Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

41. zk., 2022ko otsailaren 25a, ostirala

N.º 41, viernes 25 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
962
962

AGINDUA, 2022ko otsailaren 15ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten eta arautzen baita 2022an dirulaguntzak emateko emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeko xedea duten erakundeei.

ORDEN de 15 de febrero de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convoca y regula, para el año 2022, la concesión de subvenciones dirigidas a entidades entre cuyos fines figure el promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Autonomia Estatutuak 10. artikuluan zehazten du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela EAEko jarduera ekonomikoa planifikatzeko, sustatzeko eta arlo ekonomikoa garatzeko, ekonomiaren antolaketa orokorraren arabera. 9. artikuluan, berriz, xedatzen du ezen EAEko botere publikoek, beren eskumenen esparruan, bizitza eta lan arloko baldintzak hobetzeko politika bultzatuko dutela, eta neurriak hartuko dituztela enpleguaren hazkundea eta ekonomiaren egonkortasuna sustatzen laguntzeko.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía determina la competencia exclusiva en materia de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía, mientras que el artículo 9 dispone que los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo y adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.3 artikuluan, EAEko administrazio publikoei eskatzen zaie susta ditzatela emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko jarduerak egiten dituzten elkarteak, bai eta emakumeen autonomia bultzatu eta emakumeen estatus soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea helburu dutenak ere.

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 24.3 exige a las administraciones públicas vascas que incentiven a las asociaciones que lleven a cabo actividades dirigidas a la consecución de la igualdad real de mujeres y hombres, así como a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres.

Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 13.j) artikuluaren arabera, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak, besteak beste, enpresa- eta hezkuntza-munduarekin lankidetzan jardun behar du, enpleguaren eta prestakuntzaren arloko ikerketarako, eremu horretan irtenbide berritzaileak aplikatzen lagunduz.

El artículo 13.j) del Decreto 7/2021, de 19 de enero de 2021, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo incluye entre las funciones de la Dirección de Empleo e Inclusión la de colaborar con el mundo empresarial y educativo, para la investigación en materia de empleo y formación, apoyando la aplicación de soluciones innovadoras en este ámbito.

Hori horrela, deialdi honen bidez, bi helburu lortu nahi dira batez ere: alde batetik, dirulaguntza-deialdi guztietan izan beharreko objektibotasun, lehia eta publizitate printzipioak bermatzeko legezko oinarriak ezartzea; eta, bestetik, beharrezkoak diren mekanismoak finkatzea, Lan eta Enplegu Sailak jakin ahal izan dezan funts publikoak modu egokian erabiltzen ote diren.

Así, la presente convocatoria se dirige fundamentalmente a la determinación, por un lado, de las bases legales mínimas que garanticen los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, comunes a cualquier convocatoria de subvenciones y, por otro, a la fijación de los mecanismos que permitan al Departamento de Trabajo y Empleo conocer el correcto destino de los fondos públicos.

Laguntza hori, agindu honen bidez lortu nahi dena Autonomia Erkidegoko enpleguaren alorrean, tresna bat gehiago bezala planteatzen du Lan eta Enplegu Sailak, hain zuzen ere, emakumeen ekintzailetza sustatzen eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzen lagunduko duen tresna gisa.

Dicho apoyo que mediante la presente Orden se pretende en el ámbito de Empleo de la Comunidad Autónoma, se plantea por el Departamento de Trabajo y Empleo como un instrumento más que ayude a la promoción del emprendimiento de las mujeres y a la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Agindu hau Lan eta Enplegu Sailaren 2022ko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta dago. Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren 2021eko abenduaren 14ko Aginduaren bidez onartu zen plan hori.

La presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de subvenciones del Departamento de Trabajo y Empleo aprobado para el ejercicio 2022, mediante Orden de 14 de diciembre de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Trabajo y Empleo para el año 2022.

Azaldutako helburua betetzeko eta aipatutako aurrekontu-aurreikuspena gauzatzeko asmoz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.2 artikuluan eta Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen 2021eko urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuan ezarritako eskumena baliatuz, honako hau

Al objeto de atender a la finalidad antedicha y a fin de ejecutar la mencionada previsión presupuestaria, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 51.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en base al Decreto 7/2021, de 19 de enero de 2021, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Agindu honen xedea da, lehia bidezko erregimenean, oinarri arautzaileak eta deialdia finkatzea 2022ko ekitaldirako, dirulaguntzak emateko emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeko xedea duten elkarteei.

1.– Es objeto de la presente Orden establecer, para el ejercicio 2022, en régimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras y la convocatoria de la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones entre cuyos fines se encuentre promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.

Deialdi honen ondorioetarako, eta emakumeen ekintzailetzari eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzeari dagokionez, jarduera hauek hartuko dira sustapen eta laguntza gisa:

A efectos de la presente convocatoria, se consideran actividades de promoción y apoyo al emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones las siguientes actividades:

– Emakumeen ekintzailetza sustatzea eta emakumeek gidatutako enpresak edo enpresa berriak bultzatzea.

– Fomento del emprendizaje femenino y estímulo a empresas o nuevas empresas lideradas por mujeres.

– Enpresetako zuzendaritzetan eta zuzendaritza-organo zein -postuetan emakumeak sartzen laguntzea.

– Apoyo a la incorporación de mujeres a la dirección de empresas y a los órganos y puestos directivos.

– Emakume enpresaburu eta/edo zuzendarien elkartegintza garatzea.

– Desarrollo del asociacionismo de las mujeres empresarias y/o directivas.

– Erakundeen eta emakumeen arteko lankidetza-sareak sortzea, haien parte-hartze soziala eta elkarte-garapena ahalbidetuz.

– Generación de redes de colaboración entre entidades y mujeres, facilitando su participación social y su desarrollo asociativo.

– Emakume enpresaburuen, zuzendarien eta profesionalen ikusgarritasuna sustatzea erabaki-eremuetan.

– Impulso de la visibilidad de empresarias, directivas y profesionales en los ámbitos de decisión.

Egiaztatuak izan daitezen, deskribatutako xedeak erakundearen helburu sozialean edo estatutuetan agertu beharko dira. Halakorik ezean, erakundeek egiaztatu beharko dute xede horiek beren jardueren eta helburuen parte direla; horretarako, jarduerak justifikatzeko txosten bat egin beharko dute, eta, bertan, helburu horiekin lotutako ekintzak zehaztu (0.1 eranskina). Memoria horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da.

