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Agindu honen bidez egiten den deialdiko hautaketa-prozesuak Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2022ko maiatzaren 18ko Aginduaren arabera egingo dira, haren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegua finkatzeko prozesu bereziak eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Los procesos selectivos que se convocan en esta Orden se regirán por lo previsto en la Orden de 18 de mayo de 2022 de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos especiales de consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación del empleo en los cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Bigarren artikulua.– Onartzea agindu honen I.etik VIII.era bitarteko eranskinetan adierazitako oinarri espezifikoak.

Artículo segundo.– Aprobar las bases específicas que figuran como Anexos I a VIII de la presente Orden.

Hirugarren artikulua.– Epe hau ezartzea eskabideak aurkezteko: 2022ko maiatzaren 24tik 2022ko ekainaren 22ko 14:00etara.

Artículo tercero.– Establecer como plazo para presentar la solicitud desde el día 24 de mayo de 2022 hasta las 14:00 horas del día 22 de junio de 2022.

Laugarren artikulua.– Ezartzea euskara-ezagutzek 2022ko abuztuaren 1a baino lehenago egon behar dutela egiaztatuta.

Artículo cuarto.– Establecer que la acreditación del conocimiento del euskera deberá haberse producido con anterioridad al 1 de agosto de 2022.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, betiere bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2022.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO LAGUNTZAKO LANGILEEN TALDE PROFESIONALEAN ENPLEGUA FINKATZEKO PROZESU BEREZIRAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAL DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzako Langileen Talde Profesionaleko 101 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 101 plazas de la agrupación profesional de personal de apoyo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos por el turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 96

a) Modalidad de acceso general: 96

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

Sin exigencia de perfil lingüístico: 3

1. hizkuntza-eskakizunarekin: 92

Con exigencia de perfil lingüístico 1: 92

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 1

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 5

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 5

1. hizkuntza-eskakizunarekin: 5

Con exigencia de perfil lingüístico 1: 5

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Laguntzako Langileen Talde Profesionalerako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 7,82 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para la agrupación profesional de personal de apoyo es de 7,82 euros.

2.4.– Oinarri orokorren 3.3.e) apartatuan ezarritakoari jarraituz, ez da titulaziorik eskatzen.

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, no se exige ninguna titulación.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1 y 2. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Aipatutako betekizunak merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

Los requisitos citados deberán ser alegados mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.

4.1.– Oposizio-fasea.

4.1.– Fase de oposición.

Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen dira.

El diseño y desarrollo de la fase oposición se contiene en el apartado 23 de las bases generales.

Lehenengo fasean gehienez 120 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima alcanzable en la fase oposición es de 120 puntos.

4.2.– Lehiaketa-fasea.

4.2.– Fase de concurso.

Baremo honen arabera lortutako puntuen batuketak emango du lehiaketa-faseko kalifikazioa:

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

a) Experiencia. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional Primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experiencia general y de experiencia específica.

Esperientzia-atal bakoitzean, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo en cada apartado se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los tipos de experiencia y, una vez efectuada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

La puntuación máxima por experiencia será de 62 puntos, conforme al siguiente baremo:

a.1.– Esperientzia orokorra.

a.1.– Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan E taldeko mendekoen edo mandatarien kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismo Autónomo o Ente Público de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categorías de subalterno u ordenanza del grupo E o en puestos adscritos a las mismas, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,152 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,152 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos.

a.2.– Esperientzia espezifikoa.

a.2.– Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzako Langileen Talde Profesionalean izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la agrupación profesional de personal de apoyo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Mendekoen kidegoan izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Subalterno, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin talde horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asimilada a dicha agrupación.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Laguntzako Langileen Talde Profesionalari edo Mendekoen Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la agrupación profesional de personal de apoyo o al Cuerpo Subalterno en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,277 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,277 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

b) Titulazioak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

b) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 12 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 12 puntos los siguientes méritos:

b.1.– Titulazioak, gehienez 10 puntu.

b.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 10 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Merkataritza Jardueretako teknikaria.

– Técnico/Técnica en actividades comerciales.

– Administrazio Kudeaketako teknikaria.

– Técnico/Técnica en gestión administrativa.

– Mikroinformatika Sistemetako eta Sareetako teknikaria.

– Técnico/Técnica de sistemas microinformáticos y redes.

– Karrozeriako teknikaria.

– Técnico/Técnica en carrocería.

– Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako teknikaria.

– Técnico/Técnica en electromecánica de vehículos automóviles.

– Errepide Garraiorako Ibilgailuak Gidatzeko teknikaria.

– Técnico/Técnica en conducción de vehículos de transporte por carretera

– Barnealde, Dekorazio eta Birgaitze Obretako teknikaria.

– Técnico/Técnica en obras de interior, decoración y rehabilitación.

– Eraikuntzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en construcción.

– Eraikuntzako Makineria Erabiltzeko eta Mantentzeko teknikaria.

– Técnico/Técnica en operación y mantenimiento de maquinaria de construcción.

– Komunikazio Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones de comunicaciones.

– Instalazio Elektriko eta Automatikoetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones eléctricas y automáticas.

– Mantentze-lan Elektromekanikoetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en mantenimiento electromecánico.

– Hozteko eta Girotzeko Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones frigoríficas y climatización.

– Beroa Sortzeko Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones de producción de calor.

– Instalazioko eta Altzari Hornikuntzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalación y amueblamiento.

– Arotzeriako eta Altzarigintzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en carpintería y mueble.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako teknikaria, aurreko paragrafoan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico/Técnica de formación profesional en las especialidades no mencionadas en el apartado anterior.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua edo baliokidea.

– Graduado/Graduada en educación secundaria obligatoria o equivalente.

b.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Mendekoen Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

b.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Subalterno de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 10 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 10 puntu.

– Superación de la fase oposición: 10 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 5 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

b.3.– 5 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Mendekoen Kidegoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

b.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo Subalterno de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se valorará con 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c) Informatika-ezagutzak.

c) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 4 punturekin baloratuko dira, 1,5 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos de informática, hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 1,5 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003/ avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

d) Hizkuntzak.

d) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 2 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 1,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 1,5 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

4.3.– Euskara.

4.3.– Conocimiento de euskera.

Euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, conforme al siguiente baremo:

– 1., 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

– Perfiles lingüísticos 1, 2, 3 o 4: 12 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula aplikatuko da, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Laguntzako Langileen Talde Profesionalean, eta lehentasuna emango zaie.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al existir subrepresentación de las mujeres en la agrupación profesional de personal de apoyo, dándoles prioridad.

6.– Gai-zerrenda.

6.– Temario.

Gai orokorrak
Temas generales

1.– Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak.

1.– Constitución. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

2.– Estatuaren lurralde-antolamendua. Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

2.– La organización territorial del Estado. Aspectos generales. Las comunidades autónomas; su organización y competencia. Los Estatutos de Autonomía.

3.– Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

3.– Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa: printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria.

4.– Organización política y administrativa de la CAPV. Principios generales. Aspectos Generales de la distribución de competencias entre el Estado y la CAPV. EL Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco y el Lehendakari.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketarekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumenak.

5.– Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Territorios Históricos. El concierto económico. Competencias de las Instituciones Locales,

6.– Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta lankidetza eta koordinazioa. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

6.– Igualdad: Contexto-antecedentes. Objeto y fin. Principios generales: Igualdad de trato; Igualdad de oportunidades; Respeto a la diversidad y a la diferencia; Integración de la perspectiva de género; Acción positiva; Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; Representación equilibrada; Colaboración y coordinación. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa.

7.– Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espedientea.

7.– Administración Electrónica. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.

8.– Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak. Enplegatu publikoen hizkuntza-gaikuntza. Euskararen erabilera normalizatzeko planak.

8.– Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak. Enplegatu publiko motak. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak. Diziplina-araubidea.

9.– Personal al servicio de las administraciones públicas vascas. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos de las administraciones públicas vascas. Retribuciones. Régimen disciplinario.

10.– Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko alderdiak: kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak.

10.– Aspectos básicos de la protección de datos personales: conceptos, principios y derechos.

11.– Laneko arriskuen prebentzioa. Xedea. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio?jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza.

11.– Prevención de riesgos laborales. Objeto. Derechos y obligaciones: derecho de protección frente a los riesgos laborales. Principios de la actividad preventiva. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Formación de los trabajadores.

12.– Laneko arriskuen prebentzioa: gorputz-jarrerak.

12.– Prevención de riesgos laborales: Posturas corporales.

13.– Lehen sorospenen oinarrizko nozioak.

13.– Nociones básicas de primeros auxilios.

14.– Gobernu irekia. Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Informazio publikorako irispidea eta gobernu ona.

14.– Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.

Antolaketa eta kudeaketa administratiboa
Organización y gestión administrativa

15.– Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-administrazioa. Printzipio orokorrak, ikastetxeen antolaketa.

15.– Administración educativa no universitaria. Principios Generales, Organización de los centros docentes.

Herritarrentzako arreta
Atención a la ciudadanía

16.– Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Artxibo eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea.

16.– Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

17.– Herritarrak, zerbitzu eta prestazio publikoen hartzaile. Jendearentzako informazioa eta arreta. Kexei eta erreklamazioei erantzutea. Desgaitasuna duten pertsonak. Kulturarteko arreta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan.

17.– La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. La información y atención al público. Atención ante quejas y reclamaciones. Personas con discapacidad. Atención intercultural en la administración vasca.

18.– Komunikazioa administrazioan. Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. Idatzizko komunikazioa. Administrazio-hizkera ez-sexista. Dokumentu idatzien edukia eta aurkezpena: posta, komunikazioak, baimenak, jakinarazpenak, eskabide-orriak, ziurtapenak eta konpultsak.

18.– La comunicación en la administración. Uso correcto del leguaje administrativo. Comunicación escrita. Lenguaje administrativo no sexista. Contenido y presentación de documentos escritos: correspondencia, comunicaciones, autorizaciones, notificaciones, instancias, certificaciones, compulsas.

19.– Ahozko komunikazioa. Komunikazioa eta arreta aurrez aurre eta telefonoz: abisuak, informazioa, eskariak, pertsonei laguntzea eta deiak desbideratzea. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

19.– Comunicación oral. Comunicación y atención en persona y por teléfono: avisos, información, peticiones, acompañamiento, desvío de llamadas. Criterios generales. La comunicación no verbal.

Zaintza, kontrola eta laguntza-lanak
Vigilancia, control y labores de apoyo

20.– Administrazioaren bulegoetara sartzea eskatzen duten pertsonen sarbide-kontrola, identifikazioa, harrera, informazioa eta arreta.

20.– Control de acceso, identificación, recepción, información y atención a las personas que solicitan acceder a las dependencias administrativas.

21.– Bilera- eta komunikazio-jardueretarako laguntza: Aretoak eta gelak, altzariak (bilera-mahaiak, mahaiburukoak eta aulkiak) eta baliabide materialak (arbelak, papelografoak, errotuladoreak) prestatzea. Ikus-entzunezko baliabideak abiaraztea: proiektagailuak eta audio-sistemak (bozgorailuak eta mikrofonoak).

21.– Apoyo a actividades de reunión y de comunicación: Preparación de salas y dependencias, de mobiliario (mesas de reunión, mesas presidenciales, sillas) y de medios materiales (pizarras, papelógrafos, rotuladores) Puesta en funcionamiento de medios audiovisuales: proyectores, sistemas de audio (altavoces y micrófonos).

22.– Bulegoko lan osagarriak: fotokopiatzea, eskanerra erabiltzea, azaleztatzea, birringailuak, etiketatzea, plastifikatzea, gillotinatzea, grapatzea, zulatzea.

22.– Trabajos auxiliares de oficina: Fotocopiado, uso de escáner, encuadernación, máquinas destructoras, etiquetado, plastificado, guillotinado, grapado, taladro.

