Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

70. zk., 2022ko apirilaren 7a, osteguna

N.º 70, jueves 7 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1566
1566

AGINDUA, 2022ko martxoaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez natura-ondarea babesteari buruzko ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten pertsona, elkarte, fundazio eta enpresentzako dirulaguntzak arautzeko oinarriak ezarri eta laguntza horiek emateko deialdia egiten baita 2022. urterako.

ORDEN de 30 de marzo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas, asociaciones, fundaciones y empresas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para el año 2022.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 11.1 a) artikuluak xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena dauka ingurumen eta ekologia gaietan Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta Autonomia Erkidegoaren lurraldean betearazteko.

El artículo 11.1 a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que la Comunidad Autónoma ostenta la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología.

Aipatutako eskumena Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak gauzatzen du, halaxe xedatzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien funtzioak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, 8. artikuluan.

La citada competencia se ejerce por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzko Kontseiluaren 1992ko maiatzarean 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak, biodibertsitatearen kontserbazioko helburuak betetzeko, ikerkuntza eta lan zientifikoak sustatzeko beharra adierazten du, habitat naturalak edo basoko fauna eta flora kontserbatzeko, eta horien kontserbazio-egoera zaintzeko. Antzeko helburuak ditu Hegazti basatiak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauak.

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres señala la necesidad de fomentar la investigación y los trabajos científicos necesarios para contribuir a alcanzar los objetivos de conservación de la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como para la vigilancia de su estado de conservación. En la misma línea se pronuncia la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Ildo berean, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak ezartzen du administrazio publikoek dibertsitate biologikoarekin eta aipatu legearen helburuekin lotutako ikerkuntza-programak garatzea sustatuko dutela.

Por su parte, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece que las Administraciones Públicas fomentarán el desarrollo de programas de investigación sobre la diversidad biológica y sobre los objetivos de dicha Ley.

«Biodibertsitate Estrategia 2030era arte: natura gure bizitzetan berriz ezartzea» [COM (2020) 380 azkena] izeneko EBren estrategiak ezagutza, hezkuntza eta gaitasunak hobetzeari buruzko 3.3.4 apartatuan adierazten duenez, biodibertsitatearen galeraren aurkako borrokak irizpide zientifiko sendoak izan behar ditu oinarritzat, eta ikerketan, berrikuntzan eta ezagutza-trukean inbertitzea funtsezkoa da daturik onenak lortzeko eta irtenbiderik onenak garatzeko. Neurri zehatzak aurreikusten ditu jarraipenari eta informazioari buruzko alderdiak hobetzeko, hala nola: biodibertsitateari buruzko epe luzeko ikerketa-plan estrategiko bat eta biodibertsitateari buruzko Ezagutza Zentro berri bat sortzea.

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: reintegrar la naturaleza en nuestras vidas COM (2020) 380 final señala en su apartado 3.3.4 sobre mejorar el conocimiento, la educación y las capacidades que la lucha contra la pérdida de biodiversidad debe sustentarse en criterios científicos sólidos y que la inversión en investigación, innovación e intercambio de conocimientos es clave para obtener los mejores datos y desarrollar las mejores soluciones. Prevé medidas concretas para mejorar los aspectos relativos al seguimiento y la información como un plan estratégico de investigación a largo plazo sobre biodiversidad y crear un nuevo Centro de Conocimiento sobre biodiversidad.

Euskal Autonomia Erkidegoan, 2016an onartutako 2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategiak naturaren ezagutza eta kultura sustatzea ezartzen du bere lau helburuen artean, eta ekintza nagusietako bat, berriz, Euskadiko Naturari Buruzko Informazio Sistema sustatzea eta sendotzea izango da.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 aprobada en 2016 establece como una de sus 4 metas la de promover el conocimiento y la cultura de la Naturaleza, con el impulso y fortalecimiento del Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi como una de las acciones centrales.

Bere alde batetik, 2014an onartutako 2020rako Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitate Estrategiak honako ekintza hau aurreikusten du: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren indarreko dirulaguntza lerroen artean geodibertsitatearen eta ondare geologikoaren azterketa sartzea.

Por su parte, la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco 2020 aprobada en 2014 incluye entre sus acciones la de incorporar en las líneas de subvención de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi existentes el estudio de la geodiversidad y el patrimonio geológico.

Helburu horiek guztiak betetzeko asmoz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak dirulaguntza lerro hau sustatzen du.

Con el fin de dar cumplimiento a los citados objetivos, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente promueve la presente línea de subvenciones.

Dirulaguntza hau Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartutako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021, 2022 eta 2023 ekitaldietarako webgunean argitaratutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan jasota dago, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera.

Esta línea de subvenciones se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones publicado en la web del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 aprobado por Orden de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, del 17 de marzo de 2021, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak emandako eskumenen arabera, zenbait xedapenetan xedatutakoarekin bat etorriz -Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko araudian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan eta laguntzei aplikatu beharreko gainerako xedapeneta-, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legean aurrekontu-kreditu nahikoa dagoela, honako hau

En virtud de la competencia que me otorga el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de conformidad con lo dispuesto en el Título VI y Capítulo III del Título VII del Decreto Legislativo, 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la regulación básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y con crédito presupuestario suficiente en la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lehiaren prozeduraren bitartez dirulaguntzak emateko oinarriak ezartzeko helburua du agindu honek; laguntza horiek jaso ahalko dituzte 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean natura-ondarearen gaineko ezagutza hobetzeko, eta, hortaz, bere kontserbazioa sustatzeko azterlanak eta ikerketa-lanak egiten dituzten pertsona, elkarte, fundazio eta enpresek, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte, betiere.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases para la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las que podrán acogerse las personas, asociaciones, fundaciones y empresas que realicen estudios y trabajos de investigación aplicada para la mejora del conocimiento y, por tanto, de la conservación del patrimonio natural, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Proiektuek jorratutako gaiak.

Artículo 2.– Temática de los proyectos.

1.– Diruz lagungarriak izateko, proiektuen xedea natura-ondareari buruzko informazioa eta ezagutza hobetzeko ikerketa aplikatutako azterlan eta ikerketa-lanak egitea izan beharko da; zehazki, gai hauei buruzkoak izan beharko dute:

1.– Los proyectos susceptibles de ser subvencionados tendrán como finalidad la realización de estudios y trabajos de investigación aplicada para la mejora de la información y el conocimiento sobre el Patrimonio Natural, debiendo versar sobre las siguientes temáticas:

a) Natura 2000 Sarea. Natura 2000 Sareko espazioak (Kontserbazio Bereziko Eremuak eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak) izendatzeko dekretuetan zein bertako kontserbazio neurriak onartzeko dekretuetan aurreikusitako azterketak eta lanak.

a) Red Natura 2000. Estudios y trabajos contemplados en los decretos de designación de los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y de aprobación de sus medidas de conservación.

b) Natura 2000 Sarearen barruko zein kanpoko Batasuneko intereseko edo eskualde mailako intereseko habitat naturalen eta erdinaturalen gaineko azterketak eta lanak, betiere habitaten kontserbazio egoera hobetzeko baliagarriak direnak, lehentasuna emanez kontserbazio-egoera txarra edo ezezaguna dutenei.

b) Estudios y trabajos sobre los hábitats naturales y seminaturales de interés comunitario o regional dentro y fuera de la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos, que contribuyan a la mejora de su estado de conservación, priorizando aquellos cuyo estado de conservación sea desfavorable o desconocido.

c) Mehatxatutako basaflora eta basafaunako espezieei buruzko azterlanak eta lanak, bai erkidego-mailan, bai autonomia-erkidegoan, erreferentziatzat hartuta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eta II. eranskinak –Basa-hegaztiak kontserbatzeari buruzkoa– eta Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinak –hábitat naturalak, eta basoko fauna eta landaredia kontserbatzeari buruzkoa, eta Basoko zein Itsasoko Faunaren eta Landarediaren Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoko EP eta VU kategoriei buruzkoa–, eta lehentasuna emanez kontserbazio-egoera txarra edo ezezaguna dutenei.

c) Estudios y trabajos sobre las especies de flora y fauna silvestre amenazada, tanto a nivel comunitario, como autonómico, tomando como referencia los anexos I y II de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y las categorías EP y VU del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina, y priorizando aquellas cuyo estado de conservación sea desfavorable o desconocido.

c.1.– Gutxi aztertuta dauden edo informazioa dagoeneko zaharkituta duten taxonen gaineko datu primarioak (banaketa) lortzeko azterketak. Informazio kartografikoa eman beharko da.

