Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

62. zk., 2022ko martxoaren 28a, astelehena

N.º 62, lunes 28 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1398
1398

AGINDUA, 2022ko martxoaren 10ekoa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren «Auzolandegiak» programaren plazen deialdia egiteko dena.

ORDEN de 10 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de Campos de Voluntariado Juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak gazteria-politikaren arloko eskumen esklusiboa du, eta, bestalde, beste erakunde batzuekin partekatzen du gazteen aldeko jardueren sustapen-lana.

El artículo 10.39 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de política juvenil, compartiendo, por otro lado, con otras instituciones, la labor de fomento de actividades en el ámbito juvenil.

Bestetik, lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena– 13. artikuluan xedatzen du Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkiola, besteak beste, gazteriari buruzko egitekoak eta jardun-arloak.

Por su parte, el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye en su artículo 13 al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales las funciones y áreas de actuación en materia de Juventud.

Arau-esparru horretan oinarrituta eta jardun-arlo horretako erakundeen eskumenak errespetatuta, Eusko Jaurlaritzak auzolandegien programa bat kudeatzen du, Gazteria Zuzendaritzaren bidez.

A partir de tal marco normativo y, dentro del respeto a las competencias de las diferentes instituciones implicadas en tal área de actuación, el Gobierno Vasco viene gestionando un programa de campos de voluntariado juvenil a través de la Dirección de Juventud.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2022ko «Auzolandegiak» programaren plazen deialdiaren arauak ezartzea.

Es objeto de la presente Orden establecer las normas de la convocatoria de plazas del programa «Auzolandegiak» de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definición.

1.– Auzolandegietan, hainbat jatorritako gazte-taldeek konpromisoa hartzen dute, borondatez eta eskuzabalki, gizarte-hedadurako eta jarduera osagarrietarako lan-proiektu bat garatzeko, denbora-tarte jakin batean. Proiektua bitarteko bat da honako balio hauek sustatzeko: bizikidetza, tolerantzia, elkartasuna, parte-hartzea, edo kulturarteko ikaskuntza, besteak beste.

1.– Se entiende por campo de voluntariado juvenil la actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de proyección social, y de actividades complementarias, durante un tiempo determinado, siendo la realización del proyecto un medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, o aprendizaje intercultural, entre otros.

2.– Auzolandegietan parte hartzen duten pertsonek ostatua eta mantenu osoa izango dute.

2.– Las personas participantes en campos de voluntariado juvenil disfrutarán de alojamiento y manutención en régimen de pensión completa.

3.– Deialdi honetan eskaini diren auzolandegietan parte hartzen duten pertsonek asegurua izango dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak adostutako istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen kontratuetan erabakitako baldintzetan.

3.– Las personas participantes en campos de voluntariado juvenil que han sido objeto de oferta en la presente convocatoria estarán aseguradas en las condiciones estipuladas en los contratos de seguro de accidentes y de responsabilidad civil concertados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskadiko auzolandegietan, parte-hartzaileek auzolandegi bakoitzeko arauak eta protokoloak bete beharko dituzte.

4.– En los campos de voluntariado de Euskadi las personas participantes deberán cumplir las normas y protocolos propios de cada campo.

5.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritza gazteen eta autonomia-erkidegoen arteko edo erakunde antolatzailearen arteko bitartekaria izango da, beste autonomia-erkidego batzuek edo Nazioarteko Boluntariotza Zerbitzuak antolatutako auzolandegietan (autonomia-erkidegoek eta Nazioarteko Boluntariotza Zerbitzuak beren arauak dituzte). Gainera, honako hauek ez dira izango Gazteria Zuzendaritzaren erantzukizuna: behin betiko onarpena, data-aldaketak, txandak bertan behera uztea, ostatua, janaria, lanorduak, denbora librearen antolaketa edo kuota itzultzea. Beste autonomia-erkidego batzuetako edo atzerriko auzolandegietara joaten diren pertsonek auzolandegietara sartzeko eta bertan egoteko baldintzak, arauak eta protokoloak bete beharko dituzte. Horrek gastu gehigarria ekar badezake eta harrera-erakundeak gastu hori bere gain hartzen ez badu, interesdunaren kontura izango da.

5.– La Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales actuará como enlace entre los y las jóvenes y la comunidad autónoma o entidad organizadora del campo en aquellos campos de voluntariado juvenil organizados por otras comunidades autónomas y por el Servicio Voluntario Internacional-SVI, que se regirán por sus propias normativas, y no será responsable de las admisiones definitivas, de los cambios de fechas o de la suspensión de turnos, y tampoco del tipo de alojamiento, alimentación, horas de trabajo, organización del tiempo libre ni de la devolución de la cuota. Las personas que acudan a campos en otras comunidades autónomas o en el extranjero deberán cumplir los requisitos y normas y protocolos de acceso y estancia de las mismas. En el caso de que esto pudiera suponer un gasto adicional y este gasto no fuese asumido por la organización de acogida, correrá por cuenta de la persona interesada.

6.– Auzolandegiaren tokiraino lekualdatzea parte-hartzaileen kontura izango da. Halaber, parte-hartzaileen erantzukizuna izango da, nazionalitatea kontuan hartuta, auzolandegiaren atzerriko herrialdean sartzeko behar diren agiri guztiak eskuratzea.

6.– El traslado hasta el lugar de realización del campo de voluntariado juvenil corre por cuenta de cada participante. Asimismo, será responsabilidad de cada participante, teniendo en cuenta su nacionalidad, proveerse de los documentos necesarios para la entrada en el país extranjero en el que vaya a realizar el campo de voluntariado juvenil.

7.– Deialdi honen parte-hartzaileek ezin izango dute auzolandegi batean baino gehiagotan parte hartu, Euskal Autonomia Erkidegoko auzolandegietan plaza hutsak daudenean salbu. Kasu horretan, beste plaza bat eska dezakete, Euskadiko auzolandegietako plazak agortu arte. Horretarako, agindu honetan ezarritako prozedura beteko da, eta eskatutako agiriak bitarteko elektronikoen bidez bidali beharko zaizkio Gazteria Zuzendaritzari, kuota ordaindu eta gero.

7.– Las personas participantes en la presente convocatoria no podrán participar en más de un campo de voluntariado juvenil, salvo que queden plazas vacantes en campos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuyo caso podrán solicitar una plaza en Euskadi hasta completar los campos. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido en la presente Orden y se remitirá a la Dirección de Juventud por medios electrónicos la documentación requerida para la inscripción, previo pago de la cuota correspondiente.

3. artikulua.– Eskainitako plazei buruzko informazioa.

Artículo 3.– Información sobre plazas ofertadas.

1.– Deialdian eskainitako auzolandegiak Euskal Autonomia Erkidegoan, Estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan eta, ahal izanez gero, beste herrialde batzuetan egingo dira.

1.– En la presente convocatoria se ofrecen plazas en campos de voluntariado juvenil a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en otras comunidades autónomas del Estado y, en el caso de que sea posible, en otros países.

Adingabeei plazak eskainiko zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako auzolandegietan, azken horrek plazak eskaintzen baditu.

Para las personas menores de edad se ofrecen plazas en campos de voluntariado juvenil de Comunidad Autónoma de Euskadi y de Navarra, en el caso de que esta última ofrezca plazas.

Eskainitako plazak https://www.gazteaukera.euskadi.eus atarian kontsultatu daitezke, baita Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritzan ere (Donostia kalea 1, O eraikina, 3. solairua, Vitoria-Gasteiz).

Las plazas ofertadas pueden consultarse en el portal https://www.gazteaukera.euskadi.eus así como en la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (C/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. Vitoria-Gasteiz).

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan nazioartekoak ez diren auzolandegietan eskainitako plazen % 10 dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat gordeko dira, auzolandegiaren jarduera motaren arabera.

2.– Se reserva para su cobertura por personas con diversidad funcional y sujeta al tipo de actividad del campo de voluntariado juvenil, el 10 % de las plazas ofertadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi que no sean de ámbito internacional.

3.– Dibertsitate funtzionala duten pertsonek laguntzaile bat izango dute auzolandegian dauden bitartean.

3.– Las personas con diversidad funcional contarán con una persona de apoyo durante su estancia en el campo de voluntariado juvenil.

4.– Eskainitako plazen zerrenda aldatu ahal izango da eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera, plazak erreserbatu ahala kenduko direlako eta plaza gehiago eskain daitezkeelako.

4.– La relación de plazas ofertadas será variable desde la apertura del plazo de presentación de solicitudes a consecuencia de la progresiva eliminación de plazas en la medida en que sean objeto de reserva, así como por la eventual incorporación de nuevas plazas a la oferta.

5.– «Auzolandegiak» programari buruzko informazioa https://www.gazteaukera.euskadi.eus atarian kontsultatu ahal izango da, baita Euskal Autonomia Erkidegoko gazte informazio zerbitzuetan eta Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritzan ere (Donostia kalea 1, O eraikina, 3. solairua, Vitoria-Gasteiz).

5.– Se podrá acceder a la información relativa al programa «Auzolandegiak» en el portal https://www.gazteaukera.euskadi.eus en los Servicios de Información Juvenil de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como en la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. Vitoria-Gasteiz).

