Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 2022ko martxoaren 4a, ostirala

N.º 46, viernes 4 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1065
1065

AGINDUA, 2022ko otsailaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021-2023 epealdiari dagozkion EAEko zinema-aretoak sustatzeko, modernizatzeko eta digitalizatzeko dirulaguntzak ematea arautzen duena eta horretarako deialdia egiten duena, Europar Batasunak finantzatutako Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, NextGenerationEU.

ORDEN de 15 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para el fomento, modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi correspondientes al periodo 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU.

Zinemari buruzko abenduaren 28ko 55/2007 Legearen atarikoak iragartzen duenez, jarduera zinematografiko eta ikus-entzunezkoak gure kulturaren eta ekonomiaren sektore estrategiko bat osatzen du. Adierazpen artistikoa eta sorkuntza-espresioa den aldetik, herrialde bateko kultura-gorputzaren funtsezko elementua da. Aurrerabide teknologikoari, garapen ekonomikoari eta enplegu-sorkuntzari egiten dion ekarpenak, kultura-dibertsitatea atxikitzeko egiten duen ekarpenarekin batera, elementu nahikoak dira estatuak beharrezko neurriak ezarri ditzan jarduera zinematografiko eta ikus-entzunezkoa sustatzeko eta bultzatzeko, eta sistema egokienak zehaztu ditzan ondare zinematografikoa kontserbatzeko, eta ondare hori gure mugen barruan eta mugetatik kanpo zabaltzeko.

El preámbulo de la Ley 55/2007, 28 de diciembre, del cine enuncia que la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento básico de la entidad cultural de un país. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras.

Era berean, adierazten duenez, bere kultura-dimentsioarekin batera, jarduera zinematografiko eta ikus-entzunezkoak eta produzitzeko, banatzeko eta erakusteko bere agenteen multzoak industria-izaera du, eta horretarako ere enpresen lehiakortasuna hobetzea ahalbidetzen duten babes- eta sustapen-politikak ezartzea beharrezkoa da.

Asimismo, señala que, junto a su dimensión cultural, la actividad cinematográfica y audiovisual y el conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición tienen un carácter industrial para el que también se hace necesario establecer políticas de protección y fomento que posibiliten la mejora de competitividad de las empresas.

Europako Parlamentuaren Kultura Batzordearen 2021eko otsaileko «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe» azterlanaren arabera, ikus-entzunezko ustiapenaren negozio-ereduak kolokan jarri ditu COVID-19ak. Alde batetik, ikus-entzuneko kontsumoaren hazkunde nabarmena izan da plataforma digitalen bidez, eta bestetik nahitaezko itxieren inpaktua, edukiera-mugak eta zinema-aretoetan estreinaldi garrantzitsuak geroratu izanak enpresa horiek ahuldu egin ditu. Emanaldien azpisektorearen diru-sarrerak ikuskizunetarako sarreren salmentaren eta publikoaren parte-hartzearen menpe daude, eta horixe da kalte gehien jaso duen sektoreetako bat, baina kasu berean daude halaber banaketa-etxeak eta obra zinematografikoen produkzio-etxeak, takillako diru-sarrerak funtsezkoak baitira produkzioan egindako inbertsioa amortizatzeko.

Según el estudio del Comité de Cultura del Parlamento Europeo «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe» de febrero de 2021, la crisis de la COVID-19 ha desafiado los modelos de negocio de la explotación audiovisual. Por un lado, ha habido un incremento más que notorio del consumo audiovisual a través de plataformas digitales, y por otro, el impacto de los cierres forzosos, las limitaciones de aforo y la postergación de estrenos importantes en las salas cinematográficas ha debilitado la situación de estas empresas. El subsector de la exhibición, cuyos ingresos dependen de la venta de entradas y la participación de un público, es uno de los más perjudicados, pero también lo son las empresas de distribución y las productoras de obras cinematográficas, pues los ingresos de taquilla son fundamentales para la amortización de la inversión realizada en la producción.

Testuinguru horretan, horrekin batera ikus dezakegunez, zinema-aretoek beren eskumenak eta jardunbideak berritu behar dituzte, batez ere hilabeteetako itxieraren, edukiera murriztuaren eta estreinaldi eskasiaren ondoren publikoa aretoetara itzultzera animatzeko, baita ikus-entzunezko kontsumoaren esperientziaren ikuspegi berriak integratu ere hainbat punturen inguruko errealitate berriei aurre egiteko, hala nola kultura, publikoa, gizartea, garapen jasangarria, lurraldeen arteko desorekak, teknologia eta industria.

En este contexto, también podemos apercibir, que las salas de exhibición cinematográfica necesitan renovar sus competencias y prácticas, especialmente para animar al público a volver a las salas después de meses de cierre, de aforo reducido y escasez de estrenos, así como integrar nuevos enfoques de la experiencia del consumo audiovisual para hacer frente a nuevas realidades en torno a la cultura, el público, la sociedad, el desarrollo sostenible, los desequilibrios entre territorios, la tecnología y la industria.

Horrela, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua da errealitate berri horri erantzuten hasi den lehen legegintza-esparruetako bat.

Así, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es uno de los primeros marcos legislativos que comienzan a dar respuesta a esta nueva realidad.

Hau da une egokia ere kultura-sektoreek 2030 Agenda eta agenda horren GJH Garapen Jasangarriko Helburuak beren jarduketa-esparruetan sartzeko, ikus-entzuleekin harreman berri bat ezartzeko aukera eskaintzen baitute, eta horrekin batera publiko potentzial berria identifikatzeko aukera ekimen inklusibo eta eraldatzaileen bidez, zerbitzu berriak sortzeko aukera berrikuntzaren bidez eta kolaborazioko, lankidetzako eta GJHen aplikazioarekin lerrokatzen diren proiektuei lotutako finantzaketako bide berriak aurkitzeko aukera ere.

También es el momento de que los sectores culturales incorporen la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus ámbitos de actuación, pues ofrecen la oportunidad de establecer una nueva relación con las audiencias, de identificar nuevos públicos potenciales a través de iniciativas inclusivas y transformadoras, de generar nuevos servicios a través de la innovación y de encontrar nuevas vías de colaboración, cooperación y de financiación asociada a los proyectos que se alineen con la aplicación de los ODS.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak Europar Batasunaren eta haren estatu kideen susperraldia lortzeko eta erresilientzia indartzeko ideia indartzen duen Susperraldi eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen du sei zutabetan egituratutako Europa osorako garrantzia duten esparru politikoari buruzko neurrien babesari buruz: trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala; hazkunde inteligente, jasangarri eta integratzailea, kohesio ekonomikoa, enplegua, produktibitatea, lehiakortasuna, ikerketa, garapena eta berrikuntza, eta ETE enpresa txiki eta ertainekin behar bezala funtzionatzen duen barne-merkatu bat; gizarte- eta lurralde-kohesioa; osasuna eta erresilientzia ekonomiko, sozial eta instituzionala, besteak beste, krisia dela-eta guk dugun erantzuteko gaitasun eta prestakuntza gehitzeko; eta hurrengo belaunaldirako, haurrentzako eta gazteentzako politikak, hala nola hezkuntza eta gaitasunen garapena. Mekanismo horren helburu espezifikoa estatu kideei laguntza finantzarioa ematea izango da, eta horretarako EBren nahia da dagozkion estatu kideekin lankidetza estu eta gardena lortzea.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que refuerza la idea de lograr la recuperación y reforzar la resiliencia de la Unión y de sus Estados miembros mediante el apoyo a medidas que se refieran a ámbitos políticos de importancia europea estructurados en seis pilares: la transición ecológica; la transformación digital; un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas; la cohesión social y territorial; la salud y la resiliencia económica, social e institucional, con miras a, entre otras cosas, aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis; y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades. Un mecanismo este, cuyo objetivo específico será proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera, para lo cual, es voluntad de la UE alcanzar la estrecha y transparente cooperación con los Estados miembros en cuestión.

Mekanismo hori, eta mekanismoaren estatu espainolerako traslazioa, 2021eko apirilaren 27ko «Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana» deitutakoan bildu da, eta plan horretan jasota dago enpresentzako eta familientzako laguntza-neurriak ez direla nahikoak epe laburrean produkzio-maila berreskuratzeko eta epe ertainean pandemiaren aurreko inbertsioaren eta hazkunde potentzialaren bidera itzultzeko, pandemiak agerian utzi baititu Espainiako ekonomiaren ahuleziak eta indarrak, eta bizkortu egin ditu eraldaketa estrukturaleko eta digitalizazioko prozesu jakin batzuk, hainbeste aldiz geroratutako erreformei atzerapenik gabe aurre egitea eskatzen dutenak.

Este mecanismo, en su traslación al estado español, ha venido a recogerse en el denominado «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», de 27 de abril de 2021, y en el mismo se recoge que las medidas de apoyo a las empresas y las familias no son suficientes para recuperar a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a la senda de inversión y crecimiento potencial previos a la pandemia, la cual ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de la economía española y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural y digitalización que exigen afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas.

Horren guztiaren ondorioz, ezinbestekoa eta presakakoa da inbertsioen eta erreformen plan hau abian jartzea, helburu hirukoitzarekin: krisialdi sanitarioaren ondorengo susperraldia epe laburrean babestea, epe ertainean eraldaketa estrukturaleko prozesu bat bultzatzea, eta epe luzean garapen jasangarriagoa eta erresilienteagoa aurrera eramatea ikuspuntu ekonomiko-finantzariotik, sozialetik, lurralde-arlokotik eta ingurumen-arlokotik begiratuta. Testuinguru honetan, NextGenerationEU finantzaketako Europar Batasuneko tresna berriek aukera paregabea ematen dute plan hau abiarazteko eta, horrela, pandemiak inbertsioaren eta jarduera ekonomikoaren gainean izan duen inpaktuari aurre egiteko, baita Espainiako ekonomiaren susperraldia bultzatzeko eta ekonomia horren modernizazioari ekiteko ere.

Todo ello, hace imprescindible y urgente poner en marcha este plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental. En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación NextGenerationEU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este Plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica, así como para impulsar la recuperación y abordar una modernización de la economía española.

«Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan» honek gobernantza-eredu bat ere biltzen du autonomia-erkidegoen eta toki-gobernuen ekintzak artikulatzeko, haien hurrenez hurreneko eskumenetan, eta agente ekonomiko eta sozialen kontsulta eta parte-hartze prozesu bat biltzen du, autonomia-erkidegoetatik eta tokiko gobernuetatik garatzen diren kontrol-neurriak ezarriz. Hala, Estatuko 2021erako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen lehenengo xedapen gehigarriak autonomia-erkidegoekiko aurrekontu-harremana errazten du, hitzarmenen edo dirulaguntzen bidez.

Este «Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia», también recoge un modelo de gobernanza para articular las acciones con las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales, en sus respectivas competencias, y contempla un proceso de consultas y participación de los agentes económicos y sociales, estableciendo medidas de control de las medidas que se desarrollen desde las Comunidades Autónomas o gobiernos locales. En la Disposición adicional primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se facilita la relación presupuestaria con las Comunidades Autónomas a través de Convenios o concesión de subvenciones.

Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, 2020-2024 aldiko bere jarduera-programan ere aipatzen ditu arestian adierazitako eraldaketak, legegintzaldi-estrategia osoa markatzen duten lau ardatzetan kokatuz: oparotasuna (enplegua eta berrindartze ekonomikoa); pertsonak (osasuna, hezkuntza, zerbitzu publikoak, berdintasuna, politika sozialak eta kulturalak, bizikidetza eta giza eskubideak); planeta (energia- eta klima-trantsizio justua) eta autogobernua (autogobernu handiagoa eta hobea).

El Gobierno Vasco por su parte, en su programa de gobierno 2020-2024 también se hace eco de las transformaciones anteriormente mencionadas, enmarcándolas en cuatro ejes que marcan toda la estrategia de legislatura: prosperidad (empleo y reactivación económica); personas (la salud, la educación, los servicios públicos, la igualdad, las políticas sociales y culturales, la convivencia y los derechos humanos); planeta (transición energética y climática justa) y autogobierno (más y mejor autogobierno).

Kulturarekin lotutako jarduketei dagokienez, nabarmentzekoak dira –agindu honi dagokionez– kulturaren berrikuntza eta digitalizazioa bultzatzeari buruzkoa, eta EAEko kultura-eskaintza indartzea eta interkonektatzea, euskal gizartearentzat berarentzat eta nazioarteko publikoarentzat gero eta erakargarriagoa eginez.

En lo relativo a las actuaciones relacionadas con la cultura, destacan, en lo que a esta Orden se refiere la referente a impulsar la innovación y la digitalización en la cultura y fortalecer e interconectar la oferta cultural de Euskadi, haciéndola cada vez más atractiva para la propia sociedad vasca y el público internacional.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuari jarraikiz, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eskumenekoak dira arte- eta kultura-jarduerari eta haien zabalkundeari buruzkoak. Eskumen horiek musikaren, arte eszenikoen, ikusmen-arteen, eta sormen- eta kultura-industrien eremuetan egikaritzea Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitzen dio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak.

