Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

62. zk., 2022ko martxoaren 28a, astelehena

N.º 62, lunes 28 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1392
1392

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 17koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baitira 2021eko abenduaren 27ko ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedurarako lanpostuak.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se modifican las plazas convocadas en el procedimiento selectivo para ingreso, por turno libre, en la categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local) y Servicios de Policía Local, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV, n.º 9, 14 de enero de 2022).

2021eko abenduaren 27ko ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedurarako deialdia egin zen.

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2022), se convocó procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco y Servicios de Policía Local.

Deialdi horren helburua zen Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategoriako lanpostuak betetzea.

El objeto de dicha convocatoria consistía en la cobertura de plazas de Agente de la Escala Básica de la Policía Vasca y Servicios de Policía Local.

Gorlizko Udalak plaza bat eskaini zuen bere Udaltzaingo Kidegoko Oinarrizko Eskalako agente kategorian.

El Ayuntamiento de Gorliz ofertó una plaza en la categoría de Agente de la Escala Básica en su Cuerpo de Policía Local.

178/2022 Alkatetza-dekretuak honako hau ebatzi du: «Errebokatzea 2021eko abenduaren 10ean Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari eskatutako kudeaketa-gomendioa, Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko, zehazki, Udaltzaingoko Agente plaza (kodea: 031008), eta indarrik gabe uztea eskaera hori».

Por Decreto de Alcaldía 178/2022 de este Ayuntamiento se ha resuelto «revocar la encomienda solicitada el día 10 de diciembre de 2021 a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los Procesos Selectivos Unificados de ingreso en la categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Vasca, en concreto la plaza de Agente de Policía Local (Código: 031008), dejando sin efecto la referida solicitud».

Horrenbestez, hau

Por ello.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Bertan behera uztea 2021eko abenduaren 27ko ebazpenaren bidez (2022ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) deitutako hautaketa-prozeduran Gorlizko Udalak eskainitako plaza.

Primero.– Suprimir la plaza ofertada por el Ayuntamiento de Gorliz en el proceso selectivo convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2022).

Bigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Zuzendaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean aurkara dezakete administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken kasu horretan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. artikuluan jasotako administrazioarekiko auzien epaitegien lurralde-eskumeneko arauak errespetatu beharko dira.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien podrán impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. En este último caso, deberán respetarse las reglas de competencia territorial de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Arkauti, 2022ko martxoaren 17a.

En Arkaute, a 17 de marzo de 2022.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común