Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 2022ko martxoaren 4a, ostirala

N.º 46, viernes 4 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1064
1064

AGINDUA, 2022ko otsailaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Arte Plastiko eta Ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko 2022ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 15 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak ezartzen duenez, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte eta kultura mailako jardunekin eta horien hedapenarekin loturiko eginkizunak. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitzen dizkio otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duenak.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones y áreas de actuación relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak egoki deritzo arlo pribatuak arte plastiko eta ikusizkoen eremuan sustatzen eta garatzen dituen ekintzei laguntzeko aukera emango duen bidea antolatzeari. Neurri horren bitartez, batez ere sustatu nahi dira ikerlana, artelanen ekoizpena, arte garaikidearen zabalkundea, eta euskal artisten sorkuntza-lana, eta gainera, ahalbidetu nahi da haien zeregin artistikoaren errekonozimendua jaso dezatela.

En tal sentido, dentro del ámbito de facultades que le vienen señaladas como áreas de actuación, el Departamento de Cultura y Política Lingüística estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita apoyar las acciones que el sector privado promueve y desarrolla en el sector de las Artes Plásticas y Visuales. Con tal medida se pretende sobre todo fomentar la investigación, la producción de obra artística, la difusión del arte contemporáneo y la labor creativa de artistas vascos, así como posibilitar que obtengan el reconocimiento a su quehacer artístico.

Esandakoagatik guztiagatik, beharrezko iruditu zaigu tresna egokia jartzea, alde batetik, dirulaguntzak emateko prozesuan objektibotasun, konkurrentzia eta publikotasun printzipioak bermatuko dituzten gutxieneko lege-oinarriak zehazteko eta, bestetik, mekanismo aproposak finkatzeko Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diru publikoak egoki erabili diren ziurta dezan. Hortaz, diseinatutako laguntza-esparrua nahikoa zabala da era horretako jarduerak zorroztasunez bete nahi dituzten pertsonek dirulaguntza hauek jaso ahal izan ditzaten. Alde horretatik, bi muga baino ez dira jartzen: aurrekontu orokorretan ekitaldi honetarako berariaz ezarritako diru-kopurua eta deialdi honetan ezarritako balorazio-irizpideak.

Por todo lo expuesto, se ha considerado necesario establecer un instrumento que se dirija fundamentalmente a la determinación, por un lado, de las bases legales mínimas que garanticen los principios de objetividad, concurrencia y publicidad del proceso de la concesión de subvenciones y, por otro, fijar los mecanismos que permitan al Departamento de Cultura y Política Lingüística conocer el correcto destino de los fondos públicos. Así, se diseña un marco de apoyo lo suficientemente amplio para permitir que aquellas personas que deseen ejecutar actividades con tal objeto y con rigor puedan acceder al presente régimen de subvenciones, con la limitación de la consignación presupuestaria y los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria a tal efecto para el presente ejercicio.

Halaber, agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntzen plan estrategikoaren barnean dago. Plan estrategikoa Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartu da 2021-2024 urteetarako, eta Sailaren web-orrian argitaratu da (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/sail-plana/sailaren-diru-laguntzen-plan-estrategikoa-2021-2024/).

Asimismo, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística aprobado para el período 2021-2024 mediante Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y publicado en la web del citado Departamento (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/).

Dirulaguntza programa honi araudi hau aplikatzen zaio: 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta haren garapen-erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

A este programa subvencional le es de aplicación la siguiente normativa: el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Horrenbestez, honako hau

En virtud de lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y dotación económica.

1.– Agindu honen xedea da 2022. urtean arte plastiko eta ikusizkoen arloan burutuko diren jarduera zehatzetarako dirulaguntzak emateko baldintzak ezarri eta horretarako deialdia egitea, ondoren datozen artikuluetan ezartzen denaren arabera.

1.– El objeto de la presente Orden es convocar y regular el régimen de concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de actividades concretas en el área de las artes plásticas y visuales, a desarrollar durante el año 2022, en los términos que se establecen en los artículos siguientes.

2.– Agindu honen xederako laurehun eta hirurogei eta lau mila (464.000) euro izango dira, EAEko 2022ko Aurrekontu Orokorretan horretarako jarrita dauden aurrekontuko partiden kargura.

2.– La cantidad máxima total para las ayudas previstas en la presente convocatoria se fija en cuatrocientos sesenta y cuatro mil (464.000) euros con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la CAE para el año 2022.

2. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 2.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Agindu honen kargurako dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte aginduan aurreikusten diren jarduerak burutzen dituzten pertsona fisiko edo juridiko-pribatuek, betiere agindu hau argitaratzean Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta badaude edo helbidea edo sozietate-egoitza bertan badute.

1.– Podrán solicitar subvenciones con cargo a esta Orden las personas físicas o jurídico-privadas, empadronadas o con domicilio o sede social en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la publicación de la presente Orden, que realicen las actividades a las que la misma se refiere.

2.– Agindu honen bidez ematen diren laguntzak jaso ahal izateko, beharrezkoa da Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta dirulaguntzak itzultzeko prozeduren ondorioz sortutako betebeharrak egunean izatea. Baldintza horiek betetzea nahitaezkoa izango da onuradun izaten jarraitzeko, eta, hortaz, laguntza emateko unean eta ordainketak egiterakoan egiaztatuko da betetzen dela.

2.– Es requisito para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El cumplimiento de dichos requisitos será obligatorio para mantenerse en la condición de persona beneficiaria y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

3.– Honako hauek ezingo dute agindu honetako dirulaguntzarik eskatu:

3.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Nagusiki kapital ekarpen publikoa duten entitate pribatuek, ezta ere fundazio-ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-partaidetza nagusiki publikoa duten entitateek.

a) Las entidades privadas de capital mayoritariamente público, ni aquellas en las que el patrimonio fundacional o cuya participación en los órganos de gobierno o dirección sea mayoritariamente pública.

b) Laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik dutenek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeria dela-eta gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren indarrez.

b) La persona o entidad solicitante que se encuentre sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan jasotako beste debekuren bat duten pertsonek edo entitateek.

c) Las personas o entidades que se hallen incursas en alguna de las restantes prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen modalitateak eta jarduerak.

Artículo 3.– Modalidades y actividades subvencionables.

1.– Sustapen-zabalkundearen modalitatea.

1.– Modalidad de promoción-difusión.

a) Arte garaikideko ekitaldiak edo ekimenak antolatzea eta/edo horietan parte hartzea (jaialdiak, erakusketak, lehiaketak,...), baita horien dokumentu-euskarri oro ere. Ekitaldiok Euskal Autonomia Erkidegoko kultur-zentroetan izango dira, eta Euskal Herrian bizi diren egileen lanak erakutsi edo zabalduko dituzte.

a) Organización y/o participación en eventos o manifestaciones de arte contemporáneo (festivales, exposiciones, certámenes...) a celebrar en centros culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los que se exhiba o difunda proyectos o trabajos de autores residentes en el País Vasco, así como sus soportes documentales.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren arte garaikidearen gaineko sentsibilizazio-ekimenak (batzarrak, jardunaldiak, kongresuak, lantegiak, hitzaldiak...), baita horien dokumentu-euskarri oro ere.

b) Manifestaciones de sensibilización sobre el arte contemporáneo (encuentros, jornadas, congresos, talleres, conferencias) que se lleven a efecto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus soportes documentales.

Modalitate honetan ez dira lagunduko urteko programazioak.

No serán objeto de ayuda en esta modalidad las programaciones anuales.

2.– Argitalpenen modalitatea.

2.– Modalidad de publicaciones.

Euskarri desberdinak erabiliz egindako argitalpenak egitea, beren xedea Euskal Herriko arte garaikidea zabaltzea eta bertako artistak eta haien lana sustatzea bada.

Realización de publicaciones en distintos soportes cuyo objeto sea la difusión del arte contemporáneo que se desarrolla en el País Vasco, así como la promoción de los y las artistas y su obra.

3.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatea.

3.– Modalidad de creación-producción.

Arte plastiko eta ikusizkoen sorkuntza-ekoizpenaren eremuan proiektuak egitea: artelanak ekoiztea eta ikertzea.

Realización de proyectos en el campo de la creación-producción plástica y visual: producción de obra artística e investigación.

4.– Proiektu bakoitza modalitate eta modulu bakarrean aurkeztu ahal izango da.

4.– La modalidad y/o módulo al que se opta en esta convocatoria será único por proyecto.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoen banaketa.

Artículo 4.– Distribución de los recursos económicos:

1.– Sustapen-zabalkundearen modalitatea: 55.000 euro.

