Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2022ko apirilaren 20a, asteazkena

N.º 76, miércoles 20 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1696
1696

38/2022 DEKRETUA, martxoaren 29koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

DECRETO 38/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legea onartu zen kudeaketa publikoaren gardentasuna bermatzeko helburuarekin; horrela, funtzio publikoak dituen pertsona orok eginkizun etiko bat eta eginkizun sozial bat bete dezan, eta, era horretan, gizarteak berriro konfiantza izan dezan interes komuna kudeatzen dutenengan. Era berean, legearen xedea da, kargu publikodunen jokabide-kodean agintzen duten printzipio orokorrak ezartzeaz gain, interes-gatazkak sor ditzaketen egoerak arautzea eta bateraezintasun-araubidea finkatzea, hori guztia interes orokorra nagusituko dela bermatzeko.

La Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, se aprobó con la finalidad de garantizar la transparencia en la gestión pública, de tal modo que quien ejerza funciones públicas satisfaga un deber ético y un deber social, permitiendo de esta manera que la sociedad recupere la confianza en quien gestiona el interés común, y tiene como objeto, además del establecimiento de los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos, la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general.

Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2. artikuluak zehazten du Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zein kargu publiko sartzen diren bere aplikazio-eremuan. Legearen garapenari eta aplikazioari ziurtasun juridikoa emateko, Jaurlaritzak kargu publikoen katalogoa onar dezala aurreikusten da 4. artikuluaren 1. apartatuan, lege horretan ezarritako araubide juridikoaren mende dauden kargu publikoak identifikatzeko eta horiei buruzko informazioa izateko. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogoa onartzen duen azaroaren 18ko 216/2014 Dekretuaren bidez onartu zen katalogo hori. Hori dela eta, 4. artikulu horretan, ezartzen da kargu publikoen katalogoak izaera eratzailea izango duela, kargu publikoa katalogoan azaltzea beharrezkoa izango dela legea aplikatu ahal izateko, kargu publikoen katalogoa etengabe eguneratuko dela eta herritar guztiek katalogoa eskura izango dutela Eusko Jaurlaritzaren web-orriaren bidez.

El artículo 2 de la citada Ley 1/2014, de 26 de junio, detalla los cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluidos en su ámbito de aplicación. Con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de la ley, previó en el apartado 1 del artículo 4 la aprobación por el Gobierno de un catálogo de cargos públicos, instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico establecido en la ley, a lo que se dio cumplimiento en el Decreto 216/2014, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el catálogo de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el citado artículo 4 se establece la naturaleza constitutiva del catálogo de cargos públicos, siendo preciso que la persona cargo público figure en el catálogo para que la ley le resulte aplicable, que el catálogo del personal cargo público se mantendrá permanentemente actualizado, y que será accesible a toda la ciudadanía a través de la página web institucional del Gobierno Vasco.

Horri dagokionez, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 51.1 artikuluan dago zehaztuta (ekainaren 26ko 1/2014 Legea garatzeko eman zen dekretu hori) publizitate aktiboaren konpromisoa. Artikulu horren a) letran, Kargu Publikoen Katalogoa azaltzen da, non adieraziko baita kargu publikoen titularrei buruzko informazioa eta zer egunetan hasi diren zerbitzua ematen.

A este respecto, el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público, dictado en desarrollo de la Ley 1/2014, de 26 de junio, concreta en su artículo 51.1 el compromiso de publicidad activa, que en el apartado a) incluye el Catálogo de Cargos Públicos, donde se incluirá información de las personas titulares de los puestos de cargos públicos, y la fecha de inicio de la prestación de servicio.

Horrela, kargu publikodunen lanpostuekiko gardentasun-konpromisoa hartuta, 2015etik aurrera, urterik urtera eman dira argitara kargu publikodunen lanpostuak, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikodunen lanpostuen katalogo eguneratua onartu duten dekretuen bitartez.

Por otra parte, habiendo asumido un compromiso de transparencia en relación con los cargos públicos, desde el año 2015 anualmente se ha dado publicidad a los puestos de los cargos públicos mediante decretos que han aprobado el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kargu publikoen postuei dagokienez, azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 8. artikuluan ezarri bezala, urtero eta lehen hiruhilekoan, Gobernu Kontseiluak, funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailburuak hala proposatuta, dekretu bidez onetsiko du Kargu Publikoen Katalogo eguneratua, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Respecto a los puestos de cargos públicos, el artículo 8 del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, establece que anualmente, y dentro del primer trimestre, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de función pública, aprobará, mediante Decreto, el Catálogo actualizado de puestos de cargos públicos, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Arartekoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari, Lan Harremanen Kontseiluari eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari dagokienez, erakunde horietako kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez.

En cuanto a las instituciones del Ararteko, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Consejo Económico y Social Vasco, Consejo de Relaciones Laborales y Agencia Vasca de Protección de Datos, se incorporan, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, los catálogos actualizados de puestos de cargos públicos de dichas instituciones.

Horren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 29an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kargu publikoen katalogo eguneratua onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del catálogo actualizado de puestos de cargos públicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartu da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez. Dekretu honen I. eranskinean jaso da katalogoa.

1.– Se aprueba, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se detalla en el Anexo I del presente Decreto.

2.– Arartekoaren, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen, Lan Harremanen Kontseiluaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara daitezen. Dekretu honen II. eranskinean jaso dira.

2.– Se incorporan, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, los catálogos actualizados de puestos de cargos públicos de la institución del Ararteko, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, del Consejo Económico y Social Vasco, del Consejo de Relaciones Laborales y de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que se detallan en el Anexo II del presente Decreto.

3.– Dekretu honek ondorioak dituen egunean dago eguneratuta dekretu honen bidez onartutako kargu publikoen katalogoa; hala ere, gerora emandako beste edozein arauk aldatutzat joko da, baldin eta bertako kargu publikoen arautzeari eragiten badio.

3.– El catálogo de puestos de cargos públicos que se aprueba por el presente Decreto está actualizado a la fecha de efectos del mismo y se entenderá modificado por cualquier norma posterior que afecte a la regulación de los puestos de cargos públicos que en él se incluyen.

2. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 2.– Publicación.

