Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

85. zk., 2022ko maiatzaren 4a, asteazkena

N.º 85, miércoles 4 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1908
1908

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 20koa, HABEko zuzendariarena, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko beka bat emateko deia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2022, del Director de HABE, por la que se convoca una beca de formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la enseñanza del euskera a adultos.

Euskal Autonomia Erkidegoko azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortaraztekoa eta euskaltegiak araupetzekoak, 2.b) artikuluan zehazten du HABEren egitekoen baitan helduei euskara irakasteko metodologiagintzaren eremuan ikerlanaren sustapena eta bere helburuak lortzearren irakasbide eta tresna egokienen bilaketa. Lege honen 12. artikuluak Hizkuntzaren Didaktika-zerbitzura biltzen ditu egitekook, euskaltegietako irakasleen prestakuntza eta eguneratzearekin batera.

El artículo 2.b) de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis, atribuye a HABE la función de fomento de la investigación y la búsqueda de vías, métodos e instrumentos adecuados para el cumplimiento de sus fines. El artículo 12 de dicha Ley residencia dichas funciones en el Servicio de Didáctica de la Lengua, junto con la de la formación y reciclaje del personal docente de los euskaltegis.

HABEk ikerketa-eremu berriak zabaldu eta landu nahi ditu helduen euskalduntzearen curriculumgintzan zein ebaluazio-egiaztatzegintzan, lan-eremuotako adituen prestakuntzarako egitasmo zehatzak emanez. Horretarako, ikertzaileen gaikuntzarako beka-deialdia egitea erabaki du.

HABE quiere abrir nuevos campos en la investigación de la metodología de la enseñanza del euskera a adultos en sus fases de diseño curricular, y en los de evaluación y acreditación, definiendo programas de especialización de profesionales en estas materias, para lo que ha dispuesto convocar una beca de formación para investigadores.

Gainera, 2022ko otsailaren 16ko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Aginduaren bidez sailaren 2022ko dirulaguntzen urteko plana onartu zen eta 2021-2024 epealdiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa aldatu zen, honako beka deialdia bertan aurreikusiz.

Además, mediante Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, se aprobó el Plan Anual de Subvenciones 2022 del Departamento y se modificó el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2024, en el que se recoge la presente convocatoria de beca.

Horregatik guztiagatik, eta HABEren arau organikoak onesten dituen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoa betez,

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Beka baterako (1) deialdia egitea, helduen euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren eremuan ikertzaileen gaikuntzarako, eta deialdi horren oinarriak onartzea ebazpen honetan ageri diren eran.

Primero.– Convocar una (1) beca de formación de investigadores en el campo de las metodologías de la didáctica aplicada en la enseñanza del euskera a adultos, conforme a las bases que se especifican en la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honetan aurreikusi gabe geratu diren gaietan, azaroaren 11ko 1/1997ko Legegintza Dekretuak onartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta Lege horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuak ezarritakoa aplikatzea.

Segundo.– En todo lo no previsto en la presente Resolución será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006.

Hirugarrena.– Interesdunei jakinaraztea Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak, eta bere aurka, administrazio-bidea agortzen ez duenez, gora jotzeko errekurtsoa jar daitekeela Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

Tercero.– Notificar a las personas interesadas que la presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, y que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Donostia, 2022ko apirilaren 20a.

En Donostia / San Sebastián, a 20 de abril de 2022.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

OINARRIAK
BASES

I.– Deialdiaren xedea.

I.– Objeto de la convocatoria.

Deialdiaren xedea da helduen euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren alorrean ikertzaileak gaitzeko beka bat ematea, hain zuzen ere, HABEk eta UPV/EHUk adostutako lankidetza-hitzarmenaren baitan, IXA taldeak garatuko dituen CALL (ordenagailu bidezko hizkuntza-ikaskuntza) tresnetarako materialen azterketa eta egokitzapen linguistikoa, HABEren mintzamen-proben datu-basearen prestaketa, eta bi elkarteen ikerketa-jardunean sor litekeen edozein ikerketaren garapena burutzeko.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una beca de formación de investigador en el campo de las metodologías de la didáctica aplicada en la enseñanza del euskera a adultos, con el fin de realizar, en el marco del convenio de colaboración entre HABE y la UPV/EHU, el análisis y la adaptación lingüística de materiales para herramientas CALL (aprendizaje lingüístico por ordenador) que desarrollará el grupo IXA, la elaboración de la base de datos de pruebas orales de HABE y el desarrollo de cualquier investigación que pueda surgir en la actividad investigadora entre ambas instituciones.

II.– Baliabide ekonomikoak.

II.– Recursos económicos.

HABEren aurrekontuetan ezarritako aurrekontu-kredituetatik deialdi honetarako gorde diren diru-baliabideak berrogeita bi mila eta zortziehun (42.800) euro dira guztira, honela banatuta:

En los presupuestos generales de HABE se destinan cuarenta y dos mil ochocientos (42.800) euros para el sostenimiento de este programa, distribuidos en los siguientes ejercicios:

1.– Hamalau mila berrehun eta hirurogeita zazpi (14.267) euro 2022an ordaintzeko kredituan.

1.– Catorce mil doscientos sesenta y siete (14.267) euros en el presupuesto del ejercicio 2022.

2.– Hogeita bat mila eta laurehun (21.400) euro 2023ko konpromisozko kredituan.

2.– Veintiún mil cuatrocientos (21.400) euros en crédito de compromiso del ejercicio 2023.