1.– Modalidad de promoción-difusión: 55.000 euros.

2.– Argitalpenen modalitatea: 135.000 euro.

2.– Modalidad de publicaciones: 135.000 euros.

3.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatea: 274.000 euro, honako modulu eta kopuruen arabera:

3.– Modalidad de creación-producción: 274.000 euros repartidos en los siguientes módulos y número de subvenciones:

a) 5.000 euroko 22 laguntza.

a) 22 subvenciones de 5.000 euros.

b) 8.000 euroko 16 laguntza.

b) 16 subvenciones de 8.000 euros.

c) 12.000 euroko 3 laguntza.

c) 3 subvenciones de 12.000 euros.

4.– Modalitate bakoitzean izendaturiko baliabideak soil-soilik arlo horietan baloratutako eskabideetara bideratuko dira, bertan ezarritako prozedura eta irizpideen arabera.

4.– Los recursos asignados a cada modalidad se distribuirán a las solicitudes valoradas en cada una de ellas, de acuerdo al procedimiento y criterios establecidos.

5.– Hala ere, sustapen-zabalkundearen eta argitalpenen modalitateetan, eskabide ezagatik, hauek betekizunak ez betetzeagatik edo, 14.3 artikuluan ezarritako irizpideen arabera gutxieneko kalitate eta bideragarritasuna duten proiekturik ez egoteagatik, modalitateetako bati ezarritako diru kopurua ahitzen ez bada, diru hori beste modalitateari ezarri zaion kopurua handitzera pasa liteke. Horren aipamena Balorazio Batzordeak Kulturako sailburuordeari aurkezten dion ebazpen-proposamenean jasoko da, eta publiko egingo da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

5.– Sin embargo, en las modalidades de promoción-difusión y publicaciones si por falta de concurrencia de solicitudes, incumplimiento de requisitos o por falta de proyectos que reúnan los requisitos mínimos de calidad y viabilidad establecidos en el artículo 14.3, no se agotasen las cantidades asignadas a una de las modalidades, estas podrán reasignarse y pasar a incrementar las asignadas a la otra modalidad. Dicha circunstancia se incluirá en la Propuesta de Resolución que la Comisión de Valoración eleve al Viceconsejero de Cultura y se le dará publicidad en la Resolución de concesión.

6.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean izendaturiko baliabideak soil-soilik modalitate horretan aurkeztu diren eskabideetara bideratuko dira.

6.– La dotación económica asignada a la modalidad de creación-producción se asignará exclusivamente entre las solicitudes presentadas a la misma.

Dirulaguntzen esleipena modulu bakoitzean aurkeztutako eskabideen artean egingo da. Hala ere, 5. puntuan aipaturiko egoerak direla eta, moduluren batean ezarritako laguntza guztiak esleitzen ez badira, laguntza horiei dagozkien zenbateko erabilgarriak beste moduluetako proiektuei esleitu ahal izango zaizkie, baldin eta deialdian ezarritako baldintzak betetzen badituzte, betiere. Esleipena balorazioaren ordena eta puntuazioaren arabera egingo da, diru-kopurua agortu arte.

La adjudicación de las ayudas se realizará entre las solicitudes presentadas a cada módulo. Sin embargo, si por las circunstancias arriba descritas, no se adjudicase la totalidad de las ayudas establecidas en alguno de los módulos, las cantidades disponibles correspondientes a esas ayudas podrán adjudicarse a proyectos de otros módulos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Dicha adjudicación se realizará siguiendo el orden de prelación hasta agotar los recursos disponibles.

5. artikulua.– Dirulaguntzen kudeaketa.

Artículo 5.– Gestión de las subvenciones.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura la realización de las tareas de gestión de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Honako bide hauek dituzte pertsona fisikoek eskabideak aurkezteko:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes utilizando cualquiera de estos dos canales:

– Bide presentziala: eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, aldez aurretik ordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako establezimendu edo organoetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán exclusivamente con cita previa en Zuzenean (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos, establecimientos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak artikulu honen 4. atalean zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko helbideetan aurkeztu ahal izango dira.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de la dirección electrónica indicada en el apartado 4 del presente artículo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://euskadi.eus/certificados-electronicos

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide horietako bat erabiliz gero –presentziala edo elektronikoa–, horrek ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik prozeduraren ondorengo izapideetan, alegia, edonoiz aldatu daiteke bidea, halaxe jasotzen du-eta Administrazio Elektronikoari buruzko 2012ko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

3.– Pertsona juridikoek bide elektronikoa erabiliz aurkeztu beharko dituzte eskabideak, 4. atalean zehaztu den egoitza elektronikoko helbidean edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen erregistro elektronikoetan.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el apartado 4 del presente artículo o ante los registros electrónicos de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

4.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak, bai bide presentziala erabiliz bai bide elektronikoa erabiliz, nola tramitatu behar diren azaltzen dituzten argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude ikusgai, honako helbide elektroniko hauetan:

4.– Las instrucciones relativas a la tramitación, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las siguientes direcciones electrónicas:

Sustapen-zabalkundearen modalitatea: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0094718

Modalidad de promoción-difusión: https://www.euskadi.eus/servicios/0094718

Modalidad de publicaciones: https://www.euskadi.eus/servicios/0094719

Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatea: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0094720

Modalidad de creación-producción: https://www.euskadi.eus/servicios/0094720

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak hemen egin behar dira bide elektronikoa erabiliz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta.

6.– Pertsona eta erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta atxikitako dokumentazioa. Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

6.– Las personas y entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la CAPV. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabidearen ondorengo izapideak pertsona edo erakunde eskatzailearen ordezkari batek egin ahal izango ditu, hori ere modu elektronikoan; horretarako ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoa inskribatu ahal izango da helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

7.– La solicitud y posteriores trámites podrán ser realizados por un representante de la persona o entidad solicitante, también de forma electrónica, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible en la dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

8.– Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du automatikoki dirulaguntza eskatu duten pertsonek edo entitateek zerga-betebeharrak egunean dituztela eta Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela, eta horretarako ez du pertsona horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak.

8.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas/entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

9.– Dirulaguntza eskatzen duten pertsona fisikoek berariaz uko egin ahal izango diote deialdiaren organo kudeatzaileak egiaztatzeari administrazio eskudunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla eta nortasun- eta bizileku-datuak betetzen direla. Kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztuko dute. Aukera hori eskabidean sartuko da, bai bide presentziala erabiltzen dutenean, bai bide elektronikoa erabiltzen dutenean.

9.– Las personas físicas solicitantes de la subvención podrán oponerse expresamente a que el órgano gestor de la convocatoria compruebe, constate o verifique en la administración competente tanto la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como los datos de identidad y residencia, en cuyo caso aportarán la certificación correspondiente. Dicha posibilidad, se incluirá en la solicitud, tanto cuando utilice el canal presencial como el electrónico.

10.– Organo kudeatzaileak 2. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko behar diren dokumentuak edo egiaztagiriak eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei, edo, hala badagokio, parte hartzen duen administrazioari edo fundazioaren ondarerako baliabideak jarri dituenari.

10.– El órgano gestor podrá requerir a las personas solicitantes, o en su caso a la administración participante o que hubiera aportado recursos al patrimonio fundacional, los documentos o acreditaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.

11.– Eskabideak aurkezteak adierazten du deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla.

11.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

7. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 7.– Declaraciones responsables.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak ezartzen duenaren arabera (1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), eskabidean jasoko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko dira honako hauek:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud:

– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

– La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Aurtengo eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan «minimis» arauaren mendeko laguntzarik jaso izana jakinaraztea.

– La obtención de ayudas sujetas al régimen de minimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez du izan behar dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenaren arabera.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta dirulaguntza hauen onuradun izateko 2. artikuluan ezarritako betekizunak betetzea.

– Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria de estas subvenciones establecidos en el artículo 2 de la convocatoria.

8. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación a presentar.

1.– Eskabide-orria sinatuta, eskuragarri 6. artikuluko 4. paragrafoan adierazitako helbide elektronikoan.

1.– Formulario de solicitud firmado, accesible en la dirección electrónica señalada en el apartado 4 del artículo 6.

2.– Eskatzaileari dagokion dokumentazioa:

2.– Documentación relativa a la persona solicitante:

a) Pertsona fisikoa izanez gero:

a) En el caso de personas físicas:

– Pertsona eskatzailearen nortasuna egiaztatzea: Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo antzeko agiriren bat.

– Acreditación de la identidad de la persona solicitante: documento nacional de identidad, pasaporte o documento similar.