Para su acreditación, los fines descritos deberán aparecer en el objeto social de la entidad o en sus estatutos. En su defecto, las entidades deberán acreditar que estos fines son parte de sus actividades y objetivos, mediante una memoria justificativa de actuación que explicite las actividades en relación con dichos fines (Anexo 0.1). Esta memoria estará acompañada de una declaración responsable.

2.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako aurrekontu-kredituaren kontura finantzatuko dira (150.000 euro 2022. urtean).

2.– La financiación de las subvenciones previstas en la presente Orden se efectuará con cargo al crédito presupuestario previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo importe total en 2022 asciende a 150.000 euros.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Organizaciones beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira egoitza soziala eta ezarpen nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan duten elkarteak, baldin eta beren helburuen artean badaude emakumeen ekintzailetza sustatzea eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzea, betiere irabazi-asmorik ez badute eta Administrazio Publikoarekiko independenteak badira, eta, agindu hau argitaratzen den egunean, legez eratuta badaude eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta badaude, eta, gutxienez, deialdia argitaratu baino bi urte lehenago eratu baziren.

1.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden las asociaciones con domicilio social e implantación principal en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre cuyos fines se encuentre el de promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones, que no tengan fines lucrativos y sean independientes de la Administración Pública, que a la fecha de publicación de la misma se hallen legalmente constituidas e inscritas en el Registro Vasco de Asociaciones y que se hubieran constituido al menos con dos años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

2.– (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz) Ezin izango dira agindu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan beheko egoeraren batean dauden elkarteak:

2.– (De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) No podrán acceder a las ayudas establecidas en esta Orden las asociaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Epai irmo bidez, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorra jaso dutenak, edo zigorra jaso dutenak prebarikazio, eroskeria, diru publikoen erabilera bidegabea, influentzia-trafiko, iruzur eta ordainarazpen ilegal edo hirigintza-delituak direla-eta.

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Erakundearen legezko ordezkaritza duen pertsona Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean edo Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aipatutako kasuren batean dagoenean, edo Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsia denean, lege horretan ezarritako baldintzetan edo gai horiek arautzen dituen autonomia-erkidegoko araudietako baldintzetan.

b) Estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenak.

c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

d) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez dituztenak.

d) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e) Epai irmo bidez zehatuta daudenak eta, beraz, dirulaguntzak lortzeko aukera galdu dutenak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak edo beste batzuetan zehaztutakoaren arabera.

e) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.

f) Sexu-bereizkeria dela-eta jasotako zehapen penal edo administratiboaren ondorioz, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu dutenak, edo debeku hori dutenak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela-eta.

f) Haber sido sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas por incurrir en discriminación por razón de sexo, o sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, dirulaguntzak eta laguntzak esleitzeko eta, hala badagokio, erakunde onuradunei ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

3.– De conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias de estas quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Erakunde eskatzaileek eskabidea aurkezterakoan egiaztatu beharko dute aurreko baldintza guztiak betetzen dituztela.

4.– El cumplimiento de los anteriores requisitos por parte de las solicitantes deberá acreditarse en el momento de la presentación de la solicitud.

5.– Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta itzulketa-betebeharrak egunean izateko baldintza beteta izan beharko da laguntza ematerakoan eta ordaintzerakoan.

5.– El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, así como el de hallarse al corriente de las obligaciones por reintegro, deben cumplirse tanto en el momento de la concesión de la ayuda como en el pago de la misma.

3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 3.– Gastos subvencionables.

1.– Deialdi honen bidez diruz lagundu ahal izango diren gastuak 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean egindakoak izango dira, baldin eta dirulaguntzaren xedearekin lotuta badaude, betiere. Justifikazio-aldia amaitu aurretik ordaindutakoak hartuko dira egindako gastutzat.

1.– Los gastos que podrán ser subvencionados por esta convocatoria son los contraídos o realizados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, que estén relacionados con el objeto de la subvención. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

2.– Erakunde onuradunen instalazio eta egoitza sozialen mantenimenduari eta funtzionamenduari zuzenean lotuta dauden gastuak lagundu ahal izango dira diruz, erakundeak betearazpen-aldian izan baditu, hau da, hornidura-gastuak (adibidez, argia eta ura), lokalaren errentamendu-gastuak, zerbitzu profesional independenteak, soldatak eta ordainsariak, publizitatea, propaganda eta harreman publikoak, baldin eta dirulaguntzaren xede diren helburuen zerbitzura badaude eta erakundea sendotzen eta garatzen laguntzen badute. Erakundeek, dirulaguntzaren xede diren jarduerez gainera beste mota bateko jarduerak ere garatzen badituzte, dirulaguntzaren xederako aipatutako gastuen ehunekoa baino ez da aplikatuko.

2.– Se podrán subvencionar gastos directamente asociados al mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y sedes sociales de las entidades beneficiarias contraídos por la entidad durante el periodo de ejecución, es decir gastos de suministros (como por ejemplo, la luz y el agua), gastos de arrendamiento de local, así como de servicios profesionales independientes, sueldos y salarios, publicidad, propaganda y relaciones públicas, que estén al servicio de los fines objeto de la subvención y ayuden a la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de la organización. Cuando las entidades desarrollen actividades de otra naturaleza, además de las actividades objeto de la subvención, solo se aplicará el porcentaje de gastos citados dedicados al objeto de la subvención.

3.– Ez dira diruz lagunduko finantza-gastuak, inbertsio-gastuak, administrazio-lizentziak, berandutze-errekarguak, eta zehapen administratibo eta penalak, honako hauek barne direla: ordainketetan berandutzearen ondoriozko zehapenak; zerga, tributu eta tasak edo Gizarte Segurantzako kuotak ez ordaintzearen ondoriozkoak, eta prozedura judizialen eta gatazkak borondatez konpontzeko bestelako prozeduren gastuak.

3.– No serán subvencionables los siguientes gastos: gastos financieros, gastos de inversión, licencias administrativas, recargos de mora y sanciones administrativas y penales, incluidos los derivados de la demora en el pago o del impago de impuestos, tributos y tasas, impagos a las cuotas de Seguridad Social y gastos de procedimientos judiciales, así como de otros procedimientos de resolución voluntaria de conflictos.