4. artikulua.– Plaza lortzeko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos para obtener plaza.

Deialdi honen arabera, honako hauek dira auzolandegiko plaza lortzeko baldintzak:

Son requisitos para obtener plaza en un campo de voluntariado juvenil en virtud de la presente convocatoria:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea agindu hau EHAAn argitaratu baino lehen.

a) Estar empadronado o empadronada en un municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de la presente Orden en el BOPV.

b) Europar Batasunekoak ez diren atzerritarren kasuan, dagokien bizileku-baimena izatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea agindu hau EHAAn argitaratu baino lehen.

b) En el caso de personas extracomunitarias, estar en posesión del correspondiente permiso de residencia, así como estar empadronado o empadronada en un municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de la presente Orden en el BOPV.

c) Eskatutako auzolandegia egiteko adierazitako adina izatea auzolandegia hasten den egunean.

c) Tener la edad indicada para el campo de voluntariado juvenil solicitado el día de inicio del campo.

d) Guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonaren adostasuna izatea, eskaera egiteko orduan emantzipatu gabeko gazteen kasuan; edo guraso-ahala edo tutoretza duenaren berariazko baimena izatea, 16 urtetik beherakoen kasuan.

d) Tener el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, en el caso de personas no emancipadas en el momento de realizar la solicitud; o tener la autorización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, en los casos de menores de 16 años.

e) Eskaera adierazitako garaian eta moduan egin izana.

e) Haber realizado la solicitud y la inscripción en el tiempo y forma indicados.

f) «Auzolandegiak» programan izena emateko kuota ordaindu izana.

f) Haber satisfecho la cuota de inscripción en el programa «Auzolandegiak» de campos de voluntariado juvenil.

g) Adingabeekiko harremana izatea eskatzen duten ekintzak dituzten auzolandegien kasuan, sexu-delituengatiko kondenarik ez izatea. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute interesdunek, delitu horiengatiko zigorrik jaso ez dela egiaztatzeko; eta, atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdeak ziurtatutako antzeko irismena duen dokumentua aurkeztu beharko dute. Halakorik ez badago, herrialdeak igorritako zigor-aurrekarien egiaztagiri baliokidea aurkeztu beharko dute, non ez dagoen sexu-delituen aipamenik.

g) En el caso de campos de voluntariado juvenil que contemplen actividades que impliquen contacto con menores, no haber sido condenado por delitos sexuales, lo que deberá acreditarse mediante certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en caso de personas extranjeras, mediante documento de similar alcance expedido por su país de origen. En caso de no existir, certificado de antecedentes penales en el que no conste ninguno referente a delitos sexuales.

h) Ezin izango dute izena eman azken hiru deialdietako batean plaza bat esleitu eta auzolandegira joan ez diren pertsonek, aldez aurretik Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari uko egin diotela jakinarazi dioten pertsonen kasuan izan ezik.

h) No podrán inscribirse aquellas personas que, habiendo resultado adjudicatarias de plaza en alguna de las tres últimas convocatorias, no hubieran asistido al campo, excepción hecha de aquellas que hubieran comunicado previamente la renuncia de plaza a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco.

i) Dibertsitate funtzionaleko plazak Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatutako gazteentzat gordeko dira.

i) Las plazas para ser ocupadas por personas con diversidad funcional se reservan a jóvenes con empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. artikulua.– Aurreinskripzioa egiteko eta plaza eskatzeko eskaeren epea.

Artículo 5.– Plazo de presentación de solicitudes de preinscripción y de solicitudes de plaza.

Auzolandegietan parte hartzeko interesa duten pertsona guztiek aurreinskripzioa egiteko eskaera egin beharko dute Internet bidez, apirilaren 1etik 26ra (biak barne). Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoekin egingo dira. Baliabide horiek eskuragarri daude hemen: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

Todas las personas interesadas en tomar parte en los campos de voluntariado juvenil deberán realizar la solicitud de preinscripción a través de Internet desde el 1 de abril hasta el 26 de abril, ambos inclusive. Las solicitudes se harán con medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que están accesibles en https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Elektronikoki ere izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu beharko da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de las direcciones siguientes: https://www.euskadi.eus/representantes

6. artikulua.– Eskabideak izapidetzea.

Artículo 6.– Tramitación de las solicitudes.

Eskaerak izapidetzeko bi prozedura egingo dira: txanda irekiari dagokiona eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei dagokiena.

Se realizarán dos procedimientos para la tramitación de solicitudes: la relativa al turno libre y la relativa a las personas con diversidad funcional.

1.– Txanda irekia.

1.– Turno libre.

1.1.– Aurreinskripzioa egiteko eskaera.

1.1.– Solicitud de preinscripción.

Auzolandegietan parte hartzeko interesa duten pertsonek aurreinskripzioa egiteko eskaera egin beharko dute, Internet bidez, www.gazteaukera.euskadi.eus atarian eta https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0125605 atarian; horretarako, auzolandegiei buruzko helbideko formularioa bete beharko dute. Hori egin ostean, aurreinskripzio horren erreferentzia esleituko zaie. Interesdun bakoitzak behin baino ezin izango du aurreinskripzioa egin. Formularioa betetzean erroreren bat gertatuz gero, harremanetan jarri beharko da Gazteria Zuzendaritzarekin.

Las personas interesadas en participar en los campos de voluntariado juvenil deberán realizar la solicitud de preinscripción a través de Internet cumplimentando el formulario ubicado en la dirección relativa a campos de voluntariado juvenil de www.gazteaukera.euskadi.eus y https://www.euskadi.eus/servicios/0125605 y se les asignará una referencia de dicha preinscripción. Cada persona interesada podrá hacer una sola solicitud de preinscripción. Si se produjera algún error en el momento de cumplimentar el formulario deberá ponerse en contacto con la Dirección de Juventud.

Aurreinskripzioa egiteko eskaerak baliogabetuko dira pertsona batek eskaera bat baino gehiago egin duela atzematen bada, eskaerak behar bezala beteta ez badaude edo eskatzaileek auzolandegietan plaza bat lortzeko baldintzak betetzen ez badituzte deialdi honen arabera.

Las solicitudes de preinscripción quedarán sin efecto si se detectase que se han realizado más de una por persona, no estén debidamente cumplimentadas o no cumplan con los requisitos para obtener plaza en un campo de voluntariado juvenil en virtud de la presente convocatoria.

Aurreinskripzio-eskaera egiteko unean adin nagusikoak ez direnek aitaren/amaren/tutorearen adostasuna edo baimena aurkeztu beharko dute, dagokionaren arabera.

Las personas que en el momento de realizar la solicitud de preinscripción no sean mayores de edad, deberán adjuntar el consentimiento o la autorización del padre/madre/tutor/tutora de la persona solicitante, según proceda.

1.2.– Zozketa.

1.2.– Sorteo.

Aurreinskripzioa egiteko jasotako eskaerak egiaztatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa) argitaratuko da aurreinskripzioa egin dutenen zerrenda, zozketan esleitutako zenbakiarekin. Aurreinskripzioa egiten duten pertsonek iragarki-taularako sarbidea emango dien mezu elektroniko bat jasoko dute, baita testu-mezu pertsonalizatu bat ere, esleitutako zenbakiaren berri emateko.

Una vez verificadas las solicitudes de preinscripción recibidas, se publicará, en el Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios), el listado de las personas preinscritas con el número asignado para el sorteo. Las personas preinscritas recibirán un Correo con acceso al Tablón y un SMS personalizado donde se informe del número asignado.

Jasotako eta egiaztatutako aurreinskripzio guztien arteko zozketa egingo da notarioaren aurrean.

Se realizará un sorteo ante notario con todas las preinscripciones recibidas y verificadas.

Zozketan zenbaki bat aterako da, eta zenbaki horretatik aurrera emango zaie eskatzaileei egun bat eta ordu bat, https://www.gazteaukera.euskadi.eus bidez aplikazioan sartu eta auzolandegia aukeratzeko.

De este sorteo resultará un número que determinará la solicitud a partir de la cual se comenzará a asignar a cada solicitante el día y hora en que deberá realizar la selección del campo de voluntariado juvenil a través de la aplicación, al cual tendrá acceso a través de https://www.gazteaukera.euskadi.eus

Zozketan ateratako zenbakia lehena izango da aukeratzeko ordenan, eta, hurrenez hurren, horrela, deialdian eskaintzen diren plazen bikoitza gehi berrogei osatu arte.

El número extraído en el sorteo se corresponderá con el primero en la orden de elección y continuará correlativamente hasta completar el doble de números que el de plazas de campos ofertadas en la convocatoria más cuarenta números más.

Eskainitako plazen bikoitza gehi berrogei baino aurreinskripzio eskaera gehiago egonez gero, zozketan aplikazioan sartzeko txanda lortzen ez dutenek ezin izango dute deialdi honetan izena eman, artikulu honetako 1.3 eta 1.4 puntuetan aurreikusitako epealdietan izan ezik.