De conformidad con el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, son competencia del Departamento de Cultura y Política Lingüística las relativas a las actividades artísticas y culturales y su difusión. La ejecución de dichas competencias en los ámbitos de la música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias creativas y culturales queda atribuida a la Dirección de Promoción de la Cultura por el Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan dirulaguntzen eta laguntzen arloan indarrean dagoen araudia Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen VI. tituluan dago bilduta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartutako testu bateginaren arabera EONALTB Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean eta lege horren DEO erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan.

Asimismo, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de subvenciones y ayudas está contenida en el Título VI de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco según el texto refundido de la misma aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (TRLPOHGPV), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley (RGS).

Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak egoki irizten dio 2021-2023 aldian arte eszeniko, ikus-entzuneko eta musikalen azpiegituren modernizazioari eta kudeaketa jasangarriari dagokion dirulaguntza-lerro bat baliatzeari, Espainiako gobernuaren «Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean» kokatutakoa eta NextGenerationEU funtsek finantzatutakoa, jarduketa hori planaren eskumen-esparruan sartu daitekeelarik, kultura-arlo guztietan mota horretako jarduerak antolatzeko dirulaguntzak ematearen bidez, batez ere musikaren, antzerkiaren, dantzaren, liburuaren, ikus-entzunezkoaren eta ikusmen-arteen arloetan. Gizarteak kultura-produkzioa bere adierazpen guztietan gozatzeko bidea izan dezan formula bat lortu nahi da neurri horrekin.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, estima oportuno proceder a arbitrar una línea de subvenciones correspondiente a la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de artes escénicas, audiovisuales y musicales entre 2021 y 2023, enmarcada en el «Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia» del gobierno español y financiada por los fondos NextGenerationEU, actuación encuadrable en su ámbito de competencia, mediante la concesión de subvenciones para la organización de este tipo de actividades en las diversas áreas culturales, particularmente de la música, teatro, danza, libro, audiovisual y artes visuales. Con tal medida se pretende obtener una fórmula que facilite el acceso de la sociedad al disfrute de la producción cultural en sus distintas manifestaciones.

Horregatik guztiagatik, helburu nagusia ikus-entzunezkoen sektoreko enpresa eta sormen sarearen lehiakortasuna, konpetentzia eta erresilientzia hobetzea duen, Spain Audiovisual Hub, Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plan Nazionalaren Kultura eta Kirolaren Industria Bultzatzeko IX. Politika palankaren barruan, konkretuki 25. Osagaiaren barnean, sartzen den zinema-aretoentzako laguntza-lerro honen deialdia egiten da. Zehazki, ikus-entzunezko sektorea sustatzeko, modernizatzeko eta digitalizatzeko programa deritzon inbertsio-proiektuetako bat da, Espainiako egungo ikus-entzunezko ekosistema osoa eraldatuko duen jarduera-plan global bat gauzatzera bideratua, sektorea zentzu zabalean hartuta eta balio-katearen alderdi estrategikoetara bideratuta.

Por todo ello, se convoca esta línea de ayudas a salas de exhibición que se enmarca a su vez dentro del Componente 25: Spain Audiovisual Hub, integrante de la política palanca IX de Impulso de la Industria Cultural y del Deporte del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad, competencia y resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual. En particular es uno de los proyectos de la inversión denominada «Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual», encaminada a llevar a cabo un plan de actuación global que transforme el actual ecosistema audiovisual español en su conjunto, considerando el sector en un sentido amplio y orientándolo a aspectos estratégicos de la cadena de valor.

Azaldutako horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

Agindu honen xedea, EAEko zinema-aretoen berrikuntzarako, digitalizaziorako eta jasangarritasunerako proiektuen finantzaketara alde batetik, eta publikoak sortzeko eta fidelizatzeko proiektuen finantzaketa, eta ikus-entzunezko kontsumo-ohitura berrietara egokitzea bestetik, bideratutako dirulaguntzen oinarriak ezarri eta deialdia egitea da.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases y convocar subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de innovación, digitalización y sostenibilidad, así como de creación y fidelización de públicos, y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual de las salas de exhibición cinematográfica de Euskadi.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Dirulaguntza horietara bideratutako zenbateko globala 1.153.262,69 eurokoa da.

El importe global destinado a estas subvenciones es de 1.153.262,69 euros.

Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko zenbateko hori edo gehikuntza baten ondoriozkoa, baldin eta aurrekontuak aldatzen badira indarreko legeen arabera onartuta. Aldaketarik eginez gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunaren kondizioa lortzeko eskakizunak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izango dira, zinema-aretoen edo zinemaguneen ustiapenaren titular diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak, eta baita beraien arteko edozein motatako elkarte ere; hori bai, areto horiek Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon beharko dute.

1.– Podrán acceder a esta convocatoria todas aquellas personas físicas o jurídicas privadas titulares de la explotación de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, así como agrupaciones de las mismas, ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Alde horretatik, zinema-aretotzat hartuko dira, jendearentzat irekita, eta prezio edo kontraprestazio bidez, pelikula jakin batzuk proiektatzeko eskubideak finkatuta dituzten lokal edo zinema-emanaldietarako esparru guztiak; lokal hori iraunkorra edo denboraldikoa izan daiteke, eta edozein kokapen eta titulartasunekoa. Zinema-konplexutzat joko dira bestalde, bi erakusketa-pantaila edo gehiago dituzten lokalak, baldin eta haien ustiapena pertsona fisiko edo juridiko beraren titulartasunpean egiten bada, eta errotulu beraren pean.

En este sentido, se entenderá como sala de exhibición cinematográfica, todo local o recinto de exhibición cinematográfica abierto al público mediante precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y cualesquiera que sean su ubicación y titularidad; y como complejo cinematográfico, todo aquel local que tenga dos o más pantallas de exhibición y cuya explotación se realice bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica con identificación bajo un mismo rótulo.

Gainera, laguntza horiek baliatzeko erakunde onuradunek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

Además, para acceder a estas ayudas, las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zinematografiaren eta Ikusmen Arteen Institutuaren Enpresa Zinematografikoen Administrazio Erregistroan inskribatuta egotea, laguntzen deialdi hau argitaratu baino lehen.

a) Estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria de ayudas.

b) Zinema-aretoek deialdi hau argitaratu baino gutxienez sei hilabete lehenago egon behar dute jendeari irekita, takilla kontrolatzeko eta diru-sarrerak deklaratzeko sistema batekin.

b) Las salas de exhibición cinematográdica deben estar abiertas al público desde al menos seis meses antes de la publicación de la presente convocatoira, con un sistema de taquilla y declaración de ingresos.

c) Nortasun juridiko propioarekin legez eratuta egotea, eta bere jarduera EAEn garatzea.

c) Encontrarse legalmente constituidas con personalidad jurídica propia, y venir referidas a salas ubicadas y activas en la CAE a la fecha de solicitud.

d) Alta emanda egotea, eskabidea aurkezteko unean, Ekonomia Jardueren Zergaren dagokion epigrafean, eta ikus-entzunezko proiekzioko jardueraren garapenarekin bat datorren sozietatearen helburu edo xede bat izatea.

d) Estar dadas de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y, tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de la actividad de proyección audiovisual.

2.– Honako pertsona hauek ezin izango dituzte agindu honetan aurreikusitako laguntzak baliatu:

2.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluan bildutako zirkunstantzietakoren bat betetzen duten pertsonak edo erakundeak.

a) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penala duten pertsona edo erakunde eskatzaileak, edo EAEren eremuan laguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuren bat duenak.

b) La persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para la percepción de ayudas públicas en el ámbito de la CAE.

c) «X» aretoen ustiapenaren titularrek.

c) Los titulares de la explotación de salas «X».

3.– Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak jaso ahal izateko, ezinbestekoa da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea ere. Eskakizun hori betetzea nahitaezko eskakizuna izango da onuradun izaerari eusteko eta, hori horrela, eskakizun hori betetzen dela egiaztatuko da emakida egiteko unean eta ordainketak egiteko unean.

3.– Es requisito indispensable para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden, estar al corriente de las obligaciones tributarias y en el pago de la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiaria y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

Deialdi honen erakunde kudeatzaileak egiaztatuko du automatikoki dirulaguntza hauen pertsona eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari buruzkoak betetzen dituztela, pertsona horien baimena zertan behar izan gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 28. artikuluari jarraikiz, lege hori Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak aldatu zuelarik, zeinak jarduten duen administrazioari jada bere esku dauden edo beste edozein administraziok landu dituen dokumentuak kontsultatzea edo biltzea ahalbidetzen dion. Dena den, eta eskatzailea pertsona fisikoa denean soilik, pertsona horrek espresuki ukatu ahalko du egiaztapen hori burutzea, eta kasu horretan dagokion ziurtagiria emango du.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el artículo 28 de la LPACAP, que fue modificada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD), que permite a la Administración actuante consultar o recabar los documentos que ya se encuentran en su poder o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. No obstante, y solo en el caso de que la solicitante sea una persona física, esta, podrá denegar expresamente el consentimiento a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

4.– Diruz lagun daitekeen jarduera zinema-aretoen ustiapenaren titular batek baino gehiagok batera egin behar badute, onuradun-izaera lortzeko, ustiategien titularren elkarte bat eratu beharko dute, eta elkarte horrek bere ordezkari gisa jardungo du, ustiategi horren titular guztien izenean eta kontura jarduteko gaitasunarekin, laguntza-eskabidea, dirulaguntzaren ondoriozko betebeharren egiaztagiriak eta egiaztagiriak aurkezteko. Ezin izango da elkartea desegin, harik eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako itzulketarako eta, hala badagokio, arau-hausteetarako preskripzio-epeak igaro arte.

4.– Cuando la actividad subvencionable se vaya a realizar de manera conjunta por varios titulares de la explotación de salas de exhibición, para obtener la condición de beneficiarias deberán constituir una agrupación de titulares de la explotación de las mismas que actuará a través de quien la agrupación designe como su representante con capacidad de representación para actuar en nombre y por cuenta de todos los titulares de la citada explotacion, a los efectos de la presentación de la solicitud de la ayuda, de la documentación acreditativa, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de la subvención y de su justificación. No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Elkarte hori osatzen duten eta proiektuan parte hartzen duten zinema-aretoen ustiapenaren titular guztiek laguntzaren onuradun izateko beharrezkoak diren baldintzak bete beharko dituzte.

Todos los titulares de la explotación de salas de exhibición que constituyan la citada agrupación y participen en el proyecto deberán reunir los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiarias de la ayuda.

Taldearen ordezkari gisa gastua gauzatzeko konpromisorik handiena hartzen duena izendatu beharko da. Zinema-aretoen ustiapenaren hainbat titularrek beren gain, eta proportzio berean hartzen badute gastua gauzatzeko konpromiso nagusiena, beraien artean izendatu beharko da ordezkari.

Deberá designarse como representante de la agrupación el que asuma el mayor compromiso de ejecución de gasto. En el caso de que varios titulares de la explotación de salas de exhibición asuman por igual el mayor compromiso de ejecución, deberá designarse entre ellos.

Laguntza-eskabidean, eskatutako laguntzaren zenbatekoa eta taldeko kide bakoitzak gastua gauzatzeko hartutako konpromisoen ehunekoak adierazi beharko dira, eta horiek ere onuradun izango baitira. Gastua gauzatzen duten zinema-aretoen ustiapenaren titularrek soilik jaso ahal izango dituzte laguntzak, eta kasu bakoitzean lortutako laguntzak, jasotako beste laguntza publiko batzuei gehituta, ezingo du gainditu onartutako eta gauzatutako gastuaren % 80.

En la solicitud de la ayuda deberán hacerse constar el importe de la ayuda solicitada y los porcentajes de compromisos de ejecución de gasto asumidos por cada miembro de la agrupación, que tendrá igualmente la condición de persona beneficiaria. Solo podrán resultar beneficiarios de las ayudas los titulares de la explotación de salas de exhibición que ejecuten gasto, y en cada caso la ayuda obtenida, sumada a otras ayudas públicas recibidas, no podrá superar el 80 % del gasto asumido y ejecutado.

Elkartea eratzeko, akordio-eredu normalizatua erabiliko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1209602

Para la constitución de la agrupación se utilizará el modelo de acuerdo normalizado, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1209602

4. artikulua.– Aurkeztu beharreko proiektuek bete beharreko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos de los proyectos a presentar.

