Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

97. zk., 2022ko maiatzaren 20a, ostirala

N.º 97, viernes 20 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2176
2176

49/2022 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Bilboko Udalaren, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-en (ADIF) eta ADIF Alta Velocidad-en arteko lankidetza-protokoloa, Bilbo-Abandoko geltoki berria eta Basaurin behin-behineko geraleku bat eraikitzeko.

RESOLUCIÓN 49/2022, de 6 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad, para la construcción de la nueva estación de Bilbao-Abando y un apeadero provisional en Basauri.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el protocolo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Bilboko Udalaren, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-en (ADIF) eta ADIF Alta Velocidad-en arteko lankidetza-protokoloaren testua, Bilbo-Abandoko geltoki berria eta Basaurin behin-behineko geraleku bat eraikitzeko. Ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad, para la construcción de la nueva estación de Bilbao-Abando y un apeadero provisional en Basauri, que figura como Anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 6KO 49/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 49/2022, DE 6 DE MAYO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI-AGENDA MINISTERIOAREN, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, BILBOKO UDALAREN, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS-EN (ADIF) ETA ADIF ALTA VELOCIDAD-EN ARTEKO LANKIDETZA-PROTOKOLOA, BILBO-ABANDOKO GELTOKI BERRIA ETA BASAURIN BEHIN-BEHINEKO GERALEKU BAT ERAIKITZEKO
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) Y ADIF ALTA VELOCIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO Y DE UN APEADERO PROVISIONAL DE BASAURI

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2022.

BILDUTA:
REUNIDOS:

Raquel Sánchez Jiménez andrea, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako ministroa den aldetik, uztailaren 10eko 528/2021 Errege Dekretuaren arabera.

Dña. Raquel Sánchez Jiménez en su calidad de Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en virtud del Real Decreto 528/2021, de 10 de julio.

Ignacio María Arriola López jauna, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburua den aldetik, kargu horretarako izendatua izan zen lehendakariaren irailaren 7ko 26/2020 Dekretuaren bidez. Dekretu horren bidez izendatua zen Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburu eta Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko erakunde publikoko presidente, maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera.

D. Ignacio María Arriola López, en su calidad de Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cargo para el que fue designado mediante Decreto 26/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari, de nombramiento del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y Presidente del ente público de derecho privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 6/2004, de 21 de mayo.

Juan María Aburto Rique jauna, Bilboko Udaleko alkatea den aldetik.

D. Juan María Aburto Rique, en su calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.

Maria Luisa Domínguez González andrea, IFZ: Q-2801660H duen Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), enpresa erakunde publikoko presidentea. Uztailaren 27ko 670/2021 Errege Dekretuaren bidez izendatua izan zen kargurako, abenduaren 30eko 2395/2004 Errege Dekretuaren bidez onartutako Adifen Estatutuko 23.2.a) artikuluak ematen dizkion ahalmenez baliatuz, eta IFZ: Q-2802152-E duen Adif-Alta Velocidad enpresa erakunde publikoko presidentea, abenduaren 27ko 1044/2013 Errege Dekretuaren bidez onartutako Adif-Alta Velocidaden estatutuaren 23.1 artikuluaren arabera, haren 23.2.a) artikuluak ematen dizkion ahalmenak erabiliz.

Dña. Maria Luisa Domínguez González, en su calidad de Presidenta de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con NIF Q-2801660H, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 670/2021, de 27 de julio, en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) del Estatuto de Adif, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, y Presidenta de la entidad pública empresarial Adif-Alta Velocidad, con NIF Q-2802152-E, de acuerdo con el artículo 23.1 del Estatuto de Adif-Alta Velocidad, aprobado por Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) del mismo.

Aldeek, duten ordezkaritzan, elkarri aitortzen diote protokolo hau egiteko behar besteko gaitasuna, eta, horren ondorioz,

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Protocolo y en virtud de ello,

AZALDU DUTE:
EXPONEN:

1.– Estatuko Administrazio Orokorrak eskumen esklusiboa duela interes orokorreko herri-lanen eta Autonomia Erkidego baten baino gehiagoren lurraldetik igarotzen diren trenbideen eta lurreko garraioen arloan, Konstituzioaren 149.1, 21 eta 24. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

1.– La Administración General del Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general y de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1, 21.ª y 24.ª, de la Constitución.