– Pertsona eskatzaileak bizilekua agindu hau argitaratzen den egunean Euskal Autonomia Erkidegoan daukala egiaztatzea: erroldatze-ziurtagiria.

– Acreditación de residencia de la persona solicitante en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la publicación de la convocatoria: certificado de empadronamiento.

Egiaztapenak aurkeztuko dira, soil-soilik, eskatzaileak berariaz uko egiten badio organo kudeatzaileak datu horiek jasotzeari.

Las acreditaciones se aportarán únicamente en el caso de la persona solicitante se oponga expresamente a que el órgano gestor recabe estos datos.

b) Pertsona juridikoa izanez gero:

b) En el caso de personas jurídicas:

– Eraketa-eskritura, estatutuak eta dagozkion erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria. Agiriok aurkeztea ez da beharrezkoa izango baldin eta elkartea, fundazioa edo Kooperatiba inskribatuta badago dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan. Eskabidea egiteko formularioan erregistroko datuak zehaztuko dira.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes. En el caso de que la asociación, fundación o cooperativa, esté inscrita en los correspondientes Registros del País Vasco no es necesario aportar estos documentos. En el formulario de solicitud se indicarán los datos de registro.

– Legezko ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren kopia, ahalordetze agiria edo dagokion organoak egindako egiaztagiria.

– Fotocopia del documento nacional de identidad del representante legal, escritura de apoderamiento o certificación expedida por el órgano correspondiente.

– Identifikazio fiskalaren zenbakiaren txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

c) Indarrean den ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan enpresek «minimis» motako laguntzak jaso badituzte, haiei buruzko adierazpena, eskabide-orrian jasoko dena.

c) Las empresas, en el caso de haberlas recibido, declaración de las ayudas de minimis recibidas durante los dos años anteriores y el año en curso, incluida en el formulario de solicitud.

3.– Proiektuari dagokion dokumentazioa:

3.– Documentación relativa al proyecto:

a) Proiektuaren laburpen fitxa, eredua 6. artikuluko 4. paragrafoan adierazitako helbide elektronikoan eskuragarri dago.

a) Ficha resumen del proyecto, según modelo accesible en la dirección electrónica señalada en el apartado 4 del artículo 6.

b) Proiektuaren memoria, honakoak jasoko dituena:

b) Memoria del proyecto, que deberá incluir los siguientes puntos:

– Proiektuaren deskribapen zehatza, helburuak azalduko dituena (zer egin nahi den), bai eta horretarako erabiliko diren ekintza zehatzak ere.

– Descripción en profundidad en la que se indicará el objetivo u objetivos a alcanzar (qué se quiere realizar), así como las acciones concretas para llevarlo a cabo.

– Programa edo lan plana, egutegi osoa, proiektua garatzeko faseak. Proiektua 2022. urtearen barruan gauzatu beharko da.

– Programa o plan de trabajo, calendario completo, fases de desarrollo del proyecto que deberá realizarse dentro de los límites de 2022.

– Jarduera burutzeko aukeratutako espazioak (Sustapen-zabalkundearen modalitatearen proiektuetan bakarrik).

– Espacios elegidos para la realización (para proyectos de la modalidad de promoción-difusión).

– Argitalpenaren banaketa-plana (Argitalpenen modalitatearen proiektuetan bakarrik).

– Plan de distribución de la publicación (para proyectos de la modalidad de publicaciones).

– Proiektua erakusteko aurreikuspen plana eta egindako kontaktuak (Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean,12.000 euroko moduluko proiektuetan bakarrik).

– Plan de previsión y contactos realizados en relación a la visualización del proyecto (para proyectos del módulo de 12.000 euros de la modalidad de creación-producción).

– Euskararen erabilera proiektua gauzatzerakoan.

– Utilización del euskera en el proyecto.

c) Pertsona eskatzailearen curriculuma. Argitalpenen eta Sorkuntza-ekoizpenaren modalitateetan eskatzaileak aurretik egindako lanak sartu ahal izango dira.

c) Currículo de la persona solicitante. En las modalidades de Publicaciones y Creación-producción se podrá incluir obra realizada.

d) Proiektuaren diru-sarrera eta gastuen aurrekontu banakatua eta xehatua, adieraziko duena aurreikusitako gastuak eta diru-sarrerak eta eskatzen den diru-kopurua edo modulua. Eredua 6. artikuluko 4. paragrafoan adierazitako helbide elektronikoan dago eskuragarri.

d) Presupuesto desglosado y detallado del proyecto que incluya previsión de gastos e ingresos, así como la cantidad o módulo que se solicita. Se presentará según modelo accesible en la dirección electrónica señalada en el apartado 4 del artículo 6.

e) Proiektu berarentzat eskatu diren beste dirulaguntzen gaineko adierazpena eta haien egoera, eskabide-orrian jasoko dena.

e) Relación de otras solicitudes de subvención instadas para el mismo objeto y situación en la que se encuentran, incluida en el formulario de solicitud.

Proiektuari dagokion dokumentazioa (3.a, 3.b, 3.c, 3.d ataletan jasotakoa) ahal dela, formatu elektronikoan ere aurkeztuko da.

La documentación relativa al proyecto (puntos 3a, 3b, 3c, 3d) se presentará preferentemente en formato electrónico.

4.– Honako ezaugarri hauek izango dituzte aurkezten diren dokumentuek, izan bide telematikoan nahiz presentzialean:

4.– Los documentos electrónicos a presentar, independientemente del canal empleado (presencial o electrónico) deberán tener las siguientes características:

a) Jaitsi litezkeen ereduak erabiliko dira, halakorik dagoenean, eta, ahal dela, ereduaren formatu berean aurkeztuko dira.

a) Se utilizarán los modelos descargables y se presentarán, preferentemente, en el mismo formato del modelo.

b) Memoria teknikoa dokumentu bakar batean aurkeztuko da, ahal dela PDF formatuan.

b) La memoria se presentará en un único documento, preferentemente en formato PDF.

c) Curriculuma dokumentu bakar batean aurkeztuko da, ahal dela PDF formatuan.

c) El currículo se presentará en un único documento, preferentemente en formato PDF.

d) Aurkezten den dokumentazio elektroniko guztiaren gehieneko tamaina 30 MB izango da.

d) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

e) Bideoak web lotura bidez aurkeztu ahal izango dira, eta lotura hori dagokion dokumentuan jarri beharko da.

e) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

9. artikulua.– Dokumentazioa ikuskatzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Tramitazio elektronikoan nahiz presentzialean ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartaraziko zaio epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre egiten badute aurkezpen elektronikoaren bitartez zuzen dezala eskatuko zaie eta, ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, se requerirá a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

10. artikulua.– Dirulaguntzak emateko modua, zenbatekoak eta mugak.

Artículo 10.– Concesión, cuantía y límite de las subvenciones.

1.– Agindu honen bidez emango diren dirulaguntzak lehiaketa bitartez esleituko dira. Dirulaguntzak horrela emateko, modalitate bakoitzean aurkeztutako eskabideak erkatuko dira, 14. artikuluan finkatutako aukeraketa eta balorazio-irizpideen araberako lehentasunak ezartzeko.

1.– Se concederán las subvenciones mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de selección y valoración fijados en el artículo 14 para cada modalidad.

Baloraziorik altuenak lortzen dituzten eskabideetatik hasita esleituko dira dirulaguntzak, balorazioaren ordena eta puntuazioaren arabera, modalitaterako jarritako aurrekontu-kreditua agortu arte.

Obtendrán subvención aquellas solicitudes que hayan resultado mejor valoradas, según el orden y la puntuación resultantes de dicha valoración, hasta agotar las dotaciones presupuestarias previstas.

2.– Sustapen- zabalkundearen modalitatean, esleituko den diru-kopurua lortutako puntuazio-ehunekoari dagokion aurrekontuaren ehuneko zatia izango da. Proiektu bakoitzeko emango diren diru-kopuruak ez dira eskatutako zenbatekoa baino handiagoak izango, ezta 20.000 euro baino handiagoak ere. Horrez gain, ez dira eskatutako zenbatekoaren % 50 baino txikiagoak izango.

2.– En la modalidad de promoción-difusión la cuantía de la subvención será la parte porcentual del presupuesto que se corresponda con el porcentaje de puntuación obtenido. Las cuantías que se concedan por proyecto no superarán la cantidad solicitada, ni la cantidad máxima de 20.000 euros y no serán inferiores al 50 % de la cantidad solicitada.