3.– Zazpi mila ehun eta hogeita hamahiru (7.133) euro 2024ko konpromisozko kredituan.

3.– Siete mil ciento treinta y tres (7.133) euros en crédito de compromiso del ejercicio 2024.

III.– Bekaren edukia.

III.– Contenido de la beca.

1.– Beka-hartzaileak helduen euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren atal jakinetako ikerketan aditu gisa gaitzeko aukera izango du.

1.– La beca confiere a la persona adjudicataria la posibilidad de formarse en didáctica aplicada a la enseñanza del euskera a adultos, mediante la investigación en determinadas fases del proceso de aprendizaje del euskera por personas adultas.

2.– Beka honen deialdia abian jartzeko helburuak honako hauek dira:

2.– Esta beca de formación tiene como objetivos:

a) Bigarren hizkuntzen irakaskuntzari aplikatutako hizkuntza-espezializazio osagarria lortzea.

a) La especialización complementaria en lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas.

b) Ebaluazio zein egiaztatzegintzan aditu gisa prestakuntza osagarria lortzea.

b) La especialización complementaria en procesos de evaluación y acreditación.

IV.– Onuradun izateko baldintzak.

IV.– Condiciones de las personas beneficiarias.

1.– Deialdi honetan parte hartzeko, eskatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzaz gain:

1.– Para optar a esta beca, las personas que las soliciten deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes requisitos:

a) Unibertsitateko goi-mailako titulazioa edukitzea, batez ere pedagogia, hizkuntzalaritza edo filologia eta soziologia arloetakoa, oinarri hauen VIII.3.a) puntuan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, atzerrian edo Espainiako zentro ez-estataletan eskuratu diren tituluek baliozkotuta edo aintzatetsita egon behar dute eskabidea aurkezten denean.

a) Estar en posesión de una titulación universitaria superior, preferentemente pedagogía, lingüística o filología y sociología, conforme a lo establecido en el apartado VIII 3.a) de estas bases. En todo caso, los títulos obtenidos en el extranjero o centros españoles no estatales deberán estar convalidados o reconocidos en el momento de presentar la solicitud.

b) Gutxienez, Euskararen C1 ALTE ezagutza-maila ziurtatzen duen egiaztagiriren baten jabe izatea (C1 maila HABE; EGA; 3. H.E.– IVAP; C1 maila H.E.O), edo:

b) Estar en posesión de un certificado que acredite el conocimiento del euskera del nivel C1 ALTE = C1 de HABE; EGA; PL3-IVAP; nivel C1 EOI, como mínimo, o

– urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzekoak, araututako unibertsitate-titulu ofiziala izan, lurralde nazional osoan baliozkoa dena, eta ondoren zenbatutako baldintzetakoren bat betetzea:

– estar en posesión de un título universitario oficial y con validez en todo el territorio nacional regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y cumplir alguna de las siguientes condiciones:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

edo,

o,

– urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzekoak, araututakoak baino lehenagoko unibertsitate-titulu ofizialetakoren bat izatea; betiere, 2008ko apirilaren 16aren ondoren eskuratutakoa bada eta lurralde nazional osoan baliozkoa, eta ondoren zenbatutako baldintzetakoren bat betetzen bada:

– estar en posesión de un título universitario oficial y con validez en todo el territorio nacional previo a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, obtenido con posterioridad al 16 de abril de 2008, y cumplir alguna de las siguientes condiciones:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Eduki berdina edo euskararen irakaskuntzaren arloko prestakuntzarekin lotura duen bekarik jaso gabea izatea.

c) No haber disfrutado de una beca igual o relacionada con la formación en el ámbito de la enseñanza del euskera.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeretako batean ez egotea, besteak beste:

d) No encontrarse en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta egotea, edo horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean egotea.

– Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o estar incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

Baldintza horiek beka-eskaera aurkezten den unetik beka bera amaitu arte bete beharko dira.

El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de beca hasta su finalización.

2.– Bekaren esleipena, eta ordainketa hala dagokionean, baldintzatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere autonomiadun erakundeek izaera berarekin emandako dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik tramitatzen ari den edozein prozedura, izan itzulketakoa zein zehapenekoa, amaituta izatera.

2.– La concesión de las becas y, en su caso, el pago de las mismas, quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

V.–Bekaren ezaugarriak.

V.– Características de la beca.

1.– Bekaren iraupena hogeita lau hilabetekoa izango da, onuradunak onartzen duen egunetik zenbatzen hasita.

1.– La duración de la actividad de formación e investigación promovida con la beca será de veinticuatro meses, contados a partir del día de la aceptación de la beca.

2.– Beka hilero mila eta seiehun (1.600,00) euroko zenbateko gordina emanez gauzatuko da, eta zerga-atxikipenak aplikatuko zaizkio, XI.f) puntuan aipatutako txostena aurkeztu ondoren.

2.– La beca se hará efectiva mediante entregas mensuales por importe bruto de mil seiscientos (1.600,00) euros, a la que se aplicarán las retenciones tributarias, previa presentación del informe mencionado en el punto XI.f).

