Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2022ko apirilaren 25a, astelehena

N.º 79, lunes 25 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
1765
1765

AGINDUA, 2022ko apirilaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2022ko deialdia.

ORDEN de 5 de abril de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.

Osasun Sailaren eskumenetako bat da osasun-zientzien arloan ikerketa-jarduerak sustatzea eta planifikatzea, Euskadiko sistema sanitarioa etengabe garatu eta hobetzeko funtsezko elementua baita hori. Horri dagokionez, Euskadiko sistema sanitariotzat hartuko da Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 5. artikuluan zehazten dena.

El Departamento de Salud tiene entre sus competencias el fomento y la planificación de la actividad investigadora dentro del campo de las ciencias de la salud, como un elemento fundamental en el desarrollo y mejora continua del sistema sanitario de Euskadi, entendiendo el sistema sanitario de Euskadi según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Ikerketa Biomedikoari buruzko uztailaren 3ko 14/2007 Legeak eta Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren ekainaren 1eko 14/2011 Legeak ikerketa sanitarioa sustatzeko erreferentzia-esparru bateratu bat eskaintzen dute, eta era eraginkorrago batean funtzionatzeko baldintzak ezartzen dituzte.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi; la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica; y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; proporcionan un marco común de referencia para el fomento de la investigación sanitaria, estableciendo las condiciones para un funcionamiento más eficaz.

Esparru horretan, Osasun Sailak, 2021-2024 Esparru Estrategikoan eta 2022-2025 Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Esparru Estrategiari esker, bi esparru estrategikoen bitartez sustatzen du ikerketa eta berrikuntza, eta 2030eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan (ZTBP 2030) berriari lagundu dio, RIS3 Euskadi espezializazio adimenduneko estrategian oinarrituta, non osasun pertsonalizatua lehentasunezko hiru arloetako bat baita. Azken helburua euskal gizartearen bizi-maila eta enpleguaren kalitatea hobetzea da. Horretarako, 2030. urtean Euskadi Europako eskualde aurreratuenen artean kokatuko duen berrikuntza-politika bat baliatuko da, eta bikaintasun zientifikoa eta talentua izango dira oinarri estrategikoetako bi.

En este ámbito, el Departamento de Salud en el Marco estratégico 2021-2024 y gracias a la Estrategia Marco de Investigación e Innovación en Salud 2022-2025 fomenta la investigación y la innovación a través de ambos marcos estratégicos y ha contribuido al nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PCTI 2030), basado en la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi en la que la salud personalizada es una de las tres áreas prioritarias. La finalidad última es mejorar el nivel de vida y la calidad del empleo de la sociedad vasca mediante una política de innovación que sitúe a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en el año 2030, y en la que la excelencia científica y el talento son dos de sus pilares estratégicos.

Deialdi hau aipatutako ZTBP 2030-RIS3 Euskadi estrategiaren barruan sartzen da, eta, hor, osasun pertsonalizatuaren esparrua lehentasunezkoa da. Agindu honetan jasotzen diren jarduerek helburu hauek dituzte: batetik, herritarren osasuna eta ongizatea hobetzen laguntzea, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren garapen sozioekonomikoari laguntzea, arlo sanitarioan jakintza sortzen, zabaltzen edo aplikatzen lagunduz, translazio- eta lankidetza-ikuspegia duten ikerketa-proiektuen bidez, eta ikerketa sanitarioaren arloan txertatzen diren profesional-nodo berriak sustatuz.

La presente convocatoria se enmarca en el mencionado PCTI 2030-RIS3 Euskadi, en los cuales el ámbito de la salud personalizada es prioritario. Las actuaciones contempladas en esta Orden tienen como objetivos contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así como contribuir al desarrollo socioeconómico del País Vasco, apoyando la generación, transferencia y/o aplicación del conocimiento en el ámbito sanitario mediante proyectos de investigación con enfoque traslacional y colaborativo, y fomentando nuevos nodos de profesionales que se incorporan al campo de la investigación sanitaria.

Laguntza-deialdi honen xede diren lehentasunezko arloak prozesu patologikoei eta prozesu horien prebentzioari, detekzioari eta tratamenduari buruzko jakintzaren eta jakintza horren aplikazioaren esparruan daude; horretarako, besteak beste, doitasuneko terapia aurreratuak eta medikuntza pertsonalizatua erabiliko dira, bai eta teknologia, produktu, zerbitzu eta prozesu berrien garapena eta aplikazioa ere, ikuspegi translazional batetik, ikerketako emaitzak pazienteengan aplikatu ahal izateko. Osasuna hobetzeko helburuaren barruan sartzen dira, besteak beste, ikerketa osasun digitalean, neurozientzietan, osasun-zerbitzuetan, osasun publikoan (osasuna sustatzea barne), eta kontuan hartzen ditu gizarte- eta osasun-intereseko gaixotasun garrantzitsuak, bai eta osasuna eta generoa lotzen dituen ikerketa eta pandemiatik eratorritakoa ere (COVID 19aren inpaktua eta COVID iraunkorra).

Las áreas prioritarias objeto de la presente convocatoria de ayudas se enmarcan en el avance del conocimiento y su aplicación en torno a los procesos patológicos, su prevención, detección y tratamiento, incluyendo la incorporación de paradigmas como la medicina personalizada y las terapias avanzadas de precisión, así como el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, productos, servicios y procesos desde un enfoque traslacional que permita la implementación de los resultados de investigación en beneficio de las y los pacientes. El objetivo de mejora de la salud incluye, entre otras, la investigación en salud digital, neurociencias, en servicios sanitarios, en salud pública (incluida la promoción de la salud), y tiene en cuenta las enfermedades de interés social y sanitario relevantes, así como la investigación que relaciona salud y género y la derivada de la pandemia (impacto COVID-19 y COVID persistente).

Ildo horiekin, deialdi berri hau konfiguratu da, eta lau laguntza-lerro ezberdin uztartu ditu arau bakarrean:

Con estas directrices, se configura esta convocatoria que integra en una única norma cuatro líneas de apoyo diferenciadas:

– Ikerketa sanitarioaren jarduera sustatzea I+G proiektuen bidez, sistema sanitarioaren ahalmena indartzeko xedez, eta proiektu horiek sistema sanitarioaren eta gizartearen eskakizunak hobeto asetzeko behar den ezagutza sortzen eta osatzen ematen duten laguntza sendotzeko asmoz.

– Promoción de la actividad investigadora sanitaria a través de proyectos de I+D, con el objetivo de reforzar la capacidad del sistema sanitario y su contribución a la generación e integración de conocimiento necesario para dar mejor satisfacción a las demandas del sistema sanitario y de la sociedad.

– Ikerketa sanitarioaren jarduera sustatzea jarduera kliniko-asistentziala duten langileek egindako I+G proiektuen edo jardueren bidez, I+G jardueretara ahalegin handiagoa bideratzeko eta EAEko sistema sanitarioan ikerketaren kultura indartzeko.

– Intensificación de la actividad investigadora sanitaria, a través de proyectos o actividades de I+D realizadas por personal con actividad clínico-asistencial, con el objetivo de incrementar la dedicación a las actividades de I+D y reforzar la cultura de la investigación en el sistema sanitario de Euskadi.

– Osasuneko ikerketa estrategikoa bultzatzea, lidergo sanitariotik, lankidetzatik eta EAEko gaitasun zientifiko-teknologikoetatik sortutako I+G proiektuen bidez; proiektu horiek produktu, prozesu eta zerbitzu berrien balorizazio eta garapenean aurreratzea ahalbidetuko dute, ZTBP 2030-RIS3 Euskadi estrategiarekin batera.

– Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico, a través de proyectos de I+D surgidos a partir del liderazgo sanitario, de la cooperación y del aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas del País Vasco, que permiten avanzar en la valorización y desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, en línea con la estrategia RIS3 Euskadi-PCTI 2030.

– Interes bereziko ekintza osagarriak, RIS3 Euskadiren helburuekin bat etorrita, osasun pertsonalizatuaren eremuan, RIS3ren dinamika eta lankidetza sendotzen duten eta proiektuak gauzatzea eta emaitzak ustiatzea errazten duten ekintzetan laguntza emanda.

– Acciones complementarias de especial interés, alineadas con los objetivos RIS3 Euskadi en el ámbito de Salud personalizada, apoyando acciones que refuercen la dinámica RIS3 y la cooperación, y faciliten el desarrollo de proyectos y la explotación de resultados.

Deialdi honen barruan 2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa dago; plan hori Osasuneko sailburuaren 2022ko otsailaren 22ko Aginduaren bidez onartu zen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago argitaratuta, iragarki-taulan: https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/

La presente convocatoria se encuentra incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 aprobado por Orden de 22 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud y que está publicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el tablón de anuncios: https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/

Kontuan hartu da hori guztia, bai eta honako arau hauek ere: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (aurrerantzean, DLO) eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako lege horren Erregelamendua (DEO), aplikatzeko oinarrizkotzat jotzen diren manuei dagokienez; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 1998ko urtarrilaren 19koa); Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen berme eta ordainketen erregimena arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, eta oro har aplikatu behar diren gainerako arauak. Beraz, hori dela eta, honako hau

Por todo ello y teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) y su Reglamento (RGS), aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, respecto a la aplicación de aquellos preceptos declarados de aplicación básica; el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (Boletín Oficial del País Vasco de 19 de enero de 1998), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (TRLPOHGPV); el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da osasun-arloko ikerketa eta garapenerako laguntzen 2022ko deialdiaren oinarriak ezartzea, publikotasunaren, gardentasunaren, konkurrentziaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta diskriminazio-ezaren printzipioei jarraikiz, bai eta laguntzok ematen dituen Administrazioak finkatutako helburuak betetzeko efikaziari eta baliabide publikoak esleitu eta erabiltzeko efizientziari erreparatuta ere.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases de la convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión de ayudas a la investigación y desarrollo en salud, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante; y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Osasun Saileko Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak egingo ditu agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko lanak.

Corresponderá a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias del Departamento de Salud la gestión de las ayudas previstas en la presente Orden.

Deialdi honen ondorioetarako, ikerketa eta garapena ez dira jarduera ekonomikotzat hartuko; beraz, bete egin beharko dira Ikerketa eta Garapenerako eta Berrikuntzarako Estatuko laguntzei buruz Europako Erkidegoaren esparruan Europako Batzordeak ezarritako baldintzak (2014-06-27ko EBAO, C 198), 19. puntukoak (ikerketa-organismoen eta ikerketa-azpiegituren jarduera primarioak eta jakintzaren transferentziarako jarduerak). Beraz, deialdi honetatik kanpo geratzen da jarduera ekonomikoaren finantzaketa, hala nola:

A los efectos de la presente convocatoria, la investigación y desarrollo será considerada como actividad no económica debiendo cumplir los requisitos establecidos por la Comisión Europea en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (DOUE, C 198, de 27-06-2014), en el punto 19 (actividades primarias de los organismos de investigación e infraestructuras de investigación, y actividades de transferencia de conocimientos). Por tanto, queda excluida de la presente convocatoria la financiación de la actividad económica, entendida como:

1.– I+G zerbitzuak eskaintzea, eta enpresen kontura egindako I+G.

1.– La prestación de servicios de I+D y la I+D realizada por cuenta de empresas.

2.– Ikerketa-azpiegituren alokairua.

2.– El alquiler de las infraestructuras de investigación.

3.– Bestelako jarduera ekonomiko guztiak, baldin eta ez badituzte betetzen Ikerketa eta Garapenerako eta Berrikuntzarako estatu-laguntzei buruz Europako Erkidegoaren esparruan ezartzen diren baldintzak (2014-06-27ko EBAO, C 198).

3.– Cualesquiera otras actividades de naturaleza económica que no respondan a las condiciones exigidas y contempladas en el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (DOUE, C 198, de 27-06-2014).

Munduko Medikuen Elkartearen Helsinkiko Adierazpenean ezarritako oinarrizko printzipioak (Gizakiengan egindako ikerketa medikoetarako printzipio etikoak) eta ikerketa medikoaren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzak errespetatuko dituzte ikerketa- eta garapen-proiektuek.

Los proyectos de investigación y desarrollo respetarán los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, y cumplirán los requisitos establecidos por la legislación vigente en el ámbito de la investigación médica.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

1.– Agindu honetan adierazitako jarduketen azken helburua da pertsonen osasuna eta osasun-sistemaren jarduera hobetzea, bai eta garapen sozioekonomikoari laguntzea ere, osasun-laguntza eta bizi-kalitatea hobetuko duten produktuak, zerbitzuak eta prozesuak garatzearen bidez. Helburu horiek lortzeko, deialdi honen bitartez hau lortu nahi da:

1.– Las actuaciones contempladas en esta orden tienen como finalidad última contribuir a mejorar la salud de las personas y el desempeño del sistema sanitario, así como contribuir al desarrollo socioeconómico a través del desarrollo de productos, servicios y procesos que mejoren la asistencia sanitaria y la calidad de vida. Para conseguir estos fines, a través de la presente convocatoria se pretende:

a) Orokorrean, EAEko osasun-sistemaren ikerketarako gaitasuna sustatzea, eta, bereziki, ikertzaile berrien parte-hartzea bultzatzea, eta, horretarako, ikertzaile nagusi gisa egiten dituzten eta egiaztatutako kalitatea daukaten lehenengo ikerketa-proiektuak finantzatzea.

a) Promover la capacitación en investigación del sistema sanitario vasco en general y, en particular, promover la participación de investigadores e investigadoras emergentes financiando los primeros proyectos de investigación, de calidad contrastada, como Investigadores e Investigadoras Principales.

b) Asistentzia-jarduerak egiten dituzten langileek I+G jardueretan parte har dezaten sustatzea, pazienteei ezagutza helarazteko eta asistentzia-praktikatik hipotesiak sortzeko gaitasuna indartzeko, bai eta EAEko osasun-sistemako langileen ibilbide profesionalean ikerketaren alderdia bermatzeko ere.

b) Incentivar la participación en actividades de I+D del personal que desempeña actividades asistenciales, para reforzar la capacidad de traslación del conocimiento a las y los pacientes y de generar hipótesis desde la práctica asistencial, y contribuir a la consolidación del componente investigador en el itinerario profesional del personal del sistema vasco de salud.

c) EAEko osasun-sistemaren arloan ikerketa-gaitasunen koordinazioa bultzatzea, eta ikerketa-taldeen arteko sinergiak sustatzea; hala, masa kritikoak izatea eragozten duen zatikatzea gutxituko da, eta ikertzaileen jarduera helburu komunetara bideratuko da, jardun klinikora eraman daitezkeen emaitzak lortzeko.

c) Potenciar la coordinación de las capacidades investigadoras en el ámbito del sistema sanitario vasco y fomentar las sinergias entre grupos de investigación, reduciendo la fragmentación que impide alcanzar masas críticas, y orientando su actividad hacia objetivos comunes que permitan la obtención de resultados trasladables a la práctica clínica.

d) Askotariko arlo eta agenteetako ikerketa-taldeen arteko elkarlana (sektore, ardatz eta diziplina anitzekoa) bultzatzea, beste modu batera lortzen zaila den ezagutza eskuratzeko eta emaitzak hobeto transferitzeko.

d) Fomentar la colaboración (multisectorial, multicéntrica, multidisciplinar) entre grupos de investigación de ámbitos y agentes diferentes, para la obtención de conocimiento de difícil consecución de otra manera y para la mejor transferencia de resultados.

e) Sustatzea, batetik, ikerketa translazionala, eta, bestetik, gaixotasunen prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko behar den ezagutza zientifiko-teknikoa garatzeko, transferitzeko eta aplikatzeko jarduerak, bai eta osasun publikoaren eta osasun-zerbitzuen sustapen-jarduerak hobetzen dituztenak ere.

e) Fomentar la investigación traslacional y las actividades de desarrollo, transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como en las actividades de promoción de la salud pública y a los servicios de salud.