En caso de que hubiera más solicitudes de preinscripción que el doble más cuarenta de las plazas ofertadas, las que no consiguieran turno de acceso a la aplicación en el sorteo no podrán inscribirse en la convocatoria presente, salvo en los periodos contemplados en el punto 1.3 y 1.4 del presente artículo.

Deialdian eskainitako plazak aurreinskripzioa egiteko eskaerak baino gehiago izanez gero, aplikazioan sartzeko txanda esleituko zaie eskaera guztiei.

En caso de que el número de solicitudes de preinscripción fuera menor que el de plazas ofertadas en la convocatoria, se asignará turno de acceso a la aplicación a todas las solicitudes.

Zozketa egin ondoren hitzordua lortu duten eskatzaile guztiek jasoko dute bai mezu elektroniko bat, bai testu-mezu bat. Horren bidez, lortutako hitzorduaren hurrenkeraren berri emango zaie, baita auzolandegia aukeratzeko eta hartan izena emateko eguna eta ordua ere. Informazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire karpetan ere eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Todas las personas solicitantes que hayan obtenido cita tras el sorteo recibirán un Correo y SMS informándoles del orden de cita obtenida junto con el día y la hora para elegir e inscribirse en un campo de voluntariado juvenil. Esta información también estará disponible en Mi Carpeta de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Zozketaren emaitza, esleitutako egunarekin eta orduarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da, eta Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritzan ere kontsultatu ahal izango da (Donostia kalea 1, O eraikina, 3. solairua, Vitoria-Gasteiz).

El resultado del sorteo, con el día y la hora asignados, será publicado en el Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y podrá ser consultado asimismo en la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. Vitoria-Gasteiz).

1.3.– Izen-ematea edo inskripzioa.

1.3.– Inscripción.

Esleitutako eguna eta ordua aintzat hartuta, aplikazioan sartu beharko da (https://www.gazteaukera.euskadi.eus bidez) une horretan eskuragarri dauden plazen artean bat aukeratzeko. Denbora-tarte nahikoa egongo da plaza hautatzeko eta horretan izena emateko. Denbora agortuta, plaza aukeratzen ez bada, txanda eta izena emateko aukera galduko dira.

Atendiendo al día y hora asignados, se deberá entrar en la aplicación (accesible a través de https://www.gazteaukera.euskadi.eus) para elegir una plaza de entre las que se hallan disponibles en ese momento. Habrá un intervalo de tiempo considerado suficiente para realizar la elección de plaza y la consiguiente inscripción. En caso de que se agotase este tiempo sin que se produjera la elección se perderá el turno y la posibilidad de inscribirse.

Auzolandegi bat hautatu aurretik, eskatzaileak aukerak lehenetsi beharko ditu, pertsona bakoitzari dagokion denbora-muga kontuan hartuta plazak agortu daitezkeelako.

La persona solicitante deberá priorizar sus opciones antes de proceder a seleccionar el campo de voluntariado juvenil para el caso de que se agoten las plazas dado el límite de tiempo asignado a cada persona.

Plaza hautatu ondoren, titularra inskribatuta geratuko da.

Una vez seleccionada la plaza, la persona titular pasará a estar inscrita.

Plazaren eskaera egiten denean, eskuragarri dauden plazen eskaintzatik kenduko da, izena emateko kuota ordaintzeko epeak iraun bitartean.

La realización de la solicitud de plaza determina la eliminación de la misma de la oferta de plazas disponibles por el plazo concedido para el pago de la cuota de inscripción.

Zozketan esleitutako egunean eta orduan izena ematen ez duten eskatzaileek txanda galduko dute.

La persona solicitante que no realice la inscripción en el día y hora asignados por el sorteo perderá su turno.

Izena emateko epean Euskadiko gazteei esleitutako plaza libreak geratzen badira, izena emateko eguna eta ordua lortu ez duten aurreinskribatutako pertsonek epe gehigarri bat izango dute aplikazioan sartu eta plazaren bat libre duten auzolandegietan plaza lortzeko. Gazteaukeran jakinaraziko da zer egun eta ordutan hasi eta amaituko den epe hori.

En el caso de que durante el periodo de inscripción quedasen plazas libres asignadas para jóvenes de Euskadi, las personas preinscritas que no hubieran obtenido fecha y hora para inscribirse, tendrán un periodo extra para entrar en la aplicación y obtener una plaza en aquellos campos que tengan plazas libres. Se informará en Gazteaukera de la fecha y hora de inicio y fin de este periodo.

Plazak agortzen direnean, https://www.gazteaukera.euskadi.eus web-orrian jakinaraziko da, eta izena emateko prozesua itxiko da.

En el momento en que las plazas se agoten, se comunicará en la página web https://www.gazteaukera.euskadi.eus y se cerrará el proceso de inscripción.

1.4.– Bete gabeko plazak (bigarren aukerako fasea).

1.4.– Plazas no ocupadas (repesca).

Izena emateko epea amaitutakoan, plazaren bat hutsik geratuz gero, https://www.gazteaukera.euskadi.eus web-orrian jakinaraziko da, eta denbora-tarte bat utziko da interesdunek plaza erreserbatzeko, horretarako jakinaraziko den telefono-zenbakira deituta. Bigarren aukerako fase honetako plazak izango dira autonomia-erkidego guztien artean hutsik geratu direnak. Aurreinskripzioa egin arren plazarik lortu ez duten guztiek izango dute parte hartzeko aukera. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko auzolandegietan plaza hutsak geratzen badira, plaza bat bete duten interesdunek ere eskatu ahal izango dute plaza bat auzolandegi guztiak bete arte. Plazak erreserbatu ahala, zerrendatik kentzen joango dira.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de que quedasen plazas vacantes, se comunicará en la página web https://www.gazteaukera.euskadi.eus y se establecerá un período en que las personas interesadas podrán llamar al número de teléfono que se indique para hacer la reserva de plaza. Las plazas de la fase de repesca serán aquellas que, en el conjunto de todas las comunidades autónomas, hayan quedado vacantes. Podrán tomar parte las personas que se hubiesen preinscrito y no hubiesen obtenido plaza. En caso de que quedasen plazas vacantes en campos de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán tomar parte, además, las personas interesadas que hayan ocupado una plaza, que podrán solicitar una plaza en Euskadi hasta completar dichos campos. Las plazas se irán eliminando progresivamente en la medida que sean objeto de reserva.

Egokitutako epearen barruan aurreinskripzio-eskaera egin ez zutenek ere izena emateko aukera izango dute, baldin eta Euskadiko auzolandegietan plaza hutsik badago eta hauetan parte hartu nahi badute. Horretarako, aurreinskripzio-eskaera bete (https://www.gazteaukera.euskadi.eus bidez) eta dokumentazioa erantsi beharko dute (7. artikulua). Behin informazioa beteta, aurreko paragrafoan aipatutako telefonora deitu beharko dute plaza erreserbatzeko.

Las personas que no se hubieran preinscrito en el periodo habilitado para ello, se podrán preinscribir en el caso de que hubiese plazas vacantes en los campos de Euskadi y deseen tomar parte en ellos, debiendo cumplimentar el formulario de preinscripción (a través de https://www.gazteaukera.euskadi.eus) y anexar la documentación pertinente (Artículo 7). Una vez cumplimentada la información solicitada, deberán llamar al número de teléfono mencionado en el párrafo anterior para hacer la reserva de plaza.

2.– Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako txanda.

2.– Turno para personas con diversidad funcional.

2.1.– Plaza-eskaera.

2.1.– Solicitud de plaza.

Auzolandegietan parte hartu nahi eta dibertsitate funtzionala duten pertsonek aurreinskripzioa egiteko eskaera egin beharko dute, Internet bidez, https://www.gazteaukera.euskadi.eus atarian eta https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0125605 atarian, auzolandegiei buruzko helbidean dagoen formularioaren bidez. Hori egin ostean, aurreinskripzio-eskaeraren erreferentzia emango zaie. Dibertsitate funtzionala duten pertsonek plaza zehatzak dituzten auzolandegietako bat aukeratu beharko dute.

Las personas con diversidad funcional interesadas en participar en los campos de voluntariado juvenil deberán realizar la solicitud de preinscripción a través de Internet cumplimentando el formulario ubicado en la dirección relativa a campos de voluntariado juvenil de https://www.gazteaukera.euskadi.eus y https://www.euskadi.eus/servicios/0125605 y se les asignará una referencia de dicha inscripción. Las personas con diversidad funcional deberán elegir una plaza en los campos concretos con plazas.

Interesdun bakoitzak behin baino ezin izango du aurreinskripzioa egin. Eskaera betetzean erroreren bat gertatuz, harremanetan jarri beharko da Gazteria Zuzendaritzarekin.

Cada persona interesada podrá hacer una sola solicitud de preinscripción. Si se produjera algún error en el momento de cumplimentar el formulario deberá ponerse en contacto con la Dirección de Juventud.

Aurreinskripzioa egiteko eskaerak baliogabetuko dira pertsona batek eskaera bat baino gehiago egin duela atzematen bada, eskaerak behar bezala beteta ez badaude edo eskatzaileek auzolandegietan plaza bat lortzeko baldintzak betetzen ez badituzte deialdi honen arabera.

