Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2022ko apirilaren 13a, asteazkena

N.º 74, miércoles 13 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
1658
1658

AGINDUA, 2022ko martxoaren 24koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Eibarko 136 Murrategi area birgaitze integratuko area deklaratzeko espedienteari.

ORDEN de 24 de marzo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre incoación del expediente de declaración del área 136 Murrategi de Eibar como área de rehabilitación integrada.

Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 11. artikuluak ezartzen du zer prozedura bete behar den eremu bat birgaitze integratuko area deklaratzeko espedientea hasteko. Eibarko Udalak, 2022ko martxoaren 16an, eskaera egin zuen Eibarko 136 Murrategi area birgaitze integratuko area deklaratzeko espedientea hasteko.

El artículo 11 del Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, establece el procedimiento para la incoación del expediente de declaración como Área de Rehabilitación Integrada. El ayuntamiento de Eibar, con fecha 16 de marzo de 2022, solicitó la incoación del expediente de declaración del área 136 Murrategi de Eibar, como Área de Rehabilitación Integrada.

Eskabide horrekin batera, deklarazioa egiteko beharrezkoa den eta aipatutako Dekretuaren 11. artikuluko 2. puntuan zehazten den dokumentazioa aurkeztu zen. Sail honetako zerbitzu teknikoek dokumentazio horri buruz egindako azterketatik ondorioztatzen denez, eremu hori «birgaitze integratuko area» deklaratzeko baldintzak betetzen dira, area birgaitzeko premia dagoelako. Hortaz, Administrazioak hura kontserbatu eta hobetzeko ekintza berezi bat gauzatu behar du, dekretu horren 9. artikuluaren 1. puntuan xedatutakoarekin bat etorriz.

Dicha solicitud iba acompañada de la documentación requerida al efecto y descrita en el punto 2 del artículo 11 del citado Decreto, de cuyo análisis por parte de los servicios técnicos de este Departamento, se desprende que en la zona en cuestión concurren las circunstancias para ser declarada «Área de Rehabilitación Integrada», debido a su necesidad de rehabilitación, debiendo ser sometida a una acción especial de la Administración tendente a su conservación y mejora, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 9 del reiterado Decreto.

Eibarko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera, eremu hori plan berezi baten bidez garatu beharrekoa da, hala agertzen baita bai hirigintza-fitxan bai O.A-01- «Eremuen antolamendua» delako antolamendu-planoan.

El Plan General de Ordenación Urbana de Eibar recoge el ámbito como área de actuación integrada a desarrollar por plan especial, tanto en la ficha urbanística como en el plano de ordenación O.A-01-«Ordenación de Ámbitos».

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren arabera, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzari dagokio birgaitze integratuko areen eta area degradatuen deklarazioa egitea eta izapidetzea, ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko. Horrenbestez, honako hau

En virtud del Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, corresponde a la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana la formulación y tramitación de la declaración de las áreas de rehabilitación integrada y áreas degradadas, a efectos de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Hasiera ematea Eibarko 136 Murrategi area birgaitze integratuko area deklaratzeko espedienteari, agindu honen I. eranskineko planoan ageri den mugaketaren arabera.

Primero.– Incoar el expediente de declaración del área 136 Murrategi de Eibar como área de rehabilitación integrada, según la delimitación del plano que conforma el Anexo I a la presente Orden.

Bigarrena.– Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 11. artikuluaren 3. puntuan xedatutakoa betez, agindu honetako eranskinak dira Udalak bidalitako eta administrazio-espedienteari erantsitako dokumentuak, jarraian zerrendatzen direnak:

Segundo.– En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 11 del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, constituyen anexos a la presente Orden, los documentos remitidos por el Ayuntamiento e incorporados al expediente administrativo, que a continuación se relacionan:

– I. eranskina: arearen mugaketa-planoa.

– Anexo I: plano de la delimitación del Área.

– II. eranskina: espedientearen hasiera azaltzeko eta justifikatzeko memoria.

– Anexo II: memoria descriptivo-justificativa de la incoación.

– III. eranskina: areari buruzko azterlan soziourbanistikoa.

– Anexo III: estudio socio-urbanístico del Área.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea espedientea hasteko agindua eta arearen mugaketa-planoa.

Tercero.– Publicar la Orden de incoación junto con el plano de la delimitación del Área en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2022.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA
ANEXO
AREAREN MUGAKETA-PLANOA
PLANO DE LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común