Dekretu honen bidez onartzen den kargu publikoen katalogo eguneratua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El catálogo actualizado de puestos de cargos públicos que se aprueba por el presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko martxoaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

I. ERANSKINA, MARTXOAREN 29KO 38/2022 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 38/2022, DE 29 DE MARZO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOKO KARGU PUBLIKOEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN LANPOSTUAK
PUESTOS DE PERSONAL CARGO PÚBLICO Y DE PERSONAL EVENTUAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.
I.– LEHENDAKARITZA
I.– LEHENDAKARITZA
1–. Lehendakaria.
1.– Lehendakari.

• Idazkaritzaren eta Erakundeekiko Harremanen zuzendaria.

• Director/a de Secretaría y Relaciones Institucionales.

2.– Lehendakaritzako idazkari nagusia.
2.– Secretario/a General de la Presidencia.

a) Azterlan Kabinetearen zuzendaria.

a) Director/a de Gabinete de Estudios.

b) Araubide Juridikoaren zuzendaria.

b) Director/a de Régimen Jurídico.

c) Koordinazio zuzendaria.

c) Director/a de Coordinación.

d) Lehendakariaren Zerbitzu zuzendaria.

d) Director/a de Servicios de la Presidencia.

e) Komunikazio zuzendaria.

e) Director/a de Comunicación.

3.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia.
3.– Secretario/a General de Acción Exterior.

a) Kanpo Harremanetarako zuzendaria.

a) Director/a de Relaciones Exteriores.

b) Europar Gaietarako zuzendaria.

b) Director/a de Asuntos Europeos.

c) Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria.

c) Director/a para la Comunidad Vasca en el Exterior.

d) Euskadiren Europar Batasuneko ordezkaria.

d) Delegado/a de Euskadi para la Unión Europea.

e) Euskadiren Argentinako ordezkaria (Mercosur).

e) Delegado/a de Euskadi en Argentina-Mercosur.

f) Euskadiren Txile, Peru, eta Kolonbiako ordezkaria.

f) Delegado/a de Euskadi en Chile, Perú y Colombia.

g) Euskadiren Estatu Batuetako ordezkaria.

g) Delegado/a de Euskadi en Estados Unidos.

h) Euskadiren Frantziako ordezkaria.

h) Delegado/a de Euskadi en Francia.

i) Euskadiren Mexikoko ordezkaria.

i) Delegado/a de Euskadi en México.

4.– Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusia.
4.– Secretario/a General de Transición Social y Agenda 2030.

a) Berrikuntza Sozialaren zuzendaria.

a) Director/a de Innovación Social.

5.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako pertsona komisionatua.
5.– Persona Comisionada para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

a) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako komisionatua. (Sailburuorde maila).

a) Comisionado/a de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Nivel Viceconsejero/a).

6.– Behin-behineko langileria.
6.– Personal eventual.

a) Lehendakariaren aholkularia. (Sailburuorde maila).

a) Asesor/a del Lehendakari. (Nivel Viceconsejero/a).

b) Lehendakaritzako Idazkaritza Nagusiaren aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a de la Secretaría General de la Presidencia. (Nivel Director/a).

c) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Nivel Director/a).

d) Ekonomia suspertzeko eta enplegua sustatzeko Berpiztu programa sustatzeko aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a para el impulso del programa BERPIZTU para reactivación económica y el empleo. (Nivel Director/a).

e) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a Secretaría General de Acción Exterior. (Nivel Director/a).

f) Nazioarteko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

f) Asesor/a para las Relaciones Internacionales. (Nivel Director/a).

g) Trantsizio sozialeko proiektuak koordinatzeko aholkularia. (Zuzendari maila).

g) Asesor/a para la Coordinación de Proyectos de Transición Social. (Nivel Director/a).

02.– SEGURTASUN SAILA
02.– DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
2.0.– Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua.
2.0.– Vicelehendakari Primero y Consejero/a de Seguridad.

2.0.1.– Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

2.0.1.– Director/a del Gabinete del Vicelehendakari Primero y Consejero/a de Seguridad.

2.0.2.– Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Komunikazio zuzendaria.

2.0.2.– Director/a de Comunicación del Vicelehendakari Primero y Consejero/a de Seguridad.

2.1.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea.
2.1.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

2.1.1.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren zuzendaria.

2.1.1.– Director/a de Gestión Económica y Recursos Generales.

2.1.2.– Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria.

2.1.2.– Director/a de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

2.1.3.– Giza Baliabideen zuzendaria.

2.1.3.– Director/a de Recursos Humanos.

2.1.4.– Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko zuzendaria.

2.1.4.– Director/a de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos.

2.2.– Segurtasuneko sailburuordea.
2.2.– Viceconsejero/a de Seguridad.

2.2.1.– Larrialdiei aurre egiteko eta Meteorologiako zuzendaria.

2.2.1.– Director/a de Atención de Emergencias y Meteorología.

2.2.2.– Joko eta Ikuskizunen zuzendaria.

2.2.2.– Director/a de Juego y Espectáculos.

2.2.3.– Trafikoko zuzendaria.

2.2.3.– Director/a de Tráfico.

2.2.4.– Ertzaintzaren zuzendaria.

2.2.4.– Director/a de la Ertzaintza.

2.2.5.– Segurtasuna Koordinatzeko zuzendaria.

2.2.5.– Director/a de Coordinación de Seguridad.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde Autonomoak.
B.1.– Organismo Autónomo.

– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia.

– Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusia. (Sailburuorde maila).

• Director/a General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. (Rango Viceconsejero/a).

• Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria. (Zuzendari maila).

• Director/a de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. (Rango Director/a).

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Segurtasun Publikoari Teknologia Berriak Aplikatzeko aholkularia. (Sailburuorde maila).

a) Asesor/a Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Pública. (Nivel Viceconsejero/a).

b) Kalitatea Kudeatzeko Prozesuak ezartzeko aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a Implantación Procesos de Gestión de Calidad. (Nivel Director/a).

c) Segurtasun Publiko Arloko Prestakuntza-politiken aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a de Políticas de Formación en el Ámbito de la Seguridad Pública. (Nivel Director/a).

d) Euskadiko Segurtasun Publiko Plana Garatzeko aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a para el desarrollo del Plan de Seguridad Pública de Euskadi. (Nivel Director/a).

e) Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Jardun-arloko Politika Publikoak Koordinatzeko aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a para la Coordinación de la Políticas Públicas del área del Vicelehendakari Primero y Consjero de Seguridad. (Asimilado Director/a).