4.– Artikulu honetan zehaztu ez diren gaiei dagokionez, oinarrizko araudi gisa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

4.– Para las cuestiones no especificadas en este artículo se aplicará, como legislación básica, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Dirulaguntza-lerro bereziak eta horietan sartzeko gutxieneko puntuazioa.

Artículo 4.– Líneas de subvención específicas y puntuación mínima de acceso.

1.– Baliabide ekonomikoak esleitzeko dirulaguntza-lerro bi ezartzen dira, horien helburuaren arabera:

1.– Se establecen dos líneas de subvención para la asignación de recursos económicos en base a su finalidad:

a) Dirulaguntzen 1. lerroa: dirulaguntzen aginduaren helburu nagusiaren ondoriozko gastuak, deialdiaren 1. eta 3. artikuluetan azaltzen direnak.

a) Línea de subvención 1: gastos derivados del objeto general de la Orden de subvenciones citados en los artículos 1 y 3 de la presente convocatoria.

b) Dirulaguntzen 2. lerroa: erakunde txikiagoei eta/edo finantza-nahikotasun txikiagoa dutenei garatzen laguntzea.

b) Línea de subvención 2: apoyo a entidades con menor tamaño y/o menor suficiencia financiera para favorecer su desarrollo.

2.– Eskabideek gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte dirulaguntzaren 1. lerroan, agindu honen 5., 6. eta 7. artikuluetan deskribatzen diren irizpide, baremo eta puntuazioen arabera. Gainerakoak ezetsi egingo dira.

2.– Las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos en la 1.ª línea de subvención, de acuerdo con los criterios, baremos y puntuaciones que se describen en los artículos 5, 6 y 7 de esta Orden. El resto quedarán desestimadas.

5. artikulua.– Balorazio-irizpideak, dirulaguntza-lerroen arabera.

Artículo 5.– Criterios de valoración por líneas de subvención.

Helburua aintzat hartuta baliabide ekonomikoak esleitu ahal izateko, balorazio-irizpide batzuk ezarri dira aurreko artikuluan ezarritako dirulaguntza-lerroetan. Honako hauek dira irizpideak:

Para la asignación de recursos económicos en base a su finalidad, se establecen los criterios de valoración siguientes a las líneas de subvención recogidas en el artículo anterior:

1.– Balorazio-irizpideak 1. dirulaguntza-lerroan:

1.– Criterios de valoración de la línea de subvención 1:

a) Lurralde-ezarpena.

a) Implantación territorial.

Lehenik eta behin, baloratuko da erakundeak lurralde historikoan edo EAEn izatea jarduera-eremua eta presentzia instituzionalaren eremua. Horretarako, estatutuetan agertzen den lurralde-eremua egiaztatuko da.

En primer lugar, se valorará que la entidad tenga su ámbito de actuación y presencia institucional a nivel de Territorio Histórico o de la CAE. Para ello, se verificará el ámbito territorial que figure en sus estatutos.

Bigarrenik, tokiko jardun-eremua baloratuko da.

En segundo lugar, se valorará el ámbito de actuación a nivel local.

b) Sareko lana: beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako jarduerak.

b) Trabajo en red: actividades realizadas en colaboración con otras entidades.

Baloratuko da erakundeak sarean egitea ahalik eta jarduera gehien. Horretarako, 2021. urtea hartuko da erreferentzia gisa, bai eta aurreikusitako jarduera-plana eta 2022an egindako jarduerak ere. (III. eranskina).

Se valorará que la entidad desarrolle el máximo número de actividades en red. Para ello, se tomará como referencia el año 2021 y el Plan de actividades previsto y las actividades ya realizadas en 2022. (Anexo III).

Dirulaguntzaren xedearekin zerikusia duten lankidetza-jarduerak hartuko dira kontuan, eta zehazki, enpresen eta erakundeen zuzendaritza-organoetan emakumeen ekintzailetza sustatzea eta emakumeen talentua txertatzea. Jarduerak oro har zenbatuko dira, hau da, prestakuntza-programa bat bada behin bakarrik zenbatuko da eta ez prestakuntza-programaren saio bakoitzeko.

Se tomarán en consideración actividades de tipo colaborativo, que estén relacionadas con el objeto de la subvención, en concreto, promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones. Las actividades serán computadas en su globalidad, es decir, si se trata de un programa formativo, se contará una vez y no cada sesión del programa formativo.

Sarean lankidetzan aritzen den erakunde-motari dagokionez, zenbaketatik kanpo geratuko dira Eusko Jaurlaritza, aldundiak, udalak, aipatutako erakundeetako erakunde autonomoak eta finantza-erakundeak.

Respecto al tipo de entidades con las que colabora en red, se excluirá del cómputo al Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos y organismos autónomos de las entidades citadas y a las entidades financieras.

c) Espezializazioa: dirulaguntzaren xede diren jardueretan izandako dedikazioa.

c) Especialización: dedicación a las actividades objeto de la subvención.

Baloratuko da erakundeak dirulaguntzaren xedearekin lotutako ekintzetan kontzentratzea bere jarduera; beraz, erakundeei puntuazio handiagoa emango zaie, baldin eta egiaztatzen badute 2022rako dituzten programa eta jarduera guztiak zuzenean daudela lotuta dirulaguntzaren xede den gaiarekin, emakumeen ekintzailetza sustatzearekin, eta enpresa zein erakundeetako zuzendaritza-organoetan emakumeen talentua sartzearekin. (IV. eranskina).

Se valorará que la entidad concentre su actividad en actuaciones relacionadas con el objeto de la subvención, por lo que se otorgará mayor puntuación a entidades que acrediten que la totalidad de sus programas y actividades para el año 2022 estén directamente relacionadas con la temática objeto de la subvención: promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones. (Anexo IV)

d) Afiliazioa.

d) Afiliación.

Erakundean bazkidetutako pertsonen kopuru osoa baloratuko da. Zenbatu ahal izateko, afiliatuak 2021eko abenduaren 31n inskribatuta egon behar dira elkarteko eskubide osoko bazkide moduan, eta partaidetza-kuota ordainduta izan behar dute. Kuota-salbuespena duten elkartekideak zenbatuko dira baldin eta elkarteak inguruabar hori eta arrazoiak egiaztatzen baditu.

