Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

89. zk., 2022ko maiatzaren 10a, asteartea

N.º 89, martes 10 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1981
1981

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 19koa, Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendariarena, zeinaren bidez dirulaguntzak ematen baitzaizkie hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei ikasleentzako ordenagailu eramangarriak eros ditzaten, Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 23ko Agindua aplikatuta.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, del Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, por la que se conceden subvenciones para los centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor, en el curso 2021-2022, para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado, en aplicación de la Orden de 23 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación.

Kontuan izanik hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei ikasleentzako ordenagailu eramangarriak erosteko dirulaguntzetarako deialdia egiten dien Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 23ko Agindua, aurkeztutako eskabideak, ebaluatutako txostenak, lehentasun-irizpideak eta 2021eko azaroaren 23ko Aginduaren 9. artikuluaz bat eratutako Balorazio Batzordeak aurkeztutako ebazpen proposamena.

Vista la Orden de 23 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022, para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado, vistas las solicitudes presentadas, los informes evaluados, los criterios de preferencia y la propuesta de resolución elevada por la Comisión de Valoración formada de acuerdo con el artículo noveno de la Orden de 23 de noviembre de 2021.

Kontuan izanik Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2022ko martxoaren 30eko Ebazpena, zeinaren bitartez handitu egiten baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 23ko Aginduaren zenbatekoa, Dirulaguntzetarako deialdia egiten diena hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei, ikasleentzako ordenagailu eramangarriak eros ditzaten.

Vista la Resolución de 30 de marzo de 2022, del Viceconsejero de Administración y Servicios, por la que se amplía el importe de la Orden de 23 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022 para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado, ampliando el crédito presupuestario,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Finantzaketa ematea hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei ikasleentzako ordenagailu eramangarriak erosteko gastuetarako, ebazpen honetako I. eranskinean (Onartuak) eta II. eranskinean (Onartuak, xehakapena) zehazten diren zenbatekoen arabera.

Primero.– Conceder la financiación de los gastos destinados para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado de los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022, por los importes que se mencionan en el Anexo I Admitidos y Anexo II Admitidos Desglose de la presente Resolución.

Bigarrena.– Hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeek esleitu zaien zenbatekoa jasoko dute, 2021eko azaroaren 23ko Aginduaren 10. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Segundo.– Los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022, percibirán la cantidad adjudicada de acuerdo con el artículo diez de la Orden de 23 de noviembre de 2021.

Hirugarrena.– Dirulaguntza ukatzea III. eranskinean zerrendatutako ikastetxeei.

Tercero.– Denegar las solicitudes a los Centros que se relacionan en el Anexo III.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez dio amaierarik ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, bitarteko elektronikoen bidez, «Nire Kudeaketak» atalean, Hezkuntzako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki taulan (E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa –Platea–) argitaratzen denetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, por medios electrónicos a través de «Mis Gestiones», ante el Viceconsejero de Educación, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la resolución notificada a través del tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi Plataforma Tecnológica para la E-Administración -Platea.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2022.

Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria,

El Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías,

ALFREDO RUIZ HUERGA.

ALFREDO RUIZ HUERGA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ONARTUAK
ADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
XEHAKAPENA
DESGLOSE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
BALDINTZAK EZ BETETZEAGATIK BAZTERTUTAKO
NO ADMITIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común