2.– Deialdi honetan, ikerketa biomedikorako proiektuak (oinarrizkoa, klinikoa, epidemiologikoa eta osasun publikokoa) eta osasun-zerbitzuetako ikerketarako proiektuak eta ekintza osagarriak finantzatuko dira. Proiektuetarako gai-arloak I-A eranskinean daude jasota, baina hori ez da eragozpen izango 6. artikuluan modu espezifikoan adierazitakorako.

2.– La convocatoria financia proyectos de investigación biomédica (básica, clínica, epidemiológica, en salud pública) y de investigación en servicios sanitarios, intensificación de la actividad investigadora sanitaria, y acciones complementarias. Las áreas temáticas en las que deben enmarcarse los proyectos se recogen en el Anexo I-A, sin perjuicio de lo que se señale con carácter específico en el artículo 6.

3. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean (ZTBES) integratutako agenteek soilik eskuratu ahal izango dituzte agindu honetan zehaztutako laguntzak, baldin eta kategoria hauetan egiaztatuta badaude: Unibertsitateetako ikerketa-egiturak, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Zabaltzeko Agenteak, Ikerketa Sanitarioko Zentroak, I+G Sanitarioko Erakundeak, Zentro Teknologikoak, Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ), Enpresetako I+G Unitateak, eta Eskaintza eta Eskari arteko Bitartekaritza Agenteak.

1.– Únicamente podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden los Agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) acreditados en las categorías indicadas a continuación: Estructuras de Investigación de las Universidades, Centros de Investigación Básica y de Excelencia, Agentes de Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Centros de Investigación Sanitarios (CIS), Organizaciones de I+D Sanitarias, Centros Tecnológicos, Centros de Investigación Cooperativa (CIC), Unidades de I+D empresariales, y Agentes de Intermediación oferta-demanda.

Laguntzen eskabidea aurkezteko egunean, agenteek horretarako akreditatuta egon beharko dute, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuarekin (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzkoarekin) eta haren aldaketekin –aldaketarik berriena urtarrilaren 26ko 21/2021 Dekretuaren bidez egin zen; zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko dekretua– eta xedapen iragankorrekin bat etorriz.

Los agentes deberán estar acreditados a tal efecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus modificaciones, la más reciente mediante el Decreto 21/2021, de 26 de enero, de tercera modificación del decreto por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sus disposiciones transitorias, en la fecha de presentación de la solicitud a las ayudas.

2.– Publikotasunaren ondorioetarako, agente horiek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Agenteen Erregistro Publikoan identifikatuta daude, honako helbide hauetan:

2.– A efectos de publicidad, los mencionados Agentes se encuentran identificados en el Registro Público de Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las siguientes direcciones:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

3.– Agindu honen 6. artikuluan dago zehaztua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zer agente-kategoria zehatzek har dezakeen dirulaguntza proiektu-modalitate bakoitzean.

3.– El artículo 6 de la presente Orden especifica las categorías concretas de Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que pueden acogerse a cada modalidad de proyecto subvencionable.

4.– Agenteek elkarlaneko proiektuak aurkez ditzakete; hau da, erakunde talde batek egindako proiektuak izan daitezke, erakunde horiek onuradunak izan zein ez (3. artikulu honetan azaldu bezala), baina erakunde horiek beharrezkoak badira proiektua garatzeko eta hura garatzeko gaitasuna ere badaukate, DLOaren 11.3 artikuluan xedatutakoarekin bat.

4.– Los Agentes pueden presentar proyectos colaborativos, realizados por un conjunto de entidades, beneficiarias (según se contempla en este artículo 3) o no, necesarias y con capacidad para desarrollar el proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 de la LGS.

4. artikulua.– Erakunde onuradunen betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Aurreko artikuluan aipatutako erakundeak onuradun izan daitezke, baldin eta deialdi honetan jasotako betekizunak betetzen badituzte.

1.– Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades señaladas en el artículo anterior que cumplan los requisitos recogidos en la presente convocatoria.

2.– Agenteek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean (ZTBES) akreditatuta egon beharko dute agindu honetako laguntzen eskabideak aurkezteko epea hasten den egunean.

2.– Los Agentes deberán estar acreditados en la RVCTI el día de inicio del plazo de presentación de las solicitudes de ayudas de la presente Orden.

3.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan eskatzen denarekin bat etorriz, agenteek agindu honetako laguntzak ematea dakarren jarduera egin beharko dute.

3.– En consonancia con lo exigido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los Agentes deberán realizar la actividad que fundamenta el otorgamiento de las ayudas previstas en la presente Orden.

4.– Ezin izango dira agindu honetako laguntzen onuradun izan honako egoera hauetariko batean dauden agenteak:

4.– No podrán acceder a las ayudas establecidas en esta Orden los Agentes en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez kondenatuak izan badira, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaria egin dutenak, prozeduraren batean kaudimengabekotzat jota daudenak, hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta daudenak, salbu eta horretan itun batek eragingarritasuna hartu badu, epailearen esku-hartzearen mende daudenak edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta daudenak, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe badago.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Administrazioarekin egindako edozein kontraturen suntsiarazpen irmoa eragitea, kausaren batean errudun deklaratua izateagatik.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak, honako lege hauetan jasotako kasuren batean badaude: Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legea; Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunen abenduaren 26ko 53/1984 Legea (LBK, 1985, 14); edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan (LBK, 1985, 1463 eta LBK, 1986, 192) araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko arauek ezarritako baldintzetan.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (RCL 1985, 14), de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio (RCL 1985, 1463 y RCL 1986, 192), del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak –indarreko xedapenek ezartzen dituztenak– ez izatea arauz zehazten den bezala beteta eta eguneraturik.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Egoitza fiskala araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen baten dutenak.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Ordaindu gabe izatea dirulaguntzak itzultzearen ondoriozko obligazioak, erregelamenduz zehazten denarekin bat etorriz.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Ebazpen irmo baten bitartez galdurik izatea dirulaguntzak jasotzeko aukera, betiere bat etorriz lege honekin edo halakorik ezartzen duten beste batzuekin.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

i) DLOaren 11.3 artikuluko bigarren paragrafoan aurreikusitako elkarteak ezin izango dira onuradunak izan, baldin eta elkartekideren bat aipatu diren debeku horietako baten mende badago.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo de la LGS cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Dirulaguntzak jasotzeko galerazpenek honako enpresei ere eragingo diete: zuzentzen dituzten pertsonak edo beste zirkunstantzia batzuk direla-eta, pentsa badaiteke –eraldaketa, bategitea edo ondorengotzaren ondorioz– beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa direla, eta horietan ere pertsona edo zirkunstantzia haiek izan badira.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

5.– Halaber, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluko 5. apartatuarekin bat, ezin izango dira onuradunak izan sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penalen bat daukatenak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide debeku horrekin zigortutakoak ere, zigorrak ezarritako epean.

5.– Asimismo, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 50 del TRLPOHGPV, no podrán acceder a la condición de beneficiarios, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, quienes estuviesen sancionados administrativamente o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni los sancionados con esta prohibición en virtud de la ley para la igualdad de mujeres y hombres.

6.– Aurreko puntuetan zehaztu diren debekuak balioesteari, justifikatzeari, deklaratzeari eta euren helmenari dagokienez, DLOaren 13. artikulua aplikatuko da, oinarrizko legea da eta.

6.– En la apreciación, justificación, declaración y alcance de las prohibiciones señaladas en los puntos anteriores será de aplicación el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (LGS) en todo lo previsto en el mismo, dado su carácter básico.

7.– Laguntza-eskabidea aurkeztearekin batera, agente eskatzaileak baimena ematen du organo emaileak zuzenean egiazta ditzan artikulu hauetan adierazitako inguruabarrak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 18. artikulua (zerga-betebeharrak) eta 19. artikulua (Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak). Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori.

7.– La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del Agente solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 (cumplimiento de obligaciones tributarias) y 19 (cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Hala ere, agente eskatzaileak espresuki ukatu ahal izango du baimen hori, eta, hala eginez gero, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 22. artikuluko 1. puntutik 3.era bitartean adierazi bezala.

No obstante, el Agente solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en los puntos 1 a 3 del artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Talde eskatzailearen betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos del equipo solicitante.

1.– Talde eskatzailetzat hartuko da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) agenteek osatutako taldea (3. artikuluaren arabera onuradun diren agenteak, hain zuzen) eta, hala badagokio, baita onuradun ez diren beste erakunde batzuek osatutako taldeak ere, baldin eta ikerketa-proiektua proposatzen badute eta bera gauzatzen parte hartzen badute, horretarako, erakunde bakoitzak proiektuko lan-plangintzaren arabera hartzen dituen atazak garatuta.

1.– Se entiende por equipo solicitante el equipo conformado por los Agentes de la RVCTI (beneficiarios de acuerdo con el artículo 3) y, en su caso, también por otras entidades no beneficiarias, que proponen un proyecto o actividad de investigación y que participarán en su ejecución, desarrollando las tareas que cada entidad asume de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto o actividad planteada.

2.– Finantzaketa zenbait agentek eskatzen badute, proiektu edo jarduera bakoitzean parte hartzen duten agenteetako ikertzaile nagusietako (IN) batek hartuko du bere gain proiektuaren koordinatzailearen izaera. Proiektuaren koordinatzailea den agentea arduratuko da Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzarekin harremanetan jartzeaz, jarraipena eta justifikazioa egiteaz eta informazio orokorra emateaz.

2.– En el caso de que soliciten financiación varios Agentes, una o uno de los investigadores principales (IP), perteneciente a los Agentes que participan en cada proyecto o actividad, asumirá la condición de IP Coordinador o Coordinadora del proyecto. La interlocución con la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, a los efectos de seguimiento, justificación o información general, se realizará con el Agente al que pertenece el IP Coordinador o la IP Coordinadora del proyecto.

3.– Eskabidea aurkeztu den unetik emakida-ebazpena eman arteko aldian behintzat, talde eskatzaileetako kideek funtzionario-, estatutu- edo kontratu-lotura formalizatua izan beharko dute, agindu honen 3. artikuluan ezarritakoarekin bat, bai onuradun den ZTBESko agentearekin, bai proiektua egiteko zentroarekin, bai beste erakunde batzuekin, baldin eta agenteak indarreko hitzarmen bat badauka beste erakunde horiekin ikertzailearen lotura babesteko.

3.– Las personas componentes de los equipos solicitantes deberán tener formalizada su vinculación funcionarial, estatutaria o contractual con el Agente de la RVCTI beneficiario conforme a lo establecido en el artículo 3 de la presente Orden, con el centro de realización del proyecto o con aquellas entidades con las que el Agente mantenga convenio en vigor que ampare la vinculación del investigador o investigadora, como mínimo en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de ayuda y el de resolución de concesión.

4.– Ikertzaile nagusi koordinatzaileak, eginkizun horren pean, gehienez bi proiektutan hartu ahal izango dute parte, hartara eragotzi gabe 6. artikuluan xedatutakoa. Ikerketa-taldeko gainerako kideek ez dute mugarik izango proiektu desberdinetan parte hartzeko.

4.– Las personas IP coordinadoras solo podrán participar en ese rol en un máximo de dos proyectos, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 6. El resto de componentes del equipo investigador no tendrán limitada su capacidad para participar en distintos proyectos.

5.– Agindu honen 6. artikuluan zehazten dira ezaugarriak, eta, beharrezkoak direnean, betekizunak, diruz lagundu daitezkeen jarduera-ildoetan.

5.– El artículo 6 de la presente Orden especifica las características, y requisitos concretos en su caso, de las diferentes Líneas de actuación subvencionables.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen proiektuak eta jarduerak.

Artículo 6.– Proyectos y actividades subvencionables.

1.– Ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzea: ikerketa sanitarioari laguntza emateko lerro honetan, onuradunak Ikerketa Sanitarioko Zentroen kategorietan akreditatutako ZTBESko agenteak bakarrik izango dira, eta horiexek aurkeztu ahal izango dituzte 2022an hasi eta gehienez 36 hilean garatzen diren proiektuak. Ikerketa sanitarioari laguntza emateko lerro honetan, ezin izango dute ikertzaile nagusi koordinatzaile gisa parte hartu Osasun Sailaren 2020ko eta 2021eko deialdietako aribideko beste proiektu batzuetarako eginkizun horretan daudenek.

1.– Promoción de la actividad investigadora sanitaria: en esta línea de apoyo a la investigación sanitaria serán beneficiarios exclusivamente los Agentes de la RVCTI acreditados en la categoría de Centros de Investigación Sanitarios, que podrán presentar proyectos que se desarrollen durante un máximo de 36 meses, con inicio en 2022. En esta línea de apoyo a la investigación sanitaria no podrán participar como investigadores o investigadoras principales coordinadores quienes ya figuren en ese rol en proyectos en ejecución de las Convocatorias del Departamento de Salud de los años 2020 y 2021.

Lau proiektu modalitate daude:

Se distinguen cuatro modalidades de proyectos:

a) Talde berriak sustatzea: ikertzaile nagusia, 1976an edo geroago jaioa izaki, lehenago ikertzaile nagusi (IN) koordinatzaile gisa lehia-deialdi bidez finantzatutako proiektuetan parte hartutakoa ez den taldeen proiektuak. Epea zenbatzeko, egoera hauek hartuko dira kontuan:

a) Fomento de grupos emergentes: proyectos desarrollados por equipos cuyo investigador o investigadora principal (IP) haya nacido en 1976 o fecha posterior y no haya participado anteriormente como persona IP coordinadora en proyectos financiados por convocatoria competitiva. Para el cómputo del plazo se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

– Amatasunaren edo aitatasunaren ondorioz hartutako atsedenaldiak, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean babestutakoekin bat. Seme-alaba bakoitzeko urtebete zabalduko da.

– Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará una ampliación de un año por cada hijo o hija.

– Eskatzailearen gaixotasun edo istripu larria, medikuak hiru hileko edo gehiagoko baja emanda. Urtebete zabalduko da.

– Enfermedad o accidente graves de la persona solicitante, con baja médica igual o superior a tres meses. Se aplicará una ampliación de un año.

– Mendekotasuna duten pertsonei emandako arreta, hiru hileko tarte batekoa gutxienez, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean xedatutakoarekin bat. Urtebete zabalduko da.

– Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por un periodo mínimo de tres meses. Se aplicará una ampliación de un año.

Modalitate honetan, I-A eranskineko gai-arloetako edozeinetan garatzen diren ikerketa-proiektuei eman dakieke dirulaguntza.