Halaber, Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio interes orokorreko trenbide sarea osatzen duten azpiegiturak arautzea, Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen 1. eta 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Era berean, Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio Interes Orokorreko Trenbide Sareko trenbide azpiegiturak planifikatzea.

Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado la regulación de las infraestructuras que integran la red ferroviaria de interés general de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. Igualmente, corresponde a la Administración General del Estado la planificación de las infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE) Administrazio Orokorrak eskumen esklusiboa du interes orokorreko herri-lanetan, Autonomia Erkidegoaren lurraldetik igarotzen diren trenbideetan eta lurreko garraioetan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoa sustatzeko, garatzeko eta planifikatzeko lanetan ere, eta lurraldearen antolamendurako eta hirigintzarako eskumena ere badu, 1979ko abenduaren 18ko Lege Organikoaren 10. artikuluko 25., 31., 32. eta 33. paragrafoetan adierazitakoaren arabera.

2.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV) ostenta la competencia exclusiva en obras públicas de interés comunitario, en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de la Comunidad Autónoma, así como las de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, y también ostenta la competencia de ordenación del territorio y urbanismo, conforme señalan los apartados 25, 31, 32 y 33 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

3.– Bilboko Udala eskumenen titularra da hirigintzako antolamenduaren, kudeaketaren, exekuzioaren eta diziplinaren arloan, bai eta beste administrazio publiko batzuen berezko jardueren osagarri diren jarduerak egitearen arloan ere, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

3.– El Ayuntamiento de Bilbao es titular de competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

4.– Adif eta Adif-Alta Velocidad EPEak Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioari atxikitako erakunde publikoak dira, eta berezko nortasun juridikoa dute, bai eta jarduteko gaitasun osoa eta ondare propioa ere euren helburuak betetzeko, eta Trenbide Sektoreari buruzko irailaren 29ko 38/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta haren aplikazioari eta aurrekontuei buruzko arauetan ezarritakoaren arabera arautzen dira.

4.– Las E.P.E. ADIF y Adif-Alta Velocidad son organismos públicos adscritos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y gozan de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rigen por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus normas de desarrollo, en su Estatuto y en la legislación presupuestaria y otras normas de aplicación.

Euren eginkizunak betetzean, bi erakundeek kudeaketa-autonomiaz jarduten dute, betiere interes publikoaren bermea, gizarte-premiei kalitaterik handienarekin erantzutea, erabiltzaileen segurtasuna eta trenbide sistemaren eraginkortasun globala kontuan hartuta.

En el ejercicio de sus funciones, ambas entidades actúan con autonomía de gestión, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.

Ondorioz, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Bilboko Udalak eta Adif eta Adif-Alta Velocidad Enpresa Erakunde Publikoek Protokolo hau sinatzea erabaki dute, honako klausula hauen arabera:

En su virtud, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y las entidades públicas empresariales Adif y Adif-Alta Velocidad acuerdan suscribir el presente Protocolo de acuerdo con las siguientes

ESTIPULAZIOAK
ESTIPULACIONES

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

2006. urtean Euskal Y-a finantzatzeko eta eraikitzeko gomendio-hitzarmena sinatu zen, eta ondoren, 2017an, aldatu zen.

El año 2006 fue suscrito el Convenio de encomienda para la financiación y construcción de la Y Vasca, modificado posteriormente en 2017.

Lankidetza-protokolo honen xedea da bi aldeek Abandoko geltokiaren eta Basauriko behin-behineko geralekuaren eraikuntza eta integrazioa modu koordinatuan garatzeko duten borondatea adieraztea, abiadura handia Bilbora iristearen esparruan.

El presente Protocolo de colaboración tiene por objeto manifestar la voluntad de las partes de desarrollar de manera coordinada la construcción e integración de la Estación de Abando y del apeadero provisional de Basauri dentro del marco de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Bilbao.

Protokolo hau berariazko akordioen bidez gauzatuko da. Akordio horiek kasuan kasuko hitzarmenen bidez formalizatuko dira, eta protokolo hau sinatzen duten administrazioek eta erakundeek sinatuko dituzte, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoaren arabera. Era berean, beste erakunde batzuk ere hitzarmen horietara batu ahal izango dira, garatu beharreko jarduketen ezaugarriak direla-eta.

