Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

67. zk., 2022ko apirilaren 4a, astelehena

N.º 67, lunes 4 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
1485
1485

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 2koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, «Hazinnova» 2022 laguntza programaren oinarri arautzaileak onartzea, argitaratzea eta deialdia egitea agintzen duena.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2022, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Hazinnova» 2022.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan industria eta enpresa arloko jarduera bultzatzera bideratutako jardunbideak bideratzeko eta lehiakortasuneko bektore gisa honako hauen arteko trantsizioak Euskadiko enpresetan txertatzen laguntzeko ardura du: teknologia-digitala, energia-ingurumena eta demografia-gizartea. Horretarako, enpresen jarduera ekintzailean inbertsioa, berrikuntza, nazioartekotzea eta jarduera sustatzea bultzatzen ditu.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y apoyar a las empresas vascas a incorporar las transiciones tecnológico-digital, energético-medioambiental y demográfico-social como vectores de competitividad, mediante la inversión, la innovación, la internacionalización y el fomento de la actividad emprendedora empresarial.

Horrekin lotuta, SPRIk-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, Euskadiko enpresetan berrikuntza txertatzea bultzatzeko hainbat ekintza garatzen du.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la introducción de la innovación en las empresas vascas.

Dagoeneko abian dauden beste ekimen batzuen osagarri gisa, «Hazinnova» izeneko programa hau jarriko da abian. Horren helburua da enpresen lehiakortasuna hobetzea teknologia arlokoa ez den berrikuntza sustatu ondoren irtenbideak identifikatuta eta aholkularitza-zerbitzu espezializatuaren bidez horiek ezarrita.

En este sentido, como complemento a otras iniciativas ya puestas en marcha, se lanza este programa, denominado «Hazinnova», cuyo objetivo es la mejora de la competitividad empresarial mediante el impulso de la innovación no tecnológica a través de la identificación de soluciones y su implantación a través de un servicio de asesoramiento especializado.

Ondorioz, Laguntzen Programa hau produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzu-enpresetan eta enpresa industrialetan berrikuntza ez-teknologikoa bultzatzeko lehentasunezko helburuarekin diseinatu da.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de impulsar la innovación no tecnológica en las empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.

Bestalde, 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, 48.5 artikuluan, Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrek finantzatutako erakunde guztiei agintzen die haien dirulaguntzako jarduera, besteak beste, publizitate-printzipioaren arabera moldatzea.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Hori guztia dela eta, honako hau

Por lo expuesto

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Hazinnova» 2022 Laguntza Programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Horren edukia eranskin gisa gehitu da ebazpen honetan.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Hazinnova» 2022, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– «Hazinnova» 2022 programari dagozkion oinarri arautzaileak onartzen dituen Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzea.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa «Hazinnova» 2022.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación del presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Resolución.

AZKEN XEDAPENa
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek eragina izango du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2022ko martxoaren 2a.

En Bilbao, a 2 de marzo de 2022.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

ERANSKINA
ANEXO
HAZINNOVA 2022 LAGUNTZEN PROGRAMAKO OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS HAZINNOVA 2022

Oro har Euskadiko enpresa-kolektiboak eta zehatzago bertako enpresa txikiek oraindik ere adierazle baxuak dituzte teknologikoa ez den berrikuntzaren erabilerari dagokionez. Hori dela eta, beharrezkoa da enpresen artean aholkularitza presentziala eta indibidualizatua bultzatzea lehiakortasuna areagotzea ahalbidetuko dieten tresnak erabiltzen laguntzeko.

El colectivo empresarial vasco en general y sus pequeñas empresas en particular siguen presentando indicadores bajos en cuanto al uso de la innovación no tecnológica, por lo que se hace necesario impulsar el asesoramiento presencial e individualizado a las empresas para ayudarles a utilizar instrumentos que les permitan incrementar su competitividad.

Eta are gehiago ekonomia globalizatuaren testuinguruan, berrikuntza ekonomien lehiakortasunerako elementu estrategikoa dela eta gizartean eragin zabalak dituela kontuan hartuta. Horregatik, gaur egungo koiunturan, berrikuntza lortu ahal izateko funtsezkoak dira hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortzea eta mantentzea.

Máxime cuando la Innovación, en el contexto de una economía globalizada, es un elemento estratégico para la competitividad de las economías con amplios efectos en la sociedad. Por ello, en la actual coyuntura, tanto el crecimiento económico, como la creación y mantenimiento del empleo, pasan por la innovación.

Berrikuntza prozesu edo emaitza teknikoa baino zerbait gehiago da. Izan ere, pertsonen eta gizarte osoaren sormena erakusten duen fenomeno soziala dela esan dezakegu. Gizarte baten eta enpresen gaitasun berritzaileak pausoz pauso eraikitzen dira. Ez dira inprobisatzen eta, ondorioz, ez dira imitatzeko edo kopiatzeko errazak.

La Innovación es más que un proceso o un resultado técnico. Es un fenómeno social que expresa la creatividad, tanto de las personas, como de una sociedad en su conjunto. Las capacidades innovadoras de una sociedad, al igual que las de una empresa, se construyen paso a paso. No se improvisan y, por ello, no son fácilmente imitables o reproducibles.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren menpeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa, besteak beste, Euskadiko enpresetan berrikuntza bultzatzera zuzendutako jarduerez arduratzen da.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), ente público dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas, entre otras, actuaciones dirigidas a impulsar la introducción de la innovación en las empresas vascas.

Dagoeneko abian dauden beste ekimen batzuen osagarri gisa, «Hazinnova» izeneko programa hau jarriko da abian. Horren helburua da enpresen lehiakortasuna hobetzea teknologia arlokoa ez den berrikuntza sustatu ondoren irtenbideak identifikatuta eta aholkularitza-zerbitzu espezializatuaren bidez horiek ezarrita.

En este sentido, como complemento a otras iniciativas ya puestas en marcha, se lanza este programa, denominado «Hazinnova», cuyo objetivo es la mejora de la competitividad empresarial mediante el impulso de la innovación no tecnológica a través de la identificación de soluciones y su implantación a través de un servicio de asesoramiento especializado.

Amaitzeko, ekimenaren helburua da enpresen sustapenean barneratutako eragile ugarien (kasu honetan, erakunde laguntzaile gisa Innobasquerekin) arteko elkarlana helburu duen bidean aurrera jarraitzea, baliabideak optimizatzeko eta enpresen egiturarekiko gertutasun handiagoa lortzeko. Era berean, aipatzekoa da 2022ko ekitaldirako onartutako erakundearen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan txertatua dagoela Programa hau.

Por último, con esta iniciativa se pretende continuar avanzando en el camino marcado de la colaboración entre los diferentes agentes involucrados en la promoción empresarial, en este caso con Innobasque como entidad colaboradora, a fin de conseguir la optimización de los recursos y una mayor proximidad con el tejido empresarial. Así mismo, cabe indicar que el programa se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones de la entidad aprobado para el ejercicio 2022.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauen araua da Euskadiko enpresan teknologikoa ez den berrikuntza bultzatzera zuzendutako espezietan egindako laguntzak arautzea. Laguntza horiek produktuan eta negozio-prozesuetan berrikuntza txikiak sortuko dituzten mikroproiektuak eginda ematen dira eta inpaktu handia izaten dute eta enpresetan epe laburrera begirako emaitzak lortzen dituzte.