En esta modalidad son subvencionables los proyectos de investigación que se desarrollen en cualquiera de las áreas temáticas del Anexo I-A.

b) Osasun-zerbitzuetako ikerketa-proiektuak: osasun-politiken ebaluazio-arloetako proiektuak; prozesu eta emaitzen ebaluazioa; erabakiak hartzeko laguntza; antolamendu-ereduen garapena eta ebaluazioa. Modalitate honetan, osasun-zerbitzuetako ikerketaren q) puntuan azaldutako azpiarloetako edozeinetan (I-A eranskina) garatzen diren ikerketa-proiektuei eman dakieke dirulaguntza. Honako hauek interes berezia dute: osasun komunitarioaren ereduekin eta lehen mailako arretarekin lotutako ikerketa, erizaintza eta zainketa aringarriekin lotutako ikerketa. Modalitate honetan, EAEko sistema sanitarioaren zenbait alderdi inplikatu nahi dira, errazteko, hala badagokio, emaitzen eskalabilitatea eta hedapena, edo sistemako erabakiak hartzean duten erabilera.

b) Proyectos de investigación en servicios sanitarios: proyectos en las áreas de evaluación de políticas de salud; evaluación de proceso y resultados; ayuda a la toma de decisiones; desarrollo y evaluación de modelos organizativos. En esta modalidad son subvencionables los proyectos de investigación que se desarrollen en cualquiera de las sub-áreas que recoge el Anexo I-A, dentro del punto q) de investigación en servicios sanitarios. Interesan especialmente la evaluación de resultados en salud; la investigación relacionada con los modelos de salud comunitaria, con atención primaria y enfermería; y la investigación relacionada con cuidados paliativos. En esta modalidad se pretende involucrar a diversas partes del sistema sanitario vasco para facilitar, en su caso, la escalabilidad o extensión de los resultados, o su empleo en la toma de decisiones del sistema.

c) Proiektu biomedikoak: osasunari buruzko oinarrizko ikerketa-proiektuak, osasun-sistemaren barruan elkarlanean eginak. Proiektu hauek helburu nagusi hau izan behar dute: behatzen diren fenomeno eta gertakizunen oinarri-oinarrizko funtsei buruzko jakintza berriak eskuratzea, badauden gaitasun sanitarioak gehituta; edo osasuneko garapen teknologikoa, translazio-gaitasuna duten proiektuetarako kontzeptu-probak egiteko helburuarekin.

c) Proyectos biomédicos: proyectos de investigación fundamental en salud realizados en colaboración dentro del sistema sanitario, con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sumando las capacidades sanitarias existentes; o de desarrollo tecnológico en salud, con el objetivo de realizar pruebas de concepto para proyectos con capacidad de traslación.

Modalitate honetan, I-A eranskineko gai-arloetako edozeinetan garatzen diren ikerketa-proiektuei eman dakieke dirulaguntza, osasun-zerbitzuetako ikerketari dagokion horretan izan ezik (q puntua).

En esta modalidad son subvencionables proyectos de investigación que se desarrollen en cualquiera de las áreas temáticas del Anexo I-A excepto en la correspondiente a investigación en servicios sanitarios (punto q).

d) Proiektu sanitario integratua: Bioaraba, Biocruces Bizkaia eta Biodonostia ikerketa sanitarioko institutuek hirurek elkarlanean egindako gehienez 3 ikerketa-proiektu finantzatuko dira; proiektu hori interes komuneko arlo estrategikoetan egindakoa izango da, politika sanitarioekin bat etorri behar du, eta institutu bakoitzaren ekarpena behar dela argi justifikatuta izan behar du. Horrez gain, masa kritiko baten edo indar diferentzialen sorreraren edo sendotzearen emaitza izan behar du, EAEko sistema sanitario publikoaren barruko gaitasunak hobeto kohesionatze aldera.

d) Proyecto sanitario integrado: se podrá financiar un máximo de 3 proyectos de investigación realizados en colaboración por los Centros de Investigación Sanitarios, con la participación al menos de los tres Institutos de Investigación Sanitaria (Bioaraba, Biocruces Bizkaia y Biodonostia), en alguna de las áreas estratégicas de interés común, alineadas con las políticas sanitarias, y con una clara justificación de la necesaria contribución de cada Instituto, que resulte en la generación o el refuerzo de masa crítica o de fortalezas diferenciales y en una mejor cohesión de las capacidades dentro del sistema sanitario público vasco.

Modalitate honetan, I. eranskineko gai-arloetariko edozeinetan garatzen diren ikerketa-proiektuei eman dakieke dirulaguntza, zerbitzu sanitarioetako ikerketari dagokion horretan izan ezik (hala ere, modalitate horretan institutuarteko elkarlaneko proiektuak ere espero dira).

En esta modalidad son subvencionables proyectos de investigación que se desarrollen en cualquiera de las áreas temáticas del Anexo I-A, excepto en la correspondiente a investigación en servicios sanitarios (sin menoscabo de que en dicha modalidad también se esperan proyectos en colaboración entre institutos).

2.– Ikerketa sanitarioaren jarduera areagotzea: laguntza-lerro horretan, Ikerketa Sanitarioko Zentroen kategorian akreditatuta dauden ZTBESaren agenteak bakarrik izan ahalko dira onuradunak. Fakultatibo espezialistak eta erizaintzako edo fisioterapiako unibertsitate-diplomadunak finantzatuko dira, aldi berean ikerketa-jarduerak eta jarduera kliniko-asistentzialak egiten dituzten profesionalen jardueren zati batez arduratzeko. Hauek dira laguntzaren ezaugarriak:

2.– Intensificación de la actividad investigadora sanitaria: en esta línea de apoyo serán beneficiarios exclusivamente los Agentes de la RVCTI acreditados en la categoría de Centros de Investigación Sanitarios. Se financiará personal facultativo especialista, diplomado universitario o graduado en enfermería o en fisioterapia, para realizar parte de la actividad clínico-asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación. Las características de esta ayuda son las siguientes:

Ikerketa-jarduera hauetara ahalegin handiagoa bideratzea eskatu ahalko da: kanpo-finantzaketa duen I+G proiektu bat amaitzeko jarduerak; erakunde sanitarioan ikerketa sustatzeko sareak, proiektuak, plataformak eta beste jarduera batzuk sortzera bideratutako jarduerak; ikerketa-jarduera izango duten etorkizuneko profesionalen prestakuntza, eta kultura-aldaketara eta sistema sanitarioan ikerketa ezartzera bideratutako jarduerak.

Se podrá solicitar intensificación para la ejecución de actividades de investigación, entre las que se incluyen la finalización de un proyecto de I+D con financiación externa, actividades de generación de redes, proyectos, plataformas y otras actividades relativas al impulso de la investigación en la organización sanitaria, incluida la formación de futuros profesionales con actividad investigadora y actividades conducentes al cambio cultural e implantación de la investigación en el sistema sanitario.

Agenteek jarduera kliniko-asistentziala duten profesionalak proposatu ahal izango dituzte laguntza jasotzeko, baldin eta:

Los Agentes podrán proponer para optar a la ayuda a profesionales con actividad clínica-asistencial y que sean:

– Autonomia-erkidegoko, Estatuko edo nazioarteko kanpo-finantzaketa duten proiektuetako ikertzaile nagusiak badira (proiektu horiek, 2022an edo 2023an, gutxienez, gauzatze-prozesuan egon behar dute);

– investigadoras o investigadores principales de proyectos con financiación externa autonómica, estatal o internacional (proyectos que deberán encontrarse en ejecución en 2022 y/o 2023 al menos);

– 2022an edo 2023an gauzatzen ari diren Europako proiektuetako lan-paketeen, plataformen, sareen edo programen arduradunak badira edo plataforma, sare, programa, proiektu edo talde horiek sortzearen arduradunak badira;

– responsables de paquetes de trabajo en proyectos europeos, de plataformas, redes o programas en ejecución en 2022 y/o 2023, o de la generación de dichas plataformas, redes, programas, nuevos proyectos o grupos;

– Atxikita dauden institutuari edo institutuaren zientzia-arloei laguntzeko lana sustatzeaz arduratzen badira.

– responsables de fomentar el trabajo de apoyo al Instituto al que están adscritos y/o a las áreas científicas del Instituto.

Ezingo dira hautagai izan Osasun Sailak 2020ko eta 2021eko deialdietan finantzatutako proiektu baten ikertzaile nagusi izandakoak, langileak liberatu behar izan badira proiektu horretan. Era berean, ezingo dira hautagai izan zuzendariak nahiz zerbitzuburuak, horien jardueraren zatirik handiena ezin baitaiteke eskuordetu.

No podrán optar a la ayuda investigadoras o investigadores principales de un proyecto con financiación del Departamento de Salud de las convocatorias 2020 y 2021 que incluyan liberación de personal. No podrán optar a la ayuda tampoco aquellas personas que ocupen puestos de dirección o Jefaturas de Servicio, debido al carácter indelegable de gran parte de su actividad.

Gehienez 24 hilabeterako eskatu ahalko da ahaleginak areagotzea, eskaeraren oinarri den proiektu aktiboa edo jarduera egiteko behar diren urteen arabera. Laguntza horiek beharrezko langileen kostuak finantzatuko dituzte 2022an, 2023an eta, behar izanez gero, 2024an, hautagaiaren ordezko langilearen urteko asistentzia-lanaldiaren % 50eko liberazio-aldiaren adinako eperako.

Se podrá solicitar intensificación para un periodo máximo de 24 meses, en función de los años necesarios para la ejecución del proyecto activo o actividad que sustente la solicitud. Estas ayudas financiarán los costes del personal necesario en 2022, 2023 y/o, en su caso en 2024, durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50 % de la jornada asistencial en cómputo anual del personal que vaya a sustituir a la persona candidata.

Ordaintzen den diru-zuzkidura jarduera kliniko-asistentziala bere gain hartuko duen langilearen estaldurari dagokiona izango da.

La dotación económica abonada será la correspondiente a la cobertura de la persona cuya actividad clínico-asistencial se va a asumir.

Gehienez bost eskaera egin ahal izango dira, eta hiru eman, ikerketa sanitarioko zentro bakoitzeko.

El número máximo de solicitudes será de cinco y de concesión de tres por cada Centro de Investigación Sanitario.

Laguntza horietara bideratutako dirulaguntzaren zenbatekoa kendu ondoren, geratzen den zenbatekoa ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzeko lerrora bideratuko da.

Una vez restado el importe de subvención destinada a esas ayudas, la cuantía restante se empleará en la línea de Promoción de la actividad investigadora sanitaria.

3.– Izaera estrategikoko osasun-ikerketa sustatzea: laguntza-lerro hau irekita dago 3.1 artikuluan adierazitako kategorietan akreditatuta dauden ZTBESko agenteentzat, eta ezinbesteko baldintza izango da Ikerketa Sanitarioko Zentroen kategorian akreditatuta dagoen ZTBESko agente batek, gutxienez, parte hartzea.

3.– Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico: esta línea de apoyo está abierta a los Agentes de la RVCTI acreditados en las categorías señaladas en el artículo 3.1 y será requisito imprescindible la participación de, al menos, un Agente de la RVCTI acreditado en la categoría de Centros de Investigación Sanitarios.

Honako arlo hauetan aurkeztutako proiektuak finantzatu ahal izango dira: medikuntza pertsonalizatua eta terapia aurreratuak, osasun digitala eta big data, gailu eta teknologia medikoak, neurozientziak eta osasun mentala, eta COVID-19. Proiektuak urtebete eta hiru urte arteko epean garatu ahal izango dira, baina laguntza urterokoa izango da eta 2022an egindako jardueretarako emango da.

Serán financiables proyectos presentados en las áreas de medicina personalizada y terapias avanzadas, salud digital y big data, dispositivos y tecnologías médicas, neurociencias y salud mental, y COVID-19. Los proyectos podrán desarrollarse durante un periodo de entre uno y tres años, si bien la ayuda tendrá carácter anual y se otorgará para las actividades desarrolladas en 2022.

Heldutasun teknologikoko hainbat fasetan dauden proiektuei laguntzea aurreikusten da; bai behatzen diren fenomeno eta gertakizunen oinarri-oinarrizko funtsei buruzko jakintza berriak eskuratzeko sortutako proiektuak –ezagutza-oinarria handitzeko eragileen arteko lankidetza behar dutenak– baita aurretik egiaztatutako eta balio-katean aurrera egitera bideratutako aurretiazko esperientzietan oinarritzen diren garapen teknologikoko proiektuak ere, baldin eta transferentzia-ahalmena erakusten badute. Ildo horretan, eragile sanitarioen eta ez-sanitarioen arteko lankidetza sustatu nahi da, premia biomediko-sanitarioari erantzuteko, eta sistema sanitarioan sortutako ezagutzaren balioa indartu, ondoren hirugarrenekin edo hirugarrenen bitartez garatuta.

Se prevé apoyar proyectos en distintas fases de madurez tecnológica, desde aquellos proyectos concebidos para adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, y que requieran de la colaboración entre agentes para ampliar la base de conocimiento, hasta proyectos de desarrollo tecnológico basados en experiencias preliminares ya contrastadas y orientados a avanzar en la cadena de valor, que muestren potencial de transferencia. En esta línea interesa fomentar la colaboración entre agentes sanitarios y no sanitarios para resolver una necesidad biomédica-sanitaria, y reforzar la valorización del conocimiento generado en el sistema sanitario a través del desarrollo posterior con, o por parte, de terceros.

4.– Interes bereziko ekintza osagarriak: laguntza-lerro hau irekita dago Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agenteentzat, 3.1 artikuluan adierazitako kategorietan akreditatuta badaude, eta ezinbesteko baldintza izango da BIOEFen adostasun-ziurtagiri bat aurkeztea, Osasun Pertsonalizatuko RIS3ren Idazkaritza Tekniko gisa (II-G eranskina), proposamena BIOEFi aurkeztu zaiola eta adostasuna lortu duela egiaztatzeko.

4.– Acciones complementarias de especial interés: esta línea de apoyo está abierta a los Agentes de la RVCTI acreditados en las categorías señaladas en el artículo 3.1 y será requisito imprescindible la presentación de un certificado de conformidad de BIOEF, en calidad de Secretaría técnica de RIS3 Salud Personalizada (Anexo II-G) que acredite que la propuesta ha sido presentada a BIOEF, y ha obtenido su conformidad.

Lerro honek osasun arloko interes orokorreko ikerketa eta garapenari laguntzeko ekintzak finantzatuko ditu, betiere Osasun Pertsonalizatuko RIS3ko gaikako arloetan sartutako jarduera eta helburuei lotuta. Ekintzen helburua lankidetza zientifiko-teknologikoa eta enpresa-lankidetza bultzatzea izango da, eta/edo I+G+Bko baterako ekimen estrategikoak diseinatzeko eta prestatzeko aholkularitza ematea. Kanpoan geratzen dira ikerketa-proiektuak.

Está línea financiará acciones de apoyo a la investigación y desarrollo en salud de interés general ligadas a las actividades y objetivos enmarcados en las áreas temáticas de RIS3-Salud Personalizada. Las acciones estarán encaminadas a favorecer la cooperación científico-tecnológica y empresarial, y/o el diseño y asesoramiento en la preparación de iniciativas estratégicas conjuntas de I+D+i. Quedan excluidos los proyectos de investigación como tal.

Laguntza urterokoa izango da, eta 2022an egindako jardueretarako emango da.

La ayuda tendrá carácter anual y se otorgará para actividades desarrolladas en 2022.

Laguntza horietara bideratutako dirulaguntzaren zenbatekoa kendu ondoren, geratzen den zenbatekoa osasun-ikerketa estrategikoa sendotzeko lerrora bideratuko da.

Una vez restado el importe de subvención destinada a esas ayudas, la cuantía restante se empleará en la línea de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 7.– Gastos financiables y Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Finantzatu daitezkeen gastuek zuzenean egon behar dute lotuta proiektua gauzatzearekin, eta aldez aurretik sartuta egongo dira eskabidearen memorian.

1.– Los gastos financiables deberán estar directamente relacionados con la realización del proyecto y previamente incluidos en la Memoria de la solicitud.