3.– Argitalpenen modalitatean esleituko den diru-kopurua eskatutakoaren adinekoa izango da, eta ez da 14.000 euro baino handiagoa izango.

3.– En la Modalidad de publicaciones la cuantía de la subvención será por el total solicitado, y no superará la cantidad máxima de 14.000 euros.

Laguntza jasotzeko modua duen azken proiektuak oso-osorik dagokiona jasotzerik ez duenean jadanik nahikoa diru-zuzkidurarik ez dagoelako, bakarrik emango zaio dirulaguntza, baldin eta, eman dakiokeen laguntzaren zati horrek proiektuaren bideragarritasuna bermatzen badu. Ildo horretan, bideragarritzat joko da esleitu beharreko kopurua eskatutako guztizkoaren % 85 baino handiagoa bada. Arrazoi horrengatik argitalpenen modalitateari ezarri zaion diru-kopuru osoa esleituko ez balitz, soberakinak sustapen–zabalkundearen modalitateari ezarritakoa handitzera pasa litezke.

Cuando en esta modalidad el último de los proyectos susceptibles de obtener ayuda no pueda ser subvencionado en su cuantía máxima por falta de consignación económica suficiente, solo será subvencionado si la cuantía económica adjudicable asegura la viabilidad del proyecto. En ese sentido se entenderá que es viable si la cantidad adjudicada es superior al 85 % del total solicitado. En el caso de que por esta circunstancia no se adjudicase la totalidad de la cantidad asignada a esta modalidad, los excedentes podrán pasar a incrementar los asignados a la modalidad de promoción-difusión.

4.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean kasu bakoitzeko esleituko den diru-kopurua izango da eskatzaileak modalitate honetan finkatuta daudenen artean eskatu duenaren adinakoa.

4.– En la modalidad de Creación-producción la cuantía de la subvención en cada caso será aquella por la que el solicitante ha optado dentro de las establecidas en los módulos de la modalidad de creación-producción.

5.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean ezin zaio eman pertsona edo entitate eskatzaile berberari dirulaguntza bat baino gehiago, eta Sustapen-zabalkundearen eta Argitalpenen modalitatean bi baino gehiago. Guztira hiru modalitatetan gehienez bi dirulaguntza eman ahal izango zaizkio pertsona edo entitate bakoitzari.

5.– No se podrá conceder a la misma persona o entidad solicitante más de una subvención en la modalidad de creación-producción y más de dos en las modalidades de promoción-difusión y publicaciones, siendo dos el número total de subvenciones que se pueden conceder por persona o entidad para las tres modalidades.

Horrez gain, sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean ezingo zaie laguntza eman aurreko bi deialdietan, hau da, 2020koan eta 2021ekoan, Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean dirulaguntzak lortu dituzten pertsonei.

Además, en la modalidad de creación-producción no se concederá ayuda a aquellas personas que en las dos convocatorias precedentes (2020 y 2021) hayan obtenido sendas ayudas en la modalidad.

11. artikulua.– Diruz lagunduko diren gastuak.

Artículo 11.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz laguntzeko gastutzat honako hauek joko dira: diruz lagundutako jarduera motari erantzuten diotenak, baldin eta ezinbestekoak badira, eta oinarri arautzaile honetan eta laguntzak emateko edo aldatzeko ebazpenetan ezarritako epean burutzen badira. Diruz lagun daitezkeen gastuen kostua ez da izango, sekula ere, merkatuan duten baliotik gorakoa.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Edozein kasutan, agindu honen harira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan esandakoarekin bat datozenak.

2.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Sustapen-zabalkundearen modalitatean, proiektuaren gastu hauek ordaintzeko erabiliko dira dirulaguntzak:

3.– En la modalidad de Promoción-difusión las subvenciones se dirigirán a abonar los siguientes gastos realizados en la ejecución del proyecto:

– Gastu teknikoak, jarduera garatu eta ekoiztekoak (ekipamendu teknikoa alokatzea, ekitaldirako espazioa alokatzea, zerbitzuak kontratatzea: garraioak, muntaketak, itzulpenak,...).

– Gastos técnicos, de desarrollo y producción de la actividad (alquiler de equipamiento técnico, alquiler de espacio del evento, contratación de trasportes, montajes, traducción...).

– Jardueran parte hartzen duen pertsonal artistikoaren edota kolaboratzailearen gastuak (hizlari, artista, irakasleen ordainsariak; bidaia eta ostatu gastuak...).

– Gastos de personal artístico y/o de personal colaborador del proyecto (honorarios de artistas, ponentes, profesorado; gastos de viajes y alojamientos...).

– Jarduera edo ekitaldiaren promozio, publizitate eta zabalkunde gastuak (kartelak, txartelak, web, komunikazio gastuak...), baita proiektuarekin lotutako duen argitalpena ere (diseinua, inprimatze-edizioa, itzulpenak).

– Gastos de promoción, publicidad y difusión del evento o actividad (carteles, tarjetas, web, comunicación...), y publicación relacionada con el proyecto (diseño, edición-impresión, traducciones).

– Antolaketa eta produkzio taldearen gastuak: gestio, koordinazio eta zuzendaritza kostuak.

– Gastos de equipo de organización/producción: labores de gestión, coordinación y dirección de la actividad.

– Egitura gastuak, jarduerak iraun bitartean: lokala alokatzea, kontsumoak, bestelako ohiko kostuak.

– Gastos de estructura por el tiempo que dura la actividad: alquiler de espacio, consumos y otros gastos ordinarios a detallar.

Modalitate honetan, honako hauek kontuan hartuko dira aurrekoari lotuta:

En esta modalidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en relación a los costes:

– Inbertsio kostuak kanpoan geratuko dira.

– No se contemplarán gastos de inversión.

– Antolaketa eta produkzio taldearen gastuek (gestio, koordinazio, zuzendaritza lanak) ez dute guztizko aurrekontuaren % 25 gaindituko.

– Los gastos del equipo de organización/producción (labores de gestión, coordinación y dirección de la actividad) no superarán el 25 % del total presupuestado.

– Antolaketa eta produkzio taldearen gastuak eta egitura gastuek ez dute guztizko aurrekontuaren % 40 gaindituko.

– La suma de los gastos del equipo de organización/producción y gastos de estructura no superarán el 40 % del total presupuestado.

– Kontuan hartuko dira soilik jarduerak sortzen dituen bidaia, ostatu eta dieta kostu espezifikoak. Honela, jardueraren ekintza zehatz bati lotua egongo dira –memoria teknikoan zehaztuko da–, ekintza gauzatzen den denboran egingo dira, eta aurrekontuan adierazi eta zehaztuko dira. Eez dira inola ere aintzat hartuko ohiko joan-etorrietako gastuak eta dietak.

– Se considerarán únicamente los gastos de viajes, alojamiento y dietas específicos que genera la actividad. Por ello estos gastos deberán estar siempre en relación a alguna actuación concreta de la actividad que se indicará en la memoria, deberán realizarse en el período de ejecución de la actuación y detallarse y concretarse en el presupuesto. En ningún caso se incluirán gastos de desplazamientos y dietas ordinarios.

– Eskatzailea pertsona juridikoa bada, antolaketa eta produkzio taldeari egotz dakizkiokeen bidaia, ostatu eta dieta gastuek, ez dute guztizko gastuen % 5 gaindituko, eta, aurreko puntuan zehaztutakoak beteko dituzte.

– En el caso de que la persona solicitante sea persona jurídica, los gastos de viajes, alojamientos y dietas imputables al equipo de organización/producción, además de cumplir las características anteriores, no superarán el 5 % del total de gastos.

4.– Argitalpenak euskarri ezberdinetan. Dirulaguntzak proiektuaren honako gastu hauek ordaintzeko erabiliko dira:

4.– En la modalidad de Publicaciones en diferentes soportes las subvenciones se dirigirán a abonar los siguientes gastos realizados en la ejecución del proyecto:

– Argitalpenak: diseinu grafikoa, materialak prestatzea eta egokitzea, autoreen ordainsariak (kolaboratzaileak, testuen egileak...), itzulpenak, ISBN, inprimatze-edizioa, eta zabalkundea.

– Publicaciones: diseño gráfico, adaptación y preparación de materiales, honorarios de autores (colaboradores, autores de textos...), traducciones, ISBN, edición-impresión y difusión.

– Web-orrialdeak: diseinua eta programazioa, domeinu alta eta ostatatzea (hosting), autoreen ordainsariak (kolaboratzaileak, autoreak...) eta itzulpenak.

– Páginas web: diseño y programación, alta de dominio web y hosting, honorarios de autores (colaboradores, autores de textos...) y traducciones.