03.– LAN ETA ENPLEGU SAILA
03.– DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
3.0.– Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua.
3.0.– Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo.

3.0.1.– Zerbitzuen zuzendaria.

3.0.1.– Director/a de Servicios.

3.0.2.– Kabinetearen zuzendaria.

3.0.2.– Director/a de Gabinete.

3.0.3.– Komunikazio zuzendaria.

3.0.3.– Director/a de Comunicación.

3.1.– Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea.
3.1.– Viceconsejero/a de Trabajo y Seguridad Social.

3.1.1.– Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendaria.

3.1.1.– Director/a de Trabajo y Seguridad Social.

3.1.2.– Gizarte Ekonomiaren zuzendaria.

3.1.2.– Director/a de Economía Social.

3.2.– Enplegu eta Gizarteratzeko sailburuordea.
3.2.– Viceconsejero/a de Empleo e Inclusión.

3.2.1.– Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria.

3.2.1.– Director/a de Empleo e Inclusión.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1) Erakunde Autonomoak:
B.1.– Organismo Autónomo:

– Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.

– Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

• Osalaneko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Osalan.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General de Lanbide.

• Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

• Director/a de Servicios Generales de Lanbide.

• Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

• Director/a de Activación Laboral de Lanbide.

• Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria.

• Director/a de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide.

• Prestazioen eta Gizarteratzearen zuzendaria.

• Director/a de Prestaciones e Inclusión de Lanbide.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Aholkularia Komunikazio Gaietan. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

b) Erakundearteko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a de Relaciones Institucionales. (Nivel Director/a).

c) Teknologia Berrietako eta Informazioaren Gizarteko aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. (Nivel Director/a).

d) Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a en Relaciones con el Parlamento. (Nivel Director/a).

e) Analisiko eta Arau Garapeneko aholkularia. (Sailburuorde maila).

e) Asesor/a de Análisis y Desarrollo Normativo. (Nivel Viceconsjero/a).

04.– GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
04.– DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
4.0.– Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua.
4.0.– Consejero/a de Gobernanza Pública y Autogobierno.

4.0.1.– Zerbitzuen zuzendaria.

4.0.1.– Director/a de Servicios.

4.0.2.– Kabinetearen zuzendaria.

4.0.2.– Director/a de Gabinete.

4.0.3.– Autogobernu zuzendaria.

4.0.3.– Director/a de Autogobierno.

4.1.– Erakunde Harremanetarako sailburuordea.
4.1.– Viceconsejero/a de Relaciones Institucionales.

4.1.1.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria.

4.1.1.– Director/a de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

4.1.2.– Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendaria.

4.1.2.– Director/a de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos.

4.1.3.– Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako zuzendaria.

4.1.3.– Director/a de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales.

4.1.4.– Gobernu Irekiaren zuzendaria.

4.1.4.– Director/a de Gobierno Abierto.

4.2.– Araubide Juridikoaren sailburuordea.
4.2.– Viceconsejero/a de Régimen Jurídico.

4.2.1.– Lege Garapen eta Arau Kontrolerako zuzendaria.

4.2.1.– Director/a de Desarrollo Legislativo y Control Normativo.

4.2.2.– Auzibide zuzendaria.

4.2.2.– Director/a de lo Contencioso.

4.3.– Funtzio Publikoko sailburuordea.
4.3.– Viceconsejero/a de Función Pública.

4.3.1.– Funtzio Publikoko zuzendaria.

4.3.1.– Director/a de Función Pública.

4.3.2.– Lan Harremanen zuzendaria.

4.3.2.– Director/a de Relaciones Laborales.

4.4.– Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuordea.
4.4.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios Generales.

4.4.1.– Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien zuzendaria.

4.4.1.– Director/a de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

4.4.2.– Baliabide Orokorren zuzendaria.

4.4.2.– Director/a de Recursos Generales.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde Autonomoak:
B.1.– Organismo Autónomo:

– IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / Instituto Vasco de la Administración Pública (HAEE/IVAP).

• IVAPeko zuzendaria.

• Director/a del IVAP.

B.2.– Sozietate Publikoak:
B.2.– Sociedades Públicas:

–. Itelazpi, S.A.

– Itelazpi, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

–. Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE).

– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE).

• Zuzendari nagusia.

• Gerente de la Sociedad.

C) Erakunde Partaidetua:
C) Entidad Participada:

–. Izenpe, S.A.

– Izenpe, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

D) Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa:
D) Órgano no integrado en la estructura jerárquica de la Administración:

–. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa.

– Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

a) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

a) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

b) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

b) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

c) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

c) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

d) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

d) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

e) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

e) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

f) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

f) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

g) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

g) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

h) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

h) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

–. EAEko Administrazio Publikoko Datuak Babesteko ordezkaria.

– Delegado/a de Protección de Datos de la Administración Pública de la CAE.

• EAEko Administrazio Publikoko Datuak Babesteko ordezkaria.

• Delegado/a de Protección de Datos de la Administración Pública de la CAE.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Sailaren Komunikazioko aholkularia. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a de Comunicación del Departamento. (Nivel Director/a).

b) Legebiltzarreko Kontuetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en materia Parlamentaria. (Nivel Director/a).

c) Administrazioaren Modernizazio Kontuetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a en materia de Modernización Administrativa. (Nivel Director/a).

d) Saileko Koordinazio eta Politikako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Coordinación y Política Departamental. (Nivel Director/a).

05.– EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
05.– DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
5.0.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua.
5.0.– Consejero/a de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

5.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

5.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

5.0.2.– Zerbitzuen zuzendaria.

5.0.2.– Director/a de Servicios.

5.1.– Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordea.
5.1.– Viceconsejero/a de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

5.1.1.– Teknologia eta Berrikuntzaren zuzendaria.

5.1.1.– Director/a de Tecnología e Innovación.

5.1.2.– Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria.

5.1.2.– Director/a de Transformación Digital y Emprendimiento.

5.2.– Industriako sailburuordea.
5.2.– Viceconsejero/a de Industria.

5.2.1.– Industriaren eta Energia Trantsizioaren zuzendaria.

5.2.1.– Director/a de Industria y Transición Energética.

5.2.2.– Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren zuzendaria.