2.– Honako hauek hartuko dira finantzatu daitezkeen gastutzat:

2.– Tendrán la consideración de gastos financiables los siguientes:

a) Langileen kostuak (ikertzaileenak, teknikarienak eta ikerketan laguntzen duten gainerako langileenak), betiere proiektuan aritzen diren neurrian. Proiektua gauzatzeko behar diren eta dedikazio espezifikoa duten langileen kostuak, baldin eta erakunde onuradunarekin laneko kontratu-lotura badute.

a) Costes de personal (personal investigador, personal técnico y otro personal de apoyo empleado en la actividad de investigación) en la medida que estén dedicados al proyecto. Costes del personal necesario y con dedicación específica para la realización del proyecto con vinculación contractual laboral con la entidad beneficiaria.

Halaber, ikertaldeko partaide den langile sanitarioa jarduera asistentzialetik liberatzeak dakartzan kostuak apartatu honetan daude sartuta, baldin eta proiektuan jarduteko liberatzen bada (lanaldiaren % 50 gehienez ere).

Asimismo, se incluye en este apartado los costes derivados de la liberación de la actividad asistencial de la o del profesional sanitario que forma parte del equipo investigador para su dedicación al proyecto hasta un máximo del 50 % de su jornada de trabajo.

Ikerketa sanitarioaren jarduera areagotzeko lerroan (6.2 artikulua), behar diren langileen kostuak finantzatu ahal izango dira, jarduera hori areagotzeko hautagaia ordeztuko duen langilearen urteko asistentzia-lanaldiaren liberazio-aldirako (% 50 gehienez).

En la Línea de Intensificación de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.2) serán financiables los costes del personal necesario durante el tiempo que equivalga a la liberación (máximo 50 %) de la jornada asistencial en cómputo anual del personal que vaya a sustituir al candidato o candidata para intensificación.

Ezingo dira finantzatu ZTBESko agenteei lotutako funtzionarioen, estatutupeko langileen edo langile kontratudunen kostuak –hala EAEko sektore publikokoak nola partaidetza publikoa nagusi den eta sektore publikoan edo inongo administraziotan sartuta ez dauden erakundeetakoak–, baldin eta Eusko Jaurlaritzako beste sailen batek edo beste administrazio publiko batek finantzatzen baditu.

No serán financiables los costes del personal funcionarial, estatutario o contractual laboral vinculado a los Agentes de la RVCTI pertenecientes al Sector Público de la CAE o a Entidades con participación pública mayoritaria no integradas en el sector público de ninguna administración, que estén ya financiados por otro Departamento del Gobierno Vasco u otra Administración Pública.

b) Ondasunak eskuratzeko eta zerbitzuak kontratatzeko gastuak. Hauek sartzen dira: proiektua egiteko erabilitako material inbentariagarria, material suntsigarria eta gastu osagarriak, material bibliografikoa, proiektuen emaitzak zabaldu eta transferitzeko gastuak, eta erakunde onuradunaren ikerketa laguntzeko zerbitzu zentral eta orokor batzuk erabiltzeko kostuak, behar bezala justifikatuta badaude eta proiektua behar bezala burutzeko beharrezkoak badira.

b) Gastos de adquisición de bienes y contratación de servicios. Se incluye el material inventariable utilizado para la realización del proyecto, el material fungible y gastos complementarios, el material bibliográfico, gastos relacionados con la difusión y transferencia de los resultados de los proyectos y los costes de utilización de algunos servicios centrales y generales de apoyo a la investigación de la entidad beneficiaria debidamente justificados y necesarios para el buen fin del proyecto.

Eta hauek kanpoan daude: altzariak eta instalazioak, kudeaketarako ekipamendu informatikoak eskuratzea eta bulegoko material orokorra finantzatzea (fotokopiak, tonerra edo telefono-gastuak).

Y se excluyen el mobiliario y las instalaciones, la adquisición de equipos informáticos de gestión y la financiación de material general de oficina tales como fotocopias, tóner o gasto de teléfono.

Proiektua garatzeko kanpoko zerbitzuak kontratatzea aurreikusita egonez gero, eskaeraren memorian aipatu beharko da, honako hauek zehaztuta: zerbitzuaren nolakotasuna eta kontratuaren kostua.

La contratación de servicios externos prevista para el desarrollo del proyecto deberá estar reflejada en la memoria de solicitud, indicando la naturaleza del servicio y coste del contrato.

Azpikontratatu egin ahal izango dira proiektuko jarduerak, dirulaguntza jasotzen duen jarduketaren parte direnak, baldin eta dirulaguntzaren onuraduna den agenteak egin ezin baditu (dena dela, egiaztatu egin beharko da hori proiektuaren memorian). Onuradunak azpikontratatutako jardueraren kostu osoa ezin izango da izan onuradun beraren aurrekontu finantzagarriaren % 50etik gorakoa, salbu eta 4. lerrora aurkeztutako proiektuetarako (Interes bereziko ekintza osagarriak); izan ere, azken horiek % 90eko muga izango dute, baldin eta argi justifikatzen bada azpikontratatu beharra.

Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades del proyecto que forman parte de la actuación subvencionada pero que no pueden ser realizadas por el Agente beneficiario por sí mismo, extremo que habrá de acreditarse en la Memoria del proyecto. El coste global de la actividad subcontratada por beneficiario no podrá ser superior al 50 % del presupuesto financiable de dicho beneficiario, excepto para los proyectos presentados a la línea 4 (acciones complementarias de especial interés), en los que el límite será del 90 % siempre y cuando se justifique claramente la necesidad de la subcontratación.

Hirugarren batzuekin itundutako jardueretarako, jardueraren kostua dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20tik gorakoa bada, eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, agente onuradunak, kontratu hori egin aurretik, baimena eskatu beharko dio Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari. Zuzendaritza horrek 10 egun balioduneko gehieneko epean erantzungo du; bestela, eskaera ezetsitzat hartuko da, administrazio-isiltasunaren ondorioz.

Para el supuesto en que la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el Agente beneficiario deberá solicitar a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias autorización previa del contrato. Dicha Dirección responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles o se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Kontratazioetarako, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak gainditzen baditu sektore publikoaren kontratazioa arautzen duten legeetan kontratu txikietarako ezarritako kopuruak, agente onuradunak, kontratatu aurretik, hiru eskaintza gutxienez eskatu beharko ditu eta espresuki justifikatu beharko du hautaketa hori, memoria batean, ez bada proposamen ekonomikorik abantailatsuena hautatzen. Justifikazioa eta memoria batera aurkeztu beharko dira.

Para el supuesto de contratación en los que el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación reguladora de la contratación del sector público para el contrato menor, el Agente beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas con carácter previo a la contratación, justificando expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Dicha memoria habrá de aportarse en la justificación.

c) Bidaia eta joan-etorri gastuak. Landa-lanak, koordinazio-bilerek eta kongresuek, hitzaldiek eta halakoek eragindakoak, baldin eta proiektuarekin zuzenean lotuta badaude.

c) Gastos de viajes y desplazamientos. Generados por el trabajo de campo, reuniones de coordinación y asistencia a congresos y conferencias, siempre que estén directamente relacionados con el proyecto.

d) Zeharkako kostuak: deialdi honen kargura kontzeptu honetan finantzatu ahal izango dira proiektua gauzatzeko zuzeneko kostuen % 21 gehienez ere.

d) Costes indirectos: serán financiables en este concepto con cargo a la presente convocatoria hasta el 21 % de los costes directos de ejecución del proyecto.

3.– Agindu honen babespean ematen diren laguntzak bateratu ahal izango dira helburu bererako lortzen den beste edozein motatako laguntza edo dirulaguntzekin, baldin eta gainfinantzaketarik eragiten ez bada. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

3.– Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de ayuda o subvención que se pudiera obtener para el mismo fin, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

4.– Dena dela, ondorio horietarako, aplikatzekoak izango dira DLOaren 29. eta 31. artikuluak eta DEOaren 68. eta 83. artikuluak, oinarrizkoak baitira.

4.– En cualquier caso, a estos efectos serán de aplicación los artículos 29 y 31 de la LGS y los artículos 68 y 83 del RGS, dado su carácter básico.

8. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 8.– Recursos económicos.

Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik datoz, eta horien zenbatekoa 5.650.000 eurokoa da. Horietatik, 3.150.000 euro ikerketa sanitarioa sustatzeko lerroko proiektuak (6.1 artikulua) eta ikerketa sanitarioko jarduerak areagotzea (6.2 artikulua) finantzatzera bideratuko dira; eta beste 2.500.000 euro, aldiz, lerro hauetako proiektuetara: osasuneko ikerketa estrategikoa bultzatzeko lerroa (6.3 artikulua), eta interes bereziko ekintza osagarrien lerroa (6.4 artikulua).

El importe de los recursos económicos destinados a financiar esta Convocatoria, procedentes de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, asciende a la cantidad de 5.650.000 euros, de los cuales 3.150.000 euros estarán destinados a financiar los proyectos de las líneas de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1) y de Intensificación de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.2), y 2.500.000 euros a los proyectos de las líneas de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico (artículo 6.3) y de Acciones complementarias de especial interés (artículo 6.4).

Artikulu honetan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da, Osasun Sailaren programak gauzatu ostean geratzen diren aurrekontu-zuzkiduren arabera, indarrean dagoen legeriak kredituak lotzeko edo aurrekontuak aldatzeko ezarritako araubideari jarraikiz, eta ebazpena eman baino lehen. Zirkunstantzia hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez.

El importe expresado en este artículo podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias que resulten de la ejecución de los programas del Departamento de Salud, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente y con carácter previo a la resolución. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad de ello en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución del Viceconsejero o Viceconsejera de Salud.

9. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

Deialdi hau lehiaketa-teknikaren bidez ebatziko da. Ondorio horietarako, laguntzak emateko orduan, 6. artikuluan ezarritako modalitate bakoitzerako aurkeztutako proiektuak alderatuko dira, 12. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideei jarraituz, euren arteko lehentasun-hurrenkera ezartzeko xedez, eta, hurrenkera horren arabera, laguntzak emango dira harik eta dirulaguntza-lerro bakoitzari esleitutako kredituak agortu arte.

La presente convocatoria se resolverá aplicando la técnica concursal. A estos efectos, la concesión se realizará en cada una de las modalidades establecidas en el artículo 6, mediante la comparación de los proyectos presentados a fin de establecer un orden de prelación entre los mismos atendiendo a los criterios de valoración que se fijan en el artículo 12, y adjudicando conforme a dicha prelación las ayudas hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a la respectiva línea subvencional.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KUDEATZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 10.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabide bakarra aurkeztuko da proiektu bakoitzeko. Proiektuan agente batek baino gehiagok parte hartzen badu, koordinatzaile gisa jarduten duen agenteak aurkeztuko du eskabidea.

1.– Se presentará una única solicitud por proyecto. Si en el proyecto participan varios Agentes, el Agente que actúe como Coordinador será quien presente la solicitud.

2.– Agindu honetatik eratorritako eskabide, errekerimendu, jakinarazpen, zuzentze, justifikazio eta gainerako izapide guztiak elektronikoki gauzatuko dira, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluarekin (2012ko martxoaren 9ko EHAA, 50. zk.), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluarekin eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin bat etorriz.

2.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones, justificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuará por medios electrónicos, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica (BOPV n.º 50, de 9 de marzo de 2012), de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como con la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración-Platea.

Helbide honetan eskura daitezke identifikazio eta sinadura elektronikorako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako bitartekoak:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan:

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

3.– Eskabidea lortzeko eta hura betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora jo beharko da, helbide hauetara:

3.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en las direcciones que se señalan a continuación:

Ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzea:

Promoción de la actividad investigadora sanitaria:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

Ikerketa sanitarioko jarduerak areagotzea:

Intensificación de la actividad investigadora sanitaria:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

Osasuneko ikerketa estrategikoa indartzea:

Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

Interes bereziko ekintza osagarriak:

Acciones complementarias de especial interés:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak aipatutako egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

Las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica.

Eskabidea egin ondoren, espedientera iristeko eta errekerimenduak, jakinarazpenak eta agindu honetan inplikatutako gainerako izapideak egiteko, honako helbide honetara jo beharko da:

El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden se realizan a través de:

– Euskaraz:

– En euskera:

– Gaztelaniaz:

– En castellano:

4.– Eskabidea betetzeko, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura onartuaz gain, artikulu honek aipatzen dituen dokumentuak ere gehitu behar dira, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoari jarraituz. Sinadura elektronikoaren data hartuko da aurkezpen-datatzat.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o Agente solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica.

5.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskaera aurkeztu ondoko jarduketetan, prozedurak irauten duen bitartean, euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Honako dokumentazio hau aurkeztu behar da (laguntza-eskabidea osatzen du):

6.– La documentación que debe presentarse, y que compone la solicitud a la ayuda, es la siguiente:

a) Ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzeko lerroa (6.1 artikulua)

a) Para la línea de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1)

– Ikerketa-proiektuaren memoria, eredu normalizatuan egina (II-A.1 eranskina), parte hartzen duen agente bakoitzaren informazioarekin batera (II-B eta II-C.1 eranskinak).

– Memoria del proyecto en modelo normalizado (Anexo II-A.1), acompañado de la información de cada Agente participante (anexos II-B y II-C.1).

– Ikerketa-taldeko kideen curriculum vitae-a, eredu normalizatuan egina (II-D eranskina), edo Carlos III.a Osasun Institutuko curriculum vitae-aren ereduan, edo Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren curriculum vitae-aren eredu normalizatuetan.

– Curriculum Vitae en modelo normalizado de las personas integrantes del equipo de investigación (Anexo II-D), modelo de Curriculum Vitae del Instituto de Salud Carlos III, o modelos de Curriculum Vitae Normalizado de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

– Agente eskatzaile bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena, legezko ordezkariak sinatua (III. eranskina).

– Declaración responsable de cada Agente solicitante firmada por el o la Representante Legal (Anexo III).

– Jarduerarako betekizun gisa, eta ezaugarriak kontuan hartuta, legez ezarritako baimen edo txosten hauek izan beharko dituzte proiektuek:

– Como requisitos de actividad y atendiendo a su naturaleza, los proyectos deberán contar con las autorizaciones y/o informes legalmente establecidos:

– Etika-batzorde eskudunak emandako baimena, hala badagokio, eta ikerketa-arloko arauak eta hitzarmenak betetzen direla zaintzen duten kide anitzeko beste organo batzuek emandakoa. Betiere, kasuan kasuko kide anitzeko organoko lehendakaritzak edo idazkaritzak emango du baimen hori, eta, bertan, akordioa adostu zen bileraren aktaren erreferentzia jasoko da.

– Autorización, en su caso, del Comité de Ética competente y otros órganos colegiados responsables de velar por el cumplimiento de los convenios y normas existentes en materia de investigación. En todos los casos, la autorización será expedida por la Presidencia o la Secretaría del órgano colegiado correspondiente y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.

– Proiektuak giza jatorriko lagin biologikoak behar baditu, Euskal Biobankuaren ziurtagiria eskatu beharko da, eta horrela jasoko da.

– En el caso de que el proyecto requiera de muestras biológicas de origen humano, será necesario solicitar el Certificado del Biobanco vasco y así hacerlo constar.

Puntu honetan aipatutako dokumentuak agente onuradunen esku geratuko dira, hartara eragotzi gabe dirulaguntza ematen duen organoak egin ditzakeen egiaztapenak, ezta eskumena duten kontrol-organoek egin ditzaketen egiaztapenak eta kontrolak ere, eta kontrol- eta egiaztapen-jarduera horietan eskatzen zaien informazio guztia emango dute agente onuradunek.