1.– Honako xede hauek izango dituzte laguntza hauek jasoko dituzten proiektuek:

1.– Los proyectos a los que van dirigidas estas ayudas tendrán las siguientes finalidades:

a) Digitalizazioa eta zinema-aretoen jarduera nagusian teknologia berriak aplikatzea. Jasotako laguntzaren % 25, gutxienez, konektibitateari, gaitasun digitalari, Interneten erabilerari eta teknologia digitala enpresaren jardueran integratzeari lotutako ardatz honetan erabili beharko da.

a) Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad principal de las salas de exhibición. Al menos un 25 % de la ayuda recibida deberá emplearse en este eje vinculado a cuestiones de conectividad, capacitación digital y uso de internet e integración de la tecnología digital a la actividad de la empresa.

b) Garapen jasangarriko eta ingurumen-inpaktu positiboko neurriak hartzea.

b) Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo.

c) Publikoak fidelizatzeko eta erakartzeko sistemak ezartzea. Publiko kulturalen garapenak publikoekin harremanak izateko modu berriak aurreikusten ditu, bai sorkuntzaren eta publikoaren artean, bai praktika aktiboan. Publikoak dibertsifikatzea eta zabaltzea dakar, bai eta parte-hartze kulturala hobetzea edo kulturarako sarbidea mugatzen duten oztopoak kentzea ere.

c) Implantación de sistemas de fidelización y captación de públicos. El desarrollo de públicos culturales contempla nuevos modos de relación con los públicos, tanto entre la creación y los públicos como en la práctica activa. Conlleva tanto la diversificación y ampliación de públicos como la mejora de la participación cultural o eliminación de barreras que limiten el acceso a la cultura.

d) Berrikuntza-sistemak ezartzea Europako ekoizpenen programazioan eta zirkulazioan eta Espainiako hizkuntza ofizialetan.

d) Implantación de sistemas de innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas oficiales de España.

Aurkeztutako proiektuek helburu horietako bat edo batzuk izan ditzakete, baita goian adierazitako lau helburuak ere.

Los proyectos presentados podrán integrar una o varias de estas finalidades, incluso podrán integrar las cuatro finalidades arriba indicadas.

Deialdi honetatik kanpo geratzen dira zinema-aretoen mantentze-lanekin lotutako helburuak dituzten proiektuak, hau da, higiezinaren eta haren instalazio edo ekipoen egoera zaintzeko eta babesteko beharrezkoak diren ekintza guztiak egitea, azken horiek itxura fisiko onena izan dezaten eta denborak aurrera egin ahala jarrai dezaten, jatorrizko prestazio funtzional berberak emanez.

Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos proyectos cuya finalidad este relacionada con conceptos de mantenimiento de las salas de exhibición, consistentes en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble y sus instalaciones o equipos, para que estos conserven su más óptimo aspecto físico y continúen tras el paso del tiempo, aportando las mismas prestaciones funcionales de su origen.

2.– Diruz lagundu beharreko jarduerak 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra arte garatu beharko dira, eta agindu honen 1. artikuluan adierazitako xedeei egokituko zaizkie.

2.– Las actividades a subvencionar deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 y se ajustarán a las finalidades indicadas en el artículo 1 de la presente Orden.

3.– Inbertsioko edo programa-garapeneko proiektuetako azpiegiturak xehetasunez identifikatu beharko dira azpiegitura horien kokapenari, izendapenari eta ezaugarriei dagokienez, eta haien erabilera profesionala egiaztatu beharko da jardueraren % 75aren gaineko zinema-emanaldian. Horri dagokionez, agindu hau argitaratu aurreko sei hilabeteak hartuko dira erreferentzia gisa.

3.– Las infraestructuras objeto de los proyectos de inversión o de desarrollo de programa deberán estar identificadas con precisión respecto a su ubicación, denominación y características así como acreditar su uso profesional en la exhibición de cine superior al 75 % de la actividad. A estos efectos se tomará como referencia los seis meses anteriores a la publicación de esta Orden.

4.– Honako argibide hauei egokitu beharko da proiektuaren plan ekonomikoa:

4.– El plan económico del proyecto deberá ajustarse a las siguientes indicaciones:

a) Aurreikusitako gastu eta diru-sarreren arteko aurrekontu orekatu bat aurkeztu beharko da, eta diru-sarreren artean deialdi honetan eskatutako zenbatekoa txertatu beharko da.

a) Deberá presentarse un presupuesto equilibrado entre los gastos e ingresos previstos, incluyendo entre estos ultimos la cantidad solicitada en esta convocatoria.

b) Gastuen atalean:

b) En el apartado de gastos:

b.1.– Proiektua garatzeko beharrezkoak diren elementu edo ekintzen kostua banakatuko da. Deialdi honen 7. artikuluan ezartzen dira dirulaguntza jaso dezaketen gastuak.

b.1.– Se desglosará el coste de los distintos elementos o acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. En el artículo 7 de la presente convocatoria se establecen los gastos subvencionables.

b.2.– Laguntza-lerro honek diruz lagundu ezin dituen partidak harekin zerikusirik ez duten diru-sarrerekin finantzatu behar dira, eta horrela jaso behar da berariaz aurrekontu-proposamenean.

b.2.– Aquellas partidas no subvencionables por esta línea de ayudas deben ser financiadas con ingresos ajenos a ella y así debe constar de manera explícita en la propuesta de presupuesto.

c) Diru-sarreren atalean:

c) En el apartado de ingresos:

c.1.– Proiektua garatzeko aurreikusitako diru-sarrera guztien jatorria banakatuko da.

c.1.– Se desglosará la procedencia de todos los ingresos previstos para el desarrollo del proyecto.

c.2.– Eskatutako laguntzak ezin izango du dirulaguntza jaso dezaketen gastuen % 80 gainditu, horrelako laguntzetarako RGEC Kategorien arabera Salbuesteko Erregelamendu Orokorraren 53.8 artikuluak xedatutakoari jarraikiz.

c.2.– La ayuda solicitada no podrá sobrepasar el 80 % de los gastos subvencionables, tal y como dispone el artículo 53.8 del Reglamento General de Exención por Categorias (RGEC) para este tipo de ayudas.

c.3.– Deialdi honetan eskatutako laguntzarekin zerikusirik ez duten ekarpen publiko edo pribatuak jenerotan izan ahalko dira salbuespen gisa, betiere erakunde ekarleak ondasunen eta emandako zerbitzuen izaera zehazten duen ziurtagiria aurkezten badu, baita ondasun eta zerbitzu horien merkatu-prezioen araberako balorazio ekonomikoa ere. Ez da jenerotako ekarpentzat hartuko erakunde onuradunak berak edo talde bereko edozein enpresak egiten duena.

c.3.– Las aportaciones públicas o privadas ajenas a la ayuda solicitada en esta convocatoria podrán ser excepcionalmente en especie, siempre y cuando se presente certificación de la entidad aportadora donde se especifique la naturaleza de los bienes y servicios prestados y su valoración económica de acuerdo a precios de mercado. No se considerará aportación en especie las que haga la propia entidad beneficiaria o cualquier empresa del mismo grupo.

c.4.– Dirulaguntza honekin zerikusirik ez duen finantzaketaren zati bat beste laguntza edo babesletza batzuk jasotzeko posibilitatearen estimazio batean oinarritzen bada, laguntza ez lortzeak ez du salbuetsiko eskabidearen unean proiektua aurreikusitakoari jarraikiz garatu beharra.

c.4.– En el caso de que la parte de financiación ajena a esta ayuda se base en una estimación de la posibilidad de percibir otras ayudas o patrocinios, su no obtención no eximirá de la obligación de desarrollar el proyecto en los términos previstos en el momento de la solicitud.

d) Proiektuari dagozkion gastuak artikulu honen bigarren puntuan adierazitako denbora-epearen barruan egikaritu beharko dira.

d) Los gastos correspondientes al proyecto deberán ejecutarse dentro del plazo temporal señalado en el punto segundo de este artículo.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den dataren hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Presentzialki zein elektronikoki aurkeztu ahalko dituzte eskabideak pertsona fisikoek, bigarren kasu horretan ondorengo puntuan adierazitako egoitza elektronikoan sartuz.

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica, en este segundo caso accediendo a la sede electrónica apuntada en el punto siguiente.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektrikoan daude eskuragarri eskabidearen inprimaki eta nola izapidetu argitzen duten zehaztapenak, erantzukizunpeko deklarazioak, eta gainerako ereduak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1209602

El formulario de solicitud junto con las especificaciones sobre cómo tramitar, las declaraciones responsables y, demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1209602

3.– Elektronikoki aurkeztu beharko dituzte beren eskabideak pertsona juridikoek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan euskadi.eus webgunean sartuz atal honetan adierazitako helbideen bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro elektronikoetan. Eskabide elektronikoaren ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/micarpeta, eta bertan daude erabilgarri kanal elektronikoaren bidez nola izapidetu behar den argitzen duten zehaztapenak.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar sus solicitudes de forma electrónica, accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en este apartado o en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los trámites posteriores a la solicitud electrónica se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://euskadi.eus/micarpeta en la que están disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazioko eta sinadura elektronikoko bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentran accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/

5.– Eusko Jaurlaritzaren ordezkarien erregistroan aldez aurretik inskribatutako ordezkariaren bidez egin ahalko da izapidetze elektronikoa honako helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/

5.– La tramitación electrónica podrá realizarse a través de representante ya previamente inscrito en el Registro de representantes del Gobierno Vasco a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/, y acreditándose en el procedimiento como tal representante.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahalko dute pertsona eskatzaileek eskabidea, eskabidearekin batera joango diren egiaztapenekin batera. Era berean, eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedura osoan, pertsona eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2 a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañen, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Deialdi honen oinarrietan definitzen diren baldintzak espresuki eta formalki onartzea dakar eskabideen aurkezpenak.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

8.– Eskatzaile bakoitzak eskabide bakar bat aurkeztu ahalko du zinema-areto edo zinemagune bakoitzeko. Zenbait jarduketa-ildo bildu ahalko ditu eskabideak. Eskatzaile berak eskabide bat baino gehiago aurkezten duen kasuan, eskatzaileak epearen barruan eskatutako azken eskabidea soilik ebaluatuko da, erregistro-dataren arabera, eta baztertutakotzat hartuko dira gainerakoak.

8.– Cada solicitante, podrá presentar como máximo una unica solicitud por cada sala de exhibición cinematográfica o complejo cinematográfico. La solicitud podrá contemplar diferentes líneas de actuación. En el supuesto de que el mismo solicitante presente más de una solicitud, se evaluará únicamente la ultima solicitud instada en plazo por la solicitante, según fecha de registro, considerándose excluidas las restantes.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 6.– Documentación a presentar con la solicitud.

Erakunde eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

Las entidades solicitantes deberán presentar:

a) Eskabide-inprimaki bat, non espresuki jasoko den eskatzaileak ustiatzen duen zein zinema-aretorekin erlazionatutako proiektuarako eskatzen duen dirulaguntza, areto horren pantaila kopurua eta eskatutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

a) Formulario de solicitud donde se hará constar de forma expresa para que sala de exhibición de que el solicitante ostenta la titularidad de su explotación se solicita el proyecto subvencionable, número de pantallas de esa sala y el importe de subvención solicitada.

b) Hala badagokio, dagokion erregistroan inskribatutako eraketako eskritura publikoaren eta estatutuen kopia, erakunde eskatzaileari dagokionez.

b) Copia de la escritura pública de constitución y estatutos inscritos en el correspondiente registro, de la entidad solicitante, si procede.

c) Dagokion erregistroan inskribatutako ahalordetze-eskrituraren kopia, baldin eta legezko ordezkaria ez bada agertzen enpresa eratzeko eskritura publikoan edo EAEko erregistro orokorrean.

c) Copia de la escritura de apoderamiento inscrita en el correspondiente registro, en el supuesto de que el representante legal no figure en la escritura pública de constitución de la empresa o en el registro general de la CAE.

d) Laguntza eskatzen den zinema-aretoa dagoen lokalaren jabetza-eskritura, edo lokal hori laguntzaren eskatzailearen jabetzakoa ez bada, lokalaren errentamendu-kontratua edo, kasuan-kasuan, lizitazioaren esleipena egiaztatzen duen dokumentua.

d)Escritura de propiedad del local donde se encuentra la sala de exhibición cinematográfica para la que se solicita la ayuda, o en el caso de que este no sea propiedad del solicitante de la ayuda, contrato de arrendamiento del mismo, o en su caso documento acreditativo de adjudicación de la licitación o disponibilidad sobre el mismo.

e) Errentamenduaren edo lizitazio-esleipenaren kasuan, alokatzailea jabea ez den eraikinetan inbertsioak egiteko, jabeak obra horiek egiteko baimena eman izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko du.

e) En caso de arrendamiento o adjudicación de licitación, y para inversiones en edificios sobre los que la solicitante no sea propietaria, deberá presentar certificado de consentimiento de dichas obras por parte del propietario.

f) Zinema-aretoa Euskal Autonomia Erkidegoan dagoela ziurtatzen duen egiaztagiria.

f) Acreditación de estar ubicada la sala de exhibición en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) ICAAri bidalitako emanaldi-txostenaren kopia, agindu hau argitaratu aurreko 6 hilabeteko programazioari buruzkoa.

g) Copia del informe de exhibición remitido al ICAA, referente a la programación de un periodo de 6 meses anterior a la publicación de la presente Orden.

h) Zinema-aretoa Zinematografiaren eta Ikus-entzunezkoen Arteen Institutuaren Enpresa Zinematografikoen Administrazio Erregistroan inskribatuta dagoela ziurtatzen duen egiaztagiria.