El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas en especie dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la empresa vasca a través de la realización de Microproyectos que generen pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio, de alto impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en las compañías.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Dirulaguntzen Programa hau 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legeko, Dirulaguntzen Lege Orokorreko, 8.3 artikuluak xedatutako printzipioen mende dago.

1.– El presente Programa subvencional está sometido a los principios establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Laguntza horiek behar bezala jasotako laguntzak ondoz ondo aitortzeko prozeduraren arabera emango dira. Ondorioz, banaka eta modu ordenatuan ebatziko dira oinarri hauetan zehaztutako dokumentazio guztiarekin eskaera osatu den unea kontuan hartuta.

2.– Estas ayudas se concederán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

3.– Programa hau aplikatzearen ondorioz emandako laguntzek garrantzi txikiagoko edo de minimis laguntza izaera dute. Ondorioz, 2013ko abenduaren 18an Batzordeak onartutako (EB) 1407/2013 Erregelamenduak xedatutakoaren mende egongo dira. Programa honen baitan emandako laguntzek itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izaera izango dute.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, sujetas por tanto a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

4.– Programa honen baitan emandako laguntzek espezietan eta itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izaera izango dute.

4.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones en especie, a fondo perdido.

5.– Programa honen baitan emandako dirulaguntzak ez daude esportatutako kopuruei, banaketa-sare bat ezartzeari eta ustiatzeari, edo esportatzeko jarduerari lotutako beste gastu korronte batzuei zuzenean lotuta.

5.– Las subvenciones concedidas en el marco del presente Programa, no están directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

3. artikulua.– Baldintzak eta definizioak.

Artículo 3.– Términos y definiciones.

Programa honen helburuetarako, definizio hauek ezarri dira:

A efectos del presente Programa se establecen las siguientes definiciones.

1.– Mikroproiektua: Elkarri lotuta eta koordinatuta dauden jardueren multzoa; mikroproiektu baten arrazoia da aurrekontu batek ezartzen dituen mugen, ezarritako kopuruen eta aurrez finkatutako denbora-tartearen barruan helburu espezifikoak lortzea. Mikroproiektuen kudeaketak ezagutzak, gaitasunak, tresnak eta teknikak proiektuaren eskakizunak asebete ahal izateko proiektu bateko jardueretan aplikatzean datza.

1.– Microproyecto: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un microproyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas y un lapso de tiempo previamente definidos. La gestión de microproyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.

2.– Aholkularitzako enpresa espezializatua: programaren enpresa onuradunean mikroproietu bat ezartzeko beharrezko aholkularitza- eta laguntza-zerbitzuak eskaintzeaz arduratuko den kanpoko aholkularitza-enpresa edo -profesionala. Lizitazioko prozesuan esleipenduna izan dena izango da.

2.– Firma Consultora Especializada: empresa o profesional de consultoría, externo encargado de prestar los servicios de asesoramiento y apoyo necesarios para la implantación de un Microproyecto en la Empresa Beneficiaria del programa, que haya resultado adjudicatario en el proceso correspondiente de licitación.

3.– Lankidetza-akordioa eta Proiektuaren Memoria: laguntza eskatu duen enpresak eta Aholkularitza Enpresa Espezializatuak batera betetako dokumentua, SPRIk emandako formatuaren arabera. Bertan, bi alderdiek garatu beharreko mikroproiektuekin lotutako gaiak eta haien ezaugarri nagusiak zehaztuko dira.

3.– Acuerdo de colaboración y Memoria de Proyecto: documento cumplimentado conjuntamente por la empresa solicitante de la ayuda y la Firma Consultora Especializada, en base al formato facilitado por SPRI en el que se detallarán, las cuestiones y características principales del microproyecto a desarrollar por ambas partes.

4.– Itxiera-txostena: aholkularitza-enpresa espezializatuak egindako eta enpresa onuradunak balioztatutako deskargu-dokumentua da. Honako hauek zehaztu beharko dira bertan: identifikatutako erronka, hedatutako laneko plana (helburuak, kronograma, metodologia), bideratutako ekintzak, bilera-aktak eta ondorioak (lorpenak, gomendioak eta gorabeherak). Programak emandako formatuaren arabera.

4.– Informe de Cierre: documento de descargo realizado por la firma consultora especializada y validado por la empresa beneficiaria, en el que se detalla el reto identificado, el plan de trabajo desplegado (objetivos, cronograma, metodología), acciones llevadas a cabo, actas de reunión y conclusiones (logros, recomendaciones e incidencias). Según formato facilitado por el Programa.

5.– Azterketa: Kudeabide ekimenaren baitan, Azterketa enpresaren «Euskalit»en laguntzarekin egiten den kudeaketari buruzko Diagnostiko zehatza da. Azterketa oinarri hartuta, Kudeaketa Aurreratuko Eredua tresna gisa erabilita, erabakiak har daitezke. Azterketa horren emaitza gisa, Txosten batean jasotzen dira hobekuntza arloak eta indarguneak, enpresaren kudeaketak duen posizionamendu profila eta hartu beharko lukeen bideari buruzko gomendioak (informazio gehiago: www.kudeabide.com).

5.– Contraste: En el contexto de la iniciativa Kudeabide, el Contraste es un Diagnóstico preciso sobre la gestión de la empresa, realizado con el apoyo de «Euskalit», que permite tomar decisiones utilizando como herramienta el Modelo de Gestión Avanzada. El resultado de dicho Contraste es un Informe en el que se recogen los puntos fuertes y áreas de mejora, el perfil de posicionamiento de la gestión de la empresa y las recomendaciones sobre el camino a seguir por la misma (más información en www.kudeabide.com).

6.– 2A Proiektuak edo Proiektu Pilotuak: Kudeabide ekimenak enpresentzako ibilbide edo bide bat jasotzen du. Hiru elementu bereizgarri ditu. Bide horren lehenengo elementua Azterketa da. Azterketaren ondoren, enpresak Proiektu Pilotua (2A) eta/edo Finkatze Proiektua (2B) izenekoak egiteko aukera izango du. Proiektu Pilotuak (2A) honako hauek konbinatzen ditu: autoprestakuntza, prestakuntza-ekintza saioak eta kudeaketa aurreratuko metodologiak Azterketan identifikatutako kudeaketa arlo batean edo gehiagotan modu praktikoan aplikatzeko proiektua (informazio gehiago: www.kudeabide.com).

6.– Proyectos 2A o Proyectos Piloto: La iniciativa Kudeabide comprende un camino o itinerario para la empresa que se compone de tres elementos diferenciales. Como primer elemento de dicho camino se encuentra el Contraste, tras el cual la empresa podrá optar por la realización de los denominados Proyectos Piloto (2A) y/o Proyectos de Consolidación (2B). Los Proyectos Piloto (2A) consisten en una combinación de autoformación, sesiones formación-acción, y elaboración de un proyecto de aplicación práctica de metodologías de gestión avanzada en uno o varios ámbitos de gestión identificados en el Contraste (más información en www.kudeabide.com).