Los documentos a los que hace referencia este punto quedarán en poder de los Agentes beneficiarios, sin perjuicio del sometimiento a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

b) Ikerketa sanitarioko jarduera areagotzeko lerroa (6.2 artikulua):

b) Para la línea de Intensificación de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.2):

– Ikerketa-jardueraren memoria, eredu normalizatuan egina (II-A.2 eranskina), informazio ekonomikoarekin batera (II-C.2 eranskina).

– Memoria de la actividad en modelo normalizado (Anexo II-A.2), acompañado de la información económica (Anexo II-C.2).

– Areagotzeren onuradun izan daitekeen hautagaiaren curriculum vitae-a, eredu normalizatuan egina (II-D eranskina), edo Carlos III.a Osasun Institutuko curriculum vitae-aren ereduan, edo Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren curriculum vitae-aren eredu normalizatuetan.

– Curriculum Vitae en modelo normalizado de la persona candidata a beneficiarse de la intensificación (Anexo II-D), modelo de Curriculum Vitae del Instituto de Salud Carlos III, o modelos de Curriculum Vitae Normalizado de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

– Adostasun-adierazpena, eredu normalizatuaren arabera egina (II-E eranskina).

– Declaración de conformidad, de acuerdo con el modelo normalizado (Anexo II-E).

– Jarduera areagotzearen kostu ekonomikoaren ziurtagiria (II-F eranskina)

– Certificado de coste económico de la intensificación (Anexo II-F)

– Erantzukizunpeko adierazpena, legezko ordezkariak sinatua (III. eranskina).

– Declaración responsable firmada por el o la Representante Legal (Anexo III).

c) Osasuneko ikerketa estrategikoa indartzeko lerroa (6.3 artikulua):

c) Para la línea de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico (artículo 6.3):

– Ikerketa-proiektuaren memoria, eredu normalizatuan egina (II-A.3 eranskina), parte hartzen duen agente bakoitzaren informazioarekin batera (II-B eta II-C.3 eranskinak).

– Memoria del proyecto en modelo normalizado (Anexo II-A.3), acompañado de la información de cada Agente participante (anexos II-B y II-C.3).

– Ikerketa-taldeko kideen curriculum vitae-a, eredu normalizatuan egina (II-D eranskina), edo Carlos III.a Osasun Institutuko curriculum vitae-aren ereduan, edo Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren curriculum vitae-aren eredu normalizatuetan.

– Curriculum Vitae en modelo normalizado de las personas integrantes del equipo de investigación (Anexo II-D), modelo de Curriculum Vitae del Instituto de Salud Carlos III, o modelos de Curriculum Vitae Normalizado de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

– Agente eskatzaile bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena, legezko ordezkariak sinatua (III. eranskina).

– Declaración responsable de cada Agente solicitante firmada por el o la Representante Legal (Anexo III).

– Jarduerarako betekizun gisa, eta ezaugarriak kontuan hartuta, legez ezarritako baimen edo txosten hauek izan beharko dituzte proiektuek:

– Como requisitos de actividad y atendiendo a su naturaleza, los proyectos deberán contar con las autorizaciones y/o informes legalmente establecidos:

i) Etika-batzorde eskudunak emandako baimena, hala badagokio, eta ikerketa-arloko arauak eta hitzarmenak betetzen direla zaintzen duten kide anitzeko beste organo batzuek emandakoa. Betiere, kasuan kasuko kide anitzeko organoko lehendakaritzak edo idazkaritzak emango du baimen hori, eta, bertan, akordioa adostu zen bileraren aktaren erreferentzia jasoko da.

i) Autorización, en su caso, del Comité de Ética competente y otros órganos colegiados responsables de velar por el cumplimiento de los convenios y normas existentes en materia de investigación. En todos los casos, la autorización será expedida por la Presidencia o la Secretaría del órgano colegiado correspondiente y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.

ii) Proiektuak giza jatorriko lagin biologikoak behar baditu, Euskal Biobankuaren ziurtagiria eskatu beharko da, eta horrela jasoko da.

ii) En el caso de que el proyecto requiera de muestras biológicas de origen humano, será necesario solicitar el Certificado del Biobanco vasco y así hacerlo constar.

Puntu honetan aipatutako dokumentuak agente onuradunen esku geratuko dira, hartara eragotzi gabe dirulaguntza ematen duen organoak egin ditzakeen egiaztapenak, ezta eskumena duten kontrol-organoek egin ditzaketen egiaztapenak eta kontrolak ere, eta kontrol- eta egiaztapen-jarduera horietan eskatzen zaien informazio guztia emango dute agente onuradunek.

Los documentos a los que hace referencia este punto quedarán en poder de los Agentes beneficiarios, sin perjuicio del sometimiento a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Interes bereziko ekintza osagarrien lerroa (6.4 artikulua):

d) Para la línea de Acciones complementarias de especial interés (artículo 6.4):

– Ikerketa-proiektuaren memoria, eredu normalizatuan egina (II-A.4 eranskina), parte hartzen duen agente bakoitzaren informazioarekin batera (II-B eta II-C.4 eranskinak).

– Memoria del proyecto en modelo normalizado (Anexo II-A.4), acompañado de la información de cada Agente participante (anexos II-B y II-C.4).

– BIOEFen adostasun-adierazpena, Osasun Pertsonalizatuko RIS3ren Idazkaritza Tekniko gisa, zeinak egiaztatuko baitu agente koordinatzailea BIOEFekin harremanetan jarri dela, deialdi honetan eskatzen duen proposamena aurkezteko (II-G eranskina).

– Declaración de conformidad de BIOEF, como secretaría técnica de RIS3 Salud Personalizada, que acredite que el agente coordinador ha contactado con BIOEF para presentarle la propuesta que solicita en esta convocatoria (Anexo II-G).

– Agente eskatzaile bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena, legezko ordezkariak sinatua (III. eranskina).

– Declaración responsable de cada Agente solicitante firmada por el o la Representante Legal (Anexo III).

7.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

7.– El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOPV.

11. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

1.– Eskabidean oinarri hauetako betekizunak betetzen ez badira, osorik ez badago edo akatsik badauka, eskatzaile interesdunari errekerimendua egingo zaio, eta hamar eguneko epea eman, gabezia zuzendu edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, aurretik Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren araberako ebazpena emanda.

1.– Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos por las presentes bases, estuviese incompleta o fuera defectuosa se requerirá al Agente interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira.

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos.

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egunetan eta zer ordutan jarri zaion eskuragarri jakinarazpena jakinarazten den egintzako interesdunari, eta noiz iritsi den haren edukira; une horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat joko da. Jasota baldin badago jakinarazpena egin dela, eta hamar egun natural igarotzen badira edukira sartu gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertuko da, eta izapidea egintzat joko da, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

4.– Elkarlanean garatzekoak diren proiektuen kasuan, proiektuaren koordinatzailea den agentearekin egingo da jarduketa hori.

4.– En los proyectos a desarrollar en cooperación, dicha actuación se realizará con el Agente que hubiera asumido la condición de Coordinador del proyecto.

12. artikulua.– Eskabideak ebaluatu eta hautatzea.

Artículo 12.– Evaluación y selección de las solicitudes.

1.– Balorazio-batzordeak ebaluatu eta hautatuko ditu behar bezala aurkeztutako edo epean zuzendutako eskabideak, aurreko artikuluan xedatutakoarekin bat. Hauek osatuko dute balorazio-batzordea:

1.– La evaluación y selección de las solicitudes debidamente presentadas o subsanadas en plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, las realizará la Comisión de Valoración integrada por:

a) Batzordeburua: Osasun Sailaren Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria.

a) Presidencia: el/la Director/a de Investigación e Innovación Sanitarias del Departamento de Salud.

b) Bokalak:

b) Vocales:

– Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

– El/La Director/a de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud.

– Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria.

– El/La Directora/a de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud.

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Laguntza Sanitarioko zuzendaria.

– El/La Director/a de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– BIOEF Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioko koordinazio zientifikoaren arduraduna.

– El/la responsable de la coordinación científica de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF).

c) Idazkaria: Osasun Sailaren I+G laguntzen ardura duen teknikaria.

c) Secretario/a: la persona técnica responsable de ayudas I+D del Departamento de Salud.

2.– Balorazio-batzordearen osaera izenduna argitaratu egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, 10.3 artikuluan adierazitako helbideetan; izan ere, interesdunei bermatu behar zaie batzordeko kideak errekusatzeko eskubidea, eta eskubide hori eraginkortasunez baliatzeko aukera, betiere Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluekin bat etorriz.

2.– La composición nominal de la Comisión de Valoración se hará pública a efectos de garantizar a las y los interesados la efectividad del ejercicio del derecho de recusación de sus componentes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las direcciones señaladas en el artículo 10.3.

3.– Balorazio-batzordeak kanpoko ebaluatzaileen laguntza eskatuko du kalitate zientifiko-teknikoaren parekako ebaluazioa egiteko ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzeko lerroan (6.1 artikulua) eta osasuneko ikerketa estrategikoa bultzatzeko lerroan (6.3 artikulua) aurkeztutako proiektuetan, artikulu honen 5.I eta 5.III apartatuetan ezarritako irizpideekin bat. Balorazio Batzordeak, bere eginkizunak gauzatzeko, aholkua eskatu ahal izango die adituei ikerketa sanitarioko jarduerak areagotzeari (6.2 artikulua) eta interes bereziko ekintza osagarrien lerroari buruzko gaiei buruz (6.4 artikulua).

3.– La Comisión de Valoración solicitará la colaboración de evaluadoras o evaluadores externos para realizar la evaluación por pares de la calidad científico-técnica de los proyectos presentados a las líneas de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1) y de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico (artículo 6.3), de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados 5.I y 5.III, de este artículo. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Valoración podrá solicitar el asesoramiento de personas expertas en las materias relativas a las líneas de Intensificación de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.2) y de Acciones complementarias de especial interés (artículo 6.4).

4.– Balorazio Batzordeak bere funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Arau horiek aurreikusten ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatuko da.

4.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– Proiektuak hautatzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

5.– Para la selección de los proyectos se aplicarán los siguientes criterios:

I.– Ikerketa sanitarioko jarduera sustatzeko lerroa (6.1 artikulua):

I.– Línea de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1):

1) Kalitate zientifiko-teknikoa (gehienez 60 puntu).

1) Calidad científico-técnica (máximo, 60 puntos)

a) Proposamenaren planteamendua eta bideragarritasuna (gehienez 30 puntu):

a) Planteamiento y viabilidad de la propuesta (máximo, 30 puntos):

– Planteatutako helburuak egokiak dira proposatutako metodologiarako (gehienez 5 puntu)

– Los objetivos planteados son pertinentes para la metodología propuesta (máximo, 5 puntos)

– Proiektuaren ekarpen zientifiko-teknikoa, egungo artearen egoerari, ikuspegiaren baliozkotasunari eta planteatutako metodologiari dagokienez (gehienez 10 puntu)

– Aportación científico-técnica del proyecto en relación con el estado del arte actual, validez del enfoque, y metodología planteados (máximo, 10 puntos)

– Lan-planaren koherentzia eta eraginkortasuna, atazen egokitasuna eta zenbatetsitako aurrekontua (gehienez 10 puntu)

– Coherencia y eficacia del plan de trabajo, adecuación de tareas y presupuesto estimado (máximo, 10 puntos)

– Genero-ikuspegia (gehienez, 5 puntu): genero-ikuspegidun osasun-ikerketa bat egitea baloratuko da, bai eta genero-analisia ikerketan txertatzea ere ikerketaren ziklo osoan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta ekitatea sustatzeko; izan ere, horrela, batzuek zein besteek ikerketaren emaitzen onura jasoko dute.

– Perspectiva de género (máximo, 5 puntos), se valorará el desarrollo de una investigación sanitaria con enfoque de género, la integración del análisis de género en la investigación durante todo el ciclo de la investigación, que promueva la equidad e igualdad entre mujeres y hombres al favorecer que tanto unos como otros se beneficien de los resultados de investigación.

b) Proiektuan parte hartzen duen giza taldearen kalitatea, fidagarritasuna eta osagarritasuna: ikerketa-proiektuen, azterlan klinikoen, argitalpenen, patenteen eta jabetza industrialeko beste erregistro batzuen balorazioa; horrez gain, ikerketa-jardueraren ekarpenak osasun-sistemaren garapen-teknologikoan edo garapen kliniko eta asistentzialean, ikertzaile nagusiari eta ikerketa-taldeari dagokienez, proiektuaren gaiarekin lotuta (gehienez 15 puntu).

b) Calidad, solvencia y complementariedad del equipo humano implicado en el proyecto: valoración de los proyectos de investigación, estudios clínicos, publicaciones, patentes y otros registros de propiedad industrial, así como las contribuciones de la actividad investigadora en relación al desarrollo clínico, asistencial y/o desarrollo tecnológico del sistema sanitario, del investigador o investigadora principal y del grupo de investigación en relación con la temática del proyecto (máximo, 15 puntos)

c) Proiektuaren emaitzen aplikagarritasuna, erabilgarritasuna eta ekarpena osasun-arloan, eta, hala badagokio, osasun-sisteman ezartzeko estrategia (gehienez 15 puntu).

c) Aplicabilidad, utilidad, aportación en términos de salud de los resultados del proyecto, y, en su caso, estrategia de implementación para el sistema sanitario (máximo, 15 puntos)

Txosten zientifiko-teknikoan 30 puntutik gorako puntuaziora heltzen ez diren eskabideak ez dira finantzagarritzat joko.

Las solicitudes que en el informe científico-técnico no alcancen una puntuación superior a 30 puntos serán consideradas como no financiables.

Modalitate bakoitzerako, finantzagarritzat jotzen diren eskabideen lehentasun-hurrenkera bat ezarriko da, lortutako puntuazioaren arabera.

Para cada modalidad, se establecerá una prelación de las solicitudes consideradas financiables según la puntuación obtenida.

2) Interes sanitario eta estrategikoa (40 puntu gehienez):

2) Interés sanitario y estratégico (máximo, 40 puntos):

a) Osasun-politiketara egokitzea eta osasun-arloko I+G+B sustatzea (20 puntu, gehienez):

a) Adecuación a las políticas sanitarias y promoción de la I+D+i sanitaria (máximo, 20 puntos):

– Proposamena egokitzea lan-ildo, plan, estrategia, programa edo ekimen sanitarioetara, eta, hala badagokio, Osasun Pertsonalizatuko RIS3 Euskadi espezializazio adimenduneko estrategiara, zeina 2030eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planean jasota baitago (gehienez 5 puntu).

– Adecuación de la propuesta a las líneas de trabajo, planes, estrategias, programas o iniciativas sanitarias y, en su caso, a la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi Salud Personalizada recogida en el PCTI 2030 (máximo, 5 puntos).

– Proposamenaren egokitasuna, heldu nahi dien osasun-premia zehatzen garrantziagatik (patologia, eremu asistentziala, antolaketa-alderdia, kalitatea, jasangarritasuna, segurtasuna, etab.) (5 puntu gehienez).

– Pertinencia de la propuesta por la relevancia de las necesidades sanitarias concretas que pretende abordar (patología, ámbito asistencial, aspecto organizativo, calidad, sostenibilidad, seguridad, etc.) (máximo, 5 puntos)

– Ikerketa sanitarioko zentroen arteko lankidetza edo elkarlana, bai osagarritasunagatik eta eskalagatik (tamaina edota arlo zientifiko eta teknologikoetako gaitasunen batura) bai diziplinartekotasunagatik (gaitasun desberdinak), jardueraren inpaktua handitzeko (5 puntu gehienez).