Honako kostu hauek ez dira aintzat hartuko: inbertsio kostuak, jardueraren gestio eta koordinazio gastuak, artelanak ekoiztea, artisten ordainsariak, dietak, joan-etorriak eta bestelako ohiko gastuak.

Quedan excluidos, además de los de inversión, los gastos de gestión, coordinación de la actividad, gastos de producción de obra y honorarios de artista, así como gastos de dietas, desplazamientos y otros gastos ordinarios.

5.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean dirulaguntzak proiektuaren honako gastu hauek ordaintzeko erabiliko dira:

5.– En la Modalidad de creación-producción las subvenciones se dirigirán a abonar los siguientes costes de producción de obra artística e investigación generados por la realización del proyecto:

a) Kostu zuzenak: ekoizpenerako erabilitako material eta zerbitzuak, moduluaren zenbateko osoaren % 100 arte.

a) Gastos de producción directos: materiales y servicios utilizados para la producción, hasta el 100 % de la cuantía total del módulo:

– Proiektua ekoizteko material eta lanabesak.

– Materiales y útiles de producción del proyecto.

– Proiektuarekin zuzenean loturiko joan-etorriak, ostatua eta garraioa. Gastu horiek nahitaezkoak izango dira proiektua garatu ahal izateko, beraz, proiektua gauzatzeko denboran egingo dira. Horrez gain, memoria teknikoan adieraziko dira, eta aurrekontuan zehaztuko. Ez dira aintzat hartuko ohiko joan-etorrietako gastuak edo dietak.

– Desplazamientos, alojamiento y transportes, relacionados directamente con la producción de obra. Serán gastos imprescindibles para el desarrollo del proyecto y estarán realizados por tanto durante el período de ejecución del proyecto, se indicarán en la memoria y se concretarán en el presupuesto. No se considerarán los gastos derivados de desplazamientos habituales u ordinarios, ni gastos de dietas.

– Zerbitzuak kontratatzea.

– Contratación de servicios.

– Artisten ordainsariak (eskatzailea pertsona juridikoa bada soilik).

– Honorarios de artistas (únicamente en el caso de solicitantes personas jurídicas).

– Artelana edo proiektua ekoizteak sorrarazitako beste gastu espezifiko eta zuzen batzuk.

– Otros gastos específicos y directos que genere la producción de la obra o proyecto.

Honako kostu hauek ez dira aintzat hartuko: inbertsio kostuak; hainbat material erostea: liburuak, fotokopiak edo bulegoko materiala; artelanaren promozioarekin edota zabalkundearekin lotutako gastuak; artelanaren ekoizpenarekin bat ez datozen erakusketen edo bestelako jarduketen ekoizpen-gastuak.

Quedan excluidos: los gastos de inversión, adquisición de determinados materiales tales como libros, fotocopias u otros materiales de oficina; gastos relacionados con la promoción-difusión de la obra; gastos de producción de exposiciones o de otras actuaciones que no se correspondan con la producción de obra artística.

b) Egitura kostuak:

b) Gastos de estructura:

– Estudioa edo lokala alokatzea, hala badagokio; kontsumoak: argia, ura, telefonoa, Internet eta gasa; langileen nominak (eskatzailea pertsona juridikoa bada soilik); ohiko beste gastu batzuk (eskatzailea pertsona juridikoa bada soilik).

– Alquiler de estudio o local, si procede; consumos: luz, agua, teléfono, Internet y gas; nóminas de personal (solo en el caso de solicitantes personas jurídicas); otros gastos ordinarios (solo en el caso de solicitantes personas jurídicas).

– Kostuok proiektuaren iraupenarekiko kostu proportzionalak izango dira: bi hilabeteri dagozkion egitura-kostuak 5.000 euroko moduluan; hiru hilabeteri dagozkionak 8.000 euroko moduluan eta lau hilabete eta erdiri dagozkionak 12.000 euroko moduluan.

– Los gastos de estructura serán proporcionales a la duración del proyecto: gastos correspondientes a 2 meses en el módulo de 5.000 euros; a 3 meses en el módulo de 8.000 euros y a 4 meses y medio en el módulo de 12.000 euros.

– Egitura-kostuak gehienez moduluaren zenbateko osoaren % 20 artekoak izango dira, eskatzailea pertsona fisikoa bada, eta % 30 artekoak, eskatzailea pertsona juridikoa bada.

– Se podrán imputar gastos de estructura hasta el 20 % de la cuantía total del módulo en el caso de solicitantes personas físicas y hasta el 30 % en el caso de las personas jurídicas.

c) Sorkuntza-dedikazioaren oinarrizko euskarriaren kontzeptuko kostuak.

c) Costes en concepto de soporte básico de dedicación a la creación:

– Kontzeptua ulertuko da sorkuntza suspertzeari begira bideratutako proiektuaren kostu osoaren ehuneko gisa; alegia, zenbateko horrek laguntza emango dio artistaren lanari, alde sortzailetik eta zeharkako euskarri gisa.

– Dicho concepto se entenderá como porcentaje del coste total del proyecto destinado al estímulo de la creación, cuantía que apoya la labor del/la artista en su vertiente creativa y como soporte transversal.

– Eskatzailea pertsona fisikoa (artista) denean bakarrik aplikatuko da.

– Únicamente se imputará en el caso de que la persona solicitante sea persona física (artista).

– Kostuok eguneko 80 eurokoak izango dira, moduluaren zenbateko osoaren % 60 arte: gehienez 3.000 euro, 5.000 euroko moduluko proiektuetarako; 4.800 euro, 8.000 euroko moduluko proiektuetarako; eta 7.200 euro, 12.000 euroko moduluko proiektuetarako.

– Estos costes se imputarán a razón de 80 euros por día hasta el 60 % de la cuantía total del módulo: máximo de 3.000 euros para proyectos del módulo de 5.000 euros; de 4.800 euros para proyectos del módulo de 8.000 euros y de 7.200 euros para proyectos del módulo de 12.000 euros.

6.– Zabalkundearen eta Sorkuntza-ekoizpenaren modalitateetan onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatu ahal izango du jarduera, azpikontratu guztien prezioak batuta diruz lagundutako jardueraren % 100era arte. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen da onuradunak diruz lagundu den jarduera bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

6.– En las modalidades de promoción-difusión y creación-producción la persona beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un 100 % del importe de la misma, sumando los precios de todos los subcontratos. Queda fuera la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Argitalpenen modalitatean onuradunak hirugarren batzuekin jardueraren % 100 azpikontratatu beharko du, azpikontratu guztien prezioak batuta.

En la modalidad de publicaciones la persona beneficiaria deberá concertar con terceros el 100 % de la ejecución sumando los precios de todos los subcontratos.

Azpikontratu bakoitzak garatutako lana edo eskainitako zerbitzua jasoko du, eta horiek aurrekontuko ataletan jasotako kontzeptuekin bat etorri behar dute.

En cualquier caso, cada uno de los subcontratos recogerá el trabajo o prestación desarrollados que deberán corresponderse con los conceptos indicados en los epígrafes del presupuesto.

Ezin izango dira azpikontratatu egitura gastuak, ez eta sorkuntza-dedikazioaren oinarrizko euskarriaren kontzeptuko kostuak ere.

No se podrán subcontratar los costes de estructura, ni los costes de dedicación a la creación.

Edozein kasutan, onuradunei eta kontratistei Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako muga eta betebeharrak aplikatuko zaie.

En todo caso, será de aplicación a las personas beneficiarias y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Deialdi honen kargura emango diren dirulaguntzak bateragarriak izango dira helburu berberaz beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako laguntzekin, bestelako diru-sarrera eta baliabideekin, betiere gainfinantzaketarik ez badago. Hori gertatuz gero, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion mugaraino.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite que corresponda.

2.– Halere, deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntzekin, ez proiektu bera egiteko, ez proiektuaren zatiren bat egiteko. Dirulaguntzak, berriz, izendunak edota musika, arte eszeniko, liburu, ikus-entzunezko, ikusizko arte eta sormen industrien alorretako aginduen babesean emandakoak izan daitezke.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias creativas.

13. artikulua.– Diruz lagundutako jardueraren exekuzio-epea.

Artículo 13.– Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.

Deialdi honetan diruz laguntzen diren jarduerak 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi eta abenduaren 31 baino lehen bukatu behar dira.

Las actividades objeto de la presente convocatoria deberán haberse desarrollado a partir del 1 de enero de 2022 y estar finalizadas el 31 de diciembre de 2022.

14. artikulua.– Eskabideak aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de selección y valoración.