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– 2022an espezietan emandako laguntzak emateko Programa honen helburura bideratutako baliabideen kontratazioko balio zenbatetsia 2.760.000 euro artekoa izango da, eta baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan jasota dauden SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan helburu horietarako ezarritako aurrekontu-zuzkiduretatik eratorriko dira.

1.– Los recursos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en especie en 2022, representan un valor estimado de contratación de hasta 2.760.000, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Espezietan emandako baliabideek izaera mugatzailea dutenez, Programak laguntzak eskatzearen eta ematearen artean ahalik eta bizkortasun handiena egotea nahi du. Ondorioz, baliabideak modu ordenatuan esleituko dira, espedientea osatuta dagoen unearen arabera.

2.– Dado el carácter limitado de los recursos en especie, el Programa pretende que exista la mayor rapidez posible entre la petición y la concesión de las ayudas, por lo que la adjudicación de estas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo.

3.– Programara bideratutako espezietan emandako baliabideak agortzeak Programa amaitzea eragingo du. Egoera horren berri emango du SPRIko Zuzendaritza Nagusiak ebazpenaren bidez eta bere webgunean (www.spri.eus). Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– El agotamiento de los recursos en especie destinados al Programa implicará la terminación de este, declarándose tal circunstancia mediante resolución de la Dirección General de SPRI, publicada en su página web www.spri.eus y en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Espezietan emandako laguntzen kontrataziorako balio zenbatetsia agortzen denean, ezingo da laguntza gehiago eman eta, arrazoi hori dela eta, espresuki uko egingo zaie aurkeztutako eta ebatzi gabe dauden eskaerei, eta ez dira onartuko errekurtsoak agortu ondoren aurkez daitezkeenak.

4.– Una vez agotado el valor estimado de la contratación de las ayudas en especie no se podrán conceder nuevas ayudas, desestimándose por tal motivo, expresamente, aquellas solicitudes presentadas y pendientes de resolución, e inadmitiéndose las que pudieran presentarse posteriormente a la publicación de dicho agotamiento de recursos.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak eta baldintza hori lortzeko eskakizunak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias y requisitos para acceder a dicha condición.

1.– Onuradun izateko erakunde eskatzaileek bete beharko dituzten baldintzak hauek dira:

1.– Los requisitos que deberán reunir las entidades solicitantes para resultar beneficiarias son los siguientes:

a) Industria-jarduerak egitea, edo industriari lotutako zerbitzuak, informazioaren gizartekoak eta komunikabideetakoak, logistika eta handizkako merkataritzakoak.

a) Realizar actividades industriales o de servicios conexos a la industria, de la sociedad de la información y las comunicaciones, de logística y de comercio mayorista.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat izatea. Hain zuzen ere, aurkeztutako proiektuak zentro horretan izan beharko du inpaktua eta bertan egin beharko da mikroproiektua.

b) Disponer de un centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, centro en el que el proyecto presentado deberá tener impacto y en el que se realizará el microproyecto.

c)- Zerga arloko betebeharrak, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiarekin lotutakoak eta/edo erakunde laguntzaileekin adostutakoak egunean izatea.

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras.

d)- Euskadiko Jarduera Ekonomikoen Zergako dagokion epigrafean altan emanda egon behar dute.

d) Deberán estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

e) Eskaera egiteko unean, gutxienez 5 langileko plantilla izatea.

e) Disponer, al menos, de una plantilla de 5 empleados en el momento de la solicitud.

2.– Erakunde onuradunek ezingo dute egoera hauetakoren batean sartuta egon:

2.– Las entidades beneficiarias no podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Lehenengoa.– Laguntza publikoak eskuratzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin edo bertako sektore publikoarekin kontratatzeko debekua edo desgaikuntza ezarrita izatea. Kasu horretan, Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Legeak xedatutakoaren arabera sexu-arrazoiak eragindako diskriminazioagatiko desgaikuntza edo zigorra barne egongo da.

Primero.– Incursas en prohibición o inhabilitación para la obtención de ayudas públicas o para contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o su sector público, con inclusión de la que se haya producido por discriminación por razón de sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Bigarrena.– Barne-merkatuarekiko bateraezina eta legez kontrakoa den eta zintzilik dagoen laguntza aitortzen Europako Batzordeak aurrez emandako erabakia dela eta laguntzak berreskuratzeko aginduaren mende daudenak.

Segundo.– Sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Hirugarrena.– 1/1997 Legegintzako Dekretuko 50. artikuluak eta 38/2003 Legeko 13. artikuluak xedatutakoa betez, onuradun izaera lortu ezin denean eta, artikulu horiekin lotuta, bereziki kasu hauetan:

Tercero.– En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 que determinen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en relación con ellos, en particular:

a) Oraindik bete gabe izatea edozein administraziotatik edo sektore publikoko edozein erakundetatik jasotako laguntza edo dirulaguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrak. Ezingo dute, halaber, deialdi honetan parte hartu zehapen-prozedura batean zehapen irmo bat jaso dutenek (betiere, laguntza publiko batetik datorren zehapena bada), edo horrelako programetan lehiatzea galarazten duten zehapenak dituztenek, baldin eta zehapena betetzen ari badira. Eskatzailea dirua itzultzeko prozedura batean edo mota horretako zehapen-prozedura baten barruan badago, horren emaitza ikusita emango edo, hala badagokio, ordainduko da laguntza.

a) Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si el solicitante se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o, en su caso, el pago o entrega de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

b) Prozedura batean kaudimengabetzat joak izatea, konkurtsoa eskatu izana, konkurtsoan egotea, esku-hartze judizial batean egotea edo Konkurtso Legearen arabera desgaituak izatea, konkurtsoko kalifikazio-epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe egonda.

b) Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Laugarrena.– 200.000 euro baino gehiagoko de minimis laguntzak jaso izana gehienez abian den ekitaldi ekonomikoak eta aurreko bi ekitaldiek osatzen duten aldi osoaren arabera zenbatuta. Gehieneko zenbateko hori 100.000 eurora gutxitzen da onuraduna errepide bidezko merkantzien garraio-lanak egiten dituen besteen konturako enpresa bada. Programako 7.1 artikuluan jasotako beste laguntza batzuekin metatutako arauak.

Cuarto.– Haber recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores. Este máximo se reduce a 100.000 euros si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. Las reglas de acumulación con otras ayudas se detallan en el artículo 7.1 del Programa.

Bosgarrena.– Armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan ez aritzea, 14/2007 Legeak, 2007ko abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

Quinto.– Dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

Seigarrena.– Sektore hauetakoren batean jarduerak garatzea: (i) arrantza eta nekazaritza (ii) nekazaritzako produktuen lehen mailako produkzioa, eta (iii) nekazaritza-produktuen eraldaketa eta merkaturatzea, 1407/2013 Araudiaren 1.1.c) artikuluan aurrez ikusitako kasuetan.

