Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

57. zk., 2022ko martxoaren 21a, astelehena

N.º 57, lunes 21 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1317
1317

34/2022 DEKRETUA, martxoaren 8koa, Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratu bat sortzea xedatzen duena.

DECRETO 34/2022, de 8 de marzo, por el que se dispone la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 16. artikuluaren arabera, irakaskuntza Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da, bere luze-zabalean, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, betiere bazter utzi gabe Konstituzioaren 27. artikulua, artikulu hori garatzen duten lege organikoak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenak, eta hori betetzeko eta bermatzeko behar den goi-ikuskaritza ere.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 16, atribuye la competencia propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.a de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Autonomia Estatutuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoak sortzea, eraldatzea, zabaltzea, bat egitea, sailkatzea eta kentzea.

De conformidad con el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la creación, transformación, ampliación, fusión, clasificación y supresión de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria.

Bestalde, Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legearen 5. artikuluak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoei dagokie irakaskuntzaren programazio orokorra egitea eta Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeak sortu, aldatu eta kentzea, kalitatezko irakaskuntza ematea bermatuko duen plangintza demokratiko eta parte-hartzaile baten esparruan.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca establece que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco la programación general de la enseñanza, la creación, modificación y supresión de los centros que configuran la Escuela Pública Vasca, en el marco de una planificación democrática y participativa que asegure la prestación de una enseñanza de calidad.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituen apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren 8.2 artikuluak ezartzen duenez, hezkuntza- edo enplegu-arloko sailen menpeko lanbide-heziketako ikastetxe integratu publikoak sortu, eraldatu eta kendu ahal izango dira, bi sail horietako edozeinen ekimenez.

El Decreto 46/2014, de 1 de abril, de regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en su artículo 8.2 que los centros integrados de formación profesional públicos dependientes de los departamentos competentes en materia de educación o de empleo serán creados, transformados y suprimidos mediante Decreto de Gobierno, a iniciativa de cualquiera de los dos departamentos.

Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren 17.h). artikuluan adierazten denez, Lanbide Heziketako Sailburuordetzari dagokio, lanbide-heziketaren arloan, irakaskuntza-unitate eta -ikastetxe pribatuak baimentzeko, eraldatzeko eta kentzeko proposamena egitea, bai eta unitate eta ikastetxe publikoak sortzeko, eraldatzeko eta kentzeko proposamena egitea ere.

El Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, señala en su artículo 17.h) que entre las funciones y áreas atribuidas a la Viceconsejería de Formación Profesional está la de proponer, en lo que corresponde a la formación profesional, la autorización, modificación y extinción de autorizaciones de unidades y centros docentes privados, así como proponer la creación, transformación y supresión de unidades y centros públicos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuen 12.1 b) eta 15.artikuluan xedatutakoaren arabera esleituta dituen eginkizunen baitan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketarako zuzendariak, abenduaren 16ko dataz, baimena ematen du Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratu bat sortzeko, Hezkuntza sailaren titulartasuneko beste ikastetxe bat eraldatuta.

En ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 12.1b) y 15 de los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con fecha 16 de diciembre, el Director de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, autoriza la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional dependiente del Departamento de Educación.

Nekazaritza lanbide-arloari beste ikuspegi bat emate aldera, komenigarritzat jotzen da arlo horri dagozkion irakaskuntzei helduko dien ikastetxe espezifiko berri bat sortzea.

Al objeto de dar un nuevo enfoque a la familia profesional Agraria se considera conveniente la creación de un nuevo centro específico que aborde las enseñanzas correspondientes a la misma.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua jakitun jarrita, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko matxoaren 8an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por ello, en su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, informado el Consejo Vasco de Formación Profesional y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 8 de marzo de 2022

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– IES Murgia BHIko irakaskuntzak (01001796 kodea eta 010157 kodea) bitan banatzen dira, lanbide-heziketako irakaskuntzak bereizita. Ikastetxe horrek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emango ditu. Irakaskuntza bereiziak Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratu berrian integratzen dira.

