Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

31. zk., 2022ko otsailaren 12a, larunbata

N.º 31, sábado 12 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
730
730

5/2022 DEKRETUA, otsailaren 11koa, lehendakariarena, zeinaren bidez deklaratzen baita EAEn amaitu dela COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun-larrialdiko egoera, abenduaren 2ko 44/2021 Dekretuaren bidez deklaratu zena.

DECRETO 5/2022, de 11 de febrero, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 declarada por el Decreto 44/2021, de 2 de diciembre, del Lehendakari.

COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluak arautzen du osasun-larrialdiko egoeraren deklarazioa, aipatutako pandemiari aurre egiteari buruzko adierazle epidemiologikoen arabera. Adierazle epidemiologiko horiek, aldi berean, alerta-mailak zehaztu izan dituzte, eta, azkenean, horiexek osatu dute lehendakariak hartutako geldiarazte-neurrien eta Legetik eratorritako berariazko babes-sistemaren indarraldiaren denbora-eremurako oinarri faktikoa.

El artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, regula la declaración de la situación de emergencia sanitaria, en función de los indicadores epidemiológicos sobre contención de la referida pandemia, que a su vez han venido determinando los niveles de alerta y que finalmente constituyen el presupuesto fáctico para el ámbito temporal de vigencia de las medidas de contención adoptadas por el Lehendakari y del propio sistema de protección específica que deriva de la Ley.

Euskal Autonomia Erkidegoan pandemiaren bilakaerari dauden adierazleek eta ingurunearen egoerak osasun-larrialdiaren fasea bertan behera uzteko aukera aintzat hartzera garamatzate, eta, ondorioz, pandemiaren aurkako borrokan irmoen ari den erakunde publikoa egokitzera, hots, Larrialdiei Aurregiteko Bidea (Labi) Babes Zibileko Euskadiko Plana desaktibatzera, eta, hori guztia, gure osasun-arloko sentsibilitateak eta baliabideak etengabeko zaintza-fasera egokitzeko ezinbesteko egokitzapenari kalterik egin gabe, osasun-zaintzako fase horrek modu iraunkor eta arruntean eragiten baitio gure Osasun Sailari.

Los indicadores de evolución de la pandemia presentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la situación del entorno, nos llevan a considerar la oportunidad de levantamiento de la fase de emergencia sanitaria y, en consecuencia, adecuar la organización pública más firmemente involucrada en la lucha contra la pandemia, esto es, la desactivación del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, y todo ello sin perjuicio de una imprescindible adaptación de nuestras sensibilidades y recursos en una obvia fase de vigilancia sanitaria que atañe con carácter permanente y ordinario a nuestro Departamento de Salud.

Bestalde, nahitaez berrikusi behar dira gure eremuan hartu diren larrialdi-egoeratik eratorritako neurriak. Ezohiko antolaketa-neurriez ari gara, babes zibileko gure egitura publiko zabalean finkatuta daudenak, abenduaren 2ko 44/2021 Dekretuaz geroztik sortuak, zeinak aurreikusten baitu ezohiko moduan eratzea Labiren Aholku Batzorde berri bat, eta batez ere ari gara osasun publikoaren arloko eskumenean finkatuz joan garen berariazko eta prebentzioko neurriez, duela aste gutxi amaitu zirenak lehendakariaren urtarrilaren 28ko 2/2020 Dekretuan, zeinaren bidez luzatzen baita abenduaren 28ko 51/2021 Dekretuaren indarraldia, prebentzio-neurri espezifikoak zehazten dituena, osasun-larrialdiko egoeraren deklarazioaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.