Sexto.– Desarrollar actividades en alguno de los siguientes sectores: (i) pesca y acuicultura, (ii) producción primaria de los productos agrícolas, y (iii) transformación y comercialización de productos agrícolas en los casos previstos en el artículo 1.1.c) del Reglamento 1407/2013.

3.– Onuradun izaeratik kanpo geratu dira dirulaguntzaren helburu den mikroproiektuaren esparruetan zerbitzuak (oinarri hauetan aurrez ikusitakoak) eskaintzen dituzten aholkularitza-enpresekin zuzenean edo zeharka loturaren bat (akzioen edo partaidetzen bidez) eta/edo haien gobernu-organoetan erabakitzeko gaitasuna duten onuradunak.

3.– Quedan excluidas de la condición de beneficiaria las entidades que tengan vinculación, vía acciones o participaciones, directa o indirectamente, y/o capacidad de decisión en sus órganos de gobierno, con la/las empresas de Consultoría que presten servicios en los ámbitos del microproyecto objeto de subvención, contemplados en estas bases.

4.– Laguntzen onuradun izateko eskakizunak laguntza-eskaerak aurkezten diren unetik emandako laguntzaren likidaziora arte bete beharko dira.

4.– El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas habrán de mantenerse desde el momento de presentación de las solicitudes de ayuda hasta la liquidación de la subvención concedida.

5.– Aurreko paragrafoetan aurreikusitako alderdiak modu honetan egiaztatuko dira:

5.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) SPRIk ofizioz egiaztatuko du honako eskakizunak betetzen direla:

a) Se acreditará de oficio por SPRI el cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera-zentro bat dutela, zeinetan proiektuak eragina izango duen.

– Que disponen de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que el proyecto tendrá impacto.

– Euskadiko Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren epigrafe industrialean alta emanda daudela.

– Que figuran de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela.

– Que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Dena den, eskatzaileak berariaz uko egin diezaioke baimena emateari. Hala bada, kasu bakoitzean eskumena duen organoaren administrazio-ziurtagiri positiboak eman beharko ditu.

No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako eskakizunak eskaera egiteko inprimaki elektronikoan txertatuta dagoen erantzunkizunpeko aitorpenaren bidez egiaztatuko dira. Haren egiazkotasuna, egoki izanez gero, ikuskapeneko bisitan egiaztatu ahal izango da.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud, cuya veracidad podrán comprobarse, en su caso, en visita de supervisión.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

Espezietan emandako programa honetako laguntza ezaugarri hauek betetzen dituzten mikroproiektuak egiteko jasoko du enpresa onuradunak eta aholkularitza espezializatuan edo indibidualizatuan oinarrituko da:

La ayuda en especie objeto de este programa será la recepción de un asesoramiento especializado e individualizado por parte de la empresa beneficiaria para la realización de microproyectos que cumplan las siguientes características:

1.– Negozioaren produktu eta/edo prozesuetan berrikuntza txikiak, inpaktu handikoak, sortu behar dituzte eta horiek enpresarentzat epe laburrera begira emaitzak eragin behar dituzte.

1.– Que generen pequeñas innovaciones en producto y/o en los procesos del negocio, de alto impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en la compañía.

2.– Horiek egiteko kanpoko aholkularitza-enpresak izango duen iraupen-denbora eta gehieneko dedikazioa 90 egun naturalekoa eta in situ egindako 50 lan-ordukoa izango da ebazpena jasotzen den unetik zenbatzen hasita. Edonola ere, gauzatze-datak ezingo du 2023ko martxoaren 30ekoa baino geroagokoa izan.

2.– La duración y dedicación máxima para su realización serán de 90 días naturales y de 50 horas de trabajo in situ por parte de la consultoría externa especializada desde el momento de la resolución y sin superar en ningún caso la fecha de ejecución del 30 de marzo de 2023.

3.– SPRIk deitutako lizitazio-helburua osatzen duten loteen arabera, dirulaguntza jaso dezaketen proiektuen tipologia barruan jasota egotea, gai edo arloen arabera multzokatuta; hau da, kasu honetan, teknologikoa ez den berrikuntzako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuen barruan, gai hauetan:

3.– Estar reflejadas dentro de la tipología de proyectos subvencionables, agrupada por materias, en función de los lotes que constituyen el objeto de la licitación convocada por SPRI, esto es servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en las siguientes materias:

– Arlo Ekonomiko-Finantzarioan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuak, enpresaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa estrategikoa hobetuko dituztenak, enpresaren errentagarritasuna kontrolatze aldera.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia Economico-Financiera, que posibiliten la mejora de la gestión económico-financiera y estratégica de la empresa para controlar su rentabilidad.

– Barneko Administrazio Prozesuen arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak, administrazio-zerbitzuak (eskarien kudeaketa, kobrantzak eta ordainketak, dokumentuen kudeaketa, bezeroen kudeaketa, erreklamazioen kudeaketa, berankortasuna eta abar) berriro diseinatzea ahalbidetuko dutenak, enpresaren eraginkortasuna hobetze aldera.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Procesos Administrativos Internos, que posibiliten el rediseño de los procesos administrativos (gestión de pedidos, cobros y pagos, gestión documental, gestión de clientes, gestión de reclamaciones, morosidad, etc.) para mejorar la eficiencia de la empresa.

– Produkzio arloko berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuak, produkzio-prozesuak hobetzea ahalbidetuko dutenak, hala, enpresaren produktibitatea, kalitatea, jasangarritasuna edo segurtasuna areagotzeko.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Produccion, que posibiliten la mejora de los procesos de producción que aumente la productividad, calidad, sostenibilidad o seguridad de la empresa.

– Logistika arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak, hornidura- edo banaketa-katea hobetzea ahalbidetuko dutenak, hala, gastuak, ingurumenarekiko eragina eta entrega-epeak murrizteko, eta bezeroenganako zerbitzua hobetzeko.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Logistica, que posibiliten la mejora de la cadena de suministro o de distribución para la reducción de gastos, del impacto medioambiental y de plazos de entrega, así como la mejora del servicio a clientes.

– Pertsonen arloko berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak, enpresa baitan pertsonen konpromisoa eta motibazioa areagotzeko pertsonen kudeaketa hobetzea ahalbidetuko dutenak.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Personas, que posibiliten la mejora de la gestión de las personas para aumentar su compromiso y motivación en la empresa.

– Bezeroen arloko berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuak. Merkatu-kuota areagotzeko, bezeroen ezagutza, harrera, kaptazioa edo leialtzea hobetzea ahalbidetuko dutenak dira.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Clientela, que posibiliten la mejora del conocimiento, captación, atención o fidelización de clientes para aumentar la cuota de mercado.

– Merkatu Berrien arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuak, enpresaren marketina egokitzea ahalbidetuko dutenak, hala, merkatu geografiko edo bezeroen segmentu berrietara iritsi ahal izateko.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Nuevos Mercados, que posibiliten adaptar el marketing de la empresa para acceder a nuevos mercados geográficos o de segmentos de cliente.