Se valorará el número total de personas asociadas a la entidad. Para su inclusión en el cómputo, las afiliadas deben estar inscritas a 31 de diciembre de 2021 como miembros de pleno derecho en la asociación y abonar su cuota de participación. Serán computables las asociadas con exención de cuota, cuando la asociación acredite esta circunstancia y su motivación.

Bazkideen kopurua egiaztatzeko, egoera hori legez egiaztatzen duen edozein dokumentu aurkeztuko da, edo, halakorik ezean, legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpen bat, non zehaztuko baita 2021eko abenduaren 31n afiliatuta dauden pertsonen kopurua. Administrazioak bazkideen datuak eskatu ahal izango ditu, emandako informazioa egiazkoa dela egiaztatzeko.

Para la acreditación del número de personas asociadas se presentará cualquier documento que lo acredite legalmente o, en su defecto, una declaración responsable firmada por la representante legal en el que especifique el número de personas afiliadas a 31 de diciembre 2021. La Administración podrá requerir los datos de las personas asociadas a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada.

e) Boluntariotza.

e) Voluntariado.

Baloratuko da zenbat pertsona aritzen diren boluntario gisa, dirulaguntzaren xede diren helburuak betetzeko. Borondatez egin dituzten jarduerak zehaztuko dira.

Se valorará el número de personas que actúen como voluntarias para el ejercicio de los fines objeto de la subvención. Se especificarán las actuaciones que han realizado de forma voluntaria.

Balorazioa egiteko, tarteen araberako boluntario kopuruari dagokion puntuazio-banaketa finkatuko da. Hori baloratzeko, egoera hori legez egiaztatzen duen edozein dokumentu aurkeztuko da, edo, halakorik ezean, legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpen bat, non zehaztuko baita zenbat boluntario dauden eskabidea aurkeztu den egunean.

A efectos de valoración se establecerá la correspondiente distribución de puntuación en relación con el número de personas voluntarias incluidas por intervalos. Para su valoración se presentará cualquier documento que lo acredite legalmente o, en su defecto, una declaración responsable de la representante legal en el que especifique el número de personas voluntarias a fecha de la presentación de la solicitud.

f) 2021ean egindako jarduerak.

f) Actividades realizadas en 2021.

2021ean egindako jarduerak baloratuko dira, bereziki dirulaguntzaren xedearekin zerikusia dutenak. Eskabidearekin batera, memoria deskribatzaile bat aurkeztu beharko da (II. eranskina), gutxienez honako hauek jasoko dituena urte horri dagokionez:

Se valorarán las actividades realizadas en 2021, en particular las relacionadas con el objeto de la subvención. En la solicitud se deberá presentar una memoria descriptiva (Anexo II) que incluya para ese año lo siguiente:

– Helburuak.

– Objetivos.

– Egindako jarduerak.

– Actividades realizadas.

– Jardueren ebaluazioa, helburu- eta emaitza-adierazleen bidez.

– Evaluación de actividades a través de indicadores de objetivo y resultados.

– Aurrekontua.

– Presupuesto.

– Aurrekontuaren finantzaketa: diru-sarreren jatorria eta xedea.

– Financiación del presupuesto: origen y destino de ingresos.

– Emakume ekintzaileak, zuzendaritza-postuetan, informazio- eta hedapen-postuetan eta elkartekideentzako nahiz elkartekide ez direnentzako aholkularitza-postuetan dauden emakumeak ikusarazteko jardueren kopurua; eta bazkide berriak eta bestelako finantzaketa-iturri pribatuak erakartzeko merkataritza- eta marketin-ekintzen kopurua.

– Número de actividades de visibilización de las mujeres emprendedoras y de las mujeres en puestos directivos, de información, de difusión y asesoramiento a sus asociadas y a no asociadas y de acciones comerciales y de marketing para la captación de nuevas asociadas y otras fuentes privadas de financiación.

g) 2022ko jardueren programa.

g) Programa de actuación 2022.

Eskabidearekin batera, 2022. urterako memoria deskribatzailea aurkeztu beharko da (II. eranskina).

En la solicitud se deberá presentar una memoria descriptiva (Anexo II) para el año 2022.

2022rako planifikatutako/egindako jarduerak baloratuko dira, bereziki dirulaguntzaren xedearekin zerikusia dutenak.

Se valorarán las actividades planificadas e incluso ya realizadas para el año 2022, en particular, las relacionadas con el objeto de la subvención.

– Helburuak.

– Objetivos.

– Jarduera-plana (jarduerak, proiektuak...).

– Plan de actuación (actividades, proyectos...).

– Jardueren jarraipena egiteko eta emaitzak ebaluatzeko plana.

– Plan de Seguimiento de actividades y evaluación de resultados.

– Aurrekontua.

– Presupuesto.

– Aurrekontuaren finantzaketa: diru-sarreren jatorria eta xedea.

– Financiación del presupuesto: origen y destino de ingresos.

– Emakume ekintzaileak, zuzendaritza-postuetan, informazio- eta hedapen-postuetan eta elkartekideentzako nahiz elkartekide ez direnentzako aholkularitza-postuetan dauden emakumeak ikusarazteko jardueren kopurua; eta bazkide berriak eta bestelako finantzaketa-iturri pribatuak erakartzeko merkataritza- eta marketin-ekintzen kopurua.

– Número de actividades de visibilización de las mujeres emprendedoras y de las mujeres en puestos directivos, de información, de difusión y asesoramiento a sus asociadas y a no asociadas y de acciones comerciales y de marketing para la captación de nuevas asociadas y otras fuentes privadas de financiación.

Dirulaguntza justifikatzeko memoria 2022ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da, eta 2022ko jarduera-planarekin koherentea izan beharko du. Aldaketarik izanez gero, arrazoitu egin beharko dira.

La memoria que habrá de presentarse antes del 31 de diciembre de 2022 para la justificación de la subvención deberá ser coherente con el Plan de actividades 2022 y en el caso de que haya variaciones, tendrán que ser motivadas las causas de las mismas.

h) Finantzen kontrola.

h) Control financiero.

Elkarteen legeriak ezartzen dituen kontabilitate- eta finantza-baldintzak betetzen ote diren baloratuko da. (VI. eranskina).