c.1.– Estudios para la obtención de datos primarios (distribución) de taxones poco estudiados o cuya información esté obsoleta. Se deberá incluir información cartográfica.

c.2.– c) atal honetako katalogo eta zerrendetan katalogatutako basoko fauna eta flora espezieen kontserbazio-egoerari, kalteberatasunari edo/eta arrisku-mailari buruzko azterketak, Erkidegoan edo estatuan onartutako metodologiak aplikatua.

c.2.– Estudios sobre estado de conservación, vulnerabilidad y/o grado de amenaza de especies de flora y fauna silvestre en los catálogos y listados de este apartado c), y aplicando las metodologías aprobadas a nivel comunitario o estatal.

d) Natura-ondareko beste elementu batzuk.

d) Otros elementos del patrimonio natural.

d.1.– Natura 2000 Sarearen koherentzia eta konektibitate ekologikoa lurralde guztian hobetzeko osagaiei buruzko azterketak eta lanak: natura-ondarearen eta paisaiaren elementuak, ibai tarteak, habiten zatiketa, espezieen populazio dinamika eta leheneratze ekologikoa.

d.1.– Estudios y trabajos sobre los elementos para la mejora de la coherencia de la Red Natura 2000 y de la conectividad ecológica en el conjunto del territorio: elementos del patrimonio natural y del paisaje, tramos fluviales, fragmentación de hábitats, dinámica poblacional de especies y restauración ecológica.

d.2.– Hezeguneei eta beste ekosistema urtar batzuei buruzko azterketak eta lanak: ekosistema urtarrak kudeatzeko oinarriak, men eginez Natura 2000 Sareari lotutako kontserbazio-irizpideei, bai eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko urriaren 23ko 2000/60/EE Zuzentarauari lotutako kontserbazio-irizpideei ere (zuzentarau horren bidez, ur-politikaren arloko Erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen da).

d.2.– Estudios y trabajos sobre humedales y otros ecosistemas acuáticos: bases para la gestión de ecosistemas acuáticos, bajo los criterios de conservación ligados a la Red Natura 2000 y a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

d.3.– Espezie exotiko inbaditzaileen datu primarioak (banaketa) lortzeko azterketak. Informazio kartografikoa eman beharko da.

d.3.– Estudios para la obtención de datos primarios (distribución) de especies exóticas invasoras. Se deberá incluir información cartográfica.

d.4.– Flora exotiko inbaditzaileko espezieentzako kontrol-metodoen proposamenak.

d.4.– Propuestas de métodos de control para especies de flora exótica invasora.

d.5.– Natura-ondareko datu-bilketako metodologiak zehazteko eta harmonizatzeko azterlanak: biodibertsitatea eta geodibertsitatea.

d.5.– Estudios para la definición de metodologías y armonización en la recogida de datos sobre el patrimonio natural: biodiversidad y geodiversidad.

d.6.– Ekosistemen, flora eta fauna basatiko espezieen ekologiaren eta prozesu geologikoen funtzionamenduaren ulermena eta hedapena errazten duten ikerketa-proiektuak (ereduen sorkuntza, joeren analisia, adierazleak).

d.6.– Proyectos de investigación relativos a la generación de modelos, análisis de tendencias e indicadores que faciliten la comprensión y difusión sobre el funcionamiento de los ecosistemas, la ecología de las especies de flora y fauna silvestre y los procesos geológicos.

d.7.– Ekosistemak, habitatak edo interes geologikoko lekuak leheneratzeko jarraibideak eta irizpideak zehazteko azterlanak.

d.7.– Estudios para la definición de directrices y criterios para la restauración de ecosistemas, hábitats o lugares de interés geológico.

2.– Dagoeneko Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak eskuragarri duen natura-ondareari buruzko informazioa edo ezagutza sortzea planteatzen duten lanak edo azterlanak ezin izango dira diruz lagundu, baldin eta proposamenak ez badu berariaz eta behar bezala justifikatzen eskuragarri dagoen informazioa edo ezagutza hobetu dela.

2.– No podrán ser subvencionados aquellos trabajos o estudios que planteen la generación de información o conocimiento sobre el patrimonio natural ya disponible por la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, salvo que se justifique explícita y adecuadamente la mejora de la información o el conocimiento ya disponible que aporta la propuesta.

3. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 3.– Dotación presupuestaria.

Natura-ondarea babesteari buruzko ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten pertsona, elkarte, fundazio eta enpresentzako dirulaguntza-deialdi honetarako aurrekontu-zuzkidura, guztira, ehun eta laurogei mila (180.000) eurokoa izango da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2022rako aurrekontu orokorretatik aterako da. Aurrekontu-zuzkidura honela banakatuko da:

El importe total de la dotación presupuestaria para la presente convocatoria de subvenciones a personas, asociaciones, fundaciones y empresas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural asciende a ciento ochenta mil (180.000) euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022. La dotación presupuestaria se desglosará del siguiente modo:

Laurogeita hamar mila (90.000) euro 2022ko ekitaldirako.

– Noventa mil (90.000) euros para el ejercicio 2022.

Laurogeita hamar mila (90.000) euro 2023ko ekitaldirako.

– Noventa mil (90.000) euros para el ejercicio 2023.

4. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 4.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak izango dira funts publiko zein pribatuen kontura helburu bererako eman daitezkeen beste dirulaguntzekin. Ondorengo apartatuan xedatutakoa salbuespena izango da.

1.– La concesión de las subvenciones previstas en la presente Orden será compatible con aquellas otras, que teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas con cargo a fondos públicos o privados, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko aurrekontuaren kontura eta azterlan edo ikerketa-lan bererako emandako beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin, izan dirulaguntza izenduna, zuzena edo ingurumenaren arloko dirulaguntzen aginduen babesean emandako beste edozein laguntza. Zehazki, bateraezintasun horiek honako hauei eragiten diete: irabazi-asmorik gabeko elkarteei ingurumen-boluntariotzako jardueretarako ematen zaizkien dirulaguntzak, eta udalei, mankomunitateei, kontzejuei eta udalerria baino eremu txikiagoko beste edozein toki-erakunderi, kuadrillei, eskualdeei, metropoli-eremuei, toki-erakunde autonomoei, toki-garapeneko agentziei, tokiko enpresa-erakunde publikoei, toki-partzuergoei eta tokiko fundazio publikoei ematen zaizkien dirulaguntzak, betiere natura-garapen iraunkorra sustatzen duten ekintzak egiten badituzte.

2.– Será incompatible la concesión de las subvenciones previstas en la presente Orden con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para la realización del mismo proyecto o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa, directa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en el ámbito del medio ambiente, más concretamente dichas incompatibilidades se dan con las Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para actividades de voluntariado ambiental y las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, Cuadrillas, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, Sociedades Mercantiles Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Consorcios Locales y Fundaciones Públicas Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible en la línea de patrimonio natural.

3.– Laguntzen zenbateko osoak ezin izango du eragin proiektua gainfinantzatuta egotea. Holakorik gertatuz gero, gaindikinari dagokion zenbatekoa gutxituko zaio deialdi honetan emandako laguntzari.

3.– La cuantía global de las ayudas percibidas no podrá dar lugar a sobrefinanciación del proyecto. Ante tal supuesto, se reducirá el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria en la cantidad correspondiente al exceso.

5. artikulua.– Pertsona onuradunak eta eskatutako baldintzak.

Artículo 5.– Personas beneficiarias y requisitos exigidos.

1.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira izaera pribatuko edozein pertsona fisiko edo juridiko, baldin eta pertsona horrek natura edo natura-ondarea babesten edo aztertzen badu, edo, helburu horri lotutako esperientzietan ibilbide egiaztagarria badu, irabazi-asmoekin edo irabazi-asmorik gabe, eta beren ekintza-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa bada.

1.– Podrá ser persona beneficiaria de las subvenciones previstas en la presente Orden cualquier persona física o jurídica de naturaleza privada dedicada a la protección, el estudio de la naturaleza o el patrimonio natural o cuente con una trayectoria acreditada en relación a dicho objeto, con o sin fines lucrativos y cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Laguntza-araubide honen eremutik kanpo geratzen dira toki-erakundeak, erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak, bai eta sektore publikoko beste erakunde batzuk ere, hala nola fundazioak edo partzuergo publikoak.

Quedan fuera del ámbito del presente régimen de ayudas las Entidades Locales, Organismos Autónomos, Entes Públicos de derecho privado y Sociedades Públicas y aquellos otros entes que también forman parte del sector público tales como fundaciones o consorcios públicos.