3.– Zuzkidura horrez gain, HABEren kontura izango dira ere honako gastu hauek:

3.– Además de esa dotación, correrán a cargo de HABE los siguientes gastos:

– Bekadunari hilero aplikatu beharreko Gizarte Segurantzaren kotizazio-gastuak, kasu bakoitzean,

– los gastos de cotización de la Seguridad Social que mensualmente resulte de aplicación a la persona becaria en cada caso,

– prestakuntzarekin lotutako ikastaro eta kongresuetako izen-emateak, bai eta bidaia-gastuak ere, tutorearekin edo hark eskuordetutako pertsonarekin egiten dituen bileretara edo bisitetara joaten denean, gehienez ere 2.000 euroko mugarekin, betiere, gastu horiek egin aurretik, HABEren Zuzendaritzak ontzat ematen baditu, eta ondoren bekadunak frogagiriz zuritzen baditu. Bidaia-gastuetarako garraio publikoari emango zaio lehentasuna, eta ezinezkoa bada, autoa erabiltzeagatik 0,29 euro/km. ordainduko da.

– gastos de inscripción en cursos o Congresos relacionados con la formación, así como los gastos de viaje cuando asista a reuniones o visitas con su tutor o con la persona en que este delegue, por un máximo de 2.000 euros, siempre y cuando sean autorizados previamente por la dirección de HABE y posteriormente justificados documentalmente. A estos efectos, se utilizarán preferentemente los servicios públicos de transporte; en caso de no ser posible su uso, se abonarán dichos gastos a razón de 0,29 euros/km.

4.– Beka hau jasotzen bada, ezin izango da beste erakunderen baten laguntzarik jaso; soilik jaso ahal izango dira, salbuespen moduan, kontu pertsonalei lotutakoak. Era berean, bateraezina da onuradunak bere edo besteren baten kontura egindako ordaindutako lanekin.

4.– El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda de carácter institucional, excepto las vinculadas a consideraciones personales, y es incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado, ya sea por cuenta propia o ajena.

5.– Beka eman eta gozatzea, prestakuntzako helburuaz egiten denez, ez du inolako kontratu edo estatutupeko harremanik sortzen HABErekin, ez eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin ere. Administrazioaren bulegoetan arituko den beka-onuradunaren egutegiek, lanaldiek eta ordutegiek ez dute zertan bat etorri Administrazioko langileek dutenekin, lan-kontratudunekin edo funtzionarioekin. Bekadunak egutegi propioa izango du.

5.– La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter formativo, no establece relación contractual o estatutaria alguna ni con HABE ni con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ni el calendario, ni la jornada, ni el horario de presencia de las personas beneficiarias de la beca en las dependencias de la Administración tendrán por qué coincidir con el personal propio, laboral o funcionario, de la Administración. El personal becario tendrá calendario propio.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erantzukizun zibileko eta istripuetarako poliza bat harpidetuko du, bekadunaren alde.

6.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi procederá a suscribir una póliza de responsabilidad civil y accidente a favor de la persona becaria.

7.– HABEk bekari etekin egokia atera diola frogatzen duen bekadunari ziurtagiria luzatuko die, horren lekuko.

7.– HABE expedirá a la persona becaria que acredite un adecuado aprovechamiento de la beca un documento acreditativo de tal extremo.

VI.– Eskariak.

VI.– Solicitudes.

1.– Eskariak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi honen ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Beka eskatzaileek bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte eskabidea egiteko, kontsultak egiteko edo deialdi honi buruzko edozein izapide egiteko.

2.– La persona o personas solicitantes de las becas podrán emplear medios electrónicos para efectuar la solicitud, hacer consultas o realizar cualquiera de los trámites relativos a la presente convocatoria.

Aurrez aurreko bidea edo bide elektronikoa erabiltzeak, bai eskabideak aurkeztean, bai dokumentazioa aurkeztean, ez du behartzen prozedurako hurrengo izapideetan erabiltzera, Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuak ezartzen duen bezala.

El empleo de la vía presencial o electrónica, tanto en la presentación de las solicitudes como en la aportación de la documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, tal y como establece el Decreto 21/2012 sobre Administración Electrónica.

– Aurrez aurre: eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira HABEren bulegoetan aurretiazko hitzordua hartuta (https://www.euskadi.eus/s23-aphitzor/eu/aa14aUIWar/habe/aa14aInit.jsp?lang=eu Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan aurretiazko hitzordua hartuta https://www.euskadi.eus/zuzenean-aurrez-aurreko-arreta/web01-a2zuzen/eu/); helbidean edo horretarako bakarrik jarritako 945 01 90 00 telefonoan; EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoaren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 7272008 Dekretuan jasotakoetan) edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

– Vía presencial: las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en las oficinas de HABE con cita previa (https://www.euskadi.eus/s23-aphitzor/es/aa14aUIWar/habe/aa14aInit.jsp?lang=es en las oficinas del Servicio Zuzenean, exclusivamente con cita previa, accediendo para ello a la dirección https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es/); o a través del teléfono 945 01 90 00 habilitado exclusivamente para solicitar o anular su cita previa; o en los registros auxiliares de la CAPV recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, o en los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: izapidetza-jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak eskuragarri dauden administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, eskabide-inprimakira sartzeko erabiltzen dena, helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1095502

– Vía electrónica: la ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1095502

3.– Eskabideak (I. eranskina) eta erantzukizunpeko adierazpenak (II. eranskina) aurrez aurre nahiz bide elektronikoz izapidetzeari buruzko informazioa helbide honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1095502

3.– La información relativa a la tramitación, tanto por la vía presencial como la electrónica, de las solicitudes (Anexo I) y declaraciones responsables (Anexo II) está disponible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1095502

Eskabidea bide elektronikoz aurkeztu ondorengo izapideak, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» bidez egingo dira: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: http://www.euskadi.eus/micarpeta.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Elektronikoki ere izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Administrazioak beka ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako Hirugarrenen Erregistro elektronikora jo beharko du, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

4.– Para que la Administración pueda realizar el pago de la beca, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros.