Dirulaguntzak emateko eta bakoitzaren diru-kopurua finkatzeko, honako irizpide hauek batera betetzea baloratuko da:

Para la concesión de las subvenciones y la fijación de la cuantía de las mismas se valorará la concurrencia en la solicitud presentada de los siguientes criterios:

1.– Sustapen-zabalkundearen eta argitalpenen modalitateak.

1.– Modalidad de promoción-difusión y modalidad de publicaciones:

a) Garatuko den jarduerak dituen elementuen interesa eta kalitatea (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 55, gehienez). Irizpide honetarako arlo hauek izango dira kontuan:

a) Elementos de interés y calidad de la actividad a desarrollar (hasta un 55 % de la puntuación total máxima). A estos efectos se considerarán los siguientes aspectos:

– Ekimenak arte eta kultura aldetik duen garrantzia, interes maila eta bere garapenean duen koherentzia (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 40, gehienez).

– La relevancia artística-cultural del evento, grado de interés y coherencia en su desarrollo (hasta un 40 % de la puntuación total máxima).

– Ekimenak arte garaikidearen zabalkundean duen eragin kulturala eta sormen garaikidearekiko herritarren sentsibilizazioan duen ekarpena. Proiektua katalogoa egitea bada edo arte garaikideko gertakizunetan parte hartzea, pertsona eskatzailearentzat jarduerak duen sustapen-interesa baloratuko da (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 15, gehienez).

– La incidencia cultural de la actividad en la difusión del arte contemporáneo y su contribución a la sensibilización de los ciudadanos hacia la creación contemporánea. En su lugar, en los proyectos de participación en eventos de arte contemporáneo o realización de catálogos de artista se valorará la incidencia promocional de la actividad para la persona solicitante (hasta un 15 % de la puntuación total máxima).

b) Pertsona fisiko edo juridikoak izan duen ibilbidea deialdiaren xedean zehazten den arloan (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 15, gehienez).

b) La trayectoria de la persona física o jurídica en el ámbito objeto de la convocatoria (hasta un 15 % de la puntuación total máxima).

c) Aurkeztutako aurrekontuaren egokitasuna jarduerarekiko. Atal honetan aurrekontuak aurkeztutako jarduerarekin duen egokitasuna baloratuko da: aurreikusitako guztizkoak, proposatzen diren kontzeptuak eta finantzaketa-plana (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez).

c) La idoneidad del presupuesto presentado respecto a la actividad propuesta. En este apartado se valorará la adecuación del presupuesto a la actividad presentada: total presupuestado, conceptos propuestos y plan de financiación (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

d) Emakumearen parte-hartze profesionalaren sustapena (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez):

d) El fomento de la participación profesional de la mujer (hasta un 10 % de la puntuación total máxima):

– Proiektuan parte hartzen duten profesional eta kolaboratzaileak emakumeak izatea (% 5 arte).

– Participación en el proyecto de profesionales y colaboradoras mujeres (hasta un 5 %),

– Proiektuak gai eta edukiaren aldetik gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde duen ekarpena (% 5 arte).

– Contribución del proyecto por contenido y temática a la igualdad entre hombres y mujeres (hasta un 5 %).

e) Proiektuan euskarak duen presentzia (gehieneko puntuazio orokorraren % 10, gehienez).

e) Presencia del euskera en el proyecto (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

2.– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatea:

2.– Modalidad de creación-producción:

a) Garatuko den jarduerak dituen elementuen interesa eta kalitatea (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 55, gehienez). Irizpide honetarako arlo hauek izango dira kontuan:

a) Elementos de interés y calidad de la actividad a desarrollar (hasta un 55 % de la puntuación total máxima). A estos efectos se considerarán los siguientes aspectos:

5.000 eta 8.000 euroko moduluetan:

Módulos de 5.000 euros y 8.000 euros.

– Proiektuak duen garrantzia, interes maila eta bere garapenean duen koherentzia (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 45, gehienez).

– Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo (hasta un 45 % de la puntuación total máxima).

– Ekimenak berrikuntzarako duen ekarpena sorkuntza artistikoaren arloan (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez).

– Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

12.000 euroko moduluan:

Módulo de 12.000 euros.

– Proiektuak duen garrantzia, interes maila eta bere garapenean duen koherentzia (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 35, gehienez).

– Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo (hasta un 35 % de la puntuación total máxima).

– Proiektua erakusteko aurreikuspen plana eta egindako (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez).

– Plan de previsión y contactos que se dispone en relación a la visualización del proyecto (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

– Ekimenak berrikuntzarako duen ekarpena sorkuntza artistikoaren arloan (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez).

– Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

b) Pertsona fisiko edo juridikoak izan duen ibilbidea deialdiaren xedean zehazten den eremuan (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 15, gehienez).

b) La trayectoria de la persona física o jurídica en el ámbito objeto de la convocatoria (hasta un 15 % de la puntuación total máxima).

c) Aurkeztutako aurrekontuaren egokitasuna jarduerarekiko. Atal honetan aurrekontuak aurkeztutako jarduerarekin duen egokitasuna baloratuko da: aurreikusitako guztizkoak, proposatzen diren kontzeptuak eta finantzaketa-plana (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez).

c) La idoneidad del presupuesto presentado respecto a la actividad propuesta. En este apartado se valorará la adecuación del presupuesto a la actividad presentada: total presupuestado, conceptos propuestos y plan de financiación (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

d) Emakumearen parte-hartze profesionalaren sustapena (guztira lor daitekeen gehieneko puntuazioaren % 10, gehienez):

d) El fomento de la participación profesional de la mujer (hasta un 10 % de la puntuación total máxima):

– Sortzailea emakumea izatea (% 5 arte).

– Participación de la mujer en el proyecto creativo hasta un 5 %

– Proiektuak gai eta edukiaren aldetik gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde duen ekarpena (% 5 arte).

– Contribución del proyecto por contenido y temática a la igualdad entre hombres y mujeres: hasta un 5 %.

e) Proiektuan euskarak duen presentzia (gehieneko puntuazio orokorraren % 10, gehienez).

e) Presencia del euskera en el proyecto (hasta un 10 % de la puntuación total máxima).

3.– Dirulaguntza eskatzen duten proiektu eta jardueren artean, lor daitekeen puntuazioaren erdia (% 50) edo gehiago lortzen dutenak gutxieneko kalitate eta bideragarritasuna dutenak direla joko da. Beraz, modalitate bakoitzean ezarritako balorazio-baremoaren % 50 lortzen ez duten proiektuak baztertu egingo dira, eta ezingo dira sartu aukeratutakoen artean.

3.– Se considerará que aquellos proyectos o actividades que alcancen o superen la mitad de la puntuación máxima obtenible son los que reúnen los requisitos mínimos de calidad y viabilidad. Por tanto, quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan al menos un 50 % de puntos del baremo de valoración establecido en cada modalidad.

15. artikulua.– Balorazio-batzordeak.

Artículo 15.– Comisiones de Valoración.

1.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, bi batzorde osatuko dira, bata sustapen-zabalkunde eta argitalpenetarako, eta bestea sorkuntza-ekoizpenerako.

1.– Se constituirán dos Comisiones de Valoración: una para las modalidades de promoción-difusión y publicaciones y otra para la de creación-producción.

2.– Honako hauek izango dira balorazio-batzordeetako kideak:

2.– Estas comisiones estarán compuestas por los siguientes miembros:

– Lehendakaria: Kultura Sustatzeko zuzendaria.

– Presidente: la Directora de Promoción de la Cultura.

– Bokalak: Kulturako sailburuordeak izendatutako 3, 4 edo 5 bokal, agindu honen gaian adituak diren gizon-emakumeak.

– Vocales: entre 3 y 5 vocales nombrados por el Viceconsejero de Cultura entre expertos/as en la materia objeto de esta Orden.

3.– Batzordearen idazkari-lanak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari batek egingo ditu, bertako zuzendariak izendatua izango da, eta bileretan hitzez bai baina botorik gabe jardungo du.

3.– Actuará como Secretario/a de las Comisiones, con voz y sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la directora de la misma.

4.– Balorazio-batzordeetako kideak izendatzerakoan Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.– Al momento de conformar las comisiones de valoración, se cumplirá lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad entre mujeres y hombres.

5.– Balorazio-batzordearen osaera EHAAn argitaratuko da, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

5.– La composición de las Comisiones de Valoración se hará pública en el BOPV mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura.

6.– Nolanahi ere, errespetatu egingo da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan parte ez hartzeari eta errefusatzeari buruz ezarritakoa.