Pertsona juridiko hartzaileek legez eratuta eta dagokien erregistroetan inskribatuta egon beharko dute, urte bateko antzinatasunarekin, gutxienez, agindu hau argitaratzen den eguna aintzat hartuta.

Las personas jurídicas destinatarias deberán estar legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes registros, con una antelación de al menos un año desde la fecha de publicación de la presente Orden.

2.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan daitezke boluntariotzako erakundeak, baldin eta Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean behar bezala inskribatuta badaude, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren funtzionamendu-araudia onartzen duen eta Boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituen irailaren 1eko 169/2000 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente Orden las organizaciones de voluntariado, debidamente inscritas en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado de conformidad con lo establecido en el Decreto 169/2000, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado y se regulan determinados aspectos relativos al Voluntariado.

3.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzen erakunde onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean ezarritako baldintzak betetzen dituzten fundazioak. Gainera, ez dute egon behar lege horren lehenengo xedapen iragankorrean aurreikusitako kasuan.

3.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente Orden las fundaciones que cumplan con los requisitos fijados en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, además no deberán encontrarse incursas en el supuesto previsto en la disposición transitoria primera de dicha Ley.

4.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskatzeko, pertsona, elkarte, fundazio eta enpresek ezin izango dute dirulaguntza eskuratu:

4.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden las personas, asociaciones, fundaciones y empresas que:

a) Laguntza publikoak jasotzea eragozten dioten zehapen penalik edo administrazio-zehapenik dutenek, ezta horretarako legezko inolako debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat.

a) Se encuentren sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni se hallen incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Ingurumen-legedia ez betetzetik eratorritako falta astun edo oso astunengatik zigortutakoek, beharrezko zuzenketa-neurriak egikaritu eta dagokion zehapena ordaindu arte.

b) Se encuentren sancionadas por faltas graves y muy graves derivadas del incumplimiento de la legislación medioambiental, hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la correspondiente sanción.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 3. artikuluan aurreikusten diren egoeraren baten eraginpean daudenek.

c) Incurran en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) DLOren 13.2 eta 3 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean dauden beste enpresa batzuen jarraipena edo deribazioa direnean, transformazio, bat-egite edo ondorengotza bidez.

d) Sean continuación o deriva, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la LGS.

Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. apartatutik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y tendrán el alcance que para cada una se establece.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastu ordaindutzat joko dira diruz lagundutako proiektuak gauzatzeko zalantzarik gabe beharrezkoak diren eta agindu honen 17. artikuluan ezarritako epean justifikatzen diren gastu guztiak.

1.– Se consideran gastos subvencionables la totalidad de los gastos pagados que de manera indubitada respondan a la ejecución de los proyectos subvencionados, resulten estrictamente necesarios y se justifiquen en el plazo establecido en el artículo 17 de la presente Orden.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak behar bezala baloratzeko, gastu horiek behar bezala zehaztuta egon beharko dute proiektuaren/azterlanaren fitxa teknikoan eta proiektuaren jarduera bakoitzerako eta gastu mota bakoitzerako banakatuta.

Para la correcta valoración de los gastos subvencionables, dichos gastos deberán estar suficientemente detallados en el formulario «Ficha técnica del proyecto/estudio» y desglosados para cada actividad del proyecto y para cada tipo de gasto.

2.– Jarraian zerrendatzen diren gastuak adierazitako ehunekoetan baino ez dira diruz lagunduko:

2.– Los gastos que se relacionan a continuación solo serán subvencionables en los porcentajes que se indican:

a) Langile-gastuak: kontzeptu honetan sartu beharko dira azterlanari edo proiektuari lotutako lan-denborako dedikaziotik eratorritako gastu guztiak.

a) Gastos de personal: se deberán incluir en este concepto la totalidad de los gastos derivados de la dedicación en tiempo de trabajo asociado al estudio o proyecto.

Erakunde onuraduneko langileek sortutakoak soilik jotzen dira halakotzat, langileak plantillakoak nahiz proiektua gauzatzeko berariaz kontratatutakoak izan; gastuok, betiere, nominen edo lan-kontratuen bidez justifikatu beharko dira, edo fakturen bidez langile autonomoen kasuan.

Solo se consideran gastos de personal los generados por el personal de la entidad beneficiaria, bien sea de plantilla o contratado específicamente para la realización del proyecto, que se justificarán mediante nóminas, contratos de trabajo o facturas en el caso de personal autónomo.

Langile-gastuak proiektuaren gastu osoaren % 45era arte lagundu ahal izango dira diruz. Proiektuaren koordinazio eta zuzendaritzako gastuak ezingo dira emandako dirulaguntzaren % 10 baino handiagoak izan.

Los gastos de personal solo serán subvencionables hasta el 45 % del coste total del proyecto; los gastos en concepto de coordinación y dirección del proyecto no podrán superar el 10 % de la subvención concedida.

b) Inbertsioak: informatika-ekipamenduak edo beste aktibo finko batzuk erosteari dagozkien gastuak joko dira halakotzat.

b) Inversiones: se consideran como tales los gastos correspondientes a la compra de equipos informáticos u otras adquisiciones de activos fijos.

Inbertsioak proiektuaren gastu osoaren % 25era arte lagundu ahal izango dira diruz.

Las inversiones solo serán subvencionables hasta el 25 % del coste total del proyecto.

Ezingo dira diruz lagundu, baldin eta dirulaguntzen programa honen azken 3 deialdietan diruz lagundu badira.

No serán subvencionables en caso de que ya lo hayan sido dentro de las 3 últimas convocatorias de este mismo programa de subvenciones.

c) Gastu orokorrak: halakotzat hartuko dira erakunde onuradunaren egiturak egindakoak, proiektua gauzatzeko asmoz (telefonoa, elektrizitatea, posta, fotokopiak, etab.).

c) Gastos generales: se consideran como tales los realizados por la estructura de la entidad beneficiaria para la realización del proyecto (teléfono, electricidad, correo, fotocopias, etc.).

Gastu orokorrak proiektuaren gastu osoaren % 3ra arte lagundu ahal izango dira diruz. Ez da beharrezkoa gastu horiek justifikatzea.

Los gastos generales solo serán subvencionables hasta el 3 % del coste total del proyecto. Estos gastos no necesitan ser justificados.

d) Jardunaldi, mintegi, kongresu eta antzekoetara joatea: kontzeptu horrengatik gehienez 600 euroko dirulaguntza jaso ahal izango da.

d) Asistencia a jornadas, seminarios, congresos y similares: la cantidad máxima subvencionable por este concepto será de 600 euros.

3.– Beste gastu batzuk: halakotzat joko dira dietei eta lekualdatzeei dagozkienak, bai eta, beren izaera dela eta, a), b), c) eta d) apartatuetan justifikatu ezin diren gastuak.

3.– Otros gastos: se considerarán como tales los correspondientes a dietas, desplazamientos y aquellos gastos que por su naturaleza no han podido justificarse en los apartados a, b, c y d.

4.– Ez dira inola ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko zeharkako zergak, baldin eta berreskuratu edo konpentsatu badaitezke, ezta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere. Kasu honetan, proiektuaren aurrekontuak zerga-oinarria baino ez du jaso behar.

4.– En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. En este caso el presupuesto del proyecto solo deberá de reflejar la base imponible.

5.– Diruz lagundu daitezkeen gastuei Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikulua aplikatuko zaie.

5.– A los gastos subvencionables es de aplicación el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

7. artikulua.– Dirulaguntza eskabideak eta diruz lagundako proiektuak aurketzeko mugak.

Artículo 7.– Limitación en la presentación de solicitudes de subvención y proyectos subvencionables.

1.– Pertsona hartzaileek gehienez bi proiektu aurkeztu ahal izango dituzte, helburu edo helburu desberdinak izango dituztenak.

1.– Las personas destinatarias podrán presentar un máximo de dos proyectos, que deberán tener objetivos o finalidades distintas.

2.– Bi proiektu baino gehiago aurkezten dituzten elkarte, erakunde pribatu, boluntariotzako erakunde eta fundazioei, Balorazio Batzordeak Egoitza Elektronikoan aurkeztutako lehen bi eskabideak bakarrik baloratuko dizkie.

2.– A las personas destinatarias que presenten más de dos proyectos, la Comisión de Valoración les valorará exclusivamente las dos primeras solicitudes presentadas en la Sede Electrónica.

3.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du dirulaguntza eskatzen duen pertsonak ez duela jasotzen deialdi honen helburu bereko edo haren zati bat edo batzuk egiteko dirulaguntzarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrekontu-zuzkiduren kargura.