Se valorará el cumplimiento de los requisitos contables y financieros que establece la legislación de asociaciones. (Anexo VI)

Modu positiboan baloratuko da erakundeak efizientzia-, legezkotasun-, berrikuspen- eta finantza-kontroleko jardueren mende jartzea bere kudeaketa. Arlo honetan, balorazio-maila hauek zehazten dira:

Será objeto de valoración positiva que la entidad someta su gestión a actividades de eficiencia, legalidad, revisión y control financiero. En este ámbito se definen los siguientes grados de valoración:

– Gehieneko puntuazioarekin baloratuko da kanpoko auditoretza independente batek azken 2 urteetan egiaztatu izana.

– Se valorará con la puntuación máxima la acreditación de una auditoría externa independiente en los 2 últimos años.

– Kanpoko erakunde batek ikuskatu ez badu, bigarren puntuazio-mailan baloratuko da ekonomia- eta finantza-arloko barne-kontrola, kontabilitate-arauen arabera.

– En el caso de no estar auditada por una entidad externa, se valorará, en segundo nivel de puntuación, el control interno económico-financiero, según normas de contabilidad.

2.– Balorazio-irizpideak 2. dirulaguntza-lerroan:

2.– Criterios de valoración de la línea de subvención 2:

Dirulaguntzaren 1. lerroan 50 puntu edo gehiago lortu dituzten erakundeak bakarrik sartuko dira partida ekonomiko horretan, eta haiei bakarrik aplikatuko zaizkie balorazio-irizpideak. Zenbatekoa hazteko pizgarri gisa banatuko zaie oinarri sozial txikiena eta finantza-nahikotasun txikiena duten erakundeei, honako hauen arabera:

El acceso a esta partida económica y a los criterios de valoración solo serán aplicables a las entidades que hayan obtenido 50 puntos o más en la línea 1 de subvención. La cuantía se distribuirá en concepto de estímulo a su crecimiento a las entidades con menor base social y menor suficiencia financiera, en función de:

– Ekarpena kuotetan eta baliabide propioetan.

– Aportación en cuotas y recursos propios.

– Erakundean bazkidetutako pertsonen kopurua, kuotarekin eta kuotarik gabe.

– N.º de afiliadas a la asociación con y sin cuota.

– Erakundearen 2022ko aurrekontuari esleitutako kanpoko baliabide pribatuak.

– Recursos privados externos asignados al presupuesto 2022 de la entidad.

– Erakundearen 2022ko aurrekontuari esleitutako baliabide publikoak.

– Recursos públicos asignados al presupuesto 2022 de la entidad.

6. artikulua.– Baliabide ekonomikoak, dirulaguntza lerroen arabera.

Artículo 6.– Recursos económicos asignados por líneas de subvención:

Agindu honen 4. artikuluan jasotzen diren dirulaguntza-lerroei honako baliabide ekonomiko hauek esleitu zaizkie:

Se establecen los siguientes recursos económicos asignados a las líneas de subvención recogidas en el artículo 4 de la presente Orden:

1.– Dirulaguntzen 1. lerroa: dirulaguntzen aginduaren helburu nagusiaren ondoriozko gastuak, deialdiaren 1. eta 3. artikuluetan azaltzen direnak.

1.– Línea 1: gastos derivados del objeto general de la Orden de subvenciones citados en los artículos 1 y 3 de la presente convocatoria.

Guztira 142.000,00 euro dira; oinarrizko zenbateko batek eta zenbateko aldakor batek osatzen dute:

La suma de la misma asciende a 142.000,00 euros, y está formada de una cuantía básica y una cuantía variable:

a) Oinarrizko zenbatekoa:

a) Cuantía básica:

Dirulaguntza-lerro honen zenbateko osotik, 100.000,00 euro banatuko dira (zati berdinetan) 50 puntu edo gehiago lortzen dituzten erakundeen artean, 7. artikuluan dirulaguntzen 1. lerrorako adierazitako baremoen arabera lortutako puntuazioak oinarri hartuta.

Se destinan 100.000,00 euros del total de la subvención a esta línea, montante que se distribuirá de forma equitativa (partes iguales) entre las entidades que obtengan 50 puntos o más, a partir de las puntuaciones obtenidas en los baremos indicados en el artículo 7 para la línea 1 de subvención.

50 puntu edo gehiago lortzen dituzten erakundeak 7 baino gehiago badira, puntuazio handiena lortu duten 7 erakundeetara mugatuko da oinarrizko zenbatekoaren banaketa. Zazpigarren tokian geratu diren erakundeen puntuazioan berdinketa badago, zenbateko proportzionala (guztizkoaren 1/7) haien artean banatuko da.

En el caso de que el número de entidades que obtuviesen 50 puntos o más fuera superior a 7, el reparto de la cuantía básica se limitará a las 7 que hayan obtenido mayor puntuación. Si se produjera un empate de puntuación entre las entidades que hayan quedado en séptimo lugar, la cuantía proporcional (1/7 del total) se repartirá entre ellas.

b) Zenbateko aldakorra:

b) Cuantía variable:

Gainerako zenbatekoa, 42.000,00 eurokoa, puntuazio onenak lortzen dituzten 5 erakundeen artean banatuko da, 7. artikuluan dirulaguntzen 1. lerrorako adierazitako baremoen arabera lortutako puntuazioak oinarri hartuta, eta portzentaje hauekin:

El resto de la cuantía, 42.000,00 euros se distribuirá entre las 5 entidades que obtengan mejores puntuaciones, a partir de las puntuaciones obtenidas en los baremos indicados en el artículo 7 para la línea 1 de subvención, en base a los siguientes porcentajes:

– % 30 esleituko zaio puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 30 % se asignará a la entidad que haya obtenido mayor puntuación.

– % 25 esleituko zaio 2. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 25 % a la entidad que haya obtenido la 2.ª mayor puntación.

– % 20 esleituko zaio 3. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 20 % a la entidad que haya obtenido la 3.ª mayor puntación.

– % 15 esleituko zaio 4. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 15 % a la entidad que haya obtenido la 4.ª mayor puntación.

– % 10 esleituko zaio 5. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– El 10 % a la entidad que haya obtenido la 5.ª mayor puntación.