Por otra parte, resulta obligada la revisión de las medidas derivadas de la situación de emergencia que se han tomado en nuestro ámbito. Nos referimos a las medidas organizativas extraordinarias, asentadas en nuestra amplia estructura pública de protección civil, propiciadas desde el Decreto 44/2021, de 2 de diciembre, que prevé la constitución de modo extraordinario de un nuevo Consejo Asesor del Labi y sobre todo a las medidas específicas y de prevención que hemos ido tomando asentadas en la competencia en materia de salud pública, que culminaron hace pocas semanas en un último Decreto 2/2020, de 28 de enero, del Lehendakari, por el que se prorroga la vigencia del Decreto 51/2021, de 28 de diciembre que determinó medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración de la situación de emergencia sanitaria, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Etorkizunari begira, baita epe labur eta ertainean ere, aurreikuspen bat egiteak duen garrantzia adieraztea geratzen zaigu; izan ere, gure kalteberatasunaz jabearazi gaituen egoera berri bat bizi izan dugu, eta gure bizitzako eremu guztietan utzi dizkigu kezkak eta ondorioak. Gure osasun-agintariei dagokie, ezbairik gabe, Osasuneko sailburua buru dutela, erantzukizun publikoei eustea, erantzun egoki iraunkorra emateko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak babesten dituen osasun publikoaren prebentzioari, zaintzari eta kontrolari dagokienez, eta, egoera bakoitzaren arabera egoki iritziz gero, Osasun Sailak beharrezkotzat jotzen dituen neurriak eta arauak hartu ahal izatea, osasun publikoa babesteko fase berri bati tinko eusten jarraitzeko.

Nos resta señalar la importancia de trazar una previsión de cara al futuro, incluyendo el corto y medio plazo, pues hemos vivido y convivido con una situación inédita que nos ha hecho ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, dejándonos preocupación y consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida. Corresponde sin duda a nuestras autoridades sanitarias, lideradas por la Consejera de Salud, el mantenimiento de las responsabilidades públicas por efectuar una constante respuesta ajustada en cuanto a la prevención, vigilancia y control de la salud pública, auspiciadas en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y que, si así lo estima procedente en función de cada situación, pueda determinar la adopción de las medidas y de las normas que se consideren necesarias por el Departamento de Salud para seguir sosteniendo con firmeza una nueva fase en la protección de la salud pública.

EAEko lehendakariari dagokio dekretu hau onartzea, hala xedatzen baitu COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluak. Beraz, lege horretan eta oro har aplikatu beharreko gainerakoetan ezarritakoaren arabera, honako hau

Corresponde al Lehendakari de Euskadi aprobar este Decreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, por lo que atendiendo a lo dispuesto en dicha Ley y demás de general aplicación,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Osasun-larrialdiko egoera amaitu dela deklaratzea.

Artículo 1.– Declaración de la finalización de la situación de emergencia sanitaria.

Deklaratzen da amaitu dela COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluan xedatutakoaren arabera gaurdaino indarrean egon den osasun-larrialdiko egoera. Amaiera horrek dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak.

Se declara la finalización de la situación de emergencia sanitaria que ha permanecido vigente hasta la fecha a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. Dicha finalización surtirá efectos desde la entrada en vigor del presente Decreto.

2. artikulua.– Osasun-larrialdiaren ondoriozko neurriak ondoriorik gabe geratzea.

Artículo 2.– Pérdida de efecto de las medidas derivadas de la emergencia sanitaria.

Osasun-larrialdia amaitzeak berarekin dakar, dekretu honetan xedatutakoaren arabera, dekretu hauetan aurreikusitako neurriak ondoriorik gabe geratzea: lehendakariaren abenduaren 28ko 51/2021 Dekretua, prebentzio-neurri espezifikoak zehazten dituena, osasun-larrialdiko egoeraren deklarazioaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko; eta lehendakariaren urtarrilaren 28ko 2/2022 Dekretua, 51/2021 Dekretua 2022ko otsailaren 13 arte luzarazten duena, haien aldaketa bat eginda.

La finalización de la emergencia sanitaria supone, conforme dispone el presente Decreto, la pérdida de efecto de las medidas previstas en el Decreto 51/2021, de 28 de diciembre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración de la situación de emergencia sanitaria, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como en el Decreto 2/2022, de 28 de enero, del Lehendakari, que prorroga su vigencia hasta el 13 de febrero de 2022, con una modificación de aquellas.

3. artikulua.– Labiren Aholku Batzordea desegitea.

Artículo 3.– Disolución del Consejo Asesor del Labi.