Posta eta paketeria
Correspondencia y paquetería

23.– Posta eta paketeria. Ziurtagiriak. Hartu-agiriak. Telegramak. Diru-itzultzeak. Igorpen telegrafikoak. Jakinarazpenak eta bestelako bidalketa ofizialak. Produktuaren/zerbitzuaren ezaugarriak eta definizioa, eta behar bezala betetzeko modua.

23.– Correspondencia y Paquetería. Certificados. Acuses de Recibo. Telegramas. Reembolsos. Giros telegráficos. Notificaciones y otros envíos oficiales. Características, definición del producto / servicio y correcta cumplimentación.

Almacenamiento, control de existencias y movimiento de materiales

24.– Materialak biltegiratzea: apalategiak, kakoak eta espazioak. Material arriskutsuak biltegiratzea.

24.– Almacenamiento de materiales: Estanterías, colgadores, espacios. Almacenamiento de materiales peligrosos.

25.– Material-izakinen kontrola: erregistroak, fitxak eta albaranak.

25.– Control de existencias de material: Registros, fichas, albaranes.

26.– Material eta ekipamenduen mugimenduak: erabili beharreko makineria eta beste lanabes batzuk. Erregaiak eta gai sukoiak maneiatu eta garraiatzea.

26.– Movimientos de material y equipos: Maquinaria a utilizar y otros útiles. Manejo y transporte de materiales combustibles e inflamables.

27.– Hondakinak kentzea eta birziklatzea: hondakinak gaika behar bezala sailkatzea, biltzea eta kentzea.

27.– Retirada y reciclaje de residuos: correcta clasificación, recogida y retirada selectivas de residuos.

Ekipamendu eta instalazioen mantentze-lana eta konponketa
Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones

28.– Oinarrizko nozioak: sarrailagintza, iturgintza, saneamendua, elektrizitatea, zurgintza, igeltserotza, berokuntza eta aire girotua. Mantentze-lanerako eta konponketa txiki edo ordezkapenetarako lanabesak eta tresnak.

28.– Nociones básicas de cerrajería, fontanería, saneamiento, electricidad, carpintería, albañilería, calefacción y aire acondicionado. Herramientas y útiles para mantenimiento y pequeñas reparaciones y/o sustituciones.

29.– Segurtasun-elementuak aztertu eta mantentzeko irizpideak: itzalgailuak, suaren aurkako ateak.

29.– Criterios de mantenimiento y revisión de elementos de seguridad: extintores, puertas cortafuegos.

30.– Ibilgailuen oinarrizko mantentze-lana.

30.– Mantenimiento básico de vehículos.

Konpetentzia digitalak
Competencias digitales

31.– 1.1 konpetentzia digitala. Nabigatzea, eta datuak, informazioa eta eduki digitala bilatu eta filtratzea.

31.– Competencia digital 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital.

32.– 1.3 konpetentzia digitala. Datuak, informazioa eta eduki digitala kudeatzea.

32.– Competencia digital 1.3 Gestionar datos, información y contenido digital.

33.– 4.3 konpetentzia digitala. Osasuna eta ongizatea babestea.

33.– Competencia digital 4.3. Protección de la salud y el bienestar.

II. ERANSKINA
ANEXO II
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO LAGUNTZAKO LANGILEEN TALDE PROFESIONALEAN ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESURAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAL DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzako Langileen Talde Profesionaleko 129 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 129 plazas de la agrupación profesional de personal de apoyo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos por el turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 123

a) Modalidad de acceso general: 123

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 3

Sin exigencia de perfil lingüístico: 3

1. hizkuntza-eskakizunarekin: 119

Con exigencia de perfil lingüístico 1: 119

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 1

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 6

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 6

1. hizkuntza-eskakizunarekin: 6

Con exigencia de perfil lingüístico 1: 6

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Laguntzako Langileen Talde Profesionalerako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 7,82 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para Agrupación Profesional de Apoyo es de 7,82 euros.

2.4.– Oinarri orokorren 3.3.e) apartatuan ezarritakoari jarraituz, ez da titulaziorik eskatzen.

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, no se exige ninguna titulación.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1 y 2. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Aipatutako betekizunak merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar dira.

Los requisitos citados deberán ser alegados mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema lehiaketa izango da, eta prozesuaren kalifikazioa baremo honen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

El sistema de selección será el de concurso en el que la calificación del proceso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia orokorra.

a) Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan E taldeko mendekoen edo mandatarien kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de subalterno u ordenanza del grupo E en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,104 puntu emango dira, gehienez 15 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,104 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b) Esperientzia espezifikoa.

b) Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Laguntzako Langileen Talde Profesionalean izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la agrupación profesional de personal de apoyo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Mendekoen Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Subalterno, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha agrupación.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Laguntzako Langileen Talde Profesionalari edo Mendekoen Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la agrupación profesional de personal de apoyo o al Cuerpo Subalterno en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,312 puntu emango dira, gehienez 45 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,312 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

c) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 25 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos los siguientes méritos:

c.1.– Titulazioak, gehienez 20 puntu.

c.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 20 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 20 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título, hasta un máximo de 20 puntos, los siguientes títulos:

– Merkataritza Jardueretako teknikaria.

– Técnico/Técnica en actividades comerciales.

– Administrazio Kudeaketako teknikaria.

– Técnico/Técnica en gestión administrativa.

– Mikroinformatika Sistemetako eta Sareetako teknikaria.

– Técnico/Técnica de sistemas microinformáticos y redes.

– Karrozeriako teknikaria.

– Técnico/Técnica en carrocería.

– Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako teknikaria.

– Técnico/Técnica en electromecánica de vehículos automóviles.

– Errepide Garraiorako Ibilgailuak Gidatzeko teknikaria.

– Técnico/Técnica en conducción de vehículos de transporte por carretera.

– Barnealde, Dekorazio eta Birgaitze Obretako teknikaria.

– Técnico/Técnica en obras de interior, decoración y rehabilitación.

– Eraikuntzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en construcción.

– Eraikuntzako Makineria Erabiltzeko eta Mantentzeko teknikaria.

– Técnico/Técnica en operación y mantenimiento de maquinaria de construcción.

– Komunikazio Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones de comunicaciones.

– Instalazio Elektriko eta Automatikoetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones eléctricas y automáticas.

– Mantentze-lan Elektromekanikoetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en mantenimiento electromecánico.

– Hozteko eta Girotzeko Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones frigoríficas y climatización.

– Beroa Sortzeko Instalazioetako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalaciones de producción de calor.

– Instalazioko eta Altzari Hornikuntzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en instalación y amueblamiento.

– Arotzeriako eta Altzarigintzako teknikaria.

– Técnico/Técnica en carpintería y mueble.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako teknikaria, aurreko apartatuan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico/Técnica de formación profesional en las especialidades no mencionadas en el apartado anterior.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua edo baliokidea.

– Graduado/Graduada en educación secundaria obligatoria o equivalente.

c.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako mendekoen kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 20 puntu emango dira.

c.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Subalterno de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 20 puntos.

– Oposizio-fasea gainditzea: 20 puntu.

– Superación de la fase oposición: 20 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 15 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c.3.– 15 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Mendekoen Kidegoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

c.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo Subalterno de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se valorará con 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

d) Informatika-ezagutzak.

d) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 12 punturekin baloratuko dira, 4 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 12 puntos, a razón de 4 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

e) Hizkuntzak.

e) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 3 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 3 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 2 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 2 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

f) Euskara.

f) Conocimientos de euskera.

Derrigortasun-data igarota ez izateagatik, euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, por no tener fecha de preceptividad vencida, conforme al siguiente baremo:

1., 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

– Perfil lingüístico 1, 2, 3 o 4: 6 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula aplikatuko da, emakumeak gutxiegi ordezkatuta baitaude Laguntzako Langileen Talde Profesionalean, eta lehentasuna emango zaie.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al existir subrepresentación de las mujeres en la agrupación profesional de personal de apoyo, dándoles prioridad.

III. ERANSKINA
ANEXO III
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN KIDEGOKO ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO PROZESU BEREZIRAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalako 341 plaza eskaintzen dira, honela banatuta:

Se convocan 341 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Txanda irekia: 231

a) Turno libre: 231

a.1.– Sarbide orokorraren modalitatea: 220

a.1.– Modalidad de acceso general: 220

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 29

Sin exigencia de perfil lingüístico: 29

1. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 1: 1

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 187

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 187

2. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2 en 2022: 1

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 2

a.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 11

a.2.– Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 11

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 2

Sin exigencia de perfil lingüístico: 2

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 9

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 9

b. Barne-sustapeneko txanda: 110

b) Turno de promoción interna: 110

b.1.– Sarbide orokorraren modalitatea: 105

b.1.– Modalidad de acceso general: 105

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 25

Sin exigencia de perfil lingüístico: 25

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 80

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 80

b.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 5

b.2.– Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 5

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 5

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 5

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Barne-igoerako txandan parte hartu nahi dutenek, horiez gain, oinarri orokorretako 22. oinarrian adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por el turno de promoción interna deberán, además, cumplir lo indicado en la base general 22.

2.3.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.3.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.4.– Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalarako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 11,72 euro da.

2.4.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal, para la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración es de 11,72 euros.

2.5.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuan ezarritakoari dagokionez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Gradua edo horren titulazio baliokidea eskatzen da Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalan sartzeko.

2.5.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, la titulación requerida para el acceso a la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración, es el Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Frantsesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de francés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

– Ingelesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de inglés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

El sistema de selección será el de concurso–oposición.

4.1.– Oposizio-fasea.

4.1.– Fase de oposición.

Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen dira.

El diseño y desarrollo de la fase oposición se contiene en el apartado 23 de las bases generales.

Lehenengo fasean gehienez 120 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima alcanzable en la fase oposición es de 120 puntos.

4.2.– Lehiaketa-fasea.

4.2.– Fase de concurso.

4.2.1.– Txanda irekia.

4.2.1.– Turno libre.

Baremo honen arabera lortutako puntuen batuketak emango du lehiaketa-faseko kalifikazioa:

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

a) Experiencia. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experiencia general y de experiencia específica.

Esperientzia-atal bakoitzean, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo en cada apartado se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los tipos de experiencia y, una vez efectuada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

La puntuación máxima por experiencia será de 62 puntos, conforme al siguiente baremo:

a.1.– Esperientzia orokorra.

a.1.– Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan C2 azpitaldeko administrari laguntzaileen kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categorías de Auxiliar de Administración del subgrupo C2 o en puestos adscritos a las mismas, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,152 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,152 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos.

a.2.– Esperientzia espezifikoa.

a.2.– Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrari Laguntzaileen Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Auxiliar Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrari Laguntzaileen Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos al Cuerpo Auxiliar Administrativo en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,277 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,277 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

b) Titulazioak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

b) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 12 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 12 puntos los siguientes méritos:

b.1.– Titulazioak, gehienez 10 puntu.

b.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 10 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Nazioarteko Merkataritzako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Comercio Internacional.

– Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

– Sareko Informatika Sistemen Administrazioko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

– Garraio eta Logistikako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior de Transporte y Logística.

– Kontsumitzailearentzako Zerbitzuetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Servicios al Consumidor.

– Zuzendaritzari Laguntzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Asistencia a la Dirección.

– Administrazio eta Finantzetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Administración y Finanzas.

– Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako teknikaria edo lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria, aurreko apartatuan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico/Técnica en formación profesional o Técnico/Técnica superior en formación profesional en las especialidades no mencionadas en el apartado anterior.

– Batxilergoa edo unibertsitatera sartzeko 25 urtez gorakoentzako sarrera-probak.

– Bachillerato o pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

b.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

b.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 10 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 10 puntu.

– Superación de la fase oposición: 10 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 5 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

b.3.– 5 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

b.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos del Cuerpo Auxiliar Administrativo, se valorará con 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c) Informatika-ezagutzak.

c) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 4 punturekin baloratuko dira, 1,5 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 1,5 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

d) Hizkuntzak.

d) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 2 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 1,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 1,5 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

4.2:2. Barne-sustapena.