5.– Eskabidea eta harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan egin ahal izango dira, bekaren eskatzailearen aukeran. Halaber, prozeduran zehar, beka eskatzen dutenek aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2 a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

5.– Tanto la solicitud como la documentación que le acompañe podrá realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la Comunidad, a elección de la persona solicitante de la beca. Asimismo, a lo largo del procedimiento se utilizará el idioma elegido por quienes soliciten las becas, tal y como se establece en los artículos 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira, 8. puntuan ezarritakoa kontuan izanik:

6.– Junto con la solicitud se presentarán los siguientes documentos, sin perjuicio de lo establecido en el punto 8:

a) Titulu eta ziurtagiri akademiko pertsonala, irakasgai guztien kalifikazioak eta deialdiak adierazita.

a) Título y Certificación Académica Personal, con indicación de las calificaciones y convocatorias de todas las asignaturas.

b) Curriculum vitaea, honako hauek zehaztuz:

b) Curriculum vitae que explicite:

– Bekaren xede den jakintza-arloetako graduondoko masterrak eta ikastaroak, eta bestelako merezimenduak (akademikoak nahiz metodologiaren ikerketa eta garapenekoak) helduen bigarren hizkuntzen irakaskuntzaren alorrean.

– Másters y cursos de postgrado en las materias que constituyen el objeto de la beca, y otros méritos académicos, o en investigación y desarrollo de metodología en enseñanza de segundas lenguas a adultos.

– Helduei euskara irakasteko jasotako edo emandako ikastaroak.

– Los cursos recibidos o impartidos en materia de enseñanza de euskera a adultos.

– Helduei euskara irakasteko metodologiari buruzko argitalpenak.

– Las publicaciones sobre metodología de enseñanza de euskera a adultos.

– Ordenagailu bidezko hizkuntza-ikaskuntzaren arloan egindako eta emandako ikastaroak eta argitalpenak.

– Cursos y publicaciones realizados e impartidos en el ámbito del aprendizaje de idiomas por ordenador.

– Lan- edo lanbide-esperientzia.

– La experiencia laboral o profesional.

– Hizkuntzak jakitea, lortutako ziurtagiriak edo tituluak adierazita.

– El conocimiento de idiomas, expresando los certificados o títulos obtenidos.

– Bekaren xedearekin hertsiki lotutako beste edozein merezimendu.

– Cualquier otro mérito estrictamente relacionado con el objeto de la beca.

c) Curriculum vitaean alegatzen diren merezimenduen egiaztagiriak.

c) Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen en el curriculum vitae.

7.– Eskariarekin batera aurkeztutako agiriak egiazko kopiak izango dira.

7.– Los documentos adjuntos a la solicitud deberán presentarse mediante copia auténtica.

Aurkeztutako dokumentuek, aurrez aurre edo elektronikoki aurkeztutakoek, baldintza hauek bete behar dituzte:

Los documentos presentados tanto por vía presencial como por vía electrónica, han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Deskargagarriak diren ereduak erabiliko dira, halakorik dagoenean, eredu-formatuan.

a) Se emplearán modelos descargables cuando los hubiera, en formato modelo.

b) Gainerako dokumentazioa, ahal bada, pdf formatuan aurkeztuko da.

b) El resto de documentación se presentará si es posible en formato PDF.

c) Dokumentazio elektroniko guztien gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

c) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica será de 30 Mb.

8.– Eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio beka-deialdiaren organo kudeatzaileari dokumentazioa eskuratzeko edo egiaztatzeko (Zerga Administrazioako Estatu Agentzian (AEAT) zerga-betebeharren ordainketa egunean izatea, Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatea, Hezkuntza eta Kultura Ministerioko unibertsitate-tituluak, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien profilka eta Poliziaren Zuzendaritza Nagusian nortasun-datuen agiria), bide presentziala nahiz telematikoa erabiliz. Eskatzaileak uko egin diezaioke Administrazioak egiaztapena zuzenean egiteari, eta kasu hoetan interesatuak berak aurkeztu beharko du dokumentazioa.

8.– Al presentar la solicitud, la persona solicitante autoriza al órgano gestor de las subvenciones para el acceso o verificación de la documentación (datos sobre la identidad, el domicilio, de hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, etc.), tanto si emplea la vía presencial como la telemática. No obstante, la persona solicitante podrá oponerse a esta verificación directa por parte de la Administración, en cuyo caso la persona interesada deberá presentar por sus propios medios la referida documentación.

9.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

9.– La presentación de la solicitud implica que se aceptan de manera expresa y formal las condiciones definidas en las bases de la presente convocatoria.

10.– Eskabideak osorik beteta ez badaude edo horiekin batera aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago, HABEk atzemandako akatsa zuzentzeko edo falta den dokumentazioa aurkezteko eskatuko du. Horretarako, hamar eguneko epea emango dio interesdunari, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan aurreikusitako baldintzetan ebazpena eman ondoren.

10.– En los casos en que las solicitudes no estén cumplimentadas en todos sus términos o la documentación que acompañe a aquellas sea incompleta, HABE requerirá la subsanación del defecto observado o la presentación de la documentación omitida, concediendo a tal fin un plazo de diez días, con indicación a la persona interesada de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

11.– HABEk edozein unetan eskatu ahal izango du jatorrizko dokumentazioa entregatzeko, egiaztatze aldera.