3.– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático comprobará de oficio que la persona solicitante de la subvención no está percibiendo subvenciones, para la realización del mismo proyecto o de parte o partes del mismo, de esta convocatoria con cargo a las dotaciones presupuestarias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

8. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 8.– Cuantía de las ayudas.

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 6. artikuluan ezarritakoarekin bat onartutako aurrekontuaren % 80 izango da, eta, proiektu bakoitzerako, ezingo du gainditu 20.000 euroko kopurua.

La cuantía máxima de la subvención será el 80 % del presupuesto aceptado conforme a lo establecido en el artículo 6 y no podrá exceder de la cantidad de 20.000 euros por proyecto.

9. artikulua.– Pertsona eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 9.– Acreditación de determinados requisitos de la persona solicitante.

1.– Pertsona eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzeko aurkeztutako dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, organo kudeatzaileak, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren aldaketa aplikatuz. Interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute. Pertsona eskatzaileak modu arrazoituan egin ahal izango du aurka, eta, kasu horretan, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Dirulaguntzei buruzko Erregelamendu Orokorraren 22. artikuluan aurreikusitako moduan.

1.– El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; en el supuesto de tributar en la hacienda de Navarra, las personas interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La persona solicitante podrá oponerse de forma motivada, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

2.– Eskabideek honako aukera hau jaso beharko dute: dirulaguntzak eskatzen dituen pertsonak esanbidez adieraztea aurkakotasuna ematen diola organo kudeatzaileari gainerako datuak edo dokumentuak lortu edo egiaztatzeko, bazter utzi gabe Administrazio Publikoak esleituta dauzkan egiaztatze-, kontrol- edo ikuskatze-ahalmenak.

2.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda muestre su oposición a que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak xedatzen duenez, honako betekizun hauek egiaztatuko dira eskabidearekin batera aurkeztuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

3.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

a) Pertsonak jakinaraztea ea eskatu den helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako dirulaguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik eta, hala bada, ea eskuratu den. Pertsona fisikoek eta enpresek «minimis motako dirulaguntzei buruzko adierazpena» inprimakia aurkeztu beharko dute, 2020., 2021. Eta 2022. Urteetarako, nahiz eta laguntzarik jaso ez, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 EE Erregelamenduaren 6.1 artikuluaren arabera.

a) Que la persona solicitante se compromete a comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Las personas físicas y empresas deberán aportar el formulario «declaración de ayudas de minimis» para los años 2020, 2021 y 2022 aunque no se haya obtenido ayuda, según el artículo 6.1 del Reglamento CE 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

b) Eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen legezko debekurik, ezta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik gertatu direnak ere.

b) Que la persona solicitante no se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, incluidas las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Pertsona onuradunak ez duela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluan jasotako debeku hauetako bat ere:

c) Que la persona beneficiaria no está incursa en ninguna de las siguientes prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c.1.– Epai irmo baten bidez dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzera kondenatuak izatea, edo delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

c.1.– Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

c.2.– Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaera egin izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo izana, konkurtsoan deklaratuta egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean egotea edo desgaituta egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

c.2.– Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c.3.– Errudun deklaratutako kausaren batengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen suntsiarazpen irmoa eragin izana.

c.3.– Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

c.4.– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean, Herri Administrazioen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean eta Hauteskunde Lege Organikoan (1985eko ekainaren 19koan) edo Hauteskunde Lege Organikoan (ekainaren 5ekoan) ezarritako hautapenezko karguetan sartuta egotea.

c.4.– Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

c.5.– Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela erabaki ondoren, pertsona edo erakunde eskatzaileak ez du laguntzak berreskuratzeko agindu bat bete beharko.

c.5.– La persona o entidad solicitante no estará sujeta a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

c.6.– Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean izatea.

c.6.– Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

c.7.– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ez izatea, erregelamendu bidez zehaztutako moduan.

c.7.– No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

c.8.– Ebazpen irmo baten bidez zehatua izatea, eta lege honen edo hala ezartzen duten beste lege batzuen arabera dirulaguntzak lortzeko aukera galtzea.

c.8.– Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako baldintza hauek egiaztatuko dira:

4.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán los siguientes requisitos:

a) Pertsona eskatzailea boluntariotzako erakunde bat den kasuetan, Boluntariotza Erakundeen Errolda Orokorrean izena emanda egotearen ziurtagiria, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorraren funtzionamendu-araudia onartu eta Boluntariotzari buruzko zenbait alderdi arautzen dituen irailaren 1eko 169/2000 Dekretuan horren inguruan ezarritakoaren arabera.

a) En el caso en que la persona solicitante sea una Organización de Voluntariado, estar inscrita en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado de conformidad con lo establecido en el Decreto 169/2000, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado y se regulan determinados aspectos relativos al Voluntariado.

b) Elkarteek edo beste erakunde batzuek natura-ondarea babestearekin edo aztertzearekin lotutako esperientzietan izan duten ibilbidea egiaztatzeko, erakundeak onartutako jardueren 2021. urteko memoria aurkeztu beharko da, eta Sailak beharrezko dokumentazio osagarria eskatu ahal izango du, egoki baderitzo.

b) A efectos de acreditar la trayectoria de las asociaciones u otras entidades en experiencias relacionadas con la protección o el estudio del Patrimonio Natural, se deberá aportar la memoria de actividades del año 2021, aprobada por la entidad, pudiendo el departamento solicitar la documentación complementaria necesaria si lo considera oportuno.

5.– Pertsona eskatzaileak adieraziko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

5.– La persona solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de la subvención.

10. artikulua.– Eskabideak formalizatzea eta aurkezteko epea.

Artículo 10.– Formalización de solicitudes y plazos de presentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1016206).

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/servicios/1016206).

Helbide horretan eskuratu ahal izango dira eskabide-orria, eta eskabideak telematikoki aurkezteko eta justifikatzeko informazioa ere.

En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud, así como información encaminada a facilitar la presentación y justificación de las solicitudes de forma telemática.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Elektronikoki izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak Ordezkaritza beste persona bati eman behar zaionean jardun dezan, ordezkaritza justifikatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes Cuando sea preciso otorgar la representación a otra persona para que actúe, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egin eta jakinaraziko dira, https://euskadi.eus/nirekarpeta.

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, se realizarán y notificarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://euskadi.eus/micarpeta).

6.– Pertsona eskatzaileak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzake eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Era berean, prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzekoak, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

6.– La persona solicitante podrá presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Emandako datuak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren eta aplikatuko beharreko gainerako araudiaren arabera tratatuko dira.

7.– Los datos facilitados serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable al efecto.

Emandako datuen arduraduna Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

El responsable de los datos facilitados es la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

11. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 11.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

Eskabide guztiekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira nahitaez, erakunde eskatzailearen eta egin beharreko jardueraren ezaugarriekin bat etorriz:

Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) «Eskabidea» formularioa, agindu honen 15. artikuluko balorazio-irizpideak behar bezala aplikatzeko behar besteko xehetasun-mailarekin.

a) Formulario «Solicitud», con el nivel de detalle suficiente que permita una aplicación adecuada de los criterios de valoración del artículo 15 de la presente Orden.

b) «Proiektuaren/azterketaren fitxa teknikoa» inprimakia, aurrekontua barne, 15. artikuluko balorazio-irizpideak behar bezala aplikatu ahal.

b) Formulario «Ficha técnica del proyecto/estudio», que incluye el presupuesto (con el nivel de desglose suficiente para poder aplicar adecuadamente los criterios de valoración del artículo 15).

c) Formularioa betetzeko, biodibertsitateari buruzko ezagutza sortzeko proiektuak eta horien egiaztapen-zerrenda diseinatzeko gida ere erabili behar da, hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2019/biodibertsitateari-buruzko-ezagutza-sortzeko-proiektuak-diseinatzeko-gida/web01-a2ingdib/eu/

c) Para la cumplimentación del formulario, se debe utilizar también la Guía para el diseño de proyectos de generación de conocimiento sobre Biodiversidad y su lista de comprobación, disponibles en https://www.euskadi.eus/documentacion/2019/guia-para-el-diseno-de-proyectos-de-generacion-de-conocimiento-sobre-biodiversidad/web01-a2ingdib/es/).