5.2.2.– Director/a de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial.

5.2.3.– Portu eta Itsas Gaietako zuzendaria.

5.2.3.– Director/a de Puertos y Asuntos Marítimos.

5.3.– Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea.
5.3.– Viceconsejero/a de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

5.3.1.– Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria.

5.3.1.– Director/a de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

5.3.2.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria.

5.3.2.– Director/a de Agricultura y Ganadería.

5.3.3.– Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria.

5.3.3.– Director/a de Pesca y Acuicultura.

5.3.4.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria.

5.3.4.– Director/a de Calidad e Industrias Alimentarias.

5.4.– Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea.
5.4.– Viceconsejero/a de Sostenibilidad Ambiental.

5.4.1.– Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria.

5.4.1.– Director/a de Calidad Ambiental y Economía Circular.

5.4.2.– Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria.

5.4.2.– Director/a de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak:
B.1.– Entes Públicos de Derecho Privado:

– Uraren Euskal Agentzia:

– Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

• Zuzendari nagusia. (Sailburuorde maila).

• Director/a General. (Nivel Viceconsejero/a).

• Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria.

• Director/a de Administración y Servicios.

• Plangintza eta Lanen zuzendaria.

• Director/a de Planificación y Obras.

• Jabari Publikoaren Kudeaketarako zuzendaria.

• Director/a de Gestión del Dominio Público.

– Energiaren Euskal Erakundea (EEE/EVE).

– Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco de la Energía (EEE/EVE).

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia.

– SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

• Zuzendari orokorra.

• Director/a General.

• Nazioartekotze zuzendaria.

• Director/a de Internacionalización.

– Euskadiko Kirol Portuak.

– Euskadiko Kirol Portuak.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

B.2.– Sozietate Publikoak:
B.2.– Sociedades Públicas:

a) Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A.B. (SHESA).

a) Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA).

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

b) Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.

b) Parque Tecnológico – Teknologi Elkartegia, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

c) Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, IKEKS, S.A.

c) Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

d) Sprilur, S.A.

d) Sprilur, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

e) NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, A.B.

e) NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, A.B., Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

– Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, Ihobe, S.A.

– Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

B.3.– Sektore Publikoko Fundazioa.
B.3.– Fundaciones del sector público.

–HAZI Fundazioa.

– Fundación HAZI Fundazioa.

• Zuzendari-gerentea.

• Director/a Gerente.

– ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa.

– ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa- Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria.

• Zuzendari-gerentea.

• Director/a Gerente.

B.4.– Sektore Publikoko Partzuergoa.
B.4.– Consorcio del sector público.

– Euskal Partzuergo Zientifiko-Teknologikoa – Basque Research and Technology Aliance (BRTA).

– Consorcio Científico Tecnológico Vasco – Basque Research and Technology Aliance (BRTA).

• Zuzendari orokorra.

• Director/a General.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Nazioartekotzeko eta Europako Programetako aholkularia. (Sailburuorde maila).

a) Asesor/a en Internacionalización y Programas Europeos. (Nivel Viceconsejero/a).

b) Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza Gaietarako aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

c) Aholkularia Komunikazio Gaietan (Zuzendari maila).

c) Asesor/a asuntos Agropecuarios y Pesqueros. (Nivel Director/a).

d) Koordinazio eta Plangintzako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a Coordinación y Planificación. (Nivel Director/a).

e) Ingurumenaren arloko aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a en Materia de Medio Ambiente. (Nivel Director/a).

06.– EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
06.– DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
6.0.– Ekonomia eta Ogasuneko sailburua.
6.0.– Consejero/a de Economía y Hacienda.

6.0.1.– Kabinete eta Komunikazio zuzendaria.

6.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

6.0.2.– Zerbitzuen zuzendaria.

6.0.2.– Director/a de Servicios.

6.0.3.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendaria. (Sailburuorde maila).

6.0.3.– Director/a Oficina de Control Económico. (Rango Viceonsejero/a).

6.1.– Ekonomiako eta Europako Funtsetako sailburuordea.
6.1.– Viceconsejero/a de Economía y Fondos Europeos.

6.1.1.– Ekonomia eta Plangintzaren zuzendaria.

6.1.1.– Director/a de Economía y Planificación.

6.1.2.– Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen zuzendaria.

6.1.2.– Director/a de Políticas de Cohesión y Fondos Europeos.

6.2.– Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordea.
6.2.– Viceconsejero/a de Finanzas y Presupuestos.

6.2.1.– Finantza Politikako zuzendaria.

6.2.1.– Director/a de Política Financiera.

6.2.2.– Aurrekontuen zuzendaria.

6.2.2.– Director/a de Presupuestos.

6.3.– Ogasuneko sailburuordea.
6.3.– Viceconsejero/a de Hacienda.

6.3.1.– Zerga Administrazioko zuzendaria.

6.3.1.– Director/a de Administración Tributaria.

6.3.2.– Ondare eta Kontratazioko zuzendaria.

6.3.2.– Director/a de Patrimonio y Contratación.

6.3.3.– Erakundeen Baliabideetako zuzendaria.

6.3.3.– Director/a de Recursos Institucionales.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde Autonomoak:
B.1.– Organismos Autónomos:

– Euskal Estatistika Erakundea (EEE/IVE).

– Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE).

– Euskal Estatistika Erakundeko zuzendari nagusia.

• Director/a General.

– Lehiaren Euskal Agentzia.

– Autoridad Vasca de la Competencia.

• Lehiaren Euskal Agentziako presidentea. (Sailburuorde maila).

• Presidente/a de la Autoridad Vasca de la Competencia. (Nivel Viceconsejero/a).

• Lehiaren Euskal Agentziako kidea.

• Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

• Lehiaren Euskal Agentziako kidea.

• Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

• Ikerketa zuzendaria.

• Director/a de Investigación.

B.2.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa.
B.2.– Ente Público de Derecho Privado.

– Finantzen Euskal Institutua.

– Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

C) Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa:
C) Órgano no integrado en la estructura jerárquica de la Administración:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

– Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

• Administrazio Organoko titularra.