11.– HABE podrá en cualquier momento requerir la entrega de la documentación original con el fin de autentificarla.

VII.– Organo kudeatzailea.

VII.– Órgano de gestión.

1.– HABEko Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak burutuko ditu, Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloaren bitartez, bekaren esleipenak eta bekadunaren tutoretzak eskatzen dituzten kudeaketa-lanak.

1.– Corresponderá al Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE, a través de su Sección de Desarrollo Curricular y Formación, la realización de las tareas de gestión y comprobación que se derivan de la presente convocatoria.

2.– Halaber, aipatutako arloa arduratuko da bekadunaren tutoretza-lanez.

2.– Asimismo, la mencionada sección se encargará de la tutoría de la persona becaria.

VIII.– Hautagaien hautaketa.

VIII.– Selección de candidaturas.

1.– Merezimenduak baloratzeko Hautapen Batzordea osatuko da honako kideekin:

1.– La valoración de los méritos será realizada por una Comisión de Selección que estará integrada por las siguientes personas:

Mahaiburua:

Presidente:

– Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloaren arduraduna: Alex Mungia Idarreta.

– Sección de Desarrollo Curricular y Formación de HABE: Alex Mungia Idarreta.

Mahaikideak:

Vocales:

– Hizkuntza Teknologien Arloaren arduraduna: Xabier Elortza Mujika.

– Sección de Programas Específicos de HABE. Xabier Elortza Mujika.

– Metodologia eta Edukien Arloaren arduraduna: Eskarne Lopetegi Zalakain.

– Sección de Materiales Didácticos de HABE: Eskarne Lopetegi Zalakain.

– Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloaren arduraduna: Iñaki Villoslada Fernández, batzordeko idazkari.

– Sección de Evaluación y Acreditación de HABE: Iñaki Villoslada Fernandez, con funciones de secretario de la Comisión.

2.– Hautapen Batzordeak erabaki guztiak gehiengoz hartuko ditu.

2.– Los acuerdos de la Comisión de Selección serán adoptados por mayoría.

3.– Bekadunaren hautapena, ondoren zehaztutako balorazio-irizpideak kontuan hartuta gauzatuko da:

3.– La selección de las personas becarias se efectuará teniendo en cuenta los criterios que a continuación se especifican:

a) Eskatzailearen espediente akademikoa; pedagogia, hizkuntzalaritza, filologia eta soziologia alorretako ikasketak lehenetsiz. Gehienez 15 puntu.

a) Expediente académico de la persona solicitante, dando carácter preferente a la formación en las áreas de pedagogía, lingüística, filología y sociología. Máximo 15 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Bekaren xede den irakasgaietako masterrak eta graduondoko ikastaroak, eta beste merezimendu akademiko batzuk edo helduen bigarren hizkuntzak irakasteko metodologiaren ikerketa eta garapenean. Gehienez 5 puntu.

b) Másters y cursos de postgrado en las materias objeto de las becas, y otros méritos académicos o en investigación y desarrollo de metodología en enseñanza de segundas lenguas a adultos. Máximo 5 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Ezagutza ordenagailu bidezko hizkuntza-ikaskuntzen alorrean: gehienez 2 puntu.

c) Conocimientos en la utilización de entornos virtuales de enseñanza de la lengua. Máximo 2 puntos.

d) Euskararen komunikagaitasun-maila. Gehienez 5 puntu, honelaxe baloratuko direnak:

d) Conocimientos de euskera. Máximo 5 puntos, que se valorarán de la siguiente forma:

C2 ALTE = 4. H.E.– IVAP; C2 maila HABE; B agiria Euskaltzaindia; apirilaren 3ko 47/2012 eta otsailaren 26ko 28/2019 Dekretuen bitartez onartutako salbuespenak = 5 puntu.

C2 ALTE = PL4-IVAP; C2 de HABE; título B de Euskaltzaindia; las exenciones establecidas de conformidad con el Decreto 47/2012, de 3 de abril, y el Decreto 28/2019, de 26 de febrero = 5 puntos.

e) Ingeles maila. Gehienez 3 puntu, honelaxe baloratuko direnak:

e) Conocimientos de inglés. Máximo 3 puntos, que se valorarán de la siguiente forma:

C1 ALTE= Hizkuntza Ofizialetako C1 mailako agiriak; Advanced; BEC3; BULATS3; ESOLl0-11; TRINITY 10-11; TOEFLen 600 puntu baino gehiago ohiko azterketetan = 3 puntu.

C1 ALTE = Certificado de nivel C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas; Advanced; BEC3; BULATS3; ESOL10-11; TRINITY 10-11; TOEFL puntuaciones superiores a 600 puntos en examen convencional = 3 puntos.

B2 ALTE= Hizkuntza Eskola Ofizialetako B2 mailako agiriak; FIRST; BEC2; BULATS3; ESOL 7-9; TRINITY 7-8-9; TOEFLen 310 puntu baino gehiago ohiko azterketetan = 1,5 puntu.

B2 ALTE = Certificado de nivel B2 de las Escuelas Oficiales de Idiomas; FIRST; BEC2; BULATS3; ESOL 7-9; TRINITY 7-8-9; TOEFL puntuaciones superiores a 310 en examen convencional = 1,5 puntos.