– Cooperación o colaboración entre Centros de Investigación Sanitarios, bien por adicionalidad y escalado (tamaño, suma de capacidades en áreas científicas o tecnológicas) o multidisciplinaridad (capacidades diferentes) para ganar en impacto de la actividad (máximo, 5 puntos)

– Ikertzaileen eta langile kliniko-asistentzialen parte-hartzea, asistentzia-lana eta I+G+B txertatzen laguntzeko (5 puntu gehienez).

– Participación de personal investigador y personal clínico-asistencial, que facilite la integración de la labor asistencial y de I+D+i (máximo, 5 puntos)

b) Espero diren emaitzek egin dezaketen ekarpena eta eraginaren proiekzioa EAEko osasun-sisteman eta garapen sozioekonomikoan (20 puntu gehienez):

b) Potencial contribución de los resultados esperados y proyección del impacto en el Sistema Sanitario y en el desarrollo socio-económico de la CAE (máximo, 20 puntos):

– Espero diren emaitzek izan dezaketen eragina pazienteentzat eta osasun-sistema osoarentzat (10 puntu gehienez).

– Impacto potencial de los resultados esperados para los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto (máximo, 10 puntos)

– Espero diren emaitzek izan dezaketen eragina EAEko egitura ekonomikoan, soziosanitarioan eta osasun publikokoan (10 puntu gehienez).

– Impacto potencial de los resultados esperados para la estructura económica, socio sanitaria y de salud pública de la CAE (máximo, 10 puntos)

Guztizko puntuazioa lortzeko, kalitate zientifiko-teknikoari eta interes sanitario eta estrategikoari dagozkien puntuazioak gehituko dira; beraz, gehieneko puntuazioa 100 puntukoa izango da.

Para obtener la puntuación total se sumarán las puntuaciones de la calidad científico-técnica y del interés sanitario y estratégico, con lo que la máxima puntuación posible será de 100 puntos.

II.– Ikerketa sanitarioko jarduera areagotzeko lerroa (6.2 artikulua):

II.– Línea de Intensificación de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.2):

1) Jarduera areagotzeko hautagaiaren merezimenduak baloratzea, 2017ko urtarrilaren 1etik eskabideak aurkezteko epearen amaiera bitartean (gehienez 50 puntu).

1) Valoración de los méritos de la persona candidata a la intensificación, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el final del plazo de presentación de solicitudes (máximo, 50 puntos):

a) CVan jasota dauden argitalpenak. Gehienez hamar argitalpen puntuatuko dira, eta egile senior edo korrespondentzia-egile gisa ageri den argitalpenak adierazi beharko dira, balorazio berezia egiteko (gehienez 25 puntu)

a) Publicaciones contenidas en el CV. Serán puntuables un máximo de diez publicaciones, debiéndose indicar aquellas en las que figure como autor o autora senior y/o de correspondencia para su especial valoración (máximo, 25 puntos)

b) Bestelako merezimendu batzuk, esaterako, kanpo-finantzaketa (lehiazkoa eta lehia gabekoa, publikoa nahiz pribatua), saiakuntza klinikoetan parte hartzea, estatuko eta nazioarteko kongresuetan eginiko aurkezpenak, patenteak eta jabetza intelektual nahiz industrialeko beste aktibo batzuk, gidak edo protokoloak, estatuko eta nazioarteko ikerketa-sareetan parte hartzea, nazioarteko lankidetzak, baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko beste agente batzuekin eginikoak ere, eta ikerketa nahiz ikerketa-kultura euskal osasun-sisteman txertatzeari loturiko beste ekarpen batzuk (gehienez 25 puntu).

b) Otros méritos como financiación externa (competitiva y no competitiva, pública y privada), participación en ensayos clínicos, presentaciones en congresos nacionales e internacionales, patentes y otros activos de propiedad intelectual e industrial, guías y/o protocolos, participación en redes de investigación nacionales e internacionales, así como colaboraciones internacionales y con otros Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y otras aportaciones relacionadas con la integración de la investigación y de su cultura en el sistema sanitario vasco (máximo, 25 puntos).

2) Proposamenaren balorazioa (gehienez 50 puntu):

2) Valoración de la propuesta (máximo, 50 puntos):

a) Zer neurritan den egokia, egin beharreko ikerketa-jarduera kontuan hartuta, eta Euskadiko osasun-sistemako ikerkuntza-azpiegiturak zer-nola indartzen dituen. Baloratuko da I+G jardueretan aritzeak nola indartuko dituen hautagaia atxikita dagoen ikerketa sanitarioko zentroaren eta, oro har, Euskal Osasun Zerbitzuko institutu guztien plan, ildo eta helburu estrategikoak (gehienez 20 puntu).

a) Oportunidad en relación con la actividad de investigación que se va a desarrollar y perspectiva desde el punto de vista de refuerzo de las estructuras de investigación del sistema sanitario de Euskadi. Se valorará la manera en la que la dedicación a las actividades de I+D reforzará los planes, líneas y objetivos estratégicos del Centro de Investigación Sanitario al que se adscribe la persona candidata y, en general, del conjunto de Institutos del servicio vasco de salud (máximo, 20 puntos)

b) Euskal osasun-sistemarentzako interes estrategikoa: espezialitateak, arloak, zerbitzuak, taldeak eta abar indartzea, espero baino arduraldi edo ordezkapen txikiagoa badute epe labur, ertain eta luzeko beharrei dagokienez; joeren aurrean sistema prestatzeari dagokionez eta belaunaldi-erreleboari dagokionez, besteak beste (gehienez 30 puntu).

b) Interés estratégico para el sistema sanitario vasco: refuerzo de especialidades, áreas, servicios, grupos, etc. con menor dedicación o menor representación de lo deseado en relación con necesidades a corto, medio y largo plazo; preparación del sistema ante tendencias; relevo generacional, etc. (máximo, 30 puntos)

Guztizko puntuazioa lortzeko, jarduera areagotzeko hautagaiaren merezimenduen balorazioari eta proposamenaren balorazioari dagozkien puntuazioak gehituko dira; beraz, gehieneko puntuazioa 100 puntukoa izango da.

Para obtener la puntuación total se sumarán las puntuaciones de la valoración de los méritos de la persona candidata y valoración de la propuesta, con lo que la máxima puntuación posible será de 100 puntos.

III.– Osasuneko ikerketa estrategikoa indartzeko lerroa (6.3 artikulua):

III.– Línea de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico (artículo 6.3):

1) Kalitate zientifiko-teknikoa (gehienez 60 puntu).

1) Calidad científico-técnica (máximo, 60 puntos)

a) Proposamenaren planteamendua eta bideragarritasuna (gehienez 30 puntu):

a) Planteamiento y viabilidad de la propuesta (máximo, 30 puntos):

– Planteatutako helburuak egokiak dira proposatutako metodologiarako (gehienez 5 puntu)

– Los objetivos planteados son pertinentes para la metodología propuesta (máximo 5 puntos)

– Proiektuaren ekarpen zientifiko-teknikoa, egungo artearen egoerari, ikuspegiaren baliozkotasunari eta planteatutako metodologiari dagokienez (gehienez 10 puntu)

– Aportación científico-técnica del proyecto en relación con el estado del arte actual, validez del enfoque, y metodología planteados (máximo 10, puntos)

– Lan-planaren koherentzia eta eraginkortasuna, atazen egokitasuna eta zenbatetsitako aurrekontua (gehienez 10 puntu)

– Coherencia y eficacia del plan de trabajo, adecuación de tareas y presupuesto estimado (máximo, 10 puntos)

– Genero-ikuspegia (gehienez, 5 puntu): genero-ikuspegidun osasun-ikerketa bat egitea baloratuko da, bai eta genero-analisia ikerketan txertatzea ere ikerketaren ziklo osoan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta ekitatea sustatzeko; izan ere, horrela, batzuek zein besteek ikerketaren emaitzen onura jasoko dute.

– Perspectiva de género (máximo 5 puntos), se valorará el desarrollo de una investigación sanitaria con enfoque de género, la integración del análisis de género en la investigación durante todo el ciclo de la investigación, que promueva la equidad e igualdad entre mujeres y hombres al favorecer que tanto unos como otros se beneficien de los resultados de investigación.

b) Proiektuan parte hartzen duen giza taldearen kalitatea, fidagarritasuna eta osagarritasuna: ikerketa-proiektuen, azterlan klinikoen, argitalpenen, patenteen eta jabetza industrialeko beste erregistro batzuen balorazioa; horrez gain, ikerketa-jardueraren ekarpenak osasun-sistemaren garapen-teknologikoan edo garapen kliniko eta asistentzialean, ikertzaile nagusiari eta ikerketa-taldeari dagokienez, proiektuaren gaiarekin lotuta (gehienez 15 puntu)

b) Calidad, solvencia y complementariedad del equipo humano implicado en el proyecto: valoración de los proyectos de investigación, estudios clínicos, publicaciones, patentes y otros registros de propiedad industrial, así como las contribuciones de la actividad investigadora en relación al desarrollo clínico, asistencial y/o desarrollo tecnológico del sistema sanitario, del investigador o investigadora principal y del grupo de investigación en relación con la temática del proyecto (máximo, 15 puntos)

c) Proiektuaren emaitzen aplikagarritasuna, erabilgarritasuna eta ekarpena osasun-arloan, eta, hala badagokio, osasun-sisteman ezartzeko estrategia (gehienez 15 puntu)

c) Aplicabilidad, utilidad, aportación en términos de salud de los resultados del proyecto, y, en su caso, estrategia de implementación para el sistema sanitario (máximo, 15 puntos)

Txosten zientifiko-teknikoan 30 puntutik gorako puntuaziora heltzen ez diren eskabideak ez dira finantzagarritzat joko.

Las solicitudes que en el informe científico-técnico no alcancen una puntuación superior a 30 puntos serán consideradas como no financiables.

2) Interes estrategiko eta sanitarioa (gehienez 40 puntu):

2) Interés estratégico y sanitario (máximo, 40 puntos):

a) Osasun-politiketara eta Osasun Pertsonalizatuko RIS3 Euskadi espezializazio adimenduneko estrategiara egokitzea (gehienez 15 puntu):

a) Adecuación a las políticas sanitarias y a la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi Salud Personalizada (máximo, 15 puntos):

– Proposamena egokitzea lan-ildo, plan, estrategia, programa edo ekimen sanitarioetara, eta, bereziki, Osasun Pertsonalizatuko RIS3 Euskadi espezializazio adimenduneko estrategiara, zeina 2030eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planean jasota baitago (gehienez 5 puntu).

– Adecuación de la propuesta a las líneas de trabajo, planes, estrategias, programas o iniciativas sanitarias y, particularmente, a la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi Salud Personalizada recogida en el PCTI 2030 (máximo, 5 puntos)

– Proposamenaren egokitasuna, osasun-premia zehatz bati erantzuteko (patologia, eremu asistentziala, antolaketa-alderdia, kalitatea, jasangarritasuna, segurtasuna, etab.) (5 puntu gehienez).

– Pertinencia de la propuesta en dar respuesta a una necesidad sanitaria concreta (patología, ámbito asistencial, aspecto organizativo, calidad, sostenibilidad, seguridad, etc.) (máximo, 5 puntos)

– Ikerketa Sanitarioko Zentroen eta ZTBESko beste agente batzuen arteko lankidetza, eta ondoriozko gaitasun-baturaren egokitasuna (gehienez 5 puntu).

– Cooperación o colaboración entre Centros de Investigación Sanitarios y otros agentes de la RVCTI e idoneidad de la suma de capacidades resultante (máximo, 5 puntos)

b) Espero diren emaitzek egin dezaketen ekarpena eta eraginaren proiekzioa EAEko osasun-sisteman eta garapen sozioekonomikoan (25 puntu gehienez).

b) Potencial contribución de los resultados esperados y proyección del impacto en el Sistema Sanitario y en el desarrollo socio-económico de la CAE (máximo, 25 puntos)

– Espero diren emaitzek izan dezaketen eragina pazienteentzat eta osasun-sistema osoarentzat (10 puntu gehienez).

– Impacto potencial de los resultados esperados para los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto (máximo, 10 puntos)

– Espero diren emaitzek izan dezaketen eragina EAEko egitura ekonomikoan, soziosanitarioan eta osasun publikokoan (15 puntu gehienez).

– Impacto potencial de los resultados esperados para la estructura económica, socio sanitaria y de salud pública de la CAE (máximo, 15 puntos)

Guztizko puntuazioa lortzeko, kalitate zientifiko-teknikoari eta interes sanitario eta estrategikoari dagozkien puntuazioak gehituko dira; beraz, gehieneko puntuazioa 100 puntukoa izango da.

Para obtener la puntuación total se sumarán las puntuaciones de la calidad científico-técnica y del interés sanitario y estratégico, con lo que la máxima puntuación posible será de 100 puntos.

IV.– Interes bereziko ekintza osagarrien lerroa (6.4 artikulua):

IV.– Línea de Acciones complementarias de especial interés (artículo 6.4):

1) RIS3 politiketara egokitzea (gehienez 5 puntu): Proposamena egokitzea 2030eko ZTBPn adierazitako espezializazio adimendunaren estrategiaren lan-ildoetara, osasun pertsonalizatuaren eremuan.

1) Adecuación a las políticas RIS3 (máximo 5 puntos): Adecuación de la propuesta a las líneas de trabajo de la estrategia de especialización inteligente recogida en el PCTI 2030, en el ámbito de Salud personalizada.

2) Ekintzaren egokitasuna (gehienez 20 puntu): RIS3 Osasun pertsonalizatuko gaikako arloek lortu nahi dituzten helburu eta erronkei egindako ekarpena, eta proposamena horietara egokitzea.

2) Oportunidad de la acción (máximo 20 puntos): encaje de la propuesta y aportación a los objetivos y retos perseguidos por las áreas temáticas de RIS3 Salud personalizada.

3) Proposamenaren kalitatea eta espero diren emaitzak (gehienez 25 puntu).

3) Calidad de la propuesta y resultados esperados (máximo, 25 puntos)

a) Planteamenduaren argitasuna, lan-planaren koherentzia eta efikazia, eta aurrekontuaren egokitasuna proposatutako atazen eta helburuen arabera (gehienez 10 puntu).

a) Claridad del planteamiento, coherencia y eficacia del plan de trabajo, y adecuación del presupuesto a las tareas y objetivos propuestos (máximo, 10 puntos)

b) Proposatutako jardueren bitartez espero diren emaitzen garrantzia (gehienez 5 puntu).

b) Relevancia de los resultados esperados a través de las actividades propuestas (máximo 5 puntos)

c) Emaitzen aprobetxamendua RIS3ren estrategiaren esparruan (gehienez 10 puntu).

c) Aprovechamiento de los resultados en el marco de la estrategia RIS3 (máximo, 10 puntos)

Gehienez 50 puntu lor daitezke.

La máxima puntuación posible será de 50 puntos.

6.– Balorazio-batzordeak lortu diren azken puntuazioen araberako lehentasun-hurrenkera bat ezarriko du, 6. artikuluan azaldutako modalitate bakoitzerako, 12. artikulu honen 5. puntuan zehaztutako balorazio-irizpideei jarraikiz.

6.– La Comisión de Valoración establecerá, para cada modalidad descrita en el artículo 6, una prelación según la puntuación final obtenida, de acuerdo con la aplicación de los criterios de valoración determinados en el punto 5 de este artículo 12.