• Titular del Órgano.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Aholkularia Komunikazio Gaietan. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

b) Legebiltzarreko Ekimenen Arloko aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en materia de Iniciativas Parlamentarias. (Nivel Director/a).

c) Ogasun eta Finantza Araudiari buruzko aholkularia. (Sailburuorde maila).

c) Asesor/a Normativa Hacendística y Financiera. (Nivel Viceconsejero/a).

d) Programa eta Azterlanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Programas y Estudios. (Nivel Director/a).

e) Egitura-funtsetako aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a en Fondos Estructurales. (Nivel Director/a).

07.– HEZKUNTZA SAILA
07.– DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo zentralak:
A) Órganos centrales:
7.0.– Hezkuntzako sailburua.
7.0.– Consejero/a de Educación.

7.0.1.– Unibertsitatez kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen zuzendaria (ISEI).

7.0.1.– Director/a del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria (IVEI).

7.0.2.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

7.0.2.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

7.1.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea.
7.1.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

7.1.1.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria.

7.1.1.– Director/a de Gestión Económica.

7.1.2.– Langileak Kudeatzeko zuzendaria.

7.1.2.– Director/a de Gestión de Personal.

7.1.3.– Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria.

7.1.3.– Director/a de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías.

7.1.4.– Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria.

7.1.4.– Director/a de Régimen Jurídico y Servicios.

7.2.– Hezkuntzako sailburuordea.
7.2.– Viceconsejero/a de Educación.

7.2.1.– Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria.

7.2.1.– Director/a de Aprendizaje e Innovación Educativa.

7.2.2.– Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendaria.

7.2.2.– Director/a de Centros y Planificación.

7.2.3.– Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendaria.

7.2.3.– Director/a de Diversidad e Inclusión Educativa.

7.3.– Lanbide Heziketako sailburuordea.
7.3.– Viceconsejero/a de Formación Profesional.

7.3.1.– Plangintza eta Antolaketako zuzendaria.

7.3.1.– Director/a de Planificación y Organización.

7.3.2.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

7.3.2.– Director/a de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

7.4.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea.
7.4.– Viceconsejero/a de Universidades e Investigación.

7.4.1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria.

7.4.1.– Director/a de Política y Coordinación Universitaria.

7.4.2.– Ikerketako zuzendaria.

7.4.2.– Director/a de Investigación.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Sektore Publikoko Fundazioa.
B.1.– Fundación del sector público.

– Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia-Musikene, fundazio pribatua.

– Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene.

• Zuzendari-gerentea.

• Director/a Gerente.

• Zuzendari akademikoa.

• Director/a Académico/a.

B.2.– Sektore Publikoko Partzuergoa.
B.2.– Consorcio del sector público.

– Haurreskolak Partzuergoa.

– Consorcio Haurreskolak.

• Gerentea.

• Gerente.

B.3.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa.
B.3.– Entes Públicos de derecho privado.

a) Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia.

a) Unibasq – Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

• Zuzendaria.

• Director/a.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Eskola Kontseiluko lehendakaria. (Zuzendari maila).

a) Presidente/a del Consejo Escolar. (Nivel Director/a).

b) Aholkularia Komunikazio gaietan. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

c) Hezkuntza Arloko aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a en materia de Educación. (Nivel Director/a).

d) Hezkuntza Arloko aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a en materia de Educación. (Nivel Director/a).

e) Administrazio aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a de Administración (Nivel Director/a).

08.– LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
08.– DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,VIVIENDA Y TRANSPORTES
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo zentralak:
A) Órganos centrales:
8.0.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua.
8.0.– Consejero/a de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

8.0.1.– Kabinetearen zuzendaria.

8.0.1.– Director/a de Gabinete.

8.0.2.– Zerbitzuen zuzendaria.

8.0.2.– Director/a de Servicios.

8.1.– Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea.
8.1.– Viceconsejero/a de Planificación Territorial y Agenda Urbana.

8.1.1.– Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria.

8.1.1.– Director/a de Planificación Territorrial y Agenda Urbana.

8.2.– Etxebizitzako sailburuordea.
8.2.– Viceconsejero/a de Vivienda.

8.2.1.– Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendaria.

8.2.1.– Director/a de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

8.2.2.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendaria.

8.2.2.– Director/a de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

8.3.– Azpiegitura eta Garraioetako sailburuordea.
8.3.– Viceconsejero/a de Infraestructuras y Transportes.

8.3.1.– Garraio Plangintzaren zuzendaria.

8.3.1.– Director/a de Planificación del Transporte.

8.3.2.– Garraio Azpiegituren zuzendaria.

8.3.2.– Director/a de Infraestructuras del Transporte.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa.
B.1.– Ente Público de Derecho Privado.

– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

• Sozietatearen zuzendari nagusia.

• Director/a General.

B.2.– Sozietate Publikoak:
B.2.– Sociedades Públicas:

– Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. (Visesa).

– Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.– Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa).

• Sozietatearen zuzendari nagusia.

• Director/a General.

– Alokabide, S.A.

– Alokabide, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

– Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (Euskotren).

– Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (Euskotren).

• Sozietatearen zuzendari nagusia.

• Director/a General de la Sociedad.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Aholkularia Komunikazio Gaietan. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

b) Erakundearteko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a de Relaciones Institucionales. (Nivel Director/a).

c) Koordinazioko aholkularia. (Sailburuorde maila).

c) Asesor/a de Coordinación. (Nivel Viceconsejero/a).

d) Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Relaciones con el Parlamento. (Nivel Director/a).

e) Etxebizitzako aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a de Vivienda. (Nivel Director/a).

09.– OSASUN SAILA
09.– DEPARTAMENTO DE SALUD
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo zentralak:
A) Órganos centrales:
9.0.– Osasuneko sailburua.
9.0.– Consejero/a de Salud.

9.0.1.– Osasuneko sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

9.0.1.– Director/a del Gabinete del Consejero/a de Salud.

9.1.– Osasuneko sailburuordea.
9.1.– Viceconsejero/a de Salud.

9.1.1.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria.

9.1.1.– Director/a de Salud Pública y Adicciones.

9.1.2.– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

9.1.2.– Director/a de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

9.1.3.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria.

9.1.3.– Director/a de Investigación e Innovación Sanitarias.

9.1.4.– Arreta Soziosanitarioko zuzendaria.

9.1.4.– Director/a de Atención Sociosanitaria.

9.2.– Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordea.
9.2.– Viceconsejero/a de Administración y Financiación Sanitarias.

9.2.1.– Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

9.2.1.– Director/a de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales.