d) Proiektua basa-espezieen jarraipenerako programa bat bada, kontuan hartu beharko da Espezieen jarraipen-programak diseinatzeko gida eta proiektuari aplikatutako egiaztapen-fitxa bete beharko da. Hemen eskuragarriak: https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2021/espezieen-jarraipenerako-programak-diseinatzeko-gida/web01-a2ingdib/eu/

d) Si el proyecto consiste en un programa de seguimiento de especies silvestres, deberá ajustarse a la Guía para el diseño de programas de seguimiento de especies disponible en https://www.euskadi.eus/documentacion/2021/guia-para-el-diseno-de-programas-de-seguimiento-de-especies/web01-a2ingdib/es/ y aportarse cumplimentada la ficha de comprobación aplicada al proyecto.

e) Pertsona eskatzaileak onartutako jarduerei buruzko memoria, dirulaguntzaren deialdiaren aurreko urteari dagokiona.

e) Memoria sobre las actividades aprobada por la persona solicitante correspondiente al año anterior al de la convocatoria de la subvención.

f) Pertsona eskatzailea boluntariotzako erakunde bat baldin bada, Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean inskribatuta ote dagoen automatikoki egiaztatzea posiblea ez balitz, hori agiri bidez egiaztatuko da, dagokion erregistroak emandako egiaztagiriaren bidez.

f) En el caso de que la persona solicitante sea una organización de voluntariado, si no fuera posible la acreditación automática de la inscripción en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado, se acreditará documentalmente este extremo mediante justificante expedido por el correspondiente registro.

g) Pertsona eskatzaileak onura publikoko elkartearen izaera juridikoa badu, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, ekitaldia amaitu eta sei hilabeteko epean, aurreko ekitaldiko urteko kontuak eta ekitaldi horretan egindako jardueren memoria deskribatzailea aurkeztu izanaren egiaztagiria. Egiaztapena egitea ezinezkoa balitz, interesdunari berari eskatuko zaio baldintzok betetzen dituela agiri bidez egiazta dezala, dagokion erregistroak emandako egiaztagiriaren bidez.

g) En el caso en el que la persona solicitante tuviera naturaleza jurídica de asociación de utilidad pública, la acreditación documental de la presentación ante el Registro General de Asociaciones del País Vasco, en el plazo de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio, de las cuentas anuales del ejercicio anterior y de la memoria descriptiva de las actividades realizadas en dicho ejercicio. Si no fuera posible dicha verificación, se requerirá al interesado para que acredite documentalmente este extremo mediante justificante expedido por el correspondiente registro.

h) Pertsona eskatzaileak fundazioaren izaera juridikoa badu, urteko azken kontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan aurkeztu izanaren agiri bidezko egiaztapena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 33. artikuluan aurreikusitako kasuetan, urteko kontuen kanpo-auditoretzaren txostena Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzan aurkeztu izanaren agiri bidezko egiaztapena. Egiaztapena egitea ezinezkoa balitz, interesdunari berari eskatuko zaio baldintzok betetzen dituela agiri bidez egiazta dezala, dagokion erregistroak emandako egiaztagiriaren bidez.

h) En el caso en el que la persona solicitante tuviera naturaleza jurídica de fundación, la acreditación documental de la presentación de las últimas cuentas anuales en el Registro de Fundaciones del País Vasco y, en los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, la acreditación documental de la presentación del informe de auditoría externa de sus cuentas anuales en el Protectorado de Fundaciones del País Vasco. Si no fuera posible dicha verificación, se requerirá al interesado para que acredite documentalmente ese extremo mediante justificante expedido por el correspondiente registro.

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Dirulaguntzaren eskabideak ez baditu betetzen aurreko artikuluan eskatutako baldintzak eta aplikatzekoa den legeria espezifikoak salbuetsitakoak, interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epe luzaezinean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, deialdia ebazteko eskumena duen organoak horretarako ebazpena eman ondoren.

1.– Si la solicitud de subvención no reuniese los requisitos exigidos en el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto por el órgano competente para resolver la convocatoria.

2.– Eskabidea aurrez aurre aurkezten bada, bitarteko elektronikoen bidez egin behar duenak eskaera zuzentzeko eskatuko dio eskatzaileari, modu elektronikoan aurkeztuta. Ondorio horietarako, eskabidea aurkezteko datatzat hartuko da bide horretatik benetan egin den eguna.

2.– En el caso de que la solicitud se presentase presencialmente, por quien está obligado a efectuarlo por medios electrónicos, se requerirá al solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

13. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzeko ardura duen organoa.

Artículo 13.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa zuzendariari dagokio deialdi honetan jasotako laguntzak kudeatzeko eginkizunak betetzea.

Corresponderá al Director o Directora de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

14. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 14.– Comisión de valoración.

1.– Aurkezturiko eskabideak aztertzeko, ebaluatzeko eta aukeratzeko, balorazio-batzorde bat osatuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

1.– Para el análisis, evaluación y selección de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

a) Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria, presidente lanak beteko dituena.

a) La persona que ostente el cargo de Directora o Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, que ejercerá las funciones de presidente.

b) Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzako hiru teknikari, Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariak izendatuko dituenak. Zerbitzuan antzinakotasun handiena duen pertsonak beteko ditu idazkari lanak.

b) Tres técnicos/as de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático designados/as por la persona que ostente el cargo de Directora o Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, correspondiendo a la persona de mayor antigüedad en el servicio las tareas propias de la secretaría.

c) Proposamenak ebaluatzeko, natura-ondarearen kontserbazioan diharduten beste teknikari edota aditu batzuen iritzia jaso ahal izango da.

c) Para la evaluación de las propuestas se podrá recabar la opinión de personal técnico o experto en conservación del patrimonio natural.

2.– Balorazio Batzordea izendatzeko ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, aurkeztutako eskabideak baloratzen hasi aurretik.

2.– La resolución por la que se designa la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, antes del inicio de la valoración de las solicitudes presentadas.

3.– Balorazio Batzordeak Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeari helaraziko dio ebazpen-proposamena, agindu honen 15. artikuluan adierazitako esleipen-irizpideekin eta aurrekontu-mugekin bat etorriz. Proposamen horretan, honako hauek zehaztuko dira, arrazoiak emanez: dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak, dirulaguntzaren zenbatekoa, diruz lagundu ezin diren proiektuak, ukatutako eskabideak, ukatzeko arrazoiak eta ebazpena behar duen beste edozein gorabehera.

3.– La Comisión de Valoración elevará a la persona que ostente el cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental la propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación señalados en el artículo 15 de la presente Orden y a los límites presupuestarios, determine motivadamente los proyectos susceptibles de obtener subvención y la cuantía de la misma, los proyectos no subvencionables, las solicitudes denegadas junto a los motivos de denegación, así como cualquier otra circunstancia que requiera de resolución.

4.– Ebazpen-proposamenak honako hauek jasoko ditu: erakunde onuradunen zerrenda, diruz lagundutako proiektuen identifikazioa, lortutako puntuazioa eta esleitutako zenbatekoak. Era berean, ebazpen-proposamenean ordezko erakunde eskatzaileen zerrenda jasoko da, erakunde onuradunek uko egiten badiete ere. Ordezko erakunde eskatzaileei dagokienez, proiektuak identifikatuko dira eta dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa adieraziko da.

4.– La propuesta de resolución contendrá la relación de las personas beneficiarias, la identificación de los proyectos subvencionados, la puntuación obtenida y los respectivos importes asignados. Asimismo, la propuesta de resolución recogerá una relación ordenada de las personas solicitantes suplentes para el caso de que se produzca alguna renuncia, antes de ordenarse el primer pago, por parte de las personas beneficiarias. En relación con las personas solicitantes suplentes, se identificarán los proyectos y se expresará el importe máximo que podría alcanzar la subvención.

15. artikulua.– Balorazio-irizpideak eta esleipen-prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de adjudicación y criterios de valoración.

1.– Agindu honetan jasotako dirulaguntzak 2.1 artikuluan jasotako moduan esleituko dira, norgehiagoka-prozeduraren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.4 artikuluarekin bat etorriz.

1.– Las subvenciones contempladas en la presente Orden se adjudicarán según se recogen en el artículo 2.1 mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Artikulu honetako 2. paragrafoan ezarritako irizpideei jarraiki eta artikulu honetako 3. paragrafoan aurreikusitako puntu gehigarriak batu aurretik ebaluazio-organoak egiten duen balorazio-fasean gutxienez 60 puntu lortzen dituzten proiektuak bakarrik lagunduko dira diruz.

Únicamente se subvencionarán los proyectos que, en la respectiva fase de valoración que efectúe el órgano evaluador con sujeción a los criterios que se establecen en el apartado 2 de este artículo y antes de la suma de los puntos adicionales previstos en el apartado 3 de este artículo, obtengan una puntación mínima de 60.