El presente Protocolo se desarrollará mediante acuerdos específicos, que serán formalizados mediante los correspondientes convenios, que serán suscritos por las Administraciones y entidades firmantes del presente Protocolo, según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo sumarse igualmente otros organismos a los mismos dadas las características que concurren en las actuaciones a desarrollar.

Bigarrena.– Aldeen asmoak.

Segunda.– Intenciones de las partes.

Aurrekoa kontuan hartuta, sinatzaileek honako eremu hauetan modu koordinatuan jarduteko borondatea adierazi dute:

Teniendo en cuenta lo anterior, los firmantes expresan su voluntad de actuar de manera coordinada en los siguientes ámbitos:

1.– Abiadura handia Bilbora iristeko lurpeko geltoki berriaren informazio-azterlanaren eta eraikuntza-proiektuaren garapen eta izapidetze administratiboa, hiriaren garapen-planekin bat datorren hiri-integrazioko irtenbidea osatuz, Bilboko Udalak idatzi beharreko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren arabera.

1.– El desarrollo y tramitación administrativa del estudio informativo y del proyecto constructivo de la nueva estación soterrada para la llegada de la alta velocidad a Bilbao, configurando una solución de integración urbana acorde con los planes de desarrollo de la ciudad, de acuerdo con el Plan Especial de Ordenación Urbana a redactar por el Ayuntamiento de Bilbao.

2.– Behin-behineko geraleku bat eraikitzea, LAV izenekoaren eta Miranda de Ebro eta Bilbo arteko 700 trenbide linearen arteko bidegurutzean. Geraleku horretan geltoki berria eraikiko da, abiadura handiko zerbitzuak Bilbo ingurura iritsi ahal izateko, Bilboko behin betiko geltokiaren obrak egiten diren bitartean. Behin-behineko geralekua sartzeko tunelaren eta Abandoko lurpeko geltokiaren obrak hasten direnean jarriko da zerbitzuan.

2.– La construcción de un apeadero provisional en la zona del cruce de la LAV con la línea ferroviaria 700 Miranda de Ebro a Bilbao, en la que se construirá también una nueva estación que permita la llegada de los servicios de alta velocidad a las proximidades de Bilbao mientras se desarrollan las obras de la estación definitiva de Bilbao. Este apeadero provisional entrará en servicio cuando se hayan comenzado las obras del túnel de acceso y de la estación soterrada de Abando.

Basauriko behin-behineko geralekua udalerri horretan ahalik eta inpaktu txikiena eragiteko moduan eraikiko da, eta ez du errepide bidezko ibilgailuen intermodalitatea sortuko (autobusak, taxiak, ibilgailu pribatuak...).

El apeadero provisional en Basauri se construirá de forma que produzca el mínimo impacto en dicho municipio, no generando una intermodalidad rodada por carretera (autobuses, taxis, vehículos privados,...).

3.– Dagozkien eskumenen barruan, eta eginkizunak gauzatzean ahalik eta koordinazio operatibo handiena sustatze aldera, bi lantalde tekniko eratzeko asmoa dute alderdiek: bata, Abandoko geltoki berrirako (MITMA, Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udala eta ADIF), eta bestea, Basauriko behin-behineko geralekurako (MITMA, Eusko Jaurlaritza, Basauriko Udala eta ADIF). Bi lantaldeek euren jarduerak koordinatuko dituzte bi jarduketak aldi baterako lortzeko, protokolo honetan deskribatzen den bezala.

3.– En el marco de las respectivas competencias, y con el fin de promover la máxima coordinación operativa en el ejercicio de las funciones, las partes tienen la intención de constituir dos grupos de trabajo técnicos, uno para la nueva Estación de Abando (integrado por MITMA, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y ADIF), y otro para el apeadero provisional de Basauri (integrado por MITMA, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Basauri y ADIF). Ambos grupos de trabajo coordinarán sus actividades para la consecución temporal de ambas actuaciones como se describe en este protocolo.

4.– Abando eraikitzeko lantaldearen hasierako zeregina obra zibila zehaztea izango da, ADIFek proiektuak idatzi ondoren geltokiko tren-ustiapenari eragin gabe. Obra zibil hori Eusko Jaurlaritzari aginduko zaio, dagokion hitzarmenaren bidez. Lantalde horrek bermatuko du Eusko Jaurlaritzak egindako obrak eta ADIFek egindako obrak koordinatuko direla.