4.2.2.– Promoción interna.

a) Antzinatasuna.

a) Antigüedad.

Antzinatasuntzat hartuko dira Administrazio Publikoan, organismo autonomoetan edo zuzenbide pribatuko ente publikoetan egindako zerbitzuak, eskabideak aurkezteko epea amaitu artekoak.

Se entiende por antigüedad los servicios prestados en la administración pública, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Antzinatasuna baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,061 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte. Ez dira baloratuko hilabetetik beherako zatiak.

La antigüedad se valorará a razón de 0,061 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos. No se valorarán fracciones inferiores a un mes.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hirurtekoen ondorioetarako aitortutako antzinatasuna bakarrik zenbatuko da.

Solo se computará la antigüedad reconocida por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos a efectos de trienios.

b) Esperientzia.

b) Experiencia.

Administrari Laguntzaileen Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuengatik 0,111 puntu emango dira lan egindako hilabete bakoitzeko, gehienez 40 puntu izan arte.

Se valorarán los servicios prestados en puestos adscritos al Cuerpo Auxiliar Administrativo a razón de 0,111 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

Zenbaketa egiteko, eskatutako betekizunak betetzen dituzten lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados que cumplan los requisitos exigidos y, una vez efectuada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Txanda irekirako adierazitako irizpide eta baremoen arabera baloratuko dira titulazioak, karrerako funtzionario edo lan-kontratudun finko izateko hautaprobak gainditu izana, lan-poltsetan egotea, informatika-ezagutzak eta hizkuntza-ezagutzak.

c) Las titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo, los conocimientos de informática y los conocimientos de idiomas se valorarán conforme a los criterios y baremos expresados para el turno libre.

4.3.– Euskara.

4.3.– Conocimiento de euskera.

Euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, conforme al siguiente baremo:

– 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

– Perfil lingüístico 1: 12 puntos.

– 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

– Perfiles lingüísticos 2, 3 o 4: 18 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres en la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración, no dándoles prioridad.

6.– Gai-zerrenda.

6.– Temario.

Gai orokorrak
Temas generales

1.– Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak.

1.– Constitución. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

2.– Estatuaren lurralde-antolamendua. Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

2.– La organización territorial del Estado. Aspectos generales. Las comunidades autónomas; su organización y competencia. Los Estatutos de Autonomía.

3.– Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

3.– Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa: printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria.

4.– Organización política y administrativa de la CAPV. Principios generales. Aspectos Generales de la distribución de competencias entre el Estado y la CAPV. EL Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco y el Lehendakari.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketarekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumenak.

5.– Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Territorios Históricos. El concierto económico. Competencias de las Instituciones Locales.

6.– Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta lankidetza eta koordinazioa. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

6.– Igualdad: Contexto–antecedentes. Objeto y fin. Principios generales: Igualdad de trato; Igualdad de oportunidades; Respeto a la diversidad y a la diferencia; Integración de la perspectiva de género; Acción positiva; Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; Representación equilibrada; Colaboración y coordinación. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa.

7.– Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espedientea.

7.– Administración Electrónica. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.

8.– Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak. Enplegatu publikoen hizkuntza-gaikuntza. Euskararen erabilera normalizatzeko planak.

8.– Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak. Enplegatu publiko motak. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak. Diziplina-araubidea.

9.– Personal al servicio de las administraciones públicas vascas. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos de las administraciones públicas vascas. Retribuciones. Régimen disciplinario.

10.– Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko alderdiak: kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak.

10.– Aspectos básicos de la protección de datos personales: conceptos, principios y derechos.

11.– Laneko arriskuen prebentzioa. Xedea. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio?jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza.

11.– Prevención de riesgos laborales. Objeto. Derechos y obligaciones: derecho de protección frente a los riesgos laborales. Principios de la actividad preventiva. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Formación de los trabajadores.

12.– Laneko arriskuen prebentzioa: datuak bistaratzeko pantailak.

12.– Prevención de riesgos laborales: Pantallas de visualización de datos.

13.– Lehen sorospenen oinarrizko nozioak.

13.– Nociones básicas de primeros auxilios.

14.– Gobernu irekia. Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Informazio publikorako irispidea eta gobernu ona.

14.– Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.

Antolaketa eta kudeaketa administratiboa
Organización y gestión administrativa

15.– Dokumentazioaren kudeaketa bulegoko artxiboetan. Oinarrizko kontzeptuak. Dokumentu elektronikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren artxibo-sistema.

15.– Gestión de la documentación en los archivos de oficina. Conceptos básicos. Documentación electrónica. Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

16.– Dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistro elektronikoen antolaketa eta funtzionamendua Euskal Autonomia Erkidegoan. Erregistro-trukerako sistema. Elkarreragingarritasun-sistemak.

16.– Organización y funcionamiento de los registros electrónicos de entrada y salida de documentos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Sistema de intercambio registral. Sistemas de interoperabilidad.

17.– Administrazio-espedientea. Administrazio-dokumentuak. Dokumentuen kopiak eta ziurtagiriak egitea.

17.– El expediente administrativo. Documentos administrativos, La expedición de copias y certificaciones de documentos.

18.– Sinadurak legeztatzea. Balidazioa administrazio elektronikoan. Identifikazio eta sinadura elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa.

18.– Legalización de firmas La validación en la administración electrónica: La identificación y firma electrónica, el certificado electrónico.

19.– Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-administrazioa. Printzipio orokorrak, ikastetxeen antolaketa.

19.– Administración educativa no universitaria. Principios Generales, Organización de los centros docentes.

Herritarrentzako arreta
Atención a la ciudadanía

20.– Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Artxibo eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea.

20.– Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

21.– Herritarrak, zerbitzu eta prestazio publikoen hartzaile. Jendearentzako informazioa eta arreta. Kexei eta erreklamazioei erantzutea. Desgaitasuna duten pertsonak. Kulturarteko arreta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan.

21.– La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. La información y atención al público. Atención ante quejas y reclamaciones. Personas con discapacidad. Atención intercultural en la administración vasca.

22.– Komunikazioa administrazioan. Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. Idatzizko komunikazioa. Administrazio-hizkera ez-sexista. Dokumentu idatzien edukia eta aurkezpena: posta, komunikazioak, baimenak, jakinarazpenak, eskabide-orriak, ziurtapenak eta konpultsak.

22.– La comunicación en la administración. Uso correcto del leguaje administrativo. Comunicación escrita. Lenguaje administrativo no sexista. Contenido y presentación de documentos escritos: correspondencia, comunicaciones, autorizaciones, notificaciones, instancias, certificaciones, compulsas.

23.– Ahozko komunikazioa. Komunikazioa eta arreta aurrez aurre eta telefonoz: abisuak, informazioa, eskariak, pertsonei laguntzea eta deiak desbideratzea. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

23.– Comunicación oral. Comunicación y atención en persona y por teléfono: avisos, información, peticiones, acompañamiento, desvío de llamadas. Criterios generales. La comunicación no verbal.

Administrazio-prozedura
Procedimiento administrativo

24.– Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arau-hierarkia. Administrazio Publikoaren legezkotasun-printzipioa.

24.– Fuentes del derecho administrativo: Ley y reglamento. Jerarquía normativa. Principio legalidad de la administración pública.

25.– Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak.

25.– La organización administrativa: los órganos administrativos. Órganos colegiados.

26.– Administrazio-egintza: produkzioa, edukia, arrazoitzea eta forma. Administrazio-egintzaren efikazia. Administrazio-isiltasuna. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

26.– El acto administrativo: producción, contenido, motivación y forma. La eficacia del acto administrtivo. Silencio administrativo. Nulidad y anulabilidad.

27.– Administrazio-prozedura: printzipio orokorrak. Interesdunak. Abstenitzea eta errekusatzea.

27.– Procedimiento administrativo: principios generales. Interesados. Abstención y recusación.

28.– Administrazio-prozeduraren faseak.

28.– Fases del procedimiento administrativo.

29.– Egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofiziozko berrikuspena eta errebokatzea. Akats materialak zuzentzea.

29.– Revisión de los actos: recursos administrativos, revisión de oficio y revocación. Rectificación de errores materiales.

30.– Administrazio publikoen eta haien agintarien eta langileen erantzukizunaren printzipio orokorrak.

30.– Principios generales de la responsabilidad de las administraciones públicas y sus autoridades y demás personal.

Posta eta paketeria
Correspondencia y paquetería

31.– Posta eta paketeria. Ziurtagiriak. Hartu-agiriak. Telegramak. Diru-itzultzeak. Igorpen telegrafikoak. Jakinarazpenak eta bestelako bidalketa ofizialak. Produktuaren/zerbitzuaren ezaugarriak eta definizioa, eta behar bezala betetzeko modua.

31.– Correspondencia y Paquetería. Certificados. Acuses de Recibo. Telegramas. Reembolsos. Giros telegráficos. Notificaciones y otros envíos oficiales. Características, definición del producto / servicio y correcta cumplimentación.

Konpetentzia digitalak
Competencias digitales

32.– 1.1 konpetentzia digitala. Nabigatzea, eta datuak, informazioa eta eduki digitala bilatu eta filtratzea.

32.– Competencia digital 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital.

33.– 1.2 konpetentzia digitala. Datuak, informazioa eta eduki digitala ebaluatzea.

33.– Competencia digital 1.2 Evaluar datos, información y contenido digital.

34.– 1.3 konpetentzia digitala. Datuak, informazioa eta eduki digitala kudeatzea.

34.– Competencia digital 1.3 Gestionar datos, información y contenido digital.

35.– 2.1 konpetentzia digitala. Teknologia digitalen bidez interaktuatzea.

35.– Competencia digital 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales.

36.– 4.3 konpetentzia digitala. Osasuna eta ongizatea babestea.

36.– Competencia digital 4.3. Protección de la salud y el bienestar.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN KIDEGOKO ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESURAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalako 336 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 336 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos por el turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 320

a) Modalidad de acceso general: 320

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 38

Sin exigencia de perfil lingüístico: 38

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 277

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 277

2. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 2 en 2022: 2

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 3

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 3

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 16

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 16

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 1

Sin exigencia de perfil lingüístico: 1

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 14

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 14

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 1

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalarako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 11,72 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para la Escala auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración es de 11,72 euros.

2.4.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuan ezarritakoari dagokionez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Gradua edo horren titulazio baliokidea eskatzen da Administrari Laguntzaileen Eskalan sartzeko.

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, la titulación requerida para el acceso a la Escala Auxiliar Administrativa es Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Frantsesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de francés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema lehiaketa izango da, eta prozesuaren kalifikazioa baremo honen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

El sistema de selección será el de concurso en el que la calificación del proceso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia orokorra.

a) Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan C2 azpitaldeko administrari laguntzaileen kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de auxiliar administrativo el subgrupo C2 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,104 puntu emango dira, gehienez 15 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,104 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b) Esperientzia espezifikoa.

b) Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko Administrari Laguntzaileen Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Auxiliar Administrativa del Cuerpo Auxiliar de Administración de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrari Laguntzaileen Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Auxiliar Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrari Laguntzaileen Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos al cuerpo auxiliar administrativo en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,312 puntu emango dira, gehienez 45 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,312 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

c) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 25 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos los siguientes méritos:

c.1.– Titulazioak, gehienez 20 puntu.

c.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 20 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 20 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título hasta un máximo de 20 puntos los siguientes títulos:

– Nazioarteko Merkataritzako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Comercio Internacional.

– Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

– Sareko Informatika Sistemen Administrazioko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

– Garraio eta Logistikako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior de Transporte y Logística.

– Kontsumitzailearentzako Zerbitzuetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Servicios al Consumidor.

– Zuzendaritzari Laguntzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Asistencia a la Dirección.

– Administrazio eta Finantzetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Administración y Finanzas.

– Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako teknikaria edo lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria, aurreko apartatuan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico/Técnica en formación profesional o Técnico/Técnica superior en formación profesional en las especialidades no mencionadas en los apartados anterior.

– Batxilergoa edo unibertsitatera sartzeko 25 urtez gorakoentzako sarrera-probak.

– Bachillerato o pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

c.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 20 puntu emango dira:

c.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 20 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 20 puntu.

– Superación de la fase oposición: 20 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 15 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c.3.– 15 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrari Laguntzaileen Kidegoko lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

c.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se valorará con 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

d) Informatika-ezagutzak.

d) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 12 punturekin baloratuko dira, 4 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 12 puntos, a razón de 4 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

e) Hizkuntzak.

e) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 3 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 3 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 2 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 2 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

f) Euskara.

f) Conocimientos de euskera.

Derrigortasun-data igarota ez izateagatik, euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, por no tener fecha de preceptividad vencida, conforme al siguiente baremo:

– 1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

– Perfil lingüístico 1: 6 puntos.

– 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

– Perfil lingüístico 2, 3 o 4: 9 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrari Laguntzaileen Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres en la Escala Auxiliar Administrativa, no dándoles prioridad.

V. ERANSKINA
ANEXO V
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO ADMINISTRARIEN KIDEGOKO ADMINISTRARIEN ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO PROZESU BEREZIRAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA ESCALA ADMINISTRATIVA DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalako 218 plaza eskaintzen dira, honela banatuta:

Se convocan 218 plazas de la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Txanda irekia: 158

a)Turno libre: 158

a.1.– Sarbide orokorraren modalitatea: 151

a.1.– Modalidad de acceso general: 151

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 20

Sin exigencia de perfil lingüístico: 20

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 116

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 116

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 13

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 3

2. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 2 en 2022: 2

a.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea 7

a.2.– Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 7

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 2

Sin exigencia de perfil lingüístico: 2

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 2

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 2

2. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2 en 2022: 1

b. Barne-sustapeneko txanda: 60

b) Turno de promoción interna: 60

b.1.– Sarbide orokorraren modalitatea: 57

b.1.– Modalidad de acceso general: 57

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 11

Sin exigencia de perfil lingüístico: 11

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 39

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 39

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 7

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 7

b.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 3

b.2.– Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 3

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 2

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 1

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Barne-igoerako txandan parte hartu nahi dutenek, horiez gain, oinarri orokorretako 22. oinarrian adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por el turno de promoción interna deberán, además, cumplir lo indicado en la base general 22.

2.3.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.3.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.4.– Administrarien Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 15,64 euro da.

2.4.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para el Cuerpo Administrativo es de 15,64 euros.

2.5.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuan ezarritakoari dagokionez, Batxilergoa edo teknikari-titulua edo horren baliokidea eskatzen da Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalan sartzeko.

2.5.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, la titulación requerida para el acceso a la escala administrativa del Cuerpo Administrativo es el título de Bachiller o el título de Técnico o equivalente.

Era berean, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraituz, barne-sustapenean parte hartzen dutenei titulazio hori edo Administrari Laguntzaileen Kidegoan gutxienez hamar urteko antzinatasuna izatea eskatuko zaie.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, a las personas que concurran por el turno de promoción interna se les requerirá dicha titulación o una antigüedad de diez años en el Cuerpo Auxiliar Administrativo.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Frantsesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de francés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

– Ingelesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de inglés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

El sistema de selección será el de concurso–oposición.

4.1.– Oposizio-fasea.

4.1.– Fase de oposición.

Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen dira.

El diseño y desarrollo de la fase oposición se contiene en el apartado 23 de las bases generales.

Lehenengo fasean gehienez 120 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima alcanzable en la fase oposición es de 120 puntos.

4.2.– Lehiaketa-fasea.

4.2.– Fase de concurso.

4.2.1.– Txanda irekia.

4.2.1.– Turno libre.

Baremo honen arabera lortutako puntuen batuketak emango du lehiaketa-faseko kalifikazioa:

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

a) Experiencia. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experiencia general y de experiencia específica.

Esperientzia-atal bakoitzean, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo en cada apartado se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los tipos de experiencia y, una vez efectuada el mismo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

La puntuación máxima por experiencia será de 62 puntos, conforme al siguiente baremo:

a.1.– Esperientzia orokorra.

a.1.– Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan C1 azpitaldeko administrarien kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de Administrativo del subgrupo C1 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,152 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,152 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos.

a.2.– Esperientzia espezifikoa.

a.2.– Experiencia específica.

Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorará la experiencia específica.

Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 18. mailako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena, destino-osagarriaren 20. mailako lanpostuak esleitzeko.

A cada persona aspirante se le asignarán dos valoraciones diferentes a su experiencia específica alegada. La primera será aplicada para la adjudicación de los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 18 y la segunda será aplicada para la adjudicación de los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 20.

Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 40 puntu izan arte:

En ambos casos, el valor de la experiencia específica, con un máximo de 40 puntos, vendrá determinado por la aplicación de las normas que a continuación se detallan:

a.2.1.– Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 18. mailako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

a.2.1.– Valoración de la experiencia específica para puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 18. Se valorarán los siguientes servicios prestados:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrarien Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrarien Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos al Cuerpo Administrativo en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,277 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,277 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

a.2.2.– Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 20. mailako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuazioen baturaren araberakoa izango da.

a.2.2.– Valoración de la experiencia específica para puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 20. Vendrá determinada por la suma de las puntuaciones resultantes de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados siguientes.

i.– 0,173 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 25 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

i.– A razón de 0,173 por mes trabajado hasta un máximo de 25 puntos los siguientes servicios prestados:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Administrativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrarien Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrarien Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la Cuerpo Administrativo en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

ii.– Horrez gain, 0,104 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 15 puntu izan arte, aurreko apartatuko (i) zerbitzuengatik, Administrarien Kidegoari atxikita dauden eta destino-osagarriaren 20. maila duten lanpostu hauetan eman badira:

ii.– Adicionalmente se valorarán a razón de 0,104 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos los servicios prestados del apartado (i) anterior en puestos de trabajo con complemento de destino 20 adscritos al Cuerpo Administrativo siguientes:

– Kontabilitateko administraria.

– Administrativo/a Contabilidad.

– Langileen administraria.

– Administrativo/a Personal.

– Zuzenean zerbitzuko agentea.

– Agente Zuzenean.

– Administrazioko teknikari orokorra.

– Técnico/Técnica Administrativo General.

– Kudeaketako administraria.

– Administrativo/a de Gestión.

b) Titulazioak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

b) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 12 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 12 puntos los siguientes méritos:

b.1.– Titulazioak, gehienez 10 puntu.

b.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 10 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título hasta un máximo de 10 puntos los siguientes títulos:

– Nazioarteko Merkataritzako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Comercio Internacional.

– Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

– Sareko Informatika Sistemen Administrazioko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

– Garraio eta Logistikako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior de Transporte y Logística.

– Kontsumitzailearentzako Zerbitzuetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Servicios al Consumidor.

– Zuzendaritzari Laguntzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Asistencia a la Dirección.

– Administrazio eta Finantzetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Administración y Finanzas.

– Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

– Kudeaketa eta Administrazio Publikoko diploma.

– Diplomatura en Gestión y Administración Pública.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título hasta un máximo de 10 puntos los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria, aurreko paragrafoan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico superior en formación profesional en las especialidades no mencionadas en el apartado anterior.

– Aurreko paragrafoan aipatu ez den gradu, lizentzia, ingeniaritza, arkitektura, diploma, ingeniaritza tekniko edo arkitektura tekniko oro.

– Cualquier grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica no mencionadas en el apartado anterior.

b.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

b.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 10 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 10 puntu.

– Superación de la fase oposición: 10 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 5 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

b.3.– 5 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko lan-poltsetan edo horien baliokideetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

b.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo Administrativo o asimiladas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se valorará con 5 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c) Informatika-ezagutzak.

c) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 4 punturekin baloratuko dira, 1,5 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 1,5 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

d) Hizkuntzak.

d) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 2 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 1,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 1,5 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

4.2.2.– Barne-sustapena.

4.2.2.– Promoción interna.

a) Antzinatasuna.

a) Antigüedad.

Antzinatasuntzat hartuko dira Administrazio Publikoan, organismo autonomoetan edo zuzenbide pribatuko ente publikoetan egindako zerbitzuak, eskabideak aurkezteko epea amaitu artekoak.

Se entiende por antigüedad los servicios prestados en la administración pública, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Antzinatasuna baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,061 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte. Ez dira baloratuko hilabetetik beherako zatiak.

La antigüedad se valorará a razón de 0,061 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos. No se valorarán fracciones inferiores a un mes.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek hirurtekoen ondorioetarako aitortutako antzinatasuna bakarrik zenbatuko da.

Solo se computará la antigüedad reconocida por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos a efectos de trienios.

b) Esperientzia.

b) Experiencia.

Administrarien Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuengatik 0,111 puntu emango dira lan egindako hilabete bakoitzeko, gehienez 40 puntu izan arte.

Se valorarán los servicios prestados en puestos adscritos al Cuerpo Administrativo a razón de 0,111 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

Zenbaketa egiteko, eskatutako betekizunak betetzen dituzten lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados que cumplan los requisitos exigidos y, una vez efectuada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Txanda irekirako adierazitako irizpide eta baremoen arabera baloratuko dira titulazioak, karrerako funtzionario edo lan-kontratudun finko izateko hautaprobak gainditu izana, lan-poltsetan egotea, informatika-ezagutzak eta hizkuntza-ezagutzak.

c) Las titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo, los conocimientos de informática y los conocimientos de idiomas se valorarán conforme a los criterios y baremos expresados para el turno libre.

4.3.– Euskara.

4.3.– Conocimiento de euskera.

Euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, conforme al siguiente baremo:

– 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

– Perfil lingüístico 1: 12 puntos.

– 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

– Perfiles lingüísticos 2, 3 o 4: 18 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres en la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo, no dándoles prioridad.

6.– Gai-zerrenda.

6.– Temario.

Gai orokorrak
Temas generales

1.– Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak.

1.– Constitución. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

2.– Estatuaren lurralde-antolamendua. Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

2.– La organización territorial del Estado. Aspectos generales. Las comunidades autónomas; su organización y competencia. Los Estatutos de Autonomía.

3.– Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

3.– Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa: printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria.

4.– Organización política y administrativa de la CAPV. Principios generales. Aspectos Generales de la distribución de competencias entre el Estado y la CAPV. EL Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco y el Lehendakari.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketarekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumenak.

5.– Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Territorios Históricos. El concierto económico. Competencias de las Instituciones Locales.

6.– Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta lankidetza eta koordinazioa. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

6.– Igualdad: Contexto–antecedentes. Objeto y fin. Principios generales: Igualdad de trato; Igualdad de oportunidades; Respeto a la diversidad y a la diferencia; Integración de la perspectiva de género; Acción positiva; Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; Representación equilibrada; Colaboración y coordinación. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa.

7.– Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espedientea.

7.– Administración Electrónica. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.

8.– Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak. Enplegatu publikoen hizkuntza-gaikuntza. Euskararen erabilera normalizatzeko planak.

8.– Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak. Enplegatu publiko motak. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak. Diziplina-araubidea.

9.– Personal al servicio de las administraciones públicas vascas. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos de las administraciones públicas vascas. Retribuciones. Régimen disciplinario.

10.– Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko alderdiak: kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak.

10.– Aspectos básicos de la protección de datos personales: conceptos, principios y derechos.

11.– Laneko arriskuen prebentzioa. Xedea. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio?jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza.

11.– Prevención de riesgos laborales. Objeto. Derechos y obligaciones: derecho de protección frente a los riesgos laborales. Principios de la actividad preventiva. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Formación de los trabajadores.

12.– Laneko arriskuen prebentzioa: datuak bistaratzeko pantailak.