Eskatutako gutxieneko puntuazioa lortzen duten proiektuen lehentasun-hurrenkerak ez du ekarriko diruz lagundutako proiektu bakoitzeko jaso beharreko zenbatekoa handitzea. Irizpide hori kontuan hartuko da, soilik, balorazio-fasean eskatutako gutxieneko puntuazioa lortzen duten proiektu guztietarako aurrekontu-zuzkidurarik ez badago; lehenik eta behin, puntuazio handiena lortu duten proiektuei emango zaie dirulaguntza.

El orden de prelación en relación a los proyectos que alcance la puntuación mínima exigida no supondrá un incremento en la cantidad a percibir por cada proyecto subvencionado. Este criterio únicamente se tendrá en cuenta en el supuesto de no disponer de dotación presupuestaria para todos los proyectos presentados que alcancen la puntuación mínima exigida en la fase de valoración, subvencionándose primero los de mayor puntuación.

2.– Aurkeztutako proiektuak baremo honen arabera balioetsiko dira:

2.– Los proyectos presentados se valorarán conforme a los siguientes criterios:

a) Azterlanak zer neurritan egokitzen diren agindu honetako 2.1 artikuluan zerrendatutako gaietara; 40 puntu lortu ahalko dira, gehienez, honela zatikatuta:

a) Grado de ajuste de los estudios y trabajos a las temáticas relacionadas en el artículo 2.1. de la presente Orden, hasta un máximo de 40 puntos, con el siguiente desglose:

– a) ataleko gaiak, gehienez 40 puntu.

– Temáticas del apartado a), hasta 40 puntos.

– b) ataleko gaiak, gehienez 25 puntu.

– Temáticas del apartado b), hasta 25 puntos.

– c) ataleko gaiak, gehienez 25 puntu.

– Temáticas del apartado c), hasta 25 puntos.

b) eta c) ataletako gaiak honela lehenetsiko dira:

Las temáticas del apartado b) y del apartado c) se priorizarán de la siguiente manera.

Kontserbazio-egoera desegokia/txarra; txarra/txarra edo ezezaguna; gehienez 25 puntu.

Estado de conservación inadecuado-desfavorable; desfavorable-malo o desconocido; hasta 25 puntos.

Kontserbazio-egoera aldekoa; gehienez 20 puntu.

Estado de conservación favorable hasta 20 puntos.

– d) ataleko gaiak, gehienez 15 puntu.

– Temáticas del apartado d), hasta 15 puntos.

b) Proposamenaren kalitate teknikoa, gehienez 40 puntu, honela banakatuta:

b) Calidad técnica de la propuesta, hasta un máximo de 40 puntos, con el siguiente desglose:

– Zer neurritan egokitzen den proiektuaren fitxa teknikora, gehienez 15 puntu.

– Grado de ajuste a la ficha técnica del proyecto, hasta 15 puntos.

– Zer neurritan egokitzen den biodibertsitateari buruzko ezagutza sortzeko proiektuak diseinatzeko gidaren arabera, gehienez 10 puntu.

– Grado de ajuste a la guía para el diseño de proyectos de generación de conocimiento sobre biodiversidad, hasta 10 puntos.

– Zer neurritan egokitzen diren Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sistemaren (ENIS) parametro eta edukietara, eta entregagaiak (https://www.euskadi.eus/informazioa/nola-bidali-informazioa-euskadiko-naturari-buruzko-informazio-sisteman-sartzeko/web01-a2ingdib/eu/), gehienez 15 puntu.

– Grado de ajuste a los parámetros y contenidos del Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi (SINE) y entregables generados (https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-a2ingdib/es/), hasta 15 puntos.

c) Zer neurritan egokitzen den aurrekontua proiektuaren edo azterketaren ekintzetara eta gastu-tipologiara, proiektu/azterlanaren aurrekontua fitxaren banakapena aintzat hartuta, gehienez 20 puntu.

c) Grado de ajuste del presupuesto a las acciones del proyecto o estudio y a la tipología de gasto, atendiendo al desglose en la ficha presupuesto del proyecto/estudio, hasta un máximo de 20 puntos.

d) Lanean parte hartzen duten erakunde eta pertsonek zer-nolako gaitasuna, eskarmentua eta curriculuma duten azken 10 urteetan proposatutako azterlanaren antzeko jardueretan, gehienez 10 puntu.

d) Capacidad, experiencia y currículo de las entidades y de las personas participantes en el trabajo en la realización de actividades similares a la del estudio propuesto en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

e) Proiektuak deialdi honetan dirulaguntza jaso dezaketen beste proiektu batzuekin duen koordinazio-maila, edo horiekin koordinatzeko gaitasuna; edo aurreko faseetan egin diren azterlan eta proiektuak garatzeko gaitasuna dirulaguntza-programa honen azken 5 deialdietatik, gehienez 10 puntu.

e) Nivel de coordinación o capacidad de coordinarse con otros proyectos susceptibles de ser subvencionados en la presente convocatoria o de desarrollar o profundizar en estudios y proyectos llevados a cabo en fases anteriores de las últimas 5 convocatorias de este programa de subvenciones, hasta un máximo de 10 puntos.

3.– Euskaraz egiten diren proiektuen eta horiei lotutako entregagaien balorazioari (gehienez 5 puntu) eta/edo irabazi-asmorik gabeko erakundeek egindakoei (5 puntu) 10 puntu emango zaizkie gehienez.

3.– La valoración de los proyectos que se realicen en euskera y sus entregables asociados (hasta 5 puntos) y/o las realizadas por organizaciones sin ánimo de lucro (5 puntos), se incrementarán con un máximo de 10 puntos.

16. artikulua.– Prozeduraren ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua, publizitate-prozedura eta errekurtsoak.

Artículo 16.– Resolución del procedimiento, plazos para resolver y notificar, modo de notificación, y procedimiento de publicidad y recursos.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko ebazpena Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak emango du, ebaluazio-organoak egindako proposamen arrazoitua ikusita, eta gehienez ere sei hilabeteko epean jakinaraziko da, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– La Resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria será dictada, a la vista de la propuesta motivada elevada por el órgano de evaluación, por la persona que ostente el cargo de Viceconsejero o Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental y notificada en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de publicación de la Orden en el BOPV.

Ebazpen hori jakinarazpen telematiko bidez jakinaraziko zaie interesdunei, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren arabera.

Dicha resolución se notificará a las personas interesadas mediante notificación telemática, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Adierazitako epea igarota, ez bada jakinarazpenik egin EONALTBren 51.9 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskabideak ezetsi egin direla ulertu beharko da, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan jasotakoaren ondorioetarako; nolanahi ere, administrazioak bete beharko du lege horrek ezartzen dion ebazteko betebeharra.

Transcurrido el mencionado plazo sin haberse notificado resolución alguna conforme lo dispuesto en el artículo 51.9 del TRLPOHGPV, las solicitudes se entenderán desestimadas, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de resolver que la citada Ley impone a la Administración.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak erakunde onuradunei emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak.

La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

2.– Ebazpenak, alde batetik, emandako dirulaguntzak zehaztuko ditu, erakunde onuraduna, finantzatutako proiektua eta emandako zenbatekoa adierazita, urteka banakatuta; ondoren, ordezkapenen zerrenda agertuko da, izaera hori jasota, eta balorazio-fasean lortutako puntuazioaren beheranzko hurrenkerari jarraituz ordenatuta, entitatea, proiektua eta gehieneko zenbatekoa adierazita, bai eta ukatutako eskabideak ere, ukatzeko edo baztertzeko arrazoia adierazita.

2.– La resolución determinará, por un lado, las subvenciones concedidas, expresando la entidad beneficiaria, proyecto financiado e importe concedido, con desglose por anualidades; seguida de la relación de suplencias, dejando constancia de tal carácter y ordenadas siguiendo el orden descendente de puntuación obtenida en la fase de valoración con indicación igualmente de entidad, proyecto e importe máximo, y de las solicitudes denegadas expresando el motivo de denegación o excluidas indicando el motivo de exclusión.

3.– Aurreko paragrafoek aipatzen duten ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena espresuki ematen bada, jakinarazpena eman eta hurrengo egunetik aurrera, eta, bestela, balizko egintza eman eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. Dena den, jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da pertsona onuradunen zerrenda, eman zaien dirulaguntzaren zenbatekoa eta finantzatutako inbertsio-proiektua adierazita.