Artículo 1.– Se desdoblan las enseñanzas del IES MURGIA BHI (código 01001796 y código 010157) desagregando del mismo las enseñanzas de formación profesional. Este centro impartirá las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Las enseñanzas desagregadas se integran en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional.

2. artikulua.– IES Murgia BHI ikastetxea bitan banatuz, Murgia Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua (kodea 01007828 eta 010745 kodea) sortu da. Helbidea: Domingo de Sautu kalea 69, 01130 Zuia. Zentro horrek honako lanbide-heziketako ziklo hauek eskainiko ditu: Baso-aprobetxamenduetako oinarrizko lanbide-heziketa, Natura-ingurunea ustiatzeko eta kontserbatzeko teknikaria, eta Baso- eta natura-inguruneko goi-mailako teknikaria.

Artículo 2.– Se crea por desdoblamiento del IES Murgia BHI, el Centro Integrado de Formación Profesional MURGIA (código 01007828 y código 010745), con domicilio en calle Domingo de Sautu, 69, 01130 ZUIA. Este centro ofertará los ciclos formativos de formación profesional básico de Aprovechamientos forestales, de Técnico en Aprovechamiento y conservación del medio natural y de Técnico Superior en Gestión Forestal y del medio natural.

3. artikulua.– Titulartasun publikoko ikastetxe integratuen sarean sartzea.

Artículo 3.– Incorporación a la Red de centros integrados de titularidad pública.

Titulartasun publikoko lanbide-heziketako ikastetxe integratuen sarearen barnean sartzen da aipatutako ikastetxea.

El citado centro se incorpora a la red de centros integrados de formación profesional de titularidad pública.

4. artikulua.– Prestakuntza-eskaintza eta beste zerbitzuak.

Artículo 4.– Oferta formativa y otros servicios.

1.– Lanbide-heziketako ikastetxe integratu eraldatuak irakaskuntza hauek eskainiko ditu prestakuntza-jardueren barruan: hasierako lanbide-heziketari dagozkionak; langileen laneratzeko eta birlaneratzeko ekintzei dagozkienak eta etengabeko prestakuntzari dagozkionak, lanean dabiltzan langileentzat direnak. Irakaskuntza horiek finkatzerakoan, ekoizpen-ingurunearen eskaerak hartuko dira aintzat, eta sail edo erakunde eskudunak baimendu beharko ditu.

1.– El centro integrado de formación profesional creado incluirá en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de las personas trabajadoras y las de aprendizaje a lo largo de la vida dirigidas a la población trabajadora ocupada que den respuesta a las demandas del entorno productivo y sean debidamente autorizadas por el departamento u organismo competente.

2.– Apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren 2. artikuluaren 3. apartatuan adierazitakoarekin bat etorriz, lanbide-heziketako ikastetxe bateratuek, baimenduta dituzten lanbide-familia edo -arloei dagozkien prestakuntza-eskaintzaz gain, lanbide-informazio eta -orientazioko zerbitzuak ere eskainiko dituzte, eta, hala badagokio, berariazko araudian zehazten denaren arabera, baita beste ikaskuntza ez formal batzuen bidez edo lan-eskarmentuaren bidez –kualifikazioen eta lanbide-heziketaren sistema nazionalaren esparruan– lortutako gaitasuna ebaluatzeko zerbitzuak eta kalitatezko prestakuntza, enplegagarritasuna, berrikuntza eta ekintzailetza sustatzen duten beste zerbitzu batzuk ere.

2.– De acuerdo con lo señalado en el apartado 3 del artículo 2 del Decreto 46/2014, de 1 de abril, además de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, los centros de integrados de formación profesional incorporarán, asimismo, servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso y de acuerdo con lo que se determine en la normativa específica, de evaluación de competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral en el marco del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, y otros que fomenten la formación de calidad, la empleabilidad, la innovación y el emprendizaje.

5. artikulua.– Ikastetxeko langileak.

Artículo 5.– Personal del centro.