12.– Prevención de riesgos laborales: Pantallas de visualización de datos.

13.– Lehen sorospenen oinarrizko nozioak.

13.– Nociones básicas de primeros auxilios.

14.– Gobernu irekia. Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Informazio publikorako irispidea eta gobernu ona.

14.– Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.

Aurrekontuak eta kontabilitatea
Presupuestos y contabilidad

15.– Gastuen aurrekontua. Kontzeptu esanguratsuak: aurrekontu-aplikazioa, lotura, kontu-hartzailetzaren erreferentzia, konpromiso-kreditua eta justifikatu beharreko ordainketak. Gastuen aurrekontua betearaztea: gastua baimentzea, gastua xedatzea, obligazioa onartzea, ordainketa agintzea. Gastuen hondarrak. Funts aurreratuak.

15.– Presupuesto de gastos. Conceptos relevantes: aplicación presupuestaria, vinculación, referencia de intervención, créditos de compromiso y pagos a justificar. Ejecución del presupuesto de gastos: autorización del gasto, disposición del gasto, contracción de la obligación, disposición del pago. Residuos de gastos. Fondos anticipados.

16.– Diru-sarreren aurrekontua. Diru-sarrera motak. Diru-sarreren aurrekontua betearazteko faseak: eskubide onartuak, diru-sarrerak. Sarrera bidegabeen itzulketa. Kobratzeko dauden eskubide onartuak. Diru-sarreren kontabilitate-agiriak.

16.– El presupuesto de ingresos. Tipos de ingresos. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos: Derechos reconocidos, ingresos. Devolución de ingresos indebidos. Derechos reconocidos pendientes de cobro. Documentos contables de ingresos.

Langileak
Personal

17.– Enpleguaren egitura eta antolaketa Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan. Lanpostu-zerrenda. Kidego eta eskaletako sailkapena.

17.– Estructura y organización del empleo en las administraciones públicas vascas. Relación de puestos de trabajo. Clasificación en Cuerpos y Escalas.

18.– Enplegu publikora sartzea eta lanpostuak betetzea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan. Administrazio-egoerak.

18.– Acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas. Situaciones administrativas.

Antolaketa eta kudeaketa administratiboa
Organización y gestión administrativa

19.– Dokumentazioaren kudeaketa bulegoko artxiboetan. Oinarrizko kontzeptuak. Dokumentu elektronikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren artxibo-sistema.

19.– Gestión de la documentación en los archivos de oficina. Conceptos básicos. Documentación electrónica. Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

20.– Dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistro elektronikoen antolaketa eta funtzionamendua Euskal Autonomia Erkidegoan. Erregistro-trukerako sistema. Elkarreragingarritasun-sistemak.

20.– Organización y funcionamiento de los registros electrónicos de entrada y salida de documentos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Sistema de intercambio registral. Sistemas de interoperabilidad.

21.– Administrazio-espedientea. Administrazio-dokumentuak. Dokumentuen kopiak eta ziurtagiriak egitea.

21.– El expediente administrativo. Documentos administrativos, La expedición de copias y certificaciones de documentos.

22.– Sinadurak legeztatzea. Balidazioa administrazio elektronikoan. Identifikazio eta sinadura elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa.

22.– Legalización de firmas La validación en la administración electrónica: La identificación y firma electrónica, el certificado electrónico.

23.– Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua: Aurrerabide.

23.– Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco: Aurrerabide.

Herritarrentzako arreta
Atención a la ciudadanía

24.– Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Artxibo eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea.

24.– Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

25.– Herritarrak, zerbitzu eta prestazio publikoen hartzaile. Jendearentzako informazioa eta arreta. Kexei eta erreklamazioei erantzutea. Desgaitasuna duten pertsonak. Kulturarteko arreta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan.

25.– La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. La información y atención al público. Atención ante quejas y reclamaciones. Personas con discapacidad. Atención intercultural en la administración vasca.

26.– Komunikazioa administrazioan. Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. Idatzizko komunikazioa. Administrazio-hizkera ez-sexista. Dokumentu idatzien edukia eta aurkezpena: posta, komunikazioak, baimenak, jakinarazpenak, eskabide-orriak, ziurtapenak eta konpultsak.

26.– La comunicación en la administración. Uso correcto del leguaje administrativo. Comunicación escrita. Lenguaje administrativo no sexista. Contenido y presentación de documentos escritos: correspondencia, comunicaciones, autorizaciones, notificaciones, instancias, certificaciones, compulsas.

27.– Ahozko komunikazioa. Komunikazioa eta arreta aurrez aurre eta telefonoz: abisuak, informazioa, eskariak, pertsonei laguntzea eta deiak desbideratzea. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

27.– Comunicación oral. Comunicación y atención en persona y por teléfono: avisos, información, peticiones, acompañamiento, desvío de llamadas. Criterios generales. La comunicación no verbal.

Liburutegia
Biblioteca

28.– Dokumentazio-zentroak eta liburutegiak: kontzeptua, funtzioak eta zerbitzuak. Liburutegi-sistemak eta -sareak.

28.– Centros de documentación y bibliotecas: concepto, funciones, servicios. Sistemas y redes bibliotecarias.

Administrazio-prozedura
Procedimiento administrativo

29.– Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arau-hierarkia. Administrazio Publikoaren legezkotasun-printzipioa.

29.– Fuentes del derecho administrativo: Ley y reglamento. Jerarquía normativa. Principio legalidad de la administración pública.

30.– Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak.

30.– La organización administrativa: los órganos administrativos. Órganos colegiados.

31.– Administrazio-egintza: produkzioa, edukia, arrazoitzea eta forma. Administrazio-egintzaren efikazia. Administrazio-isiltasuna. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

31.– El acto administrativo: producción, contenido, motivación y forma. La eficacia del acto administrativo. Silencio administrativo. Nulidad y anulabilidad.

32.– Administrazio-prozedura: printzipio orokorrak. Interesdunak. Abstenitzea eta errekusatzea.

32.– Procedimiento administrativo: principios generales. Interesados. Abstención y recusación.

33.– Administrazio-prozeduraren faseak.

33.– Fases del procedimiento administrativo.

34.– Egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofiziozko berrikuspena eta errebokatzea. Akats materialak zuzentzea.

34.– Revisión de los actos: recursos administrativos, revisión de oficio y revocación. Rectificación de errores materiales.

35.– Administrazio publikoen eta haien agintarien eta langileen erantzukizunaren printzipio orokorrak.

35.– Principios generales de la responsabilidad de las administraciones públicas y sus autoridades y demás personal.

Konpetentzia digitalak
Competencias digitales

36.– 1.1 konpetentzia digitala. Nabigatzea, eta datuak, informazioa eta eduki digitala bilatu eta filtratzea.

36.– Competencia digital 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital.

37.– 1.2 konpetentzia digitala. Datuak, informazioa eta eduki digitala ebaluatzea.

37.– Competencia digital 1.2 Evaluar datos, información y contenido digital.

38.– 1.3 konpetentzia digitala. Datuak, informazioa eta eduki digitala kudeatzea.

38.– Competencia digital 1.3 Gestionar datos, información y contenido digital.

39.– 2.1 konpetentzia digitala. Teknologia digitalen bidez interaktuatzea.

39.– Competencia digital 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales.

40.– 4.3 konpetentzia digitala. Osasuna eta ongizatea babestea.

40.– Competencia digital 4.3. Protección de la salud y el bienestar.

VI. ERANSKINA
ANEXO VI
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO ADMINISTRARIEN KIDEGOKO ADMINISTRARIEN ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESURAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE ESCALA ADMINISTRATIVA DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalako 107 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 107 plazas de la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi por el turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 102

a) Modalidad de acceso general: 102

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 8

Sin exigencia de perfil lingüístico: 8

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 84

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 84

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 10

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 10

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 5

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 5

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 3

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 3

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 2

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Administrarien Kidegorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 15,64 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para el Cuerpo Administrativo es de 15,64 euros.

2.4.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuan ezarritakoari dagokionez, Batxilergoa, teknikari-titulua edo titulu baliokidea eskatzen da Administrarien Eskalan sartzeko.

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, la titulación requerida para el acceso a la Escala Administrativa es el título de Bachiller, de Técnico o equivalente.

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– B gidabaimena.

– Permiso de conducir B.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

– Frantsesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de francés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

– Ingelesa, B1 mailako egiaztagiria.

– Conocimientos de inglés a nivel de certificado de nivel intermedio B1.

Merezimenduak alegatzeko izapidean alegatu behar da 9.7 oinarri orokorrean ezarritako moduan.

Deberá alegarse en el trámite de alegación de méritos, en los términos que se establecen en la base general 9.7.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema lehiaketa izango da, eta prozesuaren kalifikazioa baremo honen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

El sistema de selección será el de concurso en el que la calificación del proceso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia orokorra.

a) Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan C1 azpitaldeko administrarien kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de Administrativo del subgrupo C1 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,104 puntu emango dira, gehienez 15 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,104 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, eskatutako betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b) Esperientzia espezifikoa.

b) Experiencia específica.

Berariaz baloratuko da esperientzia espezifikoa, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri.

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorará la experiencia específica.

Hautagai bakoitzari bi balorazio desberdin esleituko zaizkio alegatu duen esperientzia espezifikoari dagokionez. Lehenengo balorazioa destino-osagarriaren 18. mailako lanpostuak esleitzeko aplikatuko da, eta bigarrena, destino-osagarriaren 20. mailako lanpostuak esleitzeko.

A cada persona aspirante se le asignarán dos valoraciones diferentes a su experiencia específica alegada. La primera será aplicada para la adjudicación de los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 18 y la segunda será aplicada para la adjudicación de los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 20.

Bi kasuetan, jarraian adierazten diren arauak aplikatuta baloratuko da esperientzia espezifikoa, gehienez 45 puntu izan arte:

En ambos casos, el valor de la experiencia específica, con un máximo de 45 puntos, vendrá determinado por la aplicación de las normas que a continuación se detallan:

b.1.– Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 18. mailako lanpostuetarako. Zerbitzu hauek baloratuko dira:

b.1.– Valoración de la experiencia específica para puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 18. Se valorarán los siguientes servicios prestados:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko Administrarien Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Administrativa del Cuerpo Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrarien Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrarien Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos al Cuerpo Administrativo en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,312 puntu emango dira, gehienez 45 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,312 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, eskatutako betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b.2.– Esperientzia espezifikoaren balorazioa, destino-osagarriaren 20. mailako lanpostuetarako. Ondorengo apartatuetako arauak aplikatu osteko puntuazioen baturaren araberakoa izango da.

b.2.– Valoración de la experiencia específica para puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 20. Vendrá determinada por la suma de las puntuaciones resultantes de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados siguientes.

i.– 0,194 puntu lan egindako hilabeteko, gehienez 28 puntu izan arte, zerbitzu hauengatik:

i.– A razón de 0,194 por mes trabajado hasta un máximo de 28 puntos los siguientes servicios prestados:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala Administrativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Administrarien Kidegoko izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en el Cuerpo Administrativo, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha Escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Administrarien Kidegoari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la Cuerpo Administrativo en la relación de puestos de trabajo vigentes en el momento de la convocatoria.

ii.– Horrez gain, 0,118 puntu emango dira lan egindako hilabeteko, gehienez 17 puntu izan arte, aurreko apartatuko (i) zerbitzuengatik, Administrarien Kidegoari atxikita dauden eta destino-osagarriaren 20. maila duten lanpostu hauetan eman badira:

ii.– Adicionalmente se valorarán a razón de 0,118 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 17 puntos los servicios prestados del apartado (i) anterior en puestos de trabajo con complemento de destino 20 adscritos al Cuerpo Administrativo siguientes:

– Kontabilitateko administraria.

– Administrativo/a Contabilidad.

– Langileen administraria.

– Administrativo/a Personal.

– Zuzenean zerbitzuko agentea.

– Agente Zuzenean.