B1 ALTE= Hizkuntza Eskola Ofizialetako B1 mailako agiriak; PET; BECl; BULATS2; ESOL 5-6; TRINITY 5,6 = puntu 1.

B1 ALTE = Certificado de nivel B1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas; PET; BEC1; BULATS2; ESOL 5-6; TRINITY 5,6 = 1 punto.

f) Frantses- edota aleman-maila. Gehienez puntu 1, honelaxe baloratuko dena:

f) Conocimientos de francés y/o alemán. Máximo 1 punto, que se valorarán de la siguiente forma:

C1 ALTE= Hizkuntza Eskola Ofizialetako C1 mailako agiriak = puntu 1.

C1 ALTE = Certificado de nivel C1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas = 1 punto.

4.– Hautapen-batzordeak objektibatu egingo ditu beka eskatu duten pertsona guztiek lortutako puntuazioak eta bekaren esleipen-proposamena egingo du, eta balizko ukapen edo bestelako gorabeherarik izatekotan, beka eman dakien eskubidea izango duten ordezkoak ere proposatuko ditu dagokien hurrenkeran.

4.– La Comisión de Selección objetivará las puntuaciones obtenidas por todas las personas solicitantes de las becas y efectuará una propuesta de adjudicación de la beca, indicando igualmente las personas suplentes y el orden de acceso de estas para los supuestos de renuncias u otros incidentes.

Era berean, Batzordeak baztertu eskaerak eta baztertzeko arrazoiak ere azalduko ditu bere proposamenean, edo horrela estimatuz gero, beka esleitu gabe uzteko proposamena.

Asimismo, la Comisión incluirá en su propuesta las solicitudes excluidas y las razones de exclusión, o, en su caso, la propuesta de declarar desierta la convocatoria.

IX.– Bekaren esleipena.

IX.– Resolución de la beca.

HABEren zuzendari nagusiak, Hautapen Batzordearen proposamena ikusita, eskariak aurkezteko epea amaitzen denetik lau hilabeteko epean erabakiko du beka nori eman, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den ebazpenean. Ebazpen horren aurka, nahi izanez gero, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango dute interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuaren aurrean, argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean.

El Director General de HABE, a la vista de la propuesta de la Comisión de Selección, acordará en el plazo máximo de cuatro meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la concesión de la beca mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Ordeztu beharra izanez gero, ordezpena gertatzen denean bekadunari beka amaitzeko geratzen zaion tarterako eskubidea aitortuko zaio bekadun berriari, betiere gelditzen den epea hamar hilabetekoa edo luzeagoa bada.

En el caso de que una persona becaria deba ser sustituida por otra, la beca de la nueva persona beneficiaria de la beca contará con la duración estimada entre el día de la nueva concesión y el día de finalización previsto en la concesión primera, siempre que el plazo pendiente sea superior al de diez meses.

Deialdia hutsik gera liteke, inor aurkeztu ez delako edo hautagai bat bera ere ez delako eskatutako mailara iritsi.

La convocatoria podrá ser declarada desierta por no haber concurrencia o por no alcanzar ninguna persona candidata el nivel exigido.

Beka esleitzeko epean dagokion ebazpenik argitaratzen ez bada, eskatzaileek ezetsitzat jo beharko dituzte beka-eskabideak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

El transcurso del plazo para la concesión de la beca, sin que haya tenido lugar la resolución y notificación de las mismas, tendrá el carácter desestimatorio previsto en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

X.– Bekaren onarpena.

X.– Aceptación de la beca.

Bekaren onarpena idatziz jakinarazi beharko dio HABEren zuzendari nagusiari esleipendunak, bost egun balioduneko epearen barnean, esleipen-ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, aldi berean, ondoren zehaztutako erantzukizunpeko adierazpenak eginez:

La persona adjudicataria deberá aceptar la beca mediante escrito dirigido al Director general de HABE en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de adjudicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el que incluirán las siguientes declaraciones de responsabilidad:

– Beka emateak dakartzan betebeharrak betetzeko konpromisoa hartzen duela.

– La aceptación expresa de las obligaciones inherentes a la beca.

– Deialdi honetan finkatutako arauak onartzen dituela.

– La aceptación de las normas establecidas en esta convocatoria.

– Ez duela jaso beka honekin bateraezina den beste erakunde batek emandako laguntzarik.

– La declaración de no haber percibido de ninguna institución ayuda alguna incompatible con esta beca.

– Ez duela bere edo besteren baten kontura ordaindutako lanik egiten.

– La manifestación de que no realiza trabajo remunerado por cuenta propia o de terceros.

– Familia-egoeraren aitorpena, zerga-atxikipenak kalkulatu ahal izateko.

– La declaración de su situación familiar para poder efectuar el cálculo de las retenciones fiscales.

XI.– Onuradunaren betebeharrak.

