Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2022ko apirilaren 12a, asteartea

N.º 73, martes 12 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1631
1631

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 30ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, zeinaren bidez handitu egin baita Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 23ko Aginduaren zenbatekoa, aurrekontu-kreditua areagotuz. Agindu horren bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei, ikasleentzako ordenagailu eramangarriak eros ditzaten.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, del Viceconsejero de Administración y Servicios, por la que se amplía el importe de la Orden de 23 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022, para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado, ampliando el crédito presupuestario.

2021eko azaroaren 23ko Aginduaren bidez, dirulaguntzak deitu ziren hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeentzat, ikasleentzat ordenagailu eramangarriak eros ditzaten (2021eko azaroaren 30eko EHAA, 238. zk.).

Mediante la Orden de 23 de noviembre de 2021, se convocan subvenciones para los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022 para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado (BOPV n.º 238, de 30 de noviembre de 2021).

Agindu horren 2. artikuluak –Diru-zuzkidura–, honako hau adierazten du: «Hamabost milioi eta hirurehun mila (15.300.000,00) euro bideratuko dira deialdi honetako laguntzak finantzatzera, EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleitutako partiden kontura. Honela banatuko da zenbateko hori: 2021. urtean: 6.300.000 euro eta 2022. urtean: 9.000.000 euro.»

El artículo 2 de la Orden –Dotación económica–, indica que «Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a quince millones trescientos mil (15.300.000,00) euros, que se financiará con cargo a las partidas consignadas al efecto en los Presupuestos Generales de la CAPV distribuidos en las siguientes anualidades: Año 2021: 6.300.000 euros y Año 2022: 9.000.000 euros.»

Laguntza-eskariak aurkezteko epean, 217 eskari egin dira. Horietatik 210 eskarik betetzen dituzte dirulaguntza eskuratu ahal izateko baldintzak. Hala ere, aipatutako diru-zuzkidura (15.300.000,00 euro) ez da aski eskari guztiei erantzuteko. Hori dela eta, beharrezkoa da zuzkidura horren zenbatekoa aldatzea. Kontuan hartu dira bai balorazio-batzordeak aurkeztutako adjudikazio-proposamena, bai Aginduaren 2.1 artikulua, honako hau adierazten duena: «Zenbateko hori igo ahal izango da eskatutako laguntzen guztizko zenbatekoa kontuan hartuta, aurrekontuko baliabideen arabera, laguntza horiek ebatzi aurretik, hala ezarrita baitago Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikuluan.» Bertan, zenbateko orokorra «Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen bidez igotzeko» aukera jasotzen da.

Vencido el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda, se han formulado 217 solicitudes, de las que 210 solicitudes cumplen los requisitos para acceder a la misma. No obstante, la dotación económica indicada por importe de 15.300.000,00 euros no alcanza para atender a todas las solicitudes, por lo que es necesario proceder a la modificación de dicha cuantía. Teniendo en cuenta la propuesta de adjudicación presentada por la comisión de valoración y dado que el el artículo 2.1 de la Orden, indica que «este importe podrá ser incrementado teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias, con carácter previo a la resolución de las mismas, atendiendo al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones», que se recoge la posibilidad «de incrementar mediante Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios» el importe global.

Hori guztia dela kausa, eta Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzak proposatuta, honako hau

Por todo lo anterior, y a propuesta de la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Bost milioi zortziehun eta hirurogeita bederatzi mila bederatziehun eta hogeita zortzi euro eta laurogeita hamasei zentimo (5.869.928,96 euro) igotzea Hezkuntzako sailburuaren 2021eko azaroaren 23ko Aginduaren bigarren artikuluan gordailatutako zenbatekoa. Agindu horren bidez dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie hezkuntza-ituna 2021-2022 ikasturtean indarrean duten EAEko ikastetxeei, ikasleentzako ordenagailu eramangarriak eros ditzaten. Horrenbestez, aipatutako deialdiaren zenbatekoa guztira hogeita bat milioi ehun eta hirurogeita bederatzi mila bederatziehun eta hogeita zortzi euro eta laurogeita hamasei zentimokoa (21.169.928,96 euro) izango da, EAEko 2022. urteko aurrekontu orokorretan horretarako gordailututako partidaren kargura.

Primero.– Incrementar en cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos veintiocho euros y noventa y seis céntimos (5.869.928,96) el importe consignado en el artículo segundo de la Orden de 23 de noviembre de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para los Centros docentes de la CAPV con concierto educativo en vigor en el curso 2021-2022 para la adquisición de ordenadores portátiles para el alumnado, ascendiendo el importe global de la mencionada convocatoria a un total de veintiún millones ciento sesenta y nueve mil novecientos veintiocho euros y noventa y seis céntimos (21.169.928,96) con cargo a la partida consignada al efecto en los Presupuestos Generales de la CAPV para el año 2022.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2022.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

El Viceconsejero de Administración y Servicios,

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.

PATXI XABIER AIZPURUA TELLERIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común