3.– La Resolución a la que se refieren los párrafos anteriores no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma las interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona que ostente el cargo de Consejera o Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación si el acto fuera expreso o a partir del día siguiente de aquel en que se produzca el acto presunto, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de que a efectos del general conocimiento se publique, en el Boletín Oficial del País Vasco, la relación de personas beneficiarias con indicación del respectivo importe de la ayuda concedida y proyecto de inversión financiado.

17. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 17.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona onuradunek 2023ko uztailaren 31 baino lehen justifikatu beharko dute diruz lagundutako ekintza.

1.– Las personas beneficiarias deberán justificar la acción subvencionada antes del 31 de julio de 2023.

2.– Dirulaguntza justifikatzeko, pertsonak onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, bitarteko elektronikoen bidez, «Nire karpeta» atalean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan (https://euskadi.eus/nirekarpeta):

2.– Con la finalidad de justificar la subvención, las personas beneficiarias tendrán que presentar la siguiente documentación por medios electrónicos en el apartado «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://euskadi.eus/micarpeta):

a) Diruz lagundutako ekintzak gauzatu direla azaltzen duen deskripzio-memoria. Han zehaztuko da zein diren jardueraren ezaugarri nagusiak, zenbateraino bete diren jardunaren helburuak eta sortutako entregagaiak.

a) Memoria descriptiva de la realización de las acciones subvencionadas, describiendo las características más destacadas de la misma, el grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación y los entregables generados.

b) «Exekuzioaren memoria» inprimakia.

b) Formulario «memoria de ejecución».

c) Dirulaguntza hau aplikatzetik sortzen diren lanen ondoriozko dokumentuak, materialak eta datu-baseak emateko unean, «Ingurumenari buruzko informazioa tratatzeari eta entregatzeari buruzko argibideak» agirietan ezarritakoa kontuan hartu beharko da. Agiriak https://www.euskadi.eus/informazioa/ingurumenari-buruzko-informazioa-bidaltzeko-jarraibideak/web01-s2ing/eu/ atarian daude eskuragarri.

c) Los documentos, materiales y bases de datos resultantes de los trabajos que resulten de la aplicación de la presente subvención, los cuales deberán ser proporcionados atendiendo a lo dispuesto en las «Instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental» disponibles en https://www.euskadi.eus/informacion/instrucciones-para-la-entrega-de-informacion-ambiental/web01-s2ing/es/

d) Aurrekontuan jasotako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten fakturak eta ordainagiriak.

d) Facturas y documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto presupuestado.

e) Diru-sarreren eta gastuen zerrenda, betiere zehaztuz, hala badagokio, beste dirulaguntza, laguntza edo diru-sarrera batzuk jaso direla helburu bererako; horrez gain, eta hala badagokio, adieraziko da BEZa diruz laguntzeko modukoa den ala ez (eskabidea aurkeztu den diruz laguntzeko moduko programei dagokienez). «Balantze ekonomikoa eta gastuen justifikazioa» inprimakia.

e) Relación de ingresos y gastos, especificando, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, incluyendo, en su caso, indicación respecto a si el IVA es subvencionable o no en los programas subvencionables en los que se haya presentado solicitud. Formulario «balance económico y justificación de gastos del proyecto».

3.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak, aurkeztutako emaitzetan eta egiaztapenetan eta dokumentazioan oinarrituz, dirulaguntzaren likidazioa egingo du, Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendariak emandako ebazpen baten bidez.

3.– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, sobre la base de los resultados y comprobaciones y la documentación aportada, procederá a liquidar la subvención que corresponda, mediante la oportuna resolución de la persona que ocupa el cargo de Directora o Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

4.– Diruz lagundutako jarduera egiteko eta amaitzeko epeari dagokionez, erakunde onuradunaren borondatearekin zerikusirik ez duten kausak daudenean (behar bezala justifikatuta), erakunde horrek hasiera batean aurreikusitako epeak 3 hilabetez luzatzeko eskatu ahal izango du, ezarritako egikaritze-epea amaitu baino hilabete lehenago gutxienez, diruz lagundutako jarduera egiteko.

4.– En relación al plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas dicha entidad podrá solicitar, con una antelación mínima de 1 mes al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación de los plazos inicialmente previstos por un plazo de hasta 3 meses para la realización de la actuación subvencionada,

Ez da epeak luzatzeko arrazoi justifikatua izango onuradunek kontratazio-prozedurak hasteko atzerapenak izatea.

No será causa justificada de ampliación de los plazos las demoras de los beneficiarios en iniciar los procedimientos de contratación correspondientes.

Epea luzatzea Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen ebazpen bidez onartu beharko da.

La ampliación del plazo deberá ser aprobada por resolución de la persona que ostente el cargo de Viceconsejero o Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzak zatituta ordainduko dira, zehazki, bi ordainketa eginez. Honela egingo dira ordainketak:

1.– El pago de las subvenciones concedidas se hará efectivo fraccionadamente mediante dos libramientos, que se materializarán de la siguiente forma:

a) Lehenengoa, emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren % 50ekoa, agindu honen 19.a) artikuluan adierazitako epean, dirulaguntzari berariaz uko egin ez bazaio.

a) El primero, por importe equivalente al 50 % de la subvención concedida, se efectuará una vez transcurrido el plazo indicado en el artículo 19.a) de la presente Orden sin haber mediado renuncia.

b) Gainerako zenbatekoa 2023an ordainduko da, pertsona onuradunak diruz lagundutako jarduerak eta jardueron kostuak egiaztatzeko agiriak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Saileko Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari aurkeztu eta gero, baita sortutako dokumentazioa entregatu eta gero ere, betiere aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) El segundo, por la cantidad restante, se realizará en 2023, una vez presentada por la persona beneficiaria, a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la documentación acreditativa de la efectiva realización de las actuaciones subvencionadas y de su coste, así como la entrega de la documentación generada, conforme lo establecido en el artículo anterior.

Dirulaguntzak ordaintzeko, amaituta egon beharko du itzultze- edo zehapen-prozedura orok, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetze-aldian badaude. Era berean, ezinbestekoa izango da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

El pago de las subvenciones, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. De igual forma, estará condicionada a hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

Ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu, edo itzulketa-ebazpen bidez zordun bada.

No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

2.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren hirugarrenen erregistro elektronikoan agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako Hirugarrenen Erregistro elektronikora jo beharko duzu, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en el correspondiente Registro electrónico de terceros del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

19. artikulua.– Pertsona onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzen pertsona onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikulua, eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako dirulaguntza onartzea, eta horrek agindu honetan aipatutako baldintza eta arau guztiak onartzea dakar. Dirulaguntza esleitu izana jakinarazten duen komunikazioa jaso eta 10 eguneko epearen barruan, dirulaguntzaren onuradunak berariaz eta idatziz hari uko egiten ez badio, dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención otorgada, lo que conlleva la de todas las condiciones y normas citadas en la presente Orden. Si en el plazo de diez días naturales, contados desde la fecha de la recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, no se renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que la subvención queda aceptada.

b) Dirulaguntza zertarako eman den, xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Diruz lagundutako jarduketak eskabideen hitzartutako egunean eta 2023ko ekainaren 30a baino lehen amaitzea.

c) Iniciar las actuaciones objeto de subvención en la fecha comprometida en su solicitud y finalizarlas antes del 30 de junio de 2023.

d) Dokumentu, argitalpen, prentsa-komunikazio, liburuxka eta, oro har, publizitate guztietan berariaz adierazi behar da gauzatutako jarduerak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak diruz lagundu dituela.

d) Mencionar expresamente en todos los documentos, publicaciones, comunicaciones de prensa, folletos y publicidad en general generados, que las actuaciones ejecutadas han sido subvencionadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Jardunari zabalkundea emateko kartel eta materialetan, eta, zehazki, diruz lagundutako lan, ibilgailu edo ekipamenduetan, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren logotipoak agertu beharko dira, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan xedatutakoaren arabera (https://www.euskadi.eus/erakunde-ikurrak-eta-nortasuna/web01-s1ezaleh/eu/), eta, halaber, sail horren babesa aipatuko da.