Las solicitudes de preinscripción quedarán sin efecto si se detectase que se han realizado más de una por persona, no estén debidamente cumplimentadas o no cumplan con los requisitos para obtener plaza en un campo de voluntariado juvenil en virtud de la presente convocatoria.

Aurrez izena emateko eskaera egiteko unean adingabeak direnek aitaren/amaren/tutorearen adostasuna edo baimena aurkeztu beharko dute, dagokionaren arabera.

Las personas que en el momento de realizar la solicitud de preinscripción sean menores de edad, deberán adjuntar el consentimiento o autorización del padre/madre/tutor/tutora de la persona solicitante, según proceda.

2.2.– Zozketa eta plaza-erreserba.

2.2.– Sorteo y reserva de plaza.

Jasotako aurreinskripzio-eskaerak egiaztatu ondoren, auzolandegia eta txanda dibertsitate funtzionala duen pertsona batek edo bik baino ez badute eskatzen, zuzenean gordeko zaie plaza, eskaerak egiteko epea amaitu ondoren.

Una vez verificadas las solicitudes de preinscripción recibidas, si el campo y turno hubiera sido solicitado únicamente por una o dos personas con diversidad funcional, la plaza les será reservada directamente una vez que se cumpla el plazo asignado para la realización de solicitudes.

Zozketa egingo da auzolandegiren batean plaza baino eskaera gehiago badago. Zozketaren bidez, aldez aurretik aurreinskripzio-eskaeran aukeratutako auzolandegian inskribatuta egotera pasatzeko ordena zehaztuko da. Zozketaren emaitza, esleitutako zenbakiarekin eta auzolandegiarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa) argitaratuko da. Aurreinskripzioa egin duten pertsonek iragarki-taularako sarbidea duen mezu elektroniko bat jasoko dute, baita esleitutako zenbakia zein den informatzen duen testu-mezu bat ere.

Se celebrará un sorteo solo en caso de que haya más solicitudes que plazas en alguno o algunos de los campos. En el sorteo se determinará el orden en el que las solicitudes de preinscripción pasarán a estar en el estado de inscritos/as en el campo previamente seleccionado. Se publicará, en el Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios), el listado de las personas preinscritas con el número asignado para el sorteo y el campo solicitado. Las personas preinscritas recibirán un Correo con acceso al Tablón y un SMS personalizado donde se informe del número asignado en el sorteo.

Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat erreserbatutako plazak hutsik geratuz gero, beste auzolandegietan inskribatu eta nahi zuten auzolandegian plazarik lortu ez dutenei eskainiko zaie. Plazak agortzen direnean edo eskatzaile guztiei aukeratzeko aukera ematen zaienean, www.gazteaukera.euskadi.eus web-orrian jakinaraziko da, eta izena emateko prozesua itxiko da.

En el caso de que hubiera plazas vacantes reservadas a personas con diversidad funcional, se propondrá para ocupar dichas plazas a las personas que, habiéndose inscrito en otro campo, no hubieran obtenido plaza en el campo deseado. Para la asignación de estas plazas vacantes se seguirá el orden establecido tras el sorteo. En el momento en que las plazas se agoten o se haya dado oportunidad a todas las personas solicitantes para realizar su elección, se comunicará en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus y se cerrará el proceso de inscripción.

Bigarren aukerako fasean, dibertsitate funtzionala duten eta horretarako gaitutako aldian aurrez izena eman ez duten pertsonak aurreinskribatu ahal izango dira, baldin eta dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako plazak dituzten Euskadiko auzolandegietan plaza hutsak badaude eta horietan parte hartu nahi badute. Horretarako, aurrez izena emateko eskaera bete beharko dute (www.gazteaukera.euskadi.eus), eta dagokion dokumentazioa erantsi (7 artikulua). Eskatutako informazioa bete ondoren, telefono-zenbaki batera deitu beharko dute plaza erreserbatzeko. Estatu-mailako auzolandegietan dibertsitate funtzionala duten pertsonen kopurua ezingo da % 10 baino handiagoa izan.

Durante el periodo de repesca, las personas con diversidad funcional que no se hubieran preinscrito en el periodo habilitado para ello, se podrán preinscribir en el caso de que hubiese plazas vacantes en los campos de Euskadi con plazas para personas con diversidad funcional y deseen tomar parte en ellos, debiendo cumplimentar el formulario de preinscripción (a través de www.gazteaukera.euskadi.eus) y anexar la documentación pertinente (Artículo 7). Una vez cumplimentada la información solicitada, deberán llamar a un número de teléfono para hacer la reserva de plaza. El número de personas con diversidad funcional en los campos estatales no podrá superar el 10 %.

7. artikulua.– Izen-emateak izapidetzea.

Artículo 7.– Tramitación de inscripciones.

1.– Izena emateko kuota ordaintzea.

1.– Pago de la cuota de inscripción.

Eskaera txanda librean egin duten interesdunek izena emateko kuota ordaindu eta ordainagiria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire karpetatik (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/) erantsi beharko dute bi egun naturaleko epean, plaza aukeratu eta hurrengo egunetik hasita. Kuota ordaindu ondoren, plaza eskatzailearen izenean erreserbatuta egongo da.

Toda persona interesada que haya realizado la solicitud en el turno libre deberá proceder al pago de la cuota de inscripción en el plazo de dos días naturales a contar desde el día siguiente al de la elección de la plaza y aportar el justificante de pago desde Mi carpeta de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta Una vez realizado el pago de la cuota, la plaza queda reservada a nombre de la persona solicitante.

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kasuan, ordainketa bi egun naturaleko epean egin beharko da, plazaren erreserba jakinarazten zaienean eta eskatutako dokumentazioa Gazteria Zuzendaritzari aurkezten zaionean, Nire karpeta atalaren bidez.

En el caso de personas con diversidad funcional, se procederá al pago en el plazo de dos días naturales una vez que le sea confirmada su reserva de plaza y se aporte la documentación requerida a la Dirección de Juventud a través de Mi Carpeta.

Euskadin, 110 euroko kuota ezarriko da. Hori xedatzen duen araua hau da: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko apirilaren 1eko Agindua, «Auzolandegiak» programan izena emateko kuotaren prezio publikoa ezartzen duena.

En Euskadi, la cuota aplicable será de 110 euros, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fija el precio público a satisfacer por la cuota de inscripción en el programa «Auzolandegiak» de campos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gainerako autonomia-erkidegoetan, bakoitzean indarrean dagoen inskripzio-kuota ordaindu beharko da.

En el resto de comunidades autónomas se satisfará la cuota de inscripción vigente en el momento en cada una de ellas.

Beste herrialde batzuetako auzolandegi batzuek ordainketa gehigarria ezartzen dute (kuota gehigarria). Hori ez dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari, eta eskudirutan ordaindu beharko dute boluntarioek, auzolandegira heltzen diren lehen jarduera-egunean.

Algunos campos de voluntariado juvenil en otros países establecen un ingreso adicional (cuota extra) que no corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y deberán ser abonadas en efectivo por la persona voluntaria el primer día de actividad a su llegada al campo.

2.– Izena emateko beharrezkoak diren agiriak.

2.– Documentación requerida para la inscripción.

Inskripzioa egin eta bi eguneko epean bidali beharko dira agiri hauek Gazteria Zuzendaritzara Nire karpetaren bidez:

Se remitirá a la Dirección de Juventud a través de Mi Carpeta la siguiente documentación en un plazo de dos días tras haber hecho la inscripción:

a) Izena emateko kuotaren ordainagiria.

a) Justificante de pago de la cuota de inscripción.

b) Guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonaren adostasuna edo baimena, eskaera egiteko orduan emantzipatu gabeko gazteen kasuan.

b) Consentimiento o autorización, según proceda, de quien ejerza la patria potestad o tutela en el caso de personas no emancipadas en el momento de realizar la solicitud.

c) Behar izanez gero, dibertsitate funtzionalaren ziurtagiriaren kopia.

c) En su caso, copia del certificado de la diversidad funcional.

d) Dibertsitate funtzionala duten pertsonek, osasun-txartelaren kopia.

d) En caso de persona con diversidad funcional, copia de la tarjeta sanitaria.

e) AIZrik ez daukaten atzerritarren kasuan, pasaportearen kopia.

e) En el caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE, copia del pasaporte.

f) Europar Batasunekoak ez diren atzerritarren kasuan, bizileku-baimenaren kopia.

f) En el caso de personas extracomunitarias, copia del permiso de residencia.

g) Adingabeekiko harremana izatea eskatzen duten ekintzak dituzten auzolandegien kasuan, sexu-delituengatiko kondenarik ez izatea. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, delitu horiengatiko zigorrik jaso ez dutela egiaztatzeko; eta, atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdeak ziurtatutako antzeko irismena duen dokumentua. Halakorik ez badago, herrialdeak igorritako zigor-aurrekarien egiaztagiri baliokidea aurkeztu beharko dute, non ez dagoen sexu-delituei dagokien aipamenik.

g) En los campos de voluntariado juvenil que contemplen actividades que impliquen contacto con menores, en caso de personas extranjeras, documento de similar alcance expedido por su país de origen del certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales. En caso de no existir, certificado de antecedentes penales en el que no conste ninguno referente a delitos sexuales.