Labiren Aholku Batzordea desegiten da, zeina ezohiko eran eratu baitzen COVID-19aren pandemiaren kudeaketan laguntzeko. Dena den Planaren zuzendaritza berriak legez ezarritako helburuetarako beste bat izendatzea erabaki lezake.

Se disuelve el Consejo Asesor del Labi, constituido de modo extraordinario para coadyuvar a la gestión de la pandemia de COVID-19, sin perjuicio de que la nueva dirección del Plan acuerde designar otro para los fines legalmente establecidos.

4. artikulua.– Neurri berriak hartzeko araubidea.

Artículo 4.– Régimen para la adopción de nuevas medidas.

Hargatik eragotzi gabe EAEn osasun-krisia eta osasun-larrialdiko egoera gainditzea, Osasun Sailak une oro zehaztu ahal izango ditu osasun-dispositiboa aktibatzeko erritmoa eta beharrizanak, bai eta osasun publikoaren zaintzari eta kontrolari dagozkion prebentzio- eta geldiarazte-neurriak berraktibatu, berreskuratu edo abian jartzea ere, COVID-19aren pandemiaren aurrekaria kontuan hartuta, eta jarraipen sistematikoari eta kasuen eta kontaktuen kudeaketa eraginkorrari eutsita.

Sin perjuicio de la superación en Euskadi de la crisis y de la situación de emergencia sanitaria, por el Departamento de Salud se podrá determinar en todo momento el ritmo y necesidades de activación del dispositivo sanitario, así como la reactivación, recuperación o puesta en marcha de medidas de prevención y contención propias de la vigilancia y control de salud pública en atención al antecedente de la pandemia de COVID-19, contando con el mantenimiento de un seguimiento sistemático y una gestión eficaz de casos y contactos.

Horretarako, eta hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko edo Estatuko legeria arrunta aplikatzea, aplikagarria dena eta krisiaren aurrekoa edo krisi-garaian sortutakoa, eta, bereziki, Prebentzio-, geldiarazte- eta koordinazio-neurri urgenteei buruzko martxoaren 29ko 2/2021 Estatuko Legea aplikatzea, eta Estatuko agintariek eskatutako koordinazioa eta kohesioa eragotzi gabe, EAEko osasun-agintaritza gaituta geratzen da, Osasuneko sailburua buru dela, EAEn normaltasun berrian aplikagarriak izango diren prebentzio-, zaintza- edo kontrol-neurriak hartzeko.

A tal efecto y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ordinaria autonómica o estatal, de aplicación y precedente o coetánea a la crisis, en particular sin perjuicio de la aplicación de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, así como de la coordinación y cohesión exigida por las autoridades estatales, queda habilitada la autoridad sanitaria de Euskadi, liderada por la Consejera de Salud, para adoptar las medidas de prevención, vigilancia o control que serán de aplicación en Euskadi.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau indarrean jartzen denean, arau hauek indargabetu egingo dira:

Quedan derogadas a la entrada en vigor del presente Decreto las siguientes normas:

– Osasuneko sailburuaren 2021eko urriaren 6ko Agindua, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.

– La Orden de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia.

– Osasuneko sailburuaren 2021eko azaroaren 16ko Agindua, zeinaren bidez 2021eko urriaren 6ko Aginduan jasotako neurriak ezartzen eta modulatzen baitira COVID-19 kutsatzeetan 14 eguneko tasa metatua 100.000 biztanleko 150etik gorakoa den udalerrietan –2021eko urriaren 6ko Agindua, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa–.

– La Orden de 16 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se implantan y modulan las medidas recogidas en la Orden de 6 de octubre de 2021, de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia, en aquellos municipios con una tasa acumulada a catorce días de 150 por 100.000 habitantes de contagios COVID-19.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu hau 2022ko otsailaren 14ko 00:00etan jarriko da indarrean.

El presente Decreto surtirá efectos a las 00.00 horas del día 14 de febrero de 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honetan xedatutakoaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikuluan xedatutakoarekin.

Contra lo dispuesto en el presente Decreto se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko otsailaren 11n.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2022.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común