9.2.2.– Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria.

9.2.2.– Director/a de Aseguramiento y Contratación Sanitarias.

9.2.3.– Farmaziako zuzendaria.

9.2.3.– Director/a de Farmacia.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa.
B.1.– Ente Público de Derecho Privado.

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua.

– Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusia.

1.– Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

a) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia.

a) Director/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Asistentzia Sanitarioko zuzendaria.

b) Director/a de Asistencia Sanitaria.

c) Ekonomia eta Finantza zuzendaria.

c) Director/a de Económico-Financiera.

d) Giza Baliabideetako zuzendaria.

d) Director/a de Recursos Humanos.

2.– Emergentziak-Lurralde Unitateak.

2.– Emergencias-Unidades Territoriales de Emergencias.

a) Zuzendari-gerentea – Emergentziak (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente de Emergencias (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria – Emergentziak (4. maialakoa).

b) Director/a de Gestión (GR4).

3.– Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

3.– Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

a) Zuzendari-gerentea – Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria – Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa (4. maialakoa).

b) Director/a Gestión (GR4).

4.– Erakunde Sanitario Integratua Araba.

4.– Organización Sanitaria Integrada Araba.

a) Zuzendari-gerentea (1. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR1).

b) Zuzendari medikoa (1. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR1).

c) Erizaintzako zuzendaria (1. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR1).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(1. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR1).

e) Langileen zuzendaria (1. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR1).

f) Arreta Integratuaren zuzendaria (2. maialakoa).

f) Director/a Gerente Atención Integrada (GR2).

5.– Erakunde Sanitario Integratua Arabako Errioxa-Rioja Alavesa.

5.– Organización Sanitaria Integrada Arabako Errioxa-Rioja Alavesa.

a) Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Erizaintzako zuzendaria (4. maialakoa).

b) Director/a de Enfermería (GR4).

c) Kudeaketako zuzendaria (4. maialakoa).

c) Director/a Gestión (GR4).

6.– Arabako Osasun Mentalaren Sarea.

6.– Red de Salud Mental de Araba.

a) Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa (4. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria (4. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(4. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria (4. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR4).

7.– Erakunde Sanitario Integratua Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta.

7.– Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

a) Zuzendari-gerentea (1. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR1).

b) Zuzendari medikoa (1. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR1).

c) Erizaintzako zuzendaria (1. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR1).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (1. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR1).

e) Langileen zuzendaria (1. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR1).

f) Arreta Integratuaren zuzendaria (1. maialakoa).

f) Director/a de Atención Integrada (GRI).

8.– Erakunde Sanitario Integratua Bilbao-Basurtu.

8.– Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto.

a) Zuzendari-gerentea (2. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Arreta Integratuaren zuzendaria (2. maialakoa).

b) Director/a de Atención Integrada (GR2).

c) Zuzendari medikoa (2. maialakoa).

c) Director/a Médico (GR2).

d) Erizaintzako zuzendaria (2. maialakoa).

d) Director/a de Enfermería (GR2).

e) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (2. maialakoa).

e) Director/a Económico-Financiero (GR2).

f) Langileen zuzendaria (2. maialakoa).

f) Director/a de Personas (GR2).

9.– Erakunde Sanitario Integratua Barrualde-Galdakao.

9.– Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

a) Zuzendari-gerentea (2. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Arreta Integratuaren zuzendaria (2. maialakoa).

b) Director/a de Atención Integrada (GR2).

c) Zuzendari medikoa (2. maialakoa).

c) Director/a Médico (GR2).

d) Erizaintzako zuzendaria (2. maialakoa).

d) Director/a de Enfermería (GR2).

e) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(2. maialakoa).

e) Director/a Económico-Financiero (GR2).

f) Langileen zuzendaria (2. maialakoa).

f) Director/a de Personas (GR2).

10.– Erakunde Sanitario Integratua Barakaldo-Sestao.

10.– Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

11.– Santa Marina Ospitalea.

11.– Hospital Santa Marina.

a) Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa (4. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria (4. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(4. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria (4. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR4).

12.– Gorlizko Ospitalea.

12.– Hospital Gorliz.

a) Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa (4. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria (4. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(4. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria (4. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR4).

13.– Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea.

13.– Red de Salud Mental de Bizkaia.

a) Zuzendari-gerentea (2. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Zuzendari medikoa (2. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR2).

c) Erizaintzako zuzendaria (2. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR2).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (2. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR2).

e) Langileen zuzendaria (2. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR2).

14.– Erakunde Sanitario Integratua Uribe.

14.– Organización Sanitaria Integrada Uribe.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

15.– Erakunde Sanitario Integratua Donostialdea.

15.– Organización Sanitaria Integrada Donostialdea.

a) Zuzendari-gerentea (1. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR1).

c) Zuzendari medikoa (1. maialakoa).

c) Director/a Médico (GR1).

d) Erizaintzako zuzendaria (1. maialakoa).

d) Director/a de Enfermería (GR1).

e) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (1. maialakoa).

e) Director/a Económico-Financiero (GR1).

f) Langileen zuzendaria (1. maialakoa).

f) Director/a de Personas (GR1).

g) Arreta Integratuaren zuzendaria (1. maialakoa).

g) Director/a Atención Integrada (GR1).

16.– Erakunde Sanitario Integratua Goierri-Urola Garaia.

16.– Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria(3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

17.– Erakunde Sanitario Integratua Bidasoa.

17.– Organización Sanitaria Integrada Bidasoa.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

18.– Erakunde Sanitario Integratua Debabarrena.

18.– Organización Sanitaria Integrada Debabarrena.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

19.– Erakunde Sanitario Integratua Debagoiena.

19.– Organización Sanitaria Integrada Alto Deba.

a) Zuzendari-gerentea (3. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Zuzendari medikoa (3. maialakoa).

b) Director/a Médico (GR3).

c) Erizaintzako zuzendaria (3. maialakoa).

c) Director/a de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. maialakoa).

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria (3. maialakoa).

e) Director/a de Personas (GR3).

20.– Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea.

20.– Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

– Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

– Director/a Gerente (GR4).

21.– Erakunde Sanitario Integratua Tolosaldea.

21.– Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea.

a) Zuzendari-gerentea (4. maialakoa).

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria (4. maialakoa).

b) Director/a de Gestión (GR4).