h) Acreditación de estar la sala de exhibición inscrita en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

i) Proiektuari buruzko memoria, non ezarri beharreko neurriak eta espero diren emaitzak barne hartuko diren. Gehigarri gisa dokumentu bat erantsi ahalko da laguntza eskatzen den proiektuaren material grafikoa esklusiboki barnean hartzen duena.

i) Menoria relativa al proyecto, donde incluirá las medidas a implementar y resultados esperados. Adicionalmente podrá anexarse un documento que incluya exclusivamente material gráfico del proyecto para el que se solicita la ayuda.

j) Diruz lagundutako epe barruan, faseen araberako proiektuaren aurreikusitako garapen-kronograma.

j) Cronograma previsto de desarrollo del proyecto por fases, identificando las fases ejecutables en el periodo subvencionado.

k) Proiektuaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontua (euskadi.eus webguneko eredu normalizatuaren arabera).

k) Presupuesto de ingresos y gastos del proyecto (según modelo normalizado en euskadi.eus).

l) Beren proiektuak garatzeko izenpetutako hitzarmenak, akordioak, kolaborazioak edo babesleak dituzten eskatzaileek eranskin gehigarri bat aurkeztu beharko dute laguntza eskatzen den jarduera babesteko dokumentazio guztiarekin.

l) Aquellos solicitantes que cuenten con convenios suscritos, acuerdos, colaboraciones o patrocinios para el desarrollo de sus proyectos deberán presentar un anexo adicional con toda la documentación de apoyo a la actividad para la que solicitan la ayuda.

m) Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko jarduerak gauzatzeko konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena, besteak beste, ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioari buruzkoa (DNSH printzipioa).

m) Declaración responsable de compromiso con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), entre las que se encuentra el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).

n) Datuak lagatzeko eta tratatzeko erantzukizunpeko adierazpena, Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko jarduketak gauzatzeari dagokionez.

n) Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Honako betebehar hauek bete direla egiaztatu ahal izango da eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez:

Se podrán acreditar mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Helburu berberarekin, edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik jasotako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatu eta, kasuan-kasuan, eskuratu dituela jakinaraztea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

b) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legean ezarritako baldintzak betetzea, baldin eta elkarreragingarritasun-sistemen bidez zuzenean egiaztatu ezin badira. Kasu horretan, Administrazioak zuzenean kontsulta egingo dio informazio hori jasotzen duen administrazioari. Ildo horretan, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketan egunean egotearen betekizunak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren Xedapen Gehigarrian jasotakoaren araberakoa izan beharko du.

b) El cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco que no sean directamente verificables a través de los sistemas de interoperabilidad en cuyo caso la Administración consultará directamente a la Administración en la que conste tal información. En tal sentido el requisito de estar al corriente del pago de obligaciones de reintegro de subvenciones deberá venir referido a los términos recogidos en la Disposición Adicional del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

c) Era berean, erakunde eskatzaileak adierazten du eskabide honetan bildutako eta eskabidean erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak direla, eta dirulaguntza horien onuradun izateko indarreko araudian ezarritako eskakizunak biltzen dituela.

c) Asimismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

Onuradunek ogasunean eta Gizarte Segurantzan ordainketak egunean izateko baldintzak betetzen dituztela, jarduera ekonomikoen zergan alta emanda daudela eta horren iraupena automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzen programa kudeatzen duen instantziak, laguntza edo dirulaguntzen eskatzaile edo onuradunen berariazko baimenik behar izan gabe.

El cumplimiento de los requisitos de que los beneficiarios se hallen al corriente de pagos ante las Administraciones tributarias y ante la Seguridad Social, así como el alta en el impusto de actividades económicas y la duración en el mismo se verificará automáticamente por la instancia gestora del programa subvencional sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias de las ayudas o subvenciones.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos subvencionables.

1.– Laguntza-deialdi honen kontura Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik emandako zenbateko osoa erabili beharko da kapital-inbertsioetarako edo leialtze-programetarako, baldin eta laguntza-deialdi honetako baldintzak betetzen badituzte, bai eta deialdia finantzatzen duten funtsen jatorria dela-eta ezarritako gainerako gastuak ere.

1.– La cantidad concedida con cargo a la presente convocatoria de ayudas desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística deberá dedicarse en su totalidad a los gastos de inversiones en capital o de programas de fidelización que cumplan los requisitos de esta convocatoria de ayudas y los demás que vengan impuestos por razón del origen de los fondos que la financian.

4.1.a) artikuluan jasotakoari erantzuten dioten proiektuetarako, hau da, digitalizazioa eta zinema-aretoen jarduera nagusian teknologia berriak aplikatzea, honako hauekin zerikusia duten gastuak diruz lagunduko dira:

Para los proyectos que respondan a lo recogido en el artículo 4.1.a) Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición, serán subvencionables los gastos relacionados con:

a) Eraldaketa digitaleko proiektuen bideragarritasun-azterlanak.

a) Estudios de viabilidad de proyectos de transformación digital.

b) Komunikazio eta marketin digitala.

b) Comunicación y marketing digital.

c) Ticketing sistemak eguneratzea.

c) Actualización de sistemas de ticketing.

d) Proiekzio, audio eta konektagarritasun sistema digitalak modernizatzea, horien artean desgaitasuna duten pertsonentzako erakusketari lotutakoak.

d) Modernización de sistemas digitales de proyección, audio y conectividad, entre ellos los vinculados a la exhibición dirigida para personas con discapacidad.

e) Adimen artifiziala eta big data aplikatzea.

e) Aplicación de inteligencia artificial y big data.

f) Beste zerbitzu batzuk digitalizatzea.

f) Digitalización de otros servicios.

4.1.b) artikuluan jasotakoari erantzuten dioten proiektuetarako, garapen jasangarrirako eta ingurumen-inpaktu positiborako neurriak hartzea, honako hauekin zerikusia duten gastuak diruz lagunduko dira:

Para los proyectos que respondan a lo recogido en el artículo 4.1.b) Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo, serán subvencionables los gastos relacionados con:

a) Jasangarritasunarekin, enpresaren Eraginkortasun Energetikoarekin edo Ekonomia Zirkularrarekin zerikusia duten arloetan egin daitezkeen hobekuntzak identifikatzea eta ekintza-planak garatzea ahalbidetzen duten azterlanak.

a) Estudios que permitan identificar las posibles mejoras en diferentes áreas relacionadas con la sostenibilidad, la Eficiencia Energética de la empresa o la Economía Circular y desarrollo de planes de acción.

b) Ekonomia zirkularrean oinarritutako kudeaketa-ereduak prestatzea eta ezartzea.

b) Capacitación e implantación de modelos de gestión basados en economía circular.

c) Eraginkortasun energetikoa handitzeko inbertsioak, adibidez, proiektagailuak, argiztapen-sistemak edo bestelako ekipamenduak berritzea.

c) Inversiones que lleven a aumentar la eficiencia energética, por ejemplo, renovación de proyectores, de sistemas de iluminación u otros equipamientos.

d) Iturri berriztagarriak erabiltzeko eta autokontsumorako elektrizitatea sortzeko inbertsioak.

d) Inversiones para la utilización de fuentes renovables y generación de electricidad para autoconsumo.

e) Hondakinak murrizteko eta birziklatze-sistemak hobetzeko sistemetan inbertsioak egitea.

e) Inversiones en sistemas de reducción de residuos y mejora de los sistemas de reciclaje.

f) Langileei energia-eraginkortasunari eta hondakinen kudeaketari buruzko prestakuntza ematea.

f) Formación al personal en eficiencia energética y gestión de residuos.

g) Garapen jasangarriko beste ekimen batzuk.

g) Otras iniciativas de desarrollo sostenible.

4.1.c) Artikuluan jasotakoari erantzuten dioten proiektuetarako, publikoak leialtzeko eta erakartzeko sistemak ezartzea, eta d) Europako ekoizpenen programazioan eta zirkulazioan eta Espainiako hizkuntza ofizialetan berrikuntza-sistemak ezartzea, honako hauekin zerikusia duten gastuak diruz lagunduko dira:

Para los proyectos que respondan a lo recogido en el artículo 4.1.c) Implantación de sistemas de fidelización y captación de públicos y d) Implantación de sistemas de innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas oficiales de España, serán subvencionables los gastos relacionados con:

a) Publiko berritzaileak sustatzeko eta fidelizatzeko praktikak eta prozesuak, aretoka edo areto-sareka. Adibidez, publikoekin elkarreragiteko proiektu digital kolektiboak, datuen kudeaketa, harpidetza-sistemak, online zerbitzu berriak, plataformekin edo ikus-entzunezko industriako beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea.

a) Prácticas y procesos de promoción y fidelización de públicos innovadores, por salas o por redes de salas. Por ejemplo, proyectos digitales colectivos de interacción con públicos, gestión de datos, sistemas de suscripción, nuevos servicios online, colaboraciones con plataformas u otros actores de la industria audiovisual.

b) Eskola, hezkuntza edo gizarteratze eta/edo kultura-programekin lotutako jarduerak.

b) Actividades vinculadas a programas escolares, educativos o de integración social y/o cultural.

c) Zinemari laguntzeko marketin-kanpainak, oro har, edo biztanleria-talde jakin batzuenak, bereziki.

c) Campañas de marketing de asistencia al cine en general o de ciertos grupos de población en particular.

d) Emakumeek eta/edo «genero-berdintasuna sustatzeko bereziki gomendatutako» bereizgarria lortu duten emakumeek egindako film europarrak, iberoamerikarrak, sustatzeko kanpainak, zuzendari hasiberriek eginak, bereziki haurrentzat eta gazteentzat gomendatuak, edo 1084/2015 Errege Dekretuaren arabera «ikus-entzunezko lan zailtzat» jotakoak.

d) Campañas de promoción de películas europeas, iberoamericanas, en una lengua oficial de España, realizadas por mujeres y/o que hayan obtenido el distintivo «Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género», realizadas por directores/as noveles, «Especialmente recomendadas para público infantil y juvenil», o consideradas «obras audiovisuales difíciles» según el Real Decreto 1084/2015.

e) Inklusioan eta sarbidean oinarritutako publiko-komunitateak garatzeko proiektuak.

e) Proyectos de desarrollo de comunidades de públicos centrados en la inclusión y el acceso.

f) Jendea erakartzeko trebetasunak garatzea. Horren barruan sar daitezke prestakuntzako tailerrak eta mintegiak, softwarearen garapena eta hezkuntza- eta ikaskuntza-programak.

f) Desarrollo de habilidades para captación de públicos. Esto puede incluir talleres y seminarios de formación, desarrollo de software y programas de educación y aprendizaje.

g) Aretoetarako ikus-entzunezko publikoak sortzea, leialtzea edo handitzea helburu duten jarduera profesionalak garatzea.

g) Desarrollo de actividades profesionales que tengan como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de públicos audiovisuales para las salas.

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, baldin eta eskabidean kuantifikatu badira eta goian adierazitako adibideekin lotuta badaude, laguntzaren xede diren jarduerak gauzatzean eta proiektua gauzatzeko epean zuzenean sortutako guztiak. Epe hori 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, siempre que se hayan cuantificado en la solicitud y estén relacionados con los ejemplos arriba indicados, todos aquellos generados directamente en la realización de las actividades para las que se concede la ayuda y durante el plazo de ejecución del proyecto, que deberá estar comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

2.– Era berean, dirulaguntza jaso dezaketen gastuak izango dira, ondorengo mugekin:

2.– Asimismo, serán gastos subvencionables de esta ayuda con las limitaciones que se enuncian, los que se expresan a continuación:

a) Proiektua zuzenean eraginpean hartzen duten aholkularitza-gastuak, gastu horiek gehienez emandako laguntzaren % 20 izango direlarik.

a) Los gastos de consultoría que directamente afecten al proyecto, que no podrán exceder del 20 % de la ayuda concedida.

b) Laguntzako jardueraren publizitateko, komunikazioko eta zabalkunde komertzialeko gastuak, kulturaren beste sektore batzuen sustapenari atxikitako kanpainak edo kanpaina instituzionalak. Gastu horiek ezin izango dute emandako laguntzaren % 15 gainditu.

b) Los gastos de publicidad, comunicación y difusión comercial de la actividad objeto de la ayuda, campañas afectas a la promoción de otros sectores de la cultura o institucionales. Estos no podrán exceder del 15 % de la ayuda concedida.

c) Erakundearen beraren langile-gastuak, proiektuarekin lotutako zeregin jakin batzuekiko. Deialdi honen bidez gastu horien kostuaren % 15eraino lagundu ahalko dira bakarrik.

c) Gastos de personal de la propia entidad, respecto a tareas concretas relacionadas con el proyecto. A través de esta convocatoria solo podrán ser subvencionados hasta un 15 % de su coste.

d) Laguntza honekin finantzagarria diren ekipamenduen alokairua. Erosketa-aukera barnean hartzen duen finantza-errentamenduko kontratu bat bada eta aukera hori egikaritzen bada soilik, enpresaren aktiboaren zati izatera igaroz, proiektuaren egikaritzapen-epearen barruan.

d) Alquiler de equipos financiables. Solo en el caso de que se trate de un contrato de arrendamiento financiero que incluya la opción de compra y que esta opción se ejecute, pasando a constituir parte del activo de la empresa, dentro del plazo de ejecución del proyecto.

e) BEZaren zenbatekoa. Erakundeek beren itzultzearen ez-legezko jatorria egiaztatzen duten kasuan soilik.

e) Importe del IVA. Solo en el caso de entidades que acrediten la no procedencia legal de su devolución.

