Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

38. zk., 2022ko otsailaren 22a, asteartea

N.º 38, martes 22 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
891
891

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 10ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, 2021-2022 ikasturtean pertsonal ikertzaile ez doktorearen prestakuntza-programarako dirulaguntza berriak eman eta dirulaguntza horiek berritzeko prozesua arautu eta deitzen duen Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 13ko Aginduaren bidez deitutako dirulaguntzen berritzeak ebazten dituena.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se resuelven las renovaciones de las ayudas, convocadas por Orden de 13 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para los programas de formación de personal investigador no doctor correspondientes al curso 2021-2022 (Investigación General y Específica).

Berritzeko eskaeren ebaluazioa eta Selekzio Batzordeak helarazitako proposamena kontuan hartuta, eta aipatutako aginduan xedatutakoa betez, honako hau

Tomando en consideración la evaluación de las solicitudes de renovación en Investigación específica y la propuesta elevada por la Comisión de selección, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean agertzen diren onuradunei ikertzaile ez doktoreen prestakuntzarako dirulaguntzak berritzea (Ikerketa Espezifikoa), 2021-2022 ikasturterako, honako hauek zehaztuta: onuradun bakoitzak urtean jasoko duen zenbateko gordina, ezarpen zentroek lan-kontratuak finantzatzeko jasoko duten zenbatekoa eta I. modalitateko onuradun bakoitzak bidaietarako jasoko duen zenbatekoa.

Primero.– Conceder la renovación de las ayudas para la formación de personal investigador no doctor para el curso 2021-2022 (Investigación Específica) a cada una de las personas que figuran en el Anexo, indicando su centro de aplicación, la cantidad que cada persona beneficiaria recibirá como retribución bruta anual, la cantidad que cada centro recibirá para financiar los correspondientes contratos laborales, así como la cantidad que cada persona beneficiaria de la modalidad I recibirá en concepto de viajes.

Bigarrena.– Indarrean dauden lan-kontratuak luzatu egingo dira 2021eko uztailaren 13ko Aginduak xedatutakoaren arabera.

Segundo.– Prorrogar los contratos laborales en vigor en los términos establecidos a tal fin en la Orden de 13 de julio de 2021.

Hirugarrena.– 2021eko uztailaren 13ko Aginduak xedatutakoaren arabera erabakiko dira dirulaguntza horien zenbatekoa, ordaintzeko era, iraupena eta jasotzeko gainontzeko baldintzak.

Tercero.– Establecer que la cuantía, duración y demás condiciones para el disfrute de dichas ayudas son las que se deriven de lo dispuesto en la Orden de 13 de julio de 2021.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Interesdunek Hezkuntzako sailburuari gorako errekurtsoa jarri ahal izango diote administrazio-bideari amaiera ematen ez dion ebazpen honen kontra, hilabeteko epean, ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las y los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de www.Euskadi.eus.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2021.

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Universidades e Investigación,

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ADOLFO MORAIS EZQUERRO.

ERANSKINA
ANEXO
BERRIZTAPENAK
RENOVACIONES
IKERKETA ESPEZIFIKOA
INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común