B.2.– Sozietate Publikoa.
B.2.– Sociedad Pública.

–Osatek, S.A.

–Osatek, S.A.

• Zuzendari-gerentea.

• Director/a Gerente.

B.3.– Sektore Publikoko Fundazioa.
B.3.– Fundación Sector Público.

–. Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF).

–. Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF).

• I+G+B Kudeatzeko zuzendaria.

• Director/a de Gestión de I+D+i.

• Antolaketa eta Kudeaketa Berrikuntzarako zuzendaria.

• Director/a de Innovación Organizativa y de gestión.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Komunikazio Gaietan aholkularia. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director).

b) Erakundearteko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en Relaciones Institucionales. (Nivel Director).

c) Osasun-programa eta Herritarrekiko Harremanetarako aholkularia. (Sailburuorde maila).

c) Asesor/a en Programas Sanitarios y Relaciones Ciudadanas. (Nivel Viceconsejero/a).

d) Kudeaketa Estrategikorako aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Gestión Estratégica. (Nivel Director).

e) Osasun-plangintza eta Berrikuntzarako aholkularia. (Zuzendari maila).

e) Asesor/a Planificación e Innovación Sanitaria. (Nivel Director).

10.– BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
10.– IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo Zentralak:
A) Órganos centrales:
10.0.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua.
10.0.– Consejero/a de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

10.0.1.– Kabineteko zuzendaria.

10.0.1.– Director/a de Gabinete.

10.0.2.– Komunikazioko zuzendaria.

10.0.2.– Director/a de Comunicación.

10.0.3.– Zerbitzuen zuzendaria.

10.0.3.– Director/a de Servicios.

10.0.4.– Gazteriako zuzendaria.

10.0.4.– Director/a de Juventud.

10.2.– Justiziako sailburuordea.
10.1.– Viceconsejero/a de Justicia.

10.1.1.– Justizia Administrazioko zuzendaria.

10.1.1.– Director/a de la Administración de Justicia.

10.1.2.– Justizia Digitalaren eta Azpiegituren zuzendaria.

10.1.2.– Director/a de Justicia Digital e Infraestructuras.

10.1.3.– Justiziako zuzendaria.

10.1.3.– Director/a de Justicia.

10.2.– Gizarte Politiketako sailburuordea.
10.2.– Viceconsejero/a de Políticas Sociales.

10.2.1.– Gizarte Zerbitzuen zuzendaria.

10.2.1.– Director/a de Servicios Sociales.

10.2.2.– Familia eta Haurren zuzendaria.

10.2.2.– Director/a de Familia e Infancia.

10.2.3.– Migrazio eta Asiloko zuzendaria.

10.2.3.– Director/a de Migración y Asilo.

10.3.– Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordea.
10.3.– Viceconsejero/a de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación.

10.3.1.– Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria.

10.3.1.– Director/a de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde Autonomoak:
B.1.– Organismo Autónomo.

– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea.

– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

i) Emakunderen zuzendari nagusia. (Sailburuorde maila).

i) Director/a General de Emakunde. (Nivel Viceconsejero/a).

ii) Emakunderen idazkari nagusia. (Zuzendari maila).

ii) Secretario/a General de Emakunde. (Nivel Director/a).

– Gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.

– Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

• Gogorako zuzendaria. (Zuzendari maila).

• Director/a de Gogora. (Nivel Director/a).

B.2.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak:
B.2.– Entes Públicos de derecho privado:

– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Elankidetza).

– Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

• Zuzendaria. (Zuzendari maila).

• Director/a.

– Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia.

– Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social.

• Zuzendaria. (Zuzendari maila).

• Director/a.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Azterlan eta Programetako aholkularia. (Zuzendari maila).

a) Asesor/a de Estudios y Programas. (Nivel Director/a).

b) Gizarte Politiketan aholkularia. (Zuzendari maila).

b) Asesor/a de Políticas Sociales. (Nivel Director/a).

c) Komunikazio Gaietan aholkularia. (Zuzendari maila).

c) Asesor/a en Comunicaciones. (Nivel Director/a).

d) Kabineteko aholkularia. (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Gabinete. (Nivel Director/a).

e) Saileko Politikarako aholkularia. (Sailburuorde maila).

e) Asesor/a de Política Departamental. (Nivel Viceconsejero/a).

f) Espetxe Erakundeetako aholkularia. (Sailburuorde maila).

f) Asesor/a de Instituciones Penitenciarias. (Nivel Viceconsejero/a).

g) Biktimen Arretarako Aholkulari Koordinatzailea. (Zuzendari maila).

g) Asesor/a Coordinador/a Atención a Las Víctimas. (Nivel Director/a).

11.– KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
11.– CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo zentralak:
A) Órganos centrales:
11.0.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.
11.0.– Consejero/a de Cultura y Política Lingüística.

11.0.1.– Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen zuzendaria.

11.0.1.– Director/a de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

11.0.2.– Zerbitzuen zuzendaria.

11.0.2.– Director/a de Servicios.

11.0.3.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria.

11.0.3.– Director/a de Actividad Física y Deporte.

11.1.– Kulturako sailburuordea.
11.1.– Viceconsejero/a de Cultura.

11.1.1.– Kultura Ondarearen zuzendaria.

11.1.1.– Director/a de Patrimonio Cultural.

11.1.2.– Kultura Sustatzeko zuzendaria.

11.1.2.– Director/a de la Promoción de la Cultura.

11.2.– Hizkuntza Politikarako sailburuordea.
11.2.– Viceconsejero/a de Política Lingüística.

11.2.1.– Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria.

11.2.1.– Director/a de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

11.2.2.– Euskara Sustatzeko zuzendaria.

11.2.2.– Director/a de Promoción del Euskera.

11.2.3.– Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

11.2.3.– Director/a de Investigación Lingüística y Coordinación.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde autonomoak.
B.1.–) Organismo Autónomo.

– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE).

–. Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

– HABEko zuzendari nagusia.

• Director/a General de HABE.

B.2.– Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa:
B.2.– Entes Públicos de derecho privado:

– Euskal Irrati Telebista/ Radio Televisión Vasca (EITB).

– Euskal Irrati Telebista/ Radio Televisión Vasca (EITB).

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General de EITB.

• Zuzendari-gerentea.

• Director/a Gerente de EITB.