3.– Dirulaguntza jaso ezin duten gastutzat hartuko dira:

3.– Se considerarán gastos no subvencionables, siempre que no estén comprendidos en el punto anterior:

a) Lokalen alokairuak.

a) Alquileres de locales.

b) Ekipoen alokairuak, aurreko paragrafoan aurreikusitakoa izan ezik.

b) Alquiler de equipos, excepto lo previsto en el apartado anterior.

c) Funtzionamendu edo egitura iraunkorreko gastuei dagozkien kudeaketa-gastuak (administrazio-gastuak, nominak, telefonoa, energia elektrikoa, posta-komunikazioak, mezularitza, gestoria-gastuak, etab.), aurreko atalean aurreikusitakoa izan ezik.

c) Gastos de gestión correspondientes a gastos de funcionamiento o estructura permanente (gastos administrativos, nóminas, teléfono, energía eléctrica, comunicaciones postales, mensajería, gastos de gestoría...etc.) excepto lo previsto en el apartado anterior.

d) Dietak eta bidaiek eragindako gastuak.

d) Dietas y gastos de viaje.

e) Jasotako BEZa, salbu eta aurreko ataleko e) puntuan aurreikusitakoa.

e) Importe del IVA soportado, excepto lo previsto en el punto e) del apartado anterior.

f) Ibilgailuen erosketa, rentinga eta alokairua.

f) Adquisición, renting y alquiler de vehículos.

g) Finantza- eta administrazio-gastuak.

g) Gastos financieros y de amortización.

h) Mota guztietako tributuak, salbu eta aurreko 2.e) puntuan adierazitakoak.

h) Todo tipo de tributos que no se abonen efectivamente, exceptuando los indicados en el punto 2e) anterior.

4.– Azpikontratazioa, erakunde onuradunek hirugarrenekin adostu ahalko dute dirulaguntza jaso duen jardueraren egikaritzapena jardueraren % 100eraino, azpikontratu guztien prezioak batuz, Dirulaguntzei buruzko Legearen 29. artikuluan ezarritakoaren arabera. Aldez aurreko baimena eta kontratua idazki bidez egitea beharrezkoa izango da azpikontratazioak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen badu eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, Dirulaguntzei buruzko Legearen 29.3 artikuluan adierazten den bezala. Onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa azpikontrataziotzat hartuko da.

4.– Subcontratación, las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta en un 100 % de su importe, sumando los precios de todos los subcontratos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de la LGS. Será necesaria la autorización previa y la celebración del contrato por escrito, cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, tal y como se señala en el artículo 29 de la LGS. No se entenderá subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

5.– Hala badagokio, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, hiru eskaintza eskatu beharko dira. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora.

5.– En su caso, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberan solicitarse tres ofertas.

6.– Nolanahi ere, onuradunek Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko dute. Horretarako, diruz lagundu daitezkeen gastuak diruz lagundutako jarduerarako behar-beharrezkoak direla egiaztatu beharko dute, gastu horiek merkatuaren balioarekin bat datozela eta, Dirulaguntzei buruzko lege orokor horren 31.3 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean egonez gero, aurreikuspen horiek beteko dituztela.

6.– En todo caso, los beneficiarios deberán dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, a cuyo efecto deberán acreditar que los gastos subvencionables resultan estrictamente necesarios para la actividad subvencionada, que tales gastos se ajustan al valor de mercado y que, caso de hallarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 31.3 de esa Ley General de Subvenciones, darán cumplimiento a tales previsiones.

8. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión de las subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketa-zereginak gauzatzea Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio, baita ebazpen-proposamena idaztea eta Kultura sailburuordeari helaraztea ere.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, así como la de redacción de la propuesta de resolución y elevarsela al Viceconsejero de Cultura.

9. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

Lehia-konkurrentziako erregimenean emango dira laguntza hauek, objektibotasunaren, gardentasunaren, berdintasunaren, ez-diskriminazioaren eta publizitatearen printzipioei jarraikiz.

La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad.

10. artikulua.– Proiektuak balioesteko batzordea.

Artículo 10.– Comisión de valoración de los proyectos.

1.– Deialdi honetara aurkeztutako proiektuen ebaluazioa honako kide hauek osatutako balorazio-batzorde batek burutuko du.

1.– La evaluación de los proyectos presentados a la presente convocatoria, será llevada a cabo por una Comisión de Valoración formada por los siguientes miembros:

– Presidentea: Kultura Sustatzeko zuzendaria.

– Presidenta: la Directora de Promoción de la Cultura.

– Bost bokal: horien artean, ikus-entzunezkoen sektoretik datozen profesionalak, eraikuntza-elementuetan bereziki ingurumen-irizpideen aplikazioari buruzko adituak, teknologia digitaletan, ekonomia zirkularrean, audientzietan eta kudeaketa aurreratuan adituak.

– Cinco vocales: entre ellos, profesionales proveniente del sector del audiovisual, expertos en elementos constructivos en particular sobre la aplicación de criterios medioambientales, expertos en tecnologías digitales, en economía circular, en audiencias y en gestión avanzada.

– Idazkaria: idazkaritzaren arduradun gisa jardungo du, hitzarekin baina botorik gabe, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako kide den teknikari batek.

– Secretaria: actuará como persona encargada de la secretaría, con voz y sin voto, una persona técnica perteneciente a la Dirección de Promoción de la Cultura.

Batzordea modu baliagarrian eratuta geratuko da presidentea, idazkaritzaz arduratzen den pertsona eta, gutxienez, gainerako kideetatik hiru bertaratzen badira.

La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia de la Presidenta, la persona encargada de la secretaría y, al menos, tres de sus restantes miembros.

2.– Balorazio-batzordearen egitekoak izango dira:

2.– Serán funciones de la Comisión de Valoración:

a) Proiektuek deialdiaren xedea eta 4. artikuluan adierazitako baldintzak betetzen ote dituzten egiaztatzea eta aurkeztutako proiektuak konparatiboki balioestea 11. artikuluan araututako irizpideei jarraikiz.

a) Comprobar si los proyectos cumplen con el objeto de la convocatoria y las condiciones señaladas en el artículo 4 y valorar comparativamente los proyectos presentados de conformidad con los criterios regulados en el artículo 11.

b) Balorazio-txostena Kulturako sailburuordeari helaraztea honako eduki honekin:

b) Elevar al Viceconsejero de Cultura, informe de valoración con el siguiente contenido:

– Proiektuen zerrenda eta balorazio-irizpide bakoitzean lortutako puntuazioa, diruz lagunduko diren pertsonak, erakundeak eta proiektuak identifikatuz eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa adierazi beharko du.

– Listado de proyectos valorados y puntuación obtenida en cada uno de los criterios de valoración, identificando personas, entidades y proyectos a subvencionar y cuantía de la subvención propuesta.

– Ukatutako pertsona, erakunde eta proiektuen zerrenda, eta onartu ez diren pertsona, erakunde eta proiektuak ez onartzeko arrazoiak zehaztu beharko ditu.

– Listado de personas, entidades y proyectos denegados y las causas de denegación, detallando personas, entidades y proyectos inadmitidas y las causas de la inadmisión.

3.– Balorazio-batzordearen osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian izendatu eta argitaratuko da Kultura sailburuaren ebazpen bidez batzordea bera eratu aurretik, edozein pertsona interesdunek errekusatzeko bere eskubidea gauzatu dezan legez ezarritako kasu eta baldintzetan.

3.– La composición de la Comisión de Valoración, se designará y hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución del Viceconsejero de Cultura con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

4.– Balorazio-batzordearen kideen osaeran emakume eta gizonen presentzia orekatu bat izatea lortu nahiko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideei jarraikiz.

4.– En la composición de los miembros de la Comisión de Valoración se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoentzako ezarritako erregimenari egokituko zaio. Edozein kasutan ere, esleituta dituen funtzioak egikaritzeko egokitzat jotzen dituen txosten eta iritziak eskatu ahalko ditu balorazio-batzordeak.

5.– El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, la Comisión de Valoración podrá solicitar los informes y opiniones que estime convenientes para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

11. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de valoración.

Honako irizpide hauen arabera balioetsiko dira aurkeztutako inbertsio-proiektuak:

Los proyectos de inversiones presentados se valorarán en función de los siguientes criterios:

1.– Gaitasun eraldatzailea (gehienez 8 puntu):

1.– Capacidad transformadora (hasta 8 puntos).

Eskatzaile bakoitzak frogatu behar du bere proiektuak praktika edo prozesu berri bat adierazten duela edo horietako bat hobetzen duela. Zinema-emanaldirako ikuspegi nabarmen berria duten proiektuei emango zaie puntuaziorik handiena, partekatutako eta identifikatutako arazo bati dagokionez, eta berritzeko eta etorkizunari aurre egiteko plan bat biltzen badu:

Cada solicitante debe demostrar que su proyecto representa una nueva práctica o proceso o que mejora una de ellas. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos que presenten un enfoque significativamente nuevo para la exhibición cinematográfica, respecto a un problema compartido e identificado y que contenga un plan de innovar y afrontar el futuro:

– Proiektuak praktika edo prozesu nabarmen berria proposatzen du zinema-aretorako edo zinema-aretoen sareko kideentzat? (8-7 puntu).

– ¿El proyecto propone una práctica o proceso significativamente nuevo para la sala de cine o para miembros de la red de salas de cines? (8-7 puntos).

– Proiektuak zinema-aretoan edo zinema-aretoen sareko kideentzat dagoen praktika baten hobekuntza edo bilakaera esanguratsua suposatzen du? (6-4 puntu).

– ¿El proyecto representa una mejora o evolución significativa de una práctica existente en el la sala de cine o para miembros de la red de salas de cines? (6-4 puntos).

– Zinema-aretoan edo zinema-sarean lehendik dagoen sistema bat eguneratzen edo hobetzen du proiektuak, aldaketa esanguratsurik eragin gabe? (3-1 puntu).

– ¿El proyecto actualiza o mejora un sistema ya existente en el cine o en la red de cine, sin que suponga un cambio significativo? (3-1 puntos).

– Proiektuak ez dakar aldaketa esanguratsurik? (0 puntu).

– ¿El proyecto no supone un cambio significativo? (0 puntos).

2.– Sektorearen digitalizazioan eta garapen jasangarrian duen eragina (12 puntu, gehienez).

2.– Impacto en la digitalización y desarrollo sostenible del sector (hasta 12 puntos).

Eskatzaile bakoitzak frogatu behar du bere planak zinema-aretoen edo zinema-aretoen sare bateko kideen digitalizazio- eta/edo iraunkortasun-helburuei erantzuten diela. Gehieneko puntuazioa proiektu baten amaieran aztertu eta ondorioak ateratzeko aukera ematen duten asmo handieneko proiektuei emango zaie, erakusketa-sektore osoari mesede egiteko:

Cada solicitante debe demostrar que su plan responde a los objetivos de digitalización y/o sostenibilidad de la salas de cine o de los miembros de una red de salas de cine. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos más ambiciosos que además permitan analizar y sacar conclusiones al final de un proyecto para beneficiar el conjunto del sector de la exhibición:

– Proiektuak zinema-aretoaren edo zinema-aretoen sare bateko kideen zati handi baten funtzionamendua digitalizazioari dagokionez aldatzeko anbizio nahikoa du? (puntu 1etik 3ra).

– ¿Tiene el proyecto la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de cine o de una parte importante de los miembros de una red de salas de cine en términos de digitalización? (de 1 a 3 puntos).

– Proiektuak badu asmo nahikorik zinema-aretoaren edo zinema-aretoen sare bateko kideen zati handi baten funtzionamendua ingurumen-jasangarritasunari dagokionez aldatzeko? (puntu 1etik 3ra).

– ¿Tiene el proyecto la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de cine o de una parte importante de los miembros de una red de salas de cine en términos de sostenibilidad medioambiental? (de 1 a 3 puntos).

– Eskaintzen al du proiektuak negozio-eredu berririk edo ikuspegi eraginkorragorik digitalizazioaren bidez, dauden merkataritza-arazoei aurre egiteko? (puntu 1).

– ¿Ofrece el proyecto nuevos modelos de negocio o enfoques más eficientes a través de la digitalización para afrontar los problemas comerciales existentes? (1 punto).

– Proiektuak iraunkortasuneko praktika berritzaileak proposatzen al ditu ikus-entzunezko erakusketen sektorerako? (puntu 1).

– ¿El proyecto propone prácticas innovadoras de sostenibilidad para el sector de la exhibición? (1 punto).