4.– El grupo de trabajo para la construcción de Abando tendrá como labor inicial la de determinar la obra civil sin afección a la explotación ferroviaria de la estación tras la redacción de los proyectos por ADIF. Dicha obra civil será encomendada al gobierno vasco a través del correspondiente convenio. Este grupo de trabajo será el garante de la coordinación de las obras ejecutadas por el Gobierno Vasco y las obras ejecutadas por ADIF.

5.– Abandoko lurpeko geltokiaren trenbide-ustiapenari eragingo ez dioten Bilboko sarrerako tarteko plataformaren obrak eta obra zibila egiteko, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak kudeaketa-agindua egingo dio Eusko Jaurlaritzari.

5.– La realización de las obras de plataforma del tramo de acceso a Bilbao y de la obra civil que no suponga afección a la explotación ferroviaria de la estación soterrada de Abando se ejecutará mediante una encomienda de gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Gobierno Vasco.

6.– Basauriko behin-behineko geralekua eraikitzeko lantaldeak proiektuan inplikatutako gai teknikoak, udal-lurzoruetan izan dezakeen eragina eta jarduketen plangintza aztertuko ditu. Basauriko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak beharrezko harremanak izango dituzte Bilboko Udaleko ordezkariekin, eraikuntza-proiektuak onartu aurretik, Bilboko Udalak horri buruzko bere irizpidea azaldu ahal izan dezan.

6.– El grupo de trabajo para la construcción del apeadero provisional de Basauri, analizará las cuestiones técnicas implicadas en el proyecto, la posible afección a suelos municipales y la planificación de las actuaciones. Tanto el Ayuntamiento de Basauri cómo el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco mantendrán los contactos precisos con los representantes del Ayuntamiento de Bilbao, antes de la aprobación de los proyectos constructivos, a fin de que el Ayuntamiento de Bilbao pueda exponer su criterio al respecto.

Hirugarrena.– Protokoloaren indarraldia.

Tercera.– Vigencia del Protocolo.

Protokolo honek lau urteko indarraldia izango du sinatzen denetik, eta alderdiek hala adosten badute, berritu ahal izango da.

Este Protocolo tendrá vigencia de cuatro años desde su suscripción, pudiendo ser renovado por acuerdo de las partes.

Laugarrena.– Jarraipen batzordea.

Cuarta.– Comisión de seguimiento.

Protokolo honetako jarduketak bultzatzeko eta kontrolatzeko, bai eta protokolo hau interpretatzeko ere, jarraipen-batzorde bat sortuko da. Batzorde hori alderdi sinatzaile bakoitzeko ordezkari batek osatuko du.

Para el impulso y control de las actuaciones del presente protocolo, así como para la posible interpretación de este se creará una comisión de seguimiento que estará compuesta por un representante de cada una de las partes firmantes.

Batzorde horrek Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren ordezkaria izango du buru, eta bidezkoak diren erabakiak hartuko ditu, eta protokoloaren xede diren jarduketen jarraipena egiteko eginkizunak bere gain hartuko ditu, administrazio bakoitzari dagozkion eskumenei kalterik egin gabe.

Esta Comisión, que será presidida por el representante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, adoptará los acuerdos que procedan y asumirá, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada Administración, las funciones de seguimiento de las actuaciones objeto del protocolo.

Protokoloa sinatu duten aldeetako edozeinek eskatuta bilduko da Jarraipen Batzorde hori, eta gutxienez bost lanegun lehenago egingo da bilerarako deialdia idatziz, aztertu beharreko gaien zerrenda eta, hala badagokio, gai horiei buruzko dokumentazioa erantsita.

Dicha Comisión de Seguimiento se reunirá a petición de cualquiera de las partes firmantes del Protocolo, realizándose la convocatoria de la reunión por escrito al menos con cinco días laborables de antelación, acompañando un orden del día de los asuntos a tratar y, en su caso, la documentación correspondiente a los mismos.

Batzorde horretan, esku hartzen duten administrazioetako teknikariak sartu ahal izango dira, bai eta, hala badagokio, protokolo honen helburuak betetzeko komenigarritzat jotzen diren beste organismo edo erakunde batzuetako ordezkariak ere.