3.– Nortasun-datuak (NAN, AIZ), errolda-ziurtagiria eta Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu organo instrukzio-egileak, salbu eta interesdunak edo haren ordezkariak –aurreinskripzioa egiteko unean interesduna adingabea bada– horren aurka egiten badu. Aurka egonez gero, NANaren edo, hala badagokio, AIZren kopia, errolda-ziurtagiria eta Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dira, zeinaren emate-data auzolandegien 2022ko programaren deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria argitaratu ondorengoa izango baita.

3.– El órgano instructor podrá consultar o recabar los datos de identidad (DNI, NIE), el certificado de empadronamiento y el certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que la persona interesada o su representante, en el caso menores en el momento de hacer la preinscripción, se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse una copia del DNI o, en su caso, del NIE, el certificado de empadronamiento y el certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, emitido con posterioridad a la publicación de la convocatoria del programa de Auzolandegiak 2022 en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Izen-emateak ezeztatzea.

4.– Cancelación de inscripciones.

Egindako izen-emateak kasu hauetan baliogabetuko dira:

Las inscripciones realizadas quedarán sin efecto si:

– Aurreinskripzioa egiteko eskaeraren formularioan emandako datuak identifikazio-datuekin bat ez badatoz.

– Los datos aportados en el formulario de solicitud de preinscripción no coincidiesen con los datos de identificación.

– Izena emateko kuota ordaindu ez bada ordaintzeko epea igaro aurretik.

– Transcurriese el plazo para el abono de la cuota de inscripción sin que este se produzca.

– Eskatutako agiriak aurkeztu ez badira aurkezteko epea igaro aurretik, edo interesdunak berariaz eta idatziz hala eskatzen badu.

– Transcurriese el plazo para la presentación de la documentación requerida sin que la misma se hubiera presentado, o por petición expresa y por escrito de la persona interesada.

8. artikulua.– Eskaeretako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de las solicitudes.

Izena emateko eskaeraren izapideak onartzeko eskatzen diren dokumentu batzuk falta direla edo horietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, hutsegitea konpondu edo nahitaezko dokumentuak aurkez ditzan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire Karpeta atalaren bidez (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta), eta jakinaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela edo izapideak egiteko eskubidea galdu duela ulertuko dela; betiere, hartarako, aldez aurretik ebazpen bat emango da.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud de inscripción o defectos formales en aquellos, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

9. artikulua.– Plazak behin betiko esleitzea.

Artículo 9.– Adjudicación definitiva de plazas.

Gazteria Zuzendaritzan aurreinskripzio-eskaera, izena ematea eta 6.3, 7.2 eta 7.3 artikuluetan ezarritako dokumentuak eta agiriak daudenean, eskatutako plaza esleituko da. Interesdunari berariaz jakinarazteaz gain Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire Karpeta atalaren bidez (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta plazen esleipena aditzera emango da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendariaren ebazpenaren bidez, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratu (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios) eta hurrengo egunetik sei hileko gehieneko epean.

Obrando en la Dirección de Juventud la documentación de preinscripción, inscripción la documentación referidas al artículo 6.3, 7.2 y 7.3, se adjudicará la plaza solicitada. Además de la notificación expresa a la persona interesada, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta la adjudicación de plazas se hará pública mediante Resolución de la Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y en Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios).

Atzerrian egingo diren auzolandegien kasuan, plaza esleitzeko, auzolandegia antolatzen duen erakundeak oniritzia eman eta berariaz jakinarazi beharko du.

En el caso de los campos de voluntariado juvenil a realizar en el extranjero, la adjudicación requerirá el previo visto bueno de la entidad organizadora del campo correspondiente y su notificación expresa.

Plaza esleituta duten pertsonek auzolandegira ez joatea erabakitzen badute, Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari Nire karpetan bidez jakinarazi beharko diote lehenbailehen.

Quienes tengan la plaza adjudicada y decidan no acudir al campo de voluntariado juvenil deberán comunicarlo a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco con la mayor antelación posible a través de Mi Carpeta.

10. artikulua.– Deialdiaren izapidetzearen inguruko argitalpenak zer bitartekoren bidez egingo diren adieraztea.

Artículo 10.– Indicación del medio en el que se realizarán las sucesivas publicaciones en la tramitación de la convocatoria.

Deialdi honen izapidetzearen inguruko argitalpenak https://www.gazteaukera.euskadi.eus atarian egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan, baita Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteria Zuzendaritzaren iragarki-oholetan ere (Donostia kalea 1, O eraikina, 3. solairua, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Las sucesivas publicaciones a efectuar en el curso de la tramitación de la presente convocatoria se realizarán en el portal https://www.gazteaukera.euskadi.eus en Tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en los tablones de anuncios de la Dirección de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta, 01010 Vitoria-Gasteiz).

11. artikulua.– Plazari uko egitea eta izena emateko kuota itzultzea.

Artículo 11.– Renuncia a plaza y devolución de la cuota de inscripción.

1.– Parte-hartzaileek edozein momentutan uko egin ahal izango diote plazari, auzolandegiak hasi baino lehen. Horretarako, agindu honen III. eranskina bete, elektronikoki sinatu eta espedientera erantsi behar dute Nire karpetaren bidez.

1.– La persona participante podrá renunciar a la plaza en cualquier momento antes del inicio del campo de voluntariado juvenil. Para ello, deberá de cumplimentar y firmar de forma electrónica el formulario de renuncia y anexarlo al expediente a través de Mi Carpeta (ver Anexo III).

2.– Gainera, kuota itzultzeko eskubidea badute, dagokion inprimakia bete, elektronikoki sinatu eta Nire karpetaren bidez espedientera erantsi beharko dute (ikusi IV. eranskina).

2.– En aquellos casos en los que le corresponda la devolución de cuota, deberá, además, cumplimentar y firmar de forma electrónica el formulario correspondiente, y anexarlo al expediente a través de Mi Carpeta (ver Anexo IV).

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko eta atzerriko auzolandegietan izena emateari dagokion prezio publikoa itzultzea artikulu honetan ezarritakoarekin bat eginez egingo da: irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bateginaren 34.6 artikuluan ezarritakoaren arabera. Hau da, kasuan kasuko zenbatekoa itzuliko da, prezio publikoa ordaindu behar duen pertsonari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, jarduera egiten ez denean edo zerbitzua ematen ez denean, deialdi honetan ezarritako gainerako baldintzak betetzen badira.

3.– La devolución del precio público correspondiente a la inscripción en los campos de voluntariado juvenil de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el extranjero se producirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, es decir, procederá la devolución del importe que corresponda cuando, por causas no imputables a la persona obligada al pago del precio público, no se realice la actividad o no se preste el servicio y se cumplan el resto de los requisitos que se establecen en esta convocatoria.

4.– Parte ez hartzeko arrazoia Administrazioari egotzi ezin zaionean, honako alderdi hauek egiaztatu beharko dira:

4.– Cuando la causa de la no participación no sea imputable a la propia Administración, deberán verificarse los siguientes extremos:

4.1.– Auzolandegian parte hartzea eragozten duen arrazoia hauetakoren bat izatea:

4.1.– Que la causa que impide la participación en el campo de voluntariado juvenil sea alguna de las siguientes circunstancias:

a) Gazteak auzolandegira joatea eragozten dion gaixotasun edo istripuren bat izatea.

a) Enfermedad o accidente del o de la joven que le impida asistir al campo de voluntariado juvenil.

b) Lehen edo bigarren mailako odolkidetasuna duen senide baten gaixotasuna edo heriotza.

b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c) Behar bezala justifikatutako beste ezinbesteko kausa batzuk.

c) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas.

Ordainketa egin behar duen pertsonari egotz dakizkiokeen arrazoitzat joko dira honako hauek: 7. artikuluko 2. eta 3. ataletan eskatutako agiriak epez kanpo bidali izana edo agiriak bidali ez izana, lanpostu bat lortu izana, eskola-emaitza txarrak lortu izana edo auzolandegiaren data berean egingo den beste jarduera-programaren batean plaza eskuratu izana.

Se considerarán causas imputables a la persona obligada al pago las siguientes: el haber remitido fuera de plazo o no haber remitido la documentación requerida en el artículo 7, puntos 2 y 3, el haber conseguido un trabajo, haber obtenido malos resultados académicos o el haber conseguido plaza en algún otro programa de actividades coincidente en fechas con el campo.

4.2.– Auzolandegia hasi aurretik, uko egiteko orria aurkeztu izana Nire karpetaren bidez (agindu honen III. eranskina), Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendariari zuzenduta, beteta eta elektronikoki sinatuta.

4.2.– Que se haya presentado, antes del inicio del campo, la hoja de renuncia a plaza de campo de voluntariado juvenil (Anexo III de esta Orden), a través de Mi Carpeta, dirigida a la Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, cumplimentada y firmada electrónicamente.

Uko egiteko orria helbide honetan eskura daiteke: www.euskadi.eus/zerbitzuak/0125605.