Baldin eta 50 puntu edo gehiago lortu dituzten 5 erakunde parte-hartzaile baino gutxiago badaude, soberakina bidezko eran banatuko da eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten erakundeen artean.

En el caso de que hubiese menos de 5 entidades participantes que hayan obtenido 50 puntos o más, el remanente se repartirá equitativamente entre las entidades que hayan obtenido la puntuación mínima exigida.

Puntuazioetan berdinketa badago, balorazio-fase aldakorrean esleitutako gehieneko zenbatekoa (42.000,00 euro) ezin izango da inoiz gainditu. Hala badagokio, banaketa hau aplikatuko da: puntuazio onena lortzen duten bi erakunde badaude, adibidez, puntuaziorik handienean (% 30), portzentaje hori % 27,5era egokituko da erakunde bakoitzarentzat. Ondorioz, hurrengo sailkatuak 3. postua izango du eta % 20 egokituko zaio, eta horrela hurrenez hurren.

Si hubiera empate en las puntuaciones, la cuantía máxima asignada en la fase de valoración variable (42.000,00 euros) nunca se podrá superar. Llegado el caso, se aplicará la siguiente forma de reparto: si hubiese dos entidades que obtuvieran la misma mejor puntuación, por ejemplo, en la mayor puntuación (30 %), este porcentaje se reajustaría al 27,5 % para cada una de ellas. En consecuencia, la siguiente clasificada pasará a ocupar la 3.ª posición y le corresponderá el 20 %, y así sucesivamente.

2.– Dirulaguntzen 2. lerroa: erakunde txikiagoei eta/edo finantza-nahikotasun txikiagoa dutenei garatzen laguntzea. Zenbateko aldakorra (8.000,00 euro).

2.– Línea 2: apoyo a entidades con menor tamaño y/o menor suficiencia financiera para favorecer su desarrollo. Cuantía variable (8.000,00 euros).

Dirulaguntzen 1. lerroan 50 puntu edo gehiago lortu dituzten erakundeei baino ez zaie aplikatuko dirulaguntza-lerro honen zenbatekoa (8.000,00 euro). Kopuru hori gizarte-oinarri txikiena eta finantza-nahikotasun txikiena duten erakundeen artean banatuko da, hazteko pizgarri gisa, bai bazkideen kopurua bai beste finantzaketa-iturri pribatu batzuk kontuan hartuta. Halaber, 7. artikuluan dirulaguntzen 2. lerrorako adierazten diren baremoen arabera lotutako puntuazioak hartuko dira aintzat baliabideak esleitzeko.

La cuantía de esta línea de subvención (8.000,00 euros), solo será aplicable a las entidades que hayan obtenido 50 puntos o más en la línea 1 de subvención. Esta cantidad se distribuirá a las entidades con menor base social y menor suficiencia financiera en concepto de estímulo a su crecimiento, tanto en número de asociadas como en captación de otras fuentes privadas de financiación. La asignación de recursos se establecerá a partir de las puntuaciones obtenidas en los baremos indicados en el artículo 7 para la línea 2 de subvención.

Zenbatekoaren banaketa:

Distribución de la cuantía:

– 4.000,00 euro, puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 4.000,00 euros a la entidad que obtenga la mayor puntuación.

– 3.000,00 euro, 2. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 3.000,00 euros a la entidad que obtenga la 2.ª mayor puntuación.

– 1.000,00 euro, 3. puntuazio handiena lortzen duen erakundeari.

– 1.000,00 euros a la entidad que obtenga la 3.ª mayor puntuación.

7. artikulua.– Balorazio-irizpide orokorrak eta espezifikoak: mailaketa eta puntuazioak.

Artículo 7.– Criterios generales y específicos de valoración: baremos y puntuaciones.

Dirulaguntza esleitzeko, agindu honen 1. artikuluaren 2. apartatuan ezarritako aurrekontu-kredituaren zenbatekoaz gain, balorazio-irizpideen baremo eta puntuazio hauek hartuko dira kontuan:

Para la adjudicación de la subvención, además de la cuantía del crédito presupuestario establecido en el apartado 2 del artículo 1 de la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes baremos y puntuaciones de los criterios de valoración.

1. lerroa: oinarrizko zenbatekoa eta zenbateko aldakorra zehazteko irizpideak eta puntuazioak.

Línea 1: criterios y puntuaciones para determinar la cuantía básica y la cuantía variable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. lerroa: zenbateko aldakorra zehazteko irizpideak, mailaketa eta puntuazioak.

Línea 2: criterios, graduación y puntuaciones para determinar la cuantía variable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

8. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 8.– Tramitación electrónica.

1.– Laguntzak emateko deialdi honetako eskabide, errekerimendu, jakinarazpen, zuzenketa, justifikazio eta gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoz egingo dira.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones, justificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas se efectuará por medios electrónicos.

2.– Izapidetzeko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak dituen administrazio-prozeduraren informazio-fitxa https://euskadi.eus/servicios/1112302 helbidean dago, eta fitxa horren bitartez sartu ahal da eskabidea egiteko inprimakian.

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección: https://euskadi.eus/servicios/1112302

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

3.– Agindu honetako espedienterako irispidea, eta errekerimendu, jakinarazpen, zuzenketa, justifikazio eta eskabidearen osteko gainerako kudeaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren «Nire Karpeta» atalaren bitartez egingo dira (https://www.euskadi.eus/nire-karpeta).

3.– El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones, subsanaciones, justificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden se realizarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren aipatu egoitza elektronikoan sartuta.

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

3.– También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.

4.– La solicitud de ayuda podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

5.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 10.– Documentación.

1.– Eskabidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuratu daitekeen inprimakian egin beharko da. (I. eranskina).

1.– La solicitud se cumplimentará en el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Anexo I).

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

2.– Dicha solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Sinatzailearen identifikazioa, edo, hala badagokio, deialdi hau kudeatzen duen organoari hura egiaztatzeko emandako baimena, eta haren ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, edo erakundeko organo eskudunak emandako ziurtagiria, sinatzaileak haren izenean jarduteko gaitasuna duela egiaztatzen duena.

a) Identificación de la persona firmante, o en su caso autorización al órgano gestor de esta convocatoria para la comprobación de la misma, y documento que acredite la representación que ostenta, o certificado del órgano competente de la organización que acredite la capacidad de la persona firmante para obligarse en nombre de ella.

b) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).

b) Número de identificación fiscal (NIF).

c) Behar bezala legeztatutako estatutuak.

c) Estatutos debidamente legalizados.

d) 2021eko eta 2022ko jarduera-memoriak. (II. eranskina).

d) Memorias de actividades 2021 y 2022. (Anexo II).