– Produktuaren arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza zerbitzuak, honakoak ahalbidetuko dituztenak: (1) negozioaren bolumena areagotuko duten produktuak eta lotutako zerbitzuak eskuratzea (2) aurrez zituzten produktuak edo lotutako zerbitzuak nabarmen hobetzea, haien ezaugarriak aldatuta, erabilera aldatuta, bezeroaren esperientzia aldatuta, materialak ordezkatuta, diseinua moldatuta, ekodiseinua erabilita eta/edo ontziratzea aldatuta, negozio-bolumena edo salmenta-marjinak handitzeko (3) babes industriala ahalbidetuko duten soluzioak identifikatzea.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Producto, que posibiliten: (1) alcanzar nuevos productos o de servicios conexos que aumenten el volumen de negocio (2) Mejora sustancial de productos o servicios conexos previamente existentes para aumentar el volumen de negocio o los márgenes de venta mediante el cambio de sus características, su utilidad, la experiencia para el cliente, la sustitución de materiales, la modificación del diseño, el ecodiseño y/o la mejora del envasado (3) la identificación de soluciones que permitan la Protección Industrial.

4.– Horiek ezartzeko aholkularitza-enpresa esleipendunarekin elkarlana bideratuko da dagokion lizitazio-prozesuaren ondoren laguntza eskatu den zerbitzu motarako.

4.– Que para su implantación se desarrolle en colaboración con la firma consultora adjudicataria, tras el correspondiente proceso de licitación, para el tipo de servicio para el que se solicita ayuda.

5.– Proiektua gauzatzeko baldintza hauetara egokitzea:

5.– Ajustarse, para su ejecución, a las siguientes condiciones de ejecución de proyecto:

– Enpresa eskatzaileari aholkularitza-enpresa espezializatua esleitu zaiola jakinarazten zaion unetik zenbatzen hasi eta gehienez zazpi egun naturaleko epean, eta bi enpresa horien artean proiektuaren beharrak identifikatu ahal izateko lehen harremanak izan ostean, enpresa eskatzaileak egin beharreko lanaren proiektu-memoria eta Lankidetza-akordioa aurkeztu beharko dizkio SPRIri.

– En el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de asignación de firma consultora especializada a la empresa solicitante, y tras la toma de contacto entre ambos para identificar la necesidad del proyecto, la empresa solicitante deberá presentar a SPRI el Acuerdo de colaboración y Memoria de proyecto del trabajo a realizar.

– Enpresa eskatzaileak, esleitutako aholkularitza-enpresa espezializatuaren laguntzarekin, onartutako proiektua ezarriko du laguntza eman zaiola jakinarazten dion aldeko ebazpena jaso eta gehienez 90 egun naturaleko epean.

– La empresa solicitante, con el apoyo de la Firma Consultora Especializada asignada, implanta el proyecto aprobado, en un plazo máximo de 90 días naturales desde la notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda.

Aholkularitza banaka eta enpresa onuradunaren egoitzan edo, gorabehera partikularrek hala justifikatzen badute, modu telematikoan, eskainiko da.

El asesoramiento se realizará individualmente y en el domicilio de la empresa beneficiaria, o de forma telemática cuando las circunstancias particulares lo justifiquen.

7. artikulua.– Laguntzen modalitatea eta zenbatekoa.

Artículo 7.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

Laguntzaren zenbatekoak, SPRIk egindako lizitazioaren arabera, diruz lagun daitekeen proiektu-tipologia bakoitzaren esleipeneko prezio hauek izango ditu:

El importe de la ayuda se corresponde, en base a la licitación realizada por SPRI, con los siguientes precios de adjudicación de cada tipología de proyecto subvencionable:

– Arlo Ekonomiko-Finantzarioan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.100 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia Economico-Financiera: 4.100 euros.

– Barneko Administrazio Prozesuen arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.800 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Procesos Administrativos Internos: 4.800 euros.

– Produkzio arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.580 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Produccion: 4.580 euros.

– Logistika arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.500 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Logistica: 4.500 euros.

– Pertsonen arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 3.995 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Personas: 3.995 euros.

– Bezeroen arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.560 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Clientela: 4.560 euros.

– Merkatu berrien arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.468 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Nuevos Mercados: 4.468 euros.

– Produktuaren arloan berrikuntza ez-teknologikorako soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko aholkularitza-zerbitzuak: 4.800 euro.

– Servicios de asesoramiento para la identificación e implantación de soluciones de innovación no tecnológica en materia de Producto: 4.800 euros.

Enpresa bakoitzak, gehienez, deialdi honetan bi Hazinnova proiektu egin ahal izango ditu, eta ezingo dute diruz lagundutako jarduera-tipologia berekoak izan.

Cada empresa podrá realizar un máximo de dos proyectos Hazinnova en la presente convocatoria, no pudiendo responder a la misma tipología de actuación subvencionable.

1.– Programa honetan aurrez ikusitako laguntzak ezingo dira helburu berarekin emandako beste laguntza batzuekin edo komunitateko finantzaketako beste modu batzuekin pilatu.

1.– Las ayudas previstas en el presente Programa no podrán acumularse con otras ayudas o con otras formas de financiación comunitaria, otorgadas para la misma finalidad.

2.– Enpresek ezingo dute izan 2019, 2020 eta 2021 ekitaldietan Innobideak edo Hazitek programen onuradun. Salbuespen bakarra izango dira Innobideak-Kudeabide Azterketa eta/edo Innobideak-Kudeabide 2A fasea edo proiektu Pilotuan soilik onuradun izan direnak.

2.– Las empresas no podrán haber sido beneficiarias de los programas Innobideak ni Hazitek durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 excepto en el caso de las que hayan sido beneficiarias exclusivamente de Innobideak-Kudeabide Contraste y/o Innobideak-Kudeabide fase 2 A o proyectos Piloto.

3.– Programa hau aplikatuz emandako laguntzek garrantzi gutxiagoko laguntzen edo de minimis izaera dute.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis.

4.– Erakunde onuradun batek jaso dezakeen de minimis guztizko laguntzak ezingo du 200.000 euro baino handiagoa izan, abian den ekitaldi ekonomikoak eta aurreko bi ekitaldiek osatzen duten aldi osoaren arabera zenbatuta. Onuraduna errepidez merkantzien garraioko lanak besteen kontura egiten dituen enpresa bat bada, gehieneko zenbateko hori 100.000 eurora gutxituko da (gainera, laguntza ezingo da erabili errepide bidezko merkantziak garraiatzeko ibilgailuak erosteko). Hori dela eta, ez da Programan aurrez ikusitako laguntzarik emango emandako laguntzak, onuradunak jaso izan ditzakeen beste de minimis laguntza batzuei gehituta, muga hori gainditzen duenean, laguntza horiek emandako administrazioa edo administrazioak edozein izanda ere.

4.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, este máximo se reduce a 100.000 euros (adicionalmente, la ayuda no puede utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera). Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario, con independencia de la administración o administraciones concedentes, excediera dicho límite.

5.– De minimis laguntzak emandakotzat hartuko dira enpresari laguntza jasotzeko eskubide legala aitortzen zaion unetik hasita.

5.– Las Ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda.

8. artikulua.– Laguntza-eskaera.

Artículo 8.– Solicitud de Ayuda.