• Estrategia eta Komunikazio Korporatiboko zuzendaria.

• Director/a de Estrategia y Comunicación Corporativa.

– Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

– Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

• Zuzendari nagusia.

• Director/a General.

• Euskararen Sustapen eta Hedakuntzarako zuzendaria.

• Director/a del Área para la Promoción y Difusión del Euskera.

• Euskal Kulturaren Sustapen eta Hedakuntzarako zuzendaria.

• Director/a del Área para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca.

B.3.– Sozietate Publikoak:
B.3.– Sociedades Públicas:

– EITB MEDIA. S.L.U.

– EITB MEDIA, S.A.U.

• Sozietatearen zuzendaria.

• Director/a.

– Orquesta de Euskadi, S.A.

– Orquesta de Euskadi, S.A.

• Sozietatearen zuzendari nagusia.

• Director/a General.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Aholkularia Komunikazio Gaietan (Zuzendari maila).

a) Asesor/a en Comunicaciones (Nivel Director/a).

b) Kultur Industria eta Industria Sortzaileetarako aholkularia (Zuzendari maila).

b) Asesor/a de Industrias Culturales y Creativas (Nivel Director/a).

c) Kultur Ondarea Garatzeko aholkularia (Sailburuorde maila).

c) Asesor/a para Desarrollo de Patrimonio Cultural (Nivel Viceconsejero/a).

d) Nazioartekotze aholkularia (Zuzendari maila).

d) Asesor/a de Internacionalización (Nivel Director/a).

e) Kabineteari laguntzeko aholkularia.

e) Asesor/a de Apoyo al Gabinete (Nivel Director/a).

12.– TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
12.– TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
I.– KARGU PUBLIKOAK.
I.– PERSONAL CARGO PÚBLICO.
A) Organo zentralak:
A) Órganos centrales:
12.0.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua.
12.0.– Consejero/a de Turismo, Comercio y Consumo.

12.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

12.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

12.0.2.– Zerbitzuen zuzendaria.

12.0.2.– Director/a de Servicios.

12.1.– Turismo eta Merkataritzako sailburuordea.
12.1.– Viceconsejero/a de Turismo y Comercio.

12.1.1.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendaria.

12.1.1.– Director/a de Turismo y Hostelería.

12.1.2.– Merkataritzako zuzendaria.

12.1.2.– Director/a de Comercio.

B) Sektore Publikoa:
B) Sector Público:
B.1.– Erakunde Autonomoak.
B.1.– Organismo Autónomo.

– Kontsumobide-Kontsumorako Euskal Institutua.

– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

• Zuzendaria.

• Director/a.

B.2.– Sozietate Publikoa.
B.2.– Sociedad Pública.

– Basquetour – Turismoaren Euskal Agentzia, S.A.

– Basquetour – Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca de Turismo, S.A.

• Zuzendari nagusia.

• Director General.

II.– BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK.
II.– PERSONAL EVENTUAL.

a) Azterlan eta Programetako aholkularia (Zuzendari maila).

a) Asesor/a de Estudios y Programas (Nivel Director/a).

b) Komunikazio Gaietan aholkularia (Zuzendari maila).

b) Asesor/a en Comunicaciones (Nivel Director/a).

c) Erakundearteko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila).

c) Asesor/a Relaciones Institucionales (Nivel Director/a).

d) Teknologia Berrien eta Informazioaren Gizartearen Kontuetarako aholkularia (Zuzendari maila).

d) Asesor/a Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información (Nivel Director/a).

e) Analisiko eta Arau Garapeneko aholkularia (Sailburuorde maila).

e) Asesor/a de Análisis y Desarrollo Normativo (Nivel Viceconsejero/a).

II. ERANSKINA, MARTXOAREN 29KO 38/2022 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 38/2022, DE 29 DE MARZO
ARARTEKOAREN, HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIKO, EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEKO, LAN HARREMANEN KONTSEILUKO ETA DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO KARGU PUBLIKOEN LANPOSTUAK
PUESTOS DE PERSONAL CARGO PÚBLICO Y DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS INSTITUCIONES DEL ARARTEKO, TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO, CONSEJO DE RELACIONES LABORALES Y AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
I.– ARARTEKOA.
I.– ARARTEKO.

a) Arartekoa.

a) Ararteko.

b) Arartekoaren ondokoa.

b) Adjunto/a al Ararteko.

II.– HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA (HKEE).
II.– TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS (TVCP).

a) HKEEko kideak.

a) Miembros del TVCP.

i) HKEEko lehendakaria.

i) Presidente/a del TVCP.

ii) HKEEko lehendakariordea.

ii) Vicepresidente/a del TVCP.

iii) HKEEko kidea.

iii) Miembro del TVCP.

iv) HKEEko kidea.

iv) Miembro del TVCP.

v) HKEEko kidea.

v) Miembro del TVCP.

vi) HKEEko kidea.

vi) Miembros del TVCP.

vii) HKEEko kidea.

vii) Miembro del TVCP.

b) HKEEko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del TVCP.

c) HKEEko behin-behineko langileak.

c) Personal eventual del TVCP.

i) HKEEko auditoretzako aholkularia.

i) Asesor/a en auditoría del TVCP.

ii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

ii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

iii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

iii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

iv) HKEEko auditoretzako aholkularia.

iv) Asesor/a en auditoría del TVCP.

v) HKEEko auditoretzako aholkularia.

v) Asesor/a en auditoría del TVCP.

vi) HKEEko auditoretzako aholkularia.

vi) Asesor/a en auditoría del TVCP.

vii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

vii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

viii) HKEEko Lehendakaritzako aholkularia.

viii) Asesor/a de la Presidencia del TVCP.

III.– EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETAKO BATZORDEA.
III.– CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO.

a) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko lehendakaria.

a) Presidente/a del Consejo Económico y Social Vasco.

b) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del Consejo Económico y Social Vasco.

IV.– LAN HARREMANEN KONTSEILUA.
IV.– CONSEJO DE RELACIONES LABORALES.

a) Lan Harremanen Kontseiluko lehendakaria.

a) Presidente/a del Consejo Relaciones Laborales.

b) Lan Harremanen Kontseiluko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del Consejo Relaciones Laborales.

V.– DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA.
V.– AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

– Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria.

– Director/a de la Agencia Vasca de Protección de Datos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común