Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2022ko martxoaren 15a, asteartea

N.º 53, martes 15 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1212
1212

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 30ekoa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bitartez ebazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzen 2021eko deialdia.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiente al ejercicio 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko uztailaren 7ko Aginduaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan oinarrizko ikerketako, ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko, bidegarritasun teknikoko azterlanetarako eta antolaketaren arloko berrikuntzarako proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzen 2021eko ekitaldiko deialdi egin zen. Ildo horretatik, aztertuta geratu dira ezarririko epearen barruan aurkeztu diren eskabideak.

A la vista de las solicitudes presentadas dentro del plazo reglamentariamente establecido para acogerse a las ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad técnica e innovación en materia de organización de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco previstas en la Orden de 7 de julio de 2021 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

Balorazio Batzordeak proposamena egin du, eta proposamen hori egiteko, kontuan hartu ditu 2021eko uztailaren 7ko Aginduaren 10. oinarrian ezarritako balorazio- eta hautaketa-irizpide objektiboak.

Considerando que la Comisión de Valoración ha emitido una propuesta para cuya elaboración ha tenido en cuenta los criterios objetivos de valoración y selección establecidos en la base 10 de la Orden de 7 de julio de 2021,

Aurreko guztia kontuan hartuta, hauxe

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honetako I. eranskineko zerrendan azaltzen diren eskatzaileei dirulaguntzak ematea 2021eko uztailaren 7ko Aginduan jasotakoaren Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan oinarrizko ikerketako, ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko, bidegarritasun teknikoko azterlanetarako eta antolaketaren arloko berrikuntzarako proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko. Aipatutako eranskinean zehaztuta daude dirulaguntza jaso dezaketen inbertsio edo gastuen zenbatekoak eta zuzeneko laguntza moduan emandako laguntzen zenbatekoak. Dirulaguntza 2.192.379,75 eurokoa da guztira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatuko da.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad técnica e innovación en materia de organización de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco según lo recogido en la Orden de 7 de julio de 2021. Se especifican en el citado anexo, el importe de la inversión o gasto subvencionable y la cantidad subvencionada como ayuda directa. La cuantía total asciende a 2.192.379,75 euros financiada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Laguntzen ordainketa 2021eko uztailaren 7ko Aginduaren 18. oinarrian aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Segundo.– El pago de las ayudas se realizará según lo dispuesto en la base 18 de la Orden de 7 de julio de 2021.

Hirugarrena.– Ebazpen honetako II. eranskineko zerrendan azaltzen diren eskatzaileei ukatzea 2021eko uztailaren 7ko Aginduan jasotako dirulaguntzak. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan oinarrizko ikerketako, ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko, bidegarritasun teknikoko azterlanetarako eta antolaketaren arloko berrikuntzarako proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko laguntzen deialdia egin zen.

Tercero.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad técnica e innovación en materia de organización de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco recogidas en la Orden de 7 de julio de 2021.

Laugarrena.– 2021eko abenduaren 31 ezartzea, aurtengo proiektu bakoitzean aurreikusitako jarduerak amaitzeko; urte anitzeko proiektuetarako, berriz, 2022ko abenduaren 31 da ezarritako data.

Cuarto.– Establecer la fecha del 31 de diciembre de 2021 para la finalización de las actuaciones previstas en cada uno de los proyectos de este año y para los proyectos plurianuales la fecha establecida es el 31 de diciembre de 2022.

Bosgarrena.– Ebazpen honen aurka, gorako errekurtsoa aurkez dakioke Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. eta 122. artikuluetan zehaztutakoarekin bat etorriz.

Quinto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2021.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común