6.– En todo caso se respetará lo dispuesto sobre la abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

7.– Balorazio-batzordeen zeregina izango da aurkeztutako eskabideak ebaluatzea eta dagokion ebazpen-proposamenak onartzea eta aurkeztea Kulturako sailburuordeari.

7.– Corresponderá a las Comisiones de Valoración el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, así como la adopción y elevación al Viceconsejero de Cultura de las Propuestas de Resolución correspondientes.

8.– Balorazio-batzordeek bat ere proiekturik ez onartzeko proposamena egin dezakete, bai eta aurreikusitako diru-zuzkidura guztia ez agortzekoa ere, baldin ondorioztatzen badute aurkeztutako eskabideen kalitatea ez dela nahikoa edota beste baldintzaren bat ez dutela bete.

8.– Las Comisiones de Valoración podrán elevar propuesta en la que, por falta de calidad o de cualquier otro requisito exigido en las solicitudes presentadas, no se apruebe ningún proyecto, o no se agote la dotación económica máxima contemplada.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Kulturako sailburuordeari dagokio eskabideen gaineko ebazpenak hartzea, modalitateko bana, balorazio-batzordeek modalitate bakoitzeko aurkeztutako ebazpen-proposamenak aztertuta.

1.– Corresponderá al Viceconsejero de Cultura dictar las resoluciones de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria, una por cada modalidad, a la vista de las Propuestas de Resolución elevadas por las respectivas Comisiones de Valoración.

2.– Ebazpenetan propio jaso beharko dira, batetik proposatzen diren pertsona edo entitate onuradunak, eta bestetik, ukatutako eta baztertutako eskabideen zerrenda, ukatzeko eta baztertzeko arrazoia zein izan den adierazita. Dirulaguntzaren baten onuradunen kasuan dagozkien zenbatekoak ere adieraziko dira, bai eta agindu honetan aurreikusitako beste edozein baldintza ere, ematen diren dirulaguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzeko.

2.– En las resoluciones se deberá hacer constar expresamente las personas beneficiarias, así como la relación de solicitudes denegadas e inadmitidas y los motivos de dicha denegación o inadmisión. En el caso de las personas beneficiarias de alguna subvención, se indicarán también las cuantías correspondientes, junto con cualesquiera otras condiciones previstas en la presente Orden a los efectos de garantizar el correcto destino de las subvenciones que se concedan.

3.– Ebazpenak dirulaguntzen eskatzaileei banaka jakinaraziko zaizkie, gehienez ere bost hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik aurrera. Banakako jakinarazpena egiteaz gainera, esleipen-ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu egingo dira. Nolanahi ere, jakinarazpen-datatzat hartuko da interesdunari lehenik egin zaion jakinarazpenarena.

3.– Las resoluciones se notificarán individualmente a quienes hayan sido solicitantes de las mismas en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Independientemente de esta notificación, las resoluciones de concesión de las subvenciones se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco. En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la que se haya producido en primer lugar.

4.– Ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari. Beraz, haien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, haiek jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, horrela baitago xedatuta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

4.– Dichas resoluciones no agotan la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del siguiente en que tuviera lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Adierazitako epe hori jakinarazpenik gabe igarotzen bada, eskabideak ez direla onartu ulertuko da, 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5.– Transcurrido el plazo indicado sin que haya habido notificación alguna las personas interesadas podrán entender sus solicitudes desestimadas a los efectos de lo previsto en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

6.– Ebazpenetan adieraziko da programa honen babesean emandako dirulaguntzek minimis izaera dutela Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan oinarrituta (EBAO L 352, 2013-12-24).

6.– En las resoluciones de concesión se indicará que las ayudas concedidas al amparo del presente programa tienen carácter de minimis, en base al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L 352, de 24-12-2013).

7.– Nolanahi ere, onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak eman eta, hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera bereko laguntza edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidean den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta beharko du. Halaber, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, baldin eta, itzulketa-prozedura bat amaitu ondoren, horretarako ebazpena eman bada eta ordaintzeko borondatezko epea igaro bada.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las personas beneficiarias de estas quedarán condicionadas a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reintegro de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

17. artikulua.– Jakinarazpenak izapidetze presentzialean eta telematikoan.

Artículo 17.– Práctica de la notificación en la tramitación presencial y telemática.

1.– Izapideak aurrez aurre eginez gero, jakinarazpena egindakotzat joko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta kasu bakoitzean ezarritako epea jakinarazpeneko egintza jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da.

1.– En el caso de la tramitación presencial la notificación se entenderá practicada de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comenzando a contar el plazo establecido en cada caso a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por hecha la notificación.

2.– Izapidetze elektronikoaren kasuan, aldiz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan xedatutakoaren arabera, jakinarazpena egindakotzat joko da pertsona interesdunak edo, kasuan kasu, legezko ordezkariak edo baimenduriko pertsonak eskuratzen duenean. Jakinarazpena ezetsitzat joko da interesdunaren edo haren legezko ordezkariaren edo baimendutako pertsonaren esku jartzen denetik hamar egun naturaleko epea igaro eta gero, haren edukia eskuratzen ez badu.

2.– En el caso de la tramitación electrónica, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la notificación se entenderá practicada en el momento en el que la persona interesada, o en su caso el representante debidamente identificado, acceda al contenido de la misma y se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que la persona interesada o su representante debidamente autorizado acceda al contenido de la misma.

18. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones del beneficiario/a.

Honako betebehar hauek izango dituzte agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten onuradunek:

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Onuradunek hamabost eguneko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, ez badiote dirulaguntzari berariaz eta idatziz uko egiten, dirulaguntza onartua izan dela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Eusko Jaurlaritzako hirugarrenaren altari buruzko agiria aurkeztea, laguntza eskatzen duen pertsona edo erakundea erregistratu gabe badago Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edota Erregistroan dauden bere bankuko datuak aldatu nahi baditu.

b) Presentar impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

c) Dirulaguntza zertarako eman den, horretarakoxe erabiltzea.

c) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Diruz lagundutako proiektua deialdirako aurkeztu diren baldintzetan garatzea.

d) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria.

e) Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak eskatuko dizkion agiri guztiak haren eskura jartzea, diruz lagundutako proiektuak egoki gauzatzen direla bermatzeko egokitzat joko dituen ikuskapenak egiteko.

e) Facilitar cuanta documentación les solicite la Dirección de Promoción de la Cultura para la realización de cuantas inspecciones considere oportunas en orden a garantizar la correcta ejecución de los proyectos subvencionados.

f) Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari deialdi honen bidez jasotako dirulaguntzei buruzko informazioa ematea, eskatuz gero.

f) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones con cargo a esta convocatoria.

g) Dirulaguntza ematen duen organoari jakinaraztea beste laguntza edo dirulaguntza batzuk jaso ote diren xede bererako, Estatuko nahiz mundu mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek emanda.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

h) Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz eta argi aipatzea, diruz lagundutako jarduera dela-eta argitaratzen diren katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafiko zein soinudunetan, dirulaguntza jaso dutela jakinarazteko ebazpena jasotzen dutenetik aurrera.

h) Establecer de forma clara en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que se publique con motivo de la actividad subvencionada, a partir de la fecha de recepción de la Resolución concedente, expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

i) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak.

i) Las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 19.– Pago de la subvención.

Agindu honen kargura emandako dirulaguntzen ordainketa bi zatitan egingo da, prozedura honi jarraituz:

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en dos pagos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Emandako dirulaguntzaren % 75, Kulturako sailburuordeak emandako ebazpenaren jakinarazpena jasotzen denetik eta aginduaren 18. artikuluak berariaz eta idatziz uko egiteko jasotzen duen epea agortu eta gero.

a) El primero por el 75 % de la cantidad subvencionada a partir de la fecha de recepción de la notificación de Resolución adoptada por el Viceconsejero de Cultura y una vez trascurrido el plazo establecido en el artículo 18 de la Orden sin mediar renuncia expresa.

b) Gainerako kopuruaren ordainketa 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera eta 20. artikuluaren arabera dirulaguntza justifikatzeko eta likidatzeko eskatutako agiriak aurkeztu ondoren.

b) El segundo, por la cantidad restante, a partir de 1 de enero de 2023 y previa presentación de la documentación exigida para la justificación de la subvención de conformidad con el artículo 20.

Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoari kendu egingo zaizkio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta konturako ordainketak, hala badagokio zergaren araudia aplikatuz.

Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto.

Dirulaguntzak ez dira ordainduko onuradunak zerga-betebeharrak beteta ez baditu, Gizarte Segurantzakoak egunean ez baditu edo dirulaguntza edo laguntzaren bat itzultzeko badu.