1.– Aurrez ikusitako laguntzetarako sarbidea izateko baldintzak betetzen dituzten erakundeek SPRIren webgunean gaitutako Laguntza Eskaera formularioak bete beharko dituzte eta, horretarako, Innobasqueren laguntza jasoko dute.

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar, contando para ello con la colaboración de Innobasque, los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI.

2.– Likidazio-eskaera hori erakunde eskatzailea ordezkatzeko behar adina ahalmen duen pertsonak sinatu beharko du (onartutako sinadura elektroniko bidez). Aurkezte-data izango da SPRIren sistemetan dokumentazio osoa erregistratu deneko data.

2.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad solicitante mediante firma electrónica avanzada (mediante certificado electrónico reconocido). Se considerará como fecha de presentación la correspondiente a la fecha de registro con toda la documentación completa en los sistemas de SPRI.

3.– Laguntzaren eskaerak erakunde eskatzailea eta haren legezko ordezkaria eta erakunde baitan harremanak izateko pertsona identifikatzeko datuak, ezartzeko aukeratutako mikroproiektu mota, eta erantzukizunpeko adierazpena jaso beharko ditu. Bertan, honako hauek zehaztu beharko dira:

3.– La solicitud de ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal, de la persona de contacto dentro de la entidad, tipo de Microproyecto seleccionado a implantar, Declaración Responsable en la que se hacen constar las siguientes circunstancias:

– Laguntza eskatu ahal izateko behar adina ahalorde indarrean duela.

– Que dispone de poderes vigentes suficientes para solicitar la ayuda.

– Erakundeko lege-ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia (NAN) edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

– Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.

– Erakundearen izena, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) eta helbide-soziala.

– Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF) y domicilio social.

– Laguntzaren eskaeran jasotako diruz lagundutako jarduerak egingo dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen jarduera ekonomikoko zentro bateko helbidea (gutxienez).

– Domicilio de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se realizarán las actuaciones subvencionables descritas en la Solicitud de Ayuda.

– Euskadiko Jarduera Ekonomikoen Zergaren kasuan kasuko epigrafean alta emanda egotea.

– Encontrarse dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas del País Vasco.

– Egunean egotea Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko edota haren kolaboratzaileekiko zerga betebeharretan, eta baita Eusko Jaurlaritzarekin dauzkan betebeharretan ere, eta ez izatea iraungitako, erreklamatutako edo ordaindu gabeko zorrik SPRI Taldeko ezein enpresarekin.

– Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga con el Gobierno Vasco y sin tener asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI.

– Aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta laguntza eskatzen den ekitaldi fiskalean jasotako de minimis laguntzen zerrenda, bertan adierazi beharko da laguntza hori noiz eman zen, zer erakundek eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la ayuda, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Enpresaren neurria zehazteko datuak, enplegu kopuruaren arabera. Kopuru hori generoaren arabera banatuta zehaztu beharko da (gizonezkoak eta emakumezkoak).

– Datos para la determinación del tamaño de la empresa en número de empleos. Dicho número deberá figurar disgregado en razón de género (hombres y mujeres).

– Ez egotea 5. artikuluko 2. atalean jasotako egoeraren batean. Oinarri hauetako erakunde onuradunak.

– No encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el apartado 2 del artículo 5. Entidades beneficiarias de estas bases.

4.– Laguntza-eskaerak jasota du espedientea izapidetzeko edozein unetan zerga arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin lotutakoak betetzean eskatzeko SPRIk espresuki izango duen baimena. Era berean, Jarduera Ekonomikoen Zergan enpresa zer epigrafetan altan emanda dagoen kontsultatzeko eta Erantzukizunpeko Adierazpenean zehaztutakoari dagokionez edozein dokumentazio edo egiaztagiri eskatzeko baimena izango du SPRIk.

4.– La solicitud de ayuda incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar, en cualquier momento de la tramitación del expediente, el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), así como para solicitar cualquier documentación o acreditación con respecto a lo señalado en la Declaración Responsable.

5.– Laguntza-eskaerak jasota du Innobasquek izapidetutako eskaerak behar bezala kudeatu eta horien jarraipena egin ahal izateko egokitzat jotzen duen informazio guztia SPRIk Innobasqueri emateko duen baimena.

5.– La solicitud de ayuda incorpora la autorización a SPRI a facilitar a Innobasque, cuanta información se considere oportuna para la correcta gestión y seguimiento de las solicitudes tramitadas por este.

6.– Enpresa onuradunak baliagarritzat joko ditu laguntzaren eskaeran enpresak zehaztutako harremanetarako pertsonaren posta elektronikoko kontura SPRIk igorritako jakinarazpen guztiak. Programako onuradun gisa azaltzen den enpresari dagokiona bakarrik onartuko da harremanetarako posta elektronikoko kontu moduan.

6.– La empresa beneficiaria dará validez a todas las comunicaciones emitidas por SPRI a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la empresa en la solicitud de ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del Programa.

7.– Eskatzaileek bermatuta izango dute beren hizkuntza -euskara edo gaztelania- ahoz nahiz idatziz erabiltzeko eskubidea, Programa honen ondorioz SPRIrekin izango dituzten harreman guztietan.

7.– Los solicitantes verán garantizado el derecho a usar y ser atendidos en su misma lengua, euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con SPRI a raíz del presente Programa.

9. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 9.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da laguntza-eskaerak aurkezteko epea, eta 2022ko abenduaren 1ean bukatuko da. Dena den, eskatzaileei zuzendutako arreta teknikoa 2022ko abenduaren 1eko 15:00etan amaituko da (Espainiako penintsulako ordua).

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 1 de diciembre de 2022. No obstante, la atención técnica a los solicitantes finalizará a las 15:00 horas (hora peninsular española) del día 1 de diciembre de 2022.

Laguntzaren eskaera eta aurreko artikuluan eskatutako dokumentazioa diruz lagun daitekeen jarduera hasi aurretik aurkeztu beharko dira.

La presentación de la solicitud de ayuda junto con la documentación requerida en el artículo anterior deberá efectuarse antes de haberse iniciado la actuación subvencionable.

10. artikulua.– Ebaluazio- eta ebazpen-prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de evaluación y resolución.

1.– Laguntza-eskaeren ebaluazioa eta ebazpena espedientea osatuta dagoen unean egingo da.

1.– La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se realizará en función del momento en que el expediente esté completo.

2.– Aurkeztutako laguntza-eskaerak onartzeko irizpide erabakigarriak 6 eta 7 artikuluetan jasota daudenak dira.

2.– Los criterios determinantes para la aprobación de las solicitudes de ayuda presentadas quedan recogidos en los artículos 6 y 7.

3.– Ebazpena SPRIko Zuzendaritza Nagusiak adostuko du zuzeneko esleipen-erregimenaren bidez, eta eskaeren ebazpena aurkeztu diren ordenaren arabera egingo da, oinarri hauek xedatutakoa betez dagozkion loteetan aurrez ikusitako balioa eskuragarri dagoen bitartean.

3.– La resolución se adoptará por la Dirección General de SPRI en régimen de adjudicación directa, realizándose la resolución de las solicitudes conforme al orden de su presentación y mientras se disponga de valor estimado en los lotes correspondientes, según lo ya expuesto en estas bases.

