Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2022ko martxoaren 3a, osteguna

N.º 45, jueves 3 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1038
1038

EBAZPENA, 2022ko otsailaren 23koa, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusiarena, 2022rako 2030 Agenda Bonuen Programa izeneko dirulaguntzak deitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2022, del Secretario General de Transición Social y Agenda 2030, por la que se convocan para 2022 las subvenciones del Programa de Bonos Agenda 2030.

Otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuak 2030 Agenda Bonu Programa izeneko dirulaguntzak arautzen ditu. 2030 Agendaren arloko proiektuetarako dirulaguntzak dira, euskal elkarte-sareko erakundeek 2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin erlazionatuta (aurrerantzean, GJH) garatutako dibulgazio-, hezkuntza-, prestakuntza- edo partaidetza-ekintzak sustatzeko eta ugaltzeko errefortzu gehigarri gisa.

El Decreto 23/2022, de 15 de febrero, regula las subvenciones del Programa de Bonos Agenda 2030, consistente en subvenciones a proyectos en materia de Agenda 2030, como refuerzo adicional en la promoción y multiplicación de acciones divulgativas, educativas, formativas o de participación ciudadana, desarrolladas por organizaciones de la red asociativa vasca, en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS).

Dekretu horren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, bidezkoa da dirulaguntza horietarako deialdia egitea 2022rako. Dirulaguntza horiek Lehendakaritzaren 2022rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota daude. Plan hori Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren 2022ko otsailaren 9ko Ebazpenaren bidez onartu zen, eta honako helbide honetan argitaratu zen: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/proiektua/lehendakaritzaren-2022ko-diru-laguntzen-plan-estrategikoa/

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto, procede convocar las mencionadas subvenciones para 2022, las cuales se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza para el año 2022, aprobado por Resolución del Secretario General de la Presidencia de 09 de febrero de 2022 y publicado en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/proyecto/plan-estrategico-de-subvenciones-de-lehendakaritza-2022/

Horrenbestez, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da 2022rako deialdia egitea 2030 Agenda Bonuen Programa izeneko dirulaguntzak arautzen dituen otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta dirulaguntza horiek eskuratu nahi dituzten erakundeei.

El objeto de la presente Resolución es convocar, para 2022, a las entidades que reuniendo los requisitos establecidos en el Decreto 23/2022, de 15 de febrero, por el que se regulan las subvenciones del Programa de Bonos Agenda 2030, estén interesadas en acceder a las mismas.

2. artikulua.– Dirulaguntzen zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 2.– Dotación económica de las subvenciones.

Deialdi honetara bideratutako baliabide ekonomikoen zenbateko osoa 500.000 eurokoa da, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022rako Aurrekontu Orokorren kargura.

El importe global de los recursos económicos destinados a la presente convocatoria asciende a la cantidad de 500.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 3.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak elektronikoki aurkeztu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemetako bat erabiliz: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

1.– Las solicitudes habrán de presentarse de manera electrónica empleando alguno de los sistemas de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

2.– Deialdi honetako laguntzetara biltzeko eskabideak elektronikoki egingo dira, https://www.euskadi.eus/zerbirtzuak/1210401 webgunean eskuragarri dagoen eredu normalizatuan.

2.– Las solicitudes para acogerse a las ayudas que se convocan, se formularán por el canal electrónico en el modelo normalizado disponible en la dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/1210401

Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «nire karpeta» bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Ordezkari baten bidez ere elektronikoki izapidetu ahal izango da, eta, horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honen bidez: https://euskadi.eus/ordezkariak

3.– También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual se podrá inscribir en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://euskadi.eus/representantes

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Diruz lagundutako proiektuak gauzatzeko epea.

Artículo 4.– Plazo de ejecución de los proyectos subvencionados.

Diruz lagundutako proiektua 2022an hasi beharko da, eta urte horretako azaroaren 15ean amaituta egon beharko du.

La ejecución del proyecto subvencionado deberá iniciarse en 2022 y deberá estar finalizada a 15 de noviembre de dicho año.

5. artikulua.– Ebaluazio-batzordearen osaera.

Artículo 5.– Composición de la Comisión de Valoración.

1.– 2022ko otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuaren 11.2 artikuluan aipatzen den ebaluazio-batzordeak dirulaguntza-eskabideak aztertu eta ebaluatuko ditu, eta honako pertsona hauek osatuko dute:

1.– La Comisión de valoración a la que se refiere el artículo 11.2 del Decreto 23/2022, de 15 de febrero, que analizará y evaluará las solicitudes de subvención, estará compuesta por las siguientes personas:

– Iker Atxa Zaitegi, Berrikuntza Sozialaren zuzendaria, batzordeburua izango dena.

– Iker Atxa Zaitegi, Director de Innovación Social, que desempeñará funciones de presidente.

– Mikel Meneses Arenas, Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzako teknikaria, batzordekide izango dena.

– Mikel Meneses Arenas, Técnico de la Dirección de Innovación Social, que desempeñará funciones de vocal.

– Susana De Irazu Sopeña, Berrikuntza Sozialaren Zuzendaritzako teknikaria, batzordeko idazkari izango dena.

– Susana De Irazu Sopeña, Técnica de la Dirección de Innovación Social, que desempeñará funciones de secretaria de la Comisión.

2.– Otsailaren 15eko 23/2022 Dekretuaren 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Amaia Uribe Villar, Lehendakaritzako berdintasunerako administrazio-unitateko berdintasun-teknikariaren aholkularitza aditua, ebaluazio-batzordean izango da, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Decreto 23/2022, de 15 de febrero, la Comisión de Valoración contará con el asesoramiento experto de Amaia Uribe, técnica de Igualdad de Lehendakaritza, que participará con voz pero sin voto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke organo horri, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2022.

Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusia,

El Secretario General de Transición Social y Agenda 2030,

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común