– Administrazioko teknikari orokorra.

– Técnico/Técnica Administrativo General.

– Kudeaketako administraria.

– Administrativo/a de Gestión.

Kasu guztietan, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 15 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo en todos los casos se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 15 años que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los tipos de experiencia y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

c) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 25 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos los siguientes méritos:

c.1.– Titulazioak, gehienez 20 puntu.

c.1.– Titulaciones, hasta un máximo de 20 puntos.

– 10 puntu tituluko, gehienez 20 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 10 puntos por título hasta un máximo de 20 puntos los siguientes títulos:

– Nazioarteko Merkataritzako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Comercio Internacional.

– Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

– Sareko Informatika Sistemen Administrazioko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

– Garraio eta Logistikako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior de Transporte y Logística.

– Kontsumitzailearentzako Zerbitzuetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Servicios al Consumidor.

– Zuzendaritzari Laguntzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Asistencia a la Dirección.

– Administrazio eta Finantzetako goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior Administración y Finanzas.

– Salmentak eta Merkataritza Espazioak Kudeatzeko goi-mailako teknikaria.

– Técnico/Técnica Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

– Kudeaketa eta Administrazio Publikoko diploma.

– Diplomatura en Gestión y Administración Pública.

– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

– A razón de 5 puntos por título hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes títulos:

– Lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria, aurreko paragrafoan aipatu ez diren espezialitateetan.

– Técnico superior en formación profesional en las especialidades no mencionadas en el apartado anterior.

– Aurreko paragrafoan aipatu ez den gradu, lizentzia, ingeniaritza, arkitektura, diploma, ingeniaritza tekniko edo arkitektura tekniko oro.

– Cualquier grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica no mencionadas en el apartado anterior.

c.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 20 puntu emango dira:

c.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 20 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 20 puntu.

– Superación de la fase oposición: 20 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 15 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c.3.– 15 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Administrarien Kidegoko lan-poltsetan edo horien baliokideetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

c.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos del Cuerpo Administrativo o asimiladas, se valorará con 15 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

d) Informatika-ezagutzak.

d) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 12 punturekin baloratuko dira, 4 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 12 puntos, a razón de 4 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

e) Hizkuntzak.

e) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 3 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 3 puntos, conforme al siguiente baremo:

– B2 maila edo handiagoa: 2 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2 o superior: 2 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

f) Euskara.

f) Conocimientos de euskera.

Derrigortasun-data igarota ez izateagatik, euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, por no tener fecha de preceptividad vencida, conforme al siguiente baremo:

– 1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

– Perfil lingüístico 1: 6 puntos.

– 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 9 puntu.

– Perfil lingüístico 2, 3 o 4: 9 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Administrarien Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres en la Escala Administrativa, no dándoles prioridad.

VII. ERANSKINA
ANEXO VII
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO KIDEGO TEKNIKOKO ERIZAINTZAKO ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO PROZESU BEREZIRAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA ESCALA DE ENFERMERÍA DEL CUERPO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalako 16 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 16 plazas de la de Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos por el turno libre de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 15

a) Modalidad de acceso general: 15

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 5

Sin exigencia de perfil lingüístico: 5

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 8

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 8

2. hizkuntza-eskakizunarekin 2022an: 2

Con exigencia de perfil lingüístico 2 en 2022: 2

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 1

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 1

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para el Cuerpo Técnico es de 19,58 euros.

2.4.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalan sartzeko titulazioak hauek dira:

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, las titulaciones para el acceso a la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico son:

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– Laneko erizaintzako espezialitatea edo enpresetarako osasun-laguntzaile teknikoen 300 orduko ikastaroa.

– Especialidad en enfermería del trabajo o curso de 300 horas de ayudantes técnicos sanitarios de empresas.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, ziurtagiriaren kopia arrunta erantsita.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos adjuntando copia simple del documento justificativo.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da.

El sistema de selección será el de concurso–oposición.

4.1.– Oposizio-fasea.

4.1.– Fase de oposición.

Oposizio-fasearen diseinua eta garapena oinarri orokorren 23. apartatuan jasotzen dira.

El diseño y desarrollo de la fase oposición se contiene en el apartado 23 de las bases generales.

Lehenengo fasean gehienez 120 puntu lor daitezke.

La puntuación máxima alcanzable en la fase oposición es de 120 puntos.

4.2.– Lehiaketa-fasea.

4.2.– Fase de concurso.

Baremo honen arabera lortutako puntuen batuketak emango du lehiaketa-faseko kalifikazioa:

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia. Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoarekin, esperientzia orokorraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren batura izango da esperientziagatiko guztizko puntuazioa.

a) Experiencia. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experiencia general y de experiencia específica.

Esperientzia-atal bakoitzean, esperientzia-mota bakoitzerako eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo en cada apartado se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 25 años que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los tipos de experiencia y, una vez efectuada el mismo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

Esperientziagatik 62 puntu emango dira gehienez, baremo honen arabera:

La puntuación máxima por experiencia será de 62 puntos, conforme al siguiente baremo:

a.1.– Esperientzia orokorra.

a.1.– Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Erizaintzako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de Enfermería del subgrupo A2 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,083 puntu emango dira, gehienez 22 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,083 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 22 puntos.

a.2.– Esperientzia espezifikoa.

a.2.– Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala de Enfermería el Cuerpo Técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Erizaintzako diplomadunen izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en la Opción Diplomatura en Enfermería del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,151 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,151 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos.

b) Titulazioak izatea, probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

b) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 12 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 12 puntos los siguientes méritos:

b.1.– 5 puntu tituluko, gehienez 10 puntu izan arte, titulu hauengatik:

b.1.– A razón de 5 puntos por título hasta un máximo de 10, los siguientes títulos:

– Medikuntzako lizentzia.

– Licenciatura en medicina.

– Medikuntzako graduak.

– Grados en medicina.

– Biologiako lizentzia.

– Licenciatura en biología.

– Biologiako graduak.

– Grados en biología.

– Biokimikako lizentzia.

– Licenciatura en bioquímica.

– Biokimikako graduak.

– Grados en bioquímica.

– Elikagaien Zientzia eta Teknologiako lizentzia.

– Licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos.

– Elikagaien Zientzia eta Teknologiako graduak.

– Grados en ciencia y tecnología de los alimentos.

– Ingurumen Zientzietako lizentzia.

– Licenciatura en ciencias ambientales.

– Ingurumen Zientzietako graduak.

– Grados en ciencias ambientales.

– Farmaziako lizentzia.

– Licenciatura en farmacia.

– Farmaziako graduak.

– Grados en farmacia.

– Kimikako lizentzia.

– Licenciatura en química.

– Kimikako graduak.

– Grados en química.

– Albaitaritzako lizentzia.

– Licenciatura en veterinaria.

– Albaitaritzako graduak.

– Grados en veterinaria.

– Biomedikuntzako graduak.

– Grados en biomedicina.

– Ingeniaritza Kimikoa.

– Ingeniería química.

– Ingeniaritza Kimiko Industriala, Kimika Industrialeko espezialitatea.

– Ingeniería técnica industrial, especialidad en química industrial.

– Kimika Industrialeko graduak.

– Grados en química industrial.

7. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

En los lugares señalados en la base general 7 se publican las titulaciones comprendidas en cada campo de estudio.

b.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Erizaintzako diplomako karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango dira:

b.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera cuerpo técnico–diplomatura en enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 10 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 10 puntu.

– Superación de la fase oposición: 10 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 7 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 7 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

b.3.– 7 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Erizaintzako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

b.3– Por formar parte de las bolsas de trabajo de enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se valorará con 7 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c) Informatika-ezagutzak.

c) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 3 punturekin baloratuko dira, 1 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzagatik:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 1 punto por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

d) Hizkuntzak.

d) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 3 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 3 puntos, conforme al siguiente baremo:

– C1 maila edo handiagoa: 2 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel C1 o superior: 2 puntos por idioma.

– B2 maila: 1,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2: 1,5 puntos por idioma.

– B1 maila: 1 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1 punto por idioma.

4.3.– Euskara.

4.3.– Conocimiento de euskera.

Euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, conforme al siguiente baremo:

– 1. hizkuntza-eskakizuna: 12 puntu.

– Perfil lingüístico 1: 12 puntos.

– 2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizuna: 18 puntu.

– Perfil lingüístico 2, 3 y 4: 18 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico, no dándoles prioridad.

6.– Gai-zerrenda espezifikoa.

6.– Temario Específico.

1.– COVID 19 estrategiak, araudia.

1.– COVID 19: Estrategias, normativa.

2.– Demografia sanitarioa. Informazio-iturriak eta adierazle demografikoak. Datuen analisia. Osasun-adierazleak: sailkapena eta erabilgarritasuna. Osasun-beharren analisia. Adierazle demografikoak: jaiotza-tasa, heriotza-tasa, gaixotze-tasa, migrazioak, hazkunde begetatiboa, bizi-itxaropena, prebalentzia, intzidentzia. Adierazle sozioekonomikoak. Osasunarekin lotutako bizi-kalitatearen definizioa.

2.– Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos: natalidad, mortalidad, morbilidad, migraciones, crecimiento vegetativo, esperanza de vida, prevalencia, incidencia. Indicadores socioeconómicos. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).

3.– Alkohola, tabakoa eta beste droga batzuk lan-ingurunean.

3.– Alcohol, tabaco y otras drogas en el medio laboral.

4.– Laneko istripuak: kontzeptua, jakinarazpena, erregistroa, delta sistema, ikerketa.

4.– Accidentes de Trabajo: Concepto, notificación, registro, sistema delta, investigación.

5.– Laneko gaixotasunak. Laneko gaixotasunaren susmoaren jakinarazpena. GDM gutxieneko datu-multzoa.

5.– Enfermedades profesionales. Comunicación de sospecha de enfermedad profesional. CMD conjunto mínimo de datos.

6.– Gizarte-segurantzaren lege orokorra: lanerako ezintasunak.

6.– Ley general de la seguridad social: Incapacidades laborales.

7.– Osasuna zaintzea, laneko arriskuak prebenitzeko. Zaintza kolektiboa eta zaintza indibiduala (osasunaren zaintzaren orientaziorako oinarrizko gida eta gida orokorra, 2021).

7.– Vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales. Vigilancia colectiva y vigilancia individual (Guía básica y general de orientación de la vigilancia de la salud, 2021).

8.– Langileen osasun-zaintza espezifikorako protokoloak.

8.– Protocolos de vigilancia sanitarias específica de los trabajadores.

9.– Epidemiologia: definizioa eta kontzeptua, helburuak. Kate epidemiologikoa. Metodo epidemiologikoaren ezaugarriak. Fenomeno epidemiologikoen neurketa, azterlan epidemiologiko motak, proba diagnostikoei buruzko azterlanak. Behaketa bidezko azterlan epidemiologikoak, azterlan deskribatzaileak eta esperimentalak. Kohorte-azterketak. Kasuen azterketa eta kontrolak. Saiakuntza klinikoak.

9.– Epidemiología: definición y concepto, objetivos. Cadena epidemiológica. Características del método epidemiológico. Medición de los fenómenos epidemiológicos, tipos de estudios epidemiológicos, estudios sobre pruebas diagnósticas. Estudios epidemiológicos observacionales, estudios descriptivos y experimentales. Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Ensayos clínicos.

10.– Elikagai bidez transmititutako gaixotasunen epidemiologia. Etiologia nagusiak eta arrisku-faktoreak. Elikagai bidezko toxiinfekzio ohikoenak. Agerraldi epidemiko baten susmoaren kontrako neurriak.

10.– Epidemiología de las Enfermedades transmitidas por alimentos. Principales etiologías y factores de riesgo. Toxiinfecciones alimentarias más frecuentes. Actuación ante la sospecha de brote epidémico.

11.– Zaintza epidemiologikoa eta kontrola. Euskal Autonomia Erkidegoko programa espezifikoak eta haien jarraipena.