A dicha Comisión podrán incorporarse puntualmente técnicos de las Administraciones intervinientes, así como en su caso, representantes de otros organismos o entidades cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de los objetivos del presente Protocolo.

Hitzarmena behar bezala eratzeko, alderdi sinatzaile guztien ordezkarietako batek egon beharko du bertan.

Para su válida constitución, deberá estar presente uno de los representantes de todas las partes firmantes.

Kide anitzeko organo horren funtzionamendurako arautu ez den guztia, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak arautuko du.

En todo lo no regulado para el funcionamiento de este órgano colegiado se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bosgarrena.– Aldaketa.

Quinta.– Modificación.

Protokolo hau eguneratu edo aldatzeko, alderdiek aho batez adostu beharko dute, eta dagokion Eranskinaren bidez formalizatuko da.

Cualquier actualización o modificación del presente protocolo se realizará mediante acuerdo unánime de las partes y se formalizará mediante la correspondiente Adenda.

Seigarrena.– Protokoloaren azkentzea.

Sexta.– Extinción del protocolo.

Protokolo hau azkendu egingo da arestian adierazitako helburuak betetzeagatik edo honako arrazoi hauengatik:

El presente Protocolo se extinguirá por finalización de su plazo, o por las siguientes causas:

a) Proposatutako helburuak amaitzeagatik.

a) Por la finalización de los objetivos planteados.

b) Aldeek aho batez hala erabakita.

b) El acuerdo unánime expreso de las partes.

c) Indarrean dagoen bitartean, jarduketak egitea galarazten duten edo alferrikako bihurtzen dituzten inguruabarrak gertatzea.

c) El acaecimiento a lo largo del periodo de vigencia de circunstancias que imposibiliten o hagan innecesaria la realización de las actuaciones.

d) Protokoloaren deuseztatzea deklaratzen duen erabaki judiziala.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del protocolo.

e) Indarrean dagoen legerian aurreikusita ez dagoen beste edozein arrazoirengatik.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación vigente.

Zazpigarrena.– Finantzaketa.

Séptima.– Financiación.

Protokolo honek ez dakar gasturik eta ez du alderdi sinatzaileen arteko kontraprestazio finantzariorik eragingo.

El presente Protocolo no supone gasto ni dará lugar a contraprestación financiera entre las partes firmantes.

Zortzigarrena.– Protokoloaren izaera.

Octava.– Naturaleza del Protocolo.

Protokolo hau Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikuluaren arabera sinatu da, eta ez dakar inolako betebehar juridikorik, ez bestelakorik, ez eta esklusibotasun-betebeharrik ere aldeentat, ez eta esklusibotasun-betebeharrik ere, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47.1 artikuluaren 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera; beraz, ulertzen da hemen azaldutakoez bestelako kanaletara jo dezaketela ulertzen dute aldeek, baldin eta euren helburuak hobeto betetzea ekar badezakete, eta, nolanahi ere, protokolo hau gauzatzeko, euren giza baliabideak eta baliabide materialak erabili beharko dira. Hori guztia protokolo hau aplikatzearen ondoriozko ondorengo hitzarmenei kalterik egin gabe, horien proiektuek eta finantzaketak alderdi guztientzako kostua zehaztuko baitute.

El presente Protocolo, suscrito en virtud el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene carácter de declaración de intenciones y no supone ninguna obligación jurídica ni de otro tipo para las partes, ni ningún deber de exclusividad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47.1 párrafo 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entendiendo las partes que pueden acudir a otros canales diferentes de los aquí expuestos si consideran que pueden conllevar a un mejor cumplimiento de sus fines y, en todo caso, la ejecución del mismo deberá ser atendida con sus medios personales y materiales. Todo ello sin perjuicio de los posteriores convenios que deriven de la aplicación de este protocolo, cuyos proyectos y financiación determinarán el coste para todas las partes.

Eta ados daudela adierazteko, agiri honen bost ale sinatzen dira, goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministroa,

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,

RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Bilboko Alkatea,

El Alcalde de Bilbao,

JUAN MARIA ABURTO RIQUE.

JUAN MARIA ABURTO RIQUE.

Adif eta Adif-AVko Presidentea,

La Presidenta de Adif y Adif-AV,

MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común