3.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, zeina eskabidearen inprimakian baitago eta eskatzaileak bete baitu bere erantzukizunpean (V. eranskina), honako baldintza hauek betetzen direla egiaztatuko da:

3.– Mediante una declaración responsable, incluida en el formulario de la solicitud realizada bajo su responsabilidad (Anexo V), se acreditará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste edozein dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideren egoera (eskatuta, jasota edo izapidetzen).

a) La situación en que se encuentre (solicitada, concedida o en trámite) cualquier otra subvención, ayuda, ingreso u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduren egoera, artean izapidetzen ari direnak.

b) La situación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se hallen en tramitación.

c) Erakunde eskatzailea ez egotea epai irmo bidez zigortuta dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, edo ez izatea zigorrik prebarikazioagatik, eroskeriagatik, diru publikoen erabilera bidegabeagatik, influentzia-trafikoagatik, iruzur eta ordainarazpen ilegalengatik edo hirigintza-delituengatik.

c) Que la entidad solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

d) Erakunde eskatzaileak egunean izatea dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketa, erregelamenduz ezarritako eran.

d) Que la entidad solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Erakunde eskatzailea ez egotea epai irmo bidez zigortuta dirulaguntzak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, lege honetan edo beste batzuetan zehaztutakoaren arabera.

e) Que la entidad solicitante no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

f) Erakunde eskatzaileak, sexu-bereizkeria dela-eta, ez izatea zehapen penal edo administratiborik dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrarekin, eta debeku hori ere ez izatea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela-eta.

f) Que la entidad solicitante no ha sido sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta eskatzaileak betetzen dituela dirulaguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

g) Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiarios de estas subvenciones.

4.– Organo kudeatzaileak automatikoki eta beharrezkoa den guztietan egiaztatuko du laguntzak eskatzen dituzten erakundeek egunean dituztela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, horretarako haien baimena behar izan gabe. Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.

Elkarteen Erregistroan inskribatuta egoteari buruzko ziurtagiria ofizioz egingo da, organo kudeatzailearen bitartez.

La acreditación de la inscripción en el Registro de Asociaciones se obtendrá de oficio por el órgano gestor.

11. artikulua.– Eskabidean egindako hutsak zuzentzea.

Artículo 11.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Dirulaguntza-eskabideak ez badaude osorik beteta edo nahitaezko agiri guztiak ez baditu, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio 10 eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluak adierazitako ondorioetarako.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la organización solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Eskabideak baloratzeko batzordea.

Artículo 12.– Comisión de valoración de las solicitudes.

1.– Eskabideak balorazio batzorde batek baloratuko ditu. Izan ere, batzorde horrek baloratuko ditu proiektuak aurreko artikuluetan ezartzen diren irizpideak aplikatuz, eta dirulaguntzak ebazteko ebazpen-proposamena emango du.

1.– La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, que se encargará de valorar los proyectos en aplicación de los criterios establecidos en los artículos precedentes y de la presentación de la propuesta de resolución de las subvenciones.

2.– Honako kide hauek izango ditu Balorazio Batzordeak:

2.– Serán miembros de la Comisión de Valoración:

– Francisco Pedraza Moreno, Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria, presidente lanetan arituko dena.

– Francisco Pedraza Moreno, Director de Empleo e Inclusión, que ejercerá las funciones de presidencia de la misma.

– Iratxe Moreno Yarritu, Enplegu eta Gizarteratze Zerbitzuaren arduraduna.

– Iratxe Moreno Yarritu, responsable del Servicio de Empleo e Inclusión.

– Helena Flores Serrano, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzako teknikaria, idazkari lanetan arituko dena.

– Helena Flores Serrano, técnica de la Dirección de Empleo e Inclusión, que ejercerá las funciones de secretaría de la misma.

– María Sanz de las Heras, Lan eta Enplegu Saileko berdintasun-teknikaria.

– María Sanz de las Heras, técnica de Igualdad del Departamento de Trabajo y Empleo.

13. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 13.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzak bateragarriak dira beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuek xede eta helburu bererako ematen dituztenekin. Edonola ere, dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu diruz lagunduko den jardueraren kostu osoa.

1.– Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas. En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá superar el coste total de la actividad objeto de subvención.

2.– Agindu honetan jasotako laguntzekin batera, erakunde onuradunak jasotzen baldin baditu beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu batzuek arrazoi eta helburu bererako emandako beste laguntza batzuk, eta laguntza horien baturak diruz lagundu den jardueraren kostu osoa gainditzen badu, soberakina bateraezina dela adieraziko da, eta gutxitu egingo da Eusko Jaurlaritzak Lan eta Enplegu Sailaren bitartez eman beharreko laguntzaren zenbatekoa.

2.– Cuando las ayudas de la presente Orden concurran con cualesquiera otras que por el mismo motivo y finalidad perciba la entidad beneficiaria de otras Administraciones o entidades públicas o privadas, si la suma de las mismas superase el coste total de la actividad objeto de subvención, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Trabajo y Empleo.

14. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, epea eta publikotasuna.

Artículo 14.– Gestión, resolución, plazo y publicidad.

1.– Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza izango da agindu honetan araututako dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección de Empleo e Inclusión.

2.– Enplegu eta Gizarteratze Sailburuordetza titularrak emandako ebazpenaren bidez emango edo ukatuko dira deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak.

2.– La concesión y denegación de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se efectuará mediante resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Empleo e Inclusión.

Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Lan eta Enplegu Saileko titularrari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Trabajo y Empleo, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Ebazpena, gehienez ere, 4 hilabeteko epean eman beharko da, bai eta erakunde interesdunei jakinarazi ere, agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera. Epe hori igaro, eta ez bada ebazpena berariaz jakinarazi, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– La resolución deberá dictarse y ser notificada a las entidades interesadas en el plazo máximo de 4 meses, contado desde que la presente Orden surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie elkarte interesdunei, eta, horrez gain, urtero, esleipendunen zerrenda eta emandako dirulaguntzen zenbatekoa argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori).