– Proiektuak ba al du zinemaren balio-kateko beste eragile batzuekiko harremanak sortzeko edo hobetzeko ahalmenik? (puntu 1).

– ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones con otros agentes de la cadena de valor del cine? (1 punto).

– Proiektuak ba al du zinema-sektoreak kultura-industriako beste sektore batzuekin edo beste sektore ekonomiko batzuekin dituen harremanak sortzeko edo hobetzeko ahalmenik? (puntu 1).

– ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones del sector cinematográfico con otros sectores de la industria cultural o de otros sectores económicos? (1 punto).

– Komunikazio, ideia-truke, prozesu eta praktika gehiago proposatzen ditu proiektuak? (puntu 1).

– ¿El proyecto propone una mayor comunicación, intercambio de ideas, procesos y prácticas? (1 punto)

– Garapen jasangarriaren hiru helburu baino gehiagorekin konprometituta al dago proiektua? (puntu 1).

– ¿Está el proyecto comprometido con más de tres objetivos del desarrollo sostenible? (1 punto).

3.– Inpaktua audientzietan, inklusioan eta erronka demografikoan (10 puntu, gehienez).

3.– Impacto en las audiencias, en la inclusión y en el reto demográfico (hasta 10 puntos).

Proiektu bakoitzak bere eragin positiboa erakutsi behar du ikus-entzuleen partaidetzan eta/edo ikusleen erakarpen edo partaidetza handiagoa eragingo duten proiektuaren onura sozial edo komunitarioetan. Gehieneko puntuazioa emango zaie ikus-entzule berriak edo ikus-entzuleak espazioan hartzeko eta parte hartzeko modu berriak sortzen dituzten praktikak eta prozesu frogagarriak eskaintzen dituzten proiektuei, ordezkatuta edo egoera ahulean dauden taldeei, eta zinema-aretoen edo kultura-eskaintzaren presentzia txikia duten lekuetara iristen direnei:

Cada proyecto debe demostrar su impacto positivo en la participación y la captación de audiencias y/o de los beneficios sociales o comunitarios del proyecto que van a ocasionar una captación o participación más importante del público. La máxima puntuación se otorgará a proyectos que ofrezcan prácticas y procesos demostrables que generen un desarrollo cuantificable de nuevas audiencias o nuevas formas de captación y participación de audiencias, en espacial, de grupos subrepresentados o desfavorecidos y que lleguen a lugares con escasa presencia de salas de cine u oferta cultural:

– Eskaintzen al du proiektuak audientzia eta komunitate desberdinak erakartzeko modu berririk? (puntu 1).

– ¿Ofrece el proyecto nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audiencias diversas? (1 punto).

– Lagunduko al du proiektuak zinemek ikusle gazteenekin duten konpromisoa areagotzen? (puntu 1).

– ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público más joven? (1 punto).

– Lagunduko al du proiektuak zinemek adineko publikoarekin duten konpromisoa areagotzen? (puntu 1).

– ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público mayor? (1 punto).

– Handitu egiten al da desgaitasuna duten pertsonak zinemetara sartzeko aukera? (puntu 1).

– ¿Aumenta el proyecto el acceso de las personas con discapacidad a los cines? (1 punto).

– Propiektuak aukera ematen al du zinemek konpromiso handiagoa hartzeko gizarteko talde behartsuekin? (puntu 1).

– ¿La propuesta permite un mayor compromiso de los cines con los grupos desfavorecidos de la sociedad? (1 punto).

– Proiektuak onura sozial eta kultural frogagarriak ekarriko al dizkio kolektibo hartzaileari? (puntu 1).

– ¿Aportará el proyecto beneficios sociales y culturales demostrables a la colectividad destinataria? (1 punto).

– Zinema-aretoen edo kultura-eskaintzaren presentzia txikia duen ingurune batean garatuko da proiektua? (4 puntu).

– ¿El proyecto se desarrollará en un entorno con escasa presencia de salas de cine u oferta cultural? (4 puntos).

4.– Eragina eskaintza zinematografikoaren aniztasunean (gehienez 6 puntu).

4.– Impacto en la diversidad de la oferta cinematográfica (hasta 6 puntos).

Proiektu bakoitzak frogatu behar du bere lanak ekoizpenen ugaritasun baterako sarbidea eta zirkulazioa handitzen lagun dezakeela. Gehieneko puntuazioa emango zaie aniztasunari dagokionez eragin esanguratsua duten ebidentzia argi eta neurgarriak dituzten proiektuei:

Cada proyecto debe demostrar que su trabajo puede contribuir a aumentar el acceso y la circulación de una diversidad de producciones. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos que cuenten con evidencias claras y mensurables del impacto significativo en términos diversidad:

– Europako eta Iberoamerikako filmen irismena eta zirkulazioa handitzen laguntzen al du proiektuak? (puntu 1).

– ¿Contribuye el proyecto a aumentar el alcance y la circulación de las películas europeas e iberoamericanas? (1 punto).

– Proposamenak barne hartzen al du emakumeek zuzendutako filmen urteko gutxieneko ehuneko bat eskaintzeko konpromisoa? (puntu 1).

– ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de películas dirigidas por mujeres? (1 punto).

– Proposamenak barne hartzen al du dokumentalen urteko gutxieneko ehuneko bat eskaintzeko konpromisoa? (puntu 1).

¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de documentales? (1 punto).

– Proposamenak barne hartzen al du animazioko filmen urteko gutxieneko ehuneko bat eskaintzeko konpromisoa? (puntu 1).

– ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de películas de animación? (1 punto).

– Proposamenak barne hartzen al du jatorrizko bertsioan edo gaztelaniaz besteko Estatuko hizkuntza ofizialetan filmen urteko gutxieneko ehuneko bat eskaintzeko konpromisoa? (puntu 1).

– ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de películas en VO o en lenguas oficiales del Estado diferentes al castellano? (1 punto).

– Zinema-esperientzia hobetzeko aukera ematen al du proiektuak? (puntu 1).

– ¿El proyecto permite mejorar la experiencia cinematográfica? (1 punto).

5.– Aurrekontu-zenbatespena eta proiektuaren bideragarritasuna (gehienez 4 puntu).

5.– Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto (hasta 4 puntos).

Proiektuek aurrekontuaren barruko helburuak eta ezarritako baliabideak bete ditzaketela erakutsi behar dute. Gehieneko puntuazioa emango zaie aurrekontua eta proposatutako baliabideak errespetatuz modu eta kronograma errealistan gauzatu daitezkeela frogatzen duten proiektuei, baldin eta, gainera, balio erantsia eskaintzen dioten bazkideak badituzte:

Los proyectos deben demostrar que pueden cumplir con los objetivos dentro del presupuesto y los recursos establecidos. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos que demuestren que pueden ser ejecutados en forma y cronograma realista respetando el presupuesto y los recursos propuestos y que además cuente con socios que le ofrezcan un valor agregado:

– Aurrekontu sinesgarri eta orekatua da? (puntu 1).

– ¿Existe un presupuesto creíble y equilibrado? (1 punto).

– Ba al du proiektuak bere helburuak lortzeko baliabide errealistarik? (puntu 1).

– ¿Dispone el proyecto de recursos realistas para alcanzar sus objetivos? (1 punto).

– Proiektuak ba al du balio erantsia, ezagutza eta esperientzia argiak eskaintzen dizkion bazkiderik? (puntu 1).

– ¿Cuenta el proyecto con socios que le ofrezcan un valor agregado, conocimientos y experiencia claros? (1 punto).

– Planteatzen al da kronograma errealistarik proiektua egiteko? (puntu 1).

– ¿Plantea un cronograma realista para la realización del proyecto? (1 punto).

Irizpide horien arabera, gehienez 40 puntu lor daitezke; baztertu egingo dira, eta ezingo dira laguntza horien onuradunak izan gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten proiektuak.

En función a estos criterios, la volaración total máxima que se podrá alcanzar es de 40 puntos; quedarán descartados y no podrán ser benficiarios de estas ayudas, todos aquellos proyectos que no obtengan al menos 15 puntos de valoración.

12. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa eta mugak.

Artículo 12.– Cuantia y límites de las subvenciones.

1.– Proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa ezartzeko banaketa proportzionalaren sistema aplikatuko da, eta sistema horren arabera, ezarritako zuzkidura ekonomiko globala balioespen-fasean proiektu bakoitzak lortutako puntuazioaren arabera banatuko da ezarritako irizpideen arabera kreditua agortzen den arte; eta hobekien balioetsitako proiektuak jasoko du eskatutakoaren % 100, hurrengo puntuan ezarritako mugen arabera, betiere.

1.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica global establecida se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos hasta el agotamiento del crédito; siendo el proyecto mejor valorado quien reciba el 100 % de lo solicitado, conforme a los limites establecidos en el punto siguiente.

2.– Diruz lagundutako proiektu bakoitzeko jaso beharreko gehieneko zenbatekoa, eskatutako zenbatekoaren arabera, 4. eta 16. artikuluetan jasotako mugen arabera zehaztuko da, bai eta kudeatzen dituen pantailen kopuruaren arabera ere. Hona hemen:

2.– El importe máximo a percibir por proyecto subvencionado, en función de la cantidad solicitada, vendrá determinado por los límites recogidos en los artículos 4 y 16 así como por el numero de pantallas que esta gestiona, y se recoge a continuación:

Pantaila 1: 24.000 euro, 2 pantaila: 36.000 euro, 3 pantaila: 48.000 euro, 4 pantaila: 60.000 euro 5 pantaila: 72.000 euro, 6 pantaila: 84.000 euro, 7 pantaila: 94.000 euro 8 pantaila: 104.000 euro 9 pantaila: 114.000 euro, 10 pantaila: 124.000 euro, 11 pantaila: 134.000 euro, 12 pantaila: 144.000 euro, 13 pantaila: 150.000 euro, 14 pantaila: 156.000 euro, 15 pantaila edo gehiago: 160.000 euro.

1 pantalla: 24.000 euros, 2 pantallas: 36.000 euros, 3 pantallas: 48.000 euros, 4 pantallas: 60.000 euros, 5 pantallas: 72.000 euros, 6 pantallas: 84.000 euros, 7 pantallas: 94.000 euros, 8 pantallas: 104.000 euros, 9 pantallas: 114.000 euros, 10 pantallas: 124.000 euros, 11 pantallas: 134.000 euros, 12 pantallas: 144.000 euros, 13 pantallas: 150.000 euros, 14 pantallas: 156.000 euros, 15 pantallas o más: 160.000 euros.

Zenbateko hori beren kategoriakoen artean puntuaziorik handiena lortzen duten eskatzaileei eman ahal izango zaie, baina inola ere ezingo du eskatutako zenbatekoa gainditu, ezta aurreikusitako laguntzaren intentsitate-muga ere.

Este importe podrá ser otorgado a los solicitantes que obtengan la mayor puntuación entre los de su categoría sin que pueda bajo ningún concepto superar la cantidad solicitada ni el límite de intensidad de la ayuda contemplado.

Dirulaguntzaren zenbatekoa lortutako puntuazioarekiko proportzionalki handitu ahal izango da, proiektu onuradunen artean dagokion banaketa egin ondoren gainditzen duen kredituaren arabera, baina ezingo ditu inoiz zehaztutako gehienekoak gainditu.

El importe de la subvención podrá incrementarse proporcionalmente a la puntuación obtenida, en función del crédito que exceda una vez realizado el reparto correspondiente entre los proyectos beneficiarios, pero nunca podrá superar los máximos determinados.

13. artikulua.– Aurkeztutako eskabidearen akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Eskabidea izapidetzea onartzeko eskatutako dokumentuak falta direla edo dokumentu horietan akats formalak daudela ikusten bada, edo balioesteko alegatutako dokumentazioan akatsak ikusten badira, interesdunari eskatuko diote hamar egun balioduneko epearen barruan zuzen dezala hutsunea edo aurkez dezala nahitaezko dokumentazioa, eta orobat, ohar hau egingo diote: hori egin ezean, eskabidea atzera bota dela ulertuko dela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Horri dagokionez, eskabidearen aurkezpen-datatzat joko da zuzenketa egiten den eguna.

2.– A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

3.– Pertsona juridikoetako batek eskabidea aurrez aurre aurkezten badu, aurkezpen elektronikoaren bidez zuzentzeko eskatuko zaio, eta eskabidearen datatzat joko da eskabidea elektronikoki aurkezteari dagokiona edo eska dakiokeen zuzenketa betetzeari dagokiona.

3.– Si alguna de las personas jurídicas presentara su solicitud presencialmente, se le requerirá para que subsane a través de presentación electrónica considerándose como fecha de solicitud la que corresponda a su presentación electrónica o la de cumplimiento de la subsanación que se le pueda requerir.

14. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 14.– Resolución y notificación.

1.– Balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusita, Kultura Sailburuordetzako titularrak deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko ebazpena hartuko du.

1.– A la vista de la propuesta elevada por la comisión de valoración, la persona titular de la Viceconsejería de Cultura adoptará la resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria.