11.– Vigilancia epidemiológica y control. Programas específicos en la CAPV y su seguimiento.

12.– Epidemiologia. Zaintza epidemiologikoa. Kontzeptuak. Azterlan epidemiologiko motak.

12.– Epidemiología. Vigilancia epidemiológica. Conceptos. Tipos de estudios epidemiológicos.

13.– Ikerketa kuantitatiboaren oinarriak. Bioestatistika. Aldagai-motak, maiztasun-banaketaren neurriak, banaketa normala, inferentzia estatistikoa, hipotesien kontrastea, probabilitateen kalkulua, populazioa eta laginketa-teknikak. Odds ratio (aukera-arrazoia). NNT eta NNH. Esangura-maila eta konfiantza-maila.

13.– Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de variables, medidas de una distribución de frecuencias, distribución normal, inferencia estadística, contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de muestreo. Odds–Ratio. NN T y NN D. Niveles de significación y confianza.

14.– Ikerketa kuantitatiboaren oinarriak: Diseinu eta metodo nagusiak. Ikerketa kualitatiboaren prozesua eta faseak. Ikerketa kualitatiboaren teknikak.

14.– Fundamentos de la investigación cualitativa: Principales diseños y métodos. Proceso y fases de la investigación cualitativa. Técnicas de investigación cualitativa.

15.– Datu epidemiologikoen analisiaren oinarriak. Estatistika deskribatzailea. Aldagai-motak eta neurketa-eskalak. Datuak esplorazioaren ikuspuntutik erabiltzea. Probabilitatearen kontzeptua. Probabilitate-banaketak. Banaketa normala, binomiala eta Poisson-ena.

15.– Fundamentos del análisis de datos epidemiológicos. Estadística descriptiva. Tipos de variable y escalas de medición. Manejo de datos desde el punto de vista exploratorio. Concepto de probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distribución normal, binomial y de Poisson.

16.– Inferentzia estatistikoa. Populazioaren eta laginketaren kontzeptuak. Zehaztasuna eta aldakortasuna. Batezbesteko baten eta proportzio baten laginketaren banaketa. Batezbesteko baten eta proportzio baten konfiantza-tartearen araberako estimazioa. Laginaren tamainaren zehaztapena. Laginketa-motak. Lagin-tamainaren eta populazio-aldakortasunaren eragina. Batezbestekoen arteko konparazioa. Bariantza-analisia.

16.– Inferencia estadística. Concepto de población y muestra. Precisión y variabilidad. Distribución muestral de una media y de una proporción. Estimación por intervalo de confianza de una media y una proporción. Determinación del tamaño de muestra. Tipos de muestreo. Efecto del tamaño de la muestra y de la variabilidad poblacional. Comparación de varias medias. Análisis de varianza.

17.– Genero-ikuspegia lan-ingurunean. Gaixotze-tasa diferentziala.

17.– Perspectiva de Género en el medio laboral. Morbilidad diferencial.

18.– 3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoa, eta haren ondorengo aldaketak.

18.– Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y sus modificaciones posteriores.

19.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena Osasunaren esparru instituzionala. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemaren konfigurazioa. Osasun-zerbitzuak emateko egitura publikoen antolaketa.

19.– Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi. Marco institucional de la salud. Configuración del sistema sanitario de la CAV. Organización de las estructuras públicas de provisión de servicios sanitarios.

20.– 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa Osasun publikoaren arloko herritarren eskubideak eta eginbeharrak eta administrazioaren betebeharrak.

20.– Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Derechos, deberes de los ciudadanos y obligaciones de la administración en salud pública.

21.– 312/1996 Dekretua, abenduaren 24koa, Euskal Herriko Autonomi Elkartean Zaintza Epidemiologikoko Sistema sortzeko dena.

21.– Decreto 312/1996, de 24 de diciembre, por el que se crea el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

22.– Lan-arriskuen prebentzioari buruzko Legea (31/1995 Legea eta haren aldaketak): xedea, aplikazio-esparrua eta definizioak; enpresaburuen eta langileen eskubide eta betebeharrak; prebentzio-ekintzaren printzipioak; lan-ekipamenduak eta babes-tresnak; langileen informazioa, kontsulta eta partaidetza; langileen prestakuntza; osasunaren zaintza; bereziki sentiberak diren langileen babesa; amatasunaren babesa; adingabeen babesa: aldi baterako lanak eta aldi baterako laneko enpresak (216/1999 ED, otsailaren 5ekoa); prebentzio-zerbitzuak; langileen kontsulta eta partaidetza; prebentziorako eskuordeak: eskumenak eta ahalmenak, enpresa bakoitzeko eskuorde-kopurua; segurtasun eta osasuneko batzordeak; erantzukizunak eta zehapenak.

22.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 y sus modificaciones): Objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Derechos y obligaciones de los empresarios/as y trabajadores/as; Principios de acción preventiva; Equipos de trabajo y medios de protección; Información, consulta y participación de los trabajadores/as; Formación de los trabajadores/as; Vigilancia de la Salud; Protección de trabajadores/as especialmente sensibles; Protección de la maternidad; Protección de los/as menores: Trabajos temporales y empresas de Trabajo Temporal (R.D.216/1999, de 5 de febrero); Servicios de Prevención; Consulta y participación de los trabajadores/as; Delegados/as de prevención: Competencias y facultades, n.º de delegados por empresa; Los Comités de Seguridad y salud; Responsabilidades y sanciones.

23.– Osalan – Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea (7/1993 Legea, abenduaren 21ekoa, Osalan sortzekoa): helburua eta egitekoak; antolaketa eta lege jaurbidea; Osalanen plan estrategikoa eta kudeaketa-planak.

23.– Osalan – Instituto Vasco de seguridad y salud laborales (Ley 7/1993, de 21 de diciembre de creación de Osalan): Finalidad y funciones; Organización y régimen jurídico; Plan estratégico y planes de gestión de Osalan.

24.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezaintzako zerbitzuen jarduera sanitarioak (306/1999 Dekretua, uztailaren 27koa).

24.– Actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la CAE (Decreto 306/1999, de 27 de julio).

25.– Euskal Autonomia Erkidegoko arreta sanitarioaren mailak. Osasun-zentroa, LMAU (lehen mailako arretako unitatea), ESI (erakunde sanitario integratua), osasun-arloa, arreta espezializatua.

25.– Niveles de atención sanitaria de la CAV. El centro de salud, UAP (Unidad de Atención Primaria), OSI (Organización Sanitaria Integrada), área sanitaria, atención especializada.

26.– Lan-arriskuen prebentzioan eskumena duten estatuko, Europako eta nazioarteko elkarte eta erakundeak.

26.– Organismos e instituciones estatales, europeos e internacionales, con competencia en materia de prevención de riesgos laborales.

27.– Osasun-plangintza. Arazoen identifikazioa. Adierazle demografikoak, sozioekonomikoak, osasun-mailarenak, ingurumenarenak. Osasun-programak lantzea eta ebaluatzea. Osasun-arloko desberdinkeriak. Prebentzio-mailak: lehena, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena.

27.– Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Desigualdades en salud. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.

28.– Larrialdietako eta autobabeseko planak enpresetan.

28.– Planes de Emergencias y autoprotección en las empresas.

29.– Arrisku psikosozialen ebaluazioa.

29.– Evaluación de los riesgos psicosociales.

30.– Arrisku psikosozialak: laneko estresa; laneko jazarpena; Burnout; txandakako lana eta gaueko lana.

30.– Riesgos psicosociales: Estrés laboral; Acoso laboral; Burnout; Trabajo a turnos y nocturnidad.

31.– Haurdunaldiko eta edoskitzaroko arriskuak. Laneko arriskuagatiko prestazioa.

31.– Riesgos durante el embarazo y la lactancia. Prestación por riesgo durante el trabajo.

32.– Larrialdiak eta lehen sorospenak. BBB eta KDA.

32.– Urgencias y Primeros auxilios. RCP y DEA.

33.– Osasunaren sustapena. Kontzeptua. Osasun-hezkuntza. Kontzeptua. Formak eta ekintza-esparrua. Norbanakoaren, taldearen eta komunitatearen osasunerako hezkuntza: kontzeptua, metodologia eta teknika didaktikoak. Osasunerako hezkuntzaren teknikak. Autozaintzaren sustapena, pazientearen osasunaren sustapena eta zaintzaile nagusia. Osasunerako hezkuntzari buruzko programak egitea.

33.– Promoción de la salud. Concepto. Educación sanitaria. Concepto. Formas y campo de acción. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de educación para la salud. Fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas de educación para la salud.

34.– Datuak babesteari buruzko legea. Datu medikoen babesa. Konfidentzialtasuna.

34.– Ley de protección de datos. Protección de datos médicos. Confidencialidad.

35.– Osasun-hondakinen kudeaketa.

35.– Gestión de residuos sanitarios.

36.– Lanposturako gaitasunaren balorazioa.

36.– Valoración para la aptitud para el puesto de trabajo.

37.– Laneko historia klinikoa.

37.– Historia clínico–laboral.

38.– Euskal Autonomia Erkidegoko lehen mailako arretan eta ospitaleko arretan erabiltzen diren informazio-sistemen oinarrizko ezaugarriak: Osabide Global, Integra, datuen oinarrizko multzo minimoa (DOMM). Osasun-arazoen nazioarteko sailkapenak: GNS-10. Erizaintzako nazioarteko sailkapenak (NANDA, NIC, NOC).

38.– Características básicas de los sistemas de información utilizados en atención primaria y hospitalaria de la CAV: Osabide Global, Integra, Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Clasificaciones Internacionales de enfermería (NANDA, NIC, NOC).

39.– Bistaratzeko pantailak.

39.– Pantallas de visualización.

40.– Norbera babesteko ekipamendua.

40.– Equipos de protección individual.

41.– Osasunaren, osasun publikoaren, prebentziozko medikuntzaren eta osasun komunitarioaren gaur egungo kontzeptua. Garapen ebolutiboa. Osasuna-gaixotasuna binomioa. Osasun-ereduak: biomedikoa, biopsikosoziala eta ekosoziala. Bizi-kalitatea. Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo biztanleen osasun-arazo nagusiak.

41.– El concepto actual de Salud, Salud Pública, Medicina Preventiva y Salud Comunitaria. Desarrollo evolutivo. El binomio salud–enfermedad. Modelos de salud: biomédico, biopsicosocial, ecosocial. Calidad de vida. Principales problemas de salud en la población vasca actual.

42.– Txertaketaren printzipio orokorrak: kontzeptua, oinarri immunologikoak. Sailkapena. Txerto-motak. Txertaketa sistematikoak eta ez-sistematikoak. Euskal Autonomia Erkidegon indarrean dagoen haurren txertaketa-egutegia eta helduena. Arrisku-taldeak txertatzeko gomendioak Euskal Autonomia Erkidegon. Egoera berezietako txertaketa. Indikazioak, kontraindikazioak eta kontraindikazio faltsuak. Pauta zuzentzaileak. Ondorio kaltegarriak. Hotz-katea. Estaldura-adierazleak. Txertoaren aldeko estrategia aktiboa. Txertaketa-programak Euskal Autonomia Erkidegon.

42.– Principios generales de vacunación: concepto, bases inmunológicas. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunaciones sistemáticas y no sistemáticas. Calendario de vacunación infantil y de adultos vigentes en la CAV. Recomendaciones de vacunación para grupos de riesgo en la CAV. Vacunación en situaciones especiales. Indicaciones, contraindicaciones y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras. Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa. Programas de vacunación en la CAV.

43.– Euskal Autonomia Erkidegoko zaintza epidemiologikoan erabiltzen diren informazio-sistemen oinarrizko ezaugarriak: nahitaez aitortu beharreko gaixotasunak (NABG), informazio mikrobiologikoaren sistema (IMS), mediku zelatariak, minbiziaren erregistroa, heriotza-tasaren erregistroa, metabolopatien erregistroa, txertoen informazio-sistema.