La hoja de renuncia está disponible en https://www.euskadi.eus/servicios/0125605

4.3.– Kuota itzultzeko eskatu nahi duen pertsonak honako agiri hauek ere aurkeztu beharko ditu Nire karpetaren bidez, 2022ko irailaren 30a baino lehen:

4.3.– La persona que desee solicitar la devolución de cuota deberá, además, presentar a través de Mi Carpeta, antes del 30 de septiembre de 2022, los siguientes documentos:

a) Kuota itzultzeko eskaeraren orria (aginduaren IV. eranskina), beteta.

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota (Anexo IV de esta Orden), cumplimentada.

b) Auzolandegian parte hartzea eragozten duen inguruabarraren justifikazio fede-emailea, hala badagokio, dagokion organismo publikoak egindako ziurtagiriaren bidez.

b) Justificación fehaciente de la circunstancia que impide la participación en el campo de voluntariado juvenil, expedida, cuando así proceda, por el organismo público que corresponda.

c) Hirugarrenaren datuak kontsultatu ahal izango ditu organo instrukzio-egileak, informazio hori organo instrukzio-egilearen artxiboetan badago, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu. Halakoetan, hirugarrenaren (auzolandegian izena emanda dagoen pertsona) datuen alta-orria behar bezala beteta eta elektronikoki sinatuta aurkeztu beharko da, helbide honetan eskura daitekeena: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

c) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero si esa información ya constara en sus archivos, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse la hoja de alta de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente, que se halla en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

Kuota itzultzeko eskaera eta hirugarrenaren datuen alta-orria www.euskadi.eus/zerbitzuak/0125605 helbidean eskura daitezke, eta Nire karpetara erantsi beharko dira.

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta de datos de tercero están disponibles en www.euskadi.eus/servicios/0125605 y se deberán aportar a través de Mi carpeta.

5.– Gaztea auzolandegian parte hartzen hasi ondoren, kuota behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan baino ez da itzuliko. Kasu horietan, parte hartu ez den egunei dagokien zenbateko proportzionala itzuliko da. Egun horiek auzolandegiaren txandaren iraupenaren % 50 izan behar dira gutxienez.

5.– Una vez iniciada la participación del o de la joven en el campo de voluntariado juvenil, únicamente se devolverá la cuota en casos de fuerza mayor debidamente justificada. En dichos supuestos, se devolverá la parte proporcional correspondiente a los días no disfrutados, que deberán suponer, como mínimo, el 50 % de la duración del turno del campo.

6.– Kuota itzultzeko eskaerak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendariak ebatziko ditu, aurkezten diren egunetik bi hileko (2 hilabete) epean.

6.– Las solicitudes de devolución de cuota serán resueltas por la Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en un plazo de dos meses (2 meses) a contar desde la fecha de presentación.

7.– Estatuko beste autonomia-erkidego batzuetako auzolandegietan izena emateko ordaindutako zenbatekoak itzultzeko, hala izanez gero, autonomia-erkidego horietan kuotak erregulatzeko arauetan ezarritakoa bete beharko da.

7.– La devolución de las cantidades por inscripción en los campos de voluntariado juvenil en otras comunidades autónomas del Estado se producirá, en su caso, conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas reguladoras de dichas cuotas en las respectivas comunidades autónomas.

12. artikulua.– Jarduera bertan behera uztea.

Artículo 12.– Suspensión de la actividad.

Gazteria Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoan egingo den auzolandegi bat bertan behera utz dezake, beharrezkotzat jotzen badu ikuspuntu teknikoan eta aukeran oinarrituta. Horretarako, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendariak aldez aurretik emandako aldeko ebazpena behar da.

Cuando la Dirección de Juventud lo estime necesario desde el punto de vista técnico y de oportunidad, y previa Resolución de la Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en tal sentido, podrá proceder a la suspensión de un campo de voluntariado juvenil a realizar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Kasu horretan, bertan behera utzitako auzolandegian izena eman duten pertsonak beste auzolandegi batera bideratu ahal izango dira, aukera hori badago eta borondatez hori onesten badute. Horrela ez bada, izena emateko kuota itzultzeko eskubidea izango dute. Hala ere, pertsona horiek, 2022ko irailaren 30a baino lehen, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Nire karpetaren bidez:

En tal caso, las personas inscritas en el campo suspendido podrán ser reconducidas a otro campo, si existe tal posibilidad y acceden voluntariamente a ello. En caso contrario, tendrán derecho a la devolución de la cuota de inscripción. No obstante, estas personas deberán presentar, antes del 30 de septiembre de 2022, los siguientes documentos a través de Mi Carpeta:

a) Kuota itzultzeko eskaeraren orria (agindu honen IV. eranskina), beteta eta elektronikoki sinatuta.

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota (en Anexo IV de esta Orden), cumplimentada y firmada electrónicamente.

b) Hirugarrenaren datuak kontsultatu ahal izango ditu organo instrukzio-egileak, informazio hori organo instrukzio-egilearen artxiboetan badago, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu. Halakoetan, hirugarrenaren (auzolandegian izena emanda dagoen pertsona) datuen alta-orria behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu beharko da, helbide honetan eskuratu daitekeena: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

b) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse la hoja de alta de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y firmada, que se halla en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros/

Nire karpetan eskuragai daude kuota itzultzeko eskaera orria zein hirugarrenaren datuen alta-orria.

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta de datos de tercero están disponibles en Mi Carpeta.

13. artikulua.– Parte hartu aurreko osasun-neurriak.

Artículo 13.– Medidas sanitarias previas a la participación.

Gazteria Zuzendaritzak, osasun-egoerak hala eskatzen badu, COVID-19rako diagnostiko-proba bat gomendatu edo eskatu ahal izango du auzolandegietan parte hartzeko, hura hasi aurretik. Proba diagnostikoa positiboa bada, pertsonak ezingo du auzolandegian parte hartu.

La Dirección de Juventud, en caso de que la situación sanitaria así lo requiera, podrá recomendar o requerir para participar en los campos de voluntariado una prueba de diagnóstico para COVID-19 previa al inicio del mismo. En caso de que la prueba diagnóstica fuera positiva, la persona no podrá participar en el campo.

14. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 14.– Tratamiento de datos personales.

Auzolandegietan izena emateko beharrezkoa izango da, aurretik, berariazko baimen idatzia aurkeztea, non pertsona interesdunak onespena ematen baitu bere datu pertsonalak erabiliak izateko eta elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, Europar Batasuneko organoei, Estatuko Administrazioko beste organo batzuei, toki-administrazioko organoei eta EAEko beste organo batzuei jakinarazteko, baldin eta ezinbestekoa bada Auzolandegiak programa kudeatzeko.

Será requisito para formular solicitud de inscripción en los campos de voluntariado juvenil la previa prestación de consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos de carácter personal aportados por la persona interesada y para su comunicación a las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la Administración Local y otros órganos de la Comunidad Autónoma, siempre y cuando sea imprescindible para la gestión del programa Auzolandegiak.

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu, eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak:

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Programas de Campos de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

– Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

– Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

– Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

– Finalidad: gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

– Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Hartzaileak: elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak, Europar Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, toki-administrazioko beste organo batzuk eta autonomia-erkidegoko beste organo batzuk.

– Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

– Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio gehigarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml

Araudia:

En cumplimiento de:

– Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales podrá interponerse, ante el mismo órgano, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
AUZOLANDEGIAK 2022KO PROGRAMAREN AURREINSKRIPZIO-ESKAERA
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK 2022

Dokumentu hau ez da betegarria, eskaera telematikoki egingo da.

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática.

1.– Identifikatu.

1.– Identificarse.

Eskatzailearen datuak:

Datos de la persona solicitante.

Honen izenean ari da: pertsona/entitate interesdun gisa espedientean / honen ordezkari gisa...

Actúo como persona/entidad interesada en el expediente/Actúo como representante de...

Identifikazio-dokumentua (NAN edo AIZ), Zenbakia*, Izena*, Lehen abizena*, Bigarren abizena*, Sexua*

Documento de identificación (DNI o NIE), Número*, Nombre*, Primer Apellido*, Segundo Apellido*, Sexo*.

Jakinarazpenetarako datuak.

Datos para las notificaciones.

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira: espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidaliko dituen jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección: las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán destinadas a:

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala*:

Canal de notificaciones y comunicación*:

Elektronikoa: Nire Karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da. Kanal elektronikoaren gaineko oharra: jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire Karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpena ukatu egin duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin.

Electrónico: se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi Carpeta. Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico. Nota sobre el canal electrónico: si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi Carpeta. Cumplido el plazo indicado, se entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Abisuak jasotzeko datuak: Nire Karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu zure posta elektronikora eta telefono mugikorrera. Helbide elektronikoa*, Berretsi helbide elektronikoa, Telefono mugikorra.

Datos para recibir avisos: le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o comunicación en Mi Carpeta: correo electrónico*, confirmación de correo electrónico, teléfono móvil.

Komunikazio hizkuntza* Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu: Euskara/Gaztelania.

Idioma de comunicación*: las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique. Euskara/Castellano.