4.– Ebazteko epea. Dokumentazio osoa aurkezten den datatik hasita gehienez 30 egunetan ebazteko epea ezarri da. Aipatutako epean ebazpenik ematen ez bada, ezetsi egin dela ulertuko da.

4.– Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de resolución de 30 días desde la fecha de presentación de la documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución desestimatoria.

5.– Ebazpenen berri ematean jakinaraziko da zenbateko dirulaguntza emango den, zein baldintzatan ematen den, proiekturako esleitutako aholkularitza-enpresa espezializatuaren identifikazioa eta zein epetan gauzatu behar den diruz lagunduko den jarduera; era berean, jarduera hori garatzeko beharrezkoa den beste edozein baldintza ere adieraziko da.

5.– La comunicación a las entidades solicitantes de las resoluciones indicarán la cuantía de subvención que se concede, las condiciones de la misma, la identificación de la Firma Consultora Especializada asignada al proyecto y los plazos para la realización de la actuación subvencionable, así como cualquier otra condición que sea necesaria para el desarrollo de la misma.

6.– Ebazpena egiten denetik 10 egun balioduneko gehieneko epean eman eta jakinaraziko zaio erakunde eskatzaileari.

6.– La citada resolución se dictará y se notificará a la entidad solicitante en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su emisión.

7.– Ebazpena SPRIren web-gunean eta EHAAn argitaratuko da, denek izan dezaten emandako laguntzen berri.

7.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

11. artikulua.– Egiaztapeneko eta kontroleko jarduerak. Aurkezteko epea.

Artículo 11.– Actuaciones de comprobación y control. Plazo de presentación.

1.– 6.5 artikuluan xedatuta dagoen moduan hurrengo 10 egun naturaletan jarduera amaitzen denean, erakunde onuradunek, erakunde laguntzailearekin elkarlanean, laguntza justifikatu beharko dute SPRIren webgunean egokitutako dagokion likidazio-eskaeraren arabera.

1.– Una vez finalizada la actuación en el plazo establecido en el artículo 6.5. dentro de los 10 días naturales siguientes, las entidades beneficiarias deberán, con la colaboración de la Entidad colaboradora, justificar la misma mediante la correspondiente Solicitud de Liquidación habilitada en la página web de SPRI.

2.– Likidazio-eskaera erakunde eskatzailea ordezkatzeko behar adina ahalmen duen pertsonak sinatu beharko du sinadura elektroniko bidez. Aurkezte-data izango da SPRIren sistemetan dokumentazio osoa erregistratu deneko data.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad solicitante mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la fecha de Registro de documentación completa en los sistemas de SPRI.

3.– Likidazio-eskaerak erakunde eskatzailearen eta haren legezko ordezkariaren identifikazio-datuak eta zerbitzu-prestazioaren balorazioa jaso beharko ditu.

3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal y una valoración de la prestación del servicio.

4.– Likidazio-eskaerarekin batera, erakunde onuradunak eta zerbitzua eskaintzen espezializatutako aholkularitza-enpresak sinatutako itxiera-txostena aurkeztu beharko dira.

4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada del Informe de Cierre firmado por la entidad beneficiaria y por la Firma Consultora Especializada prestataria del servicio.

12. artikulua.– Laguntza-eskaerak eta/edo likidazio-eskaerak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de las solicitudes de ayuda y/o Solicitud de Liquidación.

Laguntza- edo likidazio-eskaera baldintza guztietan beteta ez balego edo eskatutako gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztuko ez balitz, SPRIk erakunde onuradunaren legezko ordezkariari falta dena konpondu edo derrigor aurkeztu beharreko dokumentuak eman ditzala eskatuko dio gehienez 10 egun naturaleko epean. Epe hori igaro eta erakunde onuradunak zuzenduko ez balu, SPRIk espedientea ezeztatu eta horren berri emango dio erakunde eskatzaileari.

En el caso de que la solicitud de ayuda o solicitud de liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante legal de la entidad beneficiaria, para que, en un plazo máximo de 10 días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI procederá a la cancelación del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

13. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 13.– Entidad colaboradora.

1.– Oinarri hauetan jasotako araudiak xedatutakoa betez emandako laguntzen eraginetarako, Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia erakunde laguntzaile izendatu da 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak eta 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak xedatutakoaren arabera.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en las presentes bases se declara a Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia funtzio hauez arduratuko da erakunde laguntzaile gisa:

2.– Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación como entidad colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Programaren dinamizazioa eta sustapena.

a) Dinamización y promoción del Programa.

b) Eskaerak izapidetzeko prozesuan eskatzaileei laguntza ematea.

b) Apoyo a los solicitantes en el proceso de tramitación de solicitudes.

c) SPRIri laguntza ematea Programako onuradun izan daitezkeenen baldintzak betetzen diren aurrez egiaztatzean.

c) Apoyo a SPRI en la verificación previa del cumplimiento de las condiciones de los potenciales beneficiarios del Programa.

d) Programaren sustapen- eta dinamizazio-jarduera baloratzea eta jarraipeneko txostenak egitea.

d) Elaboración de informes de seguimiento y valoración de la actividad de dinamización y promoción del Programa.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Onuradunen betebeharrak dira Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 14. eta 46. Artikuluek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Printzipio Ordenatzaileen Legeko Testu Bategina onartzen duen 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 50.2 artikuluak xedatutakoak, eta bereziki, honako hauek:

1.– Son obligaciones de los beneficiarios, las previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley General de Subvenciones y 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en particular:

a) Emandako laguntza onartzea. Horrekin lotuta, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso den dataren ondoren hiru egun balioduneko epean, erakunde onuradunak ez badio SPRIren aurrean laguntzari espresuki uko egiten, onartuta geratu dela ulertuko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de tres días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Emandako laguntza jarduera-plana garatzera bideratzea.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el que ha sido concedida.

c) SPRIk beharrezkotzat jotako dokumentazio osagarria eska dezakeela eta SPRIk izendatutako langileek, bere edozein instalaziotan, beharrezkotzat eta egokitzat jotako egiaztapen guztiak egin ditzaketela onartzea. Horien guztien helburua izango da emandako laguntzaren xede den proiektua gauzatu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzea.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo eskumena duten beste kontrol-organo batzuei (Estatu zein komunitate mailakoak) laguntzen helburuaren fiskalizazio-funtzioak betetzeko garaian eska dezaketen edozein informazio ematea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, u otros órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

e) Laguntza emateko garaian kontuan hartutako edozein gorabehera aldatu dela jakinaraztea SPRIri.

e) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

f) Programa honen bidez emandako dirulaguntzaren jatorriari dagokion publikotasuna ematea.

f) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

g) Diruz lagundutako proiektua egiteko garaian sor daitezkeen dokumentu eta euskarrietan hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista bermatzea.

g) Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

15. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 15.– Modificación de las ayudas.