Los carteles, los materiales de difusión y el material publicitario, y específicamente las obras, vehículos o equipamientos subvencionados, deberán incluir los logotipos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/web01-s1ezaleh/es/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/index.shtml).

e) Proiektuen emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren euskarri elektronikoen bitartez hedatzea. Hori dela eta, ingurumen informazioaren tratamendu eta entregari buruzko jarraibideen arabera aurkeztu beharko dira agiri guztiak, honako estekan zehaztu bezala: https://www.euskadi.eus/informazioa/nola-bidali-informazioa-euskadiko-naturari-buruzko-informazio-sisteman-sartzeko/web01-s2ing/eu/ Informazioan sortutako agiriez gain, erakunde onuradunek proiektuaren laburpen bat ere aurkeztu beharko dute.

e) Difundir los resultados de los proyectos a través de los soportes electrónicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por lo que la documentación deberá ser proporcionada atendiendo a lo dispuesto en las instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental, disponible en el enlace: https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-s2ing/es/ Además de la documentación generada en el proyecto, las personas beneficiarias deberán entregar un resumen del proyecto.

f) Lortutako lehen mailako datuak Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sisteman (INSN) sartu beharko dira oso-osorik.

f) Los datos primarios obtenidos deberán ser incorporados en su totalidad en el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi (SINE).

g) Azterlan eta argitalpenek berdintasun- eta genero-ikuspuntuak barneratu beharko dituzte, eta, jardueretarako publizitatea edo material didaktikoak baliatzen badituzte, ez dute hizkuntza edo irudi sexistarik erabiliko hedapen-euskarrietan, hala agintzen baitu Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 3. artikuluan. Halaber, sortzen dituzten agirietan, hizkera inklusiboa erabiliko da.

g) Incorporar en los estudios y publicaciones las perspectivas de igualdad y de género y no utilizar en ningún soporte de difusión, en caso de realizar publicidad o materiales didácticos para las actividades, lenguaje o imágenes sexistas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Asimismo, en los documentos generados el lenguaje deberá ser inclusivo.

h) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari lagatzea, dohainik eta ez modu esklusiboan, aurkeztutako dokumentuetan biltzen den informazio teknikoa eta grafikoa, sail horrek erabiltzeko eta haren informazio-sistemetan sartzeko, baita informazio hori hedatzeko eta/edo argitaratzeko bibliografia-arloko, ikus-entzunezkoen arloko, informatika-arloko edo teknikaren erabilerak ahalbidetzen duen edozein baliabide eta formatutan. Nolanahi ere, egile-eskubideak beti errespetatuko dira, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina onartzen duenak, xedatutakoaren arabera.

h) Ceder, con carácter gratuito y no exclusivo, al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente el derecho de utilización de la información técnica y gráfica contenida en la documentación presentada, para su uso e incorporación en los sistemas de información del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica, respetándose en todo caso los derechos de propiedad intelectual en los términos del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

i) Aurkeztutako dokumentuen bertsio osoa entregatzea, eta adieraztea bertsio horien zein atal egon daitezkeen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen (Ingurumenaren gaian informazioa eskuratzeko, publikoki parte hartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituenak) 13. artikuluan aurreikusitako salbuespenen eraginpean (2003/4/EE eta 2003/35/EE Zuzentarauak jasotzen ditu).

i) Entregar la versión íntegra de los documentos presentados, señalándose las partes de los mismos que puedan verse afectados por las excepciones del artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Era berean, agirien bertsio laburtu bat emango da, 13. artikuluko salbuespenek uki ditzaketen alderdiak baztertuz, jendaurrean jartzeko.

Asimismo, se entregará una versión reducida de los documentos en la que se excluirán las partes que puedan verse afectados por las excepciones del mencionado artículo 13, para su exposición al público.

j) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak hala erabakitzen badu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak antolatutako jardunaldietan parte hartzea, diruz lagundutako jarduerekin lotutako emaitzak zabaltzeko edo esperientziak trukatzeko.

j) Participar, si así se decidiese por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en jornadas organizadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la difusión de los resultados o intercambio de experiencias relacionadas con las actividades subvencionadas.

k) Dirulaguntza eman duen organoak egin beharreko egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta onuradunari Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betez, eskatzen dioten informazio guztia emateko betebeharra ere.

k) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como la obligación del beneficiario a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste laguntza edo dirulaguntza batzuk jasotzen badira, aldez aurretik jakinarazi beharko da, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak berariaz onar dezan. Aldaketa horien ondorioz, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, dirulaguntza arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera, betiere agindu honetan onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira. Ondorio horietarako, eta bidezkoa denean, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak doitzeko, edo, hala badagokio, jasotako gehiegizko zenbatekoak eta berandutze-interesak itzultzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos y cuando proceda, se dictará por la persona que ocupa el cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso, además de los intereses de demora.

2.– Aldaketak ezin izango dio inola ere jardueraren izaerari eragin, eta, onartzeko, erakunde onuradunak txosten bidez justifikatu beharko du aldatutako proiektuaren eragina hasieran diruz lagundutako proiektuaren baliokidea edo handiagoa dela.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación y para su aceptación se deberá justificar mediante informe, por parte de la entidad beneficiaria, que el impacto del proyecto modificado es equivalente o superior al proyecto inicialmente subvencionado.

3.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten duenean dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketak gertatu direla, eta aldaketa horien ondorioz ebazpena aldatu egin dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.12 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, baldin eta onartu aurretik administrazio-baimena emateko izapidea egin ez bada, dirulaguntza eman duen organoak aurkeztutako justifikazioa onartu ahal izango du, hirugarrenen eskubideei kalterik egiten ez bazaie.

3.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Dirulaguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez du erakunde onuraduna legokiokeen zehapenetatik salbuesten.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la entidad beneficiaria de las sanciones que pudieran corresponderle.

21. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzultze-prozedura.

Artículo 21.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Baldin eta erakunde onuradunak ez badu Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza erabili eskatu eta eman zen xede espezifikorako, ez badu dirulaguntza eragin zuen jarduera egiten, ez badu justifikatzen dirulaguntza eskatu zen helburu zehatzetarako erabili izana, edo, oro har, ez badu betetzen organo eskudunak ezarritako edozein baldintza, azaroaren 17ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan jasotakoa, eta azaroaren 11ko, azaroaren 17ko eta azaroaren 11ko 37ko Lege Orokorraren 53. artikuluan jasotakoa, interesdunari entzun ondoren, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da, eta, hala badagokio, dagokion zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra ere deklaratuko da, bai eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesak ere, proportzionaltasun-printzipioari jarraikiz eta honako hauetan ezarritakoen arabera: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikulua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. Artikulua, eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91. artikulutik 93. artikulura bitartean, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretu Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dituena.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpliese cualquier de las condiciones establecidas por el órgano competente y las recogidas en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previa audiencia al interesado, se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe que corresponda, además de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, atendiendo al principio de proporcionalidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Erakunde onuradunaren betetze-maila nabarmen hurbiltzen bada guztiz betetzera, eta erakunde onuradunak argi eta garbi egiaztatzen badu bere konpromisoak betetzera bideratutako jarduera bat egin duela, dirulaguntza emateko erabilitako irizpideetara egokitzeak zehaztuko du itzuli beharreko zenbatekoa.

2.– Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la adecuación de la aplicación de la subvención a los criterios utilizados en la concesión de la ayuda.

3.– Laguntza justifikatzeko erabilitako dokumentuen azterketa teknikotik ondorioztatuko da zati batean betetzen dela. Halaber, itzulketa partziala egiteko, emandako laguntza kalkulatzeko kontuan hartutako irizpideei behar bezala aplikatu beharko zaie.

3.– El cumplimiento parcial se deducirá del estudio técnico de los documentos utilizados para la justificación de la ayuda. Asimismo, el reintegro parcial vendrá también determinado por la adecuada aplicación de la ayuda concedida a los criterios tenidos en cuenta para el cálculo de la misma.

4.– Halaber, beste laguntza edo dirulaguntza batzuekiko bateragarritasunaren muga gaindituz gero, onuradunak itzuli egin beharko du dirulaguntza honen helburu den jardueraren kostutik gora jasotako dirua, agindu honen 4. artikuluan adierazitakoaren arabera. Hala ere, hori guztia ez da eragozpen izango zehapenak ezartzeko, ez eta kalte eta galerengatiko kalte-ordainak edota, hala badagokio, erantzukizun penala eskatzeko ere. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira dagozkien legezko ondorioetarako.

4.– Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad objeto de la presente subvención en el supuesto de que se rebase el límite de compatibilidad con otras ayudas o subvenciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4, sin perjuicio de las posibles sanciones que puedan imponerse, así como de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse y, en su caso, de responsabilidad penal. Las referidas cantidades tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

22. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 22.– Recursos.

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona que ostente el cargo de Consejera o Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aipatzen diren dirulaguntzak honako lege hauetan xedatutakoari lotuta daude: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen); eta 838/2003 Errege Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudia.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común