Datuak erabiltzeko baimena:

Consentimiento para utilizar los datos:

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco. Sí/No.

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut. Bai/Ez.

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión de este expediente. Sí/No.

Datu pertsonalen tratamendua:

Tratamiento de datos personales.

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak:

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Programas de Campos de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Finalidad: gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko organizazioak, Europar Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, toki-administrazioko beste organo batzuk eta autonomía erkidegoko beste organo batzuk.

Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml

Araudia:

En cumplimiento de:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

2.– Datuak bete.

2.– Rellenar los datos.

Eskatzailearen beste datuak:

Otros datos de la persona solicitante.

Jaiotza datuak: jaiotza data*

Datos de nacimiento: fecha de nacimiento*.

Kontaktu-datuak: telefono finkoa zenbakia, telefono mugikorra*, helbide elektronikoa*

Datos de contacto: teléfono fijo, teléfono móvil*, correo electrónico*.

Bizilekuaren datuak: posta kodea*, lurralde historikoa*, udalerria*, herria*, helbidea* zk*, sol., letra.

Datos del Domicilio: código postal*, provincia*, municipio*, localidad*, dirección*, n.º*, piso, letra.

Larrialdiaren kasuetarako kontaktu pertsona: izena eta abizenak*, pertsona eskatzailearekiko harremana*, kontaktu-telefono 1*, kontaktu-telefono 2

Persona de contacto para los casos de emergencia: nombre y apellidos*, relación con la persona solicitante*, tfno. de contacto 1*, tfno. de contacto 2.

Aniztasun funtzionala.

Formación Diversidad funcional.

Ba al du aniztasun funtzionalik?* Bai/Ez.

¿Tiene diversidad funcional?* Sí/No.

Baiezkoaren kasuan:

En el caso de que sí:

Aniztasun funtzional mota*, Ikastetxea, Elkartea.

Tipo de diversidad funcional*, centro de estudios, asociación.

Gaztearen senidea edo entitate arduraduna: izena eta abizena/ Entitatea, gaztearekiko harremana, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa.

Familiar o entidad responsable del o de la joven: nombre y apellidos/ entidad, relación con el/la joven, Teléfono, email.

Auzolandegiaren datuak:

Datos de campo:

Auzolandegia (aukeratu bat)*. Dibertsitate funtzionala duten pertsonek Euskadin egiten diren estatu mailako Auzolandegiak baino ezin dituzte aukeratu.

Campo (seleccione opción)*. Las personas con diversidad funcional solo pueden hacer elección de los campos estatales de Euskadi.

Adierazpen arduratsuak.

Declaraciones responsables.

Adin nagusikoen auzolandegietan. Delitu sexualek ez dutela kondenatu aitortzen du, jarduerek adingaberekiko kontaktua ekar dezatela begiesten duten proiektuen kasuan. Bai/Ez.

Para campos de mayores de edad. Declara, en el caso de proyectos que contemplen actividades que impliquen contacto con menores, no haber sido condenado por delitos sexuales. Sí/No.

Betetzen ditu indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak. Bai/Ez.

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Sí/No.

Hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua). Bai/Ez.

Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento y sumo la correspondiente responsabilidad (Artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Sí/No.

Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de los declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Baimenak:

Autorizaciones:

Gazteria Zuzendaritzari baimena ematen diozu zure datuak kontaktu-fitxategi batean sartzeko, zerbitzu eta programei buruz informazioa bidali ahal izan diezazun*. Bai/Ez.

Autorizas a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a que incorpore tus datos personales a la actividad de tratamiento denominada Gestión de Contactos para difusión de información en materia de juventud con el fin de poder enviarte información sobre sus diferentes servicios y programas*. Sí/No.

Adin nagusikoen auzolandegietan. Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzari baimena ematen diozu zure helbide elektronikoa eta telefonoa uzteko zure Auzolandegi berean parte hartzen duten pertsonei, bidaia elkarrekin antolatzeko, pertsona horiek hala eskatuko balute*. Bai/Ez.

Para campos de mayores de edad. Autorizas a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a facilitar tu correo electrónico y teléfono a las personas que participen en el mismo Campo de Voluntariado que tú, con el fin de organizar el viaje conjuntamente, si así lo solicitasen dichas personas *. Sí/No.

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari baimena ematen diozu irudi-eskubideak uzteko, erakundeak erabakitzen duen edozein komunikazio-bide (online eta offline) erabili ahal izateko. Bai/Ez.

Autorizas a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a la cesión de los derechos de imagen para que puedan ser utilizados en cualquier canal de comunicación (online y offline) que la propia entidad disponga. Sí/No.

Datu pertsonalen tratamendua:

Tratamiento de datos personales:

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa: eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Gazteria Zuzendaritzaren kontaktuen agenda.

Información básica sobre protección de datos: los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Agenda de contactos de la Dirección de Juventud.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: Zuzendaritzak gazteriaren alorrean antolatutako jarduerak, ekitaldiak eta programak kudeatzea eta zabaltzea komunikazio-kanalen bidez. Harremanetan jartzea, kontsulta eta eskaerei erantzutea eta zerbitzu eta programei buruzko informazioa bidaltzea.

Finalidad: gestionar y difundir a través de los diferentes canales de comunicación las actividades, eventos y programas que en materia de juventud organiza la Dirección. Contactar, atender consultas y solicitudes, enviar información relativa a los diferentes servicios y programas.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: ez da daturik lagatzen.

Destinatarios: no se prevé comunicación de datos.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/041700-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/041700-capa2-es.shtml

Araudia:

En cumplimiento de:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

3.– Dokumentuak erantsi.

3.– Adjuntar los documentos:

Prozeduran eskatzen diren dokumentu motak ikus ditzakezu jarraian. Dokumenturen bat igotzeko, sakatu Erantsi. Mota bereko dokumentu gehiago eransteko, sakatu Gehitu.

A continuación, puede ver los tipos de documentos requeridos en el procedimiento. Para subirlos pulse Adjuntar. Para adjuntar más documentos del mismo tipo, pulse Añadir.

Ofizioz egiaztatzea. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen organo instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio eskudunean datu hauek: nortasun-datuen kontsulta/egiaztapena (Poliziaren Zuzendaritza Nagusia-DGP).

Comprobación de oficio: de acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará de oficio en la administración competente los siguientes datos: Consulta/Verificación de datos de identidad (Dirección General de la Policía – DGP)

Baimenak. Zure baimena behar da instrukzio-organoak datu hauek egiaztatzeko. Aukeratu baimena emateko: erroldatze-ziurtagiria (Bai/Ez), Erroldatze-ziurtagiria – Historikoa (Bai/Ez).

Consentimientos. Es necesario su consentimiento para que el órgano instructor compruebe los siguientes datos. Selecciónelos para dar su consentimiento: certificado de empadronamiento (Sí/No); Certificado de empadronamiento – histórico (Sí/No).

Baimenik ematen ez baduzu, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dituzu.

Si usted no da su consentimiento deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Estatutako dokumentu motak.

Tipos de documentos requeridos:

Errolda-ziurtagiri historikoa (baimenik ez badago, beharrezkoa): erantsi/bilatu/entregatu.

Certificado de empadronamiento – Histórico (requerido si no hay consentimiento): Adjuntar/Buscar/Entregado.

Errolda-ziurtagiria (baimenik ez badago, beharrezkoa): erantsi/bilatu/entregatu.

Certificado de empadronamiento (requerido si no hay consentimiento): Adjuntar/Buscar/Entregado.

Aitaren/amaren/tutorearen adostasuna edo baimena: erantsi/bilatu/entregatu.

Consentimiento o autorización del padre/madre/tutor/tutora: Adjuntar/Buscar/Entregado.

Hala badagokio, gehitu hemen beste edozein dokumentu.

En su caso, incorpore aquí cualquier otro documento.

4.– Sinatu eta bidali.

4.– Firmar y enviar:

.............n,.........ko ..................................... ren......n

En............., a .......... de ..................................... de......

(Sinadura)

(Firma)

Gazteriako zuzendaria

La Directora de Juventud

II. ERANSKINA
ANEXO II
AUZOLANDEGIETAN IZENA EMATEA
INSCRIPCIÓN EN CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Dokumentu hau ezin da bete, eskaera telematikoki egingo da.

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática.

Eskaera:

Solicitud:

Espedientea; egoera; sarrera data; izen-abizenak; NAN edo AIZ (1); jaiotze-data; telefono finkoa; telefono mugikorra; helbide elektronikoa; zozketa-zenbakia.

Expediente; Estado; Fecha de entrada; Nombre y apellidos; DNI o NIE (1); Fecha de nacimiento; tfno. fijo; tfno. móvil; correo electrónico; n.º sorteo.

Auzolandegia hautatu:

Seleccionar campo:

Auzolandegiaren izena; auzolandegi mota; modalitatea; hizkuntza; hasiera-data; amaiera-data; herrialdea.

Nombre de campo; Tipo de campo; modalidad; idioma; fecha desde; fecha hasta; país.

Ordainketa:

Pago:

Ordainketaren sortze-data; ordainketaren epemuga; ordainketaren data; ordainketaren egoera; zenbatekoa; kontu-zenbakia.