2.– Hartzen den ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz ere jakinaraziko da. Lehenengo egin den jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat. Ebazpena bide elektronikoz jakinaraziko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– La resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, 5.1 artikuluan aurreikusitako eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzarako eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de tres meses a contar desde el día siguiente al final del plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 5.1, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Artikulu honen lehenengo puntuko ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuari, jakinarazten denetik aurrera hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

4.– La resolución a la que se refiere el punto primero, no pone fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. artikulua.– Justifikazioa, aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 15.– Justificación, documentación a aportar.

1.– Laguntzen onuradun diren pertsonek eta erakundeek nahitaez justifikatu beharko dituzte proiektuaren gastu guztiak, ez soilik jasotako laguntzari dagokion zatia.

1.– Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, incluyendo los gastos no subvencionables.

2.– Ematen diren laguntzen azken justifikazioa Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan egingo da, jarduerak gauzatzeko epea amaitu eta hurrengo bi hilabeteetan, betiere 2024ko otsailaren 29a baino lehen. Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak finantzatutako proiektuarengatik dagokion informazioa eskatuko die interesdunei funtsen jatorriagatik egin beharreko jarraipena betetzeko. Higiezinetan egindako inbertsioen kasuan, jarraipen horiek dagokion higiezina bisitatzea aurreikusi ahal izango dute, finantzatutako obren benetako aurrerapena egiaztatzeko.

2.– La justificación final de las ayudas que se concedan se realizará ante la Dirección de Promoción de la Cultura, en los dos meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución de las actividades, y siempre antes del 29 de febrero de 2024. Desde la Dirección de Promoción de la Cultura se requerirá a los interesados la información que corresponda por razón del proyecto financiado para cumplimentar el seguimiento que por razón del origen de los fondos haya de efectuarse. En el caso de inversiones en inmuebles tales seguimientos podrán contemplar visitas al inmueble correspondiente a fin de comprobar el efectivo avance de las obras financiadas.

3.– Eskatutako justifikazioari begira, pertsona eta erakunde onuradun guztiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

3.– De cara a la justificación requerida, todas las personas y entidades beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación:

a) Erantzukizunpeko adierazpena, euskadi.eus webgunean dagoen ereduaren arabera, eta behar bezala beteta eta sinatuta bidali behar du erakundearen lege-ordezkariak, jarduera finantzatu duten beste laguntzak –publikoak edo pribatuak– islatuz, zenbatekoa eta laguntza horien jatorria adierazita.

a) Declaración responsable, según el modelo que se encuentra en euskadi.eus y que debe ser remitida debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la entidad, reflejando las otras ayudas, públicas o privadas, que hayan financiado la actividad, con indicación del importe y su procedencia.

b) Erakundearen legezko ordezkariak data jarri eta sinatutako jardueren memoria, bertan dirulaguntza emateko oinarritzat baliagarria izan zen proiektua bete eta garatu zela islatuta. Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adieraziko dira, baita jarduera horiek egiterakoan izandako gorabeherak ere. Jarduera egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren elementuak aurkeztuko dira.

b) Memoria de actividades fechada y firmada por el representante legal de la entidad, en la que se refleje el cumplimiento y desarrollo del proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención. Se indicarán las actividades realizadas y los resultados obtenidos, así como las incidencias habidas en su realización. Se aportarán los elementos necesarios para acreditar la realización de la actividad.

Era berean, memoria horrek diruz lagundutako proiektuek 1. artikuluan aurreikusitako helburuak lortzen nola lagundu duten bildu beharko du, eta, memoria horretan, agindu honen 4. artikuluko 4. puntuan ezarritako eskakizunak bete direla aipatuko da.

Asimismo, dicha memoria deberá recoger de qué manera los proyectos subvencionados han contribuido al logro de los objetivos previstos en el artículo 1; y en ella se hará mención al cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 4 del articulo 4 de la presente Orden.

Proiektuaren garapenean gertatutako edozein aldaketa jardueren memorian adierazi beharko da. Aldaketa funtsezkoa bada, idatziz eskatu beharko da ekin baino lehen, eta inoiz ez proiektua gauzatzeko epea amaitzeko hilabete falta denean eta organo emaileak baimena ematen duenean. Memoriari aldaketa eskatzeko eskabidea eta hura baimentzeko ebazpena erantsi beharko zaizkio. Funtsezko aldaketa horien ondorioz, organo suntsiarazleak emandako laguntza berrikusi ahal izango da, eta ordaindutako zenbatekoak behin betiko emandako kopurura egokituko dira, baimendutako aldaketaren arabera.

Cualquier modificación producida en el desarrollo del proyecto deberá señalarse en la memoria de actividades. Si la modificación es de carácter sustancial esta deberá ser solicitada por escrito con carácter previo a ser abordada y nunca cuando reste un mes para la finalización del periodo de ejecución del proyecto y autorizada por el órgano concedente. Habrá que adjuntar a la Memoria la petición por la que se solicitó el cambio y la resolución por la que fue autorizada. Estas modificaciones sustanciales podrán dar lugar a la revisión de la ayuda concedida por el órgano resolutor reajustándose las cantidades abonadas a la que le sea definitivamente otorgada en función de la modificación autorizada.

c) Erakundearen lege-ordezkariak data jarri eta sinatutako memoria ekonomikoa, euskadi.eus gure webgunean azaltzen den ereduari jarraikiz oraingoan ere. Diruz lagundutako jarduera burutzeko egindako gastu guztien zerrenda zenbakitua da, baita proiektua burutzeko enpresak zituen diru-sarrerenak ere. Hartzekoduna, dokumentua, gastu eta inbertsioen zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordainketa-data identifikatu beharko da gastuetan.

c) Memoria económica fechada y firmada por el representante legal de la entidad, siguiendo también el modelo que aparece en nuestra página web euskadi.eus. Se trata de una relación numerada de todos los gastos realizados para llevar a cabo la actividad subvencionada, así como de los ingresos con los que contaba la empresa para llevar a cabo el proyecto. En los gastos e inversiones deberá identificarse el acreedor, el documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

Gainera, berariaz adierazi beharko du diruz lagundutako jarduera finantzatu duten diru-sarreren edo dirulaguntzen xehetasuna, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Deberá, además, hacer constancia expresa del detalle de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, indicando su importe y procedencia.

d) Faktura original edo konpultsatuak, Obra Ziurtagiri original edo konpultsatuak, diruz lagundutako proiektuaren gastu guztiengatik.

d) Facturas originales o compulsadas y Certificaciones de Obra originales o compulsadas, por la totalidad de los gastos del proyecto subvencionado.

e) Material grafiko edo soinu-materialen bertsio linguistiko guztien aleak, bertan espresuki aipatu beharko da Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren, Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren eta Next Europa Funtsen babesa, Batasunaren ikurraren eta Europar Batasunak finantzatutako «NextGenerationEU» adierazpena erabilita.

e) Ejemplares en diversas versiones lingüísticas de los materiales gráficos o sonoros, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los Fondos Next Europa, mediante el emblema de la Unión y una declaración que indique «Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».

f) Diruz lagun daitekeen gasturen baten zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora), hiru eskaintza eskatu beharko dira.

f) Cuando el importe de algun gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberan solicitarse tres ofertas.

g) Hala badagokio, borondatezko itzulketaren ordainketa-gutuna, aplikatu gabeko geldikinen kasuan.

g) En su caso, carta de pago de devolución voluntaria en el supuesto de remanentes no aplicados.

4.– Laguntza 100.000 eurotik beherakoa bada, justifikazio-kontu sinplifikatuaren modalitateari buruzko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Dirulaguntzei buruzko Erregelamendu Orokorraren 75. artikuluan aurreikusitako moduan justifikatuko da; nolanahi ere, aurreko paragrafoko d) letran aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

4.– En el caso en que la ayuda sea inferior a 100.000 euros la justificación de la misma se realizará en los términos previstos en el artículo 75 del Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, referido a la modalidad de cuenta justificativa simplificada; sin perjuicio de que hayan de presentar la documentación prevista en el párrafo letra d) del apartado anterior.

5.– Era berean, Agindu honen 15.2 artikuluan adierazitako helbururako, hiru hilean behin, proiektuen jarraipena egiteko dokumentazio nahikoa eskatuko da, baldintza hauen arabera:

5.– Asimismo, al objeto señalado en el artículo 15.2 de esta Orden, trimestralmente se requerirá documentación suficiente para el seguimiento de los proyectos, en los siguientes términos:

a) Proiektua gauzatzeari, neurriak ezartzeari eta mugarriak eta helburuak lortzeari buruzko informazioa.

a) Información relativa a la ejecución del proyecto, implementación de las medidas y la consecución de hitos y objetivos.

b) Kostu errealak zenbatetsiarekiko izan ditzakeen desbideratzeei buruzko informazioa, inbertsio osoari dagokionez eta hura osatzen duten neurrietako bakoitzeko.

b) Información sobre las posibles desviaciones del coste real respecto al estimado, respecto a la inversión en su totalidad como por cada de una de las medidas que lo completan.

6.– Bai justifikazioak aurkezteko unean, bai prozeduraren edozein fasetan, pertsona fisikoek une-oro aukeratu ahalko dute beren eskubideak eta betebeharrak egikaritzeko administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez komunikatzen diren edo ez, salbu eta administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera behartuta dauden, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 14. artikuluak xedatzen duenez. Pertsona juridikoek, aldiz, bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, arestian adierazitako helbide elektronikoan sartuz.

6.– Tanto en el momento de la presentación de las justificaciones, como en cualquier fase del procedimiento, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a realcionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, tal y como dispone el articulo 14 de la LPACAP. Las personas jurídicas, en cambio, deberán, también, presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

Agindu honen 5. artikuluan adierazitako helbidean daude eskuragarri Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan justifikazioak nola izapidetu behar diren azaltzen duten zehaztapenak.

Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en el artículo 5 de la presente Orden.

16. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 16.– Compatibilidades.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak bateragarriak dira helburu bera duen eta kostu berak finantzatzen dituen edozein dirulaguntzarekin, betiere horrelako laguntzetarako aurreikusitako metatze-erregelak errespetatzen badira, hau da, diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80 (RGEC Kategorien arabera Salbuesteko Erregelamendu Orokorraren 53.8 artikulua). Horrenbestez, aldi berean beste laguntzarik, diru-sarrerarik edo baliabiderik izanez gero errespetatu egin beharko dute aginduaren 4.5.c) artikuluan xedatutakoa, eta artikulu horren arabera Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak deialdi honetan emandako laguntzak diruz lagundu daitezkeen kostuei –eta ez gastuen aurrekontu totalari edo proiektu osoari– aplika dakiekeen % 80 finantzatuko du gehienez. Edozein aldaketak jasotako diru-kopuruen itzulketa totala edo partziala eragin ahalko du.

1.– Las ayudas reguladas en la presente Orden son compatibles con cualquier otra subvención que tenga el mismo fin y financie los mismos costes, siempre y cuando se respeten las reglas de acumulación previstas para este tipo de ayudas, esto es, el 80 % de los costes subvencionables (artículo 53.8 RGEC). Por tanto, la obtención concurrente de otras ayudas, ingresos o recursos deberán respetar lo dispuesto en el artículo 4.5.c) de la Orden según el cual la ayuda otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística en esta convocatoria financiará como máximo el 80 % aplicable a los costes subvencionables y no al presupuesto total de gastos ni a la totalidad del proyecto. Cualquier alteración podrá dar lugar al reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas.

2.– Edozein erakunde publiko edo pribaturen dirulaguntzekin, laguntzekin edo babesletzekin baterako laguntza honek ezin izango du onuradunak garatutako jardueraren kostua gainditu.

2.– Esta ayuda en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o patrocinios de cualquier entidad pública o privada no podrá superar el coste de la actividad desarrollada por la beneficiaria.

Gainera, gogoratu behar da laguntza hau bateraezina dela Europar Batasuneko beste egitura-funts batzuekin.

Además, hay que recordar que esta ayuda es incompatible con otros fondos estructurales de la Unión Europea.

3.– Beste erakunde batzuek emandako laguntzengatiko edo finantzaketarengatiko gainfinantzaketa gertatuz gero, murriztu egingo da emandako dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino.

3.– En caso de producirse sobrefinanciación por las ayudas o financiación otorgada por otras entidades se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

17. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de la persona o entidad beneficiaria.

Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun diren pertsona edo erakundeek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Zentzu horretan, Kultura sailburuordeak emandako dirulaguntza behin betiko ematearen ebazpenaren jakinarazpena jasotzen den egunetik hasi eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntzari espresuki uko egiten ez badiote, dirulaguntza onartutzat hartuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la resolución de concesión definitiva de la subvención, dictada por el Viceconsejero de Cultura, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Diruz lagundutako proiektua deialdian aurkeztutakoari jarraikiz egikaritzea. Onuradunek laguntza hau ematea funtsatzen duen jarduera egin behar dute nahitaez, eta ez dute laguntzaren xede edo helburuari eragiten dion aldaketarik egingo. Onuradunak justifikazioan adierazten badu laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatu direla, eta aldaketa horiek funtsean laguntzaren izaera edo helburuak aldatzen ez badituzte, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak aurkeztutako justifikazioa onartu ahal izango du, betiere onarpen horrek hirugarrenen eskubideak kaltetzea ez badakar.

b) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria. Las personas beneficiarias están obligadas a realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, sin que quepan cambios que afecten a la esencia del objeto o la finalidad para la que se concedió. Cuando la persona beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la misma, el Departamento de Cultura y Política Linguïstica del Gobierno Vasco podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

c) Organo emaileari jakinaraztea edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatu, nazional edo nazioartekotatik helburu bererako beste laguntza edo dirulaguntza batzuk eskuratu direla.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

d) Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo Europako Batzordeak aukeratutako Next laguntzen organo fiskalizatzaileari dirulaguntzen zertarakoaren edo haien kudeaketaren fiskalizazio-zereginen egikaritzapenean eskatzen zaien informazio guztia ematea.

d) Facilitar a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u órgano fiscalizador de las ayudas Next designado por la comisión europea, cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones o gestión de las mismas.

e) Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesletzaren aipamen espresua egitea, baita EBren ikurra ere «Europar Batasunak finantzatua – NextGenerationEU» dioen idazkun batekin, PRTRren logoarekin batera, zeina https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual estekan, zinema-aretoaren web-orrian, bai eta katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafikoaren aleetan ere; diruz lagundutako kanpaina, jarduera edo espazioei buruzkoak editatuko dira. Euskaraz editatuko da material hori, beste hizkuntzen erabilera alde batera utzi gabe.

e) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, así como el emblema de la UE con una declaración que diga «Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual en la página web de la sala de exhibición cinematográfica, así como en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico; que se edite relativos a las campañas, actuaciones o espacios subvencionados. Dicho material se editará en euskera sin perjuicio del uso de otras lenguas.

f) Deialdi honen kontura emandako dirulaguntzekin finantzatutako esku-hartzeen xede diren ondasunak, erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunen kasuan bost urtez eta gainerako ondasunen kasuan bi urtez jasoko dituzten helburuetarako erabiltzea. Inskribatu daitezkeen ondasunen kasuan, inguruabar hori eskritura publikoan jaso beharko da, emandako dirulaguntza adierazita, eta inguruabar hori erregistroan inskribatzeko eskatu beharko da, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.4 artikuluko b) apartatuan eskatutako moduan.

f) Destinar los bienes objeto de las intervenciones financiadas con las subvenciones otorgadas con cargo a esta convocatoria al fin concreto por el que las reciben durante cinco años en el caso de los bienes inscribibles en un registro público y dos años en el caso de los demás bienes. En el caso de bienes inscribibles deberá hacerse constar tal circunstancia en escritura pública, señalando la subvención concedida e instar la inscripción registral de tal circunstancia en los términos requeridos por elartículo 31.4, letra b de la Ley General de Subvenciones.

Era berean, pertsona edo erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, bereziki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedea fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betez eskatzen dieten informazio guztia emateari buruzkoak.

Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en particular, las relativas a facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Dirulaguntza hauei eta hauen onuradunei buruzko informazio guztia Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean (DDBN) sartuko da, Dirulaguntzen Datu-base Nazionala eta dirulaguntzen eta gainerako laguntza publikoen publizitatea arautzen dituen martxoaren 8ko 130/2019 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Gainera, informazio hori Europako Funtsen Sistemarekin partekatu ahal izango da, aplikatzekoa den Europako eta nazioko araudian jasotako aurreikuspenen arabera.

Toda la información referente a estas subvenciones y sus beneficiarias, será incorporada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Además, esta información podrá ser compartida con el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

18. artikulua.– Dirulaguntzen ordainketa.

Artículo 18.– Pago de las subvenciones.

1.– Laguntza hauek, banatzeko ebazpena jakinarazi ondoren ordainduko dira, eta aurreko 17a) artikuluan onuradunak laguntza onartzeko ezarritako 15 eguneko epea igarota; ordainketa bakar baten bidez, eta emandako funtsengatik, onuradunari ez zaio eskatuko inolako bermerik eskatuko.

1.– El pago de estas ayudas se efectuará una vez notificada la resolución de concesión y transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el anterior artículo 17a) para que la beneficiaria acepte la subvención concedida, mediante un único pago y no se exigirá a la beneficiaria la constitución de garantía alguna de los fondos entregados.

Aldez aurretik, organo instrukzio-egileak ziurtagiria emango du, egiaztatzeko ez dela dirulaguntza itzultzeko edo itzultzeko ebazpenik eman edo kobratzeko eskubidea galdu dela azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan aurreikusitako arrazoiren batengatik, eta organo emaileak ez duela erabaki onuradunari ordaintzeko dauden funtsak kautelaz atxikitzea.

Previamente, el órgano instructor expedirá certificación de que no ha sido dictada resolución de reintegro de subvención o reembolso o de la pérdida del derecho al cobro por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de que no ha sido acordado por el órgano concedente la retención cautelar de los fondos pendientes de abonar a la persona beneficiaria.

2.– Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak baliatzeko ezinbesteko eskakizuna da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari buruzkoak ordainduak izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketan ere egunean egon behar da, betiere urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren Xedapen Gehigarrian bildutakoari jarraikiz.

2.– Es requisito indispensable para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias y en el pago de la Seguridad Social, así como estar al corriente del pago de obligaciones de reintegro de subvenciones en los términos recogidos en la Disposición Adicional del Decreto 1/2021, de 12 de enero.

3.– Ordainketa egin ahal izateko, laguntzaren onuraduna Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan erregistratuta ez badago edo bertan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, Eusko Jaurlaritzako hirugarren interesdunaren alta aurkeztu beharko du. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahalko da egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen dagokion zerbitzuaren bidez, https://www.euskadi.eus/altaterceros helbidean. Izapidetze presentziala aukeratzen duten pertsona fisikoek hirugarrenen alta edo aldaketa egiteko inprimakia dute hemen: https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/adjuntos/ALTA.pdf

3.– Para poder ejecutar el pago, y en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, la deberá presentar el alta o modificación de datos de tercero interesado del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros Las personas físicas que opten por su tramitación presencial disponen del formulario para alta o modificación de terceros en: https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf.

19. artikulua.– Aldaketa-ebazpena.

Artículo 19.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketaren bat egiten bada (betiere, dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen denean) eta, hala badagokio, dirulaguntza horrekin batera beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza eta laguntza batzuk jaso badira, dirulaguntzak emateari buruzko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kultura sailburuordeak aldaketa egiteko bidezko ebazpena emango du, eta, bertan, hala badagokio, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitu egingo dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

20. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 20.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53.1 artikuluaren arabera, honako hauek hartuko dira ez-betetzetzat:

1.– Conforme al artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan adierazi bezala onartutako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Hala badagokio, dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean zehaztutako diru-kopurua ez itzultzea, horretarako emandako epean.

c) La no devolución de la cuantía que en su caso, se señale en la Resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Nahitaez bete beharreko beste edozein, dirulaguntzaren arloari buruzko xedapenek oro har horrela ezartzen dutelako.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Ez-betetze partziala izaten den kasuetan, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuta zehaztuko da itzuli behar den diru-kopurua eta betiere kontuan izanda ez-betetze hori ez-betetze totalari hurbiltzen zaiola, eta onuradunek beren konpromisoei erantzutera argi eta garbi bideratutako jarduketa bat egiaztatzen dutela.

2.– En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromiso.

3.– Kasu hauetakoren bat gertatzen dela egiaztatzen bada, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeak eta dirulaguntza horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoari jarraikiz eta aurreikusitako hori aldez aurretik beteta, jasotako diru-kopuruak, gehi dirulaguntzen arloan aplika daitezkeen berandutze-interesak, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari nahitaez itzuli beharra ekarriko du.

3.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Estatu-laguntzei buruzko araudia betetzeari dagokionez, laguntza hau bat dator EBren Aldi Baterako Esparruaren seigarren aldaketarekin (EBAO, C 91 I, 2020-03-20), hau da, egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzkoarekin (eta horien ondorengo aldaketekin), bai eta enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalarekin ere, hau da, zuzeneko dirulaguntzetan dautzan mailegu, interes-tasa jakin batzuei eta horiei zuzendutako maileguei buruzkoekin.

En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de estado, esta ayuda se configura de conformidad a la sexta modiciación del Marco Temporal de la UE (DOUE, C 91 I, 20-03-2020) relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (y sus sucesivas modificaciones), así como el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851(2020/N), de 2 de abril (y sus sucesivas modificaciones).

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Inbertsio-proiektu guztiek ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragitearen printzipioa (DNSH printzipioa), eta etiketatze klimatikoaren eta digitalaren baldintzak errespetatu beharko dituzte, zeinak (EB) 2019/2088 Erregelamendua, eta etiketa klimatiko eta digitalen baldintzak aldatzen dituen inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzko 2020ko ekainaren 18ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2020/852 Erregelamenduaren 17. artikuluan definitzen diren, betiere Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan xedatutakoa betez.

Todos los proyectos de inversión deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio de DNSH), y las condiciones del etiquetado climático y digital definidas en el artículo 17 del reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el reglamento (UE) 2019/2088, y las condiciones de etiquetado climático y digital, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

1.– Klima-aldaketa arintzea. Kontuan izango dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 30eko (EB) 2018/844 Zuzentarauan bildutako gidalerroak, eta zuzentarau horren bidez aldatzen da eraikinen energia-efizientziari buruzko 2010/31/EB Zuzentaraua eta energia-efizientziari buruzko 2012/27/EB Zuzentaraua.

1.– Mitigación del cambio climático. Se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

2.– Klima-aldaketarako egokitzapena. Birgaitze-neurriek soluzio posibleak hartuko dituzte, hala nola landare-estalkiak, olanak, itzalguneak, eta abar, erabiltzea.

2.– Adaptación al cambio climático. Las medidas de rehabilitación adoptarán soluciones posibles como la utilización de cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado, etc.

3.– Erabilera jasangarria, eta baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen babesa. Beste zenbait ekintzen artean, EB etiketak hartuko dira barnean ur-instalazioen kasuan; ingurumen-narriadurako arriskuak identifikatuko eta aztertuko dira ura erabiltzeko eta babesteko kudeaketa-planaren arabera, eta abar.

3.– Uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. Entre otras acciones, se incluirá etiquetado UE en caso de instalaciones de agua; se identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del agua, etc.

4.– Ekonomia zirkular baterako trantsizioa, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne. Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakin ez-arriskutsuen gutxienez % 70 (pisuan) (Batzordearen 2000ko maiatzaren 3ko 2000/532/EB Erabakiak ezarritako hondakinen Europako zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala alde batera utzita) beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da, sortutako hondakin kantitatea mugatu egingo da eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako prozesuetan. Eraikinen diseinuak eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna babestuko dute ISO 20887 arauari dagokionez (Jasangarritasuna eraikinetan eta ingeniaritza zibileko obretan, desmuntatzeko eta egokitzeko diseinua, printzipioak, eskakizunak eta orientazioa).

4.– Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC, de 3 de mayo de 2000, de la Comisión) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, se limitará la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 (Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil, diseño para desmontaje y adaptabilidad, principios, requisitos y orientación).

5.– Prebentzioa eta kutsaduraren kontrola. Energia fosiletan oinarritutako berokuntza- eta hozketa-sistemak beste energia zero kutsagarriekin ordeztera bideratutako jarduketak sustatuko dira, eta eraikuntza-osagai eta -materialek ez dute amiantorik edo oso substantzia kezkagarririk edukiko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 18ko (EB) 1907/2006 Erregelamenduko XIV. eranskinean jasotako baimendu beharreko substantzien zerrendaren arabera. Substantzia eta prestakin kimikoen erregistroari, ebaluazioari, baimenari eta murrizketari buruzko erregelamendu horrek (REACH) Substantzia eta Prestakin Kimikoen Europako Agentzia sortzen du, 1999/45/EB Zuzentaraua aldatzen du, eta Kontseiluaren (EEE) 793/93 Erregelamendua eta Batzordearen (EB) 1488/94 Erregelamendua indargabetzen ditu, baita Kontseiluaren 76/769/EEE Zuzentaraua eta Batzordearen 91/155/EEE, 93/67/EEE, 93/105/EB eta 2000/21/EB Zuzentarauak ere.

5.– Prevención y el control de la contaminación. Se promoverán las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por otras tecnologías cero contaminantes, los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el Anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

6.– Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta lehengoratzea. Jarduketek ez diete kalterik eragingo ekosistemen egoera onei eta erresilientziari, eta habitat eta espezieen kontserbazio-egoerari.

6.– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Las actuaciones no irán en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas y del estado de conservación de los hábitats y las especies.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

1.– Datu pertsonalen tratamenduek baldintza hauek bete beharko dituzte: datu pertsonalen babesari buruzko egungo araudia; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio eskeari dagokienez, eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

1.– Los tratamientos de datos de carácter personal se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.– Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak onartutako II. eranskinekoekin (Segurtasun-neurriak).

2.– Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) aprobadas por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, aginduaren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote pertsona edo erakunde interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean; edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común