4.– La resolución será notificada individualmente de forma electrónica a cada asociación interesada, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades beneficiarias y de las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores, de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

15. artikulua.– Dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea.

Artículo 15.– Modificación de la resolución de concesión.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, eta ulertzen baldin bada dirulaguntzaren helburua bete egin dela eta, hala badagokio, beste edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk emandako dirulaguntzak edo laguntzak lortu badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta erakunde onuraduna izateko agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen badira. Ondorio horietarako, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak likidazio-ebazpena emango du, eta, bertan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak berregokituko dira, eta entitate onuradunek itzuli egin beharko dituzte soberakin gisa jasotako zenbatekoak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas concedidas por cualesquiera otras Administraciones o entidades públicas o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos en esta Orden para ser entidad beneficiaria. A estos efectos, la Dirección de Empleo e Inclusión dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las entidades beneficiarias a la devolución de los importes recibidos en exceso.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las organizaciones beneficiarias.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aipatutako betebeharrak betetzeaz gain, laguntzen onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

1.– En atención al artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, las entidades beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza emateko ebazpenari buruzko jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la resolución de la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Jarduera egitea edo dirulaguntza ematea eragin duen egoeran egotea, dirulaguntza eman den xede zehatzerako erabiliz.

b) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención, utilizando la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, fiskalizazio-eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzen inguruan eskatutako informazioa ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de las funciones de fiscalización respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Dirulaguntza eman duen entitateari jakinaraztea beste administrazio, erakunde publiko edo erakunde pribaturen batek xede bera duten dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak emanez gero.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Dirulaguntza eman duen entitateari jakinaraztea dirulaguntza ematerakoan kontuan izan zen egoera objektiboa edo subjektiboa aldatu bada.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

f) Dirulaguntzen zertarakoa eta aplikazioa ziurtatzea konpromisozko bermeen bitartez, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak ezarri ziren).

f) Garantizar el destino y aplicación de las ayudas mediante garantías relacionales, conforme a lo previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Era berean, erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betekizunak bete behar dituzte.

2.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 17.– Justificación de las ayudas.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoa betez, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzaren aurrean justifikatu beharko da, 2022ko abenduaren 31 baino lehen, dirulaguntzak eman zireneko helburua bete egin dela. Horretarako, egindako jardueren azalpen-memoria aurkeztu beharko da.

En relación al artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán justificar ante la Dirección de Empleo e Inclusión, con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, el cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las subvenciones mediante la presentación de una Memoria explicativa de las actividades realizadas.

Gainera, justifikazio-kontu bat erantsi beharko da (VIII. eranskina) 2022. urtean egindako gastuekin. Kontu horretan jasoko da gastu arrunten eta funtzionamendu-gastuen zerrenda, aintzat hartuta eskuratze-kostua ezin dela izan merkatuko balioa –nominak, fakturak eta abar– baino handiagoa. Horien originalak edo kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, bai eta, hala badagokio, kontratatutako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioa egiaztatzen duten TC kotizazio-buletinak ere.

Además, deberá adjuntarse una cuenta justificativa (Anexo VIII) con los gastos realizados en el año 2022, en la que figure la relación de gastos corrientes y de funcionamiento, teniendo en cuenta que el coste de adquisición no puede ser superior al valor de mercado –nóminas, facturas, etc.– aportando originales o copias compulsadas de las mismas y, en su caso, de los boletines de cotización TC, acreditativos de la cotización a la Seguridad Social del personal contratado.

18. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 18.– Forma de pago.

Ordainketa zatika egingo da, honela:

El pago será fraccionado, abonándose de la siguiente manera:

a) Lehenengo ordainketa dirulaguntzaren % 50 izango da, eta dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren ordainduko da.

a) Un primer pago por el importe equivalente al 50 % de la subvención, que se abonará tras la notificación de la Resolución de concesión de la subvención.

b) Bigarren ordainketa, egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoari dagokiona, erakunde onuradunek 2022ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu beharko duten dirulaguntzaren gastu osoa justifikatu ondoren egingo da.

b) El segundo pago, correspondiente al importe resultante de la liquidación efectuada, se realizará tras la justificación del gasto total de la subvención que las entidades beneficiarias deberán presentar antes del 31 de diciembre de 2022.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrenentzako erregistro elektronikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://euskadi.eus/hirugarrenak

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros.

19. artikulua.– Arauak ez betetzea eta erantzukizunak.

Artículo 19.– Incumplimientos y responsabilidades.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu zen baldintzaren bat bete ez dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak itzuli egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren tituluarekin bat etorriz eta horietan ezarritako moduan.

1.– La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Título Segundo del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General el País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan.

2.– Erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

2.– El régimen de responsabilidades será el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Era berean, dirulaguntza bueltatzeko arrazoiei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

3.– Asimismo, en cuanto a las causas de reintegro de la subvención, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

20. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 20.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuz biltzen diren datu pertsonalak Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta aplikatu behar den gainerako araudiak xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Datuen babesari buruzko informazio gehiago jaso ahal izateko, helbide honetara jo: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036519/web01-tramite/eu/

Para obtener información detallada sobre Protección de Datos puede acceder a la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/rgpd/0036519

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de febrero de 2022.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

0.1 ERANSKINA
ANEXO 0.1
JARDUERA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, DEIALDIAREN HELBURUEKIN LOTUTAKO JARDUERAK ZEHAZTEN DITUENA
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ACTUACIÓN QUE EXPLICITE LAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LOS FINES DE LA CONVOCATORIA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDE-EREDUA
MODELO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
2021EKO JARDUEREN ETA 2022KO AURREIKUSPENAREN ETA AURREKONTUAREN DESKRIBAPEN-MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES DE 2021 Y DE PREVISIÓN Y PRESUPUESTO DE 2022
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
SAREKO LANA
TRABAJO EN RED
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ESPEZIALIZAZIOA
ESPECIALIZACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
FINANTZA-KONTROLA
CONTROL FINANCIERO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
2. LERROA
LÍNEA 2
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
JUSTIFIKAZIO KONTUA
CUENTA JUSTIFICATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común