Fecha creación pago; fecha límite pago; fecha pago; estado de pago; importe; n.º cuenta.

III. ERANSKINA
ANEXO III
AUZOLANDEGIKO PLAZARI UKO EGITEA
RENUNCIA A PLAZA DE CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Dokumentu hau ezin da bete, eskaera telematikoki egingo da.

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática.

Datu pertsonalak:

Datos personales:

Izen-abizenak; NAN edo AIZ (1); helbidea; posta-kodea; udalerria; probintzia; helbide elektronikoa; telefonoa.

Nombre y apellidos; DNI o NIE (1); Domicilio; CP; Localidad; Provincia, Email; Teléfono.

Ordezkariaren datuak:

Datos del o de la representante:

Izen-abizenak; NAN edo AIZ (1); helbidea; posta-kodea; udalerria; probintzia; helbide elektronikoa; telefonoa.

Nombre y apellidos; DNI o NIE (1); Domicilio; CP; Localidad; Provincia, Email; Teléfono.

Uko egindako plazaren datuak:

Datos de la plaza a la que renuncia:

Auzolandegiaren izena; txandaren data; plazaren kodea; tokia (autonomia-erkidegoa edo herrialdea).

Nombre del campo; Fecha de realización; Código de la plaza; Lugar (comunidad autónoma o país)

(1) Prozedura honetako organo instrukzio-egileak nortasun-datuak (NAN, AIZ) eta egoitzari buruzko datuak egiaztatuko ditu, interesduna horren aurka agertu ezean. Baimen hori ematen ez bada, NANaren fotokopia aurkeztu beharko da edo, hala badagokio, AIZrena. AIZrik ez daukaten atzerritarren kasuan, pasaportearen kopia aurkeztu beharko da.

(1) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de identidad (DNI, NIE) y los datos de residencia, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse copia del DNI, o, en su caso, del NIE. En caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE, deberá aportarse copia del pasaporte.

Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz egiaztatzeari (39/2015 Legearen 28. artikulua.) Bai /Ez.

Me opongo a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento (Artículo 28 de la Ley 39/2015) Sí/No.

Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dituzu.

Nota: en caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos en el procedimiento.

Data eta sinadura.

Fecha y firma.

Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria

Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu egingo dira, eta jarraian izendatzen den tratamendu-jarduerara gehituko: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak:

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: programas de campos de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Finalidad: gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko organizazioak, Europar Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, toki-administrazioko beste organo batzuk eta autonomía erkidegoko beste organo batzuk.

Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml

Araudia:

En cumplimiento de:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
AUZOLANDEGIEN KUOTA ITZULTZEKO ESKAERA
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Dokumentu hau ezin da bete, eskaera telematikoki egingo da.

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática.

Datu pertsonalak:

Datos personales:

Izen-abizenak; NAN edo AIZ (1); helbidea; posta-kodea; udalerria; lurralde historikoa; helbide elektronikoa; telefonoa.

Nombre y apellidos; DNI o NIE (1); domicilio; CP; localidad; provincia, email; teléfono.

Ordezkariaren datuak (adingabeen kasuan):

Datos del o de la representante (en caso de menores):

Uko egindako plazaren datuak:

Datos de la plaza a la que renuncia:

Auzolandegiaren izena; txandaren data; plazaren kodea; tokia (autonomia-erkidegoa edo herrialdea).

Nombre del campo; Fecha de realización; Código de la plaza; Lugar (comunidad autónoma o país).

Kuota itzultzeko eskaera:

Solicitud de devolución de cuota:

Auzolandegirako esleitutako plazaren ordainketa egin ondoren, eta plaza horri uko egin ondoren, dagokidan kuota itzultzeko eskatzen dut jarraian azaldutako arrazoiarengatik. Adieraz ezazu kasua gurutze batekin (deialdia arautzen duen aginduari jarraituz, kuota itzultzea justifikatzen duen egiaztagiria erantsi behar da):

Habiendo realizado un pago por la adjudicación de una plaza en campo de voluntariado juvenil, y habiendo renunciado a la misma, solicito la devolución de la cuota correspondiente por el motivo que se expone a continuación. Marcar con una cruz lo que corresponda (se debe adjuntar la acreditación que justifique la devolución según la Orden que regula la convocatoria) (Seleccionar una de las cuatro inferiores):

Gazteari jarduerara joatea eragozten dion gaixotasuna. Kasu horretan, betetako eta sinatutako ziurtagiri ofizial bat erantsi beharko da, edo medikuaren txosten bat.

Enfermedad del o de la joven que le impida la asistencia a la actividad. En este caso, se deberá adjuntar un certificado oficial, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario.

Lehen edo bigarren mailako odolkidetasuna duen senide baten gaixotasun larria edo heriotza. Kasu horretan, behar bezala betetako eta sinatutako ziurtagiri ofizial bat erantsi beharko da.

Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, se deberá adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado.

Behar bezala justifikatutako ezinbesteko beste kausa batzuk.

Otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

Auzolandegia bertan behera uztea.

Suspensión del campo de voluntariado juvenil.

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari bidali behar dizkiozun agiriak:

Documentación que debes enviar a la Dirección Juventud del Gobierno Vasco:

– Kuota itzultzeko eskaera, behar bezala beteta eta sinatuta.

– Solicitud de devolución de cuota debidamente cumplimentada y firmada.

– Uko egiteko argudiatutako kausen ziurtagiriak edo egiaztagiriak.

– Certificados o justificantes de las causas alegadas en la renuncia.

– Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak hirugarrenaren (auzolandegian izena emandako pertsonaren) datuak egiaztatuko ditu, informazio hori bere artxiboetan badago. Egiaztatze horri uko eginez gero, hirugarrenen datuen alta-orria aurkeztu beharko da, behar bezala beteta eta sinatuta.

– El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero si esa información ya constara en sus archivos, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse la hoja de alta de datos de tercero debidamente cumplimentada y firmada.

Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz datuak egiaztatzeari (39/2015 Legearen 28. art.) Bai/Ez.

Me opongo a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento (Artículo 28 de la Ley 39/2015) Sí/No.

Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, Hirugarrenaren (auzolandegian izena emandako pertsonaren) datuen alta-orria, behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu beharko da.

Nota: en caso de oponerse deberá aportar la hoja de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y firmada.

Data eta sinadura.

Fecha y firma.

Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria.

La Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak:

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: programas de campos de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante.

Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.

Finalidad: gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko organizazioak, Europar Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, toki-administrazioko beste organo batzuk eta autonomía erkidegoko beste organo batzuk.

Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml

Araudia:

En cumplimiento de:

– Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

– Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

V ERANSKINA
ANEXO V
ADINGABEEN ADOSTASUNA/BAIMENA
CONSENTIMIENTO / AUTORIZACIÓN DE MENORES

Aitaren/amaren/tutorearen edo ordezkariaren datuak

Datos del padre/madre/ tutor/a o representante:

Lehen abizena; bigarren abizena; izena; NAN/AIZ/pasaportea; telefono mugikorra.

Primer apellido; Segundo apellido; Nombre; DNI/NIE/Pasaporte, teléfono móvil.

Parte-hartzailearen datuak:

Datos de la persona participante:

Lehen abizena; bigarren abizena; izena; NAN/AIZ/pasaportea; jaiotze-data; helbidea; PK; herria; lurralde historikoa; telefonoa; telefono mugikorra.

Primer apellido; Segundo apellido; Nombre; DNI/NIE/Pasaporte; fecha de nacimiento; domicilio; CP; localidad; provincia; teléfono; teléfono móvil.

Adostasuna/Baimena:

Consentimiento/Autorización:

(Bete, hala badagokio, adingabea 16 urtetik gorakoa eta 18 urtetik beherakoa bada).

(Rellenar, si procede, en el caso de que la persona menor sea mayor de 16 y menor de 18 años).

Adostasuna adierazten dut nire semeak/alabak/tutoretzapekoak/ordezkatuak izena emandako auzolandegian parte hartzeko, ezarritako baldintzetan. Bai/Ez.

Consiento a mi hijo/hija/tutelado/tutelada a participar en el campo de voluntariado juvenil inscrito en las condiciones establecidas. Sí/No.

(Bete, hala badagokio, adingabea 14 urtetik gorakoa eta 16 urtetik beherakoa bada).

(Rellenar, si procede, en el caso de que la persona menor sea mayor de 14 años y menor de 16 años).

Baimena ematen diot nire semeari/alabari/tutoretzapekoari/ordezkatuari ezarritako baldintzetan inskribatutako auzolandegian parte hartzeko, eta ulertzen dut jarduerak ez diola kalterik egingo haren garapen eta prestakuntza integralari.

Autorizo a mi hijo/hija/tutelado/tutelada a participar en el campo de voluntariado juvenil inscrito en las condiciones establecidas y entiendo que la actividad no perjudica a su desarrollo y formación integral. Sí/No.

Tokia, data eta adostasuna/baimena ematen duen pertsonaren sinadura.

Lugar, fecha y firma de la persona que consiente/autoriza.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común