No se efectuará ningún pago en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de las obligaciones para con la Seguridad Social o sea deudor por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean agertu beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

20. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 20.– Justificación de la subvención.

1.– Honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte agindu honetan ezarritako dirulaguntzen onuradunek, lagundutako jarduera amaitu eta bi hilabeteko epean, eta, betiere, 2023ko martxoaren 10a baino lehen:

1.– Los beneficiarios/as de las subvenciones deberán presentar dentro de los dos meses siguientes al de la finalización de la actividad subvencionada, y en todo caso con anterioridad al 10 de marzo de 2023, la siguiente documentación:

a) Burututako jardueraren memoria zehatza: garapena eta ebaluazioa.

a) Memoria técnica detallada de la actividad realizada: desarrollo y evaluación.

b) Egindako jardueren kostuari buruzko txosten ekonomiko justifikatzailea, honakoak adierazita:

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que incluirá:

– Diruz lagunduriko jarduera gauzatzeko izan diren diru-sarrera eta gastuen balantzea, eskabidearekin batera aurkeztutako aurrekontu ereduaren arabera.

– Balance de gastos e ingresos de la actividad subvencionada de acuerdo al modelo de presupuesto presentado junto a la solicitud.

– Jardueraren gastuei buruzko zerrenda sailkatua. Eredua 6. artikuluko 4. paragrafoan adierazitako helbide elektronikoan eskuragarri dago.

– Relación clasificada, de los gastos de la actividad según modelo accesible en la dirección electrónica señalada en el apartado 4 del artículo 6.

– Guztirako gastuak justifikatzeko agiriak: fakturak, nominak eta alokairuaren kontratuak hileroko ordainketa-agiriekin batera.

– Justificantes del total de los gastos del proyecto: facturas, nóminas de personal y contratos de arrendamiento junto a la acreditación de pago de mensualidades.

– Sorkuntza-ekoizpenaren modalitatean soilik, eta sorkuntza-dedikazioaren oinarrizko euskarriaren kontzeptuari egozteko moduko gasturik badago, kontzeptu horretan proiektuan erabilitako egun-kopurua egiaztatuko duen erantzukizunpeko adierazpena.

– Únicamente en la modalidad de Creación-producción y si se imputa gasto en concepto de soporte básico de dedicación a la creación, una declaración responsable en la que se acredite los días dedicados al proyecto bajo dicho concepto.

c) Eskabidea aurkeztu ondoren helburu berbererako emandako bestelako dirulaguntzen zerrenda.

c) Relación de cualesquiera otras ayudas o subvenciones con destino al mismo objeto que hayan sido otorgadas con posterioridad al momento de la presentación de la solicitud.

d) Diruz lagunduriko jarduera dela-eta sortutako katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainontzeko material grafiko edo soinuzkoaren ale bat, Eusko Jaurlaritzako, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa espresuki adierazita agertzen delarik.

d) Un ejemplar de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, generado a partir de la actividad subvencionada, donde conste expresamente la mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

2.– Diru-sarrera eta gastuen balantzearen gastu ataletan onartutako aurrekontuarekiko desbideratzeak onartu ahal izango dira, baldin eta erabat justifikatutako arrazoiak badaude eta diruz lagun daitezkeen gastuei buruz 11. artikuluan ezarritakoa betetzen bada.

2.– Se podrán admitir desviaciones en los conceptos de gasto del presupuesto definitivo de ejecución respecto del presupuesto admitido, siempre que existan causas estrictamente justificadas y se cumpla lo establecido en el artículo 11 sobre los gastos subvencionables.

3.– Pertsona fisikoek justifikazioa aurkezteko bide presentziala nahiz elektronikoa erabili ahal izango dute:

3.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Bide presentziala erabiliz justifikazioa Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, aldez aurretik ordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean) aurkeztu ahal izango da, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako establezimendu eta organoen aurrean.

– Las justificaciones se presentarán exclusivamente con cita previa en Zuzenean (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos, establecimientos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa erabiliz https://www.euskadi.eus/nirekarpeta helbidean aurkeztu ahal izango dira.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta.

4.– Pertsona juridikoek justifikazioa aurkezteko bide elektronikoa erabili beharko dute aurreko puntuan esandako helbide elektronikoan.

4.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

5.– Justifikazioak bide presentziala nahiz elektronikoa erabiliz nola tramitatu behar diren azaltzen dituzten argibideak, egoitza elektronikoan daude ikusgai, agindu honen 6.4 artikuluan aipaturiko helbideetan.

5.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en el artículo 6.4 de la presente Orden.

21. artikulua.– Likidazio-ebazpena.

Artículo 21.– Modificación de la resolución de concesión. Liquidación.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Herriko Ogasun Orokorreko Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluarekin bat etorriz, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, edo beste administrazio edo entitate publiko zein pribatu batzuetatik beste laguntzarik jaso bada, edo helburu berbererako bestelako diru-sarrera badago, horrek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekar dezake, baldin eta helburua betetzat jotzen bada ,betiere. Horretarako, Kulturako sailburuordeak likidazio-ebazpena emango du, emandako diru-zenbatekoak doitzeko.

De conformidad con lo establecido en el apartado 12 del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier Administración, entidad pública o privada y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que se entienda cumplido el objeto, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. A estos efectos, el Viceconsejero de Cultura dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

22. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 22.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zatika, aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas a actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honek ezartzen dituen obligazioak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazitako zenbatekoa, hala badagokio, horretarako ezarri den epean ez itzultzea.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención en el plazo para ello establecido.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan jasotako ez-betetzeak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluko b), c), d), e) f) eta g) apartatuetan aurreikusitakoak.

d) Cualquiera de los incumplimientos recogidos en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como los incumplimientos contenidos en los apartados b), c), d), e), f) y g) del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Salbuespen gisa, jardueraren egikaritzapenaren ez-betetze partzialak onartu ahal izango dira, betiere argi eta garbi egiaztatzen bada diruz lagundutako jardueraren helburuak eta konpromisoak betetzeko joera dagoela eta jardueraren betetze-maila eskabidean aurkeztutako jarduera osoari dagokion aurrekontuaren % 65era gutxienez iristen dela. Kasu horretan, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egingo da, eta, azkenean, emandako zenbatekoa murriztu egingo da, aurrekontu osoarekiko benetan justifikatutako zenbatekoaren proportzioan.

e) Excepcionalmente podrán admitirse incumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actitud inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 65 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, se procederá a la modificación de la Resolución de concesión minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total.

2.– Artikulu honetako aurreko paragrafoan aurreikusitako ez- betetzeren bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren eta abenduaren 17ko 689/1991 Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

2.– La constatación de la existencia de alguno de los supuestos contemplados en el número anterior del presente artículo constituirá supuesto de incumplimiento y determinará la obligación por parte de los/as beneficiarios/as de reintegrar a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan, de conformidad con el procedimiento establecido al efecto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Laguntza-programa honek ez du Europar Batzordearen baimena behar Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua luzatzen duen Batzordearen uztailaren 2ko 2020/972 Erregelamenduan oinarrituta. Izan ere, enpresa jakin bati emandako laguntza osoa ezin da 200.000 eurotik gorakoa izan edozein alditako hiru ekitaldi fiskaletan. Horren ondorioz, aurtengo eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jaso diren minimis motako dirulaguntzei buruzko adierazpena aurkeztu beharko da.

El presente programa de subvenciones está exento de autorización por la Comisión de la Unión Europea, en base al Reglamento 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020 por el que se prorroga el Reglamento 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis», en cuanto que la ayuda total concedida a una empresa determinada no puede superar los 200.000 euros durante el periodo de tres ejercicios fiscales. Por lo que se deberá aportar declaración sobre las subvenciones sujetas al régimen de «minimis» recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Agindu honen 4. artikuluan zehazten diren zuzkidurei dagozkien zenbatekoak handitu ahal izango dira, eskatutako laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera, eta horiek ebatzi aurretik. Horrelakorik gertatuz gero, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

Los importes consignados en el artículo 4 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Datos personales.

1.– Baldintza hauek bete beharko dituzte datu pertsonalen tratamenduek: datu pertsonalen babesari buruzko egungo araudia; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio eskeari dagokienez, eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

1.– Los tratamientos de datos de carácter personal se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.– Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak onartutako II. eranskinekoekin (Segurtasun-neurriak).

2.– Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) aprobadas por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio-bideari amaiera ematen dion agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Kultura et Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edota Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko dagokion Aretoan bi hilabeteko epean, hau ere argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común