7.– Lerro eta modalitate bakoitzean, haietariko bakoitzerako banatuta, balorazio-batzordeak honako hauek ezarriko ditu: zenbateko dirulaguntza eman behar den, proposamen bakoitzak lortu duen Guztizko puntuazioaren arabera ordenatutako proiektu-zerrenda kontuan hartuta; finantzaketako zer ehuneko aplikatu behar den lortutako puntuazioaren (areagotze-lerroan izan ezik, zeinetan ordezkapen-kostu ziurtatuaren % 100a aplikatuko baita) eta dauden baliabide ekonomikoen arabera.

7.– En cada Línea y modalidad, y de forma separada para cada una de ellas, la Comisión de Valoración establecerá la cuantía de las ayudas a conceder considerando el listado ordenado de proyectos con la puntuación global obtenida por cada propuesta; la aplicación de porcentajes de financiación según la puntuación obtenida (salvo en la Línea de Intensificación, en la que se aplicará el 100 % del coste certificado de la sustitución) y los recursos económicos existentes.

8.– Emandako laguntzek eskatu den kopurua osorik edo partez estali ahal izango dute, baina, edozein modutan ere, baterako finantzaketa kontuan hartuta, ezin izango da inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostu erreala.

8.– Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la cantidad que se solicita, sin que, en ningún caso, contabilizando la posible cofinanciación, superen el coste real de la actividad objeto de subvención.

13. artikulua.– Ebazpena, jakinarazpena eta errekurtsoak.

Artículo 13.– Resolución, notificación y recursos.

1.– Aurkeztu diren eskabideak lerro bakoitzerako prozedura desberdin bat hartuta izapidetuko dira (6. artikuluan adierazitakoarekin bat), eta bakoitza bere ebazpenarekin amaituko da. Osasuneko sailburuordeari dagokio agente eskatzaileek proposatutako gai guztiak erabakitzeko ebazpenak ematea, Balorazio Batzordeak proposatuta.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán a través de un procedimiento diferenciado para cada Línea (según recogido en el artículo 6) que finalizará con su respectiva Resolución. Las Resoluciones, decidiendo todas las cuestiones planteadas por los Agentes solicitantes, corresponden, a propuesta de la Comisión de Valoración, al Viceconsejero o Viceconsejera de Salud.

2.– Ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko dira; horretarako epea, gehienez ere, sei hilekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ez bada ebazpenik argitaratu, agente eskatzaileek ulertu ahal izango dute euren eskabidea ezetsi egin dela, DLOaren 25. artikuluan xedatutakoaren arabera, halaxe ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24.2 artikuluan.

2.– Las Resoluciones que se adopten serán notificadas mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de seis meses a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado la Resolución, los Agentes solicitantes podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la LGS a los efectos de lo señalado en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpenetan zehaztuko da eskatu diren dirulaguntzak emango diren ala ez; emanez gero, diruz lagundutako proiektua adierazi beharko da, baita agente onuradunak, dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua eta epeak eta justifikazioa ere, agindu honen 15. artikuluan xedatzen denaren arabera. Dirulaguntza ukatzen bada, ordea, zergatia azaldu beharko da.

3.– Las Resoluciones que se adopten determinarán la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el proyecto subvencionado, el Agente o Agentes beneficiarios, el importe de la subvención concedida, y la forma y plazos de abono y justificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la presente Orden. En el caso de las denegadas recogerá los motivos que fundamenten la denegación.

4.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 15 eguneko epean, agenteek espresuki uko egin ahal izango diote laguntzari. Aipatutako epean uko egiten dela adierazi ezean, deialdiaren ondorioetarako, laguntza onartu dela ulertuko da.

4.– En el plazo de 15 días desde la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, los Agentes podrán manifestar su renuncia expresa a la misma. La no presentación de renuncia en el plazo indicado, se entenderá a efectos de la convocatoria, la aceptación de la ayuda.

5.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen. Aurka egin nahi izatera, agente onuradunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean. Hori guztia Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluarekin bat etorriz.

5.– Las Resoluciones no ponen fin a la vía administrativa por lo que podrán ser recurridas en alzada ante la Consejera de Salud por los agentes beneficiarios en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Agente onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de los Agentes beneficiarios.

1.– Indarrean dagoen araudiak xedatzen dituen eta ezartzekoak diren beste betebehar batzuk eragotzi gabe, eta, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan jasotakoak eragotzi gabe, agindu honetan ezarritako dirulaguntzen onuradun diren erakundeek honako betebehar hauek dituzte:

1.– Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente que le resulten de aplicación, y, en particular, las obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Orden quedan obligadas a:

a) Dirulaguntza eman den xede eta kontzeptuetarako erabiltzea.

a) Utilizar la subvención para el destino concreto y para los conceptos para los que ha sido concedida.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, euren egitekoak betetzeko, deialdi honetako dirulaguntzen inguruan eskatzen dituzten argibideak ematea.

b) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que les sea requerida, en el ejercicio de sus funciones, respecto de la subvención recibida a través de esta convocatoria.

c) Eskabidea egiteko orduan kontuan hartutako datu edo inguruabarretan edozein aldaketa gertatuz gero, ahal bezain laster jakinaraztea Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari.

c) Comunicar a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, a la mayor brevedad, cualquier variación sobrevenida de los datos o circunstancias que se reflejaron en la solicitud.

d) Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari jakinaraztea, ahal bezain laster, xede berarako beste dirulaguntza eta laguntza batzuk lortu dituztela, hala badagokio.

d) Comunicar a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, a la mayor brevedad, la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad.

e) Proiektuen emaitzen zabalkundea egitea.

e) Divulgar los resultados de sus proyectos.

2.– Eskabidean adierazitakoaren gainean aldaketaren bat egin nahi bada, aurrez eta arrazoituta eskatu beharko zaio Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, 16. artikuluan ezarritakoaren arabera. Deialdi honen ondorioetarako, laguntza-eskabidean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzeak ez dira aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badute.

2.– Toda alteración o modificación de lo reflejado en la solicitud de ayuda que se pretenda realizar, deberá solicitarse previa y motivadamente a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16. A los efectos de esta convocatoria, se entiende que las desviaciones de gasto por concepto que no superen el 20 % de lo previsto en la solicitud de la ayuda, no suponen alteración o modificación.

3.– Halaber, onuradunek neurriak hartu beharko dituzte diruz lagundutako jardueren finantzaketaren izaera publikoaren zabalkundea egiteko, eta, orobat, kontabilitate-liburuak, eginbidetutako erregistroak eta gainerako dokumentuak –behar bezala ikuskatuak– eramateari dagokionez, bat etorriz merkataritzako eta, hala badagokio, sektoreko legeek eskatutako zehaztapenekin, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14., 18.4 eta 37.1 artikuluetan ezarritako gainerako betekizunekin ere; izan ere, lege hori oinarrizkoa da.

3.– Asimismo, los Agentes beneficiarios deberán adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación de los proyectos, así como lo relativo a la llevanza de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, cuando proceda, junto con los demás requisitos establecidos en los artículos 14, 18.4 y 37.1 de la LGS, dado su carácter básico.

15. artikulua.– Laguntzen ordainketa, jarraipena eta justifikazioa.

Artículo 15.– Abono, seguimiento y justificación de las ayudas.

1.– Dirulaguntzak urtebetekoak edo urte bat baino gehiagokoak izango dira, onartutako proiektuak duen iraupenaren arabera eta aurkeztutako laguntza-lerroak dituen ezaugarrien arabera, deialdi honen 6. artikuluan ezarritakoarekin bat. Dirulaguntza jaso dezaketen jardueren hasiera bat etorriko da 2022ko aurrekontu-ekitaldiarekin.

1.– Las subvenciones tendrán carácter anual o plurianual, según la duración del proyecto aprobado y las características de la línea de ayuda a la que se ha presentado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la presente convocatoria. El inicio de las actividades subvencionables coincidirá con el presente ejercicio presupuestario 2022.

2.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak urteroko jarraipena egingo dio urte bateko baino gehiagoko proiektuen betetze-mailari, eta, horretarako, proiektuaren koordinatzaile diharduen agenteak aurkeztutako dokumentazioan oinarrituko da. Proiektuan parte hartzen duen agente onuradun bakoitzak aurkeztutako informazioa erabiliko da dokumentazio hori egiteko.

2.– La Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias llevará a cabo un seguimiento anual del cumplimiento de los proyectos plurianuales, basándose en documentación que el Agente que actúa como coordinador del proyecto presentará, elaborada a partir de la información de cada Agente beneficiario que participa en el proyecto deberá aportar.

Dokumentazio hori memoria zientifiko bat izango da, IV-S eranskinean azaltzen den eskemari jarraituz egindakoa. Memoria zientifiko horretan, proiektua nola dagoen deskribatuko da, egindako jardueren azalpena egingo da, eta baita exekuzio ekonomikoari buruzko laburpena ere.

Dicha documentación consistirá en una memoria científica, elaborada según el esquema que aparece en el Anexo IV-S, que incluirá una descripción del estado de desarrollo del proyecto y de las actividades realizadas, así como un resumen de la ejecución económica.

Memoria zientifikoak jarraipenaren urte naturalean (urtarriletik abendura) egindako jarduerak jasoko ditu, eta hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen aurkeztuko da. Azken ekitaldian ez da jarraipen-memoriarik egin beharko, horren ordez, amaierako justifikazioa egingo baita.

La memoria científica recogerá las actividades ejecutadas en el año natural de seguimiento (enero-diciembre) y su fecha límite de presentación será el 28 de febrero del año siguiente. En el último ejercicio no será necesario elaborar una memoria de seguimiento, puesto que esta será sustituida por la justificación final.

Memoria proiektuaren koordinatzaileak sinatuko du.

La memoria será firmada por el Coordinador o Coordinadora del proyecto.

3.– Elkarlaneko proiektuen agente onuradunek Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 30.6 artikuluan ezarritakoaren arabera egin beharko dute justifikazioa.

3.– Los Agentes beneficiarios de proyectos en colaboración deberán realizar la justificación según lo establecido en el artículo 30.6 de la LGS.

Proiektua amaitzean, artikulu honen 4. puntuan xedatzen diren epeen arabera, agente onuradunek justifikazio-agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

A la finalización del proyecto, según los plazos estipulados en el punto 4 de este artículo, los agentes beneficiarios deberán presentar la siguiente justificación documental:

a) Justifikazio-memoria zientifiko global bakar bat, proiektu bakoitzeko, IV-A eranskineko eskemaren arabera egina. Memoria zientifikoak hauek zehaztuko ditu: eginiko jarduerak, planteatutako helburuen lorpen-maila edo aurrerapena, eta lortutako emaitzak. Memoria proiektuaren koordinatzaileak sinatuko du.

a) Una única Memoria científica justificativa global, por proyecto, elaborada según el esquema que aparece en el Anexo IV-A. La memoria científica detallará las actividades realizadas, el grado de consecución de los objetivos planteados, o de avance en ellos, y los resultados obtenidos. La memoria será firmada por el Coordinador o Coordinadora del proyecto.

b) Parte hartzen duen agente bakoitzaren justifikazio-memoria ekonomikoa (Excel), agente onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatua (IV-B eranskina). Memoria ekonomikoarekin batera, fakturen kopiak aurkeztuko dira, eta, hala badagokio, ikertzaileek proiektuan sartutako orduen kostuaren ziurtagiria, justifikazio-epealdiko gastuak agiri bidez egiaztatzeko. Horretarako, egindako gastutzat hartuko dira justifikatzeko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu direnak. Jatorrizko fakturak agente onuradunean artxibatu beharko dira, gehienez ere bost urtez, justifikazio-epealditik kontatzen hasita, eta eskuragarri egongo dira Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak egiten duen edozein egiaztapenerako.

b) Memoria económica justificativa (Excel) de cada agente participante (Anexo IV-B) firmada por el o la representante legal de cada Agente beneficiario. A la memoria económica se acompañarán copias de las facturas, y en su caso certificación de coste de la dedicación horaria al proyecto del personal investigador, que documenten los gastos realizados durante el periodo de justificación. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. Las facturas originales deberán archivarse en los Agentes beneficiarios durante un periodo máximo de cinco años a partir del plazo de justificación y estarán disponibles para cualquier comprobación que realice la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias.

4.– Laguntza zuzenean ordainduko zaie agente onuradunei, honela:

4.– El abono de la ayuda se realizará directamente a los Agentes beneficiarios de la siguiente manera:

1) Ikerketa sanitarioko jarduerak sustatzea:

1) Promoción de la actividad investigadora sanitaria:

a) Lehenengo urteari (2022) dagokion laguntzaren zenbatekoa berehala emango zaie agente onuradunei, laguntza onartu dela egiaztatu ondoren –onarpen hori espresua edo isilbidezkoa izan daiteke, 13.4 artikuluari jarraikiz–.

a) El importe de la ayuda concedida correspondiente a la primera anualidad (2022) se librará con carácter inmediato a los Agentes beneficiarios, una vez constatada la aceptación de la ayuda (ya sea expresa o tácita, tal y como se establece en el artículo 13.4).

b) 2023., 2024. eta 2025. urteetako ordainketa egingo da, hala badagokio, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak proiektuaren jarraipen-memoria zientifikoa onartu eta gero (15. artikulu honen 2. puntuan aipatutakoa). Koordinatzaile diharduen agenteak urtero bidaliko dio memoria hori Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen.

b) El abono, en su caso, de las anualidades 2023, 2024 y 2025 se librará tras la aprobación por la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias de la memoria científica de seguimiento del proyecto (a la que se refiere el punto 2 de este artículo 15), que el Agente actuando como Coordinador remitirá anualmente, con fecha límite el 28 de febrero del año siguiente, a dicha Dirección.

c) Azken urtekoaren ordainketa ez da izango ekitaldi horretarako emandako dirulaguntzaren % 100, baizik eta % 80. Gainerako % 20a baldintzapean geratuko da, eta azken agiri-justifikazioa entregatu eta onartu ondoren ordainduko da, 15. artikulu honen 3. puntuan ezarritakoaren arabera. Amaierako dokumentazioa aurkezteko epea hiru hilabetekoa izango da, diruz lagundutako proiektua amaitu ondoren zenbatzen hasita.

c) El abono de la última anualidad no será el 100 % de la subvención concedida para dicho ejercicio, sino del 80 %. El restante 20 % queda condicionado y se librará a la entrega y aprobación de la justificación documental final, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 de este artículo 15. Dicha documentación final deberá presentarse en el plazo de tres meses una vez finalizado el proyecto subvencionado.

2) Ikerketa sanitarioko jarduerak areagotzea:

2) Intensificación de la actividad investigadora sanitaria:

a) Lehenengo urteari (2022) dagokion laguntzaren zenbatekoa berehala emango zaio agente onuradunari, laguntza onartu dela egiaztatu ondoren –onarpen hori espresua edo isilbidezkoa izan daiteke, 13.4 artikuluari jarraikiz–.

a) El importe de la ayuda concedida correspondiente a la primera anualidad (2022) se librará con carácter inmediato al Agente beneficiario, una vez constatada la aceptación de la ayuda (ya sea expresa o tácita, tal y como se establece en el artículo 13.4).

b) 2023. eta 2024. urteetako ordainketa egingo da, hala badagokio, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak proiektuaren jarraipen-memoria zientifikoa onartu eta gero (15. artikulu honen 2. puntuan aipatutakoa). Agente onuradunak urtero bidaliko dio memoria hori Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen.

b) El abono, en su caso, de las anualidades 2023 y 2024 se librará tras la aprobación por la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias de la memoria científica de seguimiento del proyecto (a la que se refiere el punto 2 de este artículo 15), que el Agente beneficiario remitirá anualmente, con fecha límite el 28 de febrero del año siguiente, a dicha Dirección.

c) Azken urtekoaren ordainketa ez da izango ekitaldi horretarako emandako dirulaguntzaren % 100, baizik eta % 80. Gainerako % 20a baldintzapean geratuko da, eta azken agiri-justifikazioa entregatu eta onartu ondoren ordainduko da, 15. artikulu honen 3. puntuan ezarritakoaren arabera. Amaierako dokumentazioa aurkezteko epea hiru hilabetekoa izango da, diruz lagundutako proiektua amaitu ondoren zenbatzen hasita.

c) El abono de la última anualidad no será el 100 % de la subvención concedida para dicho ejercicio, sino del 80 %. El restante 20 % queda condicionado y se librará a la entrega y aprobación de la justificación documental final, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 de este artículo 15. Dicha documentación final deberá presentarse en el plazo de tres meses una vez finalizado el proyecto subvencionado.

