Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

38. zk., 2022ko otsailaren 22a, asteartea

N.º 38, martes 22 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
895
895

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 14koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baitira Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 6ko Aginduaren bidez deitutako Ikerketa Orokorreko dirulaguntza berriak. Agindu horren bidez, ikertzaile doktoreentzako hobekuntzarako doktoretza-ondoko programarako laguntzak berritzea eta laguntza berriak ematea arautu, eta laguntza horietarako 2021-2022ko ikasturterako deialdia egiten da.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se resuelven las ayudas nuevas en Investigación General convocadas por la Orden de 6 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para el programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor correspondientes al curso 2021-2022.

Agindu horren 31. artikuluaren arabera, Ikerketa Orokorreko laguntza berriak ematea edo ukatzea Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bakarraren bidez gauzatuko da, selekzio-batzordearen ebazpen-proposamena aintzat hartuta.

El artículo 31 de la citada Orden establece que la concesión y denegación de las ayudas nuevas, en Investigación General, se efectuará mediante Resolución única y expresa del Viceconsejero de Universidades e Investigación, en base a la propuesta de resolución elevada por la Comisión de selección.

Horregatik guztiagatik, eta kontuan hartuta berariazko aholku-batzordeen ebaluazioa eta selekzio-batzordeak helarazitako proposamena, honako hau

Por ello, y tomando en consideración la evaluación de las solicitudes realizada por los Comités Asesores Específicos y la propuesta elevada por la citada Comisión.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean agertzen diren onuradunei ematea ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programarako 2021-2022 ikasturterako dirulaguntzak, eta adieraztea dagokien ezarpen zentroa eta kontratuak eta bidaiak finantzatzeko zentroek jasoko duten diru-kopurua.

Primero.– Conceder las ayudas para el programa posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador doctor para el curso 2021-2022 a cada una de las personas beneficiarias que figuran en el Anexo I indicando su centro de aplicación así como la cantidad que cada centro recibirá para financiar los correspondientes contratos y viajes.

Kontratu horiek 12 hilabetetarako izango dira.

Estos contratos cubrirán un periodo de 12 meses.

Bigarrena.– II. eranskinean agertzen den onartu gabeko eskatzaileen zerrenda onartzea, ez onartzeko arrazoiak zehaztuz.

Segundo.– Aprobar la relación de solicitudes denegadas con expresión del motivo de denegación tal y como se recoge en el Anexo II.

Hirugarrena.– III. eranskinean agertzen diren kanpoan utzitako eskatzaileen zerrenda onartzea, kanpoan uzteko arrazoiak zehaztuz.

Tercero.– Aprobar la relación de solicitudes excluidas con expresión del motivo de exclusión tal y como se recogen en el Anexo III.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea; beraz, bere aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute interesdunek, Hezkuntzako sailburuari zuzenduta. Horretarako epea hilabetekoa da, ebazpen hau www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.euskadi.eus.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de diciembre de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IKERKETA OROKORRA
INVESTIGACIÓN GENERAL
ONURADUNAK
PERSONAS BENEFICIARIAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
IKERKETA OROKORRA
INVESTIGACIÓN GENERAL
EZ ONARTUAK
DENEGACIONES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
IKERKETA OROKORRA
INVESTIGACIÓN GENERAL
KANPOAN UTZITAKO ESKAERAK
SOLICITUDES EXCLUIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común