XI.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

Bekadunaren betebeharrak honako hauek dira, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera:

Son obligaciones de la persona beneficiaria, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, las siguientes:

a) Beka eman den helbururako erabiltzea.

a) Destinar la beca a la finalidad para la cual ha sido concedida.

b) Bekari dagokion jarduera bost egun balioduneko epean hasi beharko du garatzen, beka onartzen duen egunetik kontatzen hasita.

b) Iniciar el desarrollo de la beca concedida en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de su aceptación.

c) Prestakuntza-proiektuaren etapa desberdinak ondo aprobetxatuta bete beharko ditu, HABEko Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloak emandako jarraibideak betez.

c) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proyecto de formación de investigadores conforme a las directrices fijadas por la Sección de Desarrollo Curricular y Formación de HABE.

d) Erabiliko diren datu asko pertsonalak izango direnez, HABEren egoitza barruan bakarrik erabili ahal izango ditu bekadunak eta ezingo ditu kanpora atera edozein delarik erabilitako euskarria edo baliabidea. Hori dela eta, bekadunak HABEren egoitzan gauzatu beharko du prestakuntza-jarduera.

d) La persona beneficiaria de la beca manejará, entre otras, información con datos personales que por su particular naturaleza solo podrán ser utilizados en las dependencias de HABE sin que puedan ser transportados en soporte alguno. Por lo tanto, las personas beneficiarias deberán desarrollar su formación únicamente en las dependencias de HABE.

e) Sekretua gorde beharko du beka lortzearen ondorioz jakin dezakeen beste edozein informazio-motari dagokionez, eta, ondorio horietarako, berariazko adostasuna eman beharko du.

e) Deberá guardar secreto respecto de cualquier otro tipo de información que pueda conocer como consecuencia de la obtención de la beca, prestando, a estos efectos, su expresa conformidad.

f) Hilabete bakoitza amaitzean eta hurrengo hamar egunak igaro aurretik, eta proiektua amaitzean ere, bekadunak egindako prestakuntza-jardueraren eta lortutako emaitzen txostena bidaliko dio HABEren zuzendari nagusiari; emaitzok Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloko buruaren adostasuna edo oniritzia izan beharko dute. Era berean, proiektua amaitzean, bekadunak egindako proiektuaren kopia aurkeztu beharko du jasotako dirulaguntza zuritzearen ondorioetarako bakarrik. Kopia hori entregatzeak ez darama berekin ustiapen-eskubideen lagapena.

f) Remitir al Director General de HABE, a la finalización de cada período mensual y antes de que transcurran los diez primeros días del mes siguiente, así como al finalizar el proyecto, un informe sobre la labor realizada con los resultados obtenidos, que deberá incluir la conformidad o visto bueno de la persona Responsable la Sección de Desarrollo Curricular y Formación de HABE. Asimismo, a la finalización del proyecto, las personas beneficiarias deberán presentar copia del proyecto realizado a los solos efectos de la justificación de las ayudas concedidas, sin que en ningún caso tal entrega conlleve la cesión de los derechos de explotación de dicho proyecto.

g) Bekaren bitartez egingo duen lanei buruzko argitalpenetan edo inolako publizitatean, HABEren kolaborazioa adierazi beharko du, erakundearen identitate-marka barne.

g) Hacer constar en las publicaciones y en cuanta publicidad se efectúe de los trabajos realizados, la colaboración de HABE, incluidas sus señas de identidad corporativa.

h) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak, bekak, dirua edo baliabideak eskuratuz gero, horren berri ematea HABEren zuzendari nagusiari.

h) Comunicar al Director General de HABE la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

i) Beka ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin baldin bada, horren berri ematea HABEren zuzendari nagusiari.

i) Comunicar al Director General de HABE la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la beca.

j) HABEk tutoretza-, kudeaketa- eta kontrol-jardueretarako egingo dituen egiaztapenen menpe egotea, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dion informazio guztia ematea, dirulaguntzen xedea fiskalizatzeko beren zereginetan ari direnean.

j) Someterse a las actuaciones de comprobación y a facilitar cuanta información les sea requerida tanto por HABE en el ejercicio de sus funciones de tutorización, gestión y control, como por la Oficina de Control Económico de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por el Tribunal de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

XII.– Baldintzen aldaketa.

XII.– Alteración de las condiciones.

Beka emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatu egiten bada, dirulaguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu egin ahal izango da, betiere onuradun izateko arauzko oinarriak eta oinarri hauek ezartzen dituzten gutxienekoak betetzen baldin badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos legales y los establecidos por las presentes bases para ser beneficiario de la beca.

Halaber, bekadunak jasandako gaixotasunaren edo istripuaren ondorioz baja-egoera aitortzen zaionean, etenda geldituko da prestakuntza-prozesua egoera horrek hilabete baino gehiago irauten badu. Kasu horretan hilabetero egiten zaion ordainketa ere etenda geldituko da, Gizarte Segurantzaren kotizazioari dagokion ordainketa-zatia salbu; ordainketa hori ez da etengo. Baja-egoerari dagokion prestakuntza-aldia iraupen guztia osatzeko gelditzen den denboraldian errekuperatuko da; hala ere, baja-egoerak hilabete baino gehiago iraun duen kasuetan, bekadunak beka-iraupenaren data atzeratzeko aukera izango du, gehienez ere prestakuntzaren epealdia etenda egon den epe berdina osatu arte.

Asimismo, la declaración en situación de baja como consecuencia de enfermedad o accidente superior a un mes dará lugar a la interrupción del proceso formativo y, por tanto, también de la entrega económica que mensualmente se realiza a la persona beneficiaria, salvo la parte de la prestación que corresponde a la cotización a la seguridad social, que no será interrumpida. El período formativo correspondiente a la situación de baja deberá ser recuperado a lo largo del período que reste para completar el tiempo total de la formación para la que se ha concedido la beca, salvo en aquellos casos en que la situación de baja exceda de un mes, en cuyo caso la persona beneficiaria de la beca podrá optar por retrasar la fecha final del período total de dicha beca hasta, como máximo, el tiempo equivalente en el que la formación estuvo interrumpida.