1.– Behin betiko irakasle funtzionarioen berratxikitzeari ekingo zaio 86/2002 Dekretua bigarrenez aldatzen duen uztailaren 29ko 148/2008 Dekretuak ezartzen duen bezala. Dekretuak irizpideak ezartzen ditu zehazteko zer irakasleari eragiten dion, ikasturte bakoitzean, Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako berariazko Institutuetako Lanpostu Zerrendak, eta arautzen du irakasleak beren Ikastetxeetan atxikitzeko prozesua. Banandutako ikastetxeetan behin betiko destinoa duten pertsonak ikastetxe berrietan atxikiko dira, espezialitate, hizkuntza-eskakizun eta derrigortasun-data bereko lanpostuetan.

1.– Se procederá a la readscripción del profesorado funcionario definitivo, tal como establece el Decreto 148/2008, de 29 de julio, de segunda modificación del Decreto 86/2002 por el que se establecen los criterios para determinar el personal docente afectado cada curso escolar por la Relación de Puestos de Trabajo de los Institutos de Educación Secundaria y de los Específicos de Formación Profesional, y por el que se regula el proceso de readscripción del profesorado en sus respectivos centros. Las personas con destino definitivo en el centro dividido serán adscritas en los nuevos centros en plazas de la misma especialidad, perfil lingüístico y fecha de preceptividad que aquellas en las que se encontraban.

2.– Hezkuntza Sailak urtero argitaratzen du, dagokion dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasleen kidegoetako lan-kontratuko irakasleentzat eta funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrenda, maisu-maistren kidegokoa izan ezik. Dekretu horretan, 2. artikuluan eraldatutako irakasleen plantilla sartuko da.

2.– El Departamento de Educación, publica anualmente mediante el decreto correspondiente la relación de puestos de trabajo reservados en los centros públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con excepción del cuerpo de Maestros y Maestras. En el citado decreto se incluirá la plantilla del profesorado del centro creado en el artículo 2.

3.– Zentro honetako Administrazio Orokorreko langileen atxikipena administrazio publikoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudian araututako atxikipen-prozesuetan oinarritzen da (urriaren 13ko 190/2004 Dekretua).

3.– La adscripción del personal de Administración General de este centro se sustenta en los procesos de adscripción regulados en el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las administraciones públicas (Decreto 190/2004, de 13 de octubre).

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sortutako ikastetxeko zuzendaria izendatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Nombramiento del director o directora del centro creado.

Zuzendaria Lanbide Heziketako sailburuordeak izendatuko du, apirilaren 1eko 46/2014 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

El director o directora será nombrada por el Viceconsejero de Formación Profesional, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 46/2014, de 1 de abril.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kontseilu Soziala eratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Constitución del Consejo Social.

Irakasleen klaustroa eratu ondoren, ikastetxeko zuzendaritzaren ekimenez Kontseilu Soziala eratzeko jarduerak gauzatu beharko dira. Horretarako, gehienez urtebeteko epea egongo da, ikastetxe integratua jardunean hasten denetik aurrera. Lanbide Heziketako sailburuordeak behar diren jarraibideak emango ditu ikastetxeetako hauteskunde-prozesuak burutu daitezen. Kontseilu Soziala bi urtetik behin berrituko da, eta, horretarako, Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeetarako oro har aurreikusitako prozedurak aplikatuko dira.

Una vez constituido el claustro del profesorado, deberán llevarse a cabo, a iniciativa de la dirección del centro, todas aquellas actuaciones dirigidas a la efectiva constitución del Consejo Social, la cual habrá de tener lugar en el plazo máximo de un año desde la entrada en funcionamiento del Centro Integrado. La persona titular de la Viceconsejería de Formación Profesional dictará las instrucciones pertinentes para la celebración de los procesos electorales en los centros. El Consejo Social se renovará cada dos años, siendo de aplicación los procedimientos previstos con carácter general para los centros que integran la Escuela Pública Vasca.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek 2022ko uztailaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 1 de julio de 2022.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko martxoaren 8a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común