43.– Características básicas de los sistemas de información utilizados en Vigilancia epidemiológica en la CAV: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), Sistema de Información Microbiológica (SIM), Médicos centinela, Registro de cáncer, Registro de Mortalidad, Registro de Metabolopatías, Sistema de Información de Vacunas (SIV).

VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ETA HAREN ORGANISMO AUTONOMOETAKO KIDEGO TEKNIKOKO ERIZAINTZAKO ESKALAN ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESURAKO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LA ESCALA DE ENFERMERÍA DEL CUERPO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.– Deialdiko plazak.

1.– Plazas convocadas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalako 24 plaza eskaintzen dira txanda irekian, honela banatuta:

Se convocan 24 plazas de la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi por el turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Sarbide orokorraren modalitatea: 23

a) Modalidad de acceso general: 23

Hizkuntza-eskakizunik gabe: 2

Sin exigencia de perfil lingüístico: 2

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 20

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 20

3. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 3: 1

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatea: 1

b) Modalidad de acceso reservado para personas con discapacidad: 1

2. hizkuntza-eskakizunarekin: 1

Con exigencia de perfil lingüístico 2: 1

2.– Parte hartzeko betekizunak.

2.– Requisitos de participación.

2.1.– Plazak eskuratu nahi dituztenek oinarri orokorretako 3.3 apartatuan ezarritako betekizun orokorrak bete behar dituzte.

2.1.– Quienes aspiren a las plazas deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general en el apartado 3.3 de las bases generales.

2.2.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartu nahi dutenek, betekizun horiez gain, oinarri orokorretako 4.1 apartatuan adierazitakoak ere bete behar dituzte.

2.2.– Las personas que concurran por la modalidad reservada para personas con discapacidad deberán, además, cumplir lo indicado en el apartado 4.1 de las bases generales.

2.3.– Kidego Teknikorako langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasa 19,58 euro da.

2.3.– El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal para el Cuerpo Técnico es de 19,58 euros.

2.4.– Oinarri orokorretako 3.3.e) apartatuari dagokionez, Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalan sartzeko titulazioak hauek dira:

2.4.– En relación a lo dispuesto en el apartado 3.3.e) de las bases generales, las titulaciones para el acceso a la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico son:

3.– Lanpostuak esleitzeko betekizun espezifikoak.

3.– Requisitos específicos para la adjudicación de puestos.

3.1.– Deialdi honetako lanpostuetan, 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunak lanpostua betetzeko betekizun izan daitezke. Euskara jakitea nahitaezko betekizuna da derrigortasun-data igarota daukaten lanpostuetan.

3.1.– En los puestos objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de provisión los perfiles lingüísticos de euskera 1, 2 y 3. El conocimiento del euskera es requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida.

3.2.– Horrez gain, deialdi honetako lanpostu batzuek betekizun espezifiko hauek izan ditzakete:

3.2.– Asimismo, determinados puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden tener asignados los siguientes requisitos específicos:

– Laneko erizaintzako espezialitatea edo enpresetarako osasun-laguntzaile teknikoen 300 orduko ikastaroa.

– Especialidad en enfermería del trabajo o curso de 300 horas de ayudantes técnicos sanitarios de empresas.

– Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da, eta justifikazio-dokumentazioaren kopia arrunta aurkeztu.

– Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos adjuntando copia simple del documento justificativo.

– Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera.

– Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratu behar da.

Deberá alegarse mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

Eskainitako lanpostuen zerrendan –oinarri orokorretako 12.2 apartatuan egiten zaie erreferentzia– hauek zehaztuko dira: lanpostu bakoitzaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, lanpostua kokatuta dagoen herria, destino-osagarriaren eta berariazko osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data, eta lanpostua betetzeko bete behar diren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados, a la que se hace referencia en el apartado 12.2 de las bases generales, se especificarán la denominación de cada puesto, el departamento u organismo al que pertenece, el centro orgánico en el que se ubica, la localidad de destino, los niveles de complemento de destino y complemento específico, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos que son necesarios para su provisión.

4.– Hautaketa-prozesua.

4.– Proceso selectivo.

Hautaketa-sistema lehiaketa izango da, eta prozesuaren kalifikazioa baremo honen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du:

El sistema de selección será el de concurso en el que la calificación del proceso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Esperientzia orokorra.

a) Experiencia general.

Esperientzia orokortzat hartzen dira edozein administrazio publikotan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta haren organismo autonomoak barne–, organismo autonomotan edo zuzenbide pribatuko ente publikotan A2 azpitaldeko Erizaintzako kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak, funtzionario-harremanekoak nahiz lan-kontratuko harremanekoak izan.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública –incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos–, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de enfermería del subgrupo A2 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,056 puntu emango dira, gehienez 15 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,056 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 25 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b) Esperientzia espezifikoa.

b) Experiencia específica.

Berariaz baloratuko dira, esperientzia orokorraren baloraziotik bereizita eta haren osagarri, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan emandako zerbitzu hauek:

De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalako izendapenarekin emandako zerbitzuak.

– Con nombramiento en la Escala de Enfermería el Cuerpo Técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

– Erdi-mailako Teknikarien Kidegoko Erizaintzako diplomadunen izendapenarekin emandako zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko azaroaren 11ko 7/2021 Legean jasotako korrespondentzia-taularekin bat etorriz.

– Con nombramiento en la Opción Diplomatura en Enfermería del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko lan-kontratudunen kolektiboko hitzarmenaren lan-harremanarekin eskala horri atxikita emandako zerbitzuak.

– Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha escala.

– Deialdiaren unean indarrean dagoen lanpostu-zerrendan Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalari atxikitako lanpostuetan emandako zerbitzuak.

– En puestos adscritos a la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esperientzia hori baloratzeko, lan egindako hilabete bakoitzarengatik 0,170 puntu emango dira, gehienez 45 puntu izan arte.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,170 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos.

Zenbaketa egiteko, azken 25 urteetako lan-aldiak batuko dira, eta, batu ondoren, hilabetetik beherako zatikiak kenduko dira. Horretarako, 30 eguneko multzoa hartuko da hilabetetzat.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 25 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

c) Probak gainditu izana karrerako funtzionarioa edo langile lan-kontratudun finkoa izateko prozeduretan, eta lan-poltsetan egotea.

c) Titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo y pertenencia a las bolsas de trabajo.

Merezimendu hauei gehienez 30 puntu emango zaizkie:

Se valorarán hasta un máximo de 30 puntos los siguientes méritos:

c.1.– 10 puntu tituluko, gehienez 20 puntu izan arte:

c.1.– A razón de 10 puntos por título hasta un máximo de 20 puntos:

– Medikuntzako lizentzia.

– Licenciatura en medicina.

– Medikuntzako graduak.

– Grados en medicina.

– Biologiako lizentzia.

– Licenciatura en biología.

– Biologiako graduak.

– Grados en biología.

– Biokimikako lizentzia.

– Licenciatura en bioquímica.

– Biokimikako graduak.

– Grados en bioquímica.

– Elikagaien Zientzia eta Teknologiako lizentzia.

– Licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos.

– Elikagaien Zientzia eta Teknologiako graduak.

– Grados en ciencia y tecnología de los alimentos.

– Ingurumen Zientzietako lizentzia.

– Licenciatura en ciencias ambientales.

– Ingurumen Zientzietako graduak.

– Grados en ciencias ambientales.

– Farmaziako lizentzia.

– Licenciatura en farmacia.

– Farmaziako graduak.

– Grados en farmacia.

– Kimikako lizentzia.

– Licenciatura en química.

– Kimikako graduak.

– Grados en química.

– Albaitaritzako lizentzia.

– Licenciatura en veterinaria.

– Albaitaritzako graduak.

– Grados en veterinaria.

– Biomedikuntzako graduak.

– Grados en biomedicina.

– Ingeniaritza Kimikoa.

– Ingeniería química.

– Ingeniaritza Kimiko Industriala, Kimika Industrialeko espezialitatea.

– Ingeniería técnica industrial, especialidad en química industrial.

– Kimika Industrialeko graduak.

– Grados en química industrial.

7. oinarri orokorrean adierazitako lekuetan argitaratuko dira ikasketa-eremu bakoitzean sartzen diren tituluak.

En los lugares señalados en la base general 7 se publican las titulaciones comprendidas en cada campo de estudio.

c.2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako Kidego Teknikoko Erizaintzako diplomako karrerako funtzionario izateko 2000. urtetik aurrera –urte hori barne– egin diren hautaprobak gainditzeagatik, gehienez 24 puntu emango dira:

c.2.– Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera cuerpo técnico–diplomatura en enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 24 puntos:

– Oposizio-fasea gainditzea: 24 puntu.

– Superación de la fase oposición: 24 puntos.

– Oposizio-faseko lehen ariketa gainditzea: 18 puntu (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

– Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 18 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c.3.– 18 puntu emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako erizaintzako lan-poltsetan egoteagatik (hori da azpiatal honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa).

c.3.– Por formar parte de las bolsas de trabajo de enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos del, se valorará con 18 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

d) Informatika-ezagutzak.

d) Conocimientos de informática.

Informatika-ezagutzak gehienez 5 punturekin baloratuko dira, 2 puntu ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Se valorarán los conocimientos informáticos, hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 2 puntos por cada una de las siguientes certificaciones:

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 básico.

– Internet oinarrizkoa.

– Internet Básico.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 básico.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Outlook XP/2003/2010.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 nivel único.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 avanzado.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

– Microsoft Access 2000/XP/2003 avanzado.

– Internet aurreratua.

– Internet Avanzado.

Oinarri orokorretan adierazi bezala, moduluak gainditu izana IT Txartelaren egiaztatze-sistemaren bidez egiaztatu behar da. Modulu berean bertsio bat baino gehiago egiaztatzen badira, bakarra baloratuko da.

La superación de los módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela, según se ha indicado en las bases generales. En el caso de que se acrediten diferentes versiones de un mismo módulo, solo se valorará uno de ellos.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua dutela egiaztatzen dutenei egiaztatutzat emango zaie oinarrizko maila.

A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel avanzado se les considerará, asimismo, acreditado el nivel básico.

e) Hizkuntzak.

e) Conocimientos de idiomas.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetako ingelesa, frantsesa eta alemana baloratuko dira. Gehienez puntu 5 lortu ahal izango dira, baremazio honen arabera:

Se valorarán los conocimientos de inglés, francés y alemán en los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia, hasta un máximo de 5 puntos, conforme al siguiente baremo:

– C1 maila edo handiagoa: 2,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel C1 o superior: 2,5 puntos por idioma.

– B2 maila: 2 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B2: 2 puntos por idioma.

– B1 maila: 1,5 puntu, hizkuntza bakoitzeko.

– Nivel B1: 1,5 puntos por idioma.

f) Euskara.

f) Conocimientos de euskera.

Derrigortasun-data igarota ez izateagatik, euskara jakitea betekizuntzat eskatzen ez den lanpostuetan bakarrik baloratuko da, baremo honen arabera:

El conocimiento de euskera se valorará únicamente en los puestos en los que no sea requisito, por no tener fecha de preceptividad vencida, conforme al siguiente baremo:

1. hizkuntza-eskakizuna: 6 puntu.

Perfil lingüístico 1: 6 puntos.

2., 3. edo 4. hizkuntza-eskakizunak: 9 puntu.

Perfil lingüístico 2, 3 y 4: 9 puntos.

5.– Lehentasun-klausula aplikatzea.

5.– Aplicación de la cláusula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua betetze aldera, ez da aplikatuko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, emakumeak ez baitaude gutxiegi ordezkatuta Kidego Teknikoko Erizaintzako Eskalan, eta ez zaie lehentasunik emango.

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir subrepresentación de las mujeres en la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico, no dándoles prioridad.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común