1.– Laguntza emateko baldintzetan edozein aldaketa gertatzen bada eta, edozein kasutan, beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso badira xede berbererako, laguntza esleitzeko Ebazpena aldatu ahal izango da, betiere Programa honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen jarraitzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, programaren kudeatzaileak jarduerak gauzatzeko luzapen bat eman dezake, baldin eta erakunde eskatzaileek hala eskatu eta behar bezala justifikatzen badute; luzapen horren ondorioz, gehienez, 1 hilabetez atzeratu ahal izango da proiektuak gauzatzeko epea (90 egun naturalekoa da epe hori eta inola ere ezingo du igaro 2023ko martxoaren 30eko gauzatze-data).

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades solicitantes, se podrá conceder por parte del responsable de la gestión del Programa un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, siempre que no se supere en más de 1 mes el plazo máximo de ejecución de los proyectos, establecido en 90 días naturales de duración y sin superar en ningún caso la fecha de ejecución del 30 de marzo de 2023.

3.– Gauzatutako ekintzak laguntza-eskaeran eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian jasotakoak izango dira, nahiz eta SPRIk aukera duen aldaketak baimentzeko, baldin eta onuradunak behar bezala justifikatu baditu jarduerak amaitu aurretik eta Programa honen hasierako helburuak aldatzen ez badira.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por parte de SPRI, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

1.– Laguntza honekin lotuta itzuli beharra aitortuz gero, jasotako eta berriz itzuli beharreko zenbatekoa izango da SPRIk igorritako onarpen-ebazpenean jakinarazitako zerbitzua eskuratzeko prezioaren baliokidea den zenbatekoa. Gainera, dirulaguntzen legeriak xedatutakoa betez, dagokion berandutze-interesa eskatu ahal izango da.

1.– En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con esta ayuda, se considerará como cantidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de adquisición del servicio comunicado en la Resolución estimatoria emitida por parte de SPRI. Asimismo, será exigible el interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de subvenciones.

2.– Edonola ere, artikulu honetan aurrez ikusitako eraginetarako ez-betetzea izango da honako hau:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) Kanpoko enpresa espezializatuak aholkularitza-jarduera hasi izana eta erakunde onuradunari egotz dakizkiokeen kausak direla eta behar bezala ez garatzea.

a) Haber comenzado la empresa externa especializada la actividad de asesoramiento encargada y no desarrollarse de forma adecuada por causas imputables a la entidad beneficiaria.

b) SPRIren baimenik gabe, laguntzaren eskaeran eta dokumentazio osagarrian jasotako jarduerak aldatzea. SPRIri ez jakinaraztea laguntza emateko garaian aztertutako baldintzak aldaraziko dituen proiektuaren gauzatzean gertatutako edozein aldaketa. Horrek, eragin hauetarako, ez-betetzea eragingo du. Aldaketak baimendu ahal izango dira, horiek SPRIri eskatu bazaizkio eta erakunde onuradunak justifikatu baditu (ahal den neurrian), proiektuan aplikatu aurretik, eta baldin eta Programaren helburu diren jardueren eta xedeen izaera hutsaltzen ez bada.

b) Modificar, sin autorización de SPRI, las actuaciones contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI de cualquier cambio en la ejecución del proyecto que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

c) Gastu hautagarriak epe barruan ez justifikatzea edo Programa honetan eta laguntza emateko ebazpenean jasotako eskakizunak ez betetzea.

c) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

d) Diruz lagundutako proiektua betetzeko epeak gainditzea, aldatzeko baimena edo luzapena eman ez bada.

d) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

e) Laguntza eskuratzea Programa honetan ezarritako baldintza eta eskakizunak edo laguntza emateak berekin zekartzan baldintzak bete gabe.

e) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

f) Programan edo laguntza emateko ebazpenean aurreikusitako kontrol neurriak ez onartzea edo horien garapena oztopatzea.

f) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

g) Proiektua beste zerbaitera desbideratzea edo laguntzak emateko ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

g) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

h) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko Legearen 53.1 Artikuluan aurrez ikusitako kausak.

h) Las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– SPRIri dagokio ez-betetzea egiaztatzeko espedientea hasi, izapidetu eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del expediente de comprobación del incumplimiento corresponderá a SPRI.

4.– Ez badira betetzen deialdi honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan jasotako betekizunak edo, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen direnak, dirulaguntza ezeztatuko da ez-betetze espedientea ireki ondoren eta, dirulaguntza edo berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuko II. tituluan (horren bidez arautzen dira EAEko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen araubide orokorra, bermeak eta itzulerak eta horren bidez ezartzen dira dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak) ezarritakoari jarriki, nahiz eta horrek ez duen eragotziko kasuan kasuko ekintza legalak abiaraztea eta dagozkion zigorrak ezartzea). SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritza Nagusiari dagokio dirulaguntza ezeztatzeko –eta, hala badagokio, partzialki edo guztiz itzularazteko– espedienteak abiarazi eta ebaztea.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la ayuda y a la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Decreto Legislativo 1/1997, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Halaber, gainfinantzaketa badago ordainketaren ostean beste laguntza batzuk jaso izanagatik, programak helburu duen jardueraren kostua gainditzen duen laguntza zatia itzuli beharko da, 7.1 artikuluan araututakoari jarraiki. Kasu horretan, itzuli beharreko zenbatekoa zehaztuko da gertaera hori adierazteko eta itzulera erabakitzeko emango den ebazpenean.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 7.1, en momento posterior a la entrega de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Araudi aplikagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatuko zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Lege hori garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) dirulaguntza arloko oinarrizko legeriari dagokion guztian.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzkoa.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra, eta zeinetan finkatzen diren berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen EB 1407/2013 Erregelamendua, abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 2013 L 352/1).

5.– 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 1303/2013 Erregelamendua (EB), Eskualde Garapeneko Europako Funtsen inguruko xedapen arruntak ezartzen dituena, besteak beste.

5.– Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otros.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erakunde onuradunek programa honi buruzko sustapen-jarduera eta -argitalpen guztietan adierazi beharko dute SPRIren laguntza jaso dutela.

Las entidades beneficiarias harán constar en todas las actividades editoriales o promocionales en relación con este Programa, el apoyo recibido de SPRI.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta izaera pertsonaleko datuen esparruan aplika daitezkeen gainontzeko araudietan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten da emandako datuak dirulaguntzaren espedientea kudeatzeko tratatuko direla. Hala, datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa SPRIren funtzio publikoa da, haren eraketa-estatutuetan ezarritakoari jarraiki, Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia gisa.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri) transmititu ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi helbide honetara: lopd@spri.eus. Bestela, jarri harremanetan SPRIko Datuak Babesteko Ordezkariarekin, helbide honetara idatzita: dpd@spri.eus.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus. Asimismo, pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos de la entidad en la dirección electrónica dpd@spri.eus.

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, jo www.spri.eus/privacidad web-orrialdeko Pribatutasun-politikara.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad

Jakinarazten da datuak zaindu behar badira, Datuen Babeserako Euskal Agentzia izango dela horren arduraduna (www.avpd.euskadi.eus).

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Vasca de Protección de Datos (www.avpd.euskadi.eus).

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauei buruz hartzen dituen erabaki guztiak administratiboak dira eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común