3) Osasuneko ikerketa estrategikoa indartzea:

3) Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico:

a) Emandako laguntzaren zenbatekoaren % 80 berehala transferituko zaie agente onuradunei, laguntza onartu dela egiaztatu ondoren –onarpen hori espresua edo isilbidezkoa izan daiteke, 13.4 artikuluari jarraikiz–.

a) El 80 % del importe de la ayuda concedida se transferirá a los Agentes beneficiarios con carácter inmediato, una vez constatada la aceptación de la ayuda (ya sea expresa o tácita, tal y como se establece en el artículo 13.4).

b) Gainerako % 20a amaierako justifikazio-dokumentazioa entregatu eta onartu ondoren ordainduko da –dokumentazioak 2022ko ekitaldian egin den jarduera guztia jasoko du (abenduaren 31ra arte egindako gastuekin), IV-A eranskina (memoria zientifikorako) eta IV-B eranskina (memoria ekonomikorako) erabilita–, 15. artikulu honen 3. puntuan ezarritakoaren arabera. Amaierako memoriak (zientifikoa eta ekonomikoa) aurkezteko azken eguna 2023ko urtarrilaren 16a izango da.

b) El 20 % restante se librará a la entrega y aprobación de la documentación justificativa final que recogerá toda la actividad realizada en el ejercicio 2022 (con gastos acometidos hasta el 31 de diciembre), empleando los anexos IV-A (para la memoria científica) y IV-B (para la memoria económica), y de acuerdo con lo estipulado en el punto 3 de este artículo 15. La fecha límite para la presentación de las memorias finales (científica y económica) será el 16 de enero de 2023.

4) Interes bereziko ekintza osagarriak:

4) Acciones complementarias de especial interés:

a) Emandako laguntzaren zenbatekoaren % 80 berehala transferituko zaie agente onuradunei, laguntza onartu dela egiaztatu ondoren –onarpen hori espresua edo isilbidezkoa izan daiteke, 13.4 artikuluari jarraikiz–.

a) El 80 % del importe de la ayuda concedida se transferirá a los Agentes beneficiarios con carácter inmediato, una vez constatada la aceptación de la ayuda (ya sea expresa o tácita, tal y como se establece en el artículo 13.4).

b) Gainerako % 20a amaierako justifikazio-dokumentazioa entregatu eta onartu ondoren ordainduko da –dokumentazioak 2022ko ekitaldian egin den jarduera guztia jasoko du (abenduaren 31ra arte egindako gastuekin), IV-A eranskina (memoria zientifikorako) eta IV-B eranskina (memoria ekonomikorako) erabilita–, 15. artikulu honen 3. puntuan ezarritakoaren arabera. Amaierako memoriak (zientifikoa eta ekonomikoa) aurkezteko azken eguna 2023ko urtarrilaren 16a izango da.

b) El 20 % restante se librará a la entrega y aprobación de la documentación justificativa final que recogerá toda la actividad realizada en el ejercicio 2022 (con gastos acometidos hasta el 31 de diciembre), empleando los anexos IV-A (para la memoria científica) y IV-B (para la memoria económica), y de acuerdo con lo estipulado en el punto 3 de este artículo 15. La fecha límite para la presentación de las memorias finales (científica y económica) será el 16 de enero de 2023.

Onuradunei emandako funtsekin sortutako finantza-etekinek ez dute handiagotuko dirulaguntzaren zenbatekoa.

Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios no incrementarán el importe de la subvención.

5.– Amaierako memoriekin batera, hala badagokio, hauen kopia bana aurkeztuko da: proiektua burutzearen ondorioz sortu diren argitalpenak, tesiak, karrera amaierako proiektuak, kongresuetan eginiko komunikazioak eta bestelako dokumentuak. Horietan guztietan, eta geroago sor litezkeenetan, berariaz aipatu behar da Osasun Sailak emandako laguntza. Ikerketaren emaitzak ahalik eta erabiltzaile gehienek ezagut ditzaten, Osasun Sailak finantzatutako proiektuei buruzko artikuluak argitara emango dira, eta, horretarako, sarbide libreko aldizkariak erabiliko dira, bai eta argitaratu eta urtebetera eskuratzeko moduan egongo direla bermatzen dutenak ere.

5.– A las memorias finales se acompañará, en su caso, una copia de todas las publicaciones, tesis, proyectos de fin de carrera, comunicaciones a congresos y otros documentos que surjan como resultado de la ejecución del proyecto. En todas ellas, y en las que con posterioridad pudieran originarse, deberá mencionarse expresamente la ayuda concedida por el Departamento de Salud. Con el fin de difundir los resultados de investigación al máximo número de personas usuarias, la publicación en forma de artículos de proyectos financiados con fondos del Departamento de Salud, se realizará en revistas de acceso abierto o en aquellas que garanticen el acceso en 1 año a partir de su publicación.

6.– Halaber, amaierako memoriekin batera aurkeztuko da, hala badagokio, jardueren egikaritzea dokumentatzen duten bestelako entregagaien kopia bat, zehazki interes bereziko ekintza osagarriei buruzkoak.

6.– Igualmente, a las memorias finales se acompañará, en su caso, una copia de otro tipo de entregables que documenten la ejecución de las actividades, en particular las relativas a las Acciones complementarias de especial interés.

7.– Agente onuradunak ikusiko balu, justifikatutako arrazoiengatik, ezin duela finantzaturiko ikerketa-proiektua burutu, ahalik azkarren jakinarazi beharko dio Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, eta proiektuaren garapen zientifikoaren egoerari buruzko txostena eta balantze ekonomikoa ere aurkeztu beharko dizkio.

7.– Si el Agente beneficiario constatase que, por causas justificadas, no pudiere culminar el proyecto de investigación financiado, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, acompañando informe sobre el estado de desarrollo científico del proyecto y balance económico.

8.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak, espedientea aztertu ondoren, Osasuneko sailburuordeari proposatuko dio dagokion laguntzaren likidazioa egiteko ebazpena eman dezala, eta zehatz dezala zer kopuru itzuli behar den, hala egin behar bada.

8.– La Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias estudiará el expediente y propondrá al Viceconsejero o Viceconsejera de Salud la adopción de la resolución de liquidación de la ayuda que corresponda, concretando las cantidades que, en su caso, proceda devolver.

9.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak, komenigarria dela uste badu, proiektuari jarraipen hobea egiten lagunduko duen informazio osagarria aurkezteko eska dezake.

9.– En aquellos casos en que estime conveniente, la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna para un mejor seguimiento de la marcha del Proyecto.

16. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza ematerakoan kontuan hartutako edozein baldintza aldatzen bada, eta beste edozein erakunde publiko zein pribatutatik beste dirulaguntzaren bat aldi berean jasotzen bada, laguntzaren zenbatekoa aldatu ahal izango da. Ondorio horietarako, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak izango du zenbateko-murrizketaren espedientea hasteko eta izapidetzeko eskumena, eta Osasuneko sailburuordeak horren gaineko ebazpena ematekoa.

1.– Cualquier cambio en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la cuantía de la ayuda. A estos efectos, será competente para el inicio y tramitación del expediente de minoración la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias, y para su resolución el Viceconsejero o la Viceconsejera de Salud.

2.– Proiektuaren garapen-prozesuan, gastu jakin batzuetara bideraturiko zenbateko partzial batzuetan aldaketak egitea beharrezko iritziz gero –betiere, laguntzaren guztizkoa gainditu gabe–, aldez aurretik, proiektuko ikertzaile nagusiak idatziz egin beharko du eskabidea, horretarako arrazoiak emanez, eta agente onuradunaren legezko arduradunaren oniritziarekin. Deialdi honen ondorioetarako, 14. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, laguntza-eskabidean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzea ez da aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badu. Era berean, idatziz eskatu beharko da, aldez aurretik eta behar bezala arrazoituta, metodologian, lan-plangintzan edo ikertaldearen osaeran aldaketak egitea.

2.– Si en el transcurso del desarrollo del proyecto se considerara necesario, sin rebasar la cuantía del importe global de la ayuda, introducir variaciones en los importes parciales destinados a los distintos tipos de gastos, deberá solicitarse, por escrito, con carácter previo y de forma motivada, por el investigador o investigadora principal del proyecto, con el visto bueno del o de la representante legal del Agente beneficiario. A los efectos de esta convocatoria según lo estipulado en el apartado 2 del artículo 14 se entiende que las desviaciones de gasto por concepto que no superen el 20 % de lo previsto en la solicitud de la ayuda, no suponen alteración o modificación. Asimismo, deberá solicitarse, por escrito, con carácter previo y de forma motivada, cualquier cambio en la metodología, en el plan de trabajo o en la composición del equipo investigador.

Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari zuzenduko zaio eskabidea.

La solicitud se efectuará a la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias.

3.– Proiektuaren amaiera atzeratzen bada agente onuradunaren borondatearekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatzen diren arrazoiengatik, eta hasiera batean proiektua garatzeko ezarritako epea bukatu baino lehen idatziz eskatzen bada zenbateko luzapena eskatzen den zehaztuta, Osasuneko sailburuordeak proiektua amaitzeko epea luzatu ahal izango du. Luzapen hori ez da izango proiektua egiteko hasieran aurreikusi zen epearen iraupenaren erdia baino handiagoa, eta galdutako denborarekiko proportzionala izango da. Argitalpenei buruzko gastuak egikaritzeko luzapen-eskabideak ez dira aintzat hartuko.

3.– En caso de que la finalización del proyecto se retrasara por causas debidamente justificadas ajenas a la voluntad del Agente beneficiario, y siempre que se solicite por escrito, con anterioridad al transcurso del plazo inicialmente señalado para el final del desarrollo del proyecto, concretando el período solicitado, el Viceconsejero o Viceconsejera de Salud podrá conceder una ampliación del plazo para la finalización del proyecto. Esta ampliación no podrá exceder la mitad de la duración del plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto y será proporcional al tiempo perdido. No se considerarán las solicitudes de prórroga para ejecutar gastos relativos a publicaciones.

17. artikulua.– Erakunde onuraduna aldatzea.

Artículo 17.– Cambios de entidad beneficiaria.

1.– Erakunde onuradunean aldaketak egiteko, organo laguntza-emailearen baimena beharko da, baldintza hauek betez:

1.– Los cambios de entidad beneficiaria requerirán la autorización previa del órgano concedente, en los siguientes términos:

a) Erakunde onuradun berriak laguntzaren onuradun izateko bete behar diren baldintzak eta eskakizunak bete beharko ditu, agindu honetan xedatuarekin bat.

a) La nueva entidad beneficiaria deberá cumplir con los requisitos y obligaciones que se exigen para ser beneficiaria de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.

b) Erakundea aldatzeko eskaerak hauek hartuko ditu barnean:

b) La solicitud de cambio de entidad incluirá:

– ikertzaile nagusiaren, erakunde onuradunen zuzendaritzaren eta aldaketa eskatzen duen erakundearen eta erakunde onuradun berriaren legezko arduradunen aldaketa-onarpena;

– la aceptación del cambio por parte del o de la Investigadora Principal, de la dirección de las entidades beneficiarias y de las personas responsables legales de la entidad que solicita el cambio y de la nueva entidad beneficiaria;

– eskaeraren justifikazio arrazoitua (aldaketaren arrazoiak); eta

– la justificación motivada de la solicitud (razones del cambio); y

– erabili ez diren funtsak erakunde onuradun berriari eskualdatzeko konpromisoa.

– el compromiso de transferir los fondos no utilizados a la nueva entidad beneficiaria.

c) Hurrengo urteei dagokien dirulaguntza ordainduko zaio erakunde onuradun berriari.

c) La subvención correspondiente a las siguientes anualidades será abonada a la nueva entidad beneficiaria.

d) Jatorrizko erakunde onuradunak eta erakunde onuradun berriak laguntzekin lotutako jarraipen- eta justifikazio-betekizunak bete beharko dituzte.

d) Tanto la entidad beneficiaria original como la nueva entidad beneficiaria deberán cumplir con los requisitos de seguimiento y justificación de las ayudas.

2.– Erakunde onuraduna aldatzeko baimena eman ahalko da ikerketa sanitarioko jarduera sustatzeko lerroan soilik (6.1 artikulua).

2.– Solamente será susceptible de autorización de cambio de entidad beneficiaria la Línea de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1).

18. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzea.

Artículo 18.– Incumplimientos y reintegro.

1.– Jasotako dirulaguntzak itzuli beharra ekarriko duten ez-betetzearen kausak honako hauek izango dira:

1.– Constituirán causa de incumplimiento con la consiguiente obligación de reintegro de las ayudas concedidas:

a) Emateko ebazpenaren baliorik eza, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36. artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) La invalidez de la resolución de concesión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la LGS.

b) Laguntza lortzea hartarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz.

b) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello.

c) Osorik edo partez ez betetzea ez helburua, ez jarduera ezta proiektua ere, edo ez hartzea dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarrera.

c) El incumplimiento, total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

d) Honako hauetan ezarritako bestelako kausak: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikulua, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikulua, eta Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorraren 91., 92. eta 93. artikuluak.

d) Aquellas otras establecidas en el artículo 53.1 del TRLPOHGPV, en el artículo 37 de la LGS y en los artículos 91, 92 y 93 del RGS.

2.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37.1 artikuluan –lege horren oinarrizko izaera dela-eta– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren sistema arautzen duena), ez-betetzea dagoen kasuetan, laguntza eskuratzeko eskubidea galdu eta, hala badagokio, jasotako diru-zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola ezarriko da, prozedurazko izapideak egin ondoren, egoki izan daitezkeen gainerako ekintzak eragotzi gabe.

2.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones, dado su carácter básico, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el supuesto de incumplimiento se declarará, previa la sustanciación de los trámites procedimentales oportunos, la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas con el interés de demora aplicable en materia de subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru kopuru guztiak diru-sarrera publikotzat hartuko dira, ondorio guztietarako. Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendariak izango du ez-betetzearen espedientea hasteko eta izapidetzeko eskumena, eta Osasuneko sailburuordeak, hura ebaztekoa.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos. Será competente para el inicio y tramitación del expediente por incumplimiento la Directora o Director de Investigación e Innovación Sanitarias, y el Viceconsejero o Viceconsejera de Salud para su resolución.

3.– Ez-betetzea dela-eta laguntza itzuli behar izanez gero, laguntza jaso duen agente onuraduna izango da erantzule Osasun Sailaren aurrean.

3.– En caso de un eventual reintegro por incumplimiento de la ayuda, el responsable frente al Departamento de Salud será el Agente beneficiario al que se le ha concedido la ayuda.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, ebazpena aipatutako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honetan aipatutako dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoaren mende egongo dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudia.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2022.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común