Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

60. zk., 2022ko martxoaren 24a, osteguna

N.º 60, jueves 24 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1368
1368

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 18koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bosgarren deialdiaren aldaketa.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de la quinta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko martxoaren 18ko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bosgarren deialdia aldatzea onartu du. Horiek horrela, Lanbideren estatutuen 10.2 artikuluaren o) letran xedatutakoaren arabera –maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartu ziren estatutuak–, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio erabakia argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 18 de marzo de 2022, ha aprobado la modificación de la quinta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19 y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horregatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bosgarren deialdiaren aldaketa, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu baitu 2022ko martxoaren 18ko bilkuran –ebazpen honi erantsi zaio aldaketaren testua–.

Primero.– Proceder a la publicación de la modificación de la quinta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 18 de marzo de 2022, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onartzeko hartutako erabakiak ondorioak izango ditu ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
COVID-19AREN ONDORIOZ EZARRITAKO ALDI BATERAKO ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEEN ERAGINA JASAN DUTEN LANGILEENTZAKO OHIZ KANPOKO LAGUNTZEN BOSGARREN DEIALDIAREN ALDAKETA.
MODIFICACIÓN DE LA QUINTA CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO DERIVADOS DEL COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko otsailaren 15eko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bosgarren deialdia onartu zuen, zeina 2022ko otsailaren 25eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu baitzen (41. zk.), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2022ko otsailaren 16ko Ebazpenaren bitartez.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprobó, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 15 de febrero de 2022, la quinta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19, que fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 41, de 25 de febrero de 2022, mediante la Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2022ko otsailaren 23an, bestalde, otsailaren 22ko 2/2022 Errege Lege Dekretua argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean; errege lege-dekretu horren bidez, presako neurriak hartzen dira langile autonomoak babesteko, enplegua defendatzeko egiturazko mekanismoetarantz trantsizioa egiteko eta La Palma uharteko suspertze ekonomiko eta sozialerako, eta luzatzen dira kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko hainbat neurri. Xedapen hori baliatuz, aurrez baimendutako enplegu-erregulazioko espedienteak 2022ko martxoaren 31ra arte luzatzen dira. Horrez gain, irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege Dekretuan bildutako langileentzako langabezia-babesaren arloko neurriak ere luzatzen dira.

El 23 de febrero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En virtud del mismo se prorrogan los expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad hasta el 31 de marzo de 2022. Asimismo, se prorrogan las medidas en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre.

Lan eta Enplegu Sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, enpleguaren eta gizarte-kohesioaren arloan dituzten eskumenak eta helburuak eta esleituta dituzten eginkizunak betetzeko, erabaki dute aipatutako deialdian jasota dauden laguntzak 2022ko martxoaren 31ra arte luzatzea, eta, horretarako, deialdia aldatzea.

El Departamento de Trabajo y Empleo y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el ejercicio de sus competencias y fines en materia de empleo y cohesión social y en cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, ha decidido prorrogar hasta el 31 de marzo de 2022 las ayudas contempladas en la mencionada convocatoria mediante la modificación de la misma.

Kontuan hartuta aldaketa noiz egin den eta eskabideak aurkezteko epea amaitzear dagoela, komeni da epe hori luzatzea.

El momento en el que se lleva a cabo esta modificación, en el que se encuentra avanzado el transcurso del plazo de presentación de solicitudes, aconseja, por otro lado, la ampliación del mismo.

Horregatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2022ko martxoaren 18ko bilkuran, onartu du COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen bosgarren deialdia aldatzea, zehaztapen hauen arabera:

Por ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 18 de marzo de 2022, aprueba la modificación de la quinta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19, en los siguientes términos:

Lehenengoa.– Deialdiaren 3.1 artikulua aldatzea; aurrerantzean, idazkuntza hau izango du:

Primero.– Modificar el artículo 3.1 de la citada convocatoria, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– Deialdi honetako laguntzen onuradun izango dira besteren kontura aritzen diren langileak eta lan-sozietateetako edo lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak, baldin eta 2021eko urriaren 1ean lan-kontratua etenda edo lanaldia murriztuta badute (COVID-19a dela-eta abian jarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen bidez) eta kontribuzio-mailako langabezia-prestazioen titularrak badira edo egoera horretara igarotzen badira, 2021eko urriaren 1etik 2022ko martxoaren 31ra bitartean (irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluaren ondorioz eta otsailaren 22ko 2/2022 Errege Lege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren ondorioz). Horrez gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte:

«1.– Serán beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas trabajadoras por cuenta ajena o socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que, a fecha 1 de octubre de 2021, se encuentren afectados por la suspensión de su contrato de trabajo o la reducción de su jornada laboral mediante expedientes de regulación temporal de empleo vinculados al COVID-19 y sean titulares de la prestación contributiva por desempleo o bien pasen a tal situación en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, en base a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre y en la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero. Asimismo, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Deialdi hau EHAAn argitaratu baino lehen Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetan han bizitzea.

a) Estar empadronada y tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de esta convocatoria en el BOPV.

b) Lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu aurretik, Gizarte Segurantzan kotizatzen zuten kontingentzia arruntengatiko oinarria 20.000 euro edo gutxiago izatea urtean».

b) Cotizar a la Seguridad Social, en la fecha anterior al inicio de la suspensión de su contrato de trabajo o reducción de jornada, por una base de cotización por contingencias comunes igual o inferior a 20.000 euros, en términos anuales.»

Bigarrena.– Deialdiaren 4.2 artikulua aldatzea; aurrerantzean, idazkuntza hau izango du:

Segundo.– Modificar el artículo 4.2 de la citada convocatoria, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– Diruz lagunduko den aldia honen baliokidea izango da: lan-kontratua etenda edo lanaldia murriztuta izateagatik, 2021eko urriaren 1etik 2022ko martxoaren 31ra bitartean langabezia-prestazioa jaso den aldia».

«2.– El periodo subvencionado será el equivalente al de la percepción de la prestación por desempleo correspondiente al periodo de suspensión y/o reducción de jornada del contrato de trabajo que esté comprendido entre el día 1 de octubre 2021 y el día 31 de marzo de 2022».

Hirugarrena.– Deialdiaren 5.3 artikulua aldatzea; aurrerantzean, idazkuntza hau izango du:

Tercero.– Modificar el artículo 5.3 de la citada convocatoria, que queda redactado de este modo:

«3.– Eskabideak aurkezteko epea deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2022ko apirilaren 13an amaituko».

«3.– El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 13 de abril de 2022.»


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común