XIII.– Ez betetzeak, kobratzeko eskubidea galtzea eta beka itzultzea.

XIII.– Incumplimientos, pérdida del derecho al cobro y devolución de la beca.

1.– Esleipendunak deialdi honetan ezarritako betebeharrak urratzen baldin baditu, HABEren zuzendari nagusiak, espedienteko interesdunari entzunaldi-izapidea eskaini ondoren, emandako beka kobratzeko eskubidea galdu dela aitortuko du, edo, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli behar direla eta aplikagarriak diren interesak eskatu behar direla adieraziko du, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan ezarritakoaren arabera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

1.– Si la persona adjudicataria infringe las obligaciones contempladas en esta convocatoria, el Director general de HABE, tras conceder audiencia a la persona interesada, resolverá que esta ha perdido el derecho a percibir dicha beca, y, si así procede, que debe devolver las cantidades percibidas, y, en su caso, los intereses que sean de aplicación, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Arau orokor gisa, jasotako zenbateko osoa itzuli beharko da. Hala ere, kasuan kasuko egoeren arabera, jasotako zenbatekoen zati bat itzultzeko erabaki ahal izango du, bitartean izandako aprobetxamenduaren arabera eta uko egiteko arrazoiei erreparatuta.

Como norma general, deberá procederse a la devolución de la cantidad íntegra percibida. Con todo, en base a las circunstancias propias de cada caso, tomando en consideración el aprovechamiento y las razones aducidas para manifestar la renuncia, podrá resolver la devolución de parte de lo percibido.

2.– Izapidetutako espedientearen zioz jasotako zenbatekoak itzuli behar direla ondorioztatzen bada, eta, hala badagokio, baita zenbateko horri dagozkion dirulaguntzen arloko atzerapen-interesak ere, ebazpen bat emango da, itzulketa hori egiteko beharrezko informazioa jasoko duena. Dirua bi hilabeteko epean itzuli beharko da, itzuli beharra adierazten duen jakinarazpena egiten denetik zenbatzen hasita, eta, betiere, kontuan hartu beharko da abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren tituluan ezarritakoa. Dekretu horrek, hain zuzen, Euskal Autonomi Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen du eta horien kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen ditu.

2.– Si a causa del expediente tramitado se concluye que debe procederse a la devolución de las cantidades percibidas, y, si así procede, también a la de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones que se deriven de esa cantidad, se dictará una resolución en la que se recoja cuanta información proceda para la devolución de dicha cantidad que deberá ser devuelta en el plazo de dos meses, contados a partir del día en el que se hace la comunicación, tomando siempre en consideración que el procedimiento para la devolución de la beca concedida se ajustará a lo dispuesto en el mencionado Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Borondatezko aldian itzulketarik egiten ez bada, Ogasun eta Ekonomia Sailari jakinaraziko zaio, premiamendu-bideari ekin ahal izateko, indarrean dauden xedapenak ezarritakoaren arabera.

3.– Si no se produce devolución alguna en el plazo voluntario, se comunicará dicho incumplimiento al Departamento de Hacienda y Economía, para que proceda a la vía de apremio, conforme a lo establecido en el ordenamiento vigente.

XIV.– Bekari uko egitea.

XIV.– Renuncia a la beca.

Esleipendunak bekari uko egiten badio, idatziz jakinarazi beharko dio HABEren zuzendari nagusiari eta aprobetxatu ez den bekaren zatirako V. oinarrian aurreikusten diren eskubide ekonomikoak galduko ditu. Uko egitea beste izapiderik gabe onartuko da. Halakoetan, HABEren zuzendariak ebatziko du Hautapen Batzordeko mahaiburuaren proposamena ikusita, ea beka ordezkoen zerrendan hurrengo puntuazioa duten pertsonei esleitu behar zaien.

Si la persona adjudicataria renuncia a la beca, deberá comunicárselo por escrito al Director general de HABE, con lo que perderá los derechos económicos previstos en la base V de la fase becada no realizada. La renuncia se aceptará sin formalizar trámite específico alguno. En dichos supuestos, el Director general de HABE resolverá la procedencia de adjudicar dicho tramo de beca a las personas incluidas en la lista de suplentes, conforme al orden de puntuación, a la vista de la propuesta del presidente de la Comisión de Selección.

XV.– Datu pertsonalen tratamendua.

XV.– Tratamiento de datos personales.

Beka-deialdi honen kudeaketaren ondorioz eskuratutako datu pertsonalak abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak Europako Legebiltzarraren eta Batzordearen 2016/679 (UE) Erregelamenduak eta araututakoari jarraikiz, «Ikerketarako prestakuntza-bekak» izeneko tratamenduan erantsiko dira, Helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko beka tutorizatuen kudeaketa burutzeko.

Los datos personales obtenidos mediante la gestión de la presente convocatoria se incorporarán, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y por el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en la actividad de tratamiento denominada «Gestión de becas de formación para la investigación», cuya finalidad es la gestión de becas tutorizadas para la formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la enseñanza del euskera a personas adultas.

HABEren zuzendari nagusia izango da tratamenduaren administrazio-organo arduraduna.

El Director o Directora de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento.

Tratamendua beharrezkoa da legez ezarritako betebeharrak gauzatzeko eta interes publikokoa den jarduera sustatzeko.

Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Interesdunak bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea izango du, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento, en los términos señalados en la información complementaria.

Halaber, bere datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskura dezake helbide honetan: http://